Search

Κηρύγματα

Θέμα 3: Το Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος

[3-2] Το βάπτισμα του Ιησού και η εξιλέωση των αμαρτιών (Ματθαίος 3:13-17)

Το βάπτισμα του Ιησού και η εξιλέωση των αμαρτιών
(Ματθαίος 3:13-17)
«Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν, και ερχόμενον επ` αυτόν. Και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην.»
 
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΑΜΑΡΤΙΑ;
 
Τελείωσε η δουλεία μας στην αμαρτία;
Ναι.
 
Ο Κύριός μας Θεός έχει κόψει τους δεσμούς της αμαρτίας για όλους τους ανθρώπους. Όλοι εκείνοι που εργάζονται κάτω από την αμαρτία είναι δούλοι. Με την λύτρωσή Του ο Κύριός μας τους ελευθέρωσε εντελώς. Αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας. Υπάρχει κανένας που υποφέρει ακόμα από την αμαρτία;
Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αγώνας μας ενάντια στην αμαρτία έχει τελειώσει. Δε θα υποφέρουμε ποτέ πια από την αμαρτία. Η δουλεία μας στην αμαρτία τελείωσε όταν ο Ιησούς μάς λύτρωσε· όλες οι αμαρτίες τελείωσαν τότε μια για πάντα. Όλες οι αμαρτίες μας εξιλεώθηκαν από τον Υιό Του. Ο Θεός πλήρωσε για όλες τις αμαρτίες μας μέσω του Ιησού που μας απελευθέρωσε, για πάντα.
Ξέρετε πόσοι άνθρωποι υποφέρουν από τις αμαρτίες τους; Αυτό άρχισε από τον καιρό του Αδάμ και της Εύας. Η ανθρωπότητα υποφέρει από τις αμαρτίες που κληρονομούνται από τον Αδάμ.
Αλλά ο Θεός μας έκανε μια διαθήκη που είναι γραμμένη στη Γένεση 3:15, και η διαθήκη ήταν ότι θα ελευθέρωνε όλους τους αμαρτωλούς. Είπε ότι οι άνθρωποι θα λυτρώνονταν από τις αμαρτίες τους μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού εξ ύδατος και Πνεύματος. Και όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε τον Σωτήρα μας, Ιησού, για να ζήσει ανάμεσά μας.
Επίσης υποσχέθηκε να στείλει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή πριν από τον Ιησού και κράτησε την υπόσχεσή Του.
Στο Μάρκος 1:1-8 διαβάζουμε, «Αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού· καθώς είναι γεγραμμένον εν τοις προφήταις, Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου`. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τας τρίβους αυτού`. Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω, και κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Και εξήρχοντο προς αυτόν όλος ο τόπος της Ιουδαίας, και οι Ιεροσολυμίται, και εβαπτίζοντο πάντες εν τω Ιορδάνη ποταμώ υπ` αυτού, εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών. Ήτο δε ο Ιωάννης ενδεδυμένος τρίχας καμήλου, και έχων ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού, και τρώγων ακρίδας και μέλι άγριον. Και εκήρυττε, λέγων, Έρχεται ο ισχυρότερός μου οπίσω μου, του οποίου δεν είμαι άξιος σκύψας να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού· εγώ μεν σας εβάπτισα εν ύδατι· αυτός δε θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω».
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ, Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

 
Ποιος είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής;
Ο αρχιερέας και ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας
 
Εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού έχουν βαπτιστεί. Το βάπτισμα σημαίνει πλένομαι, θάβομαι, βυθίζομαι, μεταβιβάζω. Όταν βαφτίστηκε ο Ιησούς, εκπληρώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Δικαιοσύνη σημαίνει να είσαι δίκαιος, και επίσης σημαίνει να είσαι ο καταλληλότερος, αυτός που αρμόζει.
Για τον Ιησού το να βαπτιστεί ήταν για να γίνει ο Σωτήρας με τον πιο κατάλληλο και αρμόζοντα τρόπο. Επομένως εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού, παίρνουν το δώρο της λύτρωσης από τον Θεό πιστεύοντας στο βάπτισμά Του και τον Σταυρό, το ύδωρ και το Πνεύμα.
Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο τελευταίος αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης. Ας διαβάσουμε το Ματθαίος 11:10-11. Η Γραφή λέει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας. Και ως ο αρχιερέας στην εποχή της Καινής Διαθήκης, μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού· υπηρετώντας έτσι την αρχιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης.
Ο Ιησούς είχε δώσει μαρτυρία ο Ίδιος για τον Ιωάννη. Είπε, στο Ματθαίος 11:13-14, «Διότι πάντες οι προφήται και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. Και αν θέλητε να δεχθήτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, όστις έμελλε να έλθη». Επομένως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που βάπτισε τον Ιησού, ήταν απόγονος του αρχιερέα Ααρών και ο τελευταίος αρχιερέας. Η Βίβλος επίσης έδωσε μαρτυρία ότι ο Ιωάννης είναι απόγονος του Ααρών στην Παλαιά Διαθήκη (Λουκάς 1:5, Χρονικών Α΄ 24:10).
Γιατί λοιπόν ο Ιωάννης έζησε στην έρημο μόνος, ντυμένος με ύφασμα από τρίχες καμήλας; Για να πάρει την αρχιεροσύνη. Και ως αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δε θα μπορούσε να ζει ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι φώναξε έξω τους ανθρώπους, «Μετανοείτε, σεις που είστε γεννήματα εχιδνών!», και τους βάπτιζε για τον καρπό της μετάνοιας, γεγονός που έφερνε πίσω τους ανθρώπους στον Ιησού, ο Οποίος θα έπαιρνε όλες τους τις αμαρτίες. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού για τη σωτηρία μας.
 
 
ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ
 
Γιατί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτιζε τους ανθρώπους;
Για να τους οδηγήσει να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και για να πιστέψουν στο βάπτισμα του Ιησού για τη σωτηρία
 
Ο Ιωάννης βάπτιζε τους ανθρώπους και έπειτα βάπτισε τον Ιησού. Το πρώτο ήταν το βάπτισμα της μετάνοιας, που καλούσε τους αμαρτωλούς να επιστρέψουν στον Θεό. Πολλοί άνθρωποι που άκουσαν τους λόγους του Θεού μέσω του Ιωάννη, εγκατέλειψαν τα είδωλά τους και επέστρεψαν στον Θεό.
Το δεύτερο βάπτισμα ήταν το βάπτισμα του Ιησού, το βάπτισμα που μεταβίβασε στον Ιησού όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού για να εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη για να σώσει όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους (Ματθαίος 3:15).
Γιατί έπρεπε ο Ιωάννης να βαπτίσει τον Ιησού; Προκειμένου να καθαριστούν οι αμαρτίες του κόσμου, ο Θεός έπρεπε να αφήσει τον Ιωάννη να μεταβιβάσει όλη την αμαρτία στον Ιησού, έτσι ώστε οι άνθρωποι που πίστεψαν στον Ιησού να μπορούν να σωθούν.
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο δούλος του Θεού, έργο του οποίου ήταν να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους να πλυθούν από τις αμαρτίες τους και ήταν ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας που έδωσε μαρτυρία στο ευαγγέλιο της λύτρωσης. Επομένως ο Ιωάννης έπρεπε να ζήσει μόνος στην έρημο. Στην εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο λαός του Ισραήλ ήταν όλος αλλοιωμένος και σάπιος μέχρι την καρδιά.
Έτσι ο Θεός είχε πει στην Παλαιά Διαθήκη, στο Μαλαχίας 4:5-6, «Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής· και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδίαν των πατέρων προς τα τέκνα, και την καρδίαν των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γην με ανάθεμα».
Στα μάτια του Θεού, όλος ο λαός του Ισραήλ που λάτρευε τον Γιαχβέ ήταν διεφθαρμένος. Κανένας δεν ήταν δίκαιος ενώπιόν Του. Οι θρησκευτικοί ηγέτες του ναού, για παράδειγμα, ιερείς, νομικοί και γραμματείς, ήταν ιδιαίτερα σάπιοι ως την καρδιά. Ο Ισραήλ και οι ιερείς δεν πρόσφεραν τη θυσία σύμφωνα με το Νόμο του Θεού.
Οι ιερείς είχαν εγκαταλείψει την πράξη της τοποθέτησης των χεριών και το τελετουργικό της προσφοράς του αίματος που ο Θεός τούς είχε διδάξει για την εξιλέωση των αμαρτιών τους. Είναι καταγραμμένο ότι στις ημέρες του Μαλαχία οι ιερείς είχαν εγκαταλείψει τη θυσία, την τοποθέτηση των χεριών και την προσφορά του αίματος στο τελετουργικό.
Επομένως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δε θα μπορούσε να μείνει μαζί τους. Έτσι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βγήκε στην έρημο και φώναζε. Τι έλεγε;
Είναι γραμμένο στο Μάρκος 1:2-3, με τα λόγια του προφήτη Ησαΐα, «Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τας τρίβους αυτού».
Η φωνή στην έρημο καλούσε έξω τους ανθρώπους για το βάπτισμα της μετάνοιας. Τι είναι το «βάπτισμα της μετάνοιας» για το οποίο κάνει λόγο η Βίβλος; Είναι το βάπτισμα το οποίο κήρυξε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής· το βάπτισμα που καλούσε τους ανθρώπους πίσω στον Ιησού, έτσι ώστε να πιστέψουν στον Ιησού που θα έπαιρνε όλες τις αμαρτίες τους και να σωθούν. Το βάπτισμα της μετάνοιας ήταν για να τους οδηγήσει στη σωτηρία.
«Μετανοήστε και βαπτιστείτε, και ο Ιησούς θα βαπτιστεί με τον ίδιο τρόπο για να πάρει όλες τις αμαρτίες σας». Η κραυγή του Ιωάννη του Βαπτιστή σήμαινε ότι ο Ιησούς θα έπαιρνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και θα κρινόταν στον Σταυρό για να σώσει όλους τους ανθρώπους έτσι ώστε να επιστρέψουν στον Θεό.
«Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι, αυτός όμως θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω». (Μάρκον 1:8) «Θα σας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα» σημαίνει θα πλύνει όλες τις αμαρτίες σας. Βαπτίζω σημαίνει «πλένω». Το βάπτισμα του Ιησού στον Ιορδάνη μάς λέει ότι ο Υιός του Θεού βαφτίστηκε και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας για να μας σώσει.
Επομένως, πρέπει να επιστρέψουμε από την αμαρτία και να πιστέψουμε σ’ Αυτόν. Εκείνος είναι ο Αμνός που παίρνει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Και αυτό είναι το ευαγγέλιο της λύτρωσης για το οποίο έδινε μαρτυρία ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.
 
 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΛΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ
 
Ποιος προετοίμασε τον δρόμο της σωτηρίας;
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής
 
Ο Προφήτης Ησαΐας είχε προφητεύσει, «Λαλήσατε πα­ρη­γο­ρη­τικά προς την Ιερουσαλήμ, και φωνήσατε προς αυτήν, ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη· διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διά πάσας τας αμαρτίας αυτής» (Ησαΐας 40:2).
Ο Ιησούς Χριστός πήρε τις αμαρτίες σας και τις αμαρτίες μου και του καθενός χωρίς εξαίρεση· η προπατορική αμαρτία, οι παρούσες αμαρτίες, ακόμα και οι μελλοντικές αμαρτίες, πλύθηκαν μέσω του βαφτίσματός Του. Μας λύτρωσε όλους. Πρέπει όλοι να μάθουμε για την λύτρωση.
Έχοντας σωθεί από τις αμαρτίες μας, πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο, ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος.
Δεν πρέπει να παρανοήσουμε, σκεπτόμενοι, «Αφού ο Θεός είναι αγάπη, μπορούμε να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών μόνο πιστεύοντας στον Ιησού ακόμα κι αν έχουμε αμαρτία στις καρδιές μας».
Προκειμένου να λυτρωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας, πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμά Του, μέσω του οποίου ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού, και στον Σταυρό. Είναι μέσω του ύδατος που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας στον Ιησού.
Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός για να μας σώσει, ήταν να στείλει τον Ιωάννη σ’ αυτόν τον κόσμο. Ο αγγελιοφόρος του Θεού, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, στάλθηκε ως πρεσβευτής του Βασιλιά, ο οποίος μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος. Και υπηρέτησε την αρχιεροσύνη όλης της ανθρωπότητας.
Ο Θεός μας είπε ότι έστειλε σε μας τον αγγελιαφόρο Του, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. «Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου». «Προ προσώπου σου» σημαίνει πριν από τον Ιησού. Ποιος ήταν ο λόγος που έστειλε τον Ιωάννη πριν από τον Ιησού; Το έκανε για να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού, τον Υιό του Θεού, μέσω του βαπτίσματος. «Όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου». Αυτό ήταν το νόημα των λόγων Του.
Ποιος είναι αυτός που προετοίμασε τον δρόμο έτσι ώστε να μπορούμε να λυτρωθούμε και να πάμε στον ουρανό; Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. «Σου» εδώ εννοεί τον Ιησού και «Μου» εννοεί τον ίδιο τον Θεό. Επομένως, όταν είπε, «Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου», τι εννοούσε με αυτό;
Ποιος επρόκειτο να προετοιμάσει τον δρόμο μας έτσι ώστε μπορούμε να πάμε στον ουρανό; Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού έτσι ώστε να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας για λογαριασμό μας· το έργο του ήταν να μεταβιβάσει τις αμαρτίες, να βαπτίσει τον Ιησού Χριστό. Ήταν ο Ιησούς και ο Ιωάννης που έκαναν δυνατό για μας να πιστέψουμε στην αλήθεια και να λυτρωθούμε.
Από τι εξαρτάται η σωτηρία μας; Εξαρτάται από το αν πιστεύουμε στο έργο του Ιησού, του Υιού του Θεού, και στο γεγονός ότι ο αγγελιοφόρος του Θεού μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου σ’ Αυτόν. Πρέπει όλοι να ξέρουμε το ευαγγέλιο της συγχώρεσης των αμαρτιών. Ο Πατέρας Θεός έστειλε πρώτα τον αγγελιοφόρο Του, αυτόν που θα βάπτιζε τον Υιό Του, και τον έκανε αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας. Έτσι ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης για μας.
Ο Θεός έστειλε τον δούλο Του, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, για να βαπτίσει τον Υιό Του, έτσι ώστε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής να μπορεί να προετοιμάσει τον δρόμο για τη σωτηρία για εκείνους που πίστεψαν στον Υιό Του. Αυτός είναι ο λόγος για το βάπτισμα του Ιησού. Το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ήταν λύτρωση μέσω της οποίας όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να πιστέψουν στον Ιησού και να πάνε στον ουρανό.
Ακόμη και οι μελλοντικές αμαρτίες της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαφτίσματός Του. Ο Ιησούς και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής προετοίμασαν μαζί τον δρόμο για τον ουρανό για μας. Με αυτό τον τρόπο, ο Θεός αποκάλυψε το μυστικό της λύτρωσης μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Ως αντιπρόσωπος καθενός από μας, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού έτσι ώστε να πιστέψουμε στη λύτρωσή μας και να πάμε στον ουρανό. Μεταβίβασε όλη την αμαρτία στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος. Αυτές είναι οι χαρούμενες ειδήσεις της λύτρωσης, το ευαγγέλιο.
 
