Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 10-2] Ξέρετε Πότε θα Συμβεί η Αρπαγή των Αγίων; (Αποκάλυψη 10:1-11)

Ξέρετε Πότε θα Συμβεί η Αρπαγή των Αγίων;
( Αποκάλυψη 10:1-11 )

Τώρα ας στρέψουμε την προσοχή μας στο ζήτημα πότε θα συμβεί η αρπαγή. Υπάρχουν πολλές περικοπές στην Βίβλο που μιλούν για την αρπαγή. Η Καινή Διαθήκη έχει πολλές περικοπές που την συζητούν, το ίδιο κάνει και η Παλαιά Διαθήκη, όπου μπορούμε να βρούμε π.χ. τον Ηλία που ανέβηκε στον ουρανό σε ένα πύρινο άρμα και τον Ενώχ που περπάτησε με τον Θεό και αρπάχθηκε από Αυτόν. Όπως μπορεί να δει κανείς, η Βίβλος μιλά για την αρπαγή σε πολλές περιπτώσεις. Αρπαγή σημαίνει «ανεβάζω ψηλά». Αναφέρεται στον Θεό που ανεβάζει τον λαό Του επάνω στον ουρανό με την δύναμή Του. 
Εντούτοις, αυτό που αποτελεί την μεγαλύτερη σύγχυση της Βίβλου είναι αυτό το θέμα της αρπαγής. Πότε θα ανεβάσει ψηλά ο Θεός τον λαό Του; Αυτή η ερώτηση όσον αφορά τον χρόνο της αρπαγής, είναι μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις μέσα στο Χριστιανισμό. 
Ας στραφούμε στην Πρώτη Επιστολή προς Θεσσαλονικείς 4:14-17 και ας δούμε τι μας έχει πει ο Θεός μέσω του αποστόλου Παύλου: «Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ’ αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας· επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου». 
Στο Ιούδα 1:14, ο Θεός μας λέει επίσης, «Προεφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενώχ, έβδομος από Αδάμ, λέγων, “Ιδού, ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας αγίων αυτού’’». Με άλλα λόγια, οι άγιοι θα ανυψωθούν στον αέρα από τον Θεό μας με τον ήχο της σάλπιγγας του αρχαγγέλου, θα παραμείνουν στον αέρα για λίγο και θα κατεβούν έπειτα στην γη πάλι μαζί με τον Κύριό μας. Αυτή είναι η βιβλικώς υγιής περιγραφή της αρπαγής. 
Ο λόγος για τον οποίο εξετάσαμε τις παραπάνω περικοπές προκαταβολικά, είναι επειδή στην Αποκάλυψη 10 μας λέει πότε θα έρθει η αρπαγή. Όπως ανέφερα πριν, ο πυρήνας αυτού του κεφαλαίου βρίσκεται στον στίχο 7, «αλλ’ εν ταις ημέραις της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλλη να σαλπίση, τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας». Αυτός ο στίχος είναι το κλειδί που απαντά σε όλες τις ερωτήσεις και απορίες μας για την αρπαγή, επειδή μας λέει πότε θα συμβεί η αρπαγή. 
Ο Θεός στέλνει στον Ιωάννη σε όραμα έναν ισχυρό άγγελο και παρουσιάζει τι θα κάνει μέσω αυτού του αγγέλου κάνοντάς τον να ενεργεί σαν να είχε έρθει σε αυτή την γη ο Κύριος. Αυτός ο άγγελος, σηκώνοντας το χέρι του στον Ουρανό, «ώμοσεν εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, όστις έκτισε τον ουρανόν και τα εν αυτώ και την γην και τα εν αυτή και την θάλασσαν και τα εν αυτή, ότι καιρός δεν θέλει είσθαι έτι». Ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη καθυστέρηση, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον οποιοσδήποτε λόγος για να καθυστερήσει άλλο. Σημαίνει ότι «δεν υπάρχει χρόνος». Δεν υπάρχει χρόνος, στην συνέχεια, σημαίνει ότι την ημέρα που θα σαλπίσει ο έβδομος άγγελος, το μυστήριο του Θεού θα εκπληρωθεί όπως ο Θεός δήλωσε στους υπηρέτες Του τους προφήτες. 
Από τις πληγές των επτά σαλπίγγων, όταν θα σαλπίσει η έσχατη σάλπιγγα, ο κόσμος θα μπει στις πληγές των επτά φιαλών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μέχρι τότε, δεν θα παραμένει άλλος χρόνος για αυτό τον κόσμο. Έτσι, στον Λόγο του Θεού ο στίχος 7, «αλλ’ εν ταις ημέραις της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλλη να σαλπίση, τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας», αναφέρεται στον χρόνο της αρπαγής. Αλλού ο Παύλος είπε επίσης, ότι η αρπαγή θα συμβεί με την φωνή ενός αρχαγγέλου και τον ήχο της σάλπιγγας του Θεού. Αυτό είχε ο Παύλος κατά νου και εδώ είναι η αφετηρία για όλες τις άλλες αναφορές της Βίβλου για την αρπαγή. 
