Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 11-1] Ποιοι Είναι τα Δύο Ελαιόδεντρα και οι Δύο Προφήτες; (Αποκάλυψη 11:1-19)

Ποιοι Είναι τα Δύο Ελαιόδεντρα και οι Δύο Προφήτες;
( Αποκάλυψη 11:1-19 )
«Και μοι εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον και ο άγγελος ίστατο λέγων· Σηκώθητι και μέτρησον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτώ. Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσης αυτήν, διότι εδόθη εις τα έθνη και την πόλιν την αγίαν θέλουσι πατήσει τεσσαράκοντα δύο μήνας. Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους. Ούτοι είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, αι ιστάμεναι ενώπιον του Θεού της γης. Και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών· και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθή. Ούτοι έχουσιν εξουσίαν να κλείσωσι τον ουρανόν, διά να μη βρέχη βροχή εν ταις ημέραις της προφητείας αυτών και έχουσιν εξουσίαν επί των υδάτων να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσαν πληγήν, οσάκις εάν θελήσωσι. Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου θέλει κάμει πόλεμον με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς. Και τα πτώματα αυτών θέλουσι κείσθαι επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη. Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμισυ και δεν θέλουσιν αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσιν εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρή δι’ αυτούς και ευφρανθή και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτοι οι δύο προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμισυ εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών και φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. Και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν προς αυτούς· Ανάβητε εδώ. Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν τη νεφέλη και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών. Και κατ’ εκείνην την ώραν έγεινε σεισμός μέγας και έπεσε το δέκατον της πόλεως και εθανατώθησαν εν τω σεισμώ ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επτά και οι λοιποί έγειναν έμφοβοι και έδωκαν δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού. Η ουαί η δευτέρα απήλθεν· ιδού, η ουαί η τρίτη έρχεται ταχέως. Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε και έγειναν φωναί μεγάλαι εν τω ουρανώ, λέγουσαι· Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι, οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους θρόνους αυτών, έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και προσεκύνησαν τον Θεόν, λέγοντες· 
«Ευχαριστούμέν σοι, Κύριε Θεέ παντοκράτωρ, 
ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, 
διότι έλαβες την δύναμίν σου την μεγάλην και εβασίλευσας, 
και τα έθνη ωργίσθησαν και ήλθεν η οργή σου 
και ο καιρός των νεκρών διά να κριθώσι 
και να δώσης τον μισθόν εις τους δούλους σου τους προφήτας και εις τους αγίους 
και εις τους φοβουμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, 
και να διαφθείρης τους διαφθείροντας την γην. 
Και ηνοίχθη ο ναός του Θεού εν τω ουρανώ και εφάνη η κιβωτός της διαθήκης αυτού εν τω ναώ αυτού και έγειναν αστραπαί και φωναί και βρονταί και σεισμός και χάλαζα μεγάλη.»
 

Ο Λόγος της Αποκάλυψης κεφ. 11 είναι πολύ σημαντικός για μας, όπως είναι όλος ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει ένα κρίσιμο έργο που ο Θεός πρέπει να κάνει προκαταβολικά για να καταστρέψει τον κόσμο. Αυτό είναι η συγκομιδή του λαού Ισραήλ για τελευταία φορά. Ο Θεός επίσης έχει άλλο ένα έργο να κάνει και για τους Ισραηλίτες και για τους Εθνικούς, και αυτό είναι να τους κάνει συμμετόχους στην πρώτη ανάσταση και την αρπαγή έχοντας υποστεί μαρτύριο. 
Καθώς η Βίβλος παρέχει μια γενική περιγραφή σε αυτά τα ζητήματα, πρέπει να ανακαλύψουμε πώς εκπληρώθηκε στην Καινή Διαθήκη η σωτηρία του Θεού της άφεσης της αμαρτίας. Η Γραφή μας μιλά για αυτά τα θέματα επειδή αν δεν τα εξετάζουμε προσεκτικά, θα μπερδευτούμε σχετικά με τους αγίους, τους υπηρέτες του Θεού και τον λαό Ισραήλ, που εμφανίζονται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. 
 


Εξήγηση


Στίχος 1: Και μοι εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον, και ο άγγελος ίστατο λέγων· Σηκώθητι και μέτρησον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτώ.
Αυτό μας λέει ότι το έργο της σωτηρίας των Ισραηλιτών από την αμαρτία πρόκειται να αρχίσει τώρα με την χάρη του Θεού. Η «μέτρηση» εδώ σημαίνει ότι ο Θεός θα επέμβει προσωπικά για να σώσει τον λαό Ισραήλ από τις αμαρτίες τους στους έσχατους καιρούς. 
Στην κύρια περικοπή του κεφαλαίου 11, πρέπει να εστιάσουμε στην σωτηρία των Ισραηλιτών από την αμαρτία. Αυτός ο Λόγος μάς λέει ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος θα διαδοθεί στον λαό Ισραήλ από εδώ και στο εξής, δηλώνοντας την αρχή του έργου του Θεού που μετατρέπει τους Ισραηλίτες σε λαό του Θεού που ελευθερώνονται από όλες τις αμαρτίες τους μέσω της χάρης της σωτηρίας που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός κατέγραψε το κεφ. 11 της Αποκάλυψης για να δώσει την άφεση της αμαρτίας επίσης στους Ισραηλίτες στους έσχατους καιρούς. Η «μέτρηση» στους στίχους 1 και 2 σημαίνει να οριστούν τα πρότυπα για όλα τα πράγματα. Ο σκοπός του Θεού στην μέτρηση του Ναού Του, έχοντας ήδη προγραμματίσει να σώσει τους Ισραηλίτες, είναι να ανακαλύψει αν οι καρδιές τους είναι έτοιμες να λάβουν την σωτηρία τους ή όχι. Και αν οι καρδιές τους δεν είναι έτοιμες, πρόκειται να τις καταστήσει έτοιμες τότε, έτσι ώστε οι καρδιές τους να μπορούν να σταθούν σωστές. 