 
ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ;
 
Μέσω ποιου μπορούμε να πιστέψουμε στον Ιησού;
Του Ιωάννη του Βαπτιστή
 
Στο Μαλαχίας 3:1, διαβάζουμε, «Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου, και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου». Πρέπει να διαβάσετε την Βίβλο με προσοχή. Γιατί ο Θεός έστειλε τον αγγελιοφόρο του σε μας; Γιατί γεννήθηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής 6 μήνες πριν από τον Ιησού;
Πρέπει να καταλάβουμε για ποιο λόγο υπάρχει η Βίβλος. Υπάρχει ένα τμήμα στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρεται στη διακονία του αρχιερέα Ααρών. Ο Ααρών ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του Μωυσή. Αυτός και οι γιοι του διορίστηκαν ως ιερείς από τον Θεό. Οι άλλοι Λευίτες λειτουργούσαν κάτω από αυτούς, φέρνοντάς τους τα διάφορα εργαλεία, ζύμωναν το ψωμί και άλλα τέτοια, ενώ οι γιοι του Ααρών πρόσφεραν τη θυσία μέσα στην Σκηνή του Μαρτυρίου.
Έτσι οι γιοι του Ααρών ήταν χρισμένοι για να μοιραστούν εξίσου το έργο του ναού μεταξύ τους, αλλά την Ημέρα της Εξιλέωσης, τη δέκατη μέρα του έβδομου μήνα, μόνος ο αρχιερέας πρόσφερε τη θυσία της εξιλέωσης για τον λαό του.
Στο Λουκάς 1:5, υπάρχει μια ιστορία για την καταγωγή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Πρέπει να καταλάβουμε σωστά τα σχετικά με αυτόν τον αγγελιοφόρο του Θεού, προκειμένου να καταλάβουμε σωστά τον Ιησού. Τείνουμε να σκεφτόμαστε πολύ για τον Ιησού, αλλά αγνοούμε πολλά σχετικά με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που ήρθε πριν από Αυτόν. Θα επιθυμούσα να σας βοηθήσω να καταλάβετε.
«Αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού· καθώς είναι γεγραμμένον εν τοις προφήταις, Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου». (Μάρκον 1:1-2) Το Ευαγγέλιο του ουρανού πάντα αρχίζει με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.
Όταν καταλάβουμε καλά τα σχετικά με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, μπορούμε σαφώς να καταλάβουμε και να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο της λύτρωσης του Ιησού. Είναι παρόμοιο όπως το να ακούμε τους πρεσβευτές που έχουμε αποστείλει σε όλο τον κόσμο προκειμένου να καταλάβουμε τις καταστάσεις όλων των εθνών. Όταν ξέρουμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, μπορούμε να καταλάβουμε την λύτρωση του Θεού πολύ καλά.
Τι κρίμα εντούτοις, που τόσοι πολλοί Χριστιανοί αυτές τις μέρες δεν βλέπουν τη σημασία του Ιωάννη. Ο Θεός δεν έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή επειδή ήταν βαριεστημένος και δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει. Και τα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης μιλούν για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή πριν μιλήσουν για την λύτρωση του Ιησού.
Αλλά οι ιεροκήρυκες σήμερα τον αγνοούν εντελώς και λένε στους ανθρώπους πως είναι αρκετό να πιστεύουν μόνο στον Ιησού για να σωθούν. Στην πραγματικότητα οδηγούν τους ανθρώπους να ζουν ως αμαρτωλοί όλη την υπόλοιπη ζωή τους και να καταλήξουν στον άδη. Εάν πιστεύετε μόνο στον Ιησού χωρίς κατανόηση του ρόλου του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο Χριστιανισμός γίνεται για σας απλά μια ακόμα θρησκεία. Πώς μπορείτε να λυτρωθείτε από τις αμαρτίες σας εάν δεν ξέρετε την αλήθεια; Αυτό είναι αδύνατο.
Το ευαγγέλιο της λύτρωσης δεν είναι ούτε τόσο απλό ούτε τόσο εύκολο. Τόσοι πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η λύτρωση αφορά την πίστη μας στον Σταυρό, επειδή ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό για μας. Αλλά εάν πιστεύετε μόνο στη σταύρωση, χωρίς γνώση της αλήθειας της μεταβίβασης των αμαρτιών, κανένα ποσό πίστης δε θα σας οδηγήσει σε πλήρη λύτρωση.
Επομένως ο Θεός έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να ενημερώσει τον κόσμο πώς επρόκειτο να ολοκληρωθεί η λύτρωση και πώς ο Ιησούς θα αναλάμβανε τις αμαρτίες του κόσμου. Μόνο εάν ξέρουμε την αλήθεια θα καταλάβουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού που πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας.
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας μιλάει για την αλήθεια της λύτρωσης. Μας λέει ότι ήρθε για να δώσει μαρτυρία για τη θεότητα του Ιησού· ότι οι άνθρωποι δε θα Τον δέχονταν όταν το Φως ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο. Επίσης έδωσε μαρτυρία στο κεφάλαιο 1 του Ευαγγελίου του Ιωάννη, ότι ήταν αυτός που προετοίμασε το ευαγγέλιο της λύτρωσης βαφτίζοντας τον Ιησού Χριστό.
Εάν δεν είχαμε την μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή σχετικά με τη λύτρωση, πώς θα μπορούσαμε να πιστέψουμε στον Ιησού; Εμείς δεν έχουμε δει ποτέ τον Ιησού, και όταν προερχόμαστε από διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες, πώς είναι δυνατό να πιστέψουμε στον Γιαχβέ;
Έχοντας τόσο διαφορετικές θρησκείες σε όλο τον κόσμο, πώς θα μπορούσαμε να ξέρουμε τον Ιησού Χριστό; Πώς θα μπορούσαμε να ξέρουμε ότι ο Ιησούς ήταν πραγματικά ο Υιός του Θεού που μας λύτρωσε παίρνοντας όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω Του;
Επομένως πρέπει να εξετάσουμε την Παλαιά Διαθήκη για να βρούμε από την αρχή τα λόγια της λύτρωσης και για να φτάσουμε να γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μας. Πρέπει να αποκτήσουμε τη σωστή γνώση για να πιστεύουμε σωστά. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε χωρίς αληθινή γνώση. Προκειμένου να πιστέψουμε στον Ιησού και να σωθούμε, πρέπει να ξέρουμε το ευαγγέλιο της λύτρωσης, για το οποίο έδωσε μαρτυρία ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και το ρόλο που ο ίδιος είχε σε αυτό. Για να έχουμε πλήρη πίστη στον Χριστό, πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια για την λύτρωση.
Επομένως, όπως είπε ο Ιησούς, «Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει», πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια της λύτρωσης μέσω του Ιησού.
 
 
ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ
 
Από ποιο σημείο αρχίζουν τα τέσσερα Ευαγγέλια;
Από την εμφάνιση του Ιωάννη του Βαπτιστή
 
Ας προχωρήσουμε ερευνώντας όλες τις αποδείξεις της λύτρωσης στη Βίβλο. Ας αποκαλύψουμε τι λένε τα τέσσερα Ευαγγέλια για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ποιος ήταν, γιατί τον ονομάζουμε «αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας» ή «τελευταίο αρχιερέα», πώς όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω αυτού, και κατά πόσον ο Ιησούς πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες ή όχι.
Και τα τέσσερα Ευαγγέλια αρχίζουν με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Στο Ιωάννης 1:6 διαβάζουμε για τον σημαντικότερο παράγοντα στο ευαγγέλιο. Μας λέει ποιος εκτέλεσε την εργασία της μεταβίβασης όλων των αμαρτιών του κόσμου στον Ιησού. «Υπήρξεν άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης. Ούτος ήλθεν εις μαρτυρίαν, διά να μαρτυρήση περί του φωτός, διά να πιστεύσωσι πάντες δι` αυτού» (Ιωάννης 1:6-7).
Λέει, «διά να πιστεύσωσι πάντες δι` αυτού» και «διά να μαρτυρήση περί του φωτός». Το Φως είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιωάννης επρόκειτο να δώσει μαρτυρία για τον Ιησού έτσι ώστε όλοι να πιστέψουν μέσω αυτού. Τώρα, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον Ματθαίο.
Στο Ματθαίος 3:13-17 διαβάζουμε, «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, διά να βαπτισθή υπ` αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν, και ερχόμενον επ` αυτόν. Και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην».
 
Γιατί πρέπει να καταλάβουμε την καταγωγή του Ιωάννη;
Επειδή η Βίβλος μας λέει ότι ο Ιωάννης είναι ο αρχιερέας όλης της ανθρωπότητας.
 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού. Στο Λουκάς 1:7-8, ο Ιησούς Χριστός ολοκλήρωσε την λύτρωση όλων των αμαρτιών όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Ας ρίξουμε μια ματιά.
Στο Λουκάς 1:1-14 διαβάζουμε, «Επειδή πολλοί επεχείρησαν να συντάξωσι διήγησιν περί των μετά πληροφορίας βεβαιωμένων εις ημάς πραγμάτων, καθώς παρέδοσαν εις ημάς οι απ` αρχής γενόμενοι αυτόπται και υπηρέται του λόγου, εφάνη και εις εμέ εύλογον, όστις διηρεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς, να σοι γράψω κατά σειράν περί τούτων, κράτιστε Θεόφιλε· διά να γνωρίσης την βεβαιότητα των πραγμάτων, περί των οποίων κατηχήθης. Υπήρξεν επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύς τις το όνομα Ζαχαρίας, εκ της εφημερίας Αβιά· και η γυνή αυτού ήτο εκ των θυγατέρων του Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσαις ταις εντολαίς και τοις δικαιώμασι του Κυρίου άμεμπτοι. Και δεν είχον τέκνον, καθότι η Ελισάβετ ήτο στείρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβηκότες εις την ηλικίαν αυτών· ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξει της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας, έπεσεν εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάση, εισελθών εις τον ναόν του Κυρίου· και παν το πλήθος του λαού προσηύχετο έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος· και ο Ζαχαρίας ιδών εταράχθη, και φόβος επέπεσεν επ` αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, Μη φοβού, Ζαχαρία· διότι εισηκούσθη η δέησίς σου· και η γυνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει υιόν εις σε, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην. Και θέλει είσθε εις σε χαρά και αγαλλίασις· και πολλοί θέλουσι χάρη διά την γέννησιν αυτού».
Ο Λουκάς μας δίνει λεπτομερώς την καταγωγή του Ιωάννη. Ο Λουκάς, ένας μαθητής του Ιησού, εξηγεί την καταγωγή του Ιωάννη από την αρχή. Ο Λουκάς είχε διδάξει το ευαγγέλιο σε έναν άνθρωπο που ονομαζόταν Θεόφιλος, ο οποίος ήταν από έναν διαφορετικό πολιτισμό και δεν ήξερε για τον Κύριο.
Έτσι, προκειμένου να τον διδάξει για τον Ιησού, τον Σωτήρα των αμαρτωλών, ο Λουκάς σκέφτηκε ότι έπρεπε να εξηγήσει με λεπτομέρειες την καταγωγή του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Στο Λουκάς 1:5-9, διηγείται, «Υπήρξεν επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύς τις το όνομα Ζαχαρίας, εκ της εφημερίας Αβιά· και η γυνή αυτού ήτο εκ των θυγατέρων του Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσαις ταις εντολαίς και τοις δικαιώμασι του Κυρίου άμεμπτοι. Και δεν είχον τέκνον, καθότι η Ελισάβετ ήτο στείρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβηκότες εις την ηλικίαν αυτών· ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξει της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας».
Εδώ συνέβη ένα γεγονός ενώ ο Ζαχαρίας υπηρετούσε τον Θεό σύμφωνα με τη συνήθεια της ιεροσύνης. Ο Λουκάς μαρτυρεί σαφώς ότι ο Ζαχαρίας ήταν απόγονος του Ααρών. Αλλά σε ποια διαίρεση της ιεροσύνης (εφημερία) ανήκε ο Ζαχαρίας; Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο.
Ο Λουκάς εξήγησε, «Ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξει της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού». Μπορούμε να δούμε ότι ο Λουκάς ήξερε για τον Ζαχαρία τόσο καλά, γι’ αυτό εξήγησε το ευαγγέλιο της λύτρωσης μέσω του Ζαχαρία και της Ελισάβετ.
Δεδομένου ότι και εμείς επίσης είμαστε εθνικοί από διαφορετικές φυλές, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη Σωτηρία του Ιησού εάν δεν μας εξηγηθεί λεπτομερώς, βήμα προς βήμα. Ας ανακαλύψουμε ποιες είναι οι λεπτομέρειες. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γεννήθηκε από τον Ζαχαρία και τη σύζυγό του Ελισάβετ, η οποία ήταν μια από τις κόρες του Ααρών. Τώρα ας δούμε την καταγωγή του Ζαχαρία και του Ιωάννη.
 