«Αλλ’ εν ταις ημέραις της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλλη να σαλπίση, τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας». Αυτός ο Λόγος μάς λέει ότι η αρπαγή των αγίων θα συμβεί όταν ο έβδομος άγγελος σαλπίσει, υψώνοντάς τους στον αέρα. Όταν οι υπηρέτες του Θεού διαδώσουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στις χαμένες ψυχές, το Άγιο Πνεύμα θα κατεβεί πραγματικά στις καρδιές των πιστών που δέχτηκαν το αληθινό ευαγγέλιο και έγιναν πραγματικά τα παιδιά του Θεού. Είναι εντελώς ίδιο με μας που η αρπαγή, το μυστήριο του Θεού, θα μετατραπεί σε πραγματικότητα, ανυψώνοντας τους αγίους στον αέρα. 
Μετά από αυτό, ο Θεός θα καταστρέψει εντελώς αυτό τον κόσμο ξεχύνοντας σε αυτόν τις τελευταίες πληγές των επτά φιαλών, θα φέρει την Βασιλεία του Θεού σε αυτή την γη όπου θα βασιλέψουμε με τον Χριστό για χίλια χρόνια και έπειτα θα μας μεταφέρει στον Νέο Ουρανό και την Νέα Γη όπου θα ζήσουμε για πάντα. 
Αφού είπε στον Ιωάννη για την ερχόμενη αρπαγή, ο Θεός τον διέταξε να φάει το μικρό βιβλίο και να προφητεύσει πάλι. Το σημαντικότερο μάθημα που οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να διδάξουν στους αγίους που ζουν σε αυτές τις έσχατες ημέρες, είναι το γεγονός της αρπαγής και του ακριβούς χρόνου της. Πρέπει να διδάξουν αυτά τα μαθήματα με βιβλικώς υγιείς όρους. Πρέπει επίσης να κηρύξουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σωστά. Αυτά πρέπει να κάνουν οι υπηρέτες του Θεού και οι άγιοί Του, που ζουν στους έσχατους καιρούς. Ο Θεός έχει εμπιστευτεί έτσι στους αγίους αυτά τα έργα, καθώς επίσης και αποκαλύπτει το μυστήριό Του σε αυτούς. Ο Θεός μας λέει ότι δεν θα καθυστερήσει αλλά θα εκπληρώσει τα έργα Του σίγουρα. Όταν έρθει ο καιρός, ο Θεός θα εκπληρώσει τα πάντα στην πραγματικότητα. 
Στο κεφάλαιο 11, εμφανίζονται δύο ελαιόδεντρα, δηλαδή δύο προφήτες. Αυτοί οι δύο υπηρέτες του Θεού, που συμβολίζονται ως δύο ελαιόδεντρα, θα σκοτωθούν από τον Αντίχριστο στην πάλη τους ενάντια σε αυτόν αλλά σε τριάμισι ημέρες θα αναστηθούν από τους νεκρούς και θα αρπαχθούν. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας δείχνει σε διαφορετικές περιπτώσεις, ότι η αρπαγή θα συμβεί όταν οι άγιοι υποστούν μαρτύριο σε αυτή την περίοδο του Αντιχρίστου. 
Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε προκαταβολικά, είναι ότι οι άγιοι θα ζήσουν μέσα στην Μεγάλη Θλίψη, παραμένοντας σε αυτή την γη έως ότου περάσουν οι πρώτες έξι πληγές των επτά σαλπίγγων. Και ο Θεός θα προστατεύσει τους αγίους από αυτές τις πληγές των επτά σαλπίγγων — δηλαδή ο Θεός θα τους προστατεύσει μέχρι την έκτη πληγή αλλά, τελικά, ο Αντίχριστος θα τους σκοτώσει στην ακμή της τυραννίας του, καθώς κάνει την τελευταία του προσπάθεια ενάντια στον Θεό. Ο θάνατος που οι άγιοι θα υποστούν αυτή την στιγμή είναι το μαρτύριό τους. Επειδή θα πεθάνουν τον δίκαιο θάνατο για να υπερασπιστούν την πίστη τους, αυτό το ονομάζουμε «μαρτύριο». Συνεπώς, πρέπει να πιστέψουμε ότι η αρπαγή θα έρθει μετά από αυτό το μαρτύριο και επίσης να κηρύξουμε αυτή την πίστη σε άλλους. 