Στίχος 2: Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσης αυτήν, διότι εδόθη εις τα έθνη, και την πόλιν την αγίαν θέλουσι πατήσει τεσσαράκοντα δύο μήνας.
Ο Θεός έδωσε δύναμη στον Σατανά να ποδοπατήσει τους Εθνικούς για τριάμισι χρόνια. Συνεπώς, όλοι οι Εθνικοί πρέπει να λάβουν στις καρδιές τους το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τον Λόγο της λύτρωσης, το συντομότερο δυνατό μέσα στα πρώτα τριάμισι χρόνια από την επταετή περίοδο της Μεγάλης Θλίψης. Η ιστορία αυτού του κόσμου θα τελειώσει καθώς η Μεγάλη Θλίψη περνά το μεσαίο σημείο της και μπαίνει στην δεύτερη ημιπερίοδό της. Σύντομα, ο καιρός θα έρθει στο εγγύς μέλλον, που όλοι οι Εθνικοί, καθώς επίσης και οι άγιοι που έχουν σωθεί ήδη από όλες τις αμαρτίες τους, θα πληγούν από τον Σατανά. 
Οι Εθνικοί πρέπει έτσι να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους και να προετοιμάσουν την πίστη του μαρτυρίου τους πριν περάσουν τα πρώτα τριάμισι χρόνια της Θλίψης από αυτούς. Αυτή την στιγμή, ο λαός Ισραήλ θα υποφέρει επίσης κάτω από την φοβερή Θλίψη στην διάρκεια των πρώτων τριάμισι χρόνων. Αλλά και αυτοί επίσης θα δεχτούν αυτή την στιγμή το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας τους. Στο τέλος, οι Ισραηλίτες θα λάβουν την σωτηρία τους από όλες τις αμαρτίες τους στην διάρκεια των πρώτων τριάμισι χρόνων της Μεγάλης Θλίψης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός θα δώσει την άφεση της αμαρτίας στους Ισραηλίτες ακόμα και στην διάρκεια της περιόδου της Μεγάλης Θλίψης. 

Στίχος 3: Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους.
Ο Θεός θα σηκώσει δύο μάρτυρες ως υπηρέτες Του, ειδικά για τον λαό Ισραήλ. Στους δύο προφήτες που θα σηκώσει ο Θεός για τους Ισραηλίτες, δίνεται διπλάσια δύναμη, όπως εκείνη των παλαιών προφητών και μέσω των λόγων της μαρτυρίας τους, ο Θεός θα αρχίσει να εργάζεται μεταξύ του λαού Ισραήλ προκειμένου να δεχθούν τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα τους. Μέσω των έργων αυτών των δύο προφητών, πολλοί Ισραηλίτες θα γίνουν οι αληθινά αναγεννημένοι άνθρωποι του Θεού. 
Κάνοντας τους δύο προφήτες, που ο Θεός θα στείλει στους έσχατους καιρούς για να σωθούν οι Ισραηλίτες από τις αμαρτίες τους, να εκτελούν θαύματα και τεράστια, θα κάνει τους Ισραηλίτες, να οδηγηθούν τότε από αυτούς τους προφήτες, να επιστρέψουν στον Χριστό και να πιστέψουν σε Αυτόν ως Σωτήρα τους. Αυτοί οι δύο προφήτες θα θρέψουν τον λαό Ισραήλ με τον Λόγο του Θεού για 1.260 ημέρες, κατά την διάρκεια των πρώτων τριάμισι ετών της Μεγάλης Θλίψης. Δίνοντας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στους Ισραηλίτες και κάνοντάς τους να πιστέψουν σε αυτό, ο Θεός θα τους προσφέρει την ίδια σωτηρία που είχε σώσει τους Εθνικούς των χρόνων της Καινής Διαθήκης από όλες τις αμαρτίες τους μέσω της πίστης. 

