Search

Preken

Onderwerp 3: Het evangelie van het water en de Geest

[3-8] Het doopsel van Jezus is het onmisbare Proces voor de Verlossing (Mattheus 3:13-17)

Het doopsel van Jezus is het onmisbare Proces voor de Verlossing
(Mattheus 3:13-17)
“Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” 
 
 

HET DOOPSEL VAN JOHANNES DE DOPER.

 
Wat is berouw?
Terug te keren van het zondige leven en in Jezus te geloven om geheiligd te worden.

Zoveel mensen in de wereld weten niet waarom Jezus naar deze wereld kwam en gedoopt werd door Johannes de Doper. Laten we daarom over het doel van het doopsel van Jezus en over Johannes de Doper, die Hem doopte, praten. 
Ten eerste moeten we nadenken over waarom Johannes de Doper mensen in de Jordaan doopte. Het wordt uitgelegd in Mattheus 3:1-12 dat Johannes de Doper de mensen doopte om ze terug naar God te brengen, door ze hun zonden te laten belijden. 
“Ik doop u wel met water tot bekering” (vers 11) en “De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht!” (vers 3). Johannes de Doper, die gekleed was in kamelenhaar en een bundel sprinkhanen bij zich droeg, riep in de woestijn, terwijl hij het doopsel van de bekering voor de vergeving van de zonden predikte.
Hij riep uit naar het volk, “Bekeert u, de Verlosser van de mensheid komt eraan; bereidt de weg voor Hem, maak Zijn pad voor de zaligmaking recht. Stop met het aanbidden van de goden van de niet-Joden en ontvang de Heer in uw hart.” 
Keer terug van wat? Van het aanbidden van afgoden en andere kwade daden van het zondige leven. Wat moeten we dus doen? We moeten gedoopt zijn in Jezus om geheiligd te worden. Johannes de Doper riep uit in de woestijn, “Laat u dopen door mij. Wordt gereinigd van uw zonden. De Verlosser, uw Messias, komt naar deze wereld. Hij zal al uw zonden wegnemen als het offerlam van het Oude Testament en al uw zonden wegwassen.” 
In het Oude Testament werden de dagelijkse zonden aan het zondeoffer doorgegeven door het opleggen van handen. De jaarlijkse zonden van heel Israël werden doorgegeven aan de bok door de Hogepriester op de Grote Verzoendag, die ieder jaar op de tiende dag van de zevende maand viel (Leviticus 16:29-31). 
Op dezelfde manier moesten de zonden van de mensheid in een keer aan Jezus worden doorgegeven door Zijn doopsel zodat zij door Hem konden worden uitgewist. Dus drong Johannes de Doper er bij de mensen op aan om terug te keren naar Jezus en door hem gedoopt te worden.
Het allerbelangrijkste van het doopsel dat door Johannes de Doper werd uitgevoerd, was de bekering, die het volk van Israël terugbracht naar Jezus die iets later zou komen. Bekering betekent om terug te keren van het zondige leven en in de Messias te geloven om vergeven te worden van alle zonden. 
Het volk van Israël kon verlost worden door te hopen op de Messias die later zou komen en al hun zonden zou wegwassen. Zo worden wij ook verlost door in Jezus te geloven, die 2000 jaar geleden uit de Hemel afdaalde en alle zonden van de wereld wegwaste. Maar de Israëlieten in het Oude Testament verwaarloosden de wet van God, brachten de verkeerde offers en vergaten de Messias.
Omdat Johannes de Doper ze aan de wet van God moest herinneren en aan de Messias die komen zou, begon hij de mensen te dopen en uiteindelijk doopte hij Jezus in de Jordaan.
Veel mensen kwamen naar Johannes en werden gedoopt, omdat ze het aanbidden van afgoden en het verwaarlozen van de wet van God, berouwden. Er zijn drie onmisbare elementen in het wettige offer – een levend dier, het opleggen van handen, en het bloed. Alle mensen van de wereld worden gered door in Jezus te geloven.
Toen de Farizeeën en Sadduceën kwamen om gedoopt te worden, riep Johannes uit, “Adderengebroedsel! “Wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. En meent niet bij u zelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader”” (Mattheus 3:7-9).
Deze Farizeeën en Sadduceën, groepen politici en afgod-aanbidders, dachten dat zij Gods volk waren ondanks het feit dat zij niet in Gods woord geloofden. Zij geloofden in andere goden en in hun eigen gedachten. 
Toen ze bij Johannes de Doper kwamen om zich te laten dopen, zei hij tegen hen, “U moet geen verkeerde offers brengen, maar u afkeren van de zonde en oprecht geloven dat de Messias zal komen en uw zonden zal wegwassen. U moet dit in uw harten geloven.” 
De bekering is het terugkeren van het verkeerde pad. De ware bekering is om terug te keren van zonde en het valse geloof en terug te keren naar Jezus. Het betekent dat men in de verlossing van Zijn doopsel en Zijn oordeel aan het Kruis gelooft. 
Dus riep Johannes de Doper uit naar het volk van Israël, die de wet van God en het offeringssysteem had verworpen, om ze te overtuigen om terug te keren naar God. Het was de rol van Johannes de Doper om het volk naar Jezus terug te brengen zodat zij in Hem zouden geloven en van al hun zonden gered zouden worden. 
 
 

GELOOFT U IN DE VERLOSSING DOOR HET DOOPSEL VAN JEZUS?

 
Wat moet iedereen doen voor Jezus?
Iedereen moet in Hem geloven om van al zijn zonden gered te worden.

Het eerste wat Jezus deed in Zijn publieke ambt was door Johannes de Doper gedoopt te worden. Alle zonden van de wereld werden op deze manier aan Hem doorgegeven.
Dus was het doopsel van Jezus het begin van Gods zaligmaking van de mensheid als ook de rechtvaardige daad van Jezus om alle zonden van de wereld weg te wassen. God verlost iedereen die in de waarheid gelooft dat Jezus alle zonden van de wereld door Zijn doopsel wegnam. 
Toen Jezus naar deze wereld kwam en gedoopt werd door Johannes de Doper, begon het evangelie van het Koninkrijk van de Hemel. De hemelen werden geopend met Zijn doopsel en zoals beschreven in Mattheus 3:15, was het precies zoals het verzoeningsoffer beschreven in Leviticus 1:1-5, 4:27-31 in het Oude Testament. 
Alles in het Oude Testament heeft een partner in het Niewe Testament en andersom. “Zoekt in het boek des HEEREN, en leest; niet een van dezen zal er feilen, het een noch het ander zal men missen” (Jesaja 34:16). 
 