Πολλοί άνθρωποι έχουν μπερδευτεί πολύ για το αν θα συμβεί η αρπαγή πριν ή μετά από την Μεγάλη Θλίψη. Οι άνθρωποι στις παλαιές ημέρες πίστευαν ότι Χριστός θα επιστρέψει μετά από την Θλίψη και ότι οι άγιοι θα αρπαχθούν με αυτό τον δεύτερο ερχομό του Ιησού. Αλλά σήμερα, οι περισσότεροι Χριστιανοί πιστεύουν ότι η αρπαγή θα έρθει πριν από την Μεγάλη Θλίψη. Νομίζουν ότι δεν θα έχουν καμία σχέση με τις πληγές των επτά σαλπίγγων ή των επτά φιαλών, και ότι θα αρπαχθούν ενώ ζουν τις καθημερινές, κανονικές και ωραίες ζωές τους. Αλλά δεν πρέπει να εξαπατηθούμε από αυτή την ψεύτικη διδασκαλία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ μπερδεμένοι στην γνώση και την κατανόησή τους για τον χρόνο της αρπαγής· καθώς οι χρόνοι του πλησιάζουν, η ευσέβειά τους θα μετατραπεί και η πίστη τους θα εξαφανιστεί. 
Όταν σας λέω ότι η αρπαγή θα έρθει στο μέσον της Μεγάλης Θλίψης, δεν το λέω αυτό για να σας κάνω να γίνετε ακόμα πιο ευσεβείς. Απλά θέλω να έχετε σαφή κατανόηση σχετικά με τον χρόνο της αρπαγής και να αποφύγετε την ψεύτικη διδασκαλία της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη, επειδή Στον στίχο 7 ο Θεός μας λέει λεπτομερώς: «εν ταις ημέραις της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλλη να σαλπίση, τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας». Αντίθετα από τις προηγούμενες πληγές των επτά σαλπίγγων, όταν χύνονται οι πληγές των επτά φιαλών, αυτές θα χυθούν διαδοχικά η μία μετά από την άλλη. Εμείς οι άγιοι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. 
Στην Αποκάλυψη 16:1-2 μας λέει, «Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους επτά αγγέλους· Υπάγετε και εκχέατε εις την γην τας φιάλας του θυμού του Θεού. Και υπήγεν ο πρώτος και εξέχεε την φιάλην αυτού επί την γην· και έγεινεν έλκος κακόν και πονηρόν εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού». Η έκχυση των υπόλοιπων φιαλών σε μια σειρά ακολουθείται έπειτα από αυτή την πρώτη πληγή, σαν οι πληγές να είναι σε έναν αυτόματο τρόπο, με τους επτά αγγέλους να αδειάζουν τις φιάλες τους την μία μετά την άλλη, χωρίς ήχο σαλπίγγων ούτε κάτι άλλο. Με άλλα λόγια, με την διαδοχική έκχυση των επτά φιαλών, ο Θεός θα καταστρέψει εντελώς αυτό τον κόσμο. Γιατί; Επειδή όλα θα τελειώσουν με την έκχυση των πληγών των επτά φιαλών, που, μαζί, είναι όλα όσα περιλαμβάνονται στην πληγή της έβδομης σάλπιγγας. 
Όταν έρθουν οι πληγές των επτά σαλπίγγων, υπάρχουν τουλάχιστον μερικές διακοπές μεταξύ της μιας πληγής και της επόμενης αλλά με τις πληγές των επτά φιαλών δεν υπάρχει καμία τέτοια διακοπή. Επειδή αυτές οι πληγές των επτά φιαλών είναι φυλαγμένες για την τελική στιγμή, αφού οι πληγές των επτά σαλπίγγων έρθουν διαδοχικά όταν ηχήσει τελικά η έσχατη σάλπιγγα, ο κόσμος εισέρχεται σε ένα εντελώς νέο επίπεδο όπου όλα θα τελειώσουν. 
Για αυτό στην Αποκάλυψη 11:15-18 γράφει: «Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε και έγειναν φωναί μεγάλαι εν τω ουρανώ, λέγουσαι· Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι, οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους θρόνους αυτών, έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και προσεκύνησαν τον Θεόν, λέγοντες· Ευχαριστούμέν σοι, Κύριε Θεέ παντοκράτωρ, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, διότι έλαβες την δύναμίν σου την μεγάλην και εβασίλευσας, και τα έθνη ωργίσθησαν και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των νεκρών διά να κριθώσι και να δώσης τον μισθόν εις τους δούλους σου τους προφήτας και εις τους αγίους και εις τους φοβουμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους και να διαφθείρης τους διαφθείροντας την γην». 
Εδώ λέει πως όταν σάλπισε ο έβδομος άγγελος, δυνατές φωνές ακούστηκαν, λέγοντας, «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά κάποιας πληγής. Γιατί; Επειδή αμέσως μετά τον ήχο της έβδομης σάλπιγγας δεν ήταν η έβδομη πληγή αλλά η αρπαγή. Ο Θεός θα αναστήσει και θα αρπάξει τους αγίους και όσους ζουν ακόμα στην γη και όσους ήδη κοιμούνται, και όταν τελειώσει η αρπαγή τους, θα εκχύσει τις πληγές των επτά φιαλών και θα καταστρέψει εντελώς τον κόσμο. 
