Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၁ - တဲတော်အကြောင်း

[အခန် 11-33] ယဇ်ပရောဟိတ်မင်း၏ ဝတ်လုံများအတွက်အသုံးပြုသော တန်ဆာများ (ထွက် ၂၈း၁-၁၄)

ယဇ်ပရောဟိတ်မင်း၏ ဝတ်လုံများအတွက်အသုံးပြုသော တန်ဆာမျာ
(ထွက် ၂၈း၁-၁၄)
“သင်၏ အစ်ကိုအာရုန်သည်၊ ငါ့ရှေ့မှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှု ကို ဆောင်ရမည်အကြောင်း၊ သူနှင့်သူ၏ သားတည်းဟူသော နာဒပ်၊ အဘိဟု၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာတို့ကို၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အထဲက ရွေးချယ်၍ သင့်အောက်၌ခန့်ထားလော့။သင်၏အစ်ကိုအာရုန်၌ ဘုန်းအသရေထင်ပေါ်စေခြင်းငှာ၊ သန့်ရှင်းသောအဝတ်ကို လုပ်၍ ပေးရမည်။အာရုန်သည်ငါ့ရှေ့မှာယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက် ရသော အခွင့်ရှိ၍၊ သူ့ကို သန့်ရှင်းစေခြင်းငှါ၊ ငါပေးသော ဥာဏ်ကို ရသောပညာရှိအပေါင်းတို့သည်ထိုအဝတ်ကို လုပ်ရမည် အကြောင်း မှာထားရမည်။လုပ်ရသောအဝတ်ဟူမူကား၊ ရင်ဖုံး၊ သင်တိုင်း၊ ဝတ် လုံ၊ ချယ်လှယ်သောအင်္ကျီ၊ဗေါင်း၊ ခါးပန်းတည်း ဟူသော သင်၏ အစ်ကိုအာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည်၊ ငါ့ရှေ့မှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်အ မှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်အကြောင်း၊သန့်ရှင်းသောအဝတ်ကို လုပ်ခြင်း ငှါ၊ရွှေနှင့်ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောတို့ကို ယူရမည်။ထိုရွှေအစရှိသည်တို့နှင့် သင်တိုင်းကို ထူးဆန်းစွာ လုပ်ရမည်။သိုင်းကြိုးနှစ်ပင်ရှိ၍၊ သင်တိုင်းအပေါ် နား ချင်းတွဲမိစေခြင်းငှာ၊ တဘက်တချက်ကို ဆွဲချုပ်ရမည်။ သင်တိုင်းအ ပေါ်နား၌ ထူးဆန်းသော  ရင်စည်းကိုလည်း၊ သင်တိုင်းကိုယ်ကဲ့သို့ ရွှေနှင့်၎င်း၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောတို့ကို၎င်းလုပ်ရမည်။ရှဟံကျောက်နှစ်လုံးကို ယူ၍၊ ဣသ ရေလအမျိုးတဆယ်နှစ်မျိုးကို၊ အသက်အကြီးအငယ်အလိုက်၊ ကျောက်နှစ်လုံးပေါ်မှာအမျိုးနာမည်ခြောက်ခုစီအက္ခရာ တင်ရမည်။ တံဆိပ်ပေါ်မှာအက္ခရာတင်သကဲ့သို့၊ ကျောက်လုပ်သော အလုပ်နှင့် တကွ၊ ဣသရေလအမျိုး၏နာမည်တို့ကို ထိုကျောက်နှစ်လုံးအပေါ် မှာ အက္ခရာတင်၍ရွှေကျောက်အိုး၌ ထည့်ရမည်။ ဣသရေလ အမျိုးသားတို့ကို အောက်မေ့စေခြင်းငှါ၊ ထိုကျောက်နှစ်လုံးကို သင် တိုင်းသိုင်းကြိုးပေါ်မှာတပ်ရမည်။ ထိုသို့ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ ကို အောက်မေ့စေခြင်းငှါ၊ သူတို့နာမည်များကို အာရုန်သည် ထာဝ ရဘုရားရှေ့တော်၌မိမိပခုံးပေါ်မှာဆောင်ရမည်။ကျောက်အိုးတို့ကို ရွှေနှင့်လုပ်ရမည်။အဆုံးနှင့်တပ်ရသော ကြိုးနှစ်ပင်တို့ကို ရွှေစင် နှင့်ကျစ်၍ လုပ်ပြီးမှ ကျောက်အိုး၌ တွဲရမည်။”
 

ယခုတွင် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံများအတွက်အသုံးပြု သောတန်ဆာများကို အာရုံစိုက်ကြည့်ကြပါစို့။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး ဝတ်ဆင်သော ဝတ်လုံများမှ သင်တိုင်းသည် အရေးကြီးဆုံးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤသင်တိုင်းကို ရွှေ၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊နှင့်အနီ ရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောဖြင့်ရက်လုပ်ထားသည်။ ဤယဇ် ပရောဟိတ်ကြီး၏သန့်ရှင်းသောဝတ်လုံကို လက်မှုပညာတတ်ကျွမ်း သူက ဤငါးမျိုးစပ်ချည်ဖြင့် လှပစွာ ရက်လုပ်ရပါသည်။ 
ကျမ်းစာတွင် ရွှေချည်သည် စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကိုရည် ညွှန်းထားသည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံများအတွက်အပြာ ရောင်ချည်အသုံးပြုခြင်းသည် လူသား၏အပြစ်များကိုယူဆောင်သွား တော်မူရန်အတွက် ဗတ္တိဇံယောဟန်မှခံယူသောသခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ကို ရည်ညွှန်းသည် (မဿဲ ၃း၁၅)။ ခရမ်းရောင်ချည်သည် ဘုရင့်တ ကာတို့၏ဘုရင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အနီရောင်ချည်သည် လူသားများ ၏အပြစ်များအတွက် သခင်ယေရှုသည် တရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူ သောအခါ ကိုယ်‌တော်ပြုခဲ့သော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံးများအတွက်အဖြူရောင်ပိတ်ချောအ သုံးပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေပါ သည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်တို့ဖြင့်လူသား အားလုံး၏အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်။ 
ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးများ၏တာဝန်များမှ အရေးကြီးဆုံးသော တစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ယဇ်ပူဇော်ခြင်းတာဝန်ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပဇောခြင်းစနစ်နှင့်အညီ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ယဇ်ပူဇော်ခြင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် ဘုရား သခင်အားအစေခံ၍ ဣသရေလလူမျိုးများသည် သူတို့အပြစ်များမှ လွှတ်မြောက်ရန်အတွက် ကူညီခြင်းကိုလည်း ဆိုလိုသည်။ ယဇ်ပ ရောဟိတ်ကြီးတာဝန်များအားလုံးမှအရေးကြီးဆုံးသောအရာမှာ ဘု ရားသခင်ကိုအစေခံခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သ တိရကြရမည် ဖြစ်သည်။ 
ဤအချက်ကိုသက်သေပြသရန်အတွက် ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃၂ ၌ဖော်ပြထားသောအပြစ်အပြစ်ကို ကျွန်တော်ရည်ညွှန်းပါရစေ။ မောရှေသည် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးရယူရန်အတွက် သိနာတောင် ပေါ်သို့တက်သောအခါ ဣသရေလလူများက သူသည် တောင်ပေါ်မှ ဆင်းလာသည်ကို နောက်ကျသည်ဟု မြင်တွေ့ခဲ့ကြသဖြင့် “မောရှေ သည် တောင်ပေါ်မှာကြာမြင့်စွာ ရှိနေကြောင်းကို လူများတို့သည် သိမြင်သောအခါ၊အာရုန်ထံသို့စည်းဝေးကြ၍၊ထပါ။ ငါတို့ရှေ့မှာ သွား ရသော ဘုရားတို့ကို ငါတို့အဘို့ လုပ်ပါ။ ငါတို့ကို အဲဂုတ္တု ပြည်မှ နှုတ်ဆောင်သောထိုမောရှေ၌ အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကို ငါတို့မသိပါ” (ထွက် ၃၂း၁) ဟုအာရုန်ထံပြောခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက်အာရုံသည် ဣ သရေလလူမျိုးများ၏ ရွှေလက်ကောက်များ၊ နားကပ်များနှင့်လက် စွပ်များကိုယူ၍ ထိုအရာများအားဖြင့် နွားသူငယ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြ သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများက “အို ဣသရေလအမျိုး၊ ဤဘုရား သည်သင့်ကိုအဲဂုတ္တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောသင်၏ဘုရားဖြစ်တော်မူ သည်” (ထွက် ၃၂း၄)ဟု ဆိုကြ၏။အာရုန်သည် ဤအရာကိုမြင်တွေ့ ခဲ့ပြီးနောက်နွားသူငယ်ရှေ့မှာယဇ်ပလ္လင်တည်လျက် နောက်နေ့သည် ယေဟောဝါဘုရားအတွက် ပွဲတော်နေ့ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ 
‌နောက်တစ်နေ့ရောက်သောအခါ ဣသရေလလူမျိုးများသည်မီး ရှို့ရာယဇ်များကိုပူဇော်၍ ငြိမ်သက်သက်ခြင်းယဇ်ယူ‌ဆောင်လာခဲ့ကြ သည်။ ထိုနောက် သူတို့သည် ထိုင်၍စားသောက်ကြကာမတ်သပ်ရပ် ၍ တီးမှုတ်ကြသည်။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်၌ ကြီးလေးသောအပြစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများသည် ကိုယ်တော်၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောတရားစီရင်ခြင်းကိုခံ စားရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအဖြစ်အပျက်ကို စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထားရမည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအာရုန်သည်လည်း အားနည်း ချက်များရှိတတ်သည်။ သို့သော် သူသည်လည်း ဘုရားသခင်၏အလို တော်ကို ဝန်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ သူသည် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်အ ဖြစ် ဘုရားသခင်ကိုအစေခံခြင်းသည် သူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံး တာဝန်ဖြစ်သည်ကို မမေ့သင့်ပေ။ သို့သော် အာရုန်သည် ယဇ်ပရော ဟိတ်ကြီးအဖြစ် မိမိတာဝန်များအပေါ် သစ္စာပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ယဇ် ပရောဟိတ်ကြီး၏တာဝန်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အ တွက် လူများလိုက်နာသည်ဖြစ်စေ၊ မလိုက်နာသည်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသ ခင်ချမှတ်တော်မူခဲ့သောယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်နှင့်အညီမီးရှို့ရာယဇ်ကို ပူဇော်၍ ငြိမ်သက်ခြင်းယဇ်များကိုယူဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
အကျဥ်းအားဖြင့်၊ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအာရုန်သည် ဘုရားသခင် ကိုသာအစေခံသင့်သည်။ ဤကဲ့သို့ ဤကာလသင်းအုပ်ဆရာများက လူများအတွက်သာအလုပ်လုပ်လေ့ရှိကြသည်။ဘုရားကိုအစေမခံကြ တော့ပေ။ ယနေ့လက်ရှိယဇ်ပရောဟိတ်များစွာတို့သည် ဤသို့မှား ယွင်းသောစိတ်အတွေးအခေါ်များရှိခြင်းကိုစဥ်းစားသောအခါ ကျွန် တော့်ကိုအလွန်ဝမ်းနည်းစေပါသည်။ သို့သော် သူတို့အထဲမှာ မှန်ကန် သောယဇ်ပရောဟိတ်များကိုမြင်တွေ့ရသောကြောင့် ကျွန်တော်အ လွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်မရှိသေးပေ။ လူများ၏အပြစ်များပေးဆပ် ကျေအောင်ရန်အတွက် ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း စနစ်နှင့်အညီ ဘုရားသခင်ထံ သင့်တော်စွာယဇ်ပူဇော်ခြင်းတာဝန်ကို ပြည်စုံစေရမည် ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား “သင်၏ အစ်ကိုအာရုန်သည်၊ ငါ့ ရှေ့မှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်ရမည်အကြောင်း၊ သူနှင့်သူ၏ သားတည်းဟူသော နာဒပ်၊ အဘိဟု၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာတို့ကို၊ ဣသ ရေလအမျိုးသားတို့အထဲကရွေးချယ်၍ သင့်အောက်၌ခန့်ထားလော့” (ထွက် ၂၈း၁) ဟု မိန့်တော်မူသောကျမ်းချက်ကိုအာရုံအထူးစူးစိုက် သင့်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အာရုန်ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံ များကို ဝတ်ခြုံစေ‌တော်မူခဲ့သည်။ ထိုဝတ်လုံးသည် အထူးသဖြင့်ယဇ် ပရောဟိတ်ကြီးသည် ဘုရားသခင်ကိုအစေခံသောအခါ အရေးကြီး ဆုံးသောအရာ ဖြစ်သည်။ ယနေ့အမှုတော်ထမ်းဆောင်သောယဇ်ပ ရောဟိတ်အားလုံးသည် ဤအကြောင်းကိုမမေ့အပ်ပေ။ ယဇ်ပရော ဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံများမှာ ရွှေ၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ 
 


ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏တာဝန်များပြည့်စုံစေခြင်း


အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင် ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းသည် ဣသရေလလူ မျိုးများ၏တစ်နှစ်အတောအတွင်းအပြစ်များဖြေလွှတ်ရန်အတွက် သူ သည် တိရစ္ဆာန်၏ခေါင်းပေါ်တွင် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့အပြစ် များကိုလွှဲပြောင်းပေးကာ အသွေးကိုယူလျက် မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ် မှာ သွန်းလောင်းကာ ဂရုဏာပလ္လင်ရှေ့မှာ ပက်ဖြန်းရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ၊ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရာ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်တော်မူ၍ ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူကာ လူသားများ၏အပြစ်များယူဆောင်သွားတော်မူရန် ဗတ္တိဇံခံယူတော် မူခဲ့သည်။ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းလျက်အသေ ခံတော်မူခဲ့သည်။ သေခြင်းမှပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူ၍ ယုံကြည်သောသူများအား ကယ်တင်ခြင်းအောင်မြင်မှုကိုယူဆောင် ပေးတော်မူခဲ့သည်။ 
အာရုန်သည် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအဖြစ်အစေခံရာတွင် “သင် တိုင်း”ခေါ် ဝတ်လုံကို ဝတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းဝတ်လုံကို ရွှေ၊အပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ယဇ်ပ‌ရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံးအားဖြင့် ဘုရား သခင်သွန်သင်လိုသောအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်း ခံရရန်အတွက် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဟူသောသမ္မာတရား ဖြစ်သည်။ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံးများအတွက်ရွှေ၊ အပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူ ရောင်ပိတ်‌ချောတို့အ သုံးပြုခြင်း၏အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုရှေးဦးစွာနားလည်သဘောပေါက် ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်မေတ္တာ တော်အားဖြင့် ပြည့်စုံသောအပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းကို သိရှိရမည် ဖြစ်သည်။ 
ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံးများအတွက်အသုံးပြုသောချည် ငါးမျိုးအားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ ကမ္ဘာမ တည်မရှိမီအချိန်ကတည်းက ထာဝရအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းတည် ထောင်တော်မူပြီဖြစ်ကြောင့် ထင်ရှားစေသည် (ဧဖက် ၁း၄)။ထို ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယဇ်ပရောဟိတ်များ၏တဝန်များကိုကောင်း မွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရန်ရေနှင့် ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းအား ဖြင့်အပြစ်ဆေးကြောခြင်း၏လေးနက်မှုကို ရှေ့ဦးစွာနားလည် သ ဘောပေါက်၍ ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် သခင်ယေရှု ခရစ်တော်၌ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထူထောင်တော်မူခဲ့သောကယ် တင်ခြင်းကြိုင်စီမံချက်ဖြစ်သည်။ 
ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် မိမိယဇ်ပရောဟိတ်တာဝန်များကို ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်ထံယဇ်ပူဇော် ခြင်းအမှုကို သင့်တော်စွာပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ မိမိလူများ၏အ ပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရရန်အတွက် သူသည် တိရစ္ဆာန်ယဇ်ကောင် ၏‌ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်နှင့်အညီ သူတို့အ ပြစ်များကို သင့်တော်စွာ လွှဲပြောင်းပေးရသည်။ အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် တိရစ္ဆာန်ယဇ်ကောင်း၏ခေါင်းပေါ်တွင် လက်တင်၍ လည်ပင်းဖြတ်ကာအသွေးကိုယူရသည်။ ဤလက်တင် ခြင်းအားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးများ၏နှစ်စဥ်အပြစ်များအားလုံးကို တိရစ္ဆာန်ယဇ်ကောင်ပေါ်သို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ အသွေးကိုသွန်း လောင်းခြင်းအားဖြင့် သူတို့အပြစ်များအားလုံးပေးဆပ်ကျေအေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် သူသည် အသွေးကိုပက်ဖြန်း၍ ဤယဇ်ပူဇော် ခြင်းပြည့်စုံစေရန်အတွက် အသားကိုမီးရှို့ခဲ့သည်။  ထိုကြောင့် သူ သည် မိမိလူများ၏အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းအတွက် ဤယဇ်ပူဇော် ခြင်းကို ပြုပေးခဲ့သည်။ 
ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့ လေးနက်စွာတွေးရမည့်အချက်ရှိသည်။ ယဇ် ပရောဟိတ်ကြီးသည် မိမိလူများအား သူတို့အပြစ်များ တိရစ္ဆာန်ယဇ် ကောင်ပေါ်သို့လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မီးမရှို့မီသွန်သင်ပေး ရန်လိုအပ်သည်။ လက်တင်ခြင်းနှင့်ယဇ်ကောင်၏အသွေးသွန်း လောင်းခြင်းအားဖြင့် သူတို့အပြစ်များဖြေလွှတ်ခဲ့ကြောင်းသွန်သင်ရ မည် ဖြစ်သည်။ ဤသွန်သင်ခြင်းသည် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအားလုံး ၏အကြီးမားဆုံးသောတာဝန်ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် သမ္မာတရားကိုခုခံကာကွယ်ပေးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။တစ်နည်းအား ဖြင့် သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို သစ္စာရှိစွာဖြင့် စောင့်ရှောက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် ဣသရေ လူသာမန်လူများကဲ့သို့ အားနည်းသောလူသားဖြစ်သော်လည်းယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းစနစ်နှင့်ဘုရားသခင်ထံသူတို့အတွက် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၌ထင် ရှားသောသမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူသည် မိမိလူသား အား အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံစားရရှိစေနိုင်ပါသည်။ ထိုနည်းတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ကောင်းကင်ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသခင်ယေရှု ခရစ်တော်ပြုတော်မူခဲ့သောအမှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များ ဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိကာ ဘုရားသခင်နှင့်အတူလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါ သည်။ 
တဲတော်စတစ်၌ထင်ရှားသောယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်သည် ဘုရား သခင်ထံတော်မှလာသောကယ်တင်ခြင်းပညာဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်မှ ကယ်တင်ပေးနိုင်သောဘုရားသခင်၏ဥာဏ်တော်သည် ယဇ်ပရော ဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံးအတွက် အသုံးပြုထားသောရွှေ၊အပြာရောင်၊ ခရမ်း‌ရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောဖြင့် ဆုပ်ကိုင် ထားသည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် မိမိတာဝန်များကိုအောင်မြင် စွာပြည့်စုံစေရန်အတွက် သူသည် ဘုရားသခင်ချထားတော်မူသော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်အားဖြင့် လူသားများသည် အပြစ်ကင်းစင်နိုင်ကြ ကြောင်း သွန်သင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယနေ့မင်းယဇ် ပရောဟိတ်များဖြစ်ကြ(၁ပေ ၂း၉)သောကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ် များကို တစ်ခါတည်းယူဆောင်သွားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့နေရာတွင်အသေ ခံ၍အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်တော်မူခြင်းနှင့်  ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံစေသောအချက်ကို အမြဲတမ်းသက်သေခံရမည် ဖြစ်သည်။ 
လူသားများသည် မိမိအပြစ်များကို ဖယ်ရှားနိုင်မည်လော။ ဤ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောဘာသာတရားများက လူများ၏အပြစ်များကို ပျောက်ကွယ်စေနိုင်သလား။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များပျောက်ကွယ်သွား ခြင်းသည် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသွန်သင်ခဲ့သော သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားအားဖြင့်သာလျှင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ချမှတ် တော်မူသော ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းအားဖြင့်သာလျှင် ကျွန်ုပ် တို့သည်အပြစ်များအားလုံးဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ လူသားများ ၏အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းကို ကောင်းကင်ထာဝရယဇ်ပ‌ရောဟိတ်ကြီး၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာလျှင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်နည်း အားဖြင့် ဘုရားဖြစ်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤ လောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ လူ့ဇာတိကိုခံယူလျက် ဗတ္တိဇံယောဟန်  အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုယူ ဆောင်သွားတော်မူခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်သားများ၏အပြစ်ဒုစရိုက် များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူရန် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေး တော်သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သည်။သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော် မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို သယ်ဆောင်သွားတော်မူသဖြင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူခြင်း၊ အသွေးတော်သွန်းလောင်း ခြင်း၊အသေခံတော်မူဖြင့်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအားလုံးအ တွက် ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ကျေးအေးစေတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု သည် ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့် အပြစ်မှလူသား များကို ကယ်တင်ခြင်းအမှုပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည် (ရောမ ၅း၁၈)။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ် တို့သည် ဘယ်တော့မှကယ်တင်ခြင်းခံရမည် မဟုတ်ပေ။ ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်တော်သမ္မာတရားသတင်းကောင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ ပြည့်စုံစွာဖယ်ရှားစေပေးတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အား သန့်ရှင်း သောဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်စေခဲ့သောကောင်းကင်ဆိုင်ရာ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးမှာ အခြားသူမဟုတ်ဘဲ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ပင် ဖြစ်တော်မူသည်။ 