 

ZOWEL HET OUDE ALS HET NIEUWE TESTAMENT SPREEKT OVER DE VERZOENING VAN DE ZONDEN VAN ALLE MENSEN

 
Moeten we ons elke dag bekeren van onze dagelijkse zonden?
Nee. Echte bekering is om al u zonden toe te geven en uw gedachten op het doopsel van Jezus richt om de  verlossing te verkrijgen.

In het Oude Testament werden zonden van een dag aan het zondeoffer doorgegeven door het opleggen van handen. Het offer zou dan bloeden en veroordeeld worden in plaats van de zondaar. En de opgehoopte zonden van het hele jaar werden ook aan een zondeoffer doorgegeven door het opleggen van handen zodat het hele volk vergeven kon worden van de zonden van een jaar. 
In het Nieuwe Testament, op precies dezelfde manier, kwam Jesus en werd gedoopt in de Jordaan om alle zonden van de mensheid weg te nemen. Aldus werd het woord van God dat in het Oude Testament geprofeteerd was, vervuld.
Johannes de Doper, die Jezus doopte, was een dienaar van God die 6 maanden voor Jezus gezonden werd. Hij getuigde dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam door in Johannes 1:29 te zeggen, “Ziet! Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt!” 
Johannes de Doper gaf alle zonden van de mensheid aan Jezus door, door Hem in de Jordaan te dopen. Op deze wijze verzoende de Heer voor alle zonden van de mensheid. We hoeven nu alleem maar te geloven. 
Alle zonden van de wereld werden aan Jezus doorgegeven. De discipels van Jezus zeiden in Handelingen 3:19, “Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren.” 
Zij dronger er bij ons op aan te begrijpen waarom Johannes de Doper Jezus doopte, waarom hij tegen het volk zei Hem te volgen. Hij zei, “Betert u en bekeert u. Geloof in de verlossing van het doopsel van Jezus. Wees gereinigd van uw zonden.”
De Messias kwam en waste onze zonden in een keer weg door gedoopt te worden. Alle zonden van de wereld werden op deze manier aan Jezus doorgegeven. Aldus werd het Verbond van God vervuld met het doopsel van Jezus, zoals het geschreven staat in Mattheus 3:13-17. 
“Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!”
Om de zaligmaking van God te vervullen, kwam Jezus naar Johannes om gedoopt te worden. Johannes de Doper was een bijzondere dienaar van God. Lukas hoofdstuk 1 zegt dat Johannes een nakomeling van Aaron was, de eerste Hogepriester. God had Johannes, een nakomeling van Aaron, gekozen omdat Hij wilde dat de vertegenwoordiger van de hele mensheid alle gerechtigheid vervulde. 
Dus liet God Johannes 6 maanden voor de geboorte van Jezus geboren worden in het huis van de Hogepriester. Johannes de Doper bereidde de weg voor Jezus voor, door in de woestijn te roepen, “Bekeert u, adderengebroedsel! Betert u en bekeert u. De Messias zal komen. Bekeert u tot Hem of Hij zal u afsnijden en in het vuur werpen. Geloof in Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Bekeert u en laat u dopen, dan zult u verlost zijn.” 
Het evangelie van de verlossing wordt duidelijk beschreven in Handelingen 3:19. Toen Johannes de Doper de zonden van de mensheid uitriep, bekeerden velen. 
Omdat Johannes de zonden van de wereld aan Jezus doorgaf, werden alle zonden van de mensheid in een keer uitgewist. Omdat Johannes de Doper getuigde dat Jezus al onze zonden wegnam, weten we dat we gered kunnen worden door in het evangelie van de verlossing te geloven, het evangelie van het water en het bloed.
 
 

DE REDEN WAAROM JOHANNES DE DOPER VOOR JEZUS MOEST KOMEN

 
Wat betekent “want aldus”?
① meest geschikte 
② meest passende
③ Noodzakelijk alleen op deze wijze
(er is geen andere manier)

Diegenen van wie de zonden zijn weggewassen door in Jezus, de Verlosser, te geloven, kunnen hun zaligmaking bevestigen door de getuigenis van Mattheus tot het evangelie van het doopsel van Jezus. In Mattheus 3:15-16 kwam Jezus tot Johannes en zei, “Doop me.” En Johannes antwoordde, “Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?”
Het was Johannes de Doper die Jezus doopte, terwijl hij Hem herkende. Johannes was de dienaar van God die gestuurd werd om alle zonden van de mensheid aan Jezus door te geven. Omdat Jezus als de Verlosser kwam om de profetie van het Oude Testament te vervullen, gebood Hij Johannes de Doper om Hem te dopen om alle zonden van de wereld op Zijn hoofd te nemen. 
Waarom? Omdat Jezus de Zoon van God de Almachtige, de Schepper en de Verlosser is. Hij kwam naar ons om al onze zonden weg te wassen. Dus, om alle mensen te redden moest Hij gedoopt worden.
“Want aldus” werd Jezus gedoopt door Johannes de Doper en waste Hij al onze zonden weg. Hij werd voor ons aan het Kruis veroordeeld. Het doopsel van Jezus was de getuigenis voor onze zaligmaking. Omdat God in het Oude Testament had beloofd dat alle zonden aan het offerLam zouden worden doorgegeven, werd de Zoon van God het Lam en nam al onze zonden op Zich. 
Dus zowel het opleggen van handen in het Oude Testament als het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament zijn het doorgeven van zonden, en de zaligmaking en het eeuwige leven wordt gegeven aan diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven. 
 
 

HET DOOPSEL VAN JEZUS WASTE AL ONZE ZONDEN WEG

 
Hoe kunnen we ons met Christus bekleden?
Door gedoopt te worden in Christus.