Αν θέλουμε να ανακαλύψουμε πότε ακριβώς θα συμβεί η αρπαγή μας, πρέπει απλά να εξετάσουμε τον Λόγο του Θεού που βρίσκεται στην Αποκάλυψη 10:7. Το μυστήριο του Θεού θα τελειώσει ακριβώς αυτή την στιγμή, όπως δήλωσε στους υπηρέτες Του τους προφήτες. Το μυστήριο του Θεού αναφέρεται εδώ στην αρπαγή — όχι οποιουδήποτε αλλά των αγίων. 
Εδώ, παρουσιάζω μια άλλη περικοπή για την σαφή κατανόηση και σωστή πίστη σας. Πάλι η Βίβλος λέει, «Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς· πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή» (1Κορ. 15:51-52). Δεν λέει σαφώς η Βίβλος ότι η ανάσταση των αγίων θα γίνει στην έσχατη σάλπιγγα; Όταν η σάλπιγγα ηχήσει, οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς επίσης θα αλλάξουμε σε μια στιγμή για να αρπαχθούμε. 
Ο άγγελος που εμφανίζεται στο κεφάλαιο 10 είναι ένας ισχυρός άγγελος που στέλνεται από τον Θεό, διαφορετικός από τους άλλους αγγέλους που σαλπίζουν τις πρώτες έξι σάλπιγγες. Όταν εξετάζουμε τι κάνει αυτός ο ισχυρός άγγελος, μοιάζει τόσο πολύ σαν τον Θεό, που μπορεί ακόμα και να τον μπερδέψουμε με τον Θεό: «Και ήτο ίρις επί της κεφαλής αυτού και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος και οι πόδες αυτού ως στύλοι πυρός και είχεν εν τη χειρί αυτού βιβλιάριον ανεωγμένον. Και έθεσε τον πόδα αυτού τον δεξιόν επί την θάλασσαν, τον δε αριστερόν επί την γην και έκραξε μετά φωνής μεγάλης καθώς βρυχάται ο λέων. Και ότε έκραξεν, ελάλησαν αι επτά βρονταί τας εαυτών φωνάς». 
Με άλλα λόγια, μπορεί να μπερδέψουμε αυτό τον άγγελο με τον Θεό, επειδή αυτός ο ισχυρός άγγελος εκτελεί όλα τα πράγματα που πρόκειται να κάνει ο Ιησούς Χριστός, εξ ονόματός Του. Αυτό μας λέει ότι ο Θεός θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα μέσω αυτού του ισχυρού αγγέλου. Μας λέει ότι αυτός ο άγγελος, που βάζει το πόδι του στην θάλασσα και την γη, θα καταστρέψει και τα δύο, και πως όταν έρθουν οι βροντές, θα ολοκληρώσει όλα όσα έχει προγραμματίσει ο Θεός εν Χριστώ Ιησού από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου και της ανθρωπότητας. 
Σχετικά με τις πληγές των επτά σαλπίγγων, οι άγιοι θα ζήσουμε μέσα σε αυτές και θα δοκιμάσουμε τις πρώτες έξι πληγές και θα συνεχίσουμε να κηρύττουμε το ευαγγέλιο μέχρι τότε. Ο Θεός είπε στον Ιωάννη να πάρει και να φάει το μικρό βιβλίο και να προφητεύσει πάλι αλλά αυτός ο Λόγος απευθύνεται επίσης σε σας και εμένα — δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε και να ζήσουμε με πίστη μέχρι την τελική ημέρα. Καθώς η αρπαγή μας θα πραγματοποιηθεί όταν ηχήσει η έβδομη σάλπιγγα, πρέπει να καταλάβουμε αυτή την αλήθεια για την αρπαγή μας, να πιαστούμε σταθερά από αυτήν με πίστη, και να ακούσουμε τον Λόγο και να κηρύξουμε το ευαγγέλιο μέχρι να έρθει αυτή η ημέρα. 
Μέχρι να ηχήσει η έβδομη σάλπιγγα, ο Αντίχριστος θα είναι ενεργός στην διάρκεια αυτής της πληγής, οι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο με αυτόν και σύντομα θα αρπαχθούν. Έτσι, ακόμα και σε αυτή την περίοδο, όταν η πίστη πολλών πιστών στον Ιησού κλονίζεται μέχρι τον πυρήνα της και χάνουν την ζωτικότητά της, εσείς και εγώ πρέπει να εξακολουθούμε να ζούμε με πίστη. Με άλλα λόγια, πρέπει να πιστέψουμε ότι η αρπαγή μας θα έρθει ακριβώς μετά τον ήχο της έβδομης σάλπιγγας και να ζήσουμε την ζωή μας με αυτή την πίστη. 