ကောင်းကင်ဆိုင်ရာဝိညာဥ်ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များဖြေလွှဝ်ခြင်းအတွက် ကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲထားသောခမည်း တော်ဘုရား၏ကယ်တင်ခြင်းအကြံအစည်များအားလုံးကို သိတော်မူ ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုက “ငါသည် အာလဖဖြစ်၏ ဩမေ ဃလည်းဖြစ်၏။အဦးဆုံးသောသူ၊နောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏။ အစနှင့် အဆုံးလည်း ဖြစ်၏”(ဗျာဒိတ် ၂၂း၁၃)။ သခင်ယေရှုသည် မိမိပြည့်စုံ သောအစနှင့်အဆုံးပညာအားဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်၌ပြသသော ကတိတော်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေ‌တော်မူခဲ့ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိအပြစ်များနှင့်အားနည်းချက်များအတွက် တရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းမခံရရန်အတွက် ဘုရားသခင်လုပ် ဆောင်တော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်ဆိုင်ရာယဇ်ပရောဟိတ် ကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြုတော်မူခဲ့သောအမှုမှာ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း အားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားတော်မူခြင်းနှင့် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များကိုဖယ် ရှားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ထိုကြောင့်ကိုယ်‌‌တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်း ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်၏ဥာဏ်‌တော်သည် လူသားများအားလုံးအား သူတို့အပြစ်များ မှကယ်တင်ခြင်းပြင်ဆင်တော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်၊နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောဖြင့် ပြည့်စုံစေ တော်မူခဲ့သည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုခရစ် တော်အားဖြင့် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊နှင့်အနီရောင်ချည်၌ဖုံးအုပ် ထားသောသမ္မာတရားနှင့်ထာဝရပြစ်လွှတ်ခြင်းကို ကြံစည်တော်မူခဲ့ ၍ ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်သူအားလုံးအပေါ် ပြည့်စုံသောကယ် တင်ခြင်းပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ 
 


ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအတွက် သင်တိုင်း၏ကြိုး


ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံးများအကြားမှ သင်တိုင်းအတွက် ကြိုးတစ်ချောင်းပါသည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းသင်တိုင်းအားခါးမှ ချည်သောကြိုးတစ်ချောင်းရှိသည်။ထိုကြိုးကို ရွှေရောင်၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ‌ရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောတို့ဖြင့်ပြုလုပ် ထားသည်။ ထိုကြိုးသည် အများအားဖြင့် “ခွန်အား”ကိုပြသသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ဤအရာက အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ နှင့်အနီ ရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောသည် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်များ အားလုံးမှ ကယ်တင်ပေးနိုင်သောတန်ခိုးရှိ၍ ထိုအရာများအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်တော်စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းသာလျှင် ယုံကြည်သူအား လုံးအားကယ်တင်ပေးနိုင်သောဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ရှိသည် (ရောမ ၁း၁၆)။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူ ရောင်ပိတ်ချော၌ထင်ရှားသောသတင်းကောင်းကလွှဲ၍ အခြားမမှန် သောသတင်းကောင်းများကို ယုံကြည်ခြင်းသည် အကျိုးမရှိ၊ အချည်း နှီးသက်သက်ဖြစ်သည်။ 
အပြစ်များစွာရှိသောသူများသည် ဘုရားသခင်ချပေးတော်မူခဲ့ သောရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မိ မိအပြစ်များအားလုံးမှပြည့်စုံစွာ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်နိုင်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လောကအပြစ်များကို ဘုရားသခင်ပြည့်စုံ စေတော်မူသောအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသမ္မာတရားအားဖြင့် သခင်ယေ ရှုခရစ်တော်ပေါ်သို့လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်(မဿဲ ၃း၁၅-၁၇၊ ဝတ်ပြု ၁၆း၁-၂၂)။ ထိုကြောင့် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ နှင့်အနီရောင်ချည်၌ထင်ရှားသောသခင်ယေရှု၏ ဖြောင့်မတ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များက သူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီဟု ယုံကြည်သူများ သည်သူတို့၏ကိုယ်ကာယအားနည်းနေလျှင်တောင်မှ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိနိုင်ကြသည်။ ကောင်းကင်ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသခင်ယေရှုခရစ် တော်ချပေးတော်မူခဲ့သောရေနှင့် ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့ကိန်းဝပ်လျှင်မည်သည့်အရာက ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင် ၏မေတ္တာတော်နှင့်ခွဲခွါစေနိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်၏ကယ်တင် ခြင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုသည် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောက်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချော၌ ထင်ရှားသောသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံခဲ့သည်။ 
ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် မိမိယဇ်ပ‌ရောဟိတ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် သူတို့သည် တဲ‌တော်၌တိကျစွာဖော်ပြ ထားသော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်နှင့်ဆန့်ကျင်သောမှားယွင်းသောသ တင်းကောင်းတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ မလက်ခံနိုင်ကြပေ။ မှားယွင်းသော သတင်းကောင်များဟောပြောသောသူများသည် သူတို့ဟောပြော သောတရားသည်မည်သို့ပင်ကောင်းမွန်စေကာမူသူတို့သည် တဲ‌တော် ၌ထင်ရှားသောရေနှင့် ဝိညာဥ်တော်ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောသ တင်းကောင်းကို ဟောပြောသက်သေခံခြင်းမရှိကြသောကြောင့် သူ တို့သည် မည်သူကိုမျှအကူအညီမပေးနိုင်ကြပေ။ ထိုကြောင့် သူတို့ သည် လိမ်လည်သောသူများနှင့်ဝမ်းအတွက်သာလုပ်ဆောင်သောသူ များဖြစ်ကြသည်။ ကောင်းကင်ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသခင်ယေရှုခရစ် ‌‌တော်ကိုယုံကြည်မည်ဆိုပါက တဲတော်၌ထင်ရှားသော လက်တင် ခြင်းနှင့်အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို မလွဲမသွေအသိ အမှတ်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ ဤလောကတွင် မှားယွင်းသောသတင်း ကောင်းများစွာရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရမည်။ မည်သို့သောတရားဆရာဖြစ်စေကာမူ သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်‌တော် သတင်းကောင်းသမ္မာတရားကိုဟောပြောလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ ဟောပြောသောအရာများကိုကြားနာ၍လက်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ 
သင်တိုင်းအတွက်အသုံးပြုသောတန်ဆာငါးမျိုးနှင့် ၎င်း၏ကြိုး သည် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဘုရားသခင်ချ ပေးတော်မူသော ဓမ္မဟောင်း၌ယဇ်ပူဇောခြင်းစနစ်ဖြစ်သောလက် တင်ခြင်းနှင့်အသွေးသွန်းလောင်းခြင်း နှင့်အညီ အပြစ်သားများကအ ပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းယဇ်ပူဇော်သောအခါ ဤတန်ဆာများမရှိမဖြစ် ထည့်သွင်းယူဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ထင်ရှား သောတန်ဆာများမှာ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော် သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ယုံကြည်သူ အားလုံးအပေါ်အပြစ်လွှတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်း ယူဆောင်တော်မူခဲ့ သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံ ကြည်သူများသည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းနှင့်ထာဝရအသက်ရရှိကြသည်။ ဤသမ္မာတရားမှာ ယနေ့ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏တာဝန်များဆက် ကပ်ခြင်းခံရသောဒုတိယမွေးဖွားခြင်း အမှန်ခံရသောသူများအားလုံး အား စကားပြောခဲ့သည်။ 
လောကယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးက တိရစ္ဆာန်၏ခေါင်းပေါ်တွင် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့်သူ့လူများ၏အပြစ်များကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက် သည်။ ထိုနောက်လည်ပင်းလှီးဖြတ်၍အသွေးယူလာခဲ့သည်။ ဂရုဏာ ပလ္လင်ပေါ်တွင် အသွေးကိုပက်ဖြန်းခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် သူသည်ဘုရား သခင်ရှေ့မှောက်တွင် စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းထင်ရှားစေသော ယဇ်ပရောဟိတ်ဆိုင်ရာတာဝန်များကို ပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ သို့သော် ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်ဆိုင်ရာ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် ဗတ္တိဇံခံယူ ‌တော်မူ၍ လောကအပြစ်များကို မိမိကိုယ်ပေါ်တသို့ယူဆောင်သွား တော်မူသောအရှင် ဖြစ်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် မိမိအသက် ကိုစတေးခြင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့် မိမိလူများ၏အပြစ် များအားလုံးကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင် တော်မူခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် သူတို့အပြစ်များကိုလွှတ် မြောက်ပေးတော်မူ၍ အပြစ်လွှတ်ခြင်းပြည့်စုံရန်အတွက် ဘုရားသ ခင်၏ပြင်ဆင်ပေးခြင်းကိုယူဆောင်တော်မူခဲ့သည်။ ယနေ့သခင်ယေ ရှု၏တပည့်တော်များသည် သခင်ယေရှုက လူများ၏အပြစ်များအား လုံးဖျက်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်သောဤသတင်းကောင်းကိုဟောပြော၍ သူ တို့သည် ယဇ်ပရောဟိတ်ဆိုင်ရာတာဝန်များကို အောင်မြင်စွာဖြင့် ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ 
ယနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသာ၌ပြဿနာများစွာ ပေါ်ပေါက်ရသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုမသိ ကြသော်လည်း မိမိယဇ်ပရောဟိတ်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုပြည့်စုံစေ ရန် ကြိုးစားသော ဝိညာဥ်ရေးရာ၌ လမ်းလွှဲသောသူများ၊ လှည့်စား သောသူများကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့မှာစစ်မှန်သောယဇ် ပရောဟိတ်များဖြစ်လာသောနည်းလမ်းမှာ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သ တင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူ များသာလျှင် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့သင့်တော်သောယဇ်ပူဇော်ခြင်း ပြုနိုင်၍ အခြားသူများကို အမှန်အကန်ချစ်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်တည်ရှိခြင်းအကြောင်းမှာ အဘယ်အရာနည်း။ ဘုရား သခင်၏အသင်းတော်တည်ရှိခြင်းမှာအပြစ်သားများထံရေနှင့်ဝိညာဥ် တော်သတင်းကောင်းဟောပြောရန်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်ပြောပါရ စေ။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုချစ်၍ ဘုရားသခင် ၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီဖန်ဆင်း ထားသောလူများအားလုံးကို လည်း ချစ်နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ 
 


ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောလူသားအားလုံးသည် ရေနှင့်ဝိညာဥ် တော်သတင်းကောင်းသိရမည်


ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောခရစ်ယာန်အားလုံးသည် ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်‌တော်သတင်းကောင်းကို သိရမည်။ သခင်ယေရှုက “သင်တို့ သည်လောကဆား....သင်တို့သည် လောကအလင်းဖြစ်ကြ၏”(မဿဲ ၅း၁၃-၁၄)ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လောက၏စစ်မှန်သောအလင်းနှင့်ဝိညာဥ် ရေးရာဆားဖြစ်ကြသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုသိ ရှိယုံကြည်သူများသည် လူသားကိုအကျိုးပြု၍ သူတို့အပြစ်များဖြေ လွှတ်စေသောဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟတ်များဖြစ်ကြသည်။ သို့ သော် တစ်ဘက်မှာ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုမသိကြ သော်လည်းမိမိယဇ်ပရောဟိတ်တာဝန်များပြည့်စုံစေသည်ဟု ကြွေး ကြော်သောသင်းအုပ်ဆရာများသည်ဝမ်းဗိုက်အတွက်သာအသက်ရှင် သောသူများဖြစ်တော့်မည်မဟုတ်ပေ။ မိမိဝမ်းဆာအတွက်သာယဇ်ပ ရောဟိတ်အမှုများကိုထမ်းဆောင်သောသူများသည် လူများကိုသာ မန်ခရစ်ယာန်များသားဖြစ်စေနိုင်ကြသည်။ သူတို့က မိမိနောက်သို့ လိုက်သောသူများအား အပြစ်ဆေးကြောပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ 
မိမိအပြစ်များပေးဆပ်ခြင်းခံသောစစ်မှန်သောယဇ်ပရောဟိတ် များသည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်ဘုရားရှေ့တော်၌ အပြစ်ကင်းစင်သူအဖြစ်ရပ်တည်သည်။ ဘုရား သခင်သည် သူတို့အား ယဇ်ပရောဟိတ်တာဝန်များပေးအပ်ခြင်းနှင့် မိမိလူများ၏အပြစ်များအားလုံးဆေးကြောသန့်စင်စေရန်တရားဝင် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းပြုခြင်းအားဖြင့် လူတိုင်းကို သူတို့အပြစ်များအားလုံး မှ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေ‌တော်မူသည်။ ဤသို့သောယဇ်ပရောဟိတ် များအားဖြင့်ဘုရားသခင်သည် လူသားများအား မိမိလုပ်ဆောင်သော ကယ်တင်ခြင်းကိုသိစေတော်မူနိုင်သည်။ ယုံကြည်စေနိုင်သည်။ သူ တို့ကို ပြန်လှည့်စေ၍ ဖြောင့်မတ်သောဘဝများဖြင့် အသက်ရှင်စေ တော်မူသည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ နှင့်အနီရောင်ချည်၏လေးနက်မှုကိုလူတိုင်း နားလည်သဘောပေါက် စေရန် တာဝန်ရှိ၍ ဤသမ္မာတရားကိုဟောပြောသက်သေခံရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်၊ ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်သည် ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကဲ့သို့ အလွန်အရေးကြီးသည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုကျွန်ုပ် တို့အားချပေးတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဥ်ရေးရာ ယဇ်ပရောဟိတ်ဖြစ်ခြင်းကို တန်ခိုးရှိစွာဖြင့်ပြည့်စုံစေနိုင်ကြသည်။ ဤအပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ် ချော၌ထင်ရှားသောစစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောယုံကြည်မှု(ရွှေရောင်ချည်)အတွက် ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးဝတ်ဆင်သောဝတ်လုံများကိုကျွန်ုပ် တို့လေ့လာသောအခါ လူသားများ၏အပြစ်များမည်သို့ပြည့်စုံစွာဖြေ လွှတ်ခြင်းခံရသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး ၏ဝတ်လုံးများကိုထဲထဲဝင်ဝင်ဆန်းစစ်သောအခါ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော် သတင်းကောင်းသည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းလင်းစွာသိရှိနိုင် သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားများအား လောကအပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ဟုလှည့်ဖြားသူများဝေငှဟောပြောသောမှားယွင်းသောသတင်းကောင်းများ ကြောင့်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ဘုရား သခင်သည် ကမ္ဘာမတည်မှီသခင်ယေရှုခရစ်တော်၌အပြစ်မှကယ် တင်ခြင်းအကြံအစည်တော်နှင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံနှင့်အ သွေးတော်အားဖြင့် တိကျစွာပြည့်စုံသောအကြံအစည်တော်အားဖြင့် ဖြစ်သည်။ 
ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံးများတွင် လှပစွာရက်လုပ်ထား သောခြုံပါဝါနှင့်ပိတ်ချောဘောင်းဘီရှည်လည်းရှိသည်။ ယဇ်ပရော ဟိတ်ကြီးသည်အတွင်းခံဘောင်းဘီလည်းဝတ်ထားသည်။ သူဝတ် သောအတွင်းခံသည် ကျွန်ုပ်တို့ဝတ်ထားသောအတွင်းခံနှင့်မတူပေ။  ယဇ်ပရောဟိတ်၏ ခြုံပါဝါသည် ခြေမျက်စိအထိရှည်သောဝတ်လုံ ဖြစ်သည်။ အဖြူရောင်ပိတ်ချာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသဖြင့် လေသည် လွတ်လပ်စွာ ဝင်ထွက်နိုင်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် မီးရှို့ရာ ယဇ်ပြုသောအခါ သူတို့သည် ယဇ်ကောင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေရန် ယဇ်ပလ္လင်အပိုင်းအစများကို မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်သို့ ယူဆောင်လာ ရပါသည်။ ဤပလ္လင်သည် မြင့်သောနေရာတွင်ထားသောအခါ ယဇ်ပ ရောဟိတ်ကြီး၏ကိုယ်အင်္ဂါအောက်ပိုင်းများ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်အနား သို့ချဥ်းကပ်သောအခါအလွန်ပူပြင်းနိုင်သည်။ ထိုကြောင့်  ယဇ်ပရော ဟိတ်ကြီး၏ကိုယ်အင်္ဂါအောက်ပိုင်းများလောင်ကျွမ်း၍ မသေရန်အ တွက် ဖုံးအပ်မည့် ခြုံပါဝါနှင့်ပိတ်ချောဘောင်းဘီရှည်ပြုလုပ်ပေးရန် ဘုရားသခင်သည် မောရှေအားမိန့်မှာတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ယဇ်ပ‌ရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံးများသည် မည်မျှလှပသနည်း။ ရင်ဖုံးပေါ်တွင် အလွန်တောက်ပါသော အဖိုးတန်ကျောက် ဆယ်နှစ် လုံးထားရှိခဲ့သည်။ပခုံးမှချည်ထားသောကြိုးသည်လည်း ရွှေဖြင့်ပြု လုပ်ထားသည်။ ရင်ဖုံးကို ဖြူစင်သောရွှေကြိုးနှစ်ချောင်းဖြင့်ပခုံးမှ ချည်ထားသောကြိုးပေါ်တွင် ခိုင်ခံစွာချည်ထားသည်။ ထိုသို့သင်တိုင်း ချုပ်ရိုးပေါ်တွင် ချည်ထားသဖြင့် သင်တိုင်းသည် လွယ်လွယ်လေးဖြင့် မပြုတ်ကျနိုင်တော့ပေ။ ထိုကြောင့် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည်လမ်း လျှောက်သောအခါ ဤစင်ကြယ်သောရွှေကြိုးများသည် အရှေ့နှင့်အ နောက်သို့ယိမ်းယိုင်လှုပ်ရှား၍ တစ်လက်လက်တောက်ပသည်။ ထို့ ပြင်၊ တရားစီရင်ရာရင်ဖုံးတွင်ရှိသောအဖိုးတန်ကျောက်ဆယ့်နှစ်လုံး တို့သည်လည်းတစ်ဖျပ်ဖျပ်တောက်ပနေသည်။ ပခုံးမှချည်ထားသော  ကြိုးပေါ်တွင် တောက်ပသောအဖိုးတန်ကျောက်လုံးနှစ်လုံးချပေးခဲ့ပါ သည်။ ပိတ်ချောဖြင့်ပြုလုပ်သောသင်တိုင်းပေါ်တွင်ချိတ်ထားသော ရွှေပြာနှင့်အတူ နဖူးပေါ်တွင် ရွှေဖြင့် လင်းလက်တောက်ပနေသည်။ 
တဲတော်၌ ရွှေမည်မျှတွေ့ရပါသနည်း။ အားလုံးကိုရွှေဖြင့်ပြု လုပ်ထားသည်။ဂရုဏာပလ္လင်တော်၊ မီးတိုင်၊ ရှေ့တော်တင်ရာမုန့်စား ပွဲ၊ နှင့်သန့်ရှင်းရာဌာနအသုံးအဆောင်အားလုံးကို ရွှေဖြင့်ပြူလုပ်ထား သည်။ 
တဲတော်သည် အလွန်ထွန်းလင်းတောက်ပနေခဲ့သည်။ ထိုနည်း တူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အစိုးရသောနေရာသို့ ဝင်ရောက်သောအခါ မည်မျှတောက်ပပြီးလှပလိမ့်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။ တဲတော်ကိုအပြင်မှကြည့်ရုံဖြင့် ၎င်း၏လှပမှု၊ တန်ဖိုးကြီးမှုကို မသိနိုင်ပေ။ သို့သော် တဲတော်၌ ရွှေ ချိန်တစ်တန်ကျော်ဖြင့် တဲတော်တန်ဆာဆင်ထားသည်ကို သိသော သူအတွက် အလွန်တန်ဖိုးထားရကြမည် ဖြစ်သည်။ တဲတော်အတွက် အသုံးပြုသောရွှေချိန်မှာ အကျပ်တော်အတိုင်းအခွက်နှစ်ရာကိုးဆယ် ခုနစ်ပိဿာသုံးဆယ်ဖြစ်သည် (ထွက် ၃၈း၂၄)။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အ သုံးပြုသောချိန်ခွင်ဖြင့်တိုင်းကြည့်ပါကတစ်တန်ကျော်ရှိသည်။ အ ခွက်တစ်ဆယ် သို့မဟုတ် kikkar (= 3000 shekels)သည် ၄၂ ကီလို မီတာလေးသည်။ 
သင်သည် ‌ရွှေရောင်၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင် ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောဖြင့်ပြုလုပ်သောယုံကြည်ခြင်း ဝတ်လုံ ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီလော။ ရွှေရောင်မှ ယုံကြည်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ အပြာရောင်မှာ သခင်ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သောဗတ္တိဇံကိုရည်ညွှန်း သည်။  ခရမ်းရောင်သည် သခင်ယေရှု၏ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။အနီရောင်ပိတ်ချောမှာ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွားတော်မူပြီဖြစ် သောကြောင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူ ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ အဖြူရောင်ပိတ်ချောမှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေသောဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် ကိုဖော်ပြသည်။ ထိုနည်းတူ၊တဲတော်တံခါးအတွက်အသုံးပြုသော အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး ၏ဝတ်လုံးများက ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု ဖွင့်ပြသည်။
 


ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဘုရားရှေ့တော်သို့တိုး ဝင်ပါက အပြစ်များအားလုံးဖြေလွှတ်ခြင်းခံရနိုင်သည်


ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့တော်သို့ တိုးဝင်ချဥ်းကပ်သောအခါ ယဇ်ပ‌ရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံများ၌ဖြစ်စေ၊ တဲတော်တံခါးဝ၌ဖြစ်စေ ထင်ရှားသောအပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူ ရောင်ပိတ်ချောတို့ကို ယုံကြည်သောယုံကြည်ခြင်းရှိရမည် ဖြစ်သည်။  အပြစ်ဖြေရာ‌နေ့တွင် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှု ပြုသောအခါ သူသည် တိရစ္ဆာန်၏ခေါင်းပေါ်တွင် လက်တင်၍အ သွေးကိုထုတ်ယူရန် လည်ပင်းဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤလက်တင် ခြင်းအားဖြင့် သူ့လူများ၏အပြစ်များကို တိရစ္ဆာန်ယဇ်ကောင်ပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။အသွေးကိုသွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ထိုအပြစ် များအားလုံးကိုဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသည်။ ဤသမ္မာတရားကိုမယုံကြည် သောသူများသည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့တိုးဝင်ချဥ်းကပ်ခြင်းမပြု နိုင်ကြပေ။ ဤယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းသည်လည်း အချည်းနှီးသက်သက် ဖြစ်သည်။ တဲတော်၌ ယဇ်ပူဇော်ြခင်းစနစ်နှင့်တန်ဆာများသည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောယုံကြည်ခြင်းနှင့်အလုံးဆက်နွယ်မှုရှိ သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် ဘုရားရှေ့တော်၌ ဘုရားသခင်မိန့် တော်မူခဲ့သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တိုးဝင်ချဥ်း ကပ်နိုင်၍ မိမိလူများ၏အပြစ်များဖယ်ရှားပေးနိုင်သောယဇ်ပူဇော် ခြင်းအမှုပြုပေးခြင်းအားဖြင့် မိမိလူများအတွက် ယဇ်ပရောဟိတ် တာဝန်များကို ပြည့်စုံစွာထမ်းဆောင်နိုင်သည်။ 
