Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 3-3] Επιστολή προς την Εκκλησία της Φιλαδελφείας (Αποκάλυψη 3:7-13)

Επιστολή προς την Εκκλησία της Φιλαδελφείας
(Αποκάλυψη 3:7-13)
«Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, όστις ανοίγει και ουδείς κλείει, και κλείει και ουδείς ανοίγει· Εξεύρω τα έργα σου· ιδού, έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην, και ουδείς δύναται να κλείση αυτήν· διότι έχεις μικράν δύναμιν και εφύλαξας τον λόγον μου και δεν ηρνήθης το όνομά μου. Ιδού, θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής του Σατανά, οίτινες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι, και δεν είναι αλλά ψεύδονται· ιδού, θέλω κάμει αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα. Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου. Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ` αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον. Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας».
 
 

Εξήγηση

 
Στίχος 7: «Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, όστις ανοίγει και ουδείς κλείει, και κλείει και ουδείς ανοίγει»
Ο Κύριος βασιλεύει στη Βασιλεία των Ουρανών ως Βασιλιάς των όλων. Είναι Θεός με απόλυτη εξουσία και δύναμη—ό,τι ανοίγει κανείς δε μπορεί να το κλείσει, και ό,τι κλείνει, κανείς δε μπορεί να το ανοίξει. Ο Κύριος είναι ο τέλειος Θεός που ήρθε σ` αυτή τη γη και ελευθέρωσε τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες τους με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Η πύλη του Ουρανού μπορεί να ανοίξει μόνο με το κλειδί του ευαγγέλιου του ύδατος και του Πνεύματος, που δόθηκε από τον Κύριο. Τίποτα άλλο δε μπορεί να την ανοίξει, γιατί όλα που ανήκουν σ` αυτή τη Βασιλεία εξαρτώνται από τον Κύριο και Θεό μας.
 
Στίχος 8: «Εξεύρω τα έργα σου· ιδού, έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην, και ουδείς δύναται να κλείση αυτήν· διότι έχεις μικράν δύναμιν και εφύλαξας τον λόγον μου και δεν ηρνήθης το όνομά μου»
Ο Κύριος έχει ανοίξει την πόρτα του ευαγγελισμού μέσω της εκκλησίας του Θεού. Με αυτή την έννοια, κανένας δε μπορεί να κλείσει την πόρτα χωρίς την άδεια του Κυρίου. Οι άγιοι επομένως πρέπει να κρατήσουν σταθερά την πρώτη πίστη τους μέχρι το τέλος, όταν έρθει ο Κύριος στην επιστροφή Του. Αυτό είναι το είδος της πίστης που πρέπει να έχουν οι υπηρέτες του Θεού και οι άγιοί Του. Η πίστη τους δεν πρέπει να είναι του είδους που έχει σπουδαία αρχή αλλά το τέλος της είναι νεκρό. Πρέπει να μείνουν σταθεροί στην πρώτη, αμετάβλητη πίστη, που τους είχε δώσει ο Κύριος.
Η πίστη των αγίων είναι η πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, η πίστη που πιστεύει στο γεγονός ότι η Βασιλεία του Κυρίου μας θα έρθει και σ` αυτή τη γη και στους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη, και ότι όλοι θα ζήσουμε σ` αυτή τη Βασιλεία για πάντα. Οι άγιοι πρέπει να κρατήσουν σταθερά αυτή την πίστη μέχρι την ημέρα που θα συναντήσουν τον ερχόμενο Κύριο.
Ο υπηρέτης και οι άγιοι της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας είχαν λίγη μόνο δύναμη. Είχαν επίσης πολλές ατέλειες. Εντούτοις, το σπουδαιότερο, κράτησαν τον Λόγο του Θεού και δεν αρνήθηκαν το όνομα του Κυρίου.
 
Στίχος 9: «Ιδού, θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής του Σατανά, οίτινες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι, και δεν είναι αλλά ψεύδονται· ιδού, θέλω κάμει αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα»
Ο Θεός είπε ότι θα ρίξει μερικούς από τους ψεύτικους πιστούς, έτσι ώστε να γνωρίσουν πόσο αληθινά ο Θεός αγαπούσε την εκκλησία της Φιλαδέλφειας, μια εκκλησία δική Του.
Η φράση «των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά συναγωγή του Σατανά» αναφέρεται στους Ιουδαίους που νόμιζαν ότι δόξαζαν τον Θεό με την πίστη τους. Αλλά πολλοί από αυτούς δεν το έκαναν στην πραγματικότητα. Αντίθετα, είχαν γίνει οι υπηρέτες του Σατανά και εμπόδιζαν την εκκλησία του Θεού και των αγίων Του.
Πρέπει ν` αναγνωρίσουμε ότι σήμερα, όπως πριν, πολλοί από όσους επικαλούνται το όνομα του Ιησού και Τον λατρεύουν, έχουν μετατραπεί επίσης σε υπηρέτες του Σατανά που χρησιμοποιούνται από τον Διάβολο ως όργανά του. Ο Θεός έδειξε ιδιαίτερη αγάπη για τον υπηρέτη της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας, που τον αγάπησε και χρησιμοποίησε ως σκεύος τιμής Του.
 
Στίχος 10: «Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης»
Ο Κύριος επαίνεσε ιδιαίτερα τον υπηρέτη της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας, επειδή τήρησε την εντολή Του να επιμείνει. Χωρίς αυτό το είδος ειδικής υπομονής, στην πραγματικότητα δε μπορούμε να περιμένουμε για την εκπλήρωση όλου του Λόγου των υποσχέσεων του Θεού. Για να τηρήσουμε την εντολή Του να επιμείνουμε, πρέπει να έχουμε απόλυτη πίστη στο Λόγο του Θεού. Για την επιμονή της, ο Κύριος έδωσε στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας μια ειδική ανταμοιβή. Αυτή η ειδική ανταμοιβή ήρθε με τη μορφή της προστασίας της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας από την ώρα της θλίψης. Η ώρα της θλίψης εδώ αναφέρεται στο εμπόδιο του Αντίχριστου.
 
Στίχος 11: Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου»
Επειδή η επιστροφή του Κυρίου είναι επικείμενη, οι άγιοι πρέπει να υπερασπιστούν και να κρατήσουν την πίστη τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει επίσης να πιστέψουν και να περιμένουν με την ελπίδα τους για τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη που υποσχέθηκε ο Κύριος. Οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να είναι μαζί με τους αγίους και να τους προστατεύσουν από την απώλεια της πίστης τους, έτσι ώστε να μη χάσουν την ανταμοιβή τους από τον Θεό.
 
Στίχος 12: «Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ` αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον»
Όσοι νικούν τον Σατανά θα προστεθούν στον κατάλογο των μαρτύρων. Τα ονόματά τους θα γραφτούν επίσης στον Άγιο Ναό της Βασιλείας του Θεού. Ακόμα και τώρα, χρησιμοποιούνται ως οι μεγάλοι εργάτες της εκκλησίας του Θεού, και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται με αυτή την έννοια ως όργανα από τον Κύριο.
 
Στίχος 13: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας»

Όσοι έχουν αυτί για ν` ακούσουν τον Λόγο του Θεού, είναι οι υπηρέτες του Θεού και οι άγιοί Του. Ακούνε τι τους λέει το Πνεύμα μέσω της εκκλησίας του Θεού. Με αυτή την έννοια, οι υπηρέτες του Θεού και οι άγιοί Του πρέπει να παραμείνουν μέσα στην εκκλησία που ο Θεός τους έχει βάλει, και πρέπει να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν αυτή την εκκλησία.