 
Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΦΤΙΣΤΗ
 
Τίνος απόγονος ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής;
Του Ααρών του αρχιερέα
 
Για να καταλάβουμε την καταγωγή του Ιωάννη του Βαπτιστή, πρέπει να διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη, στο Χρονικών Α΄ 24:1-19 όπου λέει,
«Και αύται ήσαν αι διαιρέσεις των υιών του Ααρών· οι υιοί του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Και απέθανον ο Ναδάβ και ο Αβιούδ έμπροσθεν του πατρός αυτών, και δεν είχον υιούς· όθεν ιεράτευσαν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Και διήρεσεν αυτούς ο Δαβίδ, τον τε Σαδώκ εκ των υιών Ελεάζαρ, και τον Αχιμέλεχ εκ των υιών του Ιθάμαρ, κατά τα χρέη αυτών εις την υπηρεσίαν αυτών. Ευρέθησαν δε πλειότεροι αρχηγοί εκ των υιών Ελεάζαρ, παρά εκ των υιών Ιθάμαρ· και διηρέθησαν ούτω· εκ των υιών Ελεάζαρ ήσαν δεκαέξ αρχηγοί οίκου πατέρων· και εκ των υιών Ιθάμαρ, οκτώ αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών. Διήρεσαν δε αυτούς διά κλήρων, τούτους προς εκείνους· διότι διευθυνταί του αγιαστηρίου, και διευθυνταί του οίκου του Θεού, ήσαν εκ των υιών Ελεάζαρ, και εκ των υιών Ιθάμαρ. Και κατέγραψεν αυτούς Σεμαΐας ο υιός του Ναθαναήλ ο γραμματεύς, ο εκ των Λευιτών, έμπροσθεν του βασιλέως, και των αρχόντων, και Σαδώκ του ιερέως, και Αχιμέλεχ υιού του Αβιάθαρ, και έμπροσθεν των αρχηγών των πατριών των ιερέων και Λευιτών, λαμβανομένης μιας πατριάς εκ του Ελεάζαρ, και μιας εκ του Ιθάμαρ. Ο πρώτος δε κλήρος εξήλθεν εις τον Ιωιαρείβ, ο δεύτερος εις τον Ιεδαΐαν, ο τρίτος εις τον Xαρήμ, ο τέταρτος εις τον Σεωρήμ, ο πέμπτος εις τον Μαλχίαν, ο έκτος εις τον Μεϊαμείν, ο έβδομος εις τον Ακκώς, ο όγδοος εις τον Αβιά, ο έννατος εις τον Ιησούν, ο δέκατος εις τον Σεχανίαν, ο ενδέκατος εις τον Ελιασείβ, ο δωδέκατος εις τον Ιακείμ, ο δέκατος τρίτος εις τον Ουφφά, ο δέκατος τέταρτος εις τον Ιεσεβάβ, ο δέκατος πέμπτος εις τον Βιλγά, ο δέκατος έκτος εις τον Ιμμήρ, ο δέκατος έβδομος εις τον Εζείρ, ο δέκατος όγδοος εις τον Αφισής, ο δέκατος έννατος εις τον Πεθαΐα, ο εικοστός εις τον Ιεζεκιήλ, ο εικοστός πρώτος εις τον Ιαχείν, ο εικοστός δεύτερος εις τον Γαμούλ, ο εικοστός τρίτος εις τον Δελαΐαν, ο εικοστός τέταρτος εις τον Μααζίαν. Αύται ήσαν αι διατάξεις αυτών εις την υπηρεσίαν αυτών, διά να εισέρχωνται εις τον οίκον του Κυρίου κατά το διατεταγμένον εις αυτούς διά χειρός Ααρών του πατρός αυτών, ως προσέταξεν εις αυτόν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ».
Ας διαβάσουμε πάλι το στίχο 10. «Ο έβδομος εις τον Ακκώς, ο όγδοος εις τον Αβιά». Εδώ, ο Δαβίδ έβαλε κλήρους σε καθέναν από τους γιους του Ααρών, έτσι ώστε η θυσία να προσφέρεται με τάξη. (Όπως όλοι ξέρετε, ο Ααρών ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του Μωυσή. Ο Θεός διόρισε τον Μωυσή ως αντιπρόσωπό Του, και τον Ααρών ως αρχιερέα της Άγιας Σκηνής ενώπιον όλου του λαού Ισραήλ).
Όλοι οι άλλοι Λευίτες τέθηκαν κάτω από τους ιερείς, και ο Ααρών και οι γιοι του ανέλαβαν την ευθύνη όλων των θυσιών ενώπιον του Θεού. Προτού ο Δαβίδ ορίσει τους κλήρους, οι ιερείς, οι απόγονοι του Ααρών, έπρεπε να τραβάνε κλήρους κάθε φορά και αυτό είχε προκαλέσει μεγάλη σύγχυση.
Επομένως, ο Δαβίδ τακτοποίησε το σύστημα ορίζοντας την σειρά κάθε εφημερίας. Υπήρξαν 24 εφημερίες με μια τάξη που προήλθε από τους εγγονούς του Ααρών, και η όγδοη ήταν εκείνη του Αβιά. Γι’ αυτό λέει, «Ιερεύς τις το όνομα Ζαχαρίας, εκ της εφημερίας Αβιά». Έτσι ο Ζαχαρίας ήταν ιερέας από την εφημερία του Αβιά, και οι δύο σύζυγοι ήταν και οι δύο απόγονοι του Ααρών του αρχιερέα.
Ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο Ζαχαρίας, ήταν ένας ιερέας από την εφημερία του Αβιά. Ξέρουμε από τη Βίβλο ότι αυτοί συνήθιζαν να παντρεύονται μέσα στις οικογένειές τους.
Όπως ξέρετε, ο Ιακώβ παντρεύτηκε μια κόρη του θείου του από την πλευρά της μητέρας του. Αυτή η εξήγηση της γενεαλογίας έχει βαθιά σημασία. Λέει, «Ιερεύς τις το όνομα Ζαχαρίας, εκ της εφημερίας Αβιά».
Επομένως αυτός ήταν αναμφίβολα απόγονος του Ααρών. Ποιος; Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην εξήγηση της λύτρωσης του Ιησού, και του υπουργήματος του Ιωάννη του Βαπτιστή, και της μεταβίβασης των αμαρτιών του κόσμου στον Ιησού.
 
 
ΜΟΝΟ ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ ΘΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΩΣ ΙΕΡΕΙΣ
 
Ποιος θα μπορούσε να υπηρετήσει ως αρχιερέας στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης;
Ο Ααρών και οι απόγονοί του
 
Πού προσδιορίζει η Βίβλος ότι οι γιοι του Ααρών πρέπει να υπηρετούν ως ιερείς; Ας το δούμε μαζί.
Στους Αριθμούς 20:22-29 διαβάζουμε, «Και εσηκώθησαν οι υιοί Ισραήλ, πάσα η συναγωγή, από Κάδης και ήλθον εις το όρος Ωρ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωϋσήν και προς τον Ααρών εν τω όρει Ωρ, πλησίον των ορίων της γης Εδώμ, λέγων, Ο Ααρών θέλει προστεθή εις τον λαόν αυτού· διότι δε θέλει εισέλθει εις την γην, την οποίαν έδωκα εις τους υιούς Ισραήλ· επειδή ηπειθήσατε εις τον λόγον μου εις το ύδωρ Μεριβά· λάβε τον Ααρών και Ελεάζαρ τον υιόν αυτού, και αναβίβασον αυτούς εις το όρος Ωρ· και έκδυσον τον Ααρών την στολήν αυτού, και ένδυσον αυτήν Ελεάζαρ τον υιόν αυτού· και ο Ααρών θέλει προστεθή εις τον λαόν αυτού, και θέλει αποθάνει εκεί. Και έκαμεν ο Μωϋσής καθώς προσέταξεν ο Κύριος· και ανέβησαν εις το όρος Ωρ έμπροσθεν πάσης της συναγωγής· Και εξέδυσεν ο Μωϋσής τον Ααρών την στολήν αυτού, και ενέδυσεν αυτήν Ελεάζαρ τον υιόν αυτού· και απέθανεν ο Ααρών εκεί επί της κορυφής του όρους· και κατέβησαν Μωϋσής και Ελεάζαρ από του όρους. Και είδε πάσα η συναγωγή ότι ετελεύτησεν ο Ααρών· και επένθησαν τον Ααρών τριάκοντα ημέρας πας ο οίκος Ισραήλ».
Στην Έξοδο καταγράφεται ο νόμος του Θεού, που λέει ότι οι γιοι του Ααρών, του Αρχιερέα, πρέπει να αναλάβουν την ιεροσύνη, και ένας διορισμένος γιος έπρεπε να αναλάβει την αρχιεροσύνη, όπως έκανε ο πατέρας του, όταν έφταναν σε ηλικία 30 ετών.
Στην Έξοδο 28:1-5 διαβάζουμε, «Και συ προσάγαγε προς σεαυτόν Ααρών τον αδελφόν σου, και τους υιούς αυτού μετ` αυτού, εκ μέσου των υιών Ισραήλ, διά να ιερατεύωσιν εις εμέ, Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ, τους υιούς του Ααρών. Και θέλεις κάμει στολήν αγίαν εις τον Ααρών τον αδελφόν σου, προς δόξαν και τιμήν. Και συ λάλησον προς πάντας τους σοφούς την καρδίαν, τους οποίους εγώ ενέπλησα από πνεύματος σοφίας, να κάμωσι την στολήν του Ααρών, διά να καθιερώσης αυτόν, ώστε να ιερατεύη εις εμέ. Και αύτη είναι η στολή την οποίαν θέλουσι κάμει· περιστήθιον, και εφόδ, και ποδήρης, και χιτών κεντητός, μίτρα, και ζώνη· και θέλουσι κάμει στολάς αγίας εις τον Ααρών, τον αδελφόν σου, και εις τους υιούς αυτού, διά να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και αυτοί θέλουσι λάβει το χρυσίον, και το κυανούν, και το πορφυρούν, και το κόκκινον, και την βύσσον».
Ο Θεός διόρισε σαφώς στην ιεροσύνη τον Ααρών, τον αδελφό του Μωυσή. Η ιεροσύνη δεν ήταν ανοικτή σε οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Επομένως ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να καθαγιάσει τον Ααρών ως αρχιερέα, και να κάνει γι` αυτόν την κατάλληλη ενδυμασία όπως Εκείνος του όρισε. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τους λόγους του Θεού.
Επίσης στην Έξοδο 29:1-9 διαβάζουμε, «Και τούτο είναι το πράγμα, το οποίον θέλεις κάμει εις αυτούς διά να αγιάσης αυτούς, ώστε να ιερατεύωσιν εις εμέ. Λάβε εν μοσχάριον βοός, και δύο κριούς αμώμους, και άζυμον άρτον, και πήττας αζύμους εζυμωμένας με έλαιον, και λάγανα άζυμα κεχρισμένα με έλαιον· εκ σεμιδάλεως σίτου θέλεις κάμει αυτά. Και θέλεις βάλει αυτά εις εν κάνιστρον, και θέλεις φέρει αυτά εν τω κανίστρω, μετά του μοσχαρίου και των δύο κριών. Και τον Ααρών και τους υιούς αυτού θέλεις προσαγάγει εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, και θέλεις λούσει αυτούς εν ύδατι. Και θέλεις λάβει τας στολάς, και θέλεις ενδύσει τον Ααρών τον χιτώνα, και τον ποδήρη του εφόδ, και το εφόδ, και το περιστήθιον, και θέλεις ζώσει αυτόν με την κεντητήν ζώνην του εφόδ. Και θέλεις βάλει την μίτραν επί την κεφαλήν αυτού, και θέλεις βάλει το άγιον διάδημα επί την μίτραν. Τότε θέλεις λάβει το έλαιον του χρίσματος, και θέλεις χύσει εξ αυτού επί την κεφαλήν αυτού, και θέλεις χρίσει αυτόν. Και θέλεις προσαγάγει τους υιούς αυτού, και ενδύσει αυτούς χιτώνας· και θέλεις ζώσει αυτούς με ζώνας, τον Ααρών και τους υιούς αυτού, και θέλεις περιθέσει εις αυτούς μιτρίδια, και η ιερατεία θέλει είσθαι εις αυτούς κατά νόμον παντοτεινόν· και θέλεις καθιερώσει τον Ααρών και τους υιούς αυτού».
Ζώσε τους με τις ζώνες, τον Ααρών και τους γιους του, και βάλε τους τις μίτρες τους... Η ιεροσύνη θα είναι δική τους ως παντοτινό καθεστώς. Έτσι θα καθιερώσεις τον Ααρών και τους γιους... Ο Θεός προσδιόρισε ότι μόνο ο Ααρών και οι γιοι του έπρεπε να καθιερώνονται για να υπηρετήσουν μόνιμα την ιεροσύνη. Όταν είπε συγκεκριμένα «κατά νόμον παντοτεινόν», αυτό ίσχυε ακόμα και μετά που ήρθε ο Ιησούς σ’ αυτό τον κόσμο.
Επομένως ο Λουκάς εξηγεί σε βάθος ότι ο Ζαχαρίας ήταν απόγονος του αρχιερέα Ααρών. Όταν ο Ζαχαρίας υπηρετούσε ως ιερέας ενώπιον του Θεού στο ναό του Κυρίου, ένας άγγελος εμφανίστηκε και του είπε ότι η προσευχή του ακούστηκε, και ότι η σύζυγός του Ελισάβετ θα του γεννούσε ένα γιο.
Ο Ζαχαρίας δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό και είπε, «Η γυναίκα μου είναι μεγάλης ηλικίας, πώς μπορεί να γεννήσει γιο;» Εξαιτίας της αμφιβολίας του, ο Θεός τον κατέστησε βουβό για κάποιο διάστημα, για να δείξει ότι τα λόγια Του ήταν αληθινά.
Στον κατάλληλο χρόνο η σύζυγός του έμεινε έγκυος και σε λίγο διάστημα μια παρθένα, η Μαρία, έμεινε επίσης έγκυος. Και τα δύο γεγονότα ήταν τα προπαρασκευαστικά έργα του Θεού για τη σωτηρία μας. Προκειμένου να σώσει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα, έπρεπε να στείλει τον δούλο Του Ιωάννη και ο μονογενής Υιός Του Ιησούς να γεννηθεί σ’ αυτόν τον κόσμο.
Επομένως έπρεπε ο Υιός Του να βαπτιστεί από τον Ιωάννη προκειμένου να μεταβιβαστούν σ’ Αυτόν όλες οι αμαρτίες του κόσμου, έτσι ώστε εκείνοι που πίστεψαν σ’ αυτόν να σωθούν.
 