ထိုနောက် သင့်ယုံကြည်မှုမှာ မည်သို့နည်း။ ဤခေတ်ကာလမှာ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် ဤသမ္မတရားကိုသိရှိယုံကြည်သူများဖြစ် ၍ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားရှေ့တော်၌အသက်ရှင်သူများသည် ကိုယ်တော်၏မင်းယဇ်ပရောဟိတ်များဖြစ်ကြသည်(၁ပေ ၂း၉)။ သင့် ယုံကြည်ခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ထင်ရှားသောယဇ်ပူဇော်ခြင်းစ နစ်ကိုယုံကြည်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သလား။ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ် ကျမ်းများ၌ဖော်ပြထားသောစစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကိုယုံကြည် ခြင်းသည် စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အပြင်ပန်းသဏ္ဌာန် ယုံကြည်ခြင်းသည် တစ်ချိန်နှင့်တစ်ချိန်ခြားနားတတ်သည်။ သို့သော် စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံသဘောတရားမှာ အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်လက်ခံတော်မူသောယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးများ သည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်နှင့်အညီ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုပြုသောသူ များဖြစ်ကြသည်။ 
ကျမ်းစာက သင်တိုင်းသည် “အနုပညာလက်ယာမြောက်ပြု လုပ်ခြင်း” ဟုပြောသောအခါ အသေးစိတ်လုံးစေ့ပတ်‌စေ့လှပစွာပြု လုပ်ထားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းသည် ငါးမျိုးစပ် ချည်ကို တစ်မျှင်မျှမမှားလှပစွာရက်လုပ်ထားသော သင်တိုင်းကိုဝတ် ဆင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်ခြည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောကိုအမှန်ယုံကြည်သောယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်  ယဇ်ပရောဟိတ်ဖြစ်လာသောသူများသည် စင်ကြယ် ခြင်းကိုရှေ့ဦးစွာဝတ်ဆင်ပြီးနောက် ဘုရားရှေ့မှောက်တွင်တိုးဝင် ချဥ်းကပ်လာကာ သူတစ်ပါးအတွက် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းယဇ်ကို ပူဇော်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
သင့်ယုံကြည်ခြင်းသည် မည်သို့နည်း။ သင်သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ် တော်သတင်းကောင်းကို မှန်ကန်စွာယုံကြည်သလော။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်း၏ယဇ်ပရောဟိတ်များ၏ယုံကြည်မှုမှာ အပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့် အဖြူရောင်ပိတ်ချော၌ထင်ရှားသော သမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်၍ ဓမ္မသစ်ခေတ်ကာလတွင် ရေနှင့် ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းယုံကြည်သောယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဆင်တူ သည်။ဤယုံကြည်ခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားဖြစ်၍ မည် သူမည်ဝါကမှမပြောင်းလဲနိုင်ပေ။ ဤယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် မည်သူ မည်ဝါမျှဘုရားရှေ့မှောက်၌တိုးဝင်ချဥ်းကပ်ခြင်းမပြုနိုင်ပေ။ သန့်ရှင်း သောသတင်းကောင်းကိုလည်းမဟောပြောနိုင်ကြပေ။ ဆိုလိုသည်မှာ စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းမခံရသော သူများသည် သူတစ်ပါးအတွက် ယဇ်ပရောဟိတ်အမှုကို ပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ 
ကျွန်ုပ်တို့ဟုမ်းပက်စ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံများစွာထံမှ သတင်းများကြားရကြသည်။ ကမ္ဘာ့နေရာအားလုံးမှလည်းကောင်း၊ ပေရိုမှတရုတ်နှင့် ယူဂန်ဒါမှဟော်လန်သို့လည်းကောင်း၊ သတင်းများ ကျွန်ုပ်တို့ကြားရကြသည်။ သူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေသောခရစ် ယာန်စာအုပ်များအားဖြင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရကြသည်။ ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်တော်သတင်းကောင်းတင်ပြသော ဤစာအုပ်များအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့မမြင်ဘူးရသေးသောသူများပင်လျှင် မိမိအပြစ်များမှဖြေ လွှတ်ခြင်းအခွင့်ခံစားရရှိကြသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီတိုင်းရှိလူများ သည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရ၍ သတင်းကောင်းဟောပြောသော လုပ်ဆောင်ဖက်များဖြစ်လာကြပါက ကြီးမားသောလုပ်ငန်းမည်မျှ ပြီးစီးနိုင်မည်နည်း။ အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ချီသောခရစ်ယာန်စာအုပ် များသည် နိုင်ငံအားလုံးသို့ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းလမ်းပြင်ဆင်ပေးနိုင် လျှင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရှိသောလူများစွာတို့သည် စစ်မှန်သော ဒု တိယမွေးဖွားခြင်းခံရရန် အလွန်ခက်ခဲမည်မဟုတ်ပေ။ ယခုတွင်တစ် ကမ္ဘာလုံးတွင်ရှိသောဝိညာဥ်များစွာတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအခွင့်ခံစားရရှိကြသည်။ ထို ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ယဇ်ပရောဟိတ်တာဝန်များကို သစ္စာရှိစွာဖြင့် ဆက်လက်ထမ်းဆောင်၍ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် တဲ‌တော်၌ထင်ရှား သောကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို ဟောပြောရမည် ဖြစ်သည်။ 
ချစ်သောယုံကြည်သူများ၊သင်တို့သည်အပြစ်ကင်းစင်၍သန့်ရှင်း မှသာလျှင် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ရှိသောလူများထံ စစ်မှန်သောကယ် တင်ခြင်းဟောပြောနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယဇ်ပရောဟိတ်များ ဖြစ်လာမည့်သူများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် တဲတော်၌ထင်ရှားသော ယုံကြည်ခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်၍ဟောပြောရမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားစစ်ဖြစ် တော်မူသော သခင်ယေရှုသည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်ချည်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်။  သခင်ယေရှုသည်အလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံခံယူကာ အ သွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားဤအ ပြစ်များအားလုံးအတွက် တရားစီရင်ခြင်းကိုရက်စက်စွာခံ‌တော်မူ ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်သူများကို သူတို့အပြစ်များအားလုံးမှကယ်တင်  တော်မူခဲ့သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သူ အားလုံးတို့သည် ဖြောင့်မတ်သူနှင့်အပြစ်ကင်းစင်သူများဖြစ်လာကြ ၍သန့်ရှင်းသောဝတ်လုံများကို ဝတ်ဆင်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်  ဤဝတ်လုံးများဝတ်ဆင်သောအခါ ဘုရားရှေ့တော်သို့တိုးဝင်ချဥ်း ကပ်နိုင်သည်။ ဆုတောင်းနိုင်သည်။ ကိုယ်တော်မစခြင်းကိုတောင်းခံ နိုင်သည်။ အစေတော်ခံနိုင်သည်။ ဤသတင်းကောင်းကိုဟောပြော ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယဇ်ပရောဟိတ်အမှုများကို တာဝန် ကျေပွန်စွာဖြင့် ထမ်းဆောင်နိုင်ကြသည်။ 
ဤရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် သင်သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီး ပြီလော။ သင့်နှလုံး သားများထဲမှ ဤရွှေရောင်ချည်ကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းရှိသလား။  ဤသတင်းကောင်းသမ္မာတရားကိုသိရှိခြင်းသည် မလုံလောက်ပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသမ္မာတရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံ ကြည်လက်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်မင်း၏ဝတ်လုံးများ နှင့် တဲတော်တံခါးအတွက် အသုံးပြုသောချည်လေးမျှင်၌တွေ့ရ သောဤသမ္မာတရားထဲက တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ချန်ထား၍မရပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုတွင် အားလုံးကို တစ်မျှင်မျှမကျန်တွေ့ရှိနိုင်ရ မည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့မှားယွင်းသောယုံကြည်သူများမှာ မည်သူများ ဖြစ်ကြသနည်း။ ဆင်တူရိုးမား၊ ထင်ယောင်ထင်မှားသောအရာနှင့် အ နီးကပ်စစ်ဆေးပြီးနောက်သိရှိသောအကြောင်းအရာသည် ကွာခြားမှု ရှိသည်။ ဤအရာကို အတုယူခြင်းဟုခေါ်သည်။ ဤအရာသည်မှား ယွင်းသောကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဟုခေါ်နိုင်မည်လား။ သတင်း ကောင်းအတုများယုံကြည်မည့်အစား ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်း ကောင်းကိုမယုံကြည်သောသူများသည် စစ်မှန်သောယုံကြည်သူများ မဟုတ်ဘဲ ဟန်ဆောင်သောသူများသာဖြစ်သည်။ 
 

ဝိညာဥ်ရေးရာစစ်သည်များအဖြစ် သင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုခု ခံ၍ တိုက်ပွဲတိုက်ခိုက်ခြင်း

အရင်က စစ်မှန်သောသတင်းစာဆရာအဖြစ်ဟန်ဆောင်သူ နာ မည်ခံသတင်းထောက်များရှိခဲ့၍ လူများအား ငွေကြေးလိမ်လည်လေ့ ရှိသည်။ ဤသတင်းထောက်အယောင်အဆောင်များက လှည့်စား သောသတင်းသက်သေများကိုယူလာခဲ့ကြ၍ တကယ့်သတင်းစာဆ ရာအဖြစ် ယုတ္တိရှိစွာဖြင့် ဟန်ဆောင်တတ်ကြသည်။ သူတို့သည်လူ များစွာတို့ကိုလှည့်ဖြားခဲ့ကြသည်။ ယနေ့တွင် မှားယွင်းသောသတင်း ကောင်းကို စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းအဖြစ် လူသားများစွာထံ ဟောပြောသူများစွာရှိသည်။သို့သော်သမ္မာတရားမှာ သူတို့ဟောပြော သောသတင်းကောင်းမှာ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းနှင့်မတူ ပေ။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းကောင်းတစ်စုံတစ်ခုကို မယုံ ကြည်မီမိမိကြားရသောသတင်းကောင်းတွင်အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောများ တစ်ခုချင်းစီတိုင်းပါ ဝင်ခြင်းရှိမရှိသေခြာစွာစစ်ဆေး‌ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤအရာများထဲက ချန်လှစ်ထားသောအရာအတစ်စုံတစ်ခု သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာများ ရှိသလောဟု စစ်ဆေးရသည်။ ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား ယဇ်ပ ရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံးများပြုလုပ်ရန် မိန့်မှာတော်မူသောအရာ ထို ချည်မျှင် တစ်မျှင်မျှ မချိန်ထား၊ မကျော်သွားစေရန် တတ်ကျွမ်းသော သူများက လုံးစေ့ပတ်စေ့ရက်လုပ်စေတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်  ယ နေ့ယဇ်ပရောဟိတ်များသည်လည်း မိမိယုံကြည်ခြင်းတွင် ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်‌တော်သတင်းကောင်းမှမည်သည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ ချန် ထားရမည်မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းအ တွက်ဘုရားသခင်ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချော ချည်လေးမျိုးစပ်တို့ကိုမ ယုံကြည်ခဲ့လျှင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို လက်ခံတော်မူလိမ့် မည်မဟုတ်ပေ။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတစ်ဦး၏ယုံကြည်ခြင်းမှန်ကန်ခြင်းရှိ/မရှိ မည်သို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြမည်နည်း။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးဝတ်ဆင်သော ဝတ်လုံးများ၏အရောင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ပါက ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော် သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများသာလျှင် မှန်ကန်သောယုံ ကြည်ခြင်းရှိသူများဖြစ်သည်ကို သိရသည်။ လူတစ်ဦးသည် စစ်မှန် သောယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် အပြစ်များလုံးဝဖြေလွှတ် ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့တွေးတော်နိုင်ကြသည်။  လူများစွာတို့သည် အပြာရောင်ချည်သမ္မာတရား၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိ ဇံကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ ကားတိုင်တော်၏အသွေးတော်ကိုသားယုံ ကြည်ကြသော်လည်း သူတို့၏ယုံကြည်မှုသည် မှန်ကန်သည်ဟု ထင် မှတတ်တတ်ကြသည်။ ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပြည့်စုံသောသ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်သူများမဟုတ်ကြပေ။ ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောတ်တော်၌ စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းမသိကြ သောကြောင့် သူတို့သည် ဝိညာဥ်‌ရေးရာအပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းအ ကြောင်းကို မဟောပြောနိုင်ကြပေ။ 
ချစ်သောယုံကြည်သူများခင်ဗျား၊ စစ်မှန်သောသတင်းကောင်း ယုံကြည်သူများနှင့်မိစ္ဆာအယူဝါဒယုံကြည်သူများတို့၏ယုံကြည်မှုကို သင် ကောင်းမွန်စွာပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ မိစ္ဆာအယူဝါဒ သတင်းကိုယုံကြည်သောသင်းအုပ်ဆရာများစွာ ဤကမ္ဘာပေါ်မှာရှိ နေသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံးများ အား ချည်မျှင်ငါးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤယုံကြည်မှုကိုယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရကြသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စာတန်မာရ်နတ်နှင့်ဝိညာဥ် ရေးရာတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲတိုက်ခိုက်နေရခြင်း ဖြစ်သည်။ 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဧဖက်ဩဝါစာတွင် ဤသို့တိုက်တွန်း အားပေးခဲ့သည်။ ဧဖက် ၆း၁၀-၁၈ကို ကြည့်ကြပါစို့။ “ကြွင်းသေး သော စကားဟူမူကား၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ သခင်ဘုရားအားဖြင့်၎င်း၊ တန် ခိုးတော်အရှိန်အားဖြင့်၎င်း၊ ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိကြလော့။မာရ်နတ်၏ ပရိ ယာယ်တို့ကို တားဆီးနိုင်မည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည်ပြင်ဆင် တော်မူသောလက်နက်စုံကိုဝတ်ဆောင်ကြလော့။အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် အသွေးအသားရှိသော ရန်သူတို့နှင့် ဆိုင်ပြိုင် တိုက်လှန်ရ ကြသည်မဟုတ်။ အထွဋ်အမြတ်တို့နှင့်၎င်း၊ အာဏာစက်တို့နှင့်၎င်း၊ လောကီမှောင်မိုက်၌အစိုးတရပြုလုပ်သောမင်းတို့နှင့်၎င်း၊ မိုဃ်း ကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်း၊ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ ၏။ ထိုကြောင့်၊ ခဲယဉ်းဆိုးယုတ်သော နေ့ရက်ကာလ၌ ဆီးတားနိုင် သဖြင့်၊ ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီး၍ ခံရပ်နိုင်မည်အကြောင်း၊ ဘုရားသ ခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုယူဆောင်ကြလော့။ သစ္စာ တည်းဟူသောခါးပန်းကိုစည်းလျက်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီတည်းဟူ သောရင်အုပ်တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်လျက်၊  ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ယှဉ် သောဧဝံဂလိတရားကို ဟောပြောအံ့သောငှါပြင်ဆင်သော အဖြစ် တည်းဟူသော ခြေစွပ်ကိုစွပ်လျက် ခံရပ်ကြလော့။  မာရ်နတ်ပြစ် ခတ်သော မီစက်လက်နက်ကို ကာသတ်နိုင်သော ယုံကြည်ခြင်း တည်းဟူသော လွှားကို လည်းခပ်သိမ်းသော လက်နက်တို့အပေါ်မှာ ထပ်ဆင့်၍ ယူဆောင်ကြလော့။ကယ်တင်ခြင်းတည်းဟူသော သံခ မောက်လုံးကို၎င်း၊ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တည်းဟူသော ဝိညာဉ် တော်၏ထားကို၎င်း ယူကြလော့။ ကာလအစဉ် စိတ်နှလုံးပါလျက် ဆုတောင်းပဌာနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆုတောင်းကြလော့။ထိုသို့ ဆုတောင်းခြင်းငှါအားမလျော့ဘဲလျက်၊ ငါမှစ၍ သန့်ရှင်းသူအပေါင်း တို့အဘို့ ဆုတောင်းလျက် စောင့် ရှောက်ကြလော့။”
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “သခင်ဘုရားအားဖြင့်၎င်း၊ တန်ခိုး တော်အရှိန်အားဖြင့်၎င်း၊ ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိကြလော့” နှင့် “ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုဝတ်ဆောင်ကြလော့” သို့မှသာ လျှင် “မာရ်နတ်၏ ပရိ ယာယ်တို့ကို တားဆီးနိုင်မည်” ဟုတိုက်တွန်း ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်ဝတ်စုံမှာ မည် သည့်အရာဖြစ်သနည်း။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ရှင်ပေါလုသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊  ဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ဆုပ်ကိုင်ခြင်းအားဖြင့် သော်လည်းကောင်းမိစ္ဆာ အယူဝါဒများတွန်းလှန်တိုက်ရန်‌ပြောနေရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သူက“တော်မူသောလက်နက်စုံကိုဝတ်ဆောင်ကြလော့။အကြောင်းမူ ကား၊ ငါတို့သည် အသွေးအသားရှိသော ရန်သူတို့နှင့် ဆိုင်ပြိုင် တိုက် လှန်ရကြသည်မဟုတ်။အထွဋ်အမြတ်တို့နှင့်၎င်း၊ အာဏာစက်တို့နှင့် ၎င်း၊ လောကီမှောင်မိုက်၌အစိုးတရပြုလုပ်သောမင်းတို့နှင့်၎င်း၊ မိုဃ်း ကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်း၊ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ ၏” ဟု ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤခေတ်ကာလအုပ်ချုပ်သူများ ပြိုင်ဆိုင်တိုက်လှန်ခြင်း၊ ဤလောကဘက်မှာရှိနေသောသူများကိုပြိင် ဆိုင်တိုက်လှန်ခြင်း၊ မာရ်နတ်ဝိညာဥ်ဆိုးများကိုတိုက်လှန်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် သူကအကြံပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ရှင်ပေါလုက “ထိုကြောင့်၊ ခဲယဉ်းဆိုးယုတ်သော နေ့ရက်ကာလ ၌ဆီးတားနိုင်သဖြင့်၊ ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီး၍ ခံရပ်နိုင်မည်အ ကြောင်း၊ ဘုရားသ ခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုယူဆောင် ကြလော့။သစ္စာတည်းဟူသောခါးပန်းကိုစည်းလျက်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ပါရမီတည်းဟူ သောရင်အုပ်တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်လျက်၊  ငြိမ်သက် ခြင်းနှင့်ယှဉ် သောဧဝံဂလိတရားကို ဟောပြောအံ့သောငှါပြင်ဆင် သောအဖြစ်တည်းဟူသော ခြေစွပ်ကိုစွပ်လျက် ခံရပ်ကြလော့။  မာရ် နတ်ပြစ်ခတ်သော မီးစက်လက်နက်ကို ကာသတ်နိုင်သော ယုံကြည် ခြင်း တည်းဟူသောလွှားကို လည်းခပ်သိမ်းသော လက်နက်တို့အ ပေါ်မှာထပ်ဆင့်၍ ယူဆောင်ကြလော့။ကယ်တင်ခြင်းတည်းဟူသော သံခမောက်လုံးကို၎င်း၊ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တည်းဟူသော ဝိ ညာဉ်တော်၏ထားကို၎င်းယူကြလော့” ဟုတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည်ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌မတ်တပ်ရပ်နိုင်ရန်အတွက်ရှင်ပေါ လုက ဤအရာများအားလုံးပြောပြနေရခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို ဘုရားရှေ့မှောက်ယုံ ကြည်ကြသောကြောင့်  အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရကြကာ ဘုရားသခင်နှင့် ထာဝရပျော်ရွှင်နိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မတ်သပ်ရပ် နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကိုယ်ကာ၌ခွန်အားချည့်နည်းနေကြ သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းခါးပတ်ကိုဝတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖြောင့်မတ်ခြင်းရင်အုပ်ကို ဝတ်ဆင်ရန်ပြောခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသတင်းကောင်းကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ရမည်ကို ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ယဇ် ပရောဟိတ်ကြီးသည်မိမိရင်အုပ်ပေါ်တွင်အဖိုးတန်ကျောက်ဆယ့်နှစ် လုံးရင်အုပ်ကိုဝတ်ဆင်ထား၍ ထိုကျောက်တစ်လုံးစီတိုင်းပေါ်တွင် ဣသရေလလူမျိုးများ၏အမည်နာမများကို ကဗ္ဗည်းထိုးရေးသားထား သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားများလုံးကို မိမိနှလုံးသားများ၌ပွေ့ပိုက် ထား၍ ခရစ်တော်ထံသို့ပို့ဆောင်ရမည်ကို ပြောပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည်ရင်အုပ်ပေါ်တွင် အဖိုးတန်ကျောက်ဆယ့် နှစ်လုံးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရင်ဖုံးကိုဝတ်ဆင်၍ မိမိရင်အုပ်ပေါ်တွင် သယ်ဆောင်ရခြင်းအကြောင်းမှာ သူသည် မိမိနှလုံးသား၌ဣသရေ လလူမျိုးများ၏အပြစ်များအားလုံးသယ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက“ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီတည်းဟူသော ရင်အုပ်တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်လျက်” ဟုပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချော တို့ကိုယုံကြည်သောယုံကြည်ခြင်းကို တိကျမှန်ကန်စွာပိုင်ဆိုင်ရမည်  ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိအားနည်းချက်များကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိ ဘဲ အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ကိုနှလုံးသားများဖြင့် ယုံကြည်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများခွန်အားရရှိကာခိုင်ခံ့လာ ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မယိမ်းယိုင်၊ ခိုင်ခံ့သောယုံကြည်ခြင်း၌မား မားမတ်မတ်ရပ်တည်နိုင်ခြင်းမှာ ဤယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။  ထိုကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မှတ်ခြင်းနှင့်ယှဥ်သောရင်အုပ်တန် ဆာကိုဝတ်ဆင်၍မိမိစိတ်နှလုံးသားများဖြင့်ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကို ဦးနှောက်ဖြင့်သာ သိရှိခြင်းသည် မလုံလောက်ပေ။ မိမိနှလုံးသားများအားဖြင့် ယုံကြည် ခြင်းရှိရမည် ဖြစ်သည်။ 
ထိုနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ယှဥ်သောသတင်း ကောင်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် သတင်းကောင်းဟောပြောသောခြေ စွပ်ကိုဝတ်ဆင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ငြိမ်းသက်ခြင်းပေးအပ် တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားငြိမ်သက်ခြင်းကိုယူ ဆောင်လာသောရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ရန် နှင့် သတင်းကောင်းကို အစေခံခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လျှောက် လှမ်းရန် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား “ယုံကြည်ခြင်းဒိုင်းလွှား”တပ် ဆင်ရန်နှင့် “မာရ်နတ်ပစ်ခတ်သောမီးစက်လက်နက်ကိုကာသတ်နိုင် ရန်” မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ရှေးခေတ်တွင် မီးစက်လက်နက်သည် စစ်ပွဲ ၌ အကောင်းဆုံးပထမရွေးချယ်ရမည့် လက်နက်ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်ပေါ လုကမာရ်နတ်သည် ဤလက်နက်ကိုအသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက် ခိုက်နေသည်ကို ပြောထားသည်။ မာရ်နတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အား နည်းချက်များနှင့်အပြည့်စုံခြင်းများကို လက်ညှိုးထိုးပြစ်တင်ဝေဖန် နေသည်။ “မင်းကို ကိုယ့်ဟာကို ဘယ်လိုထင်သလဲ။ မင်းရဲ့စိတ်နှလုံး ဆိုးလို့ အတွေးနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများညစ်ညမ်းနေတယ်။ မင်းကသ တင်းကောင်းကို ဘယ်လိုဟောပြောနိုင်မလဲ။ မင်းလုပ်နေတဲ့အရာက အဓိပ္ပါယ်ရှိသလား။ မင်းက မာန်မာနထောင်လွှားနေတယ်မဟုတ်ဘူး လား။ မင်းက ကိုယ့်ဟာကို အရင်ဦးဆုံးအားယူသင့်တယ်မဟုတ်ဘူး လား”ဟု မာရ်နတ်က ပြောနေသည်။ သင်သည် ဤမီးစက်လက်နက် များဖြင့် တိုက်ခက်မှု အလွန်ခံရသောအခါ “မင်းက မှန်ပါတယ်၊”ဟု ပြော၍ “ကျွန်ုပ်သည် မိမိကိုယ်ကိုသင့်တော်စွာမစီမံနိုင်ရင်တောင်မှ ကျွန်ုပ်ဟာ မည်သို့သောယဇ်ပရောဟိတ်ဖြစ်သလဲ”ဟု မိမိကိုယ်ကို မေးမြန်းလိုက်ပါ။ဤသို့ဖြစ်ပျက်သောအခါ သင်သည် ဝိညာဥ်ခွန်အား နည်း၍ ဝိညာဥ်ရေးရာ၌သေပါလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် တမန်တော်ရှင် ပေါလုက “ယုံကြည်ခြင်းတည်းဟူသောလွှားကို လည်းခပ်သိမ်းသော လက်နက်တို့အ ပေါ်မှာထပ်ဆင့်၍ ယူဆောင်ကြလော့”ဟု ပြောခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိအားနည်းချက်များ၌ ပြုတ်ကျသွား စေရန်အတွက် မိမိနှလုံးသားများ၌ စာတန်မာရ်နတ်၏တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်သောဇာတိအသွေးအခေါ်များမှ မည်သည့်အရာက ကျွန်ုပ်တို့ကို ကာကွယ်ပေးသနည်း။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည် နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောကိုယုံကြည်သော ခိုင်ခံ့သောယုံကြည်ခြင်း  က ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤအရာသည် ယုံကြည်ခြင်းဒိုင်းလွှားဖြစ်ပါ သည်။ 
မီးစက်လက်နက်များကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ ရွာသွန်းသောအခါ ဘု ရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤယုံကြည်မှုအားဖြင့် တိုက်ထုတ်ခုခံ ရန် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ “အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည် ဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်အား ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်စေတော်မူခဲ့ တယ်။ ဤအကြောင်းကို ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ခဲ့ပါ တယ်။” ဤသို့သောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စာတန် မာရ်နတ်တိုက်ခိုက်သောဤမီးစက်လက်များနှင့်ကျော့ကွင်းများအား လုံးနှင့်တိုက်ခိုက်မှုများအားလုံးကိုတွန်းလှန်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ 
သင်သည် မပြည့်စုံသလော။ သင့်အသွေးအသားသည်အမှန်အ ကန်မပြည့်စုံပါ။ ထိုသို့ဆိုသော် သင်သည် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေး သောအရာနှင့်ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သော ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အရာခပ်သိမ်းကို ရင်ဆိုင်အောင်မြင်နိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီးနောက် သင်သည် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာအသေးအမွှားများကို ပထမဦးဆုံးရင်ဆိုင်နိုင် လိမ့်မည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် မဖြေရှင်းနိုင်တော့သည့်အခြားအခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများကို သင့် တံခါးနားသို့လာရောက်လာ တီးခေါက်လာပါလိမ့်မည်။ အစပိုင်းတွင် သင့်အားနည်းချက်များသည် အနည်းငယ်သာထင်ရှားနိုင်သည်။ သို့ သော် အချိန်အတန်ကြာလာသောအခါ ဤအားနည်းချက်များသည်  ပို၍ကြီးမားစွာထင်ရှားနိုင်၍အစုလိုက်အပြုံလိုက်စုပုံလာသည်ကို ထင်ရှားသည်။အတပ်အမှန်တော့၊ သင့်ကိုနှောက်ယှက်ပြီးအောက်သို့ ဆွဲချမည့်အားနည်းချက်များစွာတို့သည် သင့်အား ဝန်ပိုးဝန်ထုတ်ကဲ့ သို့ ပိပါလိမ့််မည်။ 
ဤသို့အားဖြင့် သင်သည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းရှိ/မရှိအမှန်အကန်မ သိဘဲလျက် စိတ်တွေဝေသံသယဝင်လာသောအခါ စာတန်မာရ်နတ် သည် သင့်ကို အပြင်အထန်တိုက်ခိုက်နေပါသည်။ ထိုကြောင့်သင် သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင့်အားနည်းချက်များကို ကောင်းမွန် စွာသတိချပ်၊ ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ သင့် အားနည်းချက်များကြောင့် ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းသို့ပို့ဆောင် ပေးသောဇာတိအတွေးအခေါ်များ၊ စိတ်နေစိတ်ထားများမှ မိမိကိုယ် ကို ကာကွယ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဒိုင်းလွှားအားဖြင့် မာရ် နတ်၏တိုက်ခိုက်မှုကို တိုက်လှန်ကာ “စာတန်၊ ထွက်သွား၊ ရောမ ၁း ၁၇ တွင် ‘ဖြောင့်မတ်သောသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင် လိမ့်မည်’ ဟု ‌ဖော်ပြထားတယ်။ ငါ့မှာ အမှားတွေအများကြီးရှိနေပေ မယ့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်နေတယ်”ဟု ကြွေးကြော်လိုက်ပါ။ ဖြောင့်မတ် သောသူများသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ 
ဤလောကမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို ဝါကြွးနိုင်သောအ ရာတစ်စုံတစ်ခုမျှရှိသလော။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လောကအရာနှင့်ပတ် သက်၍ ဝါကြွားစရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောကီသားများရှေ့မှာ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်မှု၊ ရဲရင့်မှုဖြင့် စကား ပြောနိုင်သည်။ လောကလူသားများက “မင်းက ‌ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ပါ က ငါလည်းဖြောင့်မတ်တယ်”ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြောသော အခါ သင်က “နားထောင်စမ်း၊ မင်းက ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရင် ငါသည် ဖြောင့်မတ်သူအားလုံး၏မိချင်ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြန်ဖြေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များတိုက်ခိုက်ခြင်းကို မသိနားမလည်သောလူ ပေါင်းများစွာရှိသည်။ “မင်းက ကောင်းသောကျောင်းသားမဟုတ်ပါ။ မင်းက ဒီအရာမလုပ်နိုင်ပါ။ ဟိုအရာလဲ မင်းမလုပ်နိုင်ပါ။” ကျွန်ုပ်တို့ သည်ဤသို့ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုခံရသောအခါ စိုးရိမ်ပူပန်စရာအကြောင်း တစ်ခုမျှမရှိပေ။ သင်က “ မင်းကမှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ် ဆောင်နိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကိုယုံ ကြည်တယ်။ အဲ့ဒီသတင်းကောင်းကို သင်ယုံကြည်သလား။ အပြာ ရောင်ချည်ကို သင်သိရဲ့လား။ ခရမ်းရောင်ချည်ကိုသင်သိရဲ့လား။ အ နီရောင်ချည်ကိုသင်သိရဲ့လား။ အဖြူ‌ရောင်ပိတ်ချောသည် အဘယ် အရာဖြစ်သည်ကို သင်သိရဲ့လား။ မူရင်းစာမူကို ကြည့်ကြရ‌‌အောင်။  ၎င်းတို့၏အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုသင်မသိမီ တစ်လ၏ဥပုသ်နေ့များအ တောအတွင် အနည်းဆုံးအချိန်ယူ၍ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရာရဲ့ လေးနက်မှုကိုတစ်နှစ်ပြီးနောက် တွေ့ရှိရင် မင်းက ကောင်းကြီးခံစား သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီအရားကို သင်သည် မျိုးဆက် ၅၀၀ မှာတောင် နားမလည်ဘဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရွှေရောင်ချည်မှာ အဘယ်အရာဖြစ် တယ်ဆိုတာ သင်သိရဲ့လား။ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်‌တော်ဒီအရာများ အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်သိခဲ့တယ်”ဟု ပြန်ပြောလိုက်ပါ။ ဤ သို့ဖြင့် သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် စာတန်မာရ်နတ်၏တိုက်ခိုက်မှု များအားလုံးကိုချေပခုခံနိုင်ပါသည်။ သင်သည် သန်မာသောယုံကြည် ခြင်းရှိ၍ ဤယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မာရ်နတ်၏တိုက်ခိုက်မှုများကို ကောင်းမွန်စွာ အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ 
“ငါက မပြည့်စုံပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်၏သတင်းကောင်းကို ကျွန်တော်ဟောပြောနေတယ်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း အစေခံခြင်းဟာ ဘုရားသခင်ကိုအစေခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော် အားနည်းနေပေမဲ့ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ‌တော်၌ ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့ မင်းယဇ်ပရောဟိတ်အမျိုးအ နွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါက ကယ်တင်ခြင်းမဟောခဲ့ရင် မင်းတို့သည် အ ပ္ပါယ်ငရဲမီးအိုင်ထဲသို့ ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။” ချစ်သောညီအစ်ကို မောင်နှများခင်ဗျား၊သင်တို့အားလုံးသည် ဤရဲရင့်သောယုံကြည်ခြင်း  ပိုင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းမျိုးသည် အတင်းအဓမ္မလု ယူခြင်းအားဖြင့် ရရှိနိုင်သောအရာမဟုတ်ပေ။ သို့သော် ဘုရားသခင် ချပေးတော်မူသောအရာဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သင်တို့အားလုံးလုပ် ဆောင်ရမည့်အရာမှာ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အရအမိ၊ ရယူသိမ်းပိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဤယုံကြည်ခြင်းကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ပြီလား။ 
