Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၁ - တဲတော်အကြောင်း

[အခန် 11-4] ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား သိနာ တောင်သို့ခေါ်ရသည့်အကြောင်းရင်း (ထွက် ၁၉း၁-၆)

ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား သိနာ တောင်သို့ခေါ်ရသည့်အကြောင်းရင်း
(ထွက် ၁၉း၁-၆)
“ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်သွားသော နောက်၊တတိယလတရက်နေ့၌ သိနာတောသို့ ရောက်ကြ၏။ရေဖိဒိမ်အ ရပ်ကထွက်သွားပြီးမှသိနာတောသို့ရောက်၍ထိုတော၌ တောင်ရှေ့မှာ တပ် ချကြ၏။မောရှေသည် ဘုရားသခင့်ထံတော်သို့ တက်သွားလျှင်၊ ထာဝ ရဘုရားသည်တောင်ပေါ်ကခေါ်တော်မူ၍၊ သင်သည် ယာကုပ်အမျိုး၊ ဣသ ရေလသားတို့အား ပြန်ပြောရသော အမိန့်တော်ဟူမူကား၊ငါသည် အဲဂုတ္တု လူတို့၌ ပြုသောအကြောင်း၊ သင်တို့ကို ရွှေလင်းတအတောင်ဖြင့် ထမ်း၍ ကိုယ်ဘို့ သိမ်းယူသောအကြောင်းကို သင်တို့သည် သိမြင်ရကြပြီ။ ထို ကြောင့် ယခုတွင် သင်တို့သည် ငါ့စကားကို အမှန်နားထောင်၍ ငါ့ပဋိ ညာဉ်ကို စောင့်ရှောက်လျှင် အခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက်သင်တို့သည် ငါပိုင်ထိုက်သော ဘဏ္ဍာတော်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။ မြေကြီးရှိသမျှသည် ငါ၏ ဥစ္စာဖြစ်၏။သင်တို့သည်လည်း မင်းစည်းစိမ်ရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုး၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟူသော အမိန့်တော်ကို ဣသရေ လအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။”
 
 

ဣသရေလလူမျိုးများကို ဘုရားသခင်အနေဖြင့် အဘယ်ကြောင့် ရွေးကောက်ခဲ့သနည်း။

 
ထွက်၁၉း၁-၆ထဲမှ အဓိက အချက်ပေါ်ထွက်လာသည်ကို တွေ့ရပါ သည်။ ကျမ်းပိုဒ်သည် ထိုကောင်းသော ကျမ်းပိုဒ် ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်အ နေဖြင့် ပြောရမည့်အကြောင်းများစွာရှိပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ကိုအခြေခံ လျက်ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၁၉၊၂၅တွင်ဖော်ပြထားသည့် သမ္မာ တရားကို ကျွန်ုပ်ပြောပြလိုပါသည်။ ဣသရေလလူမျိုးများသည်အဲဂုတ္တု ပြည်မှလွတ်မြောက်လာပြီးမှ(၃)လကြာသောအခါဤသိနာတောသို့ရောက် ရှိလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ သိနာတောင်ခြေတွင် ဣသရေလလူမျိုးများတို့ အား စခန်းချစေလျက်ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား တောင်ပေါ်သို့တက် ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား ဆင့်ခေါ်သည့်အခါ အောက် ပါအတိုင်းဣသရေလလူမျိုးတို့အား အောက်ပါအတိုင်း စကားပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ထို့ကြောင့်ယခုတွင်သင်တို့သည် ငါ့စကားကို အမှန်နားထောင် ၍ငါ့ပဋိညာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်လျှင်အခြားသောလူမျိုးတကာတိုပထက် သင် တို့သည် ငါပိုင်ထိုက်သော ဘဏ္ဍာတော်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။ မြေကြီးရှိသမျှ သည် ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်၏။ သင်တို့သည်လည်း မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယဇ်ပုရော ဟိတ်မျိုး၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟူသော အမိန့်တော်ကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ဣသရေလ လူမျိုးများကို ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ သူ ၏ဘဏ္ဍာတော်တိုက်ဖြစ်စေဖို့ရန်နှင့် သူ၏နိုင်ငံတော်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ် အမျိုးအဖြစ်ပြုလုပ်ဖို့ ဖြစ်သည်။
ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလူမျိုးတို့ အားအဲဂုတ္တုပြည်မှလွတ်မြောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဣသ ရေလလူမျိုးများကို သူ၏ဘဏ္ဍာတော်တိုက်ဖြစ်စေသည့် နည်းလမ်းမှာ သူတို့၏အပြစ်များထဲမှ ကယ်တင်ဖို့ရန် ပညတ်တရားနှင့် တဲတော်၏ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်း နည်းစနစ်ကိုပေးလျက် ထိုနည်းစနစ်အားဖြင့် သူတို့၏အပြစ်အား လုံးကို ဆေးကြောကာ သူ၏လူမျိုးတော်တည်းဟူသော ယဇ်ပုရောဟိတ်၏
အမျိုးအနွယ်ဖြစ်စေသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းလမ်းကိုဣသရေလ လူမျိုးများအနေဖြင့် ရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်လျက် သူတို့ထံမှ ဘုရားသ ခင်အလိုရှိသည့်ယုံကြည်ချက်ကို ပြန်လည်သန်စွမ်းလာဖို့ ပြုလုပ်ရမည်။ သူတို့ကို မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်စေဖို့ ဘုရား သခင်သည် တဖက်တွင်ပညတ်ချက် (၆၁၃)ချက်ကိုပေး၍ အခြားတဖက် တွင် တဲတော်ကိုဆောက်လုပ် ခွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။
အကယ်၍မေရှိယအဖြစ် ကြွလာသောယေရှုခရစ်ကို ဣသရေလ လူမျိုးများအနေဖြင့်မယုံကြည်ခဲ့သော် ယခုအခါ သူတို့အနေဖြင့် နောင်တ ရလျက် စိတ်ထဲမှယုံကြည်လက်ခံရမည့်ကာလဖြစ်သည်။ တဲတော်၏ယဇ် ပူဇော်ခြင်း နည်းစနစ်အရ ယေရှုသည် ယဇ်ကောင်ဖြစ်လာပြီး ယောဟန် ထံမှသူခံယူခဲ့သည့်ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှသူ၏အသွေးတော်အား ဖြင့် သူတို့၏အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောသန့်စင်ပေးခဲ့ပါပြီ။ဣသရေ လူ မျိုးများအနေဖြင့် အာဗြဟံ၏သားစသ်မြေး ဆက်များဖြစ်သောကြောင့် သူ၏လူမျိုးတော်အဖြစ်ရွေးကောက်ကာ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ကယ်ထုတ်သည် သာမက တဲတော်၏ ယဇ်ပူဇော်သည့်နည်းစနစ်ဖြင့် သူတို့၏အပြစ်အားလုံး ကို ဆေးကြောပေးခဲ့ကြောင်း သမ္မတရားကို ပြတ်သားစွာယုံကြည် လက်ခံ ရမည်။ ထိုစဉ်က ဣသရေလလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်ပေးထားသည့်ပ ညတ်တရားကို မလိုက်လျှောက်နိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း သူချမှတ်ထားပေး သည့်ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းနည်းစနည်းအရ ယဇ်ပူဇော်မည်ဆိုလျှင် သူတို့၏ အပြစ်သည် ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ထိုယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် လူသား များကို အပြစ်သားဘဝမှကယ်တင်ခဲ့သောကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်၏ ပုံရိပ် ပင်ဖြစ်သည်။
ဣသရေလလူမျိုးများအနေဖြင့် မောရှေကို ယခုတိုင်အောင်အကြီး မြတ်ဆုံးသောပရောယဖက်အပြစ် ဆုပ်ကိုင်ထား ကြဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော် လည်းသူတို့၏အပြစ်အားလုံးမှကယ်တင်ပေးခဲ့သော ယေရှုခရစ်ကို မေရှိယ အနေဖြင့် သူတို့သည် ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိသောကြောင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်း ကို ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ် အသိအမှတ်မပြုဘဲဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်းကိုသာ အသိအမှတ်ပြုကြလျက်ရှိသည်။ ယေရှုသည် မောရှေထက် သာ၍ကြီးမြတ်သော ပရောဖက်ဖြစ်သည်သာမက ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်၍ ဣသရေလလူမျိုးများ စောင့်မျှော်နေသည့် မေရှိယလည်း ဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများအနေဖြင့် တဲတော်၏ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်း၊နည်းစနစ်အရယဇ်ကောင်ဖြစ်လာသောသူမှာ မေရှိယမှလွဲ၍အ ခြား သောသူမဖြစ်နိုင်ပါ။
 