 
Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!
 
Ποιον προετοίμασε ο Θεός πριν από τον Ιησού για το έργο της λύτρωσης;
Τον Ιωάννη τον Βαπτιστή
 
Αυτός ήταν ο Σωτήρας της ανθρωπότητας, ο Ιησούς Χριστός, που γεννήθηκε από το σώμα της παρθένου Μαρίας. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ που ήταν απόγονος του Ιούδα. Ο Ιησούς έπρεπε να γεννηθεί μέσω των απογόνων του Ιούδα για να εκπληρώσει τη Διαθήκη του Θεού, όπως ακριβώς ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έπρεπε να γεννηθεί στην οικογένεια του αρχιερέα Ααρών.
Ο Θεός προετοίμασε αυτούς τους δύο για να γεννηθούν σ’ αυτόν τον κόσμο, μάλιστα τον Ιωάννη πριν από τον Ιησού. Ο Ιωάννης γεννήθηκε έτσι ώστε να μπορεί να βαπτίσει τον Ιησού και να μεταβιβάσει σ’ Αυτόν όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ένας απόγονος του αρχιερέα έπρεπε να προσφέρει τη θυσία της εξιλέωσης προκειμένου να εκπληρωθεί η Διαθήκη του Θεού, που έγινε στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, προκειμένου το ευαγγέλιο της λύτρωσης του Ιησού να μπορεί να γίνει πιστευτό και να πραγματοποιηθεί σωστά.
Στην Έξοδο, ο Θεός έδωσε στο Ισραήλ το Νόμο και τις Διαθήκες Του· το Νόμο του Θεού και το νόμο που όριζε τις λεπτομέρειες του υπουργήματος των θυσιών στη σκηνή, όπως την ενδυμασία των ιερέων, τις λεπτομέρειες των θυσιών, και τη διαδοχή της ιεροσύνης στους γιους των ιερέων. Ο Θεός διόρισε τον Ααρών και τους απόγονούς του στην αρχιεροσύνη παντοτινά.
Επομένως, όλοι οι απόγονοι του Ααρών θα μπορούσαν να προσφέρουν θυσίες και οι αρχιερείς θα μπορούσαν να προέρχονται μόνο από την οικογένεια του Ααρών. Βλέπετε πώς ήταν;
Όμως ανάμεσα στους πολλούς απόγονους του Ααρών, ο Θεός επέλεξε έναν ορισμένο ιερέα που ονομαζόταν Ζαχαρίας και τη σύζυγό του Ελισάβετ. Είχε πει, «Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου». Όταν ο Θεός είπε στον Ζαχαρία ότι θα ικάνωνε την Ελισάβετ να γεννήσει γιο, και ότι επρόκειτο να τον ονομάσει Ιωάννη, εκείνος έμεινε τόσο έκπληκτος ώστε έγινε βουβός με εντολή Του, έως ότου γεννηθεί ο γιος του και να του δοθεί το όνομα.
Και πράγματι, ένας γιος γεννήθηκε στην οικογένειά του. Όταν ήρθε η ώρα να δοθεί το όνομα στο μωρό, σύμφωνα με τη συνήθεια του Ισραήλ, ο γιος ονομάστηκε με το όνομα του πατέρα του.
«Εις δε την Ελισάβετ συνεπληρώθη ο καιρός τού να γεννήση· και εγέννησεν υιόν. Και ήκουσαν οι γείτονες και οι συγγενείς αυτής, ότι εμεγάλυνεν ο Κύριος το έλεος αυτού προς αυτήν· και συνέχαιρον αυτήν. Και εν τη ογδόη ημέρα ήλθον διά να περιτέμωσι το παιδίον· και ωνόμαζον αυτό κατά το όνομα του πατρός αυτού, Ζαχαρίαν. Και αποκριθείσα η μήτηρ αυτού, είπεν, Ουχί, αλλ` Ιωάννης θέλει ονομασθή. Και είπον προς αυτήν, Ότι ουδείς υπάρχει εν τη συγγενεία σου, όστις καλείται με το όνομα τούτο. Ηρώτων δε διά νευμάτων τον πατέρα αυτού, τι όνομα ήθελε να δοθή εις αυτό. Και ζητήσας πινακίδιον, έγραψε, λέγων, Ιωάννης είναι το όνομα αυτού. Και εθαύμασαν πάντες. Ηνοίχθη δε το στόμα αυτού πάραυτα και η γλώσσα αυτού· και ελάλει ευλογών τον Θεόν. Και έπεσε φόβος επί πάντας τους γείτονας αυτών· και καθ` όλην την ορεινήν της Ιουδαίας διελαλούντο πάντα τα πράγματα ταύτα. Και πάντες οι ακούσαντες έβαλον αυτά εν τη καρδία αυτών, λέγοντες, Τι άρα θέλει είσθαι το παιδίον τούτο; Και χειρ Κυρίου ήτο μετ` αυτού». (Λουκάς 1:57- 66).
Ο Ζαχαρίας ήταν βουβός εκείνη την εποχή. Όταν ήταν η ώρα για να δοθεί το όνομα στο μωρό, οι συγγενείς πρότειναν ότι έπρεπε να ονομαστεί Ζαχαρίας. Αλλά η μητέρα του επέμεινε ότι το όνομά του πρέπει να είναι Ιωάννης. Οι συγγενείς αντέτειναν ότι δεν υπήρξε κανένας με εκείνο το όνομα στην οικογένεια και ότι το μωρό πρέπει να ονομαστεί με το όνομα του πατέρα του.
Όταν η Ελισάβετ συνέχισε να επιμένει για το όνομα, οι συγγενείς πήγαν στον Ζαχαρία και τον ρώτησαν ποιο πρέπει να είναι το όνομα του μωρού. Ο Ζαχαρίας, δεδομένου ότι δεν μπορούσε να μιλήσει ακόμα, ζήτησε μια πινακίδα και έγραψε «Ιωάννης». Όλοι οι συγγενείς αναρωτήθηκαν γι’ αυτή την ασυνήθιστη επιλογή του ονόματος.
Αλλά μετά από την ονομασία, το στόμα του Ζαχαρία άνοιξε αμέσως. Δόξασε τον Θεό και γέμισε με το Άγιο Πνεύμα και προφήτεψε.
Ο Λουκάς διηγείται τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή στην οικογένεια του Ζαχαρία. «Ιερεύς τις το όνομα Ζαχαρίας, εκ της εφημερίας Αβιά». Στην ειδική πρόνοια του Θεού, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, γεννήθηκε στον Ζαχαρία, που ήταν απόγονος του Ααρών.
Και μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή και του Ιησού Χριστού, ο Θεός ολοκλήρωσε τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Σωζόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας πιστεύοντας στο έργο της λύτρωσης που έγινε μέσω του Ιωάννη και του Ιησού Χριστού.
 
 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

 
Γιατί βαπτίστηκε ο Ιησούς από τον Ιωάννη;
Για να αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου
 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε μαρτυρία ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και ότι Αυτός ανέλαβε όλες μας τις αμαρτίες. Ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο δούλος του Θεού, που έδωσε μαρτυρία για τη σωτηρία μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν μας λέει ο ίδιος ότι Αυτός είναι ο Σωτήρας μας. Ο Θεός εργάζεται μέσω των δούλων του στην εκκλησία, και μέσω του στόματος όλου του λαού Του που είναι σωσμένοι.
Ο Θεός λέει, «Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη· ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει εις τον αιώνα. Φωνήσατε προς αυτήν, ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη· διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διά πάσας τας αμαρτίας αυτής» (Ησαΐας 40:2, 8).
«Δεν είστε πια αμαρτωλοί. Έχω κάνει εξιλέωση για όλες σας τις αμαρτίες και η εχθρότητα έχει τελειώσει». Κατά συνέπεια η φωνή του ευαγγελίου της λύτρωσης συνεχίζει να φτάνει ως εμάς. Αυτό είναι που λέγεται το έτοιμο ευαγγέλιο.
Όταν καταλαβαίνουμε τα έργα του Ιωάννη του Βαπτιστή, όταν καταλαβαίνουμε πραγματικά ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, μπορούμε όλοι να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας.
Και τα τέσσερα Ευαγγέλια μας λένε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης επίσης δίνει μαρτυρία για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον δούλο του Θεού. Και η Καινή Διαθήκη αρχίζει με τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή και τη μεταβίβαση των αμαρτιών μέσω αυτού.
Γιατί λοιπόν τον αποκαλούμε Ιωάννη Βαπτιστή; Επειδή βάπτισε τον Ιησού. Τι σημαίνει βάπτισμα; Σημαίνει «μεταβιβάζω, θάβομαι, πλένομαι» – το ίδιο που σήμαινε η τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη.
Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν κάποιος άνθρωπος αμάρτανε, μεταβίβαζε τις αμαρτίες του με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι ενός ζώου θυσίας χωρίς ελάττωμα, που πρόσφερε ως θυσία για αμαρτία, το οποίο πέθαινε με εκείνες τις αμαρτίες. Η τοποθέτηση των χεριών σημαίνει μεταβιβάζω. Επομένως η τοποθέτηση των χεριών και το βάπτισμα είναι το ίδιο πράγμα αλλά με διαφορετικά ονόματα.
Ποια λοιπόν ήταν η έννοια του βαπτίσματος του Ιησού; Το βάπτισμά Του ήταν ο μόνος τρόπος να γίνει η εξιλέωση σύμφωνα με την τάξη του Θεού.
Στην Παλαιά Διαθήκη, οι αμαρτωλοί έπρεπε να βάλουν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι ενός θύματος, προκειμένου να μεταβιβαστούν οι αμαρτίες τους στο κεφάλι του. Κατόπιν έπρεπε να κόψουν το λαιμό του και οι ιερείς έφερναν το αίμα για να το βάλουν στα κέρατα του βωμού του ολοκαυτώματος. Αυτός ήταν ο τρόπος να εξιλεωθούν οι καθημερινές αμαρτίες.
Αλλά πώς εξιλέωναν τις ετήσιες αμαρτίες;
Ο Ααρών, ο αρχιερέας, πρόσφερε τη θυσία για όλο τον λαό Ισραήλ. Επειδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γεννήθηκε στην οικογένεια του Ααρών, ήταν κατάλληλο γι’ αυτόν να είναι ο αρχιερέας, και ο Θεός τον προόρισε για να είναι ο τελευταίος αρχιερέας σύμφωνα με την υπόσχεσή Του για λύτρωση.
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας και ο τελευταίος αρχιερέας όλης της ανθρωπότητας, επειδή η Παλαιά Διαθήκη τελείωσε όταν γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Ποιος άλλος εκτός από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού στην Καινή Διαθήκη, όπως ακριβώς ο Ααρών είχε εξιλεώσει τις αμαρτίες του λαού του στην Παλαιά Διαθήκη; Ως ο τελευταίος αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης και ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού με το βάπτισμα του Ιησού.
Επειδή ο Ιωάννης μεταβίβασε όλη την αμαρτία στον Ιησού, μπορούμε να λυτρωθούμε πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς έγινε ο Αμνός για να σώσει όλους τους αμαρτωλούς, εκτελώντας έτσι το έργο της λύτρωσης όπως το είχε προγραμματίσει ο Θεός. Ο Ιησούς μας είπε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο τελευταίος προφήτης, ο τελευταίος αρχιερέας που μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου σ’ Αυτόν.
Γιατί δε θα μπορούσε να το κάνει αυτό μόνος Του ο Ιησούς; Γιατί χρειάστηκε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή; Υπήρξε λόγος που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γεννήθηκε έξι μήνες πριν από τον Ιησού. Έγινε για να εκπληρώσει το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, για να εκπληρώσει την Παλαιά Διαθήκη.
Ο Ιησούς γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γεννήθηκε από μια ηλικιωμένη γυναίκα που την έλεγαν Ελισάβετ.
Αυτά ήταν τα έργα του Θεού, και τα σχεδίασε για να σώσει όλους τους αμαρτωλούς. Για να μας σώσει από τον παντοτινό πόλεμο ενάντια στην αμαρτία, και όλα τα βάσανα της αμαρτωλής ανθρωπότητας, έστειλε τον δούλο Του Ιωάννη, και έπειτα τον ίδιο τον Υιό Του Ιησού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στάλθηκε ως αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας, ο τελευταίος αρχιερέας.
 