Toen Jezus gedoopt wilde worden, probeerde Johannes de Doper Hem ervan te weerhouden door te zeggen, “Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?”
Maar Jezus antwoordde en zei, “Laat nu af, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.” Laat nu af. Laat af. Hij zei tegen Johannes, “U moet de zonden van alle mensen aan Me doorgeven, zodat Ik iedereen die in het evangelie van het water van de verlossing gelooft, tot Mij kan brengen. Dan zal Ik veroordeeld worden voor al hun zonden zodat iedereen die in Mijn doopsel gelooft, verlost zal worden van al zijn zonden. Geef de zonden van de wereld via het doopsel aan Mij door, zodat iederen die later zal komen, in één keer verlost zal worden van hun zonden. Laat daarom nu af.”
Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper en het doopsel van Jezus was volgens de rechtvaardige wet van de verlossing van God. Omdat alle zonden aan Jezus werden doorgegeven toen Hij gedoopt werd, kunnen we nu allemaal in een keer verlost worden als we in Jezus geloven en gedoopt zijn. Omdat Hij al onze zonden door het opleggen van handen op Zich nam, voor ons aan het Kruis stierf en nu aan de rechterhand van God zit, kunnen we gered zijn door in de verlossing van het water en de Geest te geloven. 
Hij is Jezus, die ons van alle zonden van de wereld redde. We kunnen gered worden door in Jezus te geloven die al onze zonden wegnam en het loon ervoor betaalde aan het Kruis. Het doopsel van Jezus was het begin van het evangelie van de verlossing. 
Het doopsel van de verlossing wordt vaak vermeld in de Bijbel en de Apostel Paulus zegt ook in Galaten dat hij met Christus gekruisigd werd omdat hij in Christus gedoopt was en met Christus bekleed was. De Apostel Paulus praat over zijn geloof in de verlossing door het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis. 
 
 
“LAAT NU AF”
 
Wat was de rol van Johannes de Doper?
Het was zijn rol om alle zonden van de wereld aan Jezus door te geven, als Hogepriester van de hele mensheid.

Jezus zei, “Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.” Alle gerechtigheid betekent om alle zonden met Zijn doopsel uit te wissen en alle mensen zondeloos te maken in hun hart. “Toen liet hij af.” Jezus werd gedoopt in de Jordaan.
Net zoals de Hogepriester zijn handen op het hoofd van een bok legde, legde Johannes de Doper zijn handen op het hoofd van Jezus en gaf alle zonden van de wereld aan Hem door. Johannes de Doper was de Hogepriester wiens taak het was om alle zonden van de wereld aan Jezus door te geven als de vertegenwoordiger van de mensheid. “God, ik gaf alle zonden van de wereld aan Uw Lam, Jezus, door.” Aldus werden alle zonden van de mensheid aan Jezus doorgegeven.
Johannes de Doper legde zijn handen op het hoofd van Jezus, dompelde Hem onder in het water en nam zijn handen weg toen Jezus uit het water omhoogkwam. Het doopsel van Jezus bracht de rechtvaardige zaligmaking. Aldus redde Jezus alle mensen die in Zijn doopsel geloven. 
 
 
DE HEMELEN WERDEN GEOPEND EN EEN STEM KWAM UIT DE HEMELEN
 
Vanaf welke tijd werd het Koninkrijk van de Hemel geopend?
Van de tijd van Johannes de Doper (Mattheus 11:12)

“En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” (Mattheus 3:16-17)
Toen Jezus alle zonden van de wereld had weggenomen met Zijn doopsel, werden de hemelen voor Hem geopend. Aldus werd het Verbond van God, dat reeds duizenden jaren van tevoren gemaakt was, vervuld door het doopsel van Jezus in de Jordaan. 
Aldus redde Jezus, als het Lam van God, alle mensen van de wereld van hun zonden. Alle zonden van de wereld waren aan Jezus doorgegeven en Hij vervulde de wil van God.
Het wordt getuigd in Johannes 1:29, “Ziet! Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt!” Omdat alle zonden aan Jezus, het Lam van God waren doorgegeven, liep Hij na drie jaar naar het Kruis op Golgotha met die last op Zijn schouders. Nadat Hij alle zonden met Zijn doopsel op Zich had genomen, zei Hij overal waar Hij ging, aan iedereen die Hem volgens het geloof ontving, dat al hun zonden waren vergeven. 
In Johannes 8:11 vertelde Hij de vrouw die overspelig was, “Zo veroordeel Ik u ook niet.” Hij kon haar ook niet veroordelen omdat Degene die veroordeeld moest worden Jezus Zelf was, die alle zonden op Zich had genomen. Dus vertelde Hij alle mensen dat Hij de Verlosser van zondaars was. 
Omdat Hij, de Zoon van God, al onze zonden wegnam, kon iedere gelovige in de wereld geheiligd worden. De hemelen werden geopend toen Hij gedoopt werd. De poorten van het Koninkrijk van de Hemel werden geopend en iedereen die in het doopsel van Jezus gelooft, kan vrij binnenkomen. 
 
 

JEZUS WERD GEKRUISIGD NADAT HIJ ALLE ZONDEN VAN DE WERELD DOOR ZIJN DOOPSEL OP ZICH NAM

 
Hoe kneusde Jezus satans hoofd?
Door van de dood te herrijzen nadat Hij het oordeel voor al onze zonden had geaccepteerd.