 
ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများတို့အား မောရှေကို ရိုသေဖို့အမိန့်ပေးစေခိုင်းခဲ့သည်မှာ မှန်သော်လည်း
 
ဣသရေလူမျိုးများ၏ အလယ်တွင် မောရှေကို ဘုရားသခင်သည် အဘယ်ကြောင့်ချီးမြှောက်ခဲ့သနည်း။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် မောရှေအားဖြင့် ပြောသမျှသောစကားကိုသူတို့အား လက်ခံစေဖို့ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးများအနေဖြင့်ယုံကြည်စေဖို့မောရှေ ပြောသမျှသော စကားသည်ဘုရားသခင်ထံမှာလာသော စကားဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများ၏အလယ်တွင် ချီးမြှောက်ဖို့ ဘုရားသခင်သည် မော ရှေအားသိနာတောင်သို့ လာဖို့ဆင့်ခေါ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဘုရားသခင် သည် မောရှေအားစကားပြောသည်ကို၎င်း၊ မိတ်ဆွေချင်းကဲ့သို့ ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံသည်ကို၎င်းတွေ့ရသောအခါမောရှေနှင့် ဘုရားသခင်အပေါ် ဣသ ရေလလူမျိုးများသည် ကြောက်ရွံ့ ရိုသေမှုရှိခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့သော နည်းလမ်းအားဖြင့် မောရှေပြောသောစကား မှန်သမျှ ကို ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား တိုက်ရိုက် ပြောစကားဖြစ်ကြောင်း ခိုင်မာ စွာ ဣသရေလူမျိုးများအနေဖြင့် ယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ဣသရေလူမျိုးများ အနေဖြင့် ယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ဣသ ရေလလူမျိုးများအနေဖြင့် မောရှေကို အလွန်အကျွံချီးမြှောက်သောအခါ စိတ်နှလုံးထဲမှ ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်မေရှိယအဖြစ် လက်မခံသည့်အမှား
ကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြပါသည်။ ယေရှုအား သူတို့၏ မေရှိယအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသောကြောင့် သူ၏ကယ်တင်ခြင်းမေတ္တာကို နောက် ဆုံးတွင် ကံဆိုးလျက်ငြင်းပယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအခါသူတို့၌ ယေရှုခရစ် ကို မောရှေထက်သာ၍ ကြီးမားသော ပရောဖက၊ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သူတို့ ၏စိတ်နှလုံးထဲမှ ယုံကြည်ဖို့ အလုပ်ရှိလျက်နေပါသည်။
 
 

ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများတို့အား တဲတော်ကိုဆောက်၍ သူ့ကိုယဇ်ပူဇော်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့ပါသည်။