 
Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ
 
Ποιος ήταν ο μέγιστος άνθρωπος στη γη;
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής
 
Ας εξετάσουμε το Ματθαίος 11:7-14. «Ενώ δε ούτοι ανεχώρουν, ήρχισεν ο Ιησούς να λέγη προς τους όχλους περί του Ιωάννου, Τι εξήλθετε εις την έρημον να ίδητε; κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον; Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; άνθρωπον ενδεδυμένον μαλακά ιμάτια; ιδού, οι τα μαλακά φορούντες εν τοις οίκοις των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; προφήτην; ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου· διότι ούτος είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον, Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου``. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του Βαπτιστού· πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών, είναι μεγαλήτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν. Διότι πάντες οι προφήται και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. Και αν θέλητε να δεχθήτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, όστις έμελλε να έλθη».
Οι άνθρωποι πήγαν στην έρημο για να δουν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που φώναζε, «Μεταννοείτε, σεις γεννήματα οχιάς!» Και ο Ιησούς είπε, «Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; άνθρωπον ενδεδυμένον μαλακά ιμάτια; ιδού, οι τα μαλακά φορούντες εν τοις οίκοις των βασιλέων ευρίσκονται».
Ο ίδιος ο Ιησούς έδωσε μαρτυρία για το μεγαλείο του Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε; Έναν βάρβαρο ντυμένο με ρούχα από τρίχες καμήλας, που φωνάζει με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του; Πρέπει να φοράει ρούχα από τρίχες καμήλας. Τι βγήκατε να δείτε; Κάποιον ντυμένο με μαλακά ρούχα; Εκείνοι που φορούν μαλακά ρούχα είναι στα ανάκτορα των βασιλιάδων. Αλλά αυτός είναι μεγαλύτερος από τον βασιλιά», ομολόγησε ο Ιησούς. «Ιδού, οι τα μαλακά φορούντες εν τοις οίκοις των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; προφήτην; ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου».
Στις παλιές μέρες, οι προφήτες ήταν ανώτεροι από τους βασιλιάδες. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ανώτερος από βασιλιάς, και ανώτερος από προφήτης. Ήταν ανώτερος από όλους τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Στην πραγματικότητα, ο Ιωάννης, ο τελευταίος αρχιερέας και ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, ήταν ανώτερος από τον Ααρών, τον πρώτο αρχιερέα. Ο Ιησούς έδωσε ο ίδιος μαρτυρία για τον Ιωάννη.
Ποιος είναι ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας; Εκτός από τον ίδιο τον Χριστό, ποιος είναι ο μέγιστος άνθρωπος στη γη; Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. «Ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου. Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου`».
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε μαρτυρία ότι ο πόλεμος ενάντια στην αμαρτία είχε τελειώσει. «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που έδωσε τη μαρτυρία ότι ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες του κόσμου.
Στο Ματθαίος 11:11 διαβάζουμε, «Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του Βαπτιστού». Έχει υπάρξει κανένας μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν από γυναίκες;
Τι σημαίνει «των γεννηθέντων υπό γυναικών»; Σημαίνει όλη την ανθρωπότητα. Εκτός από τον Αδάμ, όλοι οι άντρες γεννήθηκαν από γυναίκες. Ναι, μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν από γυναίκες, δεν έχει σηκωθεί κανένας μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Επομένως αυτός είναι ο τελευταίος αρχιερέας και ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αρχιερέας, ο προφήτης και ο αντιπρόσωπός μας.
Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ααρών και οι γιοι του διορίστηκαν από τον Θεό να υπηρετούν παντοτινά. Όλες οι αμαρτίες έπρεπε να πλυθούν μέσω του Ααρών και των γιων του. Αυτό είχε διατάξει ο Θεός.
Αν κάποιος άλλος από τους Λευίτες ερχόταν και τολμούσε να προχωρήσει και να αναλάβει αυτή την υπηρεσία, ασφαλώς θα πέθαινε. Εκείνα που μπορούσαν να κάνουν αυτοί, ήταν να μαζεύουν τα ξύλα για τη φωτιά στο βωμό, να γδέρνουν τα ζώα, να καθαρίζουν τα εντόσθια και να ξεχωρίζουν το λίπος. Αν ήταν αρκετά θρασείς για να προσπαθήσουν να κάνουν το έργο των ιερέων, ασφαλώς θα πέθαιναν. Αυτός ήταν ο Νόμος του Θεού. Δε μπορούσαν να υπερπηδήσουν αυτή τη γραμμή.
Πάνω στη γη, δεν σηκώθηκε άνθρωπος μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ήταν ο μέγιστος μεταξύ όλων των θνητών. «Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν».
Η λύτρωση της ανθρωπότητας ολοκληρώθηκε όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού, και εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού μπορούν να μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Γίνονται δίκαιοι. Ας δούμε τώρα πώς ο πατέρας του Ιωάννη έδωσε μαρτυρία για τον γιο του.
 
 
Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ, ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 
Τι προφήτεψε ο Ζαχαρίας για τον γιο του;
Ότι ο Ιωάννης θα προετοίμαζε τον δρόμο του Κυρίου με το να δώσει τη γνώση της σωτηρίας στο λαό του.
 
Ας διαβάσουμε το Λουκάς 1:67-80. «Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήσθη Πνεύματος Αγίου· και προεφήτευσε, λέγων, Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επεσκέφθη και έκαμε λύτρωσιν εις τον λαόν αυτού· και ανήγειρεν εις ημάς κέρας σωτηρίας εν τω οίκω Δαβίδ του δούλου αυτού, καθώς ελάλησε διά στόματος των αγίων των απ` αιώνος προφητών αυτού· σωτηρίαν εκ των εχθρών ημών, και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς· διά να εκπληρώση το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών, και να ενθυμηθή την αγίαν διαθήκην αυτού· τον όρκον τον οποίον ώμοσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών, ότι θέλει δώσει εις ημάς, να ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών, και να λατρεύωμεν αυτόν αφόβως, εν οσιότητι και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσας τας ημέρας της ζωής ημών. Και συ, παιδίον, προφήτης του Υψίστου θέλεις ονομασθή· διότι θέλεις προπορευθή προ προσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσης τας οδούς αυτού, εις το να δώσης γνώσιν σωτηρίας εις τον λαόν αυτού, διά της αφέσεως των αμαρτιών αυτών, διά σπλάγχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επεσκέφθη ημάς ανατολή εξ ύψους, διά να φωτίση τους καθημένους εν σκότει και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνη τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Το δε παιδίον ηύξανε, και εδυναμούτο κατά το πνεύμα, και ήτο εν ταις ερήμοις, έως της ημέρας καθ` ην έμελλε να αναδειχθή προς τον Ισραήλ».
Ο Ζαχαρίας προφήτεψε δύο πράγματα. Προφήτεψε ότι ο Βασιλιάς όλου του λαού είχε έρθει. Από το στίχο 68 έως το 73, προφήτεψε με χαρά ότι ο Θεός δεν ξέχασε τις υποσχέσεις Του και ότι ο Ιησούς, όπως υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ, γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία προκειμένου να σωθούν οι απόγονοί του από τα χέρια των εχθρών τους.
Και έπειτα, από το στίχο 74, «Θέλει δώσει εις ημάς, να ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών, και να λατρεύωμεν αυτόν αφόβως». Αυτό είναι μια υπενθύμιση της Υπόσχεσης του Θεού στον Αβραάμ και τον λαό Ισραήλ, και προφήτεψε, «Θέλει δώσει εις ημάς να λατρεύωμεν αυτόν αφόβως».
Από το στίχο 76, προφήτεψε για το γιο του. «Και συ, παιδίον, προφήτης του Υψίστου θέλεις ονομασθή· διότι θέλεις προπορευθή προ προσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσης τας οδούς αυτού, εις το να δώσης γνώσιν σωτηρίας εις τον λαόν αυτού, διά της αφέσεως των αμαρτιών αυτών, διά σπλάγχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επεσκέφθη ημάς ανατολή εξ ύψους, διά να φωτίση τους καθημένους εν σκότει και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνη τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης».
Εδώ είπε, «Να δώσης γνώσιν σωτηρίας εις τον λαόν αυτού, διά της αφέσεως των αμαρτιών αυτών». Από ποιον είπε ότι επρόκειτο να δοθεί η γνώση της σωτηρίας; Από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Μπορείτε να το δείτε όλοι αυτό; Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μέσω των λόγων του Θεού, επρόκειτο να μας δώσει τη γνώση ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού που ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου.
Τώρα, ας εξετάσουμε το κεφάλαιο 1 του Μάρκου. «Αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού· καθώς είναι γεγραμμένον εν τοις προφήταις, Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου`. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τας τρίβους αυτού`. Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω, και κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Και εξήρχοντο προς αυτόν όλος ο τόπος της Ιουδαίας, και οι Ιεροσολυμίται, και εβαπτίζοντο πάντες εν τω Ιορδάνη ποταμώ υπ` αυτού, εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών» (Μάρκος 1:1-5).
Οι άνθρωποι στράφηκαν από τη λατρεία των ειδώλων των Εθνικών και βαπτίστηκαν από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αλλά ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία, «Σας Βαπτίζω στο νερό έτσι ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε στον Θεό. Αλλά ο Υιός του Θεού θα έρθει και θα βαπτιστεί από εμένα, έτσι ώστε όλες οι αμαρτίες σας να μεταβιβαστούν σ’ Αυτόν. Και εάν πιστεύετε καθώς βαφτίζεστε από εμένα, όλες οι αμαρτίες σας θα μεταβιβαστούν προς Αυτόν όπως ακριβώς στην Παλαιά Διαθήκη οι αμαρτίες μεταβιβάζονταν μέσω της τοποθέτησης των χεριών». Αυτό μαρτύρησε ο Ιωάννης.
Το γεγονός ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, σημαίνει ότι βαπτίστηκε στον ποταμό του θανάτου. Ψάλλουμε στις κηδείες, «♫ Σύντομα θα συναντηθούμε σε εκείνη την όμορφη ακτή. Θα συναντηθούμε σε εκείνη την όμορφη ακτή! ♫» Όταν πεθαίνουμε, διασχίζουμε τον ποταμό Ιορδάνη. Ο ποταμός Ιορδάνης είναι ο ποταμός του θανάτου. Ο Ιησούς βαπτίστηκε στον ποταμό του θανάτου.
 
