Search

Wat is het Evangelie?

Wat is het Evangelie van het Water en de Geest?

De apostel Paulus zei, "Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb: dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften" (1 Korintiërs 15:3-4). Wat betekent het woord "de Schriften" in de zin "Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften? Het betekent het Oude Testament. De apostel Paulus zei dat Jezus stierf voor al onze zonden volgens het verbond en de openbaring van het Oude Testament. Hoe verzoende Hij al onze zonden? Hij deed het door Zijn rechtvaardige daad: Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis.

Weet u, in de tijd van de Vroege Kerk was er geen Kerstmis tot het einde van de tweede eeuw. De vroege Christenen en de Apostels vierden slechts 6 Januari als "de dag van Jezus' doopsel" en het was het enige gedenkfeest van de Vroege Kerk.

Waarom legden de apostels zoveel nadruk op het doopsel van Jezus? Het is een geheim van de waarheid van het water en de Geest dat zij ontvingen van Jezus en predikten door de hele wereld. Jezus zei: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan." (Johannes 3:5). Bloed betekent het Kruis, maar wat betekent dan het water?

(Ik hoop dat u niet verward bent geraakt door het water doopsel van gelovigen en het Doopsel van Jezus. Let alstublieft aandachtig op bij de betekenis van Jezus' doopsel. Nu concentreren we ons niet op het water doopsel van gelovigen of op de leer van doopsbelijdenis).

Waarom werd Jezus door Johannes gedoopt? Waarom verklaarde Jezus dat Zijn Doopsel "betaamt het ons om alle gerechtigheid te vervullen?"(Mattheus 3:15)

Hebreeën 10:1 zegt "Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen." Laat ons eens kijken naar het typische offer dat God Zijn volk gaf voor hun zaligheid in de tijd van het Oude Testament. Als iemand gezondigd had of schuldig was, moest hij een zondeoffer maken om voor zijn zonden te verzoenen. Laat ons kijken naar Leviticus 1:3-5, "Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren; aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des HEEREN. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des HEEREN; en de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren, en het bloed sprengen rondom dat altaar, hetwelk voor de deur van de tent der samenkomst is." Hier kunnen we zien dat het zondeoffergave aan drie voorwaarden moest voldoen om wettig voor God te zijn.

Zij moesten
  • (1) het offerdier zonder smet voorbereiden (v. 3).
  • (2) Hij moest zijn handen op het hoofd van het brandoffer leggen (v. 4).
  • (3) het offer doden (laten bloeden) om voor zijn zonden te verzoenen (v. 5).
Toen Aaron, de hogepriester zijn handen op het hoofd van de geit legde, waren alle zonden van de Israeli's doorgegeven aan het hoofd van de geit.

In de bovenstaande versen, moeten we God's wet, dat de zonden aan het hoofd van het offerdier werden doorgegeven door het opleggen van handen voordat het dier gedood werd, bevestigen. Het is een erg belangrijke waarheid. U kunt zoveel uitdrukkingen vinden zoals "handen opleggen op het hoofd van het zondeoffer" voor de verlossing van de zonde in de volgende hoofdstukken van Leviticus. Leviticus 16:21 zegt, "En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van den levenden bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israels, en al hun overtredingen, naar al hun zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd des boks leggen, en zal hem door de hand eens mans, die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten."

Toen Aaron, de hogepriester zijn handen op het hoofd van de geit legde, waren alle zonden van de Israeli's doorgegeven aan het hoofd van de geit. Als een zondaar zijn handen op het hoofd van een offer legt, worden zijn zonden aan het hoofd ervan doorgegeven. Op dezelfde wijze wordt bij een persoon die tot priester gewijd wordt, ook de handen van een predikant op het hoofd van de persoon gelegd, om zo het priestersambt eraan door te geven. Daarom was "het opleggen van handen" een handeling van het doorgeven van zonden aan het offer. Het betekent "eraan doorgeven"

En dan moest het dier doodbloeden omdat "het leven van het vlees is in het bloed, . want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen"(Leviticus 17:11).

De Israeli's echter waren te zwak om al hun zonden uitgewist te krijgen, want zij konden er niets aan doen om iedere dag weer opnieuw te zondigen totdat zij stierven, zelfs al offerden zij iedere keer dat zij zondigden. Dus gaf God hun eens per jaar een kans om vergeven te worden voor al hun jaarlijkse zonden. Het was het ritueel van de Grote Verzoendag. Op de Grote Verzoendag, legde Aaron, de hogepriester zijn handen op het hoofd van de zondebok om de jaarlijkse zonden van alle Israeli's in een keer eraan door te geven (Leviticus 16:21).

Aaron was de vertegenwoordiger van de Israeli's op dat moment, omdat hij zijn handen op het hoofd van de geit legde in plaats van de Israeli's. Wanneer hij zelf zijn handen op het hoofd van de geit legde, waren alle zonden van de Israeli's (ongeveer 2-3 miljoen op dat moment) aan het hoofd van de zondebok doorgegeven door zijn wettige daad. Het was een eeuwige verordening voor de mensheid (Leviticus 16:29).

Dat was de "schaduw van de goede dingen die komen zouden" (Hebreën 10:1). Nu heeft God "de goede dingen die komen gaan", vervuld door Jezus Christus. Laat ons eens kijken hoe Jezus Christus Zijn verbond vervulde.

Eerst zond God de Vader Jezus Christus in de gedaante van een mens zonder smet als het beloofde Lam van God. Hij is de eniggeboren Zoon van God, en Hij is ook de Heilige God. Het was hem dus betaamt het Offer zonder enig smet van de gehele mensheid te zijn.

Ten tweede, werd Hij door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt. Hier moeten we weten wie Johannes de Doper was, die Jezus doopte. Johannes de Doper was een afstammeling van Aaron, de hogepriester. De priester Zacharias, Johannes vader, was een afstammeling van Abijah, de kleinzoon van Aaron (Lukas 1:5 1 Kronieken 24:10). Dus was Johannes de Doper een afstammeling van Aaron, de hogepriester. Het betekent dat hij het recht had om hogepriester te worden. Bovendien prees Jezus Johannes als zijnde de grootste onder de gehele mensheid. "Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.(Mattheus 11:11,14). Het betekent dat Johannes de laatste hogepriester op aarde is en de rechtmatige vertegenwoordiger van de gehele mensheid zoals God beloofd en voorbereid heeft.

Het Oude Testament voorspelde hem. Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal (Maleachi 3:1). "Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hen bevolen heb op Horeb aan gans Israel, der inzettingen en rechten. Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla."(Maleachi 4:4-6). Jezus zei,"En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou."

Johannes de Doper was Elijah die komen zou en alle mensen deed terugkeren naar Jezus Christus door hun voor te bereiden, Hem te accepteren. Hij werd zes maanden voor Jezus geboren. Hij gaf het doopsel van berouw aan de mensen in de woestijn om de weg van de Heer voor te bereiden. Hij moest de mensen leiden om hun aan de wet en het offeringssysteem van het Oude Testament te laten herinneren, om hun voor te bereiden op hun Verlosser Jezus Christus. Dus doopte hij mensen en maakte hun ervan bewust dat de Verlosser spoedig komen zou en alle zonden van de wereld weg zou nemen in de vorm van het opleggen van handen. Johannes' doopsel riep de zondaars op om terug te keren naar God. Zovele mensen hoorden de woorden van God door Johannes en verlieten hun idolen en keerden terug naar God, hun zonden belijdend.

In het Nieuwe Testament, was het doopsel van Jezus, door Johannes de Doper, om alle zonden van de wereld weg te wassen.

Toen kwam Jezus van Galilea naar Johannes bij de Jordaan om door Johannes de Doper gedoopt te worden. Jezus zei, "Laat nu af, want aldus betaamt het ons alle gerechtheid te vervullen"(Mattheus 3:15). Hier is alle gerechtigheid "dikaiosune" in het Grieks en het betekent "eerlijkheid, gerecht". Het betekent dat Jezus alle zondaars van al hun zonden redde op de meest eerlijke en gerechte manier. Om alle zondaars op de meest juiste en eerlijke wijze van hun zonden te verlossen moest Jezus al hun zonden wegnemen door "het opleggen van handen" volgens het verbond dat God in het Oude Testament maakte. De ontvangst van het doopsel door Johannes was de beste manier voor Hem om alle zonden van de mensheid weg te nemen. Omdat Jezus alle zonden van de wereld door Zijn doopsel wegnam, getuigde Johannes de volgende dag, "Aanschouwt! Het Lam van God die de zonde der wereld wegneemt!" (Johannes 1:29). Deze Johannes voerde het doopsel van Jezus uit, door het opleggen van handen. Op het moment dat Johannes zijn handen op het hoofd van Jezus Christus legde, waren alle zonden volgens God's wet van de wereld aan Hem doorgegeven.

Ten derde werd Hij gekruisigd voor de verlossing van onze zonden. Voordat hij Zijn laatste adem uitblies zei Hij, "Het is volbracht!" (Johannes 19:30) Hij vergoot al Zijn bloed voor de bezoldiging van onze zonden. En Hij herrees van de dood op de derde dag en steeg op naar de Hemel. Hij wiste absoluut alle zonden van de wereld uit met Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis.

De apostel Paulus zei, "dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften" (1 Korinthiërs 15:3). Begrijpt u nu hoe het offerdier geofferd werd voor de verlossing van de zonden in het Oude Testament, en waarom het de schaduw is van het goede dat komen zou?

Er moest eerst "de handen opgelegd worden" voordat het offerdier gedood werd. Indien iemand het "opleggen van handen op het offer" tijdens de offering wegliet, kon hij niet vergeven worden voor zijn zonden, omdat dit wetteloos was. God heeft zulke wetteloze offers nooit ontvangen. Het was tegen de wet van God om een offer aan te bieden zonder er eerst de handen opgelegd te hebben.

Jezus kwam in deze wereld om al onze zonden te reinigen door Zijn rechtvaardige daad (Romeinen 5:18). Zijn rechtvaardige daad was dat hij gedoopt was door Johannes de Doper om alle zonden van de wereld weg te nemen en dat Hij gekruisigd werd om de bezoldiging van de zonden te betalen. Hij kwam door Zijn doopsel en bloed. Maar helaas, kennen de meeste Christenen slechts de halve waarheid over Zijn rechtvaardige daad. We moeten de hele waarheid van het Evangelie van het water en de Geest kennen. Geloof in Hem en het belangrijkste deel van Zijn evangelie te veranderen of weg te laten is wetteloos en ongeldig. De apostel Johannes verduidelijkte de hele waarheid van Zijn Evangelie in zijn eerste Epistel.

"Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed.(1 Johannes 5:6).

Wij worden geboren met een zondige aard, en we zullen tot de laatste adem toe blijven zondigen. We kunnen slechts zondigen en we kunnen niet aan God's oordeel ontsnappen. Wij, de gehele mensheid, is voorbestemd om naar de hel te gaan. "want de bezoldiging voor de zonde is de dood"(Romeinen 6:23) Maar waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest, "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Romeinen 5:20, Johannes 3:16).

Jezus Christus, de Zoon van God kwam in deze wereld als het Lam van God. Hij nam alle zonde van de wereld weg toen Hij door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt werd. Als de vertegenwoordiger van de gehele mensheid, legde Johannes zijn handen op Jezus' hoofd en op dat moment werden alle zonden van de wereld aan Jezus doorgegeven. Aldus nam Jezus al onze zonden door Zijn doopsel en droeg ze naar het Kruis. Hij bloedde al Zijn heilige bloed als de bezoldiging voor onze zonden, en verzoende voor absoluut alle zonden van de wereld.

Dus riep Hij luid uit, "Het is volbracht!" voordat Hij zijn laatste adem uitblies aan het Kruis. Wat werd door Jezus geëindigt? Alle zonden en het oordeel werd door Zijn rechtvaardige daad beëindigd, met andere woorden, we waren vergeven voor al onze zonden door Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis. Jezus Christus wiste alle zonden van de wereld ongeveer 2000 jaar geleden uit, en een nieuwe en leefbare manier ingewijd (Hebreën 10:20). Nu is de tijd van Zijn genade. Iedereen die gelooft dat Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis kunnen al zijn zonden vergeven, heeft de aanwezigheid van de Heilige Geest (Handelingen 2:38). Halleluja!

En wat kunnen we nog meer zeggen! Er zijn zoveel versen in de Bijbel die verklaren dat Zijn doopsel de onmisbare rechtvaardige daad van Jezus was voor onze zaligheid (Mattheus 3:13-17, 1 Petrus 3:21, Johannes 6:53-55, Ephesiers 4:5, Galaten3:27, Handelingen 10:37, enz.)

Gelooft u in deze waarheid? Heeft u geen zonde in uw hart? Heeft Jezus al uw zonden vanaf uw geboorte tot nu weggenomen? Nam Hij al uw zonden van nu af tot uw laatste adem door Zijn doopsel 2000 jaar geleden, weg? Bent u dan geheel geheiligd door in Zijn doopsel en Zijn bloed te geloven?

Het Christendom van tegenwoordig moet het evangelie van het water en de Geest terug krijgen. Indien u meer gedetaileerd over het evangelie van het water en de Geest wilt weten, aarzel dan niet om contact op te nemen met The New Life Mission. U kunt Dominee Paul C. Jong's boeken en e-boeken gratis verkrijgen.