 
ဘုရားသခင်သည် မောရှေအားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးများတို့အား ပညတ်တရားနှင့်နည်းဥပဒေသများကို ပေးလျက် တဲတော်ကိုဆောက်ဖို့ ပြောခဲ့ပါသည်။ တဲတော်ထဲတွင်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်းစနစ်အရ ဘုရားသခင် ၏ ကရုဏပလ္လင်နေရာ၌ ဣသရေလလူမျိုးအားလုံး၏အပြစ်ကို ဆေးကြော သုတ်သင်ခဲ့ပါသည်။ တဲတော်၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်းစနစ်အတိုင်း ဝိညာဉ် ရေးရာတွင် အာဗြဟံအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သော သူတို့၏အပြစ်များကိုလည်း ဆေးကြောကာ ဘုရားသခင်၏သားသမီး ဖြစ်မည့် နေရာတွင်ချို့တဲ့မှုမ ဖြစ် စေခဲ့ပါ။
ဘုရားသခင်သည် ကျောက်ပြားနှစ်ပြားအပေါ်တွင် ပညတ်တော် (၁၀)ပါးကိုထွင်းထားလျက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပညတ်တော် (၁၀)ပါးအနက် ပထမပိုင်း(၄)ချက်သည်ဘုရားသခင်နှင့် လူစပ်ကြားလိုက်နာအပ်သော အရာဖြစ်၍ဒုတိယပိုင်း(၆)ချက်သည်လူအချင်းချင်းကြားလိုက်နာအပ်သော အရာများ ဖြစ်သည်။ ထိုပညတ်တော် (၁၀)ပါးအပြင်နေ့စဉ် အသက်တာ တွင် လိုက်လျှောက်ရမည့် ရာပေါင်းများစွာသော ပညတ်ချက်များကို
ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလူမျိုးအား ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ဣသရေလလူမျိုးများကို ဘုရားသခင်အနေဖြင့် ပညတ်တော် ပေါင်းများစွာပေးထားရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်း သာ လုံးဝဥသုံအာဏာရှိသောသူ၊ ပြည့်စုံသော ဘုရားဖြစ်ကြောင်း၊ စိတ်နှ လုံးထဲမှသိစေဖို့ ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်ကိုမိမိကယ်တိင်ပိုင်ရှင်အဖြစ် ယုံ ကြည်သောသူများသည် ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် ဣသရေလလူမျိုးများဖြစ်၍ သူ တို့အတွက်အခြားသောဘုရားမရှိနိုင်ပါ။ကာနန်တိုင်းပြည်သို့မဝင်မီသူသည် ယေဟောဝါဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာသိစေဖို့ သိနာတောင် ပေါ်တွင်ဘုရားသခင်သည် မောရှေအားစကားပြောလျက် ပညာတ်တော်တို့ ကို ပေးတော်မူ၏။အကယ်၍ ဣသရေလလူမျိုးများအနေဖြင့် ပညတ်တော် ကို ချိုးဖောက်ခြင်းရှိခဲ့သော် ဘုရားသခင်ချမှတ်ထားသည့်အတိုင်း တဲတော် မှယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်းစနစ်အရယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏အပြစ်အား လုံး ဆေးကြော ခြင်းခံယူစေဖို့ ဖြစ်သည်။
 
 

ဣသရေလလူမျိုးများသည် ပညတ်တော်နှင့်အမိန့်တော်မြတ်တို့ကိုဘုရား သခင်ထံမှလက်ခံရရှိခဲ့ကြပါသည်။