 
ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ
 
Τι είναι η τοποθέτηση των χεριών στην Καινή Διαθήκη;
Το βάπτισμα του Ιησού
 
Στο Ματθαίος 3:13-17, διαβάζουμε, «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, διά να βαπτισθή υπ` αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν, και ερχόμενον επ` αυτόν. Και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην».
Ο Ιησούς ήρθε στον Ιορδάνη και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. «Βάπτισέ με». «Μα εγώ πρέπει να βαπτιστώ από Εσένα, και Εσύ έρχεσαι σε εμένα;» Οι αρχιερείς του ουρανού και της γης συναντήθηκαν.
Σύμφωνα με την Επιστολή προς Εβραίους, ο Ιησούς Χριστός είναι ο παντοτινός Αρχιερέας σύμφωνα με την τάξη του Μελχισεδέκ. Είναι χωρίς γενεαλογία. Δεν είναι απόγονος του Ααρών, ούτε οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου στη γη. Είναι ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός μας. Είναι Εκείνος που Είναι. Επομένως δεν έχει καμία γενεαλογία. Αλλά έβγαλε από πάνω Του τη δόξα του ουρανού και ήρθε κάτω στη γη να σώσει τον λαό Του.
Ο λόγος που κατέβηκε σ’ αυτόν τον κόσμο ήταν να σωθούν όλοι οι αμαρτωλοί που υπέφεραν από την εξαπάτηση του Σατανά. Επιπλέον, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με τη βάφτισή Του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. «Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν».
«Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον». Μη φέρνεις εμπόδιο! Ο Ιησούς διέταξε τον αντιπρόσωπο όλης της ανθρωπότητας και έσκυψε το κεφάλι Του. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν προσφερόταν μια θυσία στον Θεό, είτε ο αμαρτωλός είτε ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος και μεταβίβαζε τις αμαρτίες. Το να βάλεις τα χέρια πάνω στο κεφάλι κάποιου σημαίνει να μεταβιβάσεις.
Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αυτό σήμαινε ό,τι ακριβώς και η τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη. Μεταβιβάζω, θάβω, πλένω και θυσιάζω, είναι όλες το ίδιο. Η Καινή Διαθήκη είναι η πραγματικότητα ενώ η Παλαιά Διαθήκη ήταν η σκιά της.
Όταν στην Παλαιά Διαθήκη ένας αμαρτωλός έβαζε τα χέρια του σε ένα αρνί, η αμαρτία του μεταβιβαζόταν στο αρνί το οποίο πέθαινε. Όταν το αρνί πέθαινε, το έθαβαν. Η αμαρτία εκείνου που έβαλε τα χέρια του πάνω στο αρνί μεταβιβάστηκε σε αυτό, το οποίο πέθαινε με την αμαρτία! Όταν η αμαρτία μεταβιβαζόταν στο αρνί, εκείνος που είχε φέρει το αρνί ήταν χωρίς αμαρτία.
Ας πούμε ότι αυτό το χαρτομάντηλο είναι η αμαρτία και αυτό το μικρόφωνο, το αρνί. Και όταν βάζω τα χέρια μου πάνω σε αυτό το μικρόφωνο, αυτή η αμαρτία μεταφέρεται στο μικρόφωνο, στο αρνί. Ο ίδιος ο Θεός αποφάσισε να γίνεται έτσι. «Βάζετε επάνω τα χέρια σας». Έτσι, προκειμένου να λυτρωθούν οι αμαρτίες, κάποιος πρέπει να βάλει επάνω τα χέρια του. Μετά από αυτό, είναι χωρίς αμαρτία. Το βάπτισμα του Ιησού έγινε για τον καθαρισμό, το θάψιμο και τη μεταβίβαση της αμαρτίας σ’ Αυτόν. Αυτό ακριβώς σημαίνει.
 
Τι σημαίνει να εκπληρωθεί όλη η δικαιοσύνη;
Σημαίνει να πλυθούν όλες οι αμαρτίες με τη μεταβίβαση των αμαρτιών στον Ιησού.
 
Έτσι, όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε για να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, μεταβιβάστηκαν πράγματι όλες σ’ Αυτόν; Όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού και όλοι οι άνθρωποι λυτρώθηκαν. Είναι το ίδιο με την μεταβίβαση των αμαρτιών στις θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο και είπε στον Ιωάννη, «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» (Ματθαίος 3:15).
Κατόπιν επίτρεψε στον εαυτό Του να βαπτιστεί. Ο Ιησούς είπε στον Ιωάννη ότι αυτό ήταν πρέπον σ` αυτούς, προκειμένου να εκπληρωθεί όλη η δικαιοσύνη με το βάπτισμά Του. Πάσα δικαιοσύνη σημαίνει να γίνει το καταλληλότερο και ταιριαστό. Διότι ούτως ήταν πρέπον γι` αυτούς να εκπληρώσουν όλη τη δικαιοσύνη. Αυτό σήμαινε ότι ήταν σωστό για τον Ιωάννη να βαπτίσει τον Ιησού, και ο Ιησούς να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, έτσι ώστε να μεταβιβαστούν σ’ Αυτόν όλες οι αμαρτίες.
Ο Θεός χορηγεί την λύτρωση με βάση το βάπτισμα του Ιησού, τη θυσία Του και την πίστη μας. «Όλοι οι άνθρωποι πάσχουν από την αμαρτία και βασανίζονται από τον Διάβολο εξαιτίας των αμαρτιών τους. Επομένως, για μπορούν να σωθούν και να σταλούν στον ουρανό, εσύ, ως ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας και απόγονος του Ααρών, πρέπει να Με βαπτίσεις για όλους τους ανθρώπους. Εγώ πρέπει να βαφτιστώ από Εσένα. Έτσι θα εκπληρωθεί το έργο της λύτρωσης».
«Καταλαβαίνω».
Έτσι ο Ιωάννης βάπτισε τον Ιησού. Έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού και μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού. Ο Ιησούς ήταν ο Σωτήρας που έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας. Είμαστε σωσμένοι πιστεύοντας στη λύτρωσή Του. Εσύ πιστεύεις;
Ύστερα από το βάπτισμά Του, το πρώτο έργο του Ιησού στη δημόσια διακονία Του στον Ιορδάνη μέσω των χεριών του αντιπροσώπου όλης της ανθρωπότητας, Εκείνος ταξίδεψε κηρύττοντας το ευαγγέλιο για τριάμισι χρόνια με όλες τις αμαρτίες του κόσμου στο κεφάλι Του.
Είπε στη γυναίκα που πιάστηκε να μοιχεύεται, «Ούτε εγώ σε καταδικάζω». Δε μπορούσε να την καταδικάσει επειδή είχε πάρει επάνω Του όλες τις αμαρτίες της και επρόκειτο να πεθάνει στον Σταυρό γι` αυτές. Ενώ προσευχόταν στον κήπο της Γεθσημανή, παρακάλεσε τρεις φορές τον Πατέρα αν ήταν δυνατόν να μην πιει το ποτήρι, αλλά σύντομα σταμάτησε και είπε, «Όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις Εσύ».
 
 
«ΙΔΟΥ Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΑΙΡΩΝ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!»
 
Πόση αμαρτία πήρε ο Ιησούς;
Όλες τις αμαρτίες του κόσμου
 
Στο Ιωάννης 1:29 διαβάζουμε, «Τη επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν, και λέγει, ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». O Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού. Tην επόμενη μέρα ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτόν, και αυτός είπε στους ανθρώπους, «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Αυτή ήταν η μαρτυρία του.
Ο Υιός του Θεού ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε πάλι μαρτυρία. Στο Ιωάννης 1:35-36 διαβάζουμε, «Τη επαύριον πάλιν ίστατο ο Ιωάννης, και δύο εκ των μαθητών αυτού· και εμβλέψας εις τον Ιησούν περιπατούντα, λέγει, ιδού ο Αμνός του Θεού».
Ο Αμνός του Θεού σημαίνει ότι Αυτός είναι η αληθινή και πραγματική ουσία των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης, που πέθανε για τις αμαρτίες του Ισραήλ. Για σας και εμένα, ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός μας, ήρθε κάτω σ’ αυτόν τον κόσμο και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας· όλες οι αμαρτίες από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι την μέρα που θα τελειώσει, από την προπατορική αμαρτία ως όλες τις ανομίες μας, από τις ανεπάρκειές μας ως τα λάθη μας. Αυτός μας λύτρωσε όλους με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό.
Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και μας έδωσε λύτρωση. Το κατανοείτε αυτό; «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου».
Τώρα είμαστε σχεδόν στο έτος 2000. Αυτό σημαίνει ότι έχουν περάσει περίπου 2000 χρόνια από τότε που Εκείνος ήρθε κάτω σ’ αυτόν τον κόσμο. Και το 30 μ.Χ. ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Το έτος 1 μ.Χ. είναι το έτος που γεννήθηκε ο Ιησούς. Ονομάζουμε προ Χριστού (π.Χ.) το χρόνο πριν από τη γέννηση του Χριστού. Έτσι έχουν περάσει σχεδόν 2000 χρόνια από τότε που ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο ο Ιησούς.
Το 30 μ.Χ. ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και την επόμενη μέρα ο Ιωάννης φώναξε στους ανθρώπους, «Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». «Ιδού!» Έλεγε στους ανθρώπους να πιστέψουν στον Ιησού που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους. Έδινε μαρτυρία ότι ο Ιησούς ήταν ο Αμνός του Θεού, Αυτός που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας.
Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και τελείωσε τον διαρκή πόλεμό μας ενάντια στην αμαρτία. Είμαστε τώρα χωρίς αμαρτία, δεδομένου ότι ο Υιός του Θεού ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε μαρτυρία ότι Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, τις αμαρτίες σας και τις αμαρτίες μου. «Ούτος ήλθεν εις μαρτυρίαν, διά να μαρτυρήση περί του φωτός, διά να πιστεύσωσι πάντες δι` αυτού» (Ιωάννης 1:7).
Χωρίς την μαρτυρία του Ιωάννη, πώς θα μπορούσαμε να ξέρουμε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας; Η Βίβλος μας λέει συχνά ότι Εκείνος πέθανε για μας, αλλά μόνο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε μαρτυρία ότι επίσης Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας.
 
Πόσο πολλή αμαρτία είναι η αμαρτία του κόσμου;
Είναι όλες οι αμαρτίες των ανθρώπων, από την αρχή ως το τέλος του κόσμου
 
Πολλοί έδωσαν μαρτυρία μετά τον θάνατο του Ιησού, αλλά μόνο ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία ενόσω Εκείνος ήταν ζωντανός. Φυσικά, και οι απόστολοι του Ιησού έδωσαν μαρτυρία για τη λύτρωση του Ιησού. Έδωσαν μαρτυρία ότι ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες μας, ότι είναι ο Σωτήρας μας.
Ο Ιησούς πήρε την αμαρτία του κόσμου. Τώρα, δεν είστε ακόμα 100 ετών, σωστά; Ο Ιησούς πήρε την αμαρτία του κόσμου όταν ήταν 30 ετών. Τώρα, εξετάστε αυτό το διάγραμμα.
 

Ας πούμε ότι πέρασαν 4000 χρόνια προτού να έρθει ο Ιησούς. Πέρασαν ακόμα 2000 χρόνια από τότε που ήρθε ο Ιησούς. Δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα υπάρξει, αλλά είναι σίγουρο ότι θα έρθει το τέλος. Εκείνος λέει, «Εγώ είμαι το Α και το Ω, Αρχή και Τέλος, ο Πρώτος και ο Έσχατος» (Αποκάλυψις 22:13).
Έτσι σίγουρα θα υπάρξει ένα τέλος. Και είμαστε στο σημείο που ορίζεται ως το έτος 1999. Ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας το 30 μ.Χ., και αυτό ήταν 3 χρόνια πριν πεθάνει στον Σταυρό.
«Ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Αυτός πήρε την αμαρτία του κόσμου, τις αμαρτίες σας και τις αμαρτίες μου. Τώρα είμαστε τόσο μακριά από τη γέννηση του Ιησού. Περίπου 2000 χρόνια. Τώρα ζούμε τις ζωές μας περίπου 2000 χρόνια από τότε που ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες μας. Και εξακολουθούμε ακόμα να ζούμε και να αμαρτάνουμε ως αυτή τη μέρα και αυτή την εποχή. Ο Ιησούς είναι ο Αμνός του Θεού που πήρε την αμαρτία του κόσμου. Αρχίζουμε να ζούμε σ’ αυτόν τον κόσμο από τη στιγμή που γεννιόμαστε.
Αμαρτάνουμε όλοι από τη στιγμή που γεννιόμαστε, ή όχι; –Αμαρτάνουμε.– Ας το δούμε ξανά. Από την μέρα που γεννιόμαστε έως ότου γίνουμε 10 ετών, αμαρτάνουμε ή όχι; –Αμαρτάνουμε.– Λοιπόν εκείνες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού ή όχι; –Μεταβιβάστηκαν.– Επειδή όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν σ` Εκείνον, ο Ιησούς, είναι ο Σωτήρας μας. Αν όχι, πώς θα μπορούσε να είναι ο Σωτήρας μας; Όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού.
Από την ηλικία των 11 έως 20 ετών, εμείς αμαρτάνουμε ή όχι; Αμαρτάνουμε στις καρδιές μας, στις πράξεις μας... Είμαστε πολύ καλοί σ` αυτό. Έχουμε διδαχθεί να μην αμαρτάνουμε αλλά το κάνουμε πολύ εύκολα.
Και ο Θεός μας λέει ότι αυτές οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Ήξερε τι ήμαστε, έτσι Εκείνος πήρε εκείνες τις αμαρτίες προκαταβολικά.
Και πόσα χρόνια ζούμε συνήθως σ’ αυτόν τον κόσμο; Ας πούμε ότι είναι περίπου 70 χρόνια. Εάν προσθέσουμε όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε κατά τη διάρκεια εκείνων των 70 ετών, πόσο βαρύ φορτίο θα ήταν; Εάν τις φορτώναμε σε φορτηγά των 8 τόνων, ίσως θα χρειάζονταν πολύ περισσότερα από 100 φορτηγά.
Απλά προσπαθήστε να φανταστείτε πόση αμαρτία θα διαπράξουμε στη διάρκεια της ζωής μας. Είναι αυτές οι αμαρτίες του κόσμου, ή όχι; Είναι οι αμαρτίες του κόσμου. Εμείς αμαρτάνουμε μεταξύ των 20 και 30 ετών, και εκείνες επίσης είναι οι αμαρτίες του κόσμου.
 