Σύντομα θα δούμε τις πληγές των επτά σαλπίγγων με τα μάτια μας. Θα δούμε και θα μετρήσουμε αυτές τις πληγές με τα μάτια μας, από την πρώτη-πρώτη μέχρι την έκτη. Μετά από αυτό, όταν εμείς οι άγιοι διαισθητικά αισθανθούμε ότι ο καιρός για το μαρτύριό μας έχει έρθει, θα υποστούμε μαρτύριο στην πραγματικότητα αναλόγως. Αυτό δεν είναι μια ιστορία για νεράιδες ούτε ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Ούτε είναι κάτι που δεν μπορείτε να πιστέψετε ούτε θέμα καπρίτσιου. Αυτό θα συμβεί πραγματικά σε σας και εμένα. 
Στην Αποκάλυψη 10:7, τον στίχο που παρουσιάζει την αρπαγή πιο καθαρά στο βιβλίο της Αποκάλυψης, μας λέει ότι η αρπαγή των αγίων θα συμβεί με τον ήχο της έβδομης σάλπιγγας και ότι ο κόσμος θα τελειώσει με τις πληγές των επτά φιαλών. Αφού αρπάξει τους αγίους, ο Θεός θα φέρει ολόκληρο τον κόσμο στο τέλος του. Όταν όλοι οι άγιοι αρπαχθούν, θα δοξάσουν τον Κύριο στον αέρα. Αλλά σε αυτή την γη θα χυθούν οι πληγές των επτά φιαλών, καταστρέφοντας εντελώς τον κόσμο, και όταν αυτές οι πληγές των επτά φιαλών τελειώσουν, οι άγιοι θα κατεβούν στην ανανεωμένη γη μαζί με τον Κύριο. Και η Χιλιετής Βασιλεία, η Βασιλεία του Χριστού, θα ιδρυθεί τότε πάνω σε αυτή την γη. 
Οι σημερινοί Χριστιανοί υποστηρίζουν συνήθως την αρπαγή πριν από την Μεγάλη Θλίψη, και μερικοί από αυτούς σήμερα έχουν φτάσει να υποστηρίζουν ακόμα και τον αμιλενιαλισμό — δηλαδή ότι δεν υπάρχει Χιλιετής Βασιλεία. Δεν είναι η Χιλιετής Βασιλεία πραγματικότητα λοιπόν; Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν έτσι αυτές τις ημέρες. Μερικοί από αυτούς, που υπηρετούν σε μερικές από τις μεγαλύτερες εκκλησίες στην Κορέα, δηλώνουν επιπλέον ότι όλα όσα υπάρχουν στην Αποκάλυψη, από το χάραγμα του 666 μέχρι την αρπαγή, δεν είναι κυριολεκτικά αλλά μόνο συμβολικά. Όπως ο Κύριός μας ρώτησε κάποτε, «Ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθη, άρα γε θέλει ευρεί την πίστιν επί της γης;» είναι σίγουρα πολύ δύσκολο να βρεθούν οι αληθινοί πιστοί σε αυτούς τους έσχατους χρόνους. 
Αλλά ο Κύριος μας λέει ότι η αρπαγή μας θα είναι μια αληθινή πραγματικότητα. Όταν αρπαχθούμε, θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα και θα Τον δοξάσουμε, θα μας φροντίσει και θα ανακουφιστούμε από Αυτόν και ξανά θα επιστρέψουμε μαζί Του σε αυτή την γη. Ερχόμενοι στην Χιλιετή Βασιλεία, θα ζήσουμε νέες ζωές με τα αναστημένα και μεταμορφωμένα σώματά μας, μέσα σε όλα αυτά που θα είναι ανανεωμένα, από τις αλλαγμένες ζωές μας ως τις αλλαγμένες ευλογίες. Θα ζήσουμε σε τέτοια δόξα ντυμένοι από τον Θεό. Εσείς και εγώ πρέπει να ζήσουμε με αυτή την πίστη και αυτή την ελπίδα. Και όταν τελειώσει η Χιλιετής Βασιλεία, θα μπούμε στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, και θα βασιλέψουμε με τον Χριστό για πάντα μέσα σε αιώνια τιμή και δόξα. 
Όταν μπούμε στην Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, όλοι οι άγγελοι θα είναι υπηρέτες μας. Σε ποιον ανήκουν όλα τα πνευματικά όντα, ολόκληρος ο κόσμος που δημιουργήθηκε από τον Θεό και τον Ιησού Χριστό και όλα μέσα σε αυτόν; Όλα θα είναι δικά μας. Για αυτό η Βίβλος λέει ότι οι άγιοι είναι αυτοί που θα κληρονομήσουν τα πάντα. Επειδή εσείς και εγώ είμαστε οι άγιοι που αναγεννήθηκαν από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είμαστε οι κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι με τον Χριστό, ο Οποίος θα κληρονομήσει τα πάντα. Έτσι, εσείς και εγώ πρέπει να νικήσουμε τις δυσκολίες σε αυτή την γη με πίστη και να επιμείνουμε προσβλέποντας στην ημέρα της κληρονομιάς μας. Πρέπει επίσης να έχουμε μαχόμενη πίστη ως τα εκλεκτά στρατεύματα του Θεού. 
