Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-31. Тъй като Бог е милостив и състрадателен, няма ли Той да ни смята за праведни, въпреки че имаме грях в сърцата си, ако просто вярваме в Исус?

Бог е Любов и също е справедлив. Следователно, Той осъжда греха справедливо, независимо от всичко. “Заплатата на греха е смърт” (Римляни 6:23). Това означава, че след като е осъден, грешникът е предназначен за ада. Той отделя праведните от грешниците, точно както е отделил светлината от тъмнината. Бог призовава онези, които нямат грях, като вярват, че Исус е измил всичките им грехове чрез Своето кръщение и разпятие, за да бъдат праведни.
Но онези, които все още имат грях в себе си, защото не вярват в Исусовото кръщение, са грешници в присъствието на Бога. Те са тези, които не вярват във водата, с други думи, в Исусовото кръщение, точно както хората в дните на Ной не вярвали. Ако Бог счита грешници, които все още имат грях в себе си, за праведни и безгрешни, тогава Той трябва да лъже и затова не може да съди или да царува над всичките Си творения.
Той каза: “Аз няма да оправдая нечестивия” (Изход 23:7). Нечестивите са тези, които следват и разчитат повече на човешката традиция, като оставят настрана евангелието на водата и Духа, с което Бог ни е изкупил от всичките ни грехове по най-справедливия и честен начин. Исус каза: “За грях, защото не вярват в Мене” (Йоан 16:9). Единственият грях, оставен на земята сега, е да не вярваме във факта, че Исус е отнел всичките ни грехове чрез Своето кръщение и Кръст и е станал наш Спасител. Това е грехът на богохулството срещу Светия Дух, който никога не може да бъде опростен. За онези, които хулят Светия Дух, няма друг начин да бъдат спасени, защото не вярват, че Исус е измил всичките им грехове.
Апостол Йоан казва: “Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е и беззаконие; и знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал” (1 Йоаново 3:4-6). Да вършиш беззаконие е да не вярваш във факта, че Исус е отнел всичките ни грехове чрез Своето кръщение и Кръста. В последния ден Той ще отхвърли онези, които вършат такова беззаконие.
Онези, които пребъдват в Него, нямат грях и се съединяват с Исус, като се кръщават в Него. Онези, които са положили върху Него всичките грехове на живота си чрез вярата си в Неговото кръщение, нямат грях, въпреки че все още грешат поради слабостите на плътта.
Бог призовава онези, които са положили греховете си на Исус и са се осветили от закона на Духа на живота, за да бъдат праведни. Той им дава Светия Дух като дар. Светият Дух никога не идва върху тези, които имат грях в сърцата си. Давид каза в псалма си: “Ти не си Бог, Който се удоволствуваш в беззаконие; Нечистият няма да живее при Тебе” (Псалми 5:4). Светият Божий Дух никога не живее в сърцата на онези, които имат грях в себе си. Дори и грешник, който няма в себе си Светия Дух, може да каже, че е спасен от греха според доктрините и собствените му мисли. Но никога не може да се каже, че човек няма грях в сърцето си и е праведен с вяра, защото съвестта му говори в него.
Следователно, такъв човек казва, че е грешник в очите на други хора, но всъщност мисли, че той е праведен човек в очите на Бога. Но Бог никога не нарича грешника праведен. Грешникът подлежи на Неговия съд и трябва да вярва в евангелието на водата и Духа, за да се спаси.