 
Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
 
Πόση αμαρτία πήρε ο Ιησούς;
Όλες τις αμαρτίες των προγόνων μας, τις δικές μας και των απογόνων μας, μέχρι το τέλος του κόσμου
 
Ο Ιησούς μας λέει ότι έπλυνε όλες εκείνες τις αμαρτίες. Χρειαζόταν έναν δούλο του Θεού που θα μπορούσε να μεταβιβάσει στον Ιησού τις αμαρτίες του κόσμου ως αντιπρόσωπος όλων των ανθρώπων. Το όνομά Του θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός. Έτσι αφ’ εαυτού, από τη σοφία Του, από τη βουλή Του, έστειλε πρώτα τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας, και ύστερα ήρθε με σαρκική μορφή ο Ίδιος ο Υιός του Θεού και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω αυτού του δούλου. Δεν είναι αυτό μια θαυμαστή σωτηρία;
Είναι θαυμάσιο αυτό, δεν είναι; Έτσι, μόνο με μιας, μόνο με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έπλυνε όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και ελευθέρωσε τον καθένα από την αμαρτία με το να σταυρωθεί. Μας ελευθέρωσε όλους. Σκεφτείτε το αυτό. Όλες οι αμαρτίες σας από τα 20 έως τα 30 χρόνια, από τα 30 έως τα 40, από τα 40 έως τα 60, ως τα 70, ως τα 100, και επιπλέον υπάρχουν εκείνες των παιδιών σας. Καθάρισε ή όχι όλες τις αμαρτίες σας; Ναι, το έκανε. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας της ανθρωπότητας.
Επειδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού, και επειδή ο Θεός το είχε σχεδιάσει με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να είμαστε λυτρωμένοι πιστεύοντας στον Ιησού. Είμαστε αμαρτωλοί εσείς και εγώ; Μεταβιβάστηκαν όλες οι αμαρτίες μας στον Ιησού ή όχι; –Δεν είμαστε πια αμαρτωλοί, και οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν όλες στον Ιησού.–
Ποιος τολμά να πει ότι υπάρχει αμαρτία σ’ αυτόν τον κόσμο; Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ήξερε ότι θα αμαρτάναμε και πήρε επίσης όλες τις αμαρτίες του μέλλοντος. Μερικοί από μας δεν είναι ακόμα 50 ετών και μερικοί δεν έχουμε ζήσει ακόμα ούτε τη μισή από τη ζωή μας, αλλά μιλάμε για τους εαυτούς μας, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, σαν να έχουμε ζήσει για πάντα.
Υπάρχουν τόσοι πολλοί από μας που έζησαν ταραχώδεις ζωές. Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω ως εξής. Πόσο είναι το μισό της διάρκειας ζωής μιας μύγας; Είναι περίπου 12 ώρες.
«Θεέ μου! Συνάντησα τον τάδε άνθρωπο, και με χτύπησε με μια μυγοσκοτώστρα, και παραλίγο να με λιώσει και να πεθάνω…» Είχε ζήσει μόνο 12 ώρες και δε μπορούσε να σταματήσει να μιλάει. Αλλά ήδη είχε περάσει τη μισή από τη ζωή της.
Ως τις 7 ή 8 το βράδυ βλέπει το λυκόφως της ζωής της, και σε ελάχιστο διάστημα, τον θάνατο. Μερικές επιζούν για 20 ώρες, άλλες 21, και μερικές ζουν ως τα ώριμα γηρατειά των 24 ωρών. Μπορούν να μιλούν για τις εμπειρίες της ζωής τους, αλλά σε τι μοιάζει αυτό με μας; Δεδομένου ότι εμείς ζούμε 70 ή 80 χρόνια, μπορούμε να πούμε, «Μην με κάνετε να γελάσω». Η εμπειρία τους δεν είναι τίποτα στα δικά μας μάτια.
Ο Θεός είναι αιώνιος. Ζει αιώνια. Αυτός ορίζει την αρχή και το τέλος. Δεδομένου ότι ζει για πάντα, ζει στο χρονικό πλαίσιο της αιωνιότητας. Μας βλέπει από τη θέση της δικής Του αιωνιότητας.
Κάποτε στο παρελθόν, Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, πέθανε στον Σταυρό, και είπε, «Τετέλεσται». Αναστήθηκε μετά από 3 ημέρες και ανέβηκε στον ουρανό. Τώρα κατοικεί στην αιωνιότητα. Τώρα, κοιτάζει κάτω, τον καθέναν από μας.
Και κάποιος άνθρωπος λέει, «Αλίμονο, έχω αμαρτήσει τόσο πολύ. Αν και έζησα μόνο 20 χρόνια, έχω αμαρτήσει τόσο πολύ». «Έχω ζήσει 30 χρόνια και έχω αμαρτήσει πάρα πολύ. Είναι πράγματι τόσο πολύ. Πώς μπορεί ποτέ να συγχωρεθώ;»
Αλλά ο Κύριός μας θα έλεγε μέσα στην αιωνιότητά Του, «Μη με κάνεις να γελάσω». Όχι μόνο έχω λυτρώσει τις μέχρι τώρα αμαρτίες σου, αλλά επίσης και τις αμαρτίες των προγόνων σου πριν να γεννηθείς, και τις αμαρτίες όλων των γενεών των απογόνων σου που θα ζήσουν μετά από τον θάνατό σου». Σου το λέει αυτό από το αιώνιο χρονικό πλαίσιο. Το πιστεύεις αυτό; Πίστεψέ το. Και πάρε το δώρο της σωτηρίας που σου προσφέρεται δωρεάν. Και μπες στη βασιλεία των ουρανών.
Μην πιστεύεις στις σκέψεις μας, αλλά στους λόγους του Θεού. «Είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Όλη η δικαιοσύνη εκπληρώθηκε ήδη από τον Αμνό του Θεού που πήρε την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Τις πήρε ή όχι; Τις πήρε.
 
Τι είπε ο Ιησούς στο τέλος πάνω στον Σταυρό;
«Τετέλεσται»
 
Ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, καταδικάστηκε σε θάνατο στο δικαστήριο του Πόντιου Πιλάτου και σταυρώθηκε στον Σταυρό.
«Και βαστάζων τον σταυρόν αυτού εξήλθεν εις τον λεγόμενον Κρανίου τόπον, όστις λέγεται Εβραϊστί Γολγοθά· όπου εσταύρωσαν αυτόν, και μετ` αυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος, και έθεσεν επί του σταυρού· ήτο δε γεγραμμένον, ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων· διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς· και ήτο γεγραμμένον Εβραϊστί, Ελληνιστί, Ρωμαϊστί» (Ιωάννης 19:17-20).
Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό που συνέβη αφότου σταυρώθηκε στον Σταυρό. «Μετά τούτο γινώσκων ο Ιησούς, ότι πάντα ήδη ετελέσθησαν, διά να πληρωθή η γραφή, λέγει, Διψώ. Έκειτο δε εκεί αγγείον πλήρες όξους· και εκείνοι γεμίσαντες σπόγγον από όξους, και περιθέσαντες εις ύσσωπον, προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, Τετέλεσται· και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα» (Ιωάννης 19:28-30).
Όταν ήπιε το ξίδι, είπε, «Τετέλεσται!» και σκύβοντας το κεφάλι Του παρέδωσε το πνεύμα Του. Ήταν νεκρός. Και ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε μετά από 3 ημέρες και αναλήφθηκε στον ουρανό.
Ας στραφούμε στην Επιστολή προς Εβραίους 10:1-9. «Διότι ο νόμος έχων σκιάν των μελλόντων αγαθών, ουχί αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, δεν δύναται ποτέ διά των αυτών θυσιών τας οποίας προσφέρουσι κατ` ενιαυτόν πάντοτε, να τελειοποιήση τους προσερχομένους. Επειδή τότε ήθελον παύσει να προσφέρωνται· διότι οι λατρευταί άπαξ καθαρισθέντες, δεν ήθελον έχει πλέον ουδεμίαν συνείδησιν αμαρτιών. Αλλ` εν αυταίς γίνεται κατ` ενιαυτόν ανάμνησις αμαρτιών. Διότι αδύνατον είναι αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρή αμαρτίας. Διά τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμον, λέγει, Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας, αλλ` ητοίμασας εις εμέ σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ευηρεστήθης. Τότε είπον, Ιδού, έρχομαι, (εν τω τόμω του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού), διά να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου``. Αφού είπεν ανωτέρω, Ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας, δεν ηθέλησας, ουδέ ευηρεστήθης εις αυτάς`· (αίτινες προσφέρονται κατά τον νόμον·) τότε είπεν, Ιδού, έρχομαι, διά να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου`. Αναιρεί το πρώτον, διά να συστήση το δεύτερον».
 
 
Η ΑΙΩΝΙΑ ΛΥΤΡΩΣΗ
 
Πώς μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της καθημερινής αμαρτίας αφού ήρθαμε και πιστέψαμε στον Ιησού;
Επιβεβαιώνοντας ότι ο Ιησούς έχει ήδη καθαρίσει όλη την αμαρτία μέσω του βαπτίσματός Του
 
Ο Νόμος ήταν σκιά των καλών πραγμάτων που έμελλαν να έρθουν. Η θυσία της Παλαιάς Διαθήκης, των προβάτων και των τράγων, αποκάλυπτε σε μας ότι ο Ιησούς Χριστός θα ερχόταν και θα έπαιρνε τις αμαρτίες μας με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να καθαρίσει όλη την αμαρτία.
Όλοι οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, ο Δαβίδ, ο Αβραάμ και όλοι οι άλλοι, ήξεραν και πίστευαν τι σήμαινε γι` αυτούς το σύστημα των θυσιών. Αυτό αποκάλυψε ότι ο Μεσσίας, ο Χριστός (Χριστός σημαίνει Σωτήρας) θα ερχόταν κάποια μέρα και θα έπλενε όλες τους τις αμαρτίες. Πίστευαν στην λύτρωση τους και σώθηκαν με την πίστη τους.
Ο Νόμος ήταν σκιά των καλών πραγμάτων που έμελλαν να έρθουν. Η προσφορά θυσιών για τις αμαρτίες κάθε μέρα και κάθε χρόνο, δε θα μπορούσε ποτέ να μας λυτρώσει εντελώς. Επομένως το τέλειο και αιώνιο Ον, Εκείνος που είναι χωρίς ελάττωμα, ο Υιός του Θεού, έπρεπε να έρθει στη γη.
Και Εκείνος είπε ότι είχε έρθει να κάνει το θέλημα του Πατέρα Του, όπως ήταν γραμμένο στο βιβλίο που γράφτηκε από Αυτόν. «Τότε είπον, Ιδού, έρχομαι, διά να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου`. Αναιρεί το πρώτον, διά να συστήση το δεύτερον». Λυτρωθήκαμε από τις αμαρτίες μας επειδή ο Ιησούς Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας όπως ήταν γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη και επειδή πιστεύουμε σ’ αυτόν.
Ας διαβάσουμε στην Επιστολή προς Εβραίους 10:10. «Με το οποίον θέλημα είμεθα ηγιασμένοι διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενομένης». Με αυτό το θέλημα έχουμε αγιαστεί μέσω της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού μια για πάντα. Έχουμε αγιαστεί ή όχι; –Έχουμε.–
Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Θεός Πατέρας έστειλε τον Υιό Του και μεταβίβασε σ’ αυτόν όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος και Τον δίκασε μια για πάντα στον Σταυρό. Έτσι λύτρωσε όλους εμάς που υποφέραμε από την αμαρτία. Αυτό ήταν το Θέλημα του Θεού.
Προκειμένου να μας λυτρώσει, ο Ιησούς προσφέρθηκε μια για πάντα, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε αγιασμένοι. Έχουμε αγιαστεί. Ο Ιησούς θυσιάστηκε για όλες τις αμαρτίες μας και πέθανε αντί για μας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κριθούμε εμείς.
Η θυσία της Παλαιάς Διαθήκης προσφερόταν κάθε μέρα, επειδή όλες οι νέες αμαρτίες χρειάζονταν επιπλέον θυσία για να πλυθούν.
 