 
ထွက် ၂၄း၃-၈ ကို ဖွင့်ကြည့်ကြပါစို့။ “မောရှေသည်လည်း လူများ တို့ရှိရာသို့လာ၍ထာဝရဘုရား၏ စကားတော် အလုံးစုံကို၎င်း၊ စီရင်တော် မူချက် အလုံးကို၎င်း ပြန်ကြား၍လူများအပေါင်းကလည်း ထာဝရဘုရားမိန့် တော်မူသမျှအတိုင်း အကျွန်ုပ်တို့ပြုပါမည်ဟုတသံတည်းပြန်ပြောကြ၏။ မောရှေသည် ထာဝရဘုရား၏ စကားတော်အလုံးစံတို့ကို ရေးသားပြီးမှ နံနက်စောစောထ၍ တောင်ခြေရင်း၌ ယဇ်ပလ္လင်ကို၎င်း၊ဣသရေလအမျိုး တစ်ဆယ့်နှစ်မျိုးနှင့်အမျှ ကျောက်တိုင် တစ်ဆယ်နှစ်တိုင်ကို၎င်းတည်လေ ၏။ ဣသရေလအမျိုးသားလူပျိုတို့ကို စေခိုင်းသည့်အတိုင်း သူတို့သည် နွားများကို ယူ၍ထာဝရဘုရားရှေ့မှာမီးရှို့သောယဇ်၊ မိဿဘယယဇ်ကို ပူဇော်ကြ၏။ မောရှေသည်လည်း အသွေးတဝက်ကိုအင်တုံ၌ ထည့်၍တ ဝက်ကိုယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ ဖြန်းလေ၏။ ပဋိညာဉ်စာကိုလည်း ယူ၍ပရိသတ် ရှေ့မှာ ဖတ်ပြီးလျှင် သူတို့ကလည်း ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသမျှအတိုင်း အကျွန်ုပ်တို့ပြုပါမည်။ နားထောင်ပါမည်ဟု ပြောဆိုကြ၏။ မောရှေသည် လည်း အသွေးကိုယူ၍လူများအပေါ်မှာ ဖြန်းလျက်၊ ဤအသွေးကား ဤအ မူအရာတို့တွင်သင်တို့၌ထာဝရဘုရားဝန်ခံတော်မူသောပဋိညာဉ်၏ အသွေး ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆို၏။”
ဘုရားသခင်သည် မောရှေအားဖြင့် ဣသရေလူမျိုးများတို့အား ပညတ်တရားကိုပေးသောအခါ အသွေးအားဖြင့် ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ အတိုကောက်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တရားဆိုသည်မှာ အသက် ရှင်ခြင်းပညတ်တရားဖြစ်သည်။ အသက်ရှင်သော ပညတ်တရားကို ဘုရား သခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးတို့အားပေးထားသောကြောင့်သူတို့ အနေဖြင့် ထိုတရားကို ယုံကြည်လက်ခံရမည်။
မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် မိဿဟာယယဇ်နှင့်ဆိုင်သော ယဇ်ကောင်၏အ သွေးယူဆောင်လာဖို့ မောရှေသည် ဣသရေလလူတို့အား ပြောခဲ့ပါသည်။ မောရှေအားဖြင့် ဣသရေလူတို့အားစုဝေးစေလျက် ပညတ်တော်နှင့်စီရင် ထုံးဖွဲ့ချက်၊ ပဋိညာဉ်တရားတို့ကို ဖတ်ရှုစေခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် သင်တို့ သည်ဘုရားသခင်၏အမိန့်တော်မြတ်ကို နာခံကြမည်လောဟုမောရှေသည် ဣသရေလလူမျိုးတို့အား မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ဣသရေလလူမျိုးမှ ဘုရား သခင်၏အမိန့်တော်ကို ဧကန်အမှန်နာခံပါ့မယ်ဟု တစ်သံတည်းပြန်လည် ၍ အဖြေပေးခဲ့ကြပါသည်။
“သင်တို့အား မင်းစည်းစိမ်ရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ် အမျိုးအနွယ်ငါ ဖြစ်စေမည်။ “ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား ဖြင့် ဣသရေလူမျိုးတို့အား ကတိပေးခဲ့ပါသည်။ မောရှေသည် မိသဟာယယဇ်နှင့် မီးရှို့ရာယဇ်မှ အ သွေးကိုယူလျက် ဣသရေလလူမျိုးတို့အပေါ်မှာပက်ဖြန်းလေ၏။ ဤသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် အပြစ်ပြုမိလျှင် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းရနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အသက် ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကို ဘုရားသခင် ပြောသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့လက် ခံရမည်။ မောရှေသည်ယဇ်ကောင်၏အသွေးကိုယူ၍ ဣသရေလလူမျိုး များအပေါ်သို့ ဖြန်းပြီးမှ ဤသို့မိန့်တော်မူ၏။”ဤအသွေးကား ဤအမူအ ရာတို့တွင်သင်တို့၌ထာဝရဘုရားဝန်ခံတော်မူသော ပဋိညာဉ်၏အသွေးဖြစ် ၏။” အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် အသက်ရှင် တော်မူသောကြောင့် အဘယ်တစ်စုံတစ်ယောက်အနေဖြင့် ချိုးဖောက်ခဲ့ သော် ယဇ်ကောင်၏ ဦးခေါင်းပေါ်သို့ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ကိုလွှဲ ပြောင်း၍အသွေးသွန်းလျက်သတ်ပြီးဘုရားသခင်အားအပြစ်အတွက်ပူဇော် ရမည်။
ဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားအရ ကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်ရမည့် အချက်မှာယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုသည်မှာ အပြစ်ဒဏ်အတွက် စီရင်ခြင်းခံရ သကဲ့သို့ တဖက်တွင် အပြစ်ကိုဆေးကြောခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသ ခင်၏ပညတ်ချက်နှင့် စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုလိုက်လျှောက်သောအခါ ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းနည်းစနစ်အတိုင်းပူဇော်မည်မဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို ဆေး ကြောလိမ့်မည်ဟု စိတ်ထဲမှအသိအမှတ်ပြုလျက် ယုံကြည်လက်ခံရမည်။
ဤယုံကြည်ချက်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ၏ပညတ်တရားကိုလိုက်လျှောက်နိုင်သည့်အချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကြီးခံစားရလျက် မလိုက်လျှောက်နိုင်သည့်အချိန်တွင် အမင်္ဂလာ သက်ရောက်လာသောကြောင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်မိမိအပြစ်ကို အစဉ် အမြဲဆေးကြောသော သူဖြစ်ရမည်။ အပြစ်ရှိသောသူသည် ယဇ်ကောင်ကို
ယူဆောင်လာလျက်ခေါင်းပေါ်သို့ လက်တင်ပြီး အပြစ်ကို လွှဲပြောင်းပေးပြီး နောက်ယဇ်ကောင်ကို သတ်လျက်အသွေးကို ဘုရားသခင်ထံသို့ ပူဇော် သောအခါ အပြစ်ဆေးကြော၊သန့်စင်စေခြင်းခံရလိမ့်မည်။ ပညတ်တရား နှင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းတို့သည် အသက်ရှင်သောပညတ်တရား ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်လျက် ယုံကြည်ပြီး ထိုအရာအားဖြင့် အသစ်သောအသက် တာကို ဘုရားသခင်ထံမှရရှိနိုင်သည်။
