Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 2-3] Επιστολή προς την Εκκλησία της Σμύρνης (Αποκάλυψη 2:8-11)

Επιστολή προς την Εκκλησία της Σμύρνης
(Αποκάλυψη 2:8-11)
«Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Σμυρναίων γράψον· Ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, όστις έγεινε νεκρός και έζησεν· Εξεύρω τα έργα σου και την θλίψιν και την πτωχείαν· είσαι όμως πλούσιος· και την βλασφημίαν των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά συναγωγή του Σατανά. Μη φοβού μηδέν εκ των όσα μέλλεις να πάθης. Ιδού, ο διάβολος μέλλει να βάλη τινάς εξ υμών εις φυλακήν διά να δοκιμασθήτε, και θέλετε έχει θλίψιν δέκα ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου, και θέλω σοι δώσει τον στέφανον της ζωής. Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ο νικών δεν θέλει αδικηθή εκ του θανάτου του δευτέρου».
 
 

Εξήγηση

 
Στίχος 8: «Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Σμυρναίων γράψον· Ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, όστις έγεινε νεκρός και έζησεν»
Η εκκλησία της Σμύρνης ιδρύθηκε όταν ο Παύλος υπηρετούσε την εκκλησία της Εφέσου. Σύμφωνα με την παραπάνω περικοπή, τα μέλη αυτής της εκκλησίας ήταν μάλλον φτωχά, τα οποία, λόγω της πίστης τους, αντιμετωπίστηκαν προκλητικά από τους Ιουδαίους στην κοινότητά τους. Το πώς διώχθηκε αυτή η εκκλησία από τους Ιουδαίους μπορεί να φανεί από το μαρτύριο του Πολύκαρπου, ενός επισκόπου στην εποχή των Αποστολικών Πατέρων. Οι άγιοι της Πρώτης Εκκλησίας αντιμετώπισαν σταθερή δίωξη από τους Ιουδαίους πιστούς που απέρριψαν τον Χριστό ως Μεσσία τους.
Η εκκλησία της Σμύρνης ιδρύθηκε από τον απόστολο Παύλο. Με τη φράση «ο πρώτος και ο έσχατος, όστις έγεινε νεκρός και έζησεν», ο Ιωάννης αναφέρεται στον Θεό, που δημιούργησε τον κόσμο. Ο Κύριός μας, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του από τον Ιωάννη και κρίθηκε γι` αυτές τις αμαρτίες χύνοντας αίμα στο Σταυρό. Έπειτα αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού. Ο Ιησούς μιλά στον άγγελο της εκκλησίας του Θεού όχι μόνο ως Σωτήρας μας αλλά και ως Παντοδύναμος Θεός.
 
Στίχος 9: «Εξεύρω τα έργα σου και την θλίψιν και την πτωχείαν· είσαι όμως πλούσιος· και την βλασφημίαν των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά συναγωγή του Σατανά»
Ο Κύριος ήξερε όλες τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες που αντιμετώπιζε η εκκλησία της Σμύρνης. Αν και ήταν μια φτωχή εκκλησία από υλικής απόψεως, η εκκλησία της Σμύρνης ήταν πνευματικά πλούσια. Στη Σμύρνη ζούσαν πολλοί Ιουδαίοι, τους οποίους ο Θεός περιέγραψε ότι λένε πως «είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά συναγωγή του Σατανά». Αυτοί οι Ιουδαίοι παραδόθηκαν ως εργαλεία στον Σατανά για να χρησιμοποιηθούν στην πραγμάτωση των σκοπών του και έτσι έγιναν εμπόδια στο κήρυγμα του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, διώκοντας την εκκλησία του Θεού. Πίστευαν ότι μόνο αυτοί ήταν ορθόδοξοι Ιουδαίοι και ότι μόνο αυτοί ήταν τα παιδιά του Αβραάμ. Αλλά στην πραγματικότητα όχι μόνο απέτυχαν να ακολουθήσουν την πίστη του Αβραάμ αλλά, ακόμα χειρότερα, κατέληξαν να αρνηθούν τον Θεό των πατέρων τους. Σκληρά διωγμένη από αυτούς τους Ιουδαίους, η εκκλησία της Σμύρνης ήταν φτωχή αλλά όμως ήταν μια εκκλησία πλούσια στην πνευματικότητά της.
 