 

Η πνευματική σημασία του πλυσίματος των ποδιών του Πέτρου από τον Ιησού

 
Υπάρχει άλλη αμαρτία για την οποία πρέπει να πούμε προσευχές μετάνοιας;
Όχι
 
Στο κεφάλαιο 13 του Ευαγγελίου του Ιωάννη, υπάρχει η ιστορία όπου ο Ιησούς πλένει τα πόδια του Πέτρου. Έπλυνε τα πόδια του Πέτρου για να του δείξει ότι ο Πέτρος θα αμάρτανε στο μέλλον και για να τον διδάξει ότι Εκείνος είχε ήδη λυτρώσει επίσης όλες εκείνες τις αμαρτίες. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο Πέτρος θα αμάρτανε και πάλι στο μέλλον, γι’ αυτό έχυσε νερό σε μια λεκάνη και του έπλυνε τα πόδια.
Ο Πέτρος προσπάθησε να αρνηθεί, αλλά ο Ιησούς είπε, «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Αυτό σημαίνει, Θα αμαρτήσεις πάλι μετά από αυτό. Θα με αρνηθείς και θα αμαρτήσεις πάλι αφότου πλύνω όλες σου τις αμαρτίες. Θα αμαρτήσεις ακόμα και μετά από την Ανάληψή μου. Επομένως, σου πλένω τα πόδια για να προειδοποιήσω τον Σατανά να μην σε δοκιμάσει, επειδή εγώ έχω πάρει ήδη τις μελλοντικές σου αμαρτίες.
Νομίζετε ότι έπλυνε τα πόδια του Πέτρου για να μας πει ότι πρέπει να μετανοούμε κάθε μέρα; Όχι. Εάν έπρεπε να μετανοούμε κάθε μέρα για να είμαστε λυτρωμένοι, ο Ιησούς δε θα είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα.
Αλλά ο Ιησούς είπε ότι μας αγίασε μια για πάντα. Εάν επρόκειτο να μετανοούμε κάθε μέρα, θα έπρεπε να επιστρέψουμε ξανά στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά τότε ποιος θα μπορούσε να γίνει δίκαιος; Ποιος θα μπορούσε να λυτρωθεί εντελώς; Ακόμα κι αν πιστεύαμε στον Θεό, ποιος θα μπορούσε να ζήσει χωρίς αμαρτία;
Ποιος θα μπορούσε να αγιαστεί με τη μετάνοια; Εμείς αμαρτάνουμε ασταμάτητα κάθε μέρα, έτσι πώς μπορούμε να ζητήσουμε συγχώρεση για κάθε μια αμαρτία χωριστά; Πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε τόσο χοντρόπετσοι ώστε να Τον ενοχλούμε καθημερινά για λύτρωση; Εμείς έχουμε την τάση να ξεχνάμε ως το τέλος της ημέρας τις αμαρτίες που κάναμε το πρωί, και τις αμαρτίες της νύχτας ως το επόμενο πρωί. Είναι αδύνατο σε μας να μετανοήσουμε εντελώς για όλες μας τις αμαρτίες.
Γι’ αυτό ο Ιησούς βαπτίστηκε μια φορά, προσφέρθηκε στον Σταυρό μια φορά, έτσι ώστε να αγιαστούμε όλοι με μιας. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό; Λυτρωθήκαμε μια για πάντα από τις αμαρτίες μας. Δεν λυτρωνόμαστε κάθε φορά που μετανοούμε.
Έχουμε σωθεί από τις αμαρτίες μας πιστεύοντας ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, τις αμαρτίες σου και τις αμαρτίες μου.
«Και πας μεν ιερεύς ίσταται καθ` ημέραν λειτουργών, και τας αυτάς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αίτινες ποτέ δεν δύνανται να αφαιρέσωσιν αμαρτίας. Αλλ` αυτός αφού προσέφερεν μίαν θυσίαν υπέρ αμαρτιών, εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού, προσμένων του λοιπού εωσού τεθώσιν οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Μαρτυρεί δε εις ημάς και το Πνεύμα το Άγιον· διότι, αφού είπε πρότερον, Αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς αυτούς μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί των διανοιών αυτών, προσθέτει, Και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δε θέλω ενθυμείσθαι πλέον``. Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας» (Εβραίους 10:11-18).
Τι σημαίνει «άφεσις τούτων»; Στο χωρίο 10:18, σημαίνει ότι η ίδια η αμαρτία, οποιαδήποτε είναι αυτή η αμαρτία, εξιλεώθηκε για πάντα, χωρίς εξαίρεση. Ο Θεός τις έχει συγχωρήσει. Το πιστεύεις αυτό; «Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας».
Ας τα συνοψίσουμε όλα όσα έχουμε πει ως εδώ ως εξής: Εάν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν είχε βάλει τα χέρια του πάνω στον Ιησού, με άλλα λόγια, εάν δεν είχε βαπτίσει τον Ιησού, θα μπορούσαμε να έχουμε λυτρωθεί; Δε θα μπορούσαμε. Ας σκεφτούμε προς τα πίσω. Εάν ο Ιησούς δεν είχε διαλέξει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ως αντιπρόσωπο όλων των ανθρώπων και δεν είχε πάρει όλη την αμαρτία μέσω αυτού, θα μπορούσε να έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες μας; Δε θα μπορούσε.
Ο Νόμος του Θεού είναι δίκαιος. Είναι σωστός. Δε θα μπορούσε να πει απλά ότι ήταν ο Σωτήρας μας, ότι ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Έπρεπε να πάρει τις αμαρτίες μας με φυσικό τρόπο. Γιατί ο Ιησούς, ο Θεός, να έρθει σε μας με σαρκική μορφή; Επειδή γνώριζε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, τις αμαρτίες της καρδιάς και της σάρκας, ήρθε με σκοπό να πάρει όλες τις αμαρτίες, Εκείνος, ο Υιός του Θεού. Ήρθε σε μας με σαρκική μορφή.
Αν ο Ιησούς Χριστός δεν βαφτιζόταν, οι αμαρτίες μας θα παρέμεναν. Αν σταυρωνόταν χωρίς πρώτα να πάρει τις αμαρτίες μας, ο θάνατός Του θα ήταν χωρίς νόημα. Δε θα είχε τίποτα να κάνει για μας. Απολύτως χωρίς νόημα.
Έτσι, όταν άρχισε το δημόσιο υπούργημά Του στην ηλικία των 30 ετών, ήρθε στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, για να βαπτιστεί στον Ιορδάνη. Το δημόσιο υπούργημά Του άρχισε στην ηλικία των 30 ετών και τελείωσε στα 33. Όταν ήταν 30 ετών, ήρθε στον Ιωάννη για να βαπτιστεί. «Άφησε να γίνει τώρα, επειδή είναι πρέπον σε μας να το κάνουμε αυτό ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να σωθούν και να γίνουν δίκαιοι. Είναι το πρέπον που πρέπει να κάνουμε. Βάφτισέ με τώρα». Ναι, ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε για την λύτρωση όλων των ανθρώπων.
Επειδή ο Ιησούς βαπτίστηκε και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, και επειδή όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν μέσω των χεριών του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο ίδιος ο Θεός έστρεψε τα μάτια Του μακριά από τον Ιησού όταν πέθαινε στον Σταυρό. Παρόλο που ο Ιησούς ήταν ο μονογενής Υιός Του, έπρεπε να αφήσει τον Υιό Του να πεθάνει.
Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά έπρεπε να αφήσει τον Υιό Του να πεθάνει. Έτσι, για τρεις ώρες υπήρξε σκοτάδι σε όλη τη γη. Ο Ιησούς, πριν πεθάνει φώναξε, «Ιλί, Ιλί, λάμα σαβαχθανί;» δηλαδή, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;» Ο Ιησούς επωμίστηκε όλες τις αμαρτίες μας και πλήρωσε την τιμωρία στον Σταυρό για μας. Έτσι μας έσωσε. Χωρίς το βάπτισμα του Ιησού, ο θάνατός Του θα ήταν χωρίς νόημα.
 
Είσαι αμαρτωλός ή δίκαιος;
Ένας δίκαιος που δεν έχει καμία αμαρτία στην καρδιά του
 
Αν ο Ιησούς είχε πεθάνει στον Σταυρό χωρίς να πάρει όλες τις αμαρτίες μας, χωρίς να βαπτιστεί, ο θάνατός Του δε θα είχε επιτύχει τη λύτρωση. Προκειμένου να μας λυτρώσει, ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο όλων των ανθρώπων, και δέχτηκε την τιμωρία στον Σταυρό, έτσι ώστε να μπορούν να σωθούν όλοι εκείνοι που πιστεύουν σ’ αυτόν.
Επομένως, από τις ημέρες του Ιωάννη του Βαπτιστή μέχρι τώρα, η βασιλεία των ουρανών έχει υποστεί βία. Επειδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού, οι αμαρτίες σου και οι αμαρτίες μου μπορούν να εξιλεωθούν. Επομένως εσείς και εγώ μπορούμε τώρα να αποκαλούμε Πατέρα μας τον Θεό και να μπαίνουμε με θάρρος στη βασιλεία των ουρανών.
Στην Επιστολή προς Εβραίους 10:18 διαβάζουμε, «Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Είστε όλοι αμαρτωλοί; Τώρα που ο Ιησούς έχει ήδη πληρώσει όλα τα χρέη σας, πρέπει ακόμα να πληρώνετε χρέη;
Υπήρχε κάποιος που το πάθος του για πιοτό τον ανάγκασε να χρεωθεί σε πολλούς δανειστές. Κατόπιν, μια ημέρα, ο γιος του κέρδισε πολλά χρήματα και πλήρωσε όλους τους προηγούμενους λογαριασμούς του πατέρα του. Ο πατέρας του δεν είχε πλέον κανένα χρέος, άσχετα με το πόσο είχε πιει στο παρελθόν.
Αυτό είναι που έκανε ο Ιησούς για μας. Πλήρωσε προκαταβολικά περισσότερο από ό,τι ήταν απαραίτητο για όλες τις αμαρτίες μας. Όχι μόνο οι αμαρτίες όλης της δικής μας ζωής, αλλά όλες οι αμαρτίες του κόσμου. Όλες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε. Έτσι είστε τώρα αμαρτωλοί; Όχι, δεν είστε.
Εάν ξέραμε αυτό το ευαγγέλιο της λύτρωσης από την αρχή, πόσο εύκολο θα ήταν για μας να πιστέψουμε στον Ιησού. Αλλά όπως είναι τα πράγματα, ηχεί τόσο καινούργιο που πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται γι` αυτό.
Αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο. Υπήρχε από την αρχή. Απλά εμείς δεν το ξέραμε από πριν. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ήταν πάντα γραμμένο στις Γραφές και ήταν πάντα σε ισχύ. Υπήρχε εκεί πάντοτε. Ήταν εδώ πριν γεννηθούμε εσείς και εγώ. Ήταν εκεί από τη δημιουργία της γης.
 
 
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΛΥΤΡΩΣΗΣ
 
Τι πρέπει να κάνουμε ενώπιον του Θεού;
Πρέπει να πιστέψουμε το ευαγγέλιο της αιώνιας λύτρωσης.
 
Ο Ιησούς Χριστός, που έπλυνε όλες τις αμαρτίες, το έκανε ήδη πριν γεννηθούμε εσείς και εγώ. Τις πήρε όλες μακριά. Είστε με αμαρτία; –Όχι.– Και τι θα γίνει με τις αμαρτίες που θα πράξετε αύριο; Συμπεριλαμβάνονται και αυτές επίσης στις αμαρτίες του κόσμου.
Ας απαλλαγούμε τώρα από τις αμαρτίες του αύριο. Οι αμαρτίες που έχουμε διαπράξει μέχρι τώρα περιλαμβάνονταν επίσης στις αμαρτίες του κόσμου, έτσι δεν είναι; Μεταβιβάστηκαν στον Ιησού ή όχι; Ναι, μεταβιβάστηκαν.
Τότε μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν και οι αμαρτίες του αύριο; Ναι, τις πήρε όλες, χωρίς εξαίρεση. Δεν έχει αφήσει έξω ούτε μια αμαρτία. Το ευαγγέλιο μας λέει να πιστέψουμε ολόψυχα ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, όλες με μιας, και πλήρωσε για όλες αυτές.
«Αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού». (Μάρκος 1:1) Το ευαγγέλιο του ουρανού είναι χαρούμενες ειδήσεις. Μας ρωτά, «Πήρα όλες τις αμαρτίες σας. Είμαι ο Σωτήρας σου. Πιστεύεις σε εμένα;» Ανάμεσα στους αμέτρητους ανθρώπους, μόνο μερικοί απαντούν, «Ναι, πιστεύω. Πιστεύω όπως ακριβώς μου έχεις πει. Ήταν τόσο απλό που μπόρεσα να το καταλάβω αμέσως». Εκείνοι που το λένε αυτό, γίνονται οι δίκαιοι, όπως ακριβώς και ο Αβραάμ.
Όμως άλλοι λένε, «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ακούγεται τόσο νέο και παράξενο».
Κατόπιν, Εκείνος ρωτάει, «Απλά πέστε μου, Πήρα εγώ όλες τις αμαρτίες σας ή όχι;»
«Διδάχθηκα ότι πήρες μόνο την προπατορική αμαρτία, αλλά όχι τις καθημερινές αμαρτίες μου».
«Βλέπω ότι είσαι αρκετά έξυπνος για να πιστέψεις εκείνο που σου είπαν. Πρέπει να πας στον άδη επειδή δεν έχω τίποτα να πω σε σένα».
Έχουμε σωθεί πιστεύοντας στην πλήρη λύτρωση Του. Όλοι εκείνοι που επιμένουν ότι έχουν αμαρτία πρέπει να πάνε στον άδη. Είναι η δική τους επιλογή.
Το ευαγγέλιο της λύτρωσης αρχίζει από την μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Επειδή ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, εμείς αγιαζόμαστε όταν πιστέψουμε.
Ο απόστολος Παύλος μίλησε πολύ σχετικά με το βάπτισμα του Ιησού στις Επιστολές του. Στο Γαλάτας 3:27, «Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Βαφτίζομαι εις Χριστόν σημαίνει ότι είμαι με τον Χριστό. Όταν βαπτίστηκε ο Ιησούς, όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή και όλες μας οι αμαρτίες πλύθηκαν.
Στο Πέτρου Α΄ 3:21, «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, (ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν), διά της αναστάσεως Ιησού Χριστού».
Μόνο εκείνοι που πιστεύουν στη μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή, στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα στον Σταυρό, έχουν την χάρη της λύτρωσης μέσα τους.
Δέξου στην καρδιά σου το βάπτισμα του Ιησού, το αντίτυπο της σωτηρίας, και σώσου.