Ο Θεός μας έχει πει ότι όλα αυτά τα πράγματα θα εκπληρωθούν σύντομα χωρίς καθυστέρηση. Με άλλα λόγια, θα εκπληρωθούν σύντομα χωρίς αμφιβολία. Μερικοί μπορούν τότε να αναρωτηθούν γιατί ο Θεός δεν μας μίλησε για αυτά λεπτομερέστερα. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι το κρύψιμο των έργων του Θεού είναι η σοφία Του (Παρ. 25:2, Λουκ. 10:21). 
Αν το σχέδιο του Θεού γραφόταν λεπτομερώς, αυτό θα ήταν αιτία για πολλή αναταραχή σε αυτό τον κόσμο. Οι άγιοι τότε δεν θα μπορούν να ζήσουν ως την τελευταία ημέρα. Σχεδόν όλοι οι άγιοι θα σκοτωθούν από τους μη πιστούς και ούτε ένας άγιος δεν θα επιζήσει. Αν γραφόταν κάθε λεπτομέρεια για τους έσχατους χρόνους στην Βίβλο, όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος θα θανάτωναν όλους τους αναγεννημένους πιστούς. Κρύβοντας τους σκοπούς Του, ο Θεός τούς αποκαλύπτει μόνο σε όσους αξίζουν, διαφορετικά τους κρατά ως μυστήρια από τους υπόλοιπους — αυτό είναι η σοφία του Θεού. Ο Θεός έχει αποκαλύψει το σχέδιό Του σε μας, και μας έχει επιτρέψει να το γνωρίζουμε μόνο επειδή είναι τόσο απαραίτητο στους αγίους αυτής της εποχής. 
Το γεγονός ότι οι αναγεννημένες εκκλησίες του Θεού μιλούν τώρα για τους έσχατους χρόνους λεπτομερώς, σημαίνει ότι οι έσχατες ημέρες πλησιάζουν σε μας. Επειδή η εποχή της Θλίψης είναι επικείμενη, ο Λόγος της Αποκάλυψης κηρύσσεται έτσι ώστε οι άγιοι να έχουν την κατάλληλη γνώση των έσχατων καιρών, για να αντέξουν και να νικήσουν αυτή την Θλίψη που πλησιάζει. Ακόμα και οι αναγεννημένοι, αν αντιμετωπίσουν την Θλίψη χωρίς οποιαδήποτε γνώση, δεν θα ξέρουν τι να κάνουν και θα πέσουν σε μεγάλη σύγχυση όταν η Θλίψη φθάσει πραγματικά. Αυτή η σύγχυση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη για όσους στηρίζονται μόνο στην ατομική τους πίστη. 
Μπορούμε να φανταστούμε ότι πολλές απροετοίμαστες ψυχές, μέσα στην άγνοια και σύγχυσή τους, θα αρχίσουν να φεύγουν σε λανθασμένη πορεία όταν έρθει ο έσχατος καιρός. «Σας είπε κάτι ο Θεός;» «Δεν σας έδειξε κανένα όραμα όταν προσευχόσασταν;» Πολλοί θα ωθηθούν να ζητούν οράματα από τον Θεό και πολλοί θα υποστηρίξουν ότι έχουν δει τέτοια οράματα στους έσχατους καιρούς. «Δεν σου είπε κάτι ο Θεός όταν προσευχόσουν;» Αν οι άγιοι παραμένουν ανίδεοι, αυτό θα είναι μια πολύ κοινή ερώτηση που θα ακούγεται μεταξύ των αγίων των έσχατων καιρών. 
Αλλά ο Θεός δεν εργάζεται ποτέ με τέτοιο τρόπο, επειδή μας έχει διατάξει ήδη, «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Με άλλα λόγια, ο άγιος, πρέπει να ακούσει μόνο τι λέει το Άγιο Πνεύμα μέσω των εκκλησιών. Επειδή το Άγιο Πνεύμα, που εγγυάται τον Λόγο του Θεού, βεβαιώνει μόνο ότι είναι αληθινό και σωστό, όταν έρθουν οι πληγές που θα σημάνουν το τέλος του κόσμου, οι άγιοι δεν θα αιφνιδιαστούμε από τις δοκιμασίες που θα ακολουθήσουν αλλά θα ζήσουμε με πίστη — επειδή ως τότε θα έχουμε ακούσει ήδη τον Λόγο της αλήθειας και προκαταβολικά θα τον έχουμε χαράξει στις καρδιές μας με πίστη. 