Στίχος 10: «Μη φοβού μηδέν εκ των όσα μέλλεις να πάθης. Ιδού, ο διάβολος μέλλει να βάλη τινάς εξ υμών εις φυλακήν διά να δοκιμασθήτε, και θέλετε έχει θλίψιν δέκα ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου, και θέλω σοι δώσει τον στέφανον της ζωής»
Ο Θεός είπε στην εκκλησία της Σμύρνης, «Μη φοβού μηδέν εκ των όσα μέλλεις να πάθης». Επίσης είπε, «Γίνου πιστός μέχρι θανάτου», και τους υποσχέθηκε «θέλω σοι δώσει τον στέφανον της ζωής». Ο Κύριος ήξερε εκ των προτέρων ότι ο Σατανάς θα απειλούσε μερικούς από τους αγίους της εκκλησίας της Σμύρνης και θα προσπαθούσε να κλονίσει την πίστη τους. Γι` αυτό υποσχέθηκε ότι αν παρέμεναν πιστοί σ` Αυτόν μέχρι το θάνατο, θα τους έδινε το στεφάνι της ζωής.
Αυτό που ο Κύριός μας λέει μέσω αυτής της περικοπής είναι ότι οι υπηρέτες του Θεού και οι άγιοί Του που ζουν στους έσχατους καιρούς, θα διωχτούν επίσης από τον Σατανά και τους οπαδούς του. Αλλά θα έχουμε τη δύναμη να είμαστε πιστοί στον Θεό μέχρι το θάνατο, επειδή αυτή η δύναμη παρέχεται σε μας άφθονα από την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και την ελπίδα μας για τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη που ο Θεός μας έχει υποσχεθεί.
 
Στίχος 11: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ο νικών δεν θέλει αδικηθή εκ του θανάτου του δευτέρου»
Οι πιστοί των εσχάτων ημερών θα συμμετάσχουν σε μια μάχη ενάντια στον Αντίχριστο και όσους αντιστέκονται στον Θεό. Ο Θεός μας λέει ότι όσοι έχουν την ελπίδα για το αληθινό ευαγγέλιο και τον Ουρανό θα θριαμβεύσουν με την πίστη τους. Δίνοντάς μας το Λόγο Του της αλήθειας και της πίστης, ο Θεός έχει ικανώσει κάθε πιστό να νικήσει τους εχθρούς του. Η μόνη ερώτηση που παραμένει είναι αν θα είμαστε ή όχι με το μέρος του Θεού και των υπηρετών Του.
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:18 μας λέει ότι «τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς». Ο διωγμός μας από τον Αντίχριστο και τους οπαδούς του θα διαρκέσει λίγο, ίσως ακόμα και ακριβώς 10 ημέρες. Με εμπιστοσύνη στον Θεό, μπορείτε να αντισταθείτε αυτή την μικρή χρονική περίοδο βασανισμού, να νικήσετε τον Αντίχριστο και να δοξάσετε τον Θεό, και να λάβετε ως ανταμοιβή σας την Αιώνια Βασιλεία Του. Ο Θεός έχει δώσει στους αγίους τη δύναμη για να κερδίσουν τη μάχη τους ενάντια στον Αντίχριστο.
Ας θριαμβεύσουμε όλοι πάνω στον Αντίχριστο με την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και ας συναντηθούμε όλοι ξανά στη Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη για να ζήσουμε μαζί για πάντα. Ο πρώτος θάνατος αναφέρεται εδώ στο φυσικό θάνατό μας, ενώ ο δεύτερος θάνατος αναφέρεται στον πνευματικό θάνατο με την αιώνια τιμωρία του άδη. Για τους αγίους υπάρχει μαρτύριο, ο φυσικός θάνατός τους, αλλά δεν υπάρχει πνευματικός θάνατος.

Ευχαριστώ τον Θεό που έδωσε την δόξα και την τιμή του μαρτυρίου, σε μας τους πιστούς σ` αυτούς τους έσχατους καιρούς, όπως είχε δώσει στους μάρτυρες της Πρώτης Εκκλησίας.