ပညတ်တရားမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အကြောင်းကို သွန်းသင်နေစဉ် ယောဟန်၏လက်ဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူသောအခါလောကအပြစ်အားလုံးကိုသူ့အ ပေါ်သို့ တင်လျက်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသွေးတော် သွန်းလောင်း ခဲ့သည်ဆိုသည့် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားမှ မူကားထူးခြားစွာ အပြစ်ကိုဆေးကြောပေးခဲ့ကြောင်းသွန်သင်ခဲ့သဖြင့်ထိုတရားသည်ကျွန်ုပ်တို့အား လောကအပြစ်များမှ ကယ်တင်ဖို့ တတ်စွမ်းနိုင်သောသမ္မာတရား များ ဖြစ်သည်။
ရှေးယခင်ကာလတွင်လူမျိုးတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးကတိပဋိညာဉ်ပြုကြသောအခါတွင်ယဇ်ပူဇော်ခြင်း တစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ရလေ့ရှိသည်။ သူတို့ သည် သဘောတူညီချက်ရယူသည့်အနေဖြင့် သိုး၊ ဆိတ်၊ နွား တစ်မျိုး မျိုးကို ယူလာ၍ ယဇ်ပူဇော် ပြီး သွေးကိုထုတ်၍ အမှတ်အသားပြုလေ့ရှိ သည်။ ထိုနေရာမှ သဘောတူညီမှုဆိုင်ရာ အဓိကကျသည့်အသုံးအနှုန်းစ ကားလုံးမှာ “တကယ်လို့ အခုငါတို့နှင့် လုပ်ထားတဲ့သဘောတူညီမှု ကတိ အတိုင်း မလုပ်ဘဲတချိန်ချိန်မှာ ချိုးဖေါက်မည် ဆိုရင် ဒီယဇ်ကောင် သေသ လိုသေရမည်”ဟူ၍ဖြစ်သည်။အတိုချုပ်အားဖြင့် သဘောတူညီမှုကို အသွေး အားဖြင့် ပြုလုပ် နိုင်ပါသည်။
ထိုနည်းတူစွာ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ပညတ်တရားကို အသွေး အားဖြင့်ပြုတော်မူသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပိုင်းမှ ပညတ် တော် (၆၁၃)ပါးနှင့်စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကို ချိုးဖေါက်မည်ဆိုလျှင် ထိုအပြစ် အတွက်အသေခံရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ထိုသို့ပြောနေစဉ်တွင် တစ်ဖက်၌ တဲ တော်၏ယဇ်ပူဇော်သည့် နည်းစနစ်အရ အပြစ်ဆေးကြောခွင့်ကိုလည်း ပေး ထားသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လက်ခံရမည်။
အကယ်၍ ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တို့ကို အရေးတယူပြု လုပ်ခြင်းမရှိခဲ့သော်အပြစ်ကြောင့် သူ၏အမျက်ဒေါသထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့လွတ် မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဘုရားသခင်သတ်မှတ်ထားသည့် နည်း စနစ်အတိုင်း ယဇ်ပူဇော်မည်ဆိုလျှင် သူသည်လက်ခံပြီးမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ အ ပြစ်အားလုံးကို ဖြေလွှတ်ပေးလိမ့်မည်။ ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာပညတ်ချက် တည်းဟူသော တဲတော်၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ဆိုင်ရာနည်းစနစ်အရာ အပြစ် ဖြေလွှတ်ခွင့်ကို ဘုရားသခင်ပေးထားသဖြင့် ထိုအခွင့်သည် အသက်နှင့် ဆိုင်သော ပညတ်တော်ဖြစ်၍ စိတ်နှလုံးထဲတွင် ခံယူခြင်းအားဖြင့် အပြစ် ဆေးကြောခြင်းကိုခံယူရမည်။ဘုရားသခင်၏ပညတ်ချက်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ နေမည်ဆိုလျှင်သူ၏ကရုဏပလ္လင်မှ ဖယ်ရှားခြင်းခံရမည်ဖြစ်သဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့သည် ပညတ်တရားနှင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်စနစ်ကို ကယ်တင်ခြင်းဆိုင် ရာ သမ္မာတရားအဖြစ် အသက်နှင့်မျှ တန်ဖိုးထားရမည်။
ထို့ကြောင့် မောရှေသည် အသွေးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပဋိညာဉ် ကို ဣသရေလလူထုပရိသတ်ရှေ့တွင် ဖတ်ပြ၍ ယဇ်ကောင်၏အသွေးဖြင့် သူတို့ကိုပက်ဖြန်း၍ ဘုရားသခင်အပေါ် အသွေးဖြင့်ကတိပြုခဲ့ကြပါသည်။ အသွေးဖြင့်ပြုထားခဲ့သောပညတ်တော်ကို မလိုက်လျှောက်နိုင်ခဲ့သော် အ သေခံရမည်ဆိုသည့် အချက်ကိုသဘောပေါက်လျက် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့ မှောက်တွင် မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် မိတ်သဟာယယဇ်အဖြစ်ပညတ်တရားနှင့် အညီမိမိကိုယ်ကိုပူဇော်ခဲ့သောယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ် ဆေးကြောခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ ခံယူရမည်။
တဲတော်၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်းစန်အရ ဘုရားသခင်ထံ ယဇ်ပူဇော် မည်ဆိုလျှင်အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ရရှိမည်ဆိုသည့် သမ္မာတရားကို သဘော ပေါက်လျက် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီ ရောင်၊ အဖြူရောင်ချည် ထည်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် လူသားအားလုံး အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ရရှိနိုင်ဖို့ ရှင်းလင်းစွာ သွန်သင်ထားလျက်ရှိသည်။အပြစ် ဖြေလွှတ်ခွင့်ရရှိဖို့ရန် အပြစ်ရှိသမျှကို ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ လက်တင်ခြင်း အားဖြင့်လွှဲပြောင်းကာ ယဇ်ကောင်၏အသွေးကိုယူလျက် မီးရှို့ရာယဇ် ပလ္လင်မှသိုးချိုထဲသို့ထည့်ပြီးကျန်သည့်အသွေးကိုမြေပြင်ပေါ်သို့သွန်ပစ်ရ မည်။
ဤအရာသည် အပြစ်နှင့်သေခြင်းတရားမှ မဖြစ်မနေတောင်းဆို သောယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များကို ဆေး ကြောပေးမည်ဆိုသည့်ကတိတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လက်ခံရမည်။ ဘုရားသခင်သည် တဲတော်၏ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း နည်းစနစ်ကိုပေးခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုလည်း ပေးရာရောက်ပြီးသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိလိမ့်မည်။လူသား များအပေါ် ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် တရားနှစ်ပါးဖြစ်သည့်ပညတ်တ ရားနှင့်တဲတော်၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်းစနစ်ကိုစိတ်နှလုံးထဲမှယုံကြည်လက်ခံ သောသူသည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ကောင်းကြီး မင်္ဂလာကို ခံရလိမ့်မည်။
 