Για αυτό ο Ιωάννης μας αποκάλυψε προκαταβολικά τι θα συμβεί στο μέλλον και γιατί οι υπηρέτες του Θεού κηρύττουν την αλήθεια μέσα στα όρια του γραπτού Λόγου. Η Προφητεία δεν είναι άλλο από την γνώση και το κήρυγμα, για ότι πρόκειται να έρθει σύμφωνα με τον γραπτό Λόγο του Θεού· δεν είναι να υποστηρίζεις ότι έχεις δει οράματα σε όνειρα ή προσευχές! 
Ποτέ μην ξεχνάτε ότι η αρπαγή μας θα έρθει πράγματι και ότι εμείς είμαστε οι άγιοι του Θεού. Ούτε να ξεχνάτε ότι έχετε γίνει τώρα άγιοι, που θα είστε με τον Χριστό στον αέρα όταν συμβεί η αρπαγή σας, που θα έρθετε κάτω στην ανανεωμένη γη για να ζήσετε πάλι για χίλια χρόνια, και που θα ζήσετε για πάντα στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη. Αν ακούτε ανθρώπους να μιλούν για την αρπαγή πριν από την Μεγάλη Θλίψη ή την αρπαγή μετά την Μεγάλη Θλίψη ή ότι δεν υπάρχει Χιλιετής Βασιλεία, πέστε τους την αλήθεια αναφέροντας την περικοπή που έχουμε συζητήσει εδώ. Πρέπει επίσης να τους αναφέρετε την 1Θεσ. κεφ. 4 και 1Κορ. κεφ. 15, και να τους πείτε ότι ο Κύριος θα κατεβεί με την φωνή ενός αρχαγγέλου και τον ήχο της έσχατης σάλπιγγας, και θα αρπάξει τους αγίους στον αέρα για να είναι μαζί Του. Μόνο όταν πιστεύετε σε αυτή την αρπαγή μπορείτε να υπερασπιστείτε την πίστη σας. 
Για να αρπαχθείς, πρέπει να υπάρξει μαρτύριο με πίστη και ανάσταση του σώματος. Επειδή η αρπαγή θα έρθει ταυτόχρονα με την ανάσταση, μόλις αναστηθούμε θα αρπαχθούμε στον αέρα. Η αρπαγή και η ανάσταση, συνεπώς, είναι το ίδιο. Συμμετοχή στην πρώτη ανάσταση σημαίνει να ζήσουμε με τον Κύριο στην Χιλιετή Βασιλεία. Να αρπαχθούμε, επίσης, σημαίνει να ζήσουμε μαζί με τον Κύριο για χίλια χρόνια σε αυτή την γη. 
Γιατί, λοιπόν, θα αρπαχθούμε; Επειδή ο Θεός θα καταστρέψει τα πάντα σε αυτή την γη με την έκχυση των πληγών των επτά φιαλών — δηλαδή θα αρπάξει τους αγίους προκαταβολικά, προκειμένου να ελευθερώσει τα παιδιά Του από αυτές τις πληγές του τέλους. Θα αρπάξει τους αγίους για να τους χωρίσει από τους αμαρτωλούς και για να δείξει τους διαφορετικούς προορισμούς τους. Έτσι, πρέπει να πιστέψουμε σε όλα αυτά τα πράγματα — στην αρπαγή μας, στην ανάστασή μας και στο μαρτύριό μας. 
Σε μερικούς, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος αποκαλύπτεται λεπτομερώς, ενώ σε άλλους παραμένει ως εντελώς κρυμμένο μυστικό. Επιπλέον, το μαρτύριο των αγίων, η ανάσταση, η αρπαγή και η βασιλεία τους στην Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη είναι μυστικά του Θεού. Ο Θεός έχει αποκαλύψει και έχει δείξει αυτά τα μυστικά μόνο στους αναγεννημένους. Και κάνοντάς τους να πιστέψουν σε αυτά τα μυστικά, τους έχει ικανώσει να ζήσουν μέσα στους έσχατους καιρούς και να νικήσουν όλες τις δυσκολίες τους, με την ελπίδα τους στην αρπαγή και την Βασιλεία των Ουρανών. 
Εσείς και εγώ πρέπει να έχουμε αυτό το είδος πίστης. Χωρίς αυτό το είδος πίστης — δηλαδή χωρίς πίστη ότι θα αρπαχθούμε, ότι θα ζήσουμε στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, ότι ο Κύριος θα μας αναστήσει από τους νεκρούς όταν θανατωθούμε από τον Αντίχριστο, θα μας αρπάξει, θα μας κάνει να κατοικήσουμε στον αέρα και έπειτα να επιστρέψουμε σε αυτή την γη για να βασιλέψουμε μαζί Του για χίλια χρόνια — δεν μπορούμε να αντέξουμε στην δύσκολη και πιεστική ζωή αυτής της έσχατης εποχής. 
Οι άγιοι έχουν ένα όμορφο όνειρο και κανένας άλλος εκτός από τον Κύριό μας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο. Χωρίς αυτή την ελπίδα, θα ζήσουμε μόνο με θλίψη και πόνο σε αυτό τον καταπιεστικό κόσμο. 
Ο Παύλος είπε στον Τιμόθεο να φυλάξει το όμορφο πράγμα που του εμπιστεύτηκε. Αυτό το ευαγγέλιο είναι όμορφο· έτσι είναι και το μαρτύριο, η ανάσταση και η αρπαγή μας, και έτσι είναι να ζήσουμε στην Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη. Αυτά είναι όλα καλά και όμορφα πράγματα. Ανήκουν μόνο στους αγίους και είναι όλα εφικτά με πίστη και ελπίδα, όχι παραισθήσεις ή φαντασίες. Αυτή είναι η ελπίδα και η πίστη μας που δόθηκε από τον Κύριο. Με πίστη σε όλα αυτά, πρέπει να ζήσουμε αυτή την εποχή ελπίζοντας για την ημέρα που θα μας παρουσιαστούν η Χιλιετής Βασιλεία και οι Νέοι Ουρανοί και η Νέα Γη.
Εκείνοι που θα αρπαχθούν δεν θα είναι άλλοι εκτός από εσάς και εμένα. Πρέπει να ζήσουμε με πίστη, περιμένοντας την ημέρα που θα αρπαχθούμε για να σταθούμε ενώπιον του Κυρίου και να βασιλέψουμε στην Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη. 
Ο Θεός μας λέει ότι Εκείνος που πρόκειται να έρθει, θα έρθει σύντομα. Οι πληγές που θα έρθουν κατά την διάρκεια του πρώτου μισού της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης, είναι αρκετά ήπιες και σύντομης διάρκειας. Αν επρόκειτο οι πληγές να συνεχιστούν σε όλη την διάρκεια των επτά ετών της Μεγάλης Θλίψης, πώς θα μπορούσε κάποιος να σταθεί; Οι αρχικές πληγές είναι σύντομες και, καθώς ο χρόνος φτάνει πλησιέστερα στο τέλος, θα υπάρξουν πολλά περισσότερα που θα δούμε. Όταν έρθει η πληγή της έβδομης σάλπιγγας, θα φθάσει μια θεαματική διάσταση. 
Όταν ο Σατανάς προσπαθεί να ταράξει την πίστη των αγίων, θα δώσει παραδείγματα θανατώνοντας μερικούς εκκλησιαστικούς ηγέτες. Ο Σατανάς ίσως πει, «Θα γλιτώσω την ζωή σας αν αρνηθείτε τον Θεό!» Ακόμα και αν ο κόσμος επρόκειτο να γίνει καλύτερος, κάποιος θα σκεφτόταν διπλά την προσφορά του Σατανά. Ποιος με σωστό μυαλό θα αρνιόταν τον Κύριο, όταν ξέρει πολύ καλά ότι ο Κύριος θα χύσει τις πληγές των επτά φιαλών και ότι θα περνούσε από όλα τα βάσανα που έρχονται από αυτές τις πληγές; Οι άγιοι που ξέρουν το τέλος του κόσμου, ούτε αρνούνται τον Κύριο ούτε προδίδουν την πίστη τους. Επίσης, επειδή στις καρδιές μας είναι το Άγιο Πνεύμα, αυτό θα μας δώσει θάρρος. 
Επειδή όλα τα σχέδια του Θεού θα εκπληρωθούν γρήγορα στους έσχατους καιρούς, δεν θα υπάρξει ευκαιρία για πλήξη. Όταν τελειώσουν οι σύντομης διάρκειας πληγές, θα υπάρξει η ανάσταση και μετά από αυτό θα έρθει η αρπαγή. Φανταστείτε τα φυσικά μας σώματα, να μετασχηματίζονται σε πνευματικά σώματα που δοξάζουν τον Κύριο. Στην Βασιλεία του Θεού, μπορούμε να απολαύσουμε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, όμορφο και κομψό, όμοιο με τον οποίο δεν έχουμε δοκιμάσει ποτέ πριν σε αυτή την γη. Καθώς τα πνευματικά σώματα είναι απαλλαγμένα από τους περιορισμούς του χρόνου και του χώρου, θα ζούμε σε έναν υπέροχο και θαυμάσιο κόσμο όπου θα μπορούμε να πάμε οπουδήποτε θέλουμε. 
Δίνω τις γνήσιες ευχαριστίες μου στον Θεό που μας έδωσε τέτοιες μεγάλες ευλογίες. Δοξάζω τον Θεό που, μέσω του Λόγου Του, μας αποκάλυψε λεπτομερώς την Μεγάλη Θλίψη, τις πληγές της, το μαρτύριο, την ανάσταση και την αρπαγή μας. Και προσεύχομαι ώστε οι καρδιές μας να ζήσουν πάντα με την γνώση αυτής της έσχατης εποχής και με πίστη σε αυτήν.