ဧဖက် ၆း၁၇ တွင် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “ကယ်တင်ခြင်း တည်းဟူသောသံခမောက်ကိုယူလော့” ဟုတိုက်တွန်းထားသည်။ သံ ခမောက်သည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သင်သိသလော။ အလယ် ခေတ်က ဓားသမားများကို သတိရသလော။ သူတို့သည် မြင်းများဖြင့် အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရာတွင် သံခမောက်ကိုဆောင်း၍ဓားမြောင်များ ကိုကိုင်ထားကြသည်။ သူတို့သည် ဤသံခမောက်များကိုဝတ်ဆင်၍ သူတို့မျက်နှာများကိုဖုံးအုပ်ထားကြသည်။ သူတို့သည် မျက်စိကိုမထိ လျှင် တော်ရုံတာရုံဖြင့် သူတို့ကို သတ်ဖြတ်ရန် မလွယ်ကူပေ။ ထိုသို့ ဖြင့်လှံဖြင့်တိုက်ခိုက်ရာတွင် အသက်အန္တရာယ်နှင့်ကင်းဝေးစေရန်အ တွက် အထူးသဖြင့် သံခမောက်ဆောင်းရပါသည်။ ထိုနည်းတူ ကယ် တင်ခြင်းနှင့်ယှဥ်သောသံခမောက်သည်လည်း အသက်ကိုစောင့်ထိန်း ပေးပါသည်။ 
ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ဦး‌နှောက်များတွင် သမ္မာတရားပညာဖြင့် ပြည့်ဝရမည်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်နှလုံးသား၊ ဦးနှောက်များတွင် ကောင်းမွန်စွာ သိမ်းဆည်း၍မြဲမြံ စွာမှတ်ထားရမည် ဖြစ်သည်။ “မှန်သောတရားလား။မှားသောတရား လား။ မှန်ကန်သလား။ မှားနေသလား”ဟု သေချာသိရမည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် မသေချာ၊ မရီရာ၊ စိတ်တွေဝေနေရမည့်အစား မိမိစိတ်နှလုံး သားများတွင် ဤအကြောင်းကို ကဃနဏ သိရှိရမည် ဖြစ်သည်။ “ဘုရားသခင်သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ဖြင့် ကျွန်တော့်အားပြည့်စုံစွာ ဖြောင့်မတ်စေတော်မူခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီ အရာကို ယုံကြည်ခဲ့တယ်။” ဤသို့ဖြင့်ဘုရားသခင်ပေးထားတော် မူ သောကယ်တင်ခြင်းတရားအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စာတန်၏တိုက် ခိုက်မှုများကို ခုခံအောင်မြင်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်ခြင်းသံခမောက်အားဖြင့် ကာကွယ်ရမည်ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိကျသေချာသောသမ္မာတရားပညာကိုယုံ ကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဝိညာဥ်‌တော်ထားကိုကိုင်တွယ်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ဤဝိညာဥ်တော်ထားမှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်က တော်ပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ယူ၊သိရှိ ယုံကြည်သောအခါ ကြီးမားသောလက်နက်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။စာတန် သည် အခြားသူများအား ငွေကြေးတပ်မက်ခြင်းအားဖြင့်သော်လည်း ကောင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အားနည်း ချက်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ တိုက်ခိုက်နေပါသော်လည်းကျွန်ုပ် တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ထိုအရာများအားလုံးကို တိုက်ခိုက်အောင်မြင်နိုင်ကြသည်။ 
ဧဖက်သြဝါဒစာထဲတွင် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ယဇ်ပရော ဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံးများကို ဥပမာအလင်္ကာအဖြစ်အသုံးပြုလုပ် စစ် မှန်သောယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းပြထားသည်။ “ဖြောင့်မတ် ခြင်း ရင်အုပ်ကိုဝတ်ပါ။” တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသ ခင်ဖြောင့်မတ်စေတော်မူသောသမ္မာတရားတည်းဟူသောရင်အုပ်ကို ဝတ်ဆင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်တွန်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။ “ကယ်တင် ခြင်းသံခမောက်နှင့်ဝိညာဥ်တော်ထားကို ဆွဲကိုင်ပါ”ဟု ရှင်ပေါလုက ပြောကြားထားသည်။  ဤဥပမာအလင်္ကာများကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြ ခြင်းအားဖြင့် ရှင်ပေါလုသည် မာရ်နတ်ကိုတိုက်ခိုက်ရန် တိုက်တွန်း ထားသည်။ ပြည့်စုံသောသမ္မာတရားပညာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်  မာရ်နတ်ကို တိုက်ခိုက်၍ အောင်မြင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းကို ဖျက်ဆီးသော ဆိုးသွမ်းသောအနှောင့်အယှက်အတားအဆီးအားကို ချီတုံချတုံမပြုဘဲ အားလုံးကို တိုက်ဖျက်ရန် ရှင်ပေါလုတိုက်တွန်းနေ ခြင်း ဖြစ်သည်။ မိစ္ဆာသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူများသည် သူတို့အပြစ်များကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင်သခင်ယေရှု ၏အသွေးတော်နှင့် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ခြင်ကိုသာယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်ဆေးကြောခြင်းခံရကြသည်ဟု ကြွေးကြော်သူများဖြစ် ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘေးချိတ်စွန့်ပစ်ရမည့်အရာမှာ ဤမမှန်သော ယုံကြည်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းအတုအယောင်ဖြစ်ပါသည်။ 
အပြာရောင်ချည်အမှုတော်မြတ်မရှိဘဲ သခင်ယေရှုကိုယုံကြည် သောယုံကြည်ခြင်းသည် ဝတ်လုံးများအတုအယောင်ဝတ်ဆင်သော ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် မိမိယုံကြည် မှုမှ အပြာရောင်ချည်ကိုချန်ထားသောခရစ်ယာန်အတုအယောင်များ စွာရှိသည်။ သူတို့ကို စစ်မှန်သောယုံကြည်သူများဟုမခေါ်နိုင်ပေ။ သို့ သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုကျွန်ုပ် တို့စာအုပ်ထဲတွင် ထည့်သွင်းထား၍ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောသတင်း ကောင်းအပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင် ပိတ်ချောအားဖြင့် ကြွလာခဲ့သောဤသတင်းကောင်းကို သက်သေခံ ဟောပြောကြသည်။ လူများသည် ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံကြည် သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သမ္မာ တရားကိုစာအုပ်ထဲတွင်ရေးသားထားသဖြင့် သူတို့သည် သမ္မာတရား အကြောင်းကို ဖတ်ရှု၊ သိရှိ၊ ယုံကြည်ခွင့် အနည်းအကျဥ်းရရှိခဲ့ကြ သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့်သူ တို့အပြစ်များဆေးကြောသန့်စင်စေတော်မူသည်ကို လည်းကောင်း ယုံကြည်သောသူများသည်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်သူတစ်ပါးကိုလှည့်ဖြား ခြင်းအားဖြင့်မိမိခံစားချက်များအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းကို တည်ဆောက် လမ်းလွှဲသောသူများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် သမ္မာတရားကိုယုံကြည် သူကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်‌တော်မူထသော သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းနှင့် ကားတိုင် ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်း လောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားပြည့်စုံစွာကယ်တင်တော် မူခြင်းကို သိရှိယုံကြည် ဟောပြောကြသည်။ 
ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံများသည်ရွှေရောင်၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီ‌ရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောတို့ကို သင်ယခု ယုံကြည်သလော။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဝတ်လုံကိုလွှမ်းခြုံသောသူ များသည် ဤချည်မျှင်ငါးမျိုးစပ်ပြုလုပ်ထားသောဤဝတ်လုံများဝတ် ဆင်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ ရွှေရောင်၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောအားဖြင့်ရရှိသောအပြစ် ဖြေလွှတ်ခြင်းကိုမိမိနှလုံးသားများဖြင့်ယုံကြည်သောသူများသည် စစ် မှန်သောယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူများနှင့် အပြစ်များအားလုံးမှစစ်မှန် သောကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်သော ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ် ပရောဟိတ်များဖြစ်ကြသည်။ 
ယခုတွင် ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်ဖြစ်လာသောသူများက ဤအရာကို ဘယ်တော့မှမမေ့ခဲ့ပေ။ ၎င်းသည် အပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်၊ အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချော၏ဆိုလိုရင်ဖြစ်၍ စစ် မှန်သောသတင်းကောင်း၏အရိပ်အယောင်ဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည် ခြင်းငါးမျိုးတို့ကို အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်း၏သန့်ရှင်းသောဝတ်လုံများအ ဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရမည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဝတ်ဆင်၍ ဘုရား ရှေ့တော်၌ တိုးဝင်ချဥ်းကပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤအရာက ကျွန်ုပ်တို့ ၏စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်း၏ယဇ်ပရောဟိတ်များအတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော်မူသ ကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်သောကြည်ခြင်းကို  ယုံကြည်သောအခါ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများကို သန့်ရှင်းစေ‌တော်သည်။ ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ယဇ်ပရောဟိတ်များ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုအစေခံသောမင်း ယဇ်ပရောဟိတ်များဖြစ်ကြသည်။ 
ချစ်သောညီအစ်ကိုမောင်နှများခင်ဗျား၊ ဤသမ္မရားကိုယုံကြည် သောယုံကြည်ခြင်းရှိရန်နှင့် ဤယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မာရ်နတ်ကို ခု ခံတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ရန်နှင့် ယဇ်ပရောဟိတ်ဆိုင်ရာတာဝန်များ ပြည့်စုံစေရန်အတွက် ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။ဤသို့ပြုခြင်း အားဖြင့် သင်တို့အားလုံးသည် ယဇ်ပရောဟိတ်တာဝန်များကို သစ္စာ ရှိစွာဖြင့် အစဥ်အမြဲထမ်းရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်‌တော်မြော်လင့်ဆု ‌တောင်းပေးပါသည်။ သင်သည်အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း မရှိပါက သင်၏ယဇ်ပရောဟိတ်ရာထူးကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမည်ဖြစ် သောကြောင့် ဤအရာကို ကျွန်တော်ပြောပြနေရခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်တို့အားလုံးသည် စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကို မယိမ်းမယိုင်၊ ခိုင်မာစွာယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေသော ပို၍သစ္စာရှိသောယဇ် ပရောဟိတ်များဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက် ကျွန် တော်ဆုတောင်းပေးပါသည်။  သင်တို့အားလုံးသည် စစ်မှန်သော ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကို အဆုံးထိတိုင်အောင်ယုံကြည်ကြ လိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်မြော်လင့်သည်။ သို့မှသာလျှင် သင်သည် ထာ ဝရအသက်သတင်းကောင်းကို ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိ၊ သင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုခု ခံနိုင်၍ သင်၏ယဇ်ပရောဟိတ်တာဝန်များအစဥ်အမြဲထမ်းရွက်နိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။