 

အပြစ်အားလုံးထဲမှ ကယ်တင်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ ရရှိနိုင်မည်နည်း

 
ဘုရားသခင်မောရှေအား ပေးထားသည့်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်း စနစ် အားဖြင့်ယုံကြည်လျက် ယဇ်ပူဇော်မည်ဆိုလျှင် အပြစ်အားလုံးထဲမှ ကယ် တင်ခြင်းရမည့်အကြောင်းပြသခဲ့ပါသည်။
သူချမှတ်ခဲ့သည့်အတိုင်း ယုံကြည်လျက် ယဇ်ပူဇော်မည်ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်အနေဖြင့် လက်ခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ပေးလိမ့် မည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်သည် လောက လူသားအားလုံးကို အပြစ်ထဲမှ ကယ်တင်ခဲ့ပြီးသောကြောင့် ယုံကြည်သူ တိုင်းအပြစ်ထဲမှသန့်ရှင်းစေခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရလိမ့်မည်။ အစိုးရ တော်မူသော အရှင်ချမှတ်ထားသည့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း နည်းစနစ်အားဖြင့်ဘု ရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင် ခြင်းတရားကို သိခွင့်ပေးသည်။ အကယ်၍တစ်ယောက်သောသူသည် ယေရှုခရစ်၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှအသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ကို ဆေးကြောနိုင်ကြောင်းယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိခဲ့သော်သူသည်ဧကန်အပြစ် ဒဏ်စီရင်ခြင်း ခံရလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး ယုံကြည်လက်ခံရမည်။
တဲတော်၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်းစနစ်အရကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်း မှာ ယဇ်ကောင်၏ဦးခေါင်းအပေါ်သို့လက်ကို တင်လျက်အပြစ်ကို လွှဲ ပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်၍ ထိုနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်သောသူတိုင်း အပြစ်ဆေး ကြောခြင်းတည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏ကရုဏာကို ရရှိလိမ့်မည်။ဘုရား သခင်၏ရှေ့တော်တွင်ပညတ်တရားနှင့်ယဇ်ပူဇော်သည့်နည်းစနစ်ကို အသိ အမှတ်မပြုသော သူသည်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ထာဝရကာလအတွက် ခံရမည်မဟုတ်သော်လည်း သူ၏ကရုဏာဆိုင်ရာ သတင်းကောင်းကို ယုံ ကြည်လက်ခံသောသူသည်အစဉ်အမြဲအပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။
အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းမရှိဖို့ တစ်ခုတည်းကိုသာ ပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲ အပြစ်ဗီဇအားဖြင့်သူသည်မွေးဖွားလာသောကြောင့်နေ့စဉ်အသက်တာတွင် မည်သို့မျှမတတ်နိုင်ဘဲ အပြစ်ဒုစရိုက်ကို ကျူးလွန်မည့်အကြောင်းကို ဘု ရားသခင် မိန့်တော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် ဤအပြစ်များကိုဆေးကြောဖို့ရန် နေ့ စဉ်ယဇ်ပူဇော်သို့ ဘုရားသခင်မိန့်မှာခဲ့သည်။ “ငါ့အဖို့ မြေယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ သင်၏မီးရှို့သော ယဇ်မိဿဟာယယဇ်တည်းဟူသော သင်၏သိုးနွားတို့ကို
ယဇ်ပူဇော်ရမည်။ ငါ့အခွင့်ရှိ၍ ငါ့နာမကို ကိုးကွယ်ရာအရပ် ခပ်သိမ်းတို့၌ သင့်ဆီသို့ငါကြွလာ၍ ကောင်းကြီးပေးမည်” (ထွက် ၂၀း၂၄)။
ဣသရေလလူမျိုးများအနေဖြင့် ဘုရားသခင်အား ယဇ်ပူဇော်သည့် ပုံစံမှာ ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ လက်တင်၍ အပြစ်ကို လွှဲပြောင်းပေးပြီး ယဇ် ကောင်ကိုလည်ပင်းဖြတ်ကာအသွေးကို သိုးချိုသို့တည်လျက် အသားကို ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်ဝယ် မီးရှို့ရမည်။ ဘုရားသခင်ပေးထားသည် ကယ်တင်ခြင်း တရားအတိုင်း ယဇ်ပူဇော်သောအခါတွင် အဓိကလိုအပ်ချက်မှာစိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း ကိုးကွယ်ခြင်းကို ဘုရား သခင်အလိုတော်မရှိဘဲ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်မပါရှိခဲ့သော် ငရဲသို့ ကျခံရမည်ဖြစ်သော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ လက်တဲ၍ အပြီကိုလွှဲပြောင်းကာတက်ကြွစွာပူဇော်မည်ဆိုလျှင် အပြစ်ဖြေ လွှတ်ခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို ပျောက်ကွယ်စေဖို့ရန် သခင်ဘုရားသည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံကိုခံယူကာ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသွေး တော်သွန်းလောင်းခဲ့ပါသည်။အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ပူဇော်သည့် နည်းစနစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို သုတ်သင်ဖယ်ရှားဖို့သူသည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ယုံကြည်ချက်သည် ဓမ္မသစ်ခေတ်တွင်ယေရှုခရစ်ပြည့် စုံစေခဲ့သည့် ကယ်တင်ခြင်း ယဇ်၏ပုံရိပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုကယ်တင်ခြင်းမှာ
ခရစ်တော်သည် လောကသို့ကြွလာလျက် ယောဟန်၏လက်မှ ဗတ္တိဇံကို ခံယူခြင်းဖြင့်လောက၏အပြစ်အားလုံးကို လွှဲပြောင်းရယူကာ လက်ဝါး ကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသေခံခြင်းအားဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးကိုအပြစ် ထဲမှ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤသမ္မာတရားကိုစိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်ရသော အခွင့်ကိုရလိမ့်မည်။
 