Omdat alle zonden op Zijn hoofd werden gelegd, moest Jezus veroordeeld worden aan het Kruis. Hij was diepbedroefd en verontrust toen Hij aan de folterende pijn dacht die Hij aan het Kruis zou lijden. Hij bad tot Zijn zweet grote druppels bloed werden. Toen Hij met Zijn discipels naar een plaats ging die Gethsémané heette, riep Hij uit, “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan!” (Mattheus 26:39) “Ik werd gedoopt en nam alle zonden van de wereld weg, maar laat Mij niet ervoor sterven.” 
Op de Grote Verzoendag in het Oude Testament, moest het zondeoffer gedood worden zodat het bloed door de Hogepriester voor de verzoendeksel kon worden gesprenkeld. Op dezelfde wijze, moest Jezus gekruisigd worden en God besloot dat Hij het niet anders kon doen. 
Het altaar is het oordeel van God en het bloed van het zondeoffer is het leven. Om zeven keer het bloed voor en op de verzoendeksel te sprenkelen, betekent dat heel het oordeel is doorgegeven (Leviticus 16:1-22). 
Jezus bad tot God om de beker aan Hem te laten voorbijgaan. Maar Zijn Vader stond Hem dat niet toe en Jezus zei uiteindelijk, “doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt” (Mattheus 26:39). Hij bad tot God om te doen wat Hij nodig achtte. Hij beëindigde Zijn gebed en volgde de wil van Zijn Vader. 
Jezus gaf Zijn eigen wil op en gehoorzaamde Zijn Vader. Waarom? Omdat, als Hij niet was veroordeeld nadat Hij alle zonden van de wereld had weggenomen, zou de zaligmaking niet volbracht zijn. Hij werd gekruisigd omdat Hij alle zonden van de mensheid door Zijn doopsel wegnam. “Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere” (Romeinen 6:23).
God vervulde het Verbond dat zei dat Hij de Verlosser zou sturen en de mensheid zou redden door het opleggen van handen, het doopsel van Jezus. Jezus gehoorzaamde Gods wil en accepteerde het oordeel voor ons. 
Het was ook de vervulling van de profetie in Genesis 3:15, “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.” God beloofde Adam dat Hij de Messias zou sturen, een zaad van Eva, en dat Hij Satans macht die de mensheid tot zondaars maakte, zou verslaan en naar de hel zou gaan.
Als we het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis kennen en erin geloven, zullen al onze zonden weggewassen worden en worden we gered van het oordeel.
We moeten een gezond geloof in ons hart hebben als we nadenken over het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis. Geloof het in uw hart en u zult gered zijn. 
 
 

HET DOOPSEL VAN JEZUS IS HET BEGIN VAN HET HEMELSE EVANGELIE

 
Wat was het laatste gebod van de Heer voordat Hij naar de Hemel opsteeg?
Hij gebood Zijn discipels, discipels te maken in alle landen door ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te dopen.

Het doopsel van Jezus was het begin van het evangelie en Hij redde alle zondaars met Zijn doopsel en bloed. In Mattheus 28:19 staat geschreven, “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.” Jezus zei tegen Zijn discipels te getuigen dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest de hele mensheid van hun zonden hadden gered en ze allemaal door Zijn doopsel en Zijn bloed hadden weggewassen.
Jezus gaf hen de macht om discipels in alle landen te maken, om hen te onderwijzen over het doopsel van Jezus, het doopsel van de verlossing, het doopsel dat alle zonden van de wereld wegwaste. 
Ongeveer 2000 jaar geleden kwam Jezus naar deze wereld in de gedaante van een mens en werd gedoopt door Johannes de Doper. Met het doopsel van Jezus, werden alle zonden van de wereld, inclusief al onze zonden, aan Hem doorgegeven. 
Hoeveel zonden werden aan Hem doorgegeven? En hoe zit het met de zonden van morgen? Hij vertelt ons dat zelfs de zonden van morgen aan Hem zijn doorgegeven. De zonden van onze kinderen, die van alle generaties, verleden, heden en toekomst, zelfs de zonden van Adam, werden aan Jezus doorgegeven. 
Hoe kan er geen zonde zijn? Hoe kunnen we zonder zonde zijn? Omdat Jezus al onze zonden en alle zonden van de wereld wegnam met Zijn doopsel zodat alle gelovigen zichzelf van de zonden konden bevrijden en toegang konden verkrijgen tot het Koninkrijk van de Hemel. 
“Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn” (Johannes 3:21).
Jezus waste al onze zonden met Zijn doopsel, Zijn bloed aan het Kruis, Zijn dood en Zijn herrijzenis weg. Daarom is men van alle zonden verlost als men in Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis gelooft. Dit is het geloof van de verlossing. 
Als we in het doopsel en het bloed van Christus geloven, zijn we gered. Zijn we de rechtvaardigen of zondaars als we op de juiste wijze in Jezus geloven? We zijn de rechtvaardigen. Zijn we zonder zonde ook al zijn we onvolmaakt? Ja, we zijn zonder zonde. Om in het doopsel van Jezus en het oordeel aan het Kruis te geloven, is om het volledige en juiste geloof te hebben.
 
 
IN DE NAAM VAN JEZUS TE DOPEN EN GEDOOPT TE ZIJN
 
Wat is het begin van het hemelse evangelie?
Het doopsel van Jezus.

Omdat de mens een onvolmaakt wezen is, dopen geestelijken diegenen die in het doopsel van Jezus en Zijn bloed geloven om ze hun geloof te laten bevestigen. De wedergeborenen verzekeren zich ervan dat ze gered zijn door zich op dezelfde manier te laten dopen als Jezus, als bewijs van het geloof. 
De geestelijke bidt eerst met zijn handen op het hoofd van een wedergeboren persoon en vraagt om de zegeningen van God zodat deze persoon Hem tot het einde van zijn leven zal aanbidden. Daarna doopt hij hem in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
We worden gedoopt op basis van ons geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed. Dit doopsel is om aan te tonen dat alle zonden aan Jezus zijn doorgegeven, dat de gedoopte persoon met Jezus stierf en met Hem herrees. 
Het doopsel verkondigt iemands geloof in het doorgeven van zonden aan Jezus door Zijn doopsel, in de veroordeling van iemands zonden naast Jezus en in de herrijzenis met Hem. Het is om iemands geloof voor de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, Satan en iemands broeders en zusters te verkondigen. Het is om te belijden dat iemand is wedergeboren uit het water en de Geest. 
Diegenen die in Jezus geloven, doordat ze de ware betekenis van het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis kennen, zijn gered van alle zonden van de wereld. Daarom worden zij in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest gedoopt. 
“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden” (2 Korinthiers 5:17). Onze oude dingen zijn voorbijgegaan en we zijn wedergeboren als geloofsmensen. Om zeker te zijn in ons hart, worden we gedoopt. We zijn gedoopt in Jezus door in het doopsel van Jezus te geloven. 
 
 
LEVEN NA DE WEDERGEBOORTE UIT HET DOOPSEL VAN JEZUS EN ZIJN BLOED AAN HET KRUIS
 
Waarvoor leven de wedergeborenen?
Zij leven voor het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en prediken het evangelie over de hele wereld.

Het leven na de verlossing en de wedergeboorte moet geloof in het woord van God met zich meebrengen. Het mag geen emotioneel leven zijn waarin we elke dag onze dagelijkse zonden moeten belijden. We moeten liever een gelovig leven leiden waarin we iedere dag verzekerd zijn dat Jezus al onze zonden met Zijn doopsel wegnam. 
Al onze zonden werden aan Jezus doorgegeven toen Hij gedoopt werd. Daarna leefde Hij drie jaar met deze last totdat Hij het oordeel voor al onze zonden accepteerde en gekruisigd werd. 
Daarom moeten wij gelovigen, in het geschreven woord geloven en niet in emoties. Als we dat niet doen, zullen we ons alleen maar zorgen maken over onze dagelijkse zonden nadat we verlost en wedergeboren zijn. 
We moeten onze persoonlijke mening over zonde verwerpen en alleen in het evangelie van het water en het bloed geloven. Dit is het leven dat een verloste persoon moet leiden. 
Wat zei Johannes de Doper over Jezus? Hij zei, “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!” (Johannes 1:29) Hij getuigde dat Jezus de zonden van vandaag, morgen en gisteren wegnam, helemaal terug tot aan de erfzonde.
Nam Hij niet al deze zonden weg? Waren niet al deze zonden aan Jezus doorgegeven? De zonde van de wereld omvatten al onze zonden van het verleden, het heden en de toekomst. We moeten het evangelie van de verlossing door het doopsel van Jezus bevestigen. 
Diegenen die in de waarheid van het doopsel van Jezus en Zijn bloed geloven, zullen gered worden. Iedereen die in het doopsel van Jezus gelooft, heeft geen zonde in zijn hart. 
Echter veel mensen denken dat zij nog altijd zonden hebben omdat zij zich er niet bewust van zijn dat al hun zonden al aan Jezus werden doorgegeven door Zijn doopsel. Zij zijn door Satan bedrogen. Satan fluistert tegen hen door hun vleselijke gedachten. “U zondigt iedere dag. Hoe kunt u zonder zonde zijn?” 
Zij hoeven alleen maar in God te geloven om zonder zonde te zijn. Maar Satan bedriegt hen door ze te laten denken dat zij zondaars zijn omdat zij nog altijd zondigen. Niemand heeft zonde als hij in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis gelooft. 
Omdat we in deze wereld leven als onvolmaakte en zwakke wezens, kunnen we nooit zeggen dat we rechtvaardig zijn geworden door onze werken. Maar we kunnen met geloof zeggen dat we gered zijn door de waarheid van het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis. Als we eenmaal begrijpen dat door te geloven in het doopsel van Jezus en Zijn bloed, ons hart geheiligd wordt, weten we zeker dat we geen zonde hebben. 
“♬ Ik ben verlost. Jij bent verlost. We zijn allen verlost ♬” Het is zo’n vreugdevol en gelukkig gevoel om met het verlangen te leven om het evangelie aan iedereen te prediken en te weten dat we door de Geest geleid worden. 
Natuurlijk zondigen wij gelovigen iedere dag maar we hebben geen zonde. We hebben het doopsel van Jezus en Zijn bloed in ons hart. Ons hart was gevuld met zonde, maar nu we in het doopsel van Jezus geloven, kunnen we zondeloos blijven. 
“Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden” (Hebreeën 10:16).
Ons hart is vrij van zonde. Jezus maakte het voor ons mogelijk om volledig verlost te worden met Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis. De zaligmaking van zonde komt voort uit het geloof in het woord van God.
 
 
IEDEREEN DIE IN HET DOOPSEL VAN JEZUS EN ZIJN BLOED AAN HET KRUIS GELOOFT, KAN NOOIT MEER EEN ZONDAAR WORDEN
 
Worden we weer zondaars als we zondigen?
Nee, we worden nooit meer zondaars.

Toen we nog niet in het doopsel van Jezus en Zijn bloed geloofden, was er zonde in ons hart hoe vaak we ook om vergeving baden. Maar toen we in het ware evangelie gingen geloven, werden al onze zonden weggewassen. 
“Hé, hoe komt het dat u tegenwoordig zo straalt en vrolijk bent?” 
“Weet u, ik heb geen zonden meer in mijn hart.” 
“Echt waar? Dan kunt u nu zeker zoveel zondigen als u wilt?” 
“Ach, de mens kan er niets aan doen dat hij zondigt. Zo is de mens. Maar Jezus nam alle zonden met Zijn doopsel weg en accepteerde het oordeel voor hen aan het Kruis. Daarom wijd ik mezelf aan het dienen van het evangelie in de Kerk. Romeinen hoofdstuk 6 zegt dat iedereen zo zou moeten leven. Omdat ik niet langer zonde in mijn hart heb, wil ik het rechtvaardige werk doen. We moeten in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis geloven en het evangelie over de wereld prediken! Als we in Jezus geloven, onze Meester van de verlossing, kunnen we nooit meer zondaars worden. We moeten in de eeuwige zaligmaking van het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis geloven. Ik ben zo dankbaar!”
 
 

WIE ONTVANGT DE GEEST?

 
Wat getuigde Johannes de Doper over Jezus?
Hij getuigde dat Jezus het Lam van God was die alle zonden van de wereld, nl de zonden van het verleden,  het heden en de toekomst, en zelfs de erfzonde, wegnam.

Wie in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis gelooft, ontvangt de zaligmaking. Hoe ontvangen we de Geest? Handelingen 2:38-39 geeft ons het antwoord. “En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.”
Om in de naam van Jezus Christus gedoopt te worden, betekent dat men gelooft in het doopsel van Jezus en dat men verlost is. Dan zal de Geest gegeven worden als een geschenk van God. 
Als men gedoopt wordt in de naam van Jezus Christus, betekent het ook dat men geheiligd wordt door in het doopsel en bloed van Christus te geloven. Als we dit geloof aannemen, worden we verlost en rechtvaardig. Gelovigen worden zo wit als sneeuw door het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis.
“En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.” Als we vastberaden geloven dat al onze zonden aan Jezus zijn doorgegeven door Zijn doopsel en dat Hij voor hen veroordeeld werd met Zijn dood aan het Kruis, wordt ons hart gereinigd. Ons nieuwe leven begint als we in het doopsel van Jezus en Zijn bloed geloven en de gave van de Heilige Geest ontvangen en kinderen van God worden. 
“En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32). We moeten de ware betekenis van het oordeel van de Heer aan het Kruis kennen. De waarheid is dat Jezus al onze zonden met Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis uitwiste. De verlossing wordt ons gegeven als we in de waarheid geloven.
 
 

HET DOOPSEL VAN JEZUS VERLOST ONS

 
Wie ontvangt de Geest?
Hij die verlost is van alle zonden door geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis

De verzoening van de zonden door het offeringssysteem van het Oude Testament, vertegenwoordigt het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament. Het doopsel van Jezus is de kern van alle profetieën van het Oude Testament. De tegenhanger van het opleggen van handen in het Oude Testament kan gevonden worden in het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament. 
Alle zonden van de wereld werden aan Jezus doorgegeven door Zijn doopsel net zoals de zonden van Israël werden doorgegeven aan de zondebok door het opleggen van handen. 
Moeten we in het doopsel van Jezus geloven om van al onze zonden gered te worden? Ja! Dat moeten we! We moeten de waarheid accepteren dat Jezus alle zonden van de wereld door Zijn doopsel wegnam. Als we niet in het doopsel van Jezus geloven, kunnen onze zonden niet aan Hem worden doorgegeven. We moeten geloven om onze zaligmaking compleet te maken. Anders kunnen we niet rechtvaardig worden. 
Jezus redde alle zondaars van de wereld op de meest gepaste en rechtvaardige manier met Zijn doopsel. Het had niet op een passendere manier gedaan kunnen worden. Omdat het doopsel van Jezus het proces was waarbij alle zonden aan Hem werden doorgegeven, moeten we erin geloven om ons hart permanent van de zonden te reinigen.
We moeten ook geloven dat het bloed van Jezus de veroordeling van al onze zonden was. Aldus is iedereen die in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis gelooft, gered van de zonde.
We moeten in het doopsel van Jezus geloven om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan. Dit is de enige manier waarop we verlost kunnen worden van alle zonden en aan het gerechte oordeel kunnen ontsnappen. 
Het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament en het opleggen van handen in het Oude Testament, zijn spiegels van elkaar. Zij zijn de verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. 
In het Nieuwe Testament kwam Johannes de Doper 6 maanden voor Jezus. Toen Jezus gedoopt was, was dit “Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van God” (Markus 1:1). Het evangelie begint op het moment dat Jezus alle zonden van de wereld door Zijn doopsel wegnam. 
De zaligmaking van de mensheid werd uitgevoerd door een reeks gebeurtenissen: de geboorte van Jezus, Zijn doopsel, Zijn dood aan het Kruis, Zijn herrijzenis en Zijn hemelvaart. Als we het proces van de zaligmaking in deze reeks van gebeurtenissen kennen en begrijpen, zijn we gered van al onze zonden. Het doopsel van Jezus was het begin van het evangelie terwijl het bloed aan het Kruis de voltooiing was. 
“Het begin des Evangelies van Jezus Christus, den Zoon van God” (Markus 1:1). We kunnen geen van Zijn rechtvaardige daden uit het evangelie van de Zoon van God weglaten, niet Zijn doopsel, Zijn bloed aan het Kruis, Zijn herrijzenis, Zijn hemelvaart noch Zijn Tweede Komst. 
Jezus kwam naar deze wereld in het vlees en waste alle zonden van de mensheid weg met Zijn doopsel, dit was het begin van het hemelse evangelie. Als één van deze dingen onbreekt, is het hemelse evangelie niet compleet. 
Als daarom iemand wedergeboren wil worden, moet hij in het doopsel van Christus en Zijn bloed geloven. Tegenwoordig geloven veel mensen niet in de waarheid van het doopsel van Jezus en Zijn bloed. Zij denken dat het doopsel van Jezus slechts een ritueel was. Dit is een ernstig misverstand. Iedereen die in Jezus gelooft, moet ook in Zijn doopsel en bloed geloven.
Hoe kunnen onze zonden weggewassen worden door gewoon om vergeving te bidden? Al onze zonden werden aan Jezus doorgegeven toen Hij gedoopt werd door Johannes de Doper. Er was voor Hem geen andere manier om de zonden van de mensheid op Zich te nemen. 
De mens moet wedergeboren worden uit het water en de Geest om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan. Er kan geen verlossing zijn zonder het waterdoopsel, het bloed aan het Kruis en de Geest. Alleen iemand die wedergeboren is, kan God zien, zoals Jezus tegen Nicodemus zei in Johannes 3:5. De ware zaligmaking komt alleen naar ons als we in het doopsel van Jezus en Zijn bloed geloven.
 
 

KUNNEN WE GERED WORDEN ZONDER HET DOOPSEL VAN JEZUS?

 
Hoe werd Jezus onze Verlosser?
Door al onze zonden weg te nemen met Zijn doopsel

Als we van het publieke ambt van de Heer zouden weglaten dat Jezus naar deze wereld kwam en al onze zonden wegnam door Zijn doopsel, of de heiligheid van Jezus, die geboren werd uit de Maagd Maria, of door niet te geloven in het Kruis van Jezus, zou het Christendom slechts een bijgelovige religie worden die haar gelovigen laat chanten “vergeef me, vergeef me, vergeef me” net zoals Boedhisten dat doen in hun tempels. 
Als we het doopsel van Jezus zou weglaten zou dat betekenen dat onze zonden niet aan Hem zijn doorgegeven. Ons geloof zou waardeloos zijn, waardoor we niet veel verschillen van de schuldenaar die beweert dat hij zijn schulden volledig betaald heeft, terwijl hij in feite helemaal niets betaald heeft. Het zou ons allemaal leugenaars maken. Als een schuldenaar zegt dat hij al zijn schulden heeft betaald terwijl hij in feite helemaal niets heeft betaald, dan is hij in werkelijkheid en in zijn geweten nog steeds een schuldenaar.
Jezus waste de gelovigen schoon met het water van Zijn doopsel en Hij maakte hun de kinderen van God. Jezus nam alle zonden van de wereld weg door Johannes de Doper, zodat alle gelovigen geheiligd konden worden. Als we dit weten en erin geloven, wordt ons hart voorgoed rein. 
Dank God voor Zijn genade. Lukas 2:14 zegt, “Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.” Ons geloof in het water en het bloed van Jezus brengt ons de volledige zaligmaking en maakt ons de kinderen van God. Het doopsel van Jezus en Zijn bloed redde ons. Iedereen die in deze twee dingen gelooft, is gered. 
Niets kan uit Zijn werken worden weggelaten. Sommigen geloven alleen in het bloed en ze zeggen dat de Apostel Paulus over niets anders praatte dan over het Kruis. Maar het doopsel van Jezus was opgenomen in Zijn Kruis. 
We kunnen in Romeinen hoofdstuk 6 zien dat Paulus in Christus gedoopt was en met Christus stierf. En ook in Galaten 2:20, “Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.”
En in Galaten 3:27-29, “Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.”
Om gedoopt te zijn in Christus betekent om in alle dingen te geloven die Hij in deze wereld deed, Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Als men in het doopsel van Jezus en Zijn bloed gelooft, dan gelooft men in de waarheid dat Jezus al onze zonden bijna 2000 jaar geleden heeft uitgewist. Er is geen andere manier die ons de zaligmaking brengt.
 
 
WE ZIJN GERED DOOR GOD ALS WE GELOVEN IN HET DOOPSEL VAN JEZUS EN ZIJN BLOED AAN HET KRUIS 
 
Kunnen onze zonden weggewassen worden, gewoon door om vergeving te bidden?
Nee. Vergeving van zonden is alleen mogelijk door ons geloof dat alle zonden aan Jezus werden doorgegeven toen Hij door Johannes de Doper gedoopt werd.

“Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid” (Romeinen 10:10). 
“Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan” (Galaten 3:27). Ons geloof laat ons in Christus gedoopt zijn, Christus aan doen en de kinderen van God worden. Toen Jezus naar deze wereld kwam en gedoopt werd, werden al onze zonden en de zonden van de wereld aan Hem doorgegeven. 
Ons geloof heeft ons ertoe gebracht om één te zijn met Christus. We stierven toen Hij stierf. We zijn herrezen toen Hij herrees. Omdat we nu in het doopsel van Jezus, Zijn bloed en Zijn herrijzenis, Zijn hemelvaart en Zijn wederkomst geloven, kunnen we het Koninkrijk van de Hemel binnengaan en er voor eeuwig leven. 
Als mensen alleen in het bloed van Jezus geloven, kunnen zij alleen lijden onder de zonden die in hun harten blijven. Waarom? Omdat zij de betekenis van het doopsel van Jezus niet kennen of accepteren, dat al hun zonden wegnam en hun zondige harten reinigde, waardoor ze voor eeuwig zo wit als sneeuw werden. 
Gelooft u in het doopsel van Jezus en Zijn bloed dat u van al uw zonden redt? Geloof alstublieft. Zonder geloof in het doopsel van Jezus, is uw geloof nutteloos. Zonder geloof in het doopsel van Jezus, kunt u niet van uw zonden verlost worden, u bevindt zich in een onbeantwoorde liefde. 
Diegenen die alleen in het Kruis geloven, zeggen “Jezus is mijn Heer, mijn Verlosser, die voor mij aan het Kruis stierf. Hij herrees van de dood en getuigde 40 dagen lang van Zijn herrijzenis voordat Hij opsteeg naar de Hemel waar Hij nu aan de rechterhand van God zit. Ik geloof dat Hij een tweede keer zal komen om ons te veroordelen en ik bid dat Jezus me vollledig zal veranderen zodat ik Hem kan ontmoeten. O, mijn geliefde Jezus, mijn Heer.” 
Zij vragen om vergeving voor hun zonden en hopen zonder zonden te zijn, maar er zijn zonden in hun hart. “Ik geloof in Jezus maar ik heb zonde in mijn hart. Ik hou van Jezus maar ik heb zonde in mijn hart. Ik kan niet zeggen, “kom alstublieft tot mij, mijn bruidegom” omdat ik zonde heb en ik kan niet zeker zijn van mijn zaligmaking. Dus hoop ik dat Jezus zal komen als ik goed voorbereid ben en nadat ik nog harder gebeden heb en berouw heb getoond. Ik hou van Jezus met heel mijn hart maar durf Hem niet onder ogen te komen vanwege de zonden in mijn hart.” 
Als Jezus zulke mensen zou vragen, “Waarom denkt u dat u niet volmaakt bent?” 
Zouden zij antwoorden, “Heer, ik weet dat ik niet rechtvaardig ben omdat ik iedere dag zondig. Dus roep me alstublieft als u de zondaars roept.” 
Zij weten niet dat God, de Schepper en de Rechter, zondaars niet zal accepteren of hen tot Zijn kinderen zal maken. 
De Bruidegom kwam en lostte alle problemen van de zonden voor de bruid op, maar omdat de bruid het niet wist, leed ze. Als we denken dat we zondaars zijn omdat we met het vlees hebben gezondigd, hebben we geen vertrouwen in God. Als we de waarheid van het woord van God niet kennen of niet begrijpen, zal de zonde in ons hart zich blijven vermenigvuldigen. 
 
Waarom lijden sommige mensen door de zonde die in hun hart blijft?
Omdat zij de betekenis van het doopsel van Jezus, dat al hun zonden wegnam, niet kennen of niet in hun  hart accepteren.

De Bruidegom nam de zonden van de wereld weg. Waar? In de Jordaan toen Hij gedoopt werd. Diegenen die niet geloven, zijn nog altijd zondaars. Het blijven verontreinigde bruiden.
De Bruidegom vraagt de bruid, “Hoe kunt u van Me houden als u niet Mijn bruid bent? Voordat u Me uw bruidegom noemt, moeten al uw zonden weggewassen zijn.”
Kunnen we verlost worden zonder het doopsel van Jezus? Nee! We zijn geschapen naar het beeld van God, dus zoeken we gerechtigheid in ons hart en ons geweten probeert rechtvaardig te zijn. Maar het is onmogelijk voor ons om te denken dat we zondeloos zijn als onze harten niet gereinigd zijn. Alleen als we het doopsel van Jezus accepteren en erin geloven, kunnen we werkelijk zeggen dat we geen zonden hebben en dat we rechtvaardig zijn.
Ons geweten kan nooit geheiligd worden als we onszelf zonder zonde beschouwen terwijl we in werkelijkheid zonde in onze harten hebben. Onder deze omstandigheden kan God ons ook niet accepteren. God liegt nooit. 
God zei tegen Mozes dat hij de Israëlieten moest tellen en dat zij Hem losgeld voor hun levens moesten betalen. De rijken moesten niet meer dan een halve shekel betalen en de armen niet minder. Iedereen moest het losgeld betalen. 
Hoe kan iemand daarom geheiligd worden als hij niet gelooft in Jezus die zijn losgeld voor zijn leven heeft betaald? Zo’n persoon heeft zonde in zijn hart. 
Als we alleen in het bloed van Jezus geloven, hebben we zonde in ons hart en moeten we biechten dat we zondaars zijn. Maar als we in het evangelie van Zijn doopsel en het Kruis geloven, kunnen we werkelijk verklaren dat we geen zonden hebben. De zaligmaking en het eeuwige leven zijn van ons. 
 
 

DE GODSLASTERING TEGEN DE GEEST

 
Welke zonde veroordeelt de mens tot de hel?
De zonde tegen de Geest, met andere woorden, niet in het doopsel van Jezus te geloven.

Romeinen 1:17 zegt, “Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof”. De gerechtigheid van God wordt onthuld in het evangelie. Jezus Christus kwam naar deze wereld en waste al onze zonden met Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis weg. Het doopsel van Jezus en Zijn bloed zijn de kracht van het evangelie. Jezus waste onze zonden voor eens en altijd weg. 
Te geloven betekent de zaligmaking, en niet te geloven betekent de eeuwige hel. Onze Vader in de hemel stuurde Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld en liet Hem dopen voor de verzoening van onze zonden. Hij die aldus in Hem gelooft, kan gereinigd worden van al zijn overtredingen. 
De enige zonde die in deze wereld overblijft is de zonde om niet in Zijn doopsel en bloed te geloven. Niet te geloven is godslastering tegen de Geest en een zonde die door God veroordeeld zal worden, waarbij Hij de niet-gelovigen tot de hel veroordeelt. Het is de ernstigste zonde van allemaal. Iedereen die deze zonde begaat, moet zich bekeren en verlost worden door in het doopsel van Jezus te geloven. Zo niet, zult u voor altijd geruineerd zijn. 
Bent u gered met de getuigenis van de verlossing door Zijn doopsel en bloed? Heeft u de getuigenis ontvangen van Johannes zoals die geschreven staat in Johannes 1:29, “Zie, Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt!” Gelooft u in het doopsel van Jezus en Zijn bloed zoals het geschreven staat in Hebreeën 10:18, “Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.” 
God ekent diegenen die met hun hart in het doopsel van Jezus en Zijn bloed geloven. God maakt hun Zijn kinderen. Diegenen die in het doopsel van Jezus en Zijn bloed geloven, zijn verlost door de rechtvaardige liefde van Jezus. 
Diegenen die God stuurde spreken de woorden van God, maar diegenen die van deze aarde zijn, die niet door God gezonden zijn, prediken volgens hun eigen gedachten. Er zijn velen op deze aarde die het woord van God prediken maar diegenen die door God gezonden zijn prediken het doopsel van Jezus en Zijn bloed. 
Maar diegenen die hun eigen woorden prediken, drukken alleen hun eigen gedachten uit. Zij zeggen, “We zijn verlost van de erfzonde, maar iedereen moet voor zijn dagelijkse zonden belijden.” Ze zeggen dat we geleidelijk geheiligd moeten worden. 
Maar kan iemand uit zichzelf geheiligd worden? Kunnen we uit eigen kracht geheiligd worden? Zijn we geheiligd omdat God al onze zonden wegwaste, of omdat we zelf de verlossing probeerden te bereiken? 
Het ware geloof is wat ons heiligt. Kunnen we kolen wit maken door het duizend keer te wassen? Kunnen we zwarte huid wit maken met loog? Geen zeep of loog kan onze zonden wegwassen, onze eigen gerechtigheid is als een vuile lap. Worden we rechtvaardig door in het doopsel van Jezus en Zijn bloed te geloven of door alleen in het bloed aan het Kruis te geloven? 
Het ware geloof komt van het water van Jezus doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. De zaligmaking komt niet als resultaat van onze eigen inspanningen. Alleen ons geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed verlossen ons van de zonden en maken ons rechtvaardig. 
De Vader heeft alle mensen in de handen van Zijn Zoon gelegd, en diegenen die in Hem geloven zullen het eeuwige leven hebben. Als men in de Zoon gelooft, dan gelooft men in de verlossing door Zijn doopsel en bloed. Hij die gelooft, zal het eeuwige leven hebben als een kind van God. Hij die gered is, leeft voorgoed aan de rechterhand van God. 
Het geloof in het doopsel van Jezus en Zijn eenheid met God is ook geloof in de Geest. Het woord van de waarheid staat ons toe om wedergeboren te worden. We zijn gered door in het doopsel van Jezus en Zijn bloed te geloven. 
Heb geloof. Men verdient de verlossing als men in het doopsel van Jezus gelooft. Geloof in het ware evangelie en verkrijg de vergeving van de zonde.