Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-32. Ако казваме, че Исус вече е елиминирал всичките ни минали, настоящи и бъдещи грехове според вашето твърдение, какво би се оказало бъдещето на човек, който постоянно съгрешава, като мисли, че греховете му вече са били опростени чрез вяра в Исусовото кръщение и Кръста? Дори ако този човек убие друг човек, той ще знае, че е бил изкупен от този грях чрез Исус на Кръста. Следователно, той ще продължи да съгрешава без никакво колебание, като просто вярва, че Исус вече е елиминирал дори греховете, които ще извърши в бъдеще. Моля, обяснете ми за тези неща.

Преди всичко аз ви благодаря за повдигнатите въпроси за евангелието на водата и Духа. Въпросите, които сте задали, са въпросите, които много християни имат преди да се новородят. Знам, че се тревожите, че новородените непрекъснато ще извършват грях, облекчени от съвършеното евангелие. Но искам да ви кажа, че хората, които вярват в евангелието на водата и Духа, не са склонни да водят такъв живот, за който се тревожите, а вместо това водят праведен живот.
Първо трябва да помислите за това. Ако Светият Дух е наистина във вас, тогава ще раждате свети плодове, дори ако не желаете да го правите. От друга страна, ако Светият Дух не живее във вас, вие няма да можете да раждате някой от плодовете на Духа, независимо колко усърдно можете да се стараете. Как може човек да ражда плодове на Духа, ако той няма Светия Дух в своето сърце, дори и да вярва в Исус по някакъв начин? Това е невъзможно. Господ каза, че лошото дърво никога не може да роди добри плодове (Матей 7:17-18).
Сега искам да ви задам този въпрос и да дам отговор на него. Вие вярвате в Исус, но наистина ли водите живота си с извоювана победа над светските грехове? Живеете ли като праведен Божий слуга, който преодолява светските грехове; служи повече на Господа и позволява на другите да бъдат спасени от всичките им грехове, като им поднася евангелието на водата и Духа? Станали ли сте наистина праведник, който не притежава дори и най-малката сума на греха, след като е повярвал в Исус? Единствената вяра и евангелие, което ви позволява да отговорите с “да” на този въпрос, е евангелието на водата и Духа, за което Господ е свидетелствал в Стария и Новия Завет.
Ние продължаваме да грешим в света дори след като сме повярвали в Исус. Обаче, нашият Господ е бил кръстен от Йоан и е пролял кръвта Си на Кръста, за да ни спаси от всичките грехове на света. Затова Господ е извършил праведното дело за нас и ние сме спасени от нашите грехове чрез вяра в Божията праведност, кръщението на Господа и кръвта, чрез която Той е елиминирал нашите грехове.
Искам отново да ви задам няколко въпроса. Освободени ли сте от греховете на съвестта ви? Не бяхте ли грешници дори и след като повярвахте в Исус, както и преди, преди да повярвате в Него? Ако това е вярно, то вероятно е защото не знаете за евангелието на водата и Духа. Затова сте попаднали в проблемите и отклонения, присъщи на плътта, защото не притежавате Духа в сърцето си. Без значение колко верни сте като вярващите, можете да избягате само от мислите на плътта, като изпразните сърцето си и приемете евангелието на водата и Духа. Трябва да отхвърлите плътските си мисли и да се върнете към написаните Божии думи, за да разберете факта, че евангелието на водата и Духа е истината.
Има много хора в този свят, които променят установения от Господа закон на спасението по всякакъв начин, въпреки че признават Господа с устните си. Ако сте един от тези хора, Господ ще ви изостави в последния ден. Надявам се, че това няма да се случи на никого в този свят. Моля се да не сте хора, които вярват, че кръвта на Исус на Кръста е единственото нещо, което може да ви спаси, и че сте задали тези въпроси от желанието да живеете оставащото време от живота си без греха.
Обаче вашите мисли са мисли на плътта, които “не се покоряват на Божия закон, нито пък може” (Римляни 8:7). Павел казва: “Тия, които са плътски не могат да угодят на Бога” (Римляни 8:8). Ако наистина желаете да имате вярата, която е угодна на Бога, трябва да вярвате в забележителното Господно дело, в което Той дойде в този свят чрез Дева Мария, пое греховете на човечеството чрез кръщението от Йоан Кръстител в река Йордан, за да изпълни цялата Божия праведност по този начин.
Според вас кой може да извърши Божието праведно дело, праведен човек или грешник? Грешникът е все още сред греха, защото не е получил опрощението на греховете пред Бога. Следователно единственото нещо, което очаква такъв човек, е осъждението за греховете му. Бог не може да позволи на грешниците да влязат в Неговото царство, защото “Бог не се удоволствува в беззаконие” (Псалми 5:4). Бог каза, че ако един грешник дойде и поиска нещо от Него, Той няма да послуша молитвите на грешника, защото техните “беззакония са ги отлъчили от Бога” (Исая 59:1-2). Грешникът определено ще падне в ада, тъй като заплатата на греха е смърт.