 
ခံယူချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့စွန့်ပစ်ရမည်
 
“သင်သည် ကျောက်ယဇ်ပလ္လင်ကို ငါ့အဖို့တည်လျှင် ဆစ်သော ကျောက်ကိုမတည်ရ။သံတန်ဆာပါ၍ တည်သောယဇ်ပလ္လင်သည် ညစ်ညူး ခြင်းရှိ၏။ သင်၌ရှက်စရာအကြောင်းမထင်ပေါ်စေခြင်းငှာ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ် သို့ လှေကားဖြင့် မတက်ရဟုမိန့်တော်မူ၏” (ထွက်၂၀း၂၅-၂၆)။
ဤကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ပြောသည့်စကားကို ကျွန်ုပ် တို့အနေဖြင့်အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ဣသရေလလူမျိုးတို့အား ဘု ရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကားယဇ်ပလ္လင်ကို ကျောက်ဖြင့် တည့်လုပ် သောအခါ မူလပုံသဏ္ဍာန် အရွယ်အစားအတိုင်းရှိသော ကျောက်တုံး ကျောက်ခဲဖြင့်တည်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်သံထည်ဖြင့် ဆစ်သောကျောက် ကို အသုံးမပြုဖို့ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ထိုသို့ ပြုလုပ်စေခြင်း၏
ရည်ရွယ်ချက်မှာ သူ၏ကယ်တယ်ခြင်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ချက် ကို ဘုရားသခင်နှစ်သက်၍ လူ၏အတွေးအခေါ်ကို ထပ်မံပေါင်းထည့်ခြင်း (သို့)လူ၏ဉာဏ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ယဇ်ပလ္လင်ကို ဘုရားသခင်နှစ်သက် ခြင်းမရှိပါ။
“သင်၌ရှက်စရာအကြောင်းမထင်ပေါ်စေခြင်းငှာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်သို့ လှေကားဖြင့်မတက်ရ”ဟု ဘုရားသခင် သည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သတိပေးထားသဖြင့် လူတို့၏အကြံအစည်၊ ဘာသာတရား၏ ကျင့်ထုံး သက်သက်ဖြင့် မကိုးကွယ်ရဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။ လောကတွင်ရှိသော ဘာသာတရားမှန်သမျှသည် လူ့ဉာဏ်အားဖြင့်တီထွင် ထားသော အရာများဖြစ်သည်။ သူတို့၏ တူညီမှုရှိသော ကျင့်ထုံး၊ အခြေ ခံနည်းဥပဒေသများ၏ အလိုအရ နေ့စဉ် အသက်တာတွင် ဖြောင့်မတ်သော သူတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ကျင့်ယူသွားဖို့ဖြစ်သည်။ ခရစ် ယာန်ဘာသာတရား၌ပင်လျှင်ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက် ၍နေ့စဉ်အသက်တာကို လျှောက်လှမ်းမည်ဆိုလျှင်တစ်စပြီး တစသန့် ရှင်းသူဖြစ်လာမည်ဟု သွန်သင်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
ထိုသွန်သွင်ချက်သည် မှန်ကန်မှုရှိပါသလား။ မှန်ကန်မှုလုံးဝမရှိပါ။ အာဒံ၏သားစဉ်မြေးဆက်မှ မွေးဖွားလာသူမှန်သမျှ ဗီဇအပြစ်ရှိသော ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားကို မလိုက်လျှောက်နိုင်သောကြောင့် မည်သို့မျှမတတ်နိုင်ဘဲအပြစ်၏။ အဖိုးအခကြောင့် ငရဲသို့သွားရမည်။ ထိုသို့ သောလူများကို အပြစ်နှင့် ပြည့်ဝသော ကမ္ဘာလောကမှကယ်တင်ဖို့ရန် ဘုရားသခင်သည် တဲတော်၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်းစနစ်ကို ပြဌာန်း၍ လော ကလူသားအားလုံးကို ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တဲတော်၏တံခါးအတွက် အသုံးပြု သည့် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင်ချည်ထည်ကို အသုံးပြု၍ ဘုရားသခင်၏ ဖွင့်ပြမှုတည်းဟူသော ကယ်တင်ခြင်း (သို့) အပြစ်ဆေးကြောခြင်း (သို့) ကရုဏတော် ဧဝံဂေလိတရားကို လက်ခံရ မည်။ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်တည်းဟူသောယေရှုခရစ်
သည် လူ့ဇာတိကိုခံယူလျက်လောကသို့ကြွလာပြီးတဲတော်၌ အသုံးပြု သည့် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင် ချည်ထည်ဖြင့် ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုအချက်နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် အပြစ်တရား၏ချည်နှောင်မှုအထဲမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကို ရရှိပြီဟုယုံ ကြည်ရမည်။
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ခံယူချက်အဆင့်မျှသာရှိသော သူတို့အတွက် ဆိုလျှင် မည်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။ နေ့စဉ်သူတို့ ကျူးလွန်သော အပြစ် များမှ လွတ်မြောက်ဖို့ အဘယ်သို့လုပ်ဆောင်နေကြလျက်ရှိသနည်း။ ထိုသို့ သော လူပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် နေ့စဉ်နောင်တရလျက်ဆုတောင်းပြီး တစ ပြီးတစ်စ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း ခံယူချက်နှင့်အညီ ဖြောင့်မတ်ဖို့ကြိုးစား လေ့ ရှိကြပါသည်။ ဤခံယူချက်သည် လူ့ဉာဏ်အားဖြင့် တီထွင်ထားသော အတွေးအခေါ်သာဖြစ်သဖြင့် လှည့်စားမှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ လူ့အပိုင်းမှ ဘုရားသခင်ကို တွေ့ဖို့ကြိုးစားခြင်းသည် လူ့ညာဏ်ဖြင့် တီထွင်ထားသော ဘာသာတရား၏ ဆိုးသွမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင် လူသည် မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်း အောင် အပြစ်ကိုဖယ်ရှား၍မရကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရမည်။ လောကတွင် မွေးဖွားလာခဲ့စဉ်က အပြစ်သားအနေဖြင့် မွေးဖွားလာခဲ့ရသဖြင့် မည်သို့မျှမ တတ်နိုင်ဘဲ နေ့စဉ်မကောင်းမှုကို ကျူးလွန်ကြသူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသ ခင်အနေဖြင့် ပညတ်တရားကို အသုံးပြု၍ အပြစ်ကိုကျူးလွန်ခြင်းမရှိစေဖို့ မည်မျှပင်သွန်သင်စေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်သဖြင့် မည်သို့မျှမတတ်နိုင်ဘဲနေ့စဉ်အပြစ်ကို ကျူးလွန်နေကြလျက်ရှိသည်။ ထို့ ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားရှေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သား ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံရမည်။ ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရား တည်းဟူသော အပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ပေါ်လွင် ထင်ရှားခဲ့သော ယေရှုခရစ်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ဘုရားသခင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ရမည်။
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တည်းဟူသော သခင်ဘုရားသည် ဗတ္တိဇံခံယူပြီးမှလူသားများကိုယ်စား ယဇ်ကောင်အဖြစ်သူကိုယ်သူ ပူဇော် ခြင်းကြောင့် လောကတွင်ရှိသောအပြစ်သားအားလုံးကို အပြစ်နွံထဲမှ ကယ် တင်နိုင် ခဲ့ပါပြီဟု အခြားနည်းလမ်းကို မရှိတော့ဘဲယုံကြည်ရမည်။ သမ္မာ ကျမ်းတွင်ယေဟောဝါမှအပအခြားသော ဘုရားမရှိ။ ယေရှုအားဖြင့်မဟုတ် ဘဲ ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်နိုင်ဟု (ရော ၁၄း၆) ဖော်ပြထားပါသည်။ဘု ရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို အသိအမှတ်ပြုလျက် အပြစ်သားဖြစ် ကြောင်းကိုသိပြီးရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်လက်ခံ မည်ဆိုလျှင် အပြစ်များထဲမှကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခံရ လိမ့်မည်။ ဤအရာ သည်သမ္မာတရားဖြစ်လျက်ဘုရားသခင်အပေးသစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းပညတ်တရားအတိုင်း အပြစ်အားလုံးထဲမှ လွတ်မြောက်စေခဲ့သော ကယ်တင်ရှင်သခင်ဘုရားကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည် ရမည်။ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် အခြားဘာသာတရားနှင့် မတူဘဲအပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ပေါ်လွင် ထင်ရှားခဲ့သော ယေရှုခရစ်အားယုံကြည်ခြင်းအခြေခံအုတ်မြစ်အပေး တည် ဆောက်ထားသော သမ္မာတရားဖြစ်သည်။
 
 
ဖော်ပြခဲ့သည့် အဓိကစာပိုဒ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ဖိတ်ခဲ့သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုသဘောပေါက်ရမည်။
 