Στίχος 4: Ούτοι είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, αι ιστάμεναι ενώπιον του Θεού της γης.
Τα «δύο ελαιόδεντρα» εδώ, αναφέρονται στους δύο προφήτες του Θεού (Αποκ. 11:10). Οι «δύο λυχνίες», από την άλλη πλευρά, αναφέρονται στην Εκκλησία του Θεού που ίδρυσε ανάμεσα στους Εθνικούς και στην Εκκλησία που έδωσε στον λαό Ισραήλ. Ο Θεός έχει χτίσει την Εκκλησία Του και ανάμεσα στους Ιουδαίους και ανάμεσα στους Εθνικούς, και θα συνεχίσει να κάνει το έργο της σωτηρίας των ψυχών από την αμαρτία μέχρι την έσχατη ημέρα. 
Με τα «δύο ελαιόδεντρα» και τις «δύο λυχνίες», ο Θεός μας λέει ότι, όπως ακριβώς είχε σηκώσει τους προφήτες Του στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης για να σωθούν οι Ισραηλίτες από τις αμαρτίες τους, και είχε εργαστεί μέσω αυτών των προφητών μιλώντας σε αυτούς, όταν έρθουν οι έσχατοι καιροί θα σηκώσει επίσης δύο προφήτες από τον λαό Ισραήλ, που θα κηρύξουν τον Λόγο Του και θα οδηγήσει τους Ισραηλίτες στον Ιησού μέσω αυτών των προφητών. 
Οι Ισραηλίτες έχουν αποτύχει να πάρουν στα σοβαρά τους υπηρέτες του Θεού που είναι εθνικής προέλευσης, και δεν ακούνε αυτό που αυτοί οι υπηρέτες του Θεού έχουν να τους πουν. Καθώς ξέρουν τα πάντα για το σύστημα των θυσιών και τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, οι προφήτες του Θεού των έσχατων καιρών πρέπει να σηκωθούν από τον Ισραήλ, τον δικό τους λαό. Οι Ισραηλίτες είναι τόσο καλά διδαγμένοι με την Γραφή, που μπορούν να απαγγέλλουν ολόκληρη την Τορά (Νόμο) ακόμα και καθώς τρέχουν. Για αυτό δεν πιστεύουν ποτέ σε αυτό που τους λένε οι Εθνικοί υπηρέτες του Θεού. 
Αλλά οι δούλοι του Θεού, ακούγοντας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που σεις και εγώ κηρύττουμε τώρα, θα σηκωθούν από τον λαό τους. Όταν οι πιστοί στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σηκωθούν από τον λαό τους, και από ανάμεσά τους σηκωθούν οι δύο προφήτες που ορίστηκαν από τον Θεό που θα εξηγήσουν και θα κηρύξουν τον Λόγο του Θεού σε αυτούς, μόνο τότε θα πιστέψουν οι Ισραηλίτες. 
Ο λαός Ισραήλ θα μάθει ότι αυτοί οι δύο μάρτυρες είναι οι προφήτες που στέλνονται και που θα σηκωθούν από τον ίδιο τον Θεό για να τους σώσουν από τις αμαρτίες τους στους έσχατους καιρούς. Αυτοί οι προφήτες θα ασκήσουν την μεγάλη δύναμή τους, ακριβώς όπως είχαν κάνει παλιά οι υπηρέτες του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, τους οποίους οι Ισραηλίτες ξέρουν καλά και πιστεύουν. Οι Ισραηλίτες, συνεπώς, θα δουν με τα μάτια τους τα μεγάλα θαύματα που οι δύο μάρτυρες θα κάνουν πραγματικά. Με αυτό, ο λαός Ισραήλ θα επιστρέψει στον Ιησού Χριστό και θα πιστέψει στον Κύριο. Όταν αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού και Σωτήρα τους, ακριβώς όπως και εμείς, θα έχουν την ίδια πίστη όπως η δική μας — δηλαδή θα σωθούν, επίσης, με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Αυτοί οι δύο μάρτυρες θα εξηγήσουν τον Λόγο του Θεού και θα θρέψουν με αυτόν τον λαό Ισραήλ για 1.260 ημέρες στην διάρκεια της επταετούς Μεγάλης Θλίψης. Ακριβώς όπως εσείς και εγώ, που είμαστε οι Εθνικοί στους χρόνους της Καινής Διαθήκης, έχουμε σωθεί με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ο Θεός θα δώσει επίσης στους Ισραηλίτες να σωθούν στους έσχατους καιρούς με πίστη σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Καθώς μας λέει ο στίχος 4, «Ούτοι είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, αι ιστάμεναι ενώπιον του Θεού της γης», η Βίβλος ονομάζει αυτούς τους δύο μάρτυρες ως «δύο ελαιόδεντρα». Τα δύο ελαιόδεντρα αναφέρονται στους δύο προφήτες των έσχατων καιρών. Στον στίχο 10, γράφει, «Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρή δι’ αυτούς και ευφρανθή και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτοι οι δύο προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης». Εδώ, πρέπει να λύσουμε αυτό τον Λόγο εστιάζοντας ποιοι είναι τα δύο ελαιόδεντρα. 
Τα ελαιόδεντρα χρησιμοποιήθηκαν στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης για να καθιερώσουν τις επιπλώσεις του ιερού και του θυσιαστηρίου στο Ναό του Θεού χρίοντάς τα με το λάδι τους. Αυτό το ελαιόλαδο χρησιμοποιήθηκε και για άλλους λόγους, επίσης, όπως στο φωτισμό των λυχνιών του Ναού. Έπρεπε να χρησιμοποιούν μόνο αγνό ελαιόλαδο στο Ναό. Ο Θεός δεν επέτρεπε να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λάδι στο Ναό Του αλλά εξασφάλισε ότι θα χρησιμοποιόταν μόνο ελαιόλαδο. Για αυτό, πρέπει να ξέρουμε ότι η ελιά, καθώς επίσης και η συκιά, αντιπροσωπεύουν τον λαό Ισραήλ. 
Υπάρχουν πολλές ερμηνείες για αυτά τα δύο ελαιόδεντρα και τις δύο λυχνίες. Μερικοί άνθρωποι φτάνουν να υποστηρίζουν ότι τα ελαιόδεντρα είναι αυτοί οι ίδιοι. Αλλά τα δύο ελαιόδεντρα αναφέρονται στους χρισμένους. Στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, οι άνθρωποι χρίονταν όταν καθιερώνονταν ως προφήτες, βασιλιάδες ή ιερείς. Όταν κάποιος χριόταν έτσι, το Άγιο Πνεύμα κατέβαινε επάνω του. Έτσι, η ελιά αναφέρεται στον Ιησού Χριστό που συλλήφθηκε από το Άγιο Πνεύμα (Ρωμ. 11:24). Αλλά οι άνθρωποι έχουν πολλές παρανοήσεις σε αυτό το σημείο. 
Εντούτοις, τα δύο ελαιόδεντρα, που είναι οι δύο μάρτυρες που αναφέρονται σε όλη την κύρια περικοπή, αφορούν τους δύο υπηρέτες του Θεού που θα σηκώσει ειδικά στους έσχατους καιρούς για την σωτηρία των Ισραηλιτών. 
Αυτό μας λέει ο στίχος 4. Και οι δύο λυχνίες εδώ αναφέρονται στην Εκκλησία του Θεού που έδωσε ανάμεσα στους Εθνικούς, και την Εκκλησία που έδωσε στον λαό Ισραήλ. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, την Εκκλησία του Θεού είχαν πρώτα οι Ισραηλίτες. Αλλά από την εποχή της Καινής Διαθήκης, αυτοί δεν είχαν πλέον την Εκκλησία του Θεού. Γιατί; Επειδή χρειάζεται ακόμα να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό και επίσης δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές τους. 
Καθώς δεν έχουν δεχτεί ούτε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ούτε τον Ιησού Χριστό, η Εκκλησία του Θεού δεν βρίσκεται πλέον μεταξύ τους. Εντούτοις, πριν από το οριστικό τέλος του κόσμου, κατά την διάρκεια των πρώτων τριάμισι ετών της Μεγάλης Θλίψης, ο Θεός θα δώσει την Εκκλησία Του επίσης στον λαό Ισραήλ. Για αυτό η Βίβλος μας λέει για τα δύο ελαιόδεντρα, τα οποία είναι οι δύο μάρτυρες. 
Ο Κύριος θα ιδρύσει την Εκκλησία Του και θα κάνει το έργο της σωτηρίας των ψυχών από την αμαρτία, και μεταξύ των Ιουδαίων και μεταξύ ημών των Εθνικών. Και μέσω αυτών των εκκλησιών, θα τους κάνει να υπηρετήσουν αυτό το πνευματικό έργο της σωτηρίας των ψυχών από την αμαρτία μέχρι την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θα κάνει τα σκεύη από τους αγίους, τα μέλη της Εκκλησίας Του, για να υπηρετήσουν την διακονία της σωτηρίας των ψυχών που χάνονται στην αμαρτία. Για αυτό, πρέπει να πραγματοποιήσουμε επιμελώς το υπόλοιπο της διακονίας μας με πίστη. 

Στίχος 5: Και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών· και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθή. 
Ο Θεός έδωσε αυτή την δύναμη στους δύο προφήτες, προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιήσουν την ειδική αποστολή τους. Για να κάνει τον λαό Ισραήλ να μετανοήσουν και να νικήσουν τον Σατανά στους έσχατους καιρούς, ο Θεός μας δείχνει ότι όποιος προσπαθεί να σκοτώσει τους δύο μάρτυρες θα βλαφθεί ο ίδιος, και ότι η δύναμη του Λόγου Του θα είναι με αυτούς τους δύο μάρτυρες. 
Έτσι, ο λαός Ισραήλ που θα πιστέψει στις διδασκαλίες αυτών των δύο προφητών, θα επιστρέψει στον Ιησού Χριστό. Για αυτό ο Θεός θα φέρει στους Ισραηλίτες τα δύο ελαιόδεντρα — δηλαδή τους δύο μάρτυρες — προκειμένου να μπορούν να σωθούν από τις αμαρτίες τους κατά την διάρκεια των έσχατων καιρών. 

Στίχος 6: Ούτοι έχουσιν εξουσίαν να κλείσωσι τον ουρανόν, διά να μη βρέχη βροχή εν ταις ημέραις της προφητείας αυτών, και έχουσιν εξουσίαν επί των υδάτων να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσαν πληγήν, οσάκις εάν θελήσωσι.
Επειδή ο λαός Ισραήλ δεν θα μετανοούσε όταν οι υπηρέτες του Θεού που θα σηκώσει από αυτούς για να εκτελούν αυτές τις πράξεις δύναμης, ο Θεός θα δώσει στους δύο μάρτυρες να εργαστούν με την δύναμή Του. Οι δύο προφήτες όχι μόνο θα οδηγήσουν τους Ισραηλίτες στον Ιησού, αλλά αυτοί επίσης θα νικήσουν τους εχθρούς του Θεού με δύναμη και θα εκπληρώσουν όλα τα έργα της κλήσης τους. Ο Θεός θα τους δώσει ειδική δύναμη, προκειμένου να μπορούν να κηρύξουν όλο τον Λόγο της προφητείας στον λαό Ισραήλ, να δώσουν μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αναμενόμενος από καιρό Μεσσίας τους και να τους κάνουν να πιστέψουν. 

Στίχος 7: Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου θέλει κάμει πόλεμον με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς.
Αυτός ο Λόγος μάς λέει ότι ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί σε αυτό τον κόσμο όταν περάσουν τα πρώτα τριάμισι χρόνια της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης. Είναι αυτή την στιγμή που όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως αναμενόμενο Μεσσία τους θα σηκωθούν τελικά από τον λαό Ισραήλ. Αλλά πολλοί από αυτούς θα υποστούν μαρτύριο από το Θηρίο που είναι ο Αντίχριστος και τους οπαδούς του για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Οι δύο προφήτες του Θεού θα υποστούν επίσης μαρτύριο όταν ολοκληρώσουν τα έργα της κλήσης τους. 
Το γεγονός ότι αυτοί οι δύο μάρτυρες θα σκοτωθούν από τον Αντίχριστο, είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Γιατί; Επειδή ο Θεός θέλει επίσης να δώσει σε αυτούς την ανταμοιβή Του για τους μάρτυρες. Αυτή η ανταμοιβή για αυτούς, είναι να συμμετάσχουν στην πρώτη ανάσταση, να ενωθούν με τον Κύριο στο δείπνο του γάμου του Αρνίου, να χαρούν για πάντα και να λάβουν την αιώνια ζωή. Για να δώσει αυτή την ευλογία σε όλους τους αγίους, ο Θεός θέλει όλοι να υποστούν μαρτύριο για την πίστη τους. Όλοι οι άγιοι, συνεπώς, δεν πρέπει ούτε να φοβηθούν ούτε να αποφύγουν το μαρτύριό τους αλλά, αντίθετα, να το αποδεχθούν με θετική πίστη και να λάβουν την ευλογημένη ανταμοιβή τους. 

Στίχος 8: Και τα πτώματα αυτών θέλουσι κείσθαι επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη.
Αυτός ο στίχος μας λέει ακριβώς ότι οι «δύο μάρτυρες» είναι από τον λαό Ισραήλ. Οι δύο μάρτυρες που θα σηκώσει ο Θεός για τους Ισραηλίτες δεν θα είναι από τους Εθνικούς αλλά από τον δικό τους λαό Ισραήλ. Έτσι, οι δύο μάρτυρες θα σκοτωθούν στην ίδια θέση όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς. Αυτό το γεγονός μας λέει καθαρά ότι αυτοί οι δύο μάρτυρες είναι Ισραηλίτες. Είναι οι υπηρέτες του Θεού για τον λαό Ισραήλ. 
Στον λαό Ισραήλ, που είναι πνευματικά όπως οι άνθρωποι των Σοδόμων και της Αιγύπτου, ο Θεός θα καθιερώσει δύο προφήτες Του, θα τους δώσει δύναμη και θα τους κάνει να δώσουν μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας τον οποίο οι Ισραηλίτες περίμεναν, έτσι ώστε ο λαός Ισραήλ να μπορούν να μετανοήσουν και να πιστέψουν στον Ιησού. 
Ο Αντίχριστος θα σκοτώσει τους δύο υπηρέτες του Θεού στον τόπο Γολγοθά, όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς. Επειδή οι οπαδοί του Αντιχρίστου έχουν πονηρά πνεύματα, θα μισήσουν μέχρι θανάτου αυτούς τους δύο μάρτυρες που πιστεύουν στον Ιησού και δίνουν μαρτυρία για Αυτόν. Όπως οι Ρωμαίοι στρατιώτες που σταύρωσαν τον Ιησού και διαπέρασαν την πλευρά Του με μια λόγχη στο παρελθόν, εκείνοι με τα πονηρά πνεύματα θα μισήσουν όχι μόνο τον Ιησού αλλά επίσης θα μισήσουν τους δύο μάρτυρες του Θεού και θα τους σκοτώσουν. 

Στίχος 9: Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμισυ, και δεν θέλουσιν αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσιν εις μνήματα.
Και ανάμεσα στον λαό Ισραήλ, επίσης, υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα τους. Βλέποντας τον θάνατο της σάρκας των δύο υπηρετών (δύο ελαιόδεντρα), αυτοί οι άνθρωποι θα κυριευθούν από την αίσθηση του θριάμβου τους και για να ενισχύσουν αυτή την αίσθηση της νίκης, δεν θα επιτρέψουν στα θύματά τους κατάλληλο ενταφιασμό. Αλλά η νίκη τους θα συντριφτεί όταν ο Θεός αναστήσει τους «δύο μάρτυρες» ξανά και έτσι θα φοβηθούν τον Θεό. 
Μπορεί να δεχτούν συγχαρητήρια για τον θάνατο των δύο υπηρετών του Θεού, αλλά αυτό δεν θα διαρκέσει πολύ, γιατί σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι ο Αντίχριστος δεν έχει καμία σύγκριση με τον Ιησού Χριστό και θα κυριευθούν από απογοήτευση και ματαιότητα. 
Αυτοί οι άνθρωποι αντιπαθούν τον Λόγο της προφητείας του Θεού, που κηρύττεται από τους δύο προφήτες. Με την στάση τους ενάντια σε αυτούς τους δύο υπηρέτες που θα σηκώσει ο Θεός, θα αποκοπούν τελικά από την τελευταία συγκομιδή της σωτηρίας και θα καταλήξουν οπαδοί του Σατανά. 

Στίχος 10: Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρή δι’ αυτούς και ευφρανθή και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτοι οι δύο προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης.
Καθώς θα κηρύττουν τον Λόγο της προφητείας του Θεού, οι δύο μάρτυρες που θα σηκωθούν για την σωτηρία των Ισραηλιτών θα είναι μεγάλος πόνος στο λαιμό των οπαδών του Σατανά. Έτσι, όλοι θα χαρούν με τον θάνατο των δύο μαρτύρων και θα στείλουν δώρα ο ένας στον άλλο για συγχαρητήρια. 
Εμείς, επίσης, θα είμαστε ευτυχείς όταν όλοι αυτοί που μας ενοχλούσαν εξαφανιστούν. Ο Αντίχριστος και οι οπαδοί του θα θυμώσουν που οι δύο μάρτυρες που θα αναστηθούν από τον Θεό θα κηρύττουν τον Λόγο Του. Κάθε φορά που ακούνε τον Λόγο του Θεού, τα πνεύματά τους θα συντρίβονται από αγωνία. Επειδή θα έχουν βασανιστεί έτσι όταν οι δύο μάρτυρες τους μιλούν για τον Ιησού, θα χαρούν όταν τους δουν να θανατώνονται από τον Αντίχριστο. Για αυτό θα ανταλλάξουν δώρα και θα συγχαρούν ο ένας τον άλλον. 

Στίχος 11: Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμισυ εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού, και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς.
Ο Θεός, εντούτοις, θα κάνει τους δύο μάρτυρες να συμμετέχουν στην πρώτη ανάσταση. Αυτός ο Λόγος είναι η απόδειξη του γεγονότος ότι οι άγιοι, που υφίστανται μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους αφού έχουν σωθεί από την αμαρτία με πίστη στον Λόγο της σωτηρίας που δόθηκε από τον Κύριο, θα συμμετάσχουν στην πρώτη ανάσταση. 
Το γεγονός ότι η πνοή της ζωής μπήκε σε αυτούς «σε τρεισήμισι μέρες», μας λέει ότι ο Κύριος θα δώσει την ανάστασή τους σύντομα, ακριβώς όπως ο ίδιος αναστήθηκε από το σαρκικό θάνατό Του. Ότι ο Θεός έχει δώσει σε όλους τους αγίους αυτή την πίστη της πρώτης ανάστασης, είναι μια μεγάλη ευλογία του Θεού για τους αγίους τους ίδιους, αλλά θα φέρει μεγάλη αποκαρδίωση και φόβο για όλους τους αμαρτωλούς. Η πρώτη ανάσταση των αγίων είναι η υπόσχεση του Θεού και η ανταμοιβή Του για την πίστη τους. 

Στίχος 12: Και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν προς αυτούς· Ανάβητε εδώ. Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν τη νεφέλη, και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών.
Αυτός ο Λόγος δείχνει την ανάσταση και την αρπαγή όλων των αγίων. Έχοντας πιστέψει στον Λόγο της προφητείας του Κυρίου, όσοι έχουν σωθεί από όλες τις αμαρτίες τους δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να δεχθούν να υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Αυτός ο στίχος μας δείχνει ότι ο Κύριος θα αναστήσει όλους αυτούς τους αγίους και θα τους αρπάξει. Οι άγιοι και οι υπηρέτες του Θεού που θα υποστούν μαρτύριο για την πίστη τους σε Αυτόν, θα ευλογηθούν με την ανύψωσή τους στον αέρα (αρπαγή) λόγω της πίστης τους στον Κύριο. Δεν μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μας έδωσε την ανάσταση και την αρπαγή μας ως ανταμοιβή που υποφέραμε μαρτύριο πιστεύοντας στην άφεση της αμαρτίας που μας έχει δώσει.
Ο Πατέρας Θεός θα δώσει την ανάσταση και την αρπαγή σε όλους όσους αντιστέκονται στον Αντίχριστο και υποστούν μαρτύριο με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό το γεγονός. Η ανάσταση και αρπαγή των αγίων είναι οι ευλογίες που ρέουν από την σωτηρία μέσω της πίστης τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Θεό. Ο Σατανάς και οι οπαδοί του των έσχατων καιρών, θα βρουν όλες τις προσπάθειές τους να εξανεμίζονται όταν βλέπουν τους αγίους, τους οποίους είχαν διώξει και σκοτώσει, να ανασταίνονται και να αρπάζονται. 
Ο Θεός θα αναστήσει και θα αρπάξει τους αγίους αλλά θα καταστρέψει όσους θα παραμένουν ακόμα σε αυτή την γη με την έκχυση των πληγών των επτά φιαλών. Όταν αυτό το έργο ολοκληρωθεί γρήγορα, θα έρθει κάτω σε αυτή την γη με τους αγίους και θα προσκαλέσει τους δίκαιους στο δείπνο του γάμου του Χριστού. Ο Κύριός μας θα έχει αυτή την γιορτή να διαρκέσει για χίλια χρόνια. Όταν τελειώσει αυτή η χιλιετία, θα αφήσει τον Σατανά να παρουσιαστεί από την Άβυσσο για λίγο και να πολεμήσει ενάντια στον Θεό και τους αγίους Του όμως τελικά θα καταστρέψει τον Σατανά και τους οπαδούς του και θα τους κρίνει για να ριχτούν στην αιώνια φωτιά. Οι δίκαιοι, εντούτοις, θα μπουν στην Βασιλεία του Κυρίου του Ουρανού και θα ζήσουν μαζί Του για πάντα. 

Στίχος 13: Και κατ’ εκείνην την ώραν έγεινε σεισμός μέγας, και έπεσε το δέκατον της πόλεως, και εθανατώθησαν εν τω σεισμώ ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επτά, και οι λοιποί έγειναν έμφοβοι και έδωκαν δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού.
Μετά από το μαρτύριο, την ανάσταση και την αρπαγή των δύο προφητών που θα σηκώσει ο Θεός για την σωτηρία των Ισραηλιτών, θα κάνει τους αγγέλους Του να χύσουν ελεύθερα τις πληγές των επτά φιαλών σε αυτή την γη. Όσοι παραμένουν ακόμα σε αυτή την γη μετά την αρπαγή των αγίων, θα λάβουν αυτές τις πληγές των επτά φιαλών ως αμοιβή τους. Μόνο τότε θα κυριευτούν από φόβο και θα δώσουν δόξα στον Θεό αλλά αυτό δεν θα έχει κανένα όφελος για αυτούς, επειδή δεν θα είναι πράξη αληθινής πίστης στην αγάπη του Θεού. 
Όταν αυτός ο κόσμος καταστραφεί, οι δίκαιοι θα έχουν τον αιώνιο Ουρανό τους, την αιώνια ανάσταση και τις αιώνιες ευλογίες τους, αλλά τους αμαρτωλούς θα τους περιμένει μόνο ο πόνος της αιώνιας φωτιάς στον άδη. Για αυτό ο καθένας πρέπει να λάβει την άφεση των αμαρτιών του με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Και επειδή όσοι έχουν λυτρωθεί έτσι από τις αμαρτίες τους, πιστεύουν στον νέο κόσμο που τους υποσχέθηκε ο Θεός, κηρύττουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στον καθένα. 

Στίχος 14: Η ουαί η δευτέρα απήλθεν· ιδού, η ουαί η τρίτη έρχεται ταχέως.
Και για τους Εθνικούς και για τους Ισραηλίτες, η τρίτη ουαί από τον Θεό θα περιμένει τον καθέναν εκτός από εκείνους που έχουν συμμετάσχει στην ανάσταση και την αρπαγή τους έχοντας σωθεί και υποστεί μαρτύριο. 
Η πληγή που διαρκεί από τον ήχο του αγγέλου της έκτης σάλπιγγας ως την αρχή των πληγών των επτά φιαλών με τον ήχο της έβδομης σάλπιγγας, ονομάζεται δεύτερη ουαί. Οι πληγές των επτά σαλπίγγων διαιρούνται σε τρεις περιόδους — την πρώιμη, την μέση και την μεταγενέστερη. Οι φυσικές πληγές και το μαρτύριο των αγίων από τον Αντίχριστο, συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη και δεύτερη ουαί. Από την άλλη πλευρά, η τρίτη ουαί είναι οι πληγές που θα καταστρέψουν τον κόσμο εντελώς. Αυτή η τρίτη ουαί είναι οι φιάλες της οργής του Θεού, που θα χυθούν στους αμαρτωλούς που παραμένουν ακόμα σε αυτή την γη. 

Στίχος 15: Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε και έγειναν φωναί μεγάλαι εν τω ουρανώ, λέγουσαι· Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων.
Η φράση «έγειναν φωναί μεγάλαι εν τω ουρανώ», μας δείχνει ότι οι άγιοι και οι υπηρέτες που έχουν σωθεί από όλες τις αμαρτίες, θα είναι ήδη στον Ουρανό όταν αρχίσουν οι πληγές των επτά φιαλών σε αυτό τον κόσμο. Έτσι, οι άνθρωποι του Θεού δεν θα βρεθούν πλέον σε αυτό τον κόσμο εκείνη την εποχή. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». 
Αυτή την στιγμή οι άγιοι θα δοξάσουν τον Κύριο στον Ουρανό, αλλά όταν χυθούν όλες οι πληγές των επτά φιαλών, θα κατεβούν επίσης στην ανανεωμένη γη με τον Κύριο και θα βασιλέψουν μαζί Του σε αυτό τον κόσμο για χίλια χρόνια. Αυτό θα ακολουθηθεί έπειτα από τον Κύριο και τους αγίους που θα βασιλεύουν για πάντα στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη. 
Για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, ο Κύριός μας, αντί να βασιλέψει επάνω μας ως βασιλιάς, μας έχει υπηρετήσει όλο αυτό το διάστημα σαν ένας υπηρέτης. Μας έχει παραχωρήσει την χάρη Του, κάνοντας παιδιά του Θεού όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ως σωτηρία τους. Καθώς ο Κύριός μας είναι ο αιώνιος βασιλιάς για μας, θα κάνει επίσης τον λαό Του να βασιλέψει για πάντα. Αλληλούια! Ευχαριστήστε τον Κύριο! 

Στίχος 16: Και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι, οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους θρόνους αυτών, έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και προσεκύνησαν τον Θεόν,
Ο Θεός είναι άξιος να λάβει όλη την δόξα. Είναι κατάλληλο μόνο για όσους έχουν σωθεί από όλες τις αμαρτίες, να πέσουν στα πρόσωπά τους και να λατρεύουν και δοξάζουν τον Θεό. Ο Κύριός μας, που έχει κάνει όλα αυτά τα έργα της σωτηρίας των αμαρτωλών, είναι άξιος να λάβει αιώνια τον έπαινο και την λατρεία από όλους τους αγίους και όλα τα δημιουργήματα. 

Στίχος 17: λέγοντες· Ευχαριστούμέν σοι, Κύριε Θεέ παντοκράτωρ, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, διότι έλαβες την δύναμίν σου την μεγάλην και εβασίλευσας.
Για να βασιλέψει με τον λαό Του για πάντα, από τώρα και στο εξής, ο Κύριός μας νίκησε τον Σατανά και έλαβε μεγάλη δύναμη από τον Θεό Πατέρα. Έτσι ο Κύριος θα βασιλέψει για πάντα. Είναι άξιος να το κάνει. Του δίνω δόξα επειδή ο Κύριος που εξαφάνισε όλες οι αμαρτίες του κόσμου, είναι αυτός που έχει σώσει όλους όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και έχει κρίνει τους εχθρούς Του, είναι άξιος να πάρει την μεγαλοπρεπή δύναμή Του και να βασιλέψει για πάντα. Έτσι, όλοι όσοι αναγνωρίζουν την κυριαρχία του Θεού θα ντυθούν με την δόξα να δοξάζουν τον Θεό για πάντα με την πανίσχυρη δύναμη και αγάπη του Κυρίου.

Στίχος 18: και τα έθνη ωργίσθησαν, και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των νεκρών διά να κριθώσι και να δώσης τον μισθόν εις τους δούλους σου τους προφήτας και εις τους αγίους και εις τους φοβουμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να διαφθείρης τους διαφθείροντας την γην.
Tαυτόχρονα με την έκχυση των πληγών των επτά φιαλών, θα έρθει τώρα η καταστροφή της σάρκας όσων παραμένουν πνευματικά Εθνικοί. Αυτός ο Λόγος μάς λέει ότι τότε θα είναι ο χρόνος για τον Θεό, να κρίνει τον καθέναν ως κριτής των πάντων, ανταμείβοντας τους υπηρέτες και τους προφήτες Του, τους αγίους και όσους Τον σέβονται, και καταστρέφοντας όσους αντιστέκονται και παρακούνε το θέλημά Του. Ο Κύριος θα φέρει την κρίση της οργής Του σε όσους δεν αναγνωρίζουν την κυριαρχία Του αλλά θα δώσει στους αγίους να δοξαστούν μαζί Του. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος έχει γίνει ο Κριτής των πάντων, αγαθών και κακών. 
Όταν ο Κύριος καθίσει στο θρόνο Του ως βασιλιάς των αναγεννημένων και κρίνει τον καθένα, όλοι οι αμαρτωλοί και οι δίκαιοι του κόσμου θα λάβουν την δίκαιη τιμωρία τους. Αυτή την στιγμή, ως απόφαση της κρίσης Του, ο Κύριος θα δώσει τον Ουρανό και την αιώνια ζωή στους αγίους αλλά στους αμαρτωλούς θα φέρει την αιώνια καταστροφή τους και την τιμωρία του άδη. Η κυριαρχία του Ιησού Χριστού και η ευλογία της βασιλείας των ανθρώπων Του θα συνεχίσουν για πάντα. Ο πρώτος κόσμος θα τελειώσει αυτή την στιγμή και ο δεύτερος κόσμος της Βασιλείας του Χριστού, θα αρχίσει έτσι. 

Στίχος 19: Και ηνοίχθη ο ναός του Θεού εν τω ουρανώ, και εφάνη η κιβωτός της διαθήκης αυτού εν τω ναώ αυτού, και έγειναν αστραπαί και φωναί και βρονταί και σεισμός και χάλαζα μεγάλη.
Ο Θεός θα δώσει στους αγίους Του, τους δίκαιους, την ευλογία να ζήσουν στο Ναό Του. Όλα αυτά τα πράγματα εκπληρώνονται σύμφωνα με τον Λόγο της υπόσχεσης του Θεού στην ανθρωπότητα μέσω του Ιησού Χριστού. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει με τον Λόγο της προφητείας του Θεού και ολοκληρώνεται με την εκπλήρωση αυτής της προφητείας. 
Όλες οι υποσχέσεις του Θεού, από την ανάσταση και την αρπαγή των αγίων μέχρι την συμμετοχή τους στο δείπνο του γάμου του Αρνίου με τον Ιησού Χριστό και την ευλογία τους να βασιλέψουν για πάντα ως βασιλιάδες, δίνονται εξίσου και στον λαό Ισραήλ και σε εμάς στους Εθνικούς. Επίσης, μεταχειρίζεται την σωτηρία των Ισραηλιτών κατά την διάρκεια των έσχατων καιρών και την σωτηρία μας με τον ίδιο τρόπο, μας κάνει και τους δύο να υποστούμε μαρτύριο σε αυτή την περίοδο, μας δίνει τότε την ίδια ανάσταση και την ίδια αρπαγή και μας ντύνει στην ίδια δόξα. Ο Λόγος μάς λέει ότι αν και οι Ισραηλίτες και οι Εθνικοί είμαστε διαφορετικοί λαοί στην σάρκα, εντούτοις είμαστε ο ίδιος λαός του Θεού πνευματικά. 
Πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν και πιστεύουν ότι οι αναγεννημένοι θα αρπαχθούν πριν από την αρχή της επταετούς Μεγάλη Θλίψης. Αλλά αυτό δεν θα γίνει έτσι. Μιλώντας βιβλικά, άνθρωποι θα συνεχίσουν να ακούνε το αληθινό ευαγγέλιο και να σώζονται σε όλη την διάρκεια των πρώτων τριάμισι ετών από την επταετή περίοδο της Μεγάλης Θλίψης. Ο Αντίχριστος θα φανεί έπειτα, οι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο και μετά από την ανάσταση και την αρπαγή τους θα έρθει το δείπνο του Χριστού του γάμου του Αρνίου, που θα δώσει στους αγίους να βασιλέψουν μαζί Του για χίλια χρόνια. 
Οι άγιοι πρέπει να έχουν την ακριβή γνώση του χρόνου του μαρτυρίου, της ανάστασης και της αρπαγή τους. Χωρίς να ξέρουν αυτό τον χρόνο, θα συνεχίσουν να περιπλανιούνται στην σύγχυσή τους και να πεθαίνουν πνευματικά μέσα σε αυτήν.
Όσοι έχουν την ακριβή γνώση της πρόνοιας του Θεού για τους έσχατους χρόνους, ελπίζουν για την ανάσταση και την αρπαγή τους και θα υπηρετήσουν επιμελώς το ευαγγέλιο. Όσοι ξέρουν ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα σε αυτή την γη, πρέπει να έχουν την ίδια ελπίδα με αυτήν των αναγεννημένων, πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Και οι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο με πίστη στον Λόγο του Θεού. 
Σε αυτή την εποχή απαιτείται αναπόφευκτα η πίστη που μπορεί να διακρίνει τους χρόνους. Ο χρόνος έχει έρθει σχεδόν για να πέσουν σε ολόκληρο τον κόσμο οι φοβερές πληγές και θλίψεις, και να φανερωθεί ο Αντίχριστος. Τώρα είναι ο χρόνος να ξυπνήσετε από τον ύπνο σας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να περάσουμε από όλες σχεδόν τις θλίψεις της Μεγάλης Θλίψης. Και είναι επιτακτικό να πιστεύουμε στην επιστροφή του Χριστού, στην ανάσταση και την αρπαγή μας, και στην συμμετοχή μας στο δείπνο του γάμου του Αρνίου με τον Χριστό. Για να έχουμε την πιο κατάλληλη πίστη σε αυτή την εποχή, πρέπει να μπούμε στην κιβωτό του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ελπίζω και προσεύχομαι ότι, γνωρίζοντας αυτή την παρούσα εποχή, θα έχετε την πίστη που απαιτείται επειγόντως και είναι η πιο κατάλληλη για αυτή την εποχή.