Само праведните, които са станали свети и следователно нямат грях в сърцата си, могат да вършат праведни дела. Освен това, Светият Дух живее в сърцата на праведните, които нямат грях, след като са повярвали в кръщението и кръста на Исус. Апостол Петър каза в деня на Петдесетница: “Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух” (Деяния 2:38).
Този пасаж казва, че ако искате да имате истинска вяра и да получите опрощението на всичките си грехове с вяра, тогава трябва да вярвате както в Исусовото кръщение, така и в Неговата смърт на Кръста. Такава вяра може да ви позволи да се кръстите в името на Исус, тоест, можете да получите опрощението на греховете си чрез вяра в Неговите праведни дела. Разбира се, учениците на Исус също извършваха обреда на кръщението на новородените вярващи, които имаха вяра в Неговото кръщение и Кръста. Исус заповяда на учениците Си да кръщават всички в името на Отца и Сина и Светия Дух (Матей 28:19).
Нещо повече, апостол Павел казва: “Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов” (Римляни 8:9). Бог дава Светия Дух на праведните, за да ги запечата като Свои деца. Светият Дух никога не може да живее вътре в грешниците, защото те притежават грях. Светият Дух не обича греха; вместо това той предпочита святостта (отделянето от греха). Духът също води праведните по праведния път и ги кара да следват волята на Отец. Тогава каква е тази воля на Отец? Това е да разпространяваме евангелието на водата и Духа до хората на всеки народ и да ги кръстим според Великото Поръчение.
Плътта на праведните и грешниците съгрешава, докато умрат. Но Господ е извършил праведното дело, за да елиминира всичките грехове, които хората извършват с плътта и сърцата им чрез кръщението и кръвта Си. Това е Божията праведност, която Исус е изпълнил. Затова е написано в Библията: “Защото в него (истинското евангелие) се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: Праведният чрез вяра ще живее” (Римляни 1:17). Човек, който е получил опрощението на греховете чрез вярата в Божията праведност, ще преодолее “закона на греха и на смъртта” и вместо това ще следва Неговата праведност. Това е възможно само чрез Светия Дух, който идва и живее в тези, които вярват в евангелието на водата и Духа.
Всичките грехове на миналото, настоящето и бъдещето на праведния човек са били предадени на Исус по времето, когато Той бе кръстен от Йоан Кръстител. Плътта на праведните също е умряла заедно с Исус. Когато човек вярва в това, той се обединява с Исус и в подобието на Неговата смърт. Това става присъдата за всичките му грехове (Римляни, глава 6).
Затова, макар и плътта на праведния да извършва грехове непрекъснато през целия му живот, Светият Дух, живеещ в сърцето му, го води така, че той да може да следва Духа. Праведният следва Светия Дух и върши Божията работа, защото Светият Дух обитава в него.
Дори по времето на апостолите много хора необосновано обвинявали новородените, защото имали нахалството да се тревожат за живота на новородените хора, управлявани от Светия Дух. Но тези хора погрешно разбрали истинското евангелие на водата и Духа проповядвано от апостолите като инстинктивни мисли на плътта. Затова апостол Павел каза на тези хора: “Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта? Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?” (Римляни 6:1-2) Той добави: “Благодарение Богу! има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта - на греховния закон” (Римляни 7:25).
В заключение, плътта на праведните все още е несвършена и няма друг избор освен да продължи да съгрешава, но те все още следват Светия Дух, проповядвайки евангелието на целия свят. Праведните ходят в Духа, защото сърцата им почиват под благодат. “Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде! Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?” (Римляни 6:15-16)
Точно както истинските цветя са много различни от изкуствените, господарите в сърцата на един праведник и на един грешник са различни един от друг. Тъй като господарят в сърцето на праведния човек е Светият Дух, човекът е способен да ходи в Духа и да следва праведната истина в живота си, който благоволи на Бога. От друга страна, грешникът няма друг избор освен да следва греха, защото господарят вътре в него е грехът. Грешникът не е в състояние да води свят живот, защото не притежава Духа, поради многото си беззакония.
Предположението, че вярващите в евангелието на водата и Духа не могат да водят свят живот, е просто заблуда, възникваща от инстинктивните мисли на плътта. Бог ги предупреждава, като казва: “Тия, обаче, хулят всичко, което не знаят; а което знаят естествено, както животните без разум, в това развращават себе си” (Юда 1:10). Днес много хора не разбират живота на праведните, въпреки че признават евангелието на водата и Духа като истинското евангелие, защото не го познават напълно и не са го приели в сърцата си.
Какво мислите за праведните дела на новородените светии? Те са принесли всичките си скъпоценни неща, дори и себе си, като живи жертви за добрите дела на разпространението на евангелието на целия свят. Според вашите собствени мисли, защо смятате, че вярващите в евангелието на водата и Духа трябва да съгрешават нарочно под претекста на Евангелието?
Праведните вършат добри дела чрез вяра сред светлината на истината и Божията праведност. Тези, които вършат Божията праведност, са родени от Бога. Ние просто се надяваме, че всички грешници ще се върнат към евангелието, в което Исус е измил всичките им грехове чрез Своето кръщение и кръв.
Да, нашето искрено желание е да приемете опрощението на греховете чрез вяра в евангелието на водата и Духа в сърцата си и да чакате Господа до последния ден без грях.