ကျွန်ုပ်တို့ကို သူ၏ဘဏ္ဍာတော်အဖြစ် ပြုလုပ်ဖို့ရန် ဘုရားသခင် ခေါ် ဖိတ်ထားကြောင်း သဘောပေါက်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင် ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် ဘယ်သောအခါမှ ဘုရားသခင်၏ လူဖြစ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ကြိုးစား မည့်အစား ယေရှုခရစ်သည်လောကသို့ ကြွ လာလျက် ပညတ်တရား၏ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာ၊ အပြစ်ဒဏ်၊ငရဲ၏ပျက်စီး ခြင်းထဲမှကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့သည်ဆိုသော သမ္မာတရားကို ယုံကြည် မည်ဆိုလျှင်သာ၍ဖြစ်လိမ့်မည်။ မေရှိယအနေဖြင့် ယောဟန်၏လက်မှ ဗတ္တိဇံကိုခံယူလျက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်ကို သွန်း လောင်းခြင်းဖြင့် ယုံကြည်သူတို့အား အမှန်ပင်ကယ်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဘု ရားသခင်၏သားတော်မေရှိယသည် လောကသို့ ခန္ဓအားဖြင့်ကြွလာလျက် တစ်ကြိမ်ဗတ္တိဇံကို ခံယူခြင်းအားဖြင့် လူသားအားလုံး၏အပြစ်ကို ယူတင် ဆောင်ရွက်ကာ လက်ဝါးကပ်တိုင်အပေါ်သို့ တင်၍အပြစ်၏အဖိုးအခကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားပေးချေဖို့ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသေသတ် ခြင်းကိုခံပြီးမှ တဖန်ရှင်ပြန်ထမြောက်သဖြင့် စိတ်နှလုံးအပြည့်အဝ သူ့အ ပေါ်ယုံကြည်သူ၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာသည်။
ဘုရားသခင်သည် လောကလူသားများကို အပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်၊ အနီရောင်၊အဖြူရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ပြည့်စုံသော အပြစ်ဆေး ကြောခြင်းကို ပေးထားလျက်ရှိကြောင်း မိန့်တော်မူ၏။ သူသည် ကျွန်ုပ် တို့အား ဤသို့မိန့်တော်မူ၏။ “ဒီလောကကိုငါရောက်လာပြီးမှ သင်တို့၏ အပြစ်အားလုံးကိုဆေးကြောဖို့ ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံပြီး၊လက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်ဝယ်အသွေးတော်သွန်းလောင်းတဲ့ငါရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို သင် သည်ယုံကြည်ပါသလား။ ဘုရားသခင်၏ရှေ့မှောက် တွင် “မှန်လှပါဘုရား” ဟု ဖြေဆိုကြလိမ့်မည်။ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ အခြားနည်းလမ်းမရှိဘဲ ဘုရား သခင်ပေးထားသည့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းနည်းလမ်းသာ ရှိသည်။ ဓမ္မဟောင်းခေတ်မှ ဣသရေလလူမျိုးများသာမက သင်နှင့် ကျွန်ုပ် အပါအဝင်လောက လူသားအားလုံးအနေဖြင့် နှုတ်ကပတ်တော်မှအဓိက စာပိုဒ်အတိုင်းသိနာတောင်ပေါ်သို့ ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဆင့်ခေါ် ခဲ့သည်ကိုသဘောပေါက်ထားရမည်။
ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများကို ပညတ်တော် ဆယ် ပါးပေးလျက်မြေကြီးပေါ်တွင်ပလ္လင်တော်ကို တည်ဆောက်ပြီးမှ ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကိုခံယူခွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် (ထွက် ၂၀း၂၄) ဘုရားသခင်ပေး ထားသည့် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီ ရောင်၊ အဖြူရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်
ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ထဲမှကယ် တင်ခြင်းခံရသူများဖြစ် သည်။
သင်သည်လည်း ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် ဣသရေလလူမျိုးတစ်ဦး ဖြစ်လိုလဆင်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားသို့ သွတ်သွင်းခြင်းမှ ပျက်စီးစေခဲ့ သည့်ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသော ယဇ်ပူဇော်ခြင်း နည်းစနစ်ကို ပြန်လည် ထူထောင်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရသောသူဖြစ် ရမည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ထင်ရှား ခဲ့သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကို သိလျက်အပြစ်ဆေးကြော ခြင်းယုံကြည်ချက်မြေကြီးပေါ်ဝယ် ကောင်းမွန်စွာချထားမည်ဆိုလျှင် ခိုင် ခံ့စွာရပ်တည်နိုင်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှုကို ကျေးဇူးတင်ရ မည်။ မည်သို့မျှမတတ်နိုင်ဘဲ ငရဲသို့သွားရမည့် သူများကို ကယ်တင်ဖို့ရန် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်သမ္မာတရားအတိုင်း ဘုရားသခင်သည် သားတော် ယေရှုခရစ်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊အဖြူ ရောင် ချည်ထည်အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည်။ သူ၏အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်း လေးမျိုးအားဖြင့် သခင်ဘုရား သည် အပြစ်အားလုံးထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခဲ့ပြီဆိုသောအချက်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ သူ၏ ကရုဏာတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘုရား သခင်ထံကျေးဇူးတော် အလုံးစုံတို့ကို ချီးမွမ်းရမည်။မောရှေအား ဘုရားသ ခင်သည် သိနာတောင်သို့ အဘယ်ကြောင့် ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်ဆိုသောအချက် ကိုကောင်းမွန်စွာ သိမှသာလျှင် စစ်မှန်သောအပြစ်ဆေးကြောခြင်းအ ပေါ်တွင်ယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ခိုင်ခံ့စွာချနိုင် ကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုအချက်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယဇ်ကိုပူဇော် သောအခါ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ရရှိလျက် သူ၏သားသမီး ဖြစ်ရသော အခွင့်ရှိ လိမ့်မည်။
တဲတော်မှ တန်တိုင်းတော်တံခါးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်သမ္မာတရား ကြောင့် သင်သည်ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်ကိုသာ၍ရရှိလိမ့်မည်။ ဤ ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော်ကိုယုံကြည်လျက် စိတ်ထဲမှလက်ခံလိမ့်မည် ဟုသင့်အပေါ်ရိုးသွားစွာမျှော်လင့်ကာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရစေ။