Search

Preken

Onderwerp 4: Dagelijkse zonden oplossen

[4-1] Het Evangelie van de Overvloedige Verzoening (Johannes 13:1-17)

Het Evangelie van de Overvloedige Verzoening
(Johannes 13:1-17)
“En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was,, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou), Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging, Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven. Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij. Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein. Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb? Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet.’”
 
 
Waarom waste Jezus de voeten van Petrus op de dag voor Pasen? Terwijl Jezus Petrus’ voeten waste zei Hij, “Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.” Simon Peter was de beste van Jezus’ discipels. Hij geloofde dat Jezus de Zoon van God was en hij getuigde ervan dat Jezus de Christus was. Jezus moet een goede reden gehad hebben om zijn voeten te wassen. Toen Petrus erkende dat hij geloofde dat Jezus de Christus was, betekende het, dat hij geloofde, dat Jezus de Verlosser was, die hem van al zijn zonden zou redden.
 
Waarom waste Jezus de voeten van de discipels voordat Hij gekruisigd werd?
Omdat Hij wilde dat Zijn discipels De volmaakte zaligmaking zouden begrijpen.
 
Waarom waste Hij Petrus’ voeten? Jezus wist dat Petrus Hem binnen afzienbare tijd drie keer zou verloochenen, en dat hij veel zonden in de toekomst zou begaan.
Indien Petrus nog steeds zonde in zijn hart had nadat Jezus naar de Hemel was opgestegen, zou hij niet in staat zijn geweest, zich met Jezus te herenigen. Maar Jezus kende alle zwakheden van Zijn discipels en Hij wilde niet dat hun zonden tussen Hem en Zijn discipels kwamen. Daarom moest Hij hun leren dat al hun ongerechtigheden al waren weggewassen. Dat was de reden waarom Hij Zijn discipels’ voeten waste. Voordat Hij stierf en hun verliet, verzekerde Jezus Zich ervan dat zij het evangelie van Zijn doopsel begrepen en ook de volledige vergeving van al hun levenslange zonden.
Johannes 13 spreekt over de perfecte zaligmaking die Jezus voor Zijn discipels vervuld had. Terwijl Hij hun voeten waste, vertelde Jezus hen over de wijsheid van het evangelie van Zijn doopsel door welke alle mensen al hun overtredingen konden afwassen.
“Wordt in de toekomst niet door de duivel misleidt. Ik heb al u zonden met Mijn doopsel in de rivier de Jordaan weggenomen en Ik zal het oordeel voor deze zonden op Me nemen aan het Kruis. Daarna zal Ik van de dood herrijzen en de zaligmaking van de wedergeboorte voor u allemaal vervullen. Om u te leren dat Ik u toekomstige zonden reeds heb weggewassen, om u het originele evangelie van de vergeving van zonden te leren, was Ik u voeten voordat Ik gekruisigd wordt. Dit is het geheim van het evangelie van de wedergeboorte. U moet het aldus geloven.”
We moeten allemaal de reden begrijpen waarom Jezus de voeten van de discipels waste, en weten waarom Hij zei, “Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.” Alleen dan kunnen we in het evangelie van de wedergeboorte geloven en zelf wedergeboren worden.
 
 
HIJ ZEI IN JOHANNES 13:12
 
Wat zijn de overtredingen?
Dat zijn de zonden die we dagelijks begaan omdat we zwak zijn.
 
Voordat Hij aan het Kruis stierf, vierde Jezus samen met Zijn discipels Pasen en Hij overtuigde hen van het evangelie van de vergeving van hun zonden door hun voeten met Zijn eigen handen te wassen.
“En dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging, Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven.” Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan’” (Johannes 13:3-7).
Hij leerde Zijn discipels het evangelie van het doopsel en de verzoening voor de zonden door het water van Zijn doopsel.
Op dat moment, trouw zijnde aan Jezus, kon Petrus de reden waarom Jezus zijn voeten waste, niet begrijpen. Nadat Jezus tot hem had gesproken, was de manier waarop hij in Jezus geloofde, veranderd. Jezus wilde hem over de vergeving van zonden leren, over het evangelie van het water van Zijn doopsel. Hij maakte Zich zorgen dat Petrus niet in staat zou zijn om naar Hem te komen vanwege zijn toekomstige zonden, in het bijzonder zijn vleselijke zonden in de toekomst. Jezus waste hun voeten zodat de duivel niet het geloof van Zijn discipels weg kon nemen. Later begreep Petrus waarom.
Jezus bereidde de weg zodat iedereen die in het water van Zijn doopsel en in het bloed geloofde, voor altijd van zijn zonden verlost kon worden.
In Johannes 13, staan de woorden genoteerd die Hij tijdens de voetwasssing van Zijn discipels sprak. Het zijn zeer belangrijke woorden die enkel de wedergeborenen echt kunnen begrijpen.
Jezus waste de voeten van Zijn discipels voor het Paasfeest om hen te helpen zich te realizeren dat Hij reeds al hun levenslange zonden had weggewassen. Jezus zei, “Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.” Deze woorden aan Petrus bevatten de waarheid van de eeuwige verlossing in Hem.
We zouden allemaal van het doopsel van Jezus dat al onze onrechtvaardigheden wegwaste, moeten weten en erin moeten geloven. Het doopsel van Jezus in de Jordaan was het evangelie van het doorgeven van de zonden door het opleggen van handen. We zouden allemaal in de woorden van Jezus moeten geloven. Hij nam alle zonden van de wereld weg door Zijn doopsel en hij volbracht de vergeving van de zonden door veroordeeld te worden en te worden gekruisigd. Jezus werd gedoopt om alle mensen van hun zonden te verlossen.
 
 

DE VERGEVING VAN ALLE LEVENSLANGE OVERTREDINGEN WERD VERVULD MET HET DOOPSEL EN HET BLOED VAN JEZUS

 
Wat is ‘De valstrik’ van de duivel tegen de rechtvaardigen?
De duivel probeert de rechtvaardigen te bedriegen om hen weer zondaars te maken.
 
Jezus wist heel goed dat nadat Hij gekruisigd was, herrezen en opgestegen naar de Hemel, de duivel en de verschaffers van het onware geloof zouden komen om de discipels te proberen te bedriegen. We kunnen aan de getuigenis van Petrus zien; “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God,” dat hij in Jezus geloofde. Maar toch wilde Jezus, Petrus nog een keer het evangelie van de vergeving van de zonden leren. Het evangelie van het doopsel van Jezus, door welke Hij alle zonden van de wereld wegnam. Hij wilde het nog een keer aan Petrus en de discipels leren, en ook aan ons, die later zouden komen. “Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.”
Altijd wanneer de discipels van Jezus zondigden, zou de duivel hen verzoeken en veroordelen, zeggende, “Hoe kunt u zonder zonde zijn als u zondigt! U bent niet gered geworden. U bent een zondaar.” Om dat te voorkomen, vertelde Jezus hun dat hun geloof in het doopsel van Jezus reeds al hun levenslange zonden had weggewassen - van het verleden, heden en de toekomst.
“U weet allemaal dat Ik gedoopt ben! De reden dat Ik gedoopt werd in de Jordaan was om al u levenslange zonden weg te wassen evenals de erfzonde van de mensheid. Bent u nu in staat om te begrijpen waarom Ik gedoopt werd, waarom Ik gekruisigd moest worden en aan het Kruis moest sterven?” Jezus waste Zijn discipels’ voeten om hen te laten zien dat Hij al hun dagelijkse zonden reeds door Zijn doopsel had weggenomen, en dat Hij hiervoor het oordeel zou ontvangen aan het Kruis.
Welnu, u en ik zijn verlost geworden van al onze zonden door ons geloof in het evangelie van Jezus’ doopsel en het bloed, welke de vergeving van al onze zonden is. Jezus werd voor ons gedoopt en gekruisigd. Hij heeft al onze zonden met Zijn doopsel en het bloed weggewassen. Iedereen die het evangelie van de verzoening van de zonden kent en erin gelooft, iedereen die in de waarheid gelooft, is van al zijn zonden verlost.
Wat moet de wedergeborene doen nadat hij gered is geworden? Hij moet toegeven dat hij dagelijks zondigt en hij moet in de zaligmaking van het doopsel en het bloed van Jezus geloven, het evangelie van de verzoening van alle zonden. De wedergeborene moet, het evangelie dat Jezus alle zonden wegnam met Zijn doopsel en Zijn bloed, diep in zijn eigen hart opnemen.
Zult u ooit weer een zondaar worden, alleen doordat u weer zondigt? Nee. Hoe zouden we weer zondaars kunnen worden, als we weten dat Jezus al onze zonden wegnam. Het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis was het evangelie van de verzoening voor al onze zonden. Iedereen die in dit oorspronkelijke evangelie van de vergeving van zonden gelooft, is wedergeboren als ‘een rechtvaardig persoon.’
 
 

DE RECHTVAARDIGEN KUNNEN NOOIT MEER ZONDAARS WORDEN

 
Waarom kunnen de rechtvaardigen nooit meer zondaars worden?
Doordat Jezus reeds voor al onze levenslange zonden geboet heeft.
 
Als u in het evangelie van de vergeving van zonden gelooft, van het water en de Geest, maar u voelt zich nog steeds een zondaar vanwege uw dagelijkse overtredingen, dan moet u naar de Jordaan gaan, waar Jezus gedoopt werd, om al uw zonden weg te nemen. Jezus zou keer op keer opnieuw gedoopt moeten worden, als u weer een zondaar werd nadat u de verlossing verkreeg. U zult moeten geloven in de vergeving van uw zonden, in het evangelie van het doopsel van Jezus. U moet in gedachten houden dat Jezus voor eens en altijd, al uw zonden door Zijn doopsel wegnam. U moet een standvastig geloof hebben in Jezus Christus als uw Verlosser.
Het geloof in Jezus als uw Verlosser betekent dat u in het doopsel van Jezus gelooft, dat al uw levenslange zonden wegnam. Als u werkelijk in het doopsel, het Kruis, de dood en de herrijzenis van Jezus gelooft, kunt u nooit meer een zondaar worden, welke zonden u ook begaan heeft. U bent van al uw zonden verlost voor de rest van uw leven door uw geloof.
Jezus Christus waste de zonden van de toekomst ook weg, zelfs de zonden die we uit onze eigen zwakheid begaan. En omdat Jezus het belang van Zijn doopsel moest benadrukken, waste Hij de voeten van Zijn discipels met water, om het evangelie van de vergeving van zonden, Zijn doopsel, te benadrukken. Jezus Christus werd gedoopt, gekruisigd, herrees en steeg op naar de hemel om Gods belofte van de overvloedige verzoening voor alle zonden van de wereld te vervullen en om de mensheid te redden. Het resultaat hiervan was dat Zijn discipels in staat waren om het evangelie van de verzoening van de zonden te prediken, het doopsel van Jezus, het Kruis en de herrijzenis, tot het einde van hun levens.
 
 
DE ZWAKHEID VAN PETRUS’ VLEES
 
Waarom verloochende Petrus Jezus?
Omdat hij zwak was

De Bijbel verteld ons dat toen Petrus met de dienaren van Kajafas, de hogepriester geconfronteerd werd, en beschuldigd werd als één van Jezus’ volgers, hij twee keer ontkende, “Nee, ik ken die Man niet.” Toen vloekte hij en zweerde het de derde keer.
Laten we deze passage eens lezen. Vanaf Mattheus 26:69, “En Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, den Galileer. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet, wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd, en zeide tot degenen, die aldaar waren: Deze was ook met Jezus den Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken den Mens niet. En een weinig daarna, die er stonden, bijkomende, zeiden tot Petrus: Waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken, en te zweren: Ik ken den Mens niet. En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk” (Mattheus 26:69-75).
Petrus geloofde waarachtig in Jezus en volgde Hem getrouw. Hij geloofde dat Jezus zijn Heer en Verlosser was, ‘de Profeet.’ Maar toen Jezus naar het gerecht van Kajafas werd gebracht, toen het gevaarlijk werd om met Jezus geassocieerd te worden, verloochende en vervloekte hij Hem.
Petrus wist niet dat hij Jezus zou verloochenen. Maar Jezus wist het wel. Jezus wist dat hij zwak was. Daarom waste Jezus Petrus’ voeten en leerde hem het evangelie van de zaligmaking zoals het staat geschreven in Johannes 13, “Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein.”
Petrus verloochende Jezus inderdaad toen zijn leven in gevaar was, maar het was de zwakheid van het vlees die hem hiertoe dwong. Om Zijn discipels van al hun toekomstige overtredingen te redden, waste Jezus hun voeten.
“Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein.” Ik wordt gekruisigd omdat Ik gedoopt werd en al u zonden op Mij nam, en Ik zal voor deze zonden betalen om voor u allemaal, de ware Verlosser te worden. Ik ben u God, u Verlosser. Ik zal al u zonden volledig afbetalen, en Ik zal u Herder worden door Mijn doopsel en bloed. Ik ben de Herder van u zaligmaking.”
Om deze waarheid stevig in hun harten te planten, waste Jezus na het Paasfeest hun voeten. Dit is de waarheid van het evangelie.
Omdat ons vlees zelfs na onze wedergeboorte zwak is, zullen we weer zondigen. We moeten natuurlijk niet zondigen, maar als we met ernstige problemen geconfronteert worden, neigen we ertoe om te zondigen zonder dat het onze bedoeling is. Omdat we in het vlees leven, leiden onze zonden ons soms tot de ondergang. Het vlees zal zondigen zolang als we in deze seculaire wereld leven, maar Jezus verwijderde al deze zonden met Zijn doopsel en bloed aan het Kruis.
We ontkennen niet dat Jezus onze Verlosser is, maar we leven in het vlees. We blijven, tegen de wil van God, zonden begaan. Dit komt omdat we uit het vlees geboren zijn.
Maar Jezus wist dat wij in het vlees zondaars zouden blijven. Jezus werd onze Verlosser door al onze zonden met Zijn doopsel en het bloed af te betalen. Hij heeft iedereen die in Zijn zaligmaking en Zijn herrijzenis geloven, bevrijdt van al hun zonden.
Alle vier de Evangelies beginnen met het doopsel van Jezus door Johannes de Doper. Het doel van Zijn menselijk leven was, het evangelie van de wedergeboorte te vervullen, het evangelie van de zaligmaking.
 
Hoelang zondigen we in het vlees?
We zondigen ons hele leven tot de dag waarop we sterven.
 
Wat zal Petrus dat pijn in het hart gedaan hebben, toen hij Hem niet één keer, niet twee keer, maar drie keer verloochende voordat de haan kraaide. Hoe erg moest hij zich wel niet schamen? Hij beloofde Jezus dat hij Hem nooit zou verraden. Hij zondigde vanwege de zwakheid van zijn vlees, maar hoe miserabel moest hij zich gevoeld hebben toen hij aan zijn zwakheid toegaf en Jezus niet slechts één keer, maar drie keer verloochende? Hoe gegeneerd moest hij zich gevoeld hebben toen hij Jezus weer aanschouwde?
Maar Jezus wist al deze dingen en meer. Daarom zei Hij, “Ik weet dat u weer zult zondigen. Maar Ik heb reeds al deze zonden met Mijn doopsel weggenomen, hoe minder u zonden u laten struikelen en u weer in een zondaar doen keren, hoe minder onmogelijk het is om naar Mij terug te komen. Ik ben de complete Verlosser voor u door gedoopt te zijn en door veroordeeld te zijn voor al u zonden. Ik ben u God geworden, u Herder. Geloof in het evangelie van de vergeving van u zonden. Ik zal altijd van u blijven houden zelfs als u de zonden van het vlees blijven begaan. Ik heb reeds al u overtredingen weggewassen. Het evangelie van de vergeving van u zonden is voor altijd. Mijn liefde voor u is ook voor altijd.”
Jezus zei tegen Petrus en de discipels, “Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij.” In Johannes 13 sprak Hij van dit evangelie omdat het voor de mensen belangrijk was om wedergeboren te worden door het water en de Geest. Gelooft u dit?
In vers 9 staat, “Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd! Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein.”
Beste vrienden, zult u in de toekomst zonden ‘van het vlees’ begaan, of niet? Natuurlijk zult u dat doen. Maar Jezus zei dat Hij reeds alle zonden had weggewassen, zelfs de zonden van de toekomst, alle overtredingen van ons vlees met Zijn doopsel en bloed. En Hij vertelde Zijn discipels duidelijk het woord van de waarheid, van het evangelie van de verzoening voordat Hij gekruisigd werd.
Omdat wij in ons vlees leven met al onze zwakheden, kunnen we niet anders dan te zondigen. Jezus waste al de zonden van de wereld met Zijn doopsel weg. Hij heeft niet alleen ons hoofd en lichaam gewassen, maar Hij heeft ook onze voeten gewassen, onze zonden van de toekomst. Dit is het evangelie van de wedergeboorte, van het doopsel van Jezus.
Nadat Jezus gedoopt was, getuigde Johannes de Doper, “Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!” (Johannes 1:29) We zouden moeten geloven dat alle zonden van de wereld zijn weggewassen doordat deze aan Jezus zijn doorgegeven toen Hij gedoopt werd.
Terwijl we in deze wereld leven, kunnen we niet anders dan zondigen. Wij moeten dat als een ultiem feit accepteren. Altijd wanneer onze zwakheid van het vlees aan het oppervlakte komt, moeten we ons er zelf aan herinneren dat Jezus al onze zonden en alle zonden van de wereld heeft weggewassen door het evangelie van vergeving en voor deze zonden met Zijn bloed heeft betaald. We zouden Hem moeten danken vanuit het diepst van ons hart. Laat ons met geloof erkennen dat Jezus onze Verlosser en onze God is. Prijs de Heer.
Iedereen in deze wereld, zondigt in het vlees. Mensen zondigen constant met hun vlees en sterven aan hun levenslange zonden.
 
 
KWADE GEDACHTEN IN DE HARTEN VAN DE MENSEN
 
Wat verontreinigt een persoon?
Verschillende soorten zonden en kwade gedachten
 
Jezus zegt in Mattheus 15:19-20, “Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het, die den mens ontreinigen; maar het eten met ongewassen handen ontreinigt den mens niet.” Omdat verschillende soorten zonden in het hart van een persoon hem verontreinigen, is hij onrein.
 
 
MEN MOET ZIJN EIGEN KWADE AARD HERKENNEN
 
Wat zit er in het hart van elke mens?
De twaalf soorten zonden (Markus 7:21-23)
 
We moeten in staat zijn om te zeggen, “Deze twaalf soorten zonden zitten in de harten van de mensen. Ik heb ze allemaal in mijn hart. Ik heb de twaalf soorten zonden in mij waarover in de Bijbel wordt geschreven." Voordat we wedergeboren worden uit het water en de Geest, moeten we toegeven dat deze zonden in onze harten zitten. We moeten erkennen dat we absolute zondaars zijn voor God, maar dat doen we niet vaak. De meeste onder ons maken voor hun zonden excuses zoals: “Ik had van tevoren nooit zulke gedachten in mijn hart, ik werd verleid.”
Maar wat zei Jezus over menselijke wezens? Hij gaf duidelijk te kennen dat wat uit het hart van een mens komt, hem `verontreinigd.` Hij zei ons, dat de mensen kwade gedachten in zich hebben. Wat denkt u? Bent u goed of slecht? Weet u dat iedereen kwade gedachten heeft? Ja, de gedachten van iedereen zijn slecht.
Enkele jaren geleden stortte het gebouw van het warenhuis ‘Sampoong’ in Seoul plotseling in. De families die hun geliefden verloren hadden, leden zwaar. Maar veel mensen gingen erheen om van het tragische spektakel te genieten.
Sommigen dachten, ‘Hoevelen zijn er gestorven? 200? Nee, dat is te weinig. 300 Misschien? Nouja, het zou veel interessanter en spektakulairder geweest zijn als het aantal doden tenminste 1000 zou zijn geweest....’ Het hart van de mensen kan zo slecht zijn. Dit moeten we accepteren. Wat hadden zij weinig respect voor de doden! De families waren diep geschokt! Sommigen waren financieel geruineerd.
Het is duidelijk dat sommigen van de ramptoeristen niet erg meevoelend waren. ‘Het zou veel interessanter zijn geweest als er meer doden waren! Wat een spektakel! Stel u voor dat hetzelfde gebeurt met een voetbalstadium vol mensen. Duizenden zouden onder het puin begraven worden, niet? O ja! Dat zou vast en zeker veel interessanter zijn dan dit!’ Sommigen hadden misschien zulke gedachten. Hetzelfde fenomeen kunnen we zien bij auto-ongelukken. De nieuwsgierige toeschouwers zijn vaak teleurgesteld in kleine ongelukken.
We weten allemaal hoe slecht mensen soms kunnen zijn. Natuurlijk zouden ze zulke slechte gedachten nooit hardop zeggen. Ze zullen op hun tong bijten en hun sympathie betuigen, maar in het geheim, in hun hart verlangen ze ernaar dat er meer sensatie is. Ze willen verschrikkelijke tragedies zien waarin duizenden mensen gedood zijn, zolang ze maar niet zelf betroffen zijn. Zo werkt het hart van de mens. De meeste onder ons zijn zo voordat ze wedergeboren zijn.
 
 
MOORD IN HET HART VAN ELKE PERSOON
 
Waarom zondigen we?
Omdat we kwade gedachten in ons hart hebben.
 
God vertelde ons dat er in de harten van elke persoon moord is. Maar velen zullen dit voor God ontkennen en zeggen, “Hoe kunt U dat zeggen! Ik heb geen enkele gedachte van moord in mijn hart! Hoe kunt U zoiets ooit denken!” Ze zullen nooit toegeven dat zij moord in hun hart hebben. Zij denken dat moordenaars van een ander ras zijn.
“Die seriemoordenaar op het nieuws gisteren, de gangsters die mensen in hun kelder vermoordden en verbrandden, zij zijn het die moord in hun hart hebben! Zij zijn van een ander ras. Ik kan nooit zoals hen worden! Dat zijn schurken! Moordenaars!” Zij zijn verontwaardigd en schreeuwen, “Zij die uit kwade zaad geboren zijn, zouden van het aardoppervlak weggevaagd moeten worden! Zij zouden allemaal ter dood veroordeeld moeten worden!”
Maar helaas, de gedachte aan moord is evengoed in de harten van deze verontwaardigde mensen als in de harten van seriemoordenaars en moordenaars. God zegt ons dat in de harten van alle mensen moord is. We moeten het Woord van God, die weet wat er in ons hart zit, accepteren. We moeten toegeven, “Ik ben een zondaar met moord in mijn hart.”
Ja, God verteld ons dat er kwade gedachten in de harten van alle mensen zijn, inclusief moord. Laat ons het woord van God accepteren. Van generatie tot generatie worden de mensen slechter; zij gebruiken allerlei soorten van materialen die voor bescherming zijn bedoeld, als moordwapens. Dit is het resultaat van de moord in ons hart. U kunt in een moment van woede of angst, doden. Ik zeg niet dat iedereen van ons zou doden, maar we hebben allemaal de gedachte ervan in ons hart.
Omdat mensen met slechte gedachten zijn geboren, hebben we ze allemaal in ons hart. Sommigen eindigen inderdaad moordend, niet omdat zij geboren moordenaars zijn, maar omdat wij allemaal ertoe in staat zijn om moordenaars te worden. God verteld ons dat we slechte gedachten en moord in ons hart hebben. Het is de waarheid. Niemand van ons is een uitzondering op deze waarheid.
Daarom is het voor ons de juiste weg om het woord van God te accepteren en te gehoorzamen. We zondigen in deze wereld omdat we kwade gedachten in ons hart hebben.
 
 
OVERSPEL IN ONZE HARTEN
 
God zegt dat er overspel in het hart van iedere persoon is. Bent u het hiermee eens? Geeft u toe dat u overspel in uw hart heeft? Ja, er is overspel in het hart van iedere persoon.
Daarom bloeit de prostitutie en andere zondige bezigheden in onze maatschappij. Het is een van de zekerste manieren om geld te verdienen in iedere periode van de menselijke geschiedenis. Andere bedrijven kunnen onder economische depressie lijden, maar deze verachtelijke zaken lijden niet zo veel omdat er in de harten van alle mensen overspel woont.
 
 
DE VRUCHT VAN ZONDAARS IS DE ZONDE
 
Met wat kunt u een menselijk wezen vergelijken?
De boom die de vrucht van de zonde draagt
 
Net zoals appelbomen appels dragen, perenbomen peren, dadelbomen dadels en dadelpruimbomen dadelpruimen, zo dragen wij, die geboren zijn met de 12 soorten zonden in ons hart, de vrucht van de zonde.
Jezus zegt dat wat uit het hart van een mens komt, hem verontreinigt. Bent u het hiermee eens? We kunnen het alleen maar eens zijn met de woorden van Jezus en zeggen, “Ja, we zijn een broedsel van zondaars, kwaaddoeners. Ja, U hebt gelijk, Heer.” Ja, we moeten onze slechtheid toegeven. We moeten de waarheid in het aangezicht van God tot onszelf toegeven.
Net zoals Jezus Christus de wil van God gehoorzaamde, moeten wij het Woord van God accepteren en Hem gehoorzamen. Dat is de enige manier waarop wij van al onze zonden door het water en de Geest gered kunnen worden. Dit zijn de geschenken van God.
Mijn land is gezegend met vier prachtige seizoenen. En terwijl de seizoenen voortschrijden, dragen verschillende soorten van bomen hun vruchten. Op dezelfde wijze hebben de twaalf zonden in ons hart een greep op ons en leiden ons constant tot de zonde. Vandaag kan het moord zijn die een greep op ons hart heeft, morgen kan het overspel zijn.
En overmorgen, kwade gedachten, dan ontucht, diefstal, valse getuigenis...enzovoorts. En we blijven het hele jaar door zondigen, iedere maand, iedere dag, ieder uur. Niet een enkele dag gaat voorbij zonder dat we een of andere zonde begaan. We blijven beloftes maken dat we wegblijven van de zonden, maar omdat we zo geboren zijn kunnen we het niet helpen toch weer te zondigen.
Heeft u ooit een appelboom gezien die weigert appels te dragen? “Ik wil geen appels dragen!” Zelfs als de appelboom besloten had te weigeren om appels te dragen, hoe zou deze geen appels kunnen dragen? In de lente zouden de bloemen toch bloeien, de appels zouden groeien en rijpen in de zomer, en in de herfst zou het fruit rijp zijn en klaar om geplukt te worden.
Het is de voorziening van de natuur, en het leven van de zondaars moet ook de voorziening van de natuur volgen. Zondaars kunnen het niet helpen om de vruchten van de zonde te dragen.
 
 

‘HET DOOPSEL EN HET KRUIS VAN JEZUS’ WAREN OM TE VERZOENEN VOOR ONZE ZONDEN

 
Wat betekent het met de verzoening van Jezus?
Het is de afbetaling van het loon van de zonde door het doopsel van Jezus (het opleggen van handen) en Zijn bloed aan het Kruis.
 
Laten we een passage van de Bijbel lezen om uit te zoeken hoe zondaars, het gebroed van kwaaddoeners, voor hun zonden kunnen verzoenen voor God en hun verdere leven gelukkig kunnen zijn. Dit is het evangelie van de verzoening van de zonden.
In Leviticus 4 staat, “En zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zal gezondigd hebben, dewijl hij iets doet tegen een van de geboden des HEEREN, dat niet gedaan zou worden, zodat hij schuldig is. Of men zijn zonde, die hij gezondigd heeft, aan hem zal bekend gemaakt hebben; zo zal hij tot zijn offerande brengen een jonge geit, een volkomen wijfje, voor zijn zonde, die hij gezondigd heeft. En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen; en men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen, en doen het op de hoornen van het altaar des brandoffers; dan zal hij al het bloed daarvan aan den bodem van dat altaar uitgieten. En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt, en de priester zal het aansteken op het altaar, tot een liefelijken reuk den HEERE; en de priester zal voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden.” (Leviticus 4:27-31)
Hoe deden de mensen in de dagen van het Oude Testament verzoening voor hun zonden? Zij legden hun handen op het hoofd van het zondeoffer en gaven zo hun zonden door.
Het staat geschreven in Leviticus. “Als een mens uit u den HEERE een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren; aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des HEEREN. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen” (Leviticus 1:2-4).
God liet hun offergaven voorbereiden die gebruikt zouden worden voor de verzoening van de zonden van Israël. En Hij vertelde hen dat ze ‘hun handen moesten opleggen’ op het hoofd van de offergave, om de zonden eraan door te geven. Binnenin het hof van het heilige Tabernakel, was het brandofferaltaar. Het had de vorm van een doos en was iets groter dan de preekstoeltafel en het had hoorns op de vier hoeken. De mensen van Israël verzoenden voor hun zonden, door hun zonden aan het hoofd van het offer door te geven en het vlees van het offer op het altaar te verbranden.
God zei in Leviticus tegen de mensen: “aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des HEEREN.” Hun zonden werden aan het offer doorgegeven als zij hun handen op het hoofd legden, dan moest de zondaar de keel van het offer doorsnijden en het bloed van het offer opvangen zodat de priester het bloed op de hoorns van het brandofferaltaar kon smeren.
Daarna werd het kadaver van het offer door de priester gereinigd van zijn ingewanden, en het vlees werd in stukken gesneden en tot as verbrand op het brandofferaltaar. Dan werd het zoete aroma van het vlees ter verzoening aan God geofferd. Zo verzoenden zij voor hun dagelijkse zonden.
En dan was er nog de offergave voor de verzoening van hun jaarlijkse zonden. Het verschilde van de offergave voor de dagelijkse zonden in zoverre, dat de Hogepriester voor alle mensen van Israël, zijn handen op het offer moest leggen en hij sprenkelde het bloed zeven keer in het oosten op de verzoendeksel. Het opleggen van handen op het hoofd van de levende geit werd gedaan voor alle mensen van Israël en dit gebeurde ieder jaar op de tiende dag van de zevende maand (Leviticus 16:5-27).
 
Wie symboliseert het zondeoffer van het Oude Testament?
Jezus Christus
 
Laten we nu ontdekken hoe het offersysteem in het Nieuwe Testament veranderde en hoe het eeuwige statuut van God door de jaren heen constant is gebleven.
Waarom moest Jezus aan het Kruis sterven? Wat heeft Hij op deze aarde verkeerd gedaan dat God Zijn Zoon aan het Kruis liet sterven? Wie dwong Hem aan het Kruis te sterven? Toen alle zondaars van de wereld, dat wil zeggen wij allemaal, in zonden waren gevallen, kwam Jezus naar deze wereld om ons te redden.
Hij werd door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt en hij nam de straf voor alle zonden van de mensheid aan het Kruis op Zich. De manier waarop Jezus gedoopt werd, de manier waarop Hij aan het Kruis bloedde was net zoals de verzoening in het Oude Testament, het handen opleggen op de offergave en het vergieten van zijn bloed.
Zo werd het in het Oude Testament gedaan. Een zondaar legde zijn handen op de offergave en biechtte zijn zonden, zeggende, “Heer, Ik heb gezondigd. Ik heb gedood en overspel gepleegd.” Dan werden zijn zonden aan het offer doorgegeven.
En net zoals de zondaar de keel van het offer moest doorsnijden en het aan God moest offeren, zo werd Jezus op dezelfde wijze geofferd om voor al onze zonden te verzoenen. Jezus werd gedoopt en bloedde aan het Kruis om ons te redden en verzoende voor al onze zonden door Zijn offer.
In feite stierf Jezus door ons. Nu we erover nadenken: Wat was de betekenis van het offeren van die dieren zonder smet als offergave voor alle zonden van de mensen? Wisten al deze dieren wat zonde was? Dieren kennen geen zonde. Zij konden de zonden van de hele mensheid niet wegnemen. Ze moesten zonder smet zijn.
Net zoals deze dieren volledig zonder smet waren, zo was Jezus ook zonder zonde. Hij is de Heilige God, de Zoon van God, en Hij heeft nooit gezondigd. Dus nam Hij al onze zonden weg door Zijn doopsel in de Jordaan toen Hij 30 jaar was.
Jezus stierf aan het Kruis vanwege de zonden die Hij van ons wegnam. Het was Zijn ambt voor de zaligmaking die alle zonden van de mensheid wegwaste.
 
 
HET BEGIN VAN HET EVANGELIE VAN DE VERZOENING VAN DE ZONDEN
 
Waarom werd Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt?
Om alle gerechtigheid te vervullen
 
Er staat in Matthëus 3 geschreven, “Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af ” (Matthëus 3:13-15).
We moeten weten en begrijpen waarom Jezus gedoopt werd toen Hij 30 was. Hij werd gedoopt voor de verzoening van de zonden van alle mensen en om de rechtvaardigheid van God te vervullen. Om alle mensen van hun zonden te redden, werd Jezus Christus, Degene zonder smet, Zelf gedoopt door Johannes de Doper.
Aldus nam Hij de zonden van de wereld weg en offerde Zichzelf voor de verzoening voor alle zonden van alle menselijke wezens op. Om van de zonde gered te worden, moeten we allemaal de volledige waarheid kennen en in de waarheid geloven. Het ligt aan ons om in Zijn zaligmaking te geloven en gered te worden.
Wat betekent het doopsel van Jezus? Het is hetzelfde als het handen opleggen in het Oude Testament. In het Oude Testament werden de zonden van alle mensen aan het hoofd van het offer doorgegeven door het opleggen van handen. Zo nam ook Jezus in het Nieuwe Testament alle zonden van de wereld op Zich door Zichzelf aan te bieden als het zonde-offer door gedoopt te worden door Johannes de Doper.
Johannes de Doper was de grootste man onder alle mensen, de vertegenwoordiger van de mensheid door God ingesteld. Als de vertegenwoordiger van de mensheid, de Hogepriester van ons allemaal, legde hij zijn handen op Jezus en gaf alle zonden van de wereld aan Hem door. ‘Doopsel’ betekent ‘het doorgeven aan, begraven worden, en gewassen worden.’
Weet u waarom Jezus naar deze wereld kwam en door Johannes de Doper gedoopt werd? Gelooft u in Jezus, de betekenis van Zijn doopsel kennende? Het doopsel van Jezus was om al onze zonden weg te nemen, de zonden die wij, het gebroed van kwaaddoeners, begaan met ons vlees ons hele leven lang. Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper voor de vervulling van het oorspronkelijke evangelie van de verzoening voor al onze zonden.
In Mattheus 3:13-17, staat geschreven, ‘Toen’, en het betekent de tijd dat Jezus gedoopt werd, de tijd dat alle zonden van de wereld aan Hem werden doorgegeven.
‘Toen’ nam Jezus alle zonden van de mensheid weg, stierf na drie jaar aan het Kruis en herrees op de derde dag uit de dood. Om alle zonden van de wereld weg te wassen, werd Hij voor eens en altijd gedoopt, stierf aan het Kruis, en herrees vanuit de dood. Hij redde iedereen die van hun zonden voor God verlost willen worden, voor eens en altijd.
Waarom moest Jezus gedoopt worden? Waarom moest Hij een doornenkroon dragen en net als een crimineel veroordeeld worden aan het gerecht van Pilatus? Waarom moest Hij gekruisigd worden en dood bloeden? De reden voor al het bovenstaande is, omdat Hij alle zonden van de wereld door het doopsel op Zich had genomen, de zonden van u en van mij. En voor deze zonden, moest Hij aan het Kruis sterven.
We moeten in het Woord van de zaligmaking geloven, dat God ons gered heeft en we moeten Hem dankbaar zijn. Zonder het doopsel van Jezus, Zijn Kruis, en Zijn herrijzenis, zou er voor ons geen zaligmaking zijn.
Toen Jezus door Johannes gedoopt werd om alle zonden van de wereld weg te nemen, nam Hij al onze zonden en redde zo diegenen die in Zijn evangelie van zaligmaking geloven. Er zijn mensen die denken, ‘Maar Hij nam alleen maar de erfzonde weg, of niet?` Maar zij hebben ongelijk.
Het staat duidelijk in de Bijbel geschreven dat Jezus alle zonden van de wereld voor eens en altijd wegnam, toen Hij gedoopt werd. Al onze zonden, inclusief de erfzonde, zijn weggewassen. Het staat geschreven in Mattheus 3:15, “Want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.” Alle gerechtigheid te vervullen betekent dat alle zonden, zonder uitzondering, van ons weg zijn genomen.
Heeft Jezus al onze levenslange zonden tot aan onze dood ook weggewassen? Ja, dat heeft Hij. Laat ons als eerste het bewijs hiervan vinden in Leviticus. Het verteld ons van de Hogepriester en de offergave op de Grote Verzoendag.
 
 
DE OFFERING VOOR DE VERZOENING VOOR DE JAARLIJKSE ZONDEN VAN ALLE MENSEN VAN ISRAEL
 
Kunnen de mensen van Israël geheiligd worden door een offergave van deze wereld?
Nooit
 
“Daarna zal Aaron den var des zondoffers, die voor hem zal zijn, offeren, en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide bokken nemen, en hij zal die stellen voor het aangezicht des HEEREN, aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen: een lot voor den HEERE, en een lot voor den weggaanden bok. Dan zal Aaron den bok, op denwelken het lot voor den HEERE zal gekomen zijn, toebrengen, en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok, op denwelken het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des HEEREN gesteld worden, om door hem verzoening te doen; opdat men hem als een weggaanden bok naar de woestijn uitlate.” (Leviticus 16:6-10) Hier nam Aaron twee geiten bij de deur van het Tabernakel van de ontmoetingstent om te verzoenen voor de jaarlijkse zonden van Israel.
“En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen: een lot voor den HEERE, en een lot voor den weggaanden bok.” De zondebok werd gebruikt voor de verzoening.
Een offerdier was nodig voor de wettige verzoening voor de dagelijkse zonden, waarbij de zondaar zijn handen op het hoofd van het offer legde om zijn zonden door te geven. Maar voor de jaarlijkse zonden van de mensen, gaf de Hogepriester, namens alle mensen, ieder jaar de jaarlijkse zonden door aan het offer op de tiende dag van de zevende maand.
In Leviticus 16:29-31 staat geschreven, “En dit zal voor u tot een eeuwige inzetting zijn: gij zult in de zevende maand, op den tienden der maand, uw zielen verootmoedigen, en geen werk doen, inboorling noch vreemdeling, die in het midden van u als vreemdeling verkeert. Want op dien dag zal hij voor u verzoening doen, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij voor het aangezicht des HEEREN gereinigd worden. Dat zal u een sabbat der rust zijn, opdat gij uw zielen verootmoedigt; het is een eeuwige inzetting.”
In het Oude Testament brachten de mensen van Israël een zonde-offer om te verzoenen voor hun dagelijkse zonden en zij gaven hun zonden door aan het hoofd van het offer, biechtend, “Heer, ik heb die en die zonde begaan. Vergeef me alstublieft.” Dan sneed hij de keel van het offer door, gaf het bloed aan de priester, en ging naar huis, ervan overtuigd dat hij van zijn zonden bevrijd was. Het offer stierf voor de zondaar, met de zonde op zijn hoofd. Het offer werd in plaats van hem gedood. In het Oude Testament kon het offer een geit, lam, kalf of een stier zijn, dat wil zeggen alle heilige dieren die God had uitgekozen.
In plaats dat een zondaar voor zijn zonden stierf, stond God in Zijn oneindige Genade toe, dat het leven van een dier geofferd werd.
Op deze manier konden zondaars in het Oude Testament verzoening doen voor hun zonden door het offer van verzoening. De overtredingen van de zondaars waren aan het offer doorgegeven door het opleggen van handen, en zijn bloed werd aan de priester gegeven om de zonden van de zondaar uit te wissen.
Het was echter onmogelijk om dagelijks voor de zonden te verzoenen. Daarom stond God de Hogepriester toe om de zonden van het hele jaar, ieder jaar op de tiende dag van de zevende maand, namens alle mensen van Israël, uit te wissen.
Wat was dan de rol van de Hogepriester op de Grote Verzoendag? Als eerste moest Aaron de Hogepriester zijn handen op het offer leggen, de zonden van de mensen biechten, “Heer, de mensen van Israel hebben deze zonden begaan; doodslag, overspel, ontucht, dieverijen, leugens, godslastering....”
Dan sneed hij de keel van het offer door, nam het bloed en sprenkelde het zeven keer op het verzoendeksel in het Heilige Tabernakel van de ontmoetingstent. (In de Bijbel, wordt het getal zeven als het perfecte getal beschouwd.)
Het was zijn taak om de jaarlijkse zonden van de mensen aan het hoofd van het offer door te geven namens alle mensen, en het offer werd in hun plaats opgeofferd.
Omdat God rechtvaardig is, stond Hij het toe om het offer, in plaats van de mensen, te laten sterven om zo de mensen van hun zonden te redden. Omdat God waarachtig genadig is, stond Hij de mensen toe het leven van het zondeoffer te offeren in plaats van hun eigen. De Hogepriester sprenkelde het bloed op de oostkant van de en deed aldus verzoening voor alle zonden van de mensen voor het afgelopen jaar op de Grote Verzoeningsdag, de tiende dag van de zevende maand.
 
Wie is het offer-Lam volgens het Oude Testament?
Jezus, die zonder smet is.
 
De Hogepriester moest op de Grote Verzoeningsdag, twee geiten offeren voor de mensen van Israël. Eén van hen werd de zondebok genoemd, wat zoveel betekend als ‘(er) uitdoen’. Op dezelfde manier was Jezus Christus de zondebok van het Nieuwe Testament. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Johannes 3:16).
God gaf ons Zijn eniggeboren Zoon als offer-Lam. En als het te offeren Lam voor de hele mensheid, werd Hij door Johannes de Doper gedoopt en werd de Verlosser, de Messias van de wereld. Messias betekent ‘de Verlosser,’ en Jezus Christus betekent ‘de Koning die gekomen is om ons te redden.’
Daarom kwam Jezus Christus, bijna 2000 jaar geleden naar deze wereld om gedoopt te worden en aan het Kruis dood te bloeden om het evangelie van de verzoening voor al onze zonden te vervullen, net als de jaarlijkse zonden van de mensen op de Grote Verzoendag in het Oude Testament werden uitgewist.
Laten we hier een stuk uit Leviticus lezen. “En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van den levenden bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israels, en al hun overtredingen, naar al hun zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd des boks leggen, en zal hem door de hand eens mans, die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen; en hij zal dien bok in de woestijn uitlaten” (Leviticus 16:21-22).
Er staat geschreven dat de zonden van alle mensen op het hoofd van de geit werden gelegd zoals er ook gezegd wordt in Leviticus 1. ‘Al hun ongerechtigheden’ betekent alle zonden die zij in hun hart begingen. En ‘Al hun ongerechtigheden’ werden op het hoofd van het offer gelegd door het opleggen van handen.
 

VOLGENS DE WET VAN GOD, MOETEN WE WARE KENNIS VAN AL ONZE ZONDEN HEBBEN
 
Waarom gaf God ons de Wet?
Om ons de kennis van de zonde te geven
 
De Wet en de geboden van God bestaan uit 613 artikelen. In feite, als we er over nadenken, hebben we precies dat gedaan wat Hij ons zei niet te doen, en we hebben niet gedaan wat Hij zei dat we doen moesten.
Daarom zijn we zondaars. En het staat in de Bijbel geschreven dat God ons deze wetten gaf om ons van onze zonden bewust te maken (Romeinen 3:20). Het betekent dat Hij ons Zijn Wet en Zijn geboden gaf om ons te leren dat we zondaars zijn. Hij gaf ze niet omdat we volgens de Wet en de geboden leven kunnen, maar om ons van onze zonden bewust te maken.
Hij gaf ons niet Zijn Wet en geboden om ons eraan te houden. Men kan niet van een hond verwachten dat hij als een mens leeft. Zo is het ook met ons: wij kunnen nooit volgens de Wet van God leven, maar we kunnen ons alleen bewust worden van onze zonden door Zijn Wet en geboden.
God gaf ze ons omdat wij opeenhopingen van zonden zijn, maar we zijn ons er niet van bewust. “Jullie zijn moordenaars, ontuchtplegers, kwaaddoeners.” Hij zei ons niet te doden, maar in ons hart doden we toch en soms zelfs in werkelijkheid.
Echter omdat in de Wet geschreven staat dat we niet mogen doden, weten we dat we moordenaars zijn, zeggende, “Ah, ik was verkeerd. Ik ben een zondaar omdat ik iets deed dat ik niet had mogen doen. Ik heb gezondigd.”
Om daarvoor de mensen van Israël van de zonde te redden, stond God Aaron in het Oude Testament toe, een offergave te offeren als verzoening, en het was Aaron die ééns per jaar voor de mensen verzoende.
In het Oude Testament, moesten op de Grote Verzoeningsdag twee offergaven aan God geofferd worden. Eén werd voor God geofferd terwijl de ander, alle jaarlijkse zonden van de mensen met zich meenemend, de woestijn in werd gezonden nadat men dit offer de handen had opgelegd. Voordat de geit door een geschikt persoon de woestijn in werd gestuurd, legde de Hogepriester zijn handen op het hoofd van de levende geit en biechtte de zonden van Israël. “Heer, ik heb mensen gedood, ontucht gepleegd, gestolen, afgoden aanbeden... We hebben voor U gezondigd.”
Het land van Palistina is een woestenij van zand en woestijn. De zondebok werd de eindeloze woestijn ingestuurd en stierf. Hij werd weggestuurd, en de mensen van Israël keken toe, gelovend dat hun zonden uitgewist waren. De mensen verkregen gemoedsrust, en de zondebok stierf in de woestijn voor de jaarlijkse zonden van alle mensen.
En God verzoende, op deze manier, voor al onze zonden door het Lam van God, Jezus Christus. Al onze zonden waren volledig weggewassen door het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis.
Jezus is God en onze Verlosser. Hij is de Zoon van God die kwam om de hele mensheid van de zonde te redden en Hij is de Schepper die ons naar Zijn beeltenis heeft gemaakt. Hij kwam naar deze wereld om ons van de zonde te redden.
Niet alleen de dagelijkse zonden die we met ons vlees begaan maar ook al onze toekomstige zonden van onze gedachten en van ons vlees, zijn aan Jezus doorgegeven. Hij moest door Johannes de Doper gedoopt worden om alle gerechtigheid van God te vervullen, de volledige verzoening voor alle zonden van de wereld.
Drie jaar voordat Jezus gekruisigd werd, toen Hij Zijn publieke ambt begon, nam Hij alle zonden van de wereld op Zich door van Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt te worden. Zijn zaligmaking voor de mensheid door de verzoening voor al onze zonden begon met Zijn doopsel.
In de rivier de Jordaan, op een plek waar het heupdiep was, legde Johannes de Doper zijn handen op het hoofd van Jezus en dompelde Hem onder in het water. Dit doopsel was hetzelfde als het opleggen van handen in het Oude Testament en het had hetzelfde effect in het doorgeven van alle zonden.
Het ondergedompeld worden in het water betekende de dood, en het weer bovenkomen uit het water betekende de herrijzenis. Door dus gedoopt te worden van Johannes de Doper, had Jezus alledrie vervuld en geopenbaard: het wegnemen van alle zonden, de kruisiging en de herrijzenis.
We kunnen alleen gered worden als we de woorden waarmee Jezus ons van de zonde redde, gehoorzamen. God had besloten om ons door Jezus te redden en het verbond dat Hij in het Oude Testament had gemaakt was aldus vervuld. En Jezus liep naar het Kruis met al onze zonden op Zijn hoofd.
 
Welk soort werk is er voor ons over nu Jezus al onze zonden heeft weggewist?
We hoeven alleen te vertrouwen in de woorden van God.
 
In Johannes 1:29, staat geschreven, “Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Johannes de Doper getuigde, “Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt!” Alle zonden van de mensheid werden aan Jezus doorgegeven toen Hij in de Jordaan gedoopt werd. Gelooft het! Dan zult u gezegend zijn met de verzoening voor al uw zonden.
We moeten geloof hebben in de woorden van God. We moeten onze eigen gedachten en stijfkoppigheid aan de kant zetten, en we moeten de geschreven woorden van God gehoorzamen. We moeten eenvoudig in de waarheid dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam geloven.
Om te zeggen dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam en om te zeggen dat Hij de rechtvaardigheid van God heeft vervuld door te verzoenen voor onze zonden, is precies hetzelfde. En het ‘opleggen van handen’ en ‘doopsel’ zijn ook hetzelfde.
Of we nu ‘elke’, ‘alles’ of ‘het geheel’ zeggen, de betekenis blijft hetzelfde. De betekenis van het woord ‘het opleggen van handen’ in het Oude Testament blijft hetzelfde in het Nieuwe Testament, behalve dat het woord ‘doopsel’ nu ervoor in de plaats wordt gebruikt.
Het komt neer op de eenvoudige waarheid dat Jezus was gedoopt en veroordeeld werd aan het Kruis om te verzoenen voor al onze zonden. En we zijn gered als we in dit oorspronkelijke evangelie geloven.
Wat bedoelen we met de zonden van de wereld (Johannes 1:29), als we zeggen dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam? We bedoelen alle zonden waarmee we zijn geboren, d.w.z., kwade gedachten, dieverijen, overspel, valse getuigenissen, hebzucht, gemeenheden, godslasteringen, trots en dwaasheden die in onze gedachten wonen. Het betekent alle overtredingen en zonden in het vlees en in het hart.
“Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere” (Romeinen 6:23). “En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving” (Hebreën 9:22). Zoals in deze verzen geschreven staat, is voor alle zonden betaald. En Jezus Christus heeft Zijn eigen leven geofferd en het loon van de zonden voor ons allemaal betaald om de hele mensheid van zonde te redden.
We hoeven alleen in het doopsel van Jezus en Zijn bloed te geloven, het oorspronkelijke evangelie, en in Jezus’ bestaan als onze God en onze Verlosser, om van al onze zonden verlost te worden.
 
 
DE VERZOENING VOOR DE ZONDEN VAN MORGEN
 
Moeten we nog een offergave aanbieden voor onze zonden?
Nooit meer
 
De zonden van morgen en overmorgen, en de zonden die we begaan tot de dag waarop we sterven, zijn in ‘de zonden van de wereld’ inbegrepen evenals de zonden van vandaag, gisteren en eergisteren. De zonden van de mensen vanaf de geboorte tot de dood zijn deel van ‘de zonden van de wereld’, en de zonden van de wereld waren doorgegeven aan Jezus door Zijn doopsel. Daarom zijn alle zonden die we begaan tot de dag waarop we sterven, al van ons weggenomen.
En we hoeven alleen maar te geloven in dit oorspronkelijke evangelie, de geschreven woorden van God, en te gehoorzamen, om gered te worden. We moeten onze eigen gedachten aan de kant zetten om bevrijd te worden van al onze zonden. U zult zich afvragen, “Hoe kan Hij de zonden die nog niet begaan zijn wegnemen?” Waarop ik u zou willen vragen, “Zou Jezus iedere keer als wij zondigen, naar deze wereld moeten komen en keer op keer bloed moeten vergieten?”
Binnen het evangelie van wedergeboren zijn, is er de wet van verzoening voor zonden. “En zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving” (Hebreën 9:22). Indien iemand van zijn zonden verlost wilde worden, moest hij zijn zonden doorgeven aan het zonde-offer d.m.v. het opleggen van handen, en het zonde-offer moest sterven voor zijn zonden.
Op ongeveer dezelfde manier kwam de Zoon van God naar deze wereld om de hele mensheid te redden. Hij werd gedoopt om al onze zonden weg te nemen, bloedde aan het Kruis om het loon van onze zonden te betalen en stierf aan het Kruis terwijl Hij zei “Het is volbracht!”. Hij herrees van de dood op de derde dag en zit nu aan de rechterhand van God. Aldus, is Hij voor altijd onze Verlosser geworden.
Om volledig van onze zonden verlost te worden, moeten we al onze vaste denkpatronen en de religieuze doctrine dat we iedere dag van onze dagelijkse zonden verlost moeten worden, overboord gooien. Er moest een offer voor eens en altijd gemaakt worden om de zonden van de mensheid uit te wissen. God in de Hemel, gaf alle zonden van de wereld door aan Zijn eigen Zoon door Zijn doopsel en Hij liet Hem kruisigen voor ons. En met Zijn herrijzenis van de dood, was onze zaligmaking compleet.
"Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.” In Jesaia 53:4-5 staat dat alle overtredingen en zonden van de wereld van de hele mensheid aan Jezus Christus waren doorgegeven.
En in het Nieuwe Testament, in Efeziërs 1:4 staat geschreven, “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.” Zelfs voordat de wereld geschapen was, koos God ervoor om ons Zijn volk te maken, de rechtvaardigen zonder smet in Christus. Wat we van tevoren ook gedacht mogen hebben, we zouden nu moeten geloven in de woorden van God en ze gehoorzamen, de woorden van het water, het bloed en de Geest.
God zei ons dat Zijn Lam, Jezus Christus, de zonden van de wereld wegnam en verzoende voor de hele mensheid. In Hebreën 10:1 staat: “Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan. (Hebreën 10:1)
Hier staat dat het voortdurend offeren van dezelfde offers jaar in, jaar uit, ons nooit perfect kunnen maken. De Wet is een tegenbeeld van de goede dingen die komen zouden, en niet het beeld van de ware dingen. Jezus Christus, de Messias die komen zou, maakte ons voor eens en altijd perfect (net als voor de jaarlijkse zonden van Israël één keer verzoend werd) door gedoopt en gekruisigd te worden om voor al onze zonden te verzoenen.
Daarom zei Jezus in Hebreën 10, “Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.’ Door deze wil zijn wij geheiligd geworden door de opoffering van het lichaam van Jezus Christus voor eens en voor altijd. En iedere priester bedient dagelijks het ambt en offert herhaaldelijk dezelfde offers, welke nooit de zonden weg kunnen nemen. Maar deze Man, ging aan de rechterhand van God zitten nadat Hij een offer had opgeofferd voor de zonden voor altijd, en van die tijd wacht Hij totdat Zijn vijanden zijn voetstoel maken. Want door een offer heeft Hij voor altijd hen volmaakt gemaakt die geheiligd zijn. En de Heilige Geest getuigt het ons ook; Want nadat Hij te voren gezegd had: Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden; En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde” (Hebreen 10:9-18).
En wij geloven dat Jezus ons gered heeft van alle zonden van de wereld door Zijn doopsel en bloed aan het Kruis.
 
 
DE ZALIGMAKING VAN DE WEDERGEBOORTE VAN HET WATER EN DE GEEST DIE IN ONZE HARTEN EN IN ONZE GEEST GEGRAVEERD IS
 
Zijn we rechtvaardig omdat we niet meer zondigen?
Nee. We zijn rechtvaardig omdat Jezus al onze zonden wegnam en wij in Hem geloven.
 
Gelooft u allemaal in Zijn perfecte zaligmaking? - Amen - Gehoorzaamt u met geloof aan de woorden van God dat Jezus Christus Zelf gedoopt was en aan het Kruis bloedde om ons te redden? We moeten geloof hebben in Zijn woord om wedergeboren te worden. Wanneer we geloven dat Jezus Christus, door het evangelie van de verlossing, al onze zonden wegwaste, en alle zonden van de wereld, dan kunnen we gered worden.
We kunnen nooit zondeloos worden door de wet van God te gehoorzamen maar we kunnen volmaakt worden door ons geloof in de werken van God. Jezus Christus nam al onze zonden door Zijn doopsel in de Jordaan weg en hij lijdde het oordeel en de bestraffing voor al onze zonden aan het Kruis. Door te geloven in dit evangelie met ons hele hart, kunnen we verlost worden van al onze zonden en rechtvaardig worden. Gelooft u dit?
Het doopsel van Jezus, Zijn kruisiging en de herrijzenis zijn voor de verlossing van alle zonden van de mensheid en de wet van de zaligmaking gebaseerd op de oneindige liefde van God. God houdt van ons zoals we zijn en Hij is rechtvaardig, dus maakte Hij ons eerst rechtvaardig. Hij maakte ons rechtvaardig door al onze zonden aan Jezus door te geven door het doopsel.
Om al onze zonden weg te wassen, zond Hij Zijn enige Zoon, Jezus, voor ons naar deze wereld. Hij stond Jezus toe om alle zonden van de wereld door het doopsel van Jezus weg te nemen en Hij gaf toen voor al onze zonden het oordeel aan Zijn Zoon. Hij maakte ons Zijn rechtvaardige kinderen door de zaligmaking van het water en het bloed.
Er staat geschreven in Hebreeen 10:16, “Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden.”
Als we de woorden van God gehoorzamen, worden we rechtvaardig. Jezus Christus nam al onze zonden weg en Hij werd voor hen veroordeeld. Jezus Christus is onze Verlosser. We kunnen denken, “Hoe kunnen we rechtvaardig zijn, als we iedere dag zondigen? We zijn vast en zeker zondaars.” Maar als we in de woorden van God geloven, net zoals Jezus de Vader gehoorzaamde, worden we rechtvaardig.
Natuurlijk hadden we, zoals ik al eerder heb gezegd, zonde in ons hart voordat we wedergeboren waren. Nadat we het evangelie van de verlossing van de zonden in ons hart hebben toegelaten, zijn we gered van al onze zonden. Toen we het evangelie niet kenden, waren we zondaars. Maar we werden rechtvaardig toen we begonnen te geloven in de zaligmaking van Jezus en werden de rechtvaardige kinderen van God. Dit is het geloof waarover de Apostel Paulus sprak, die ons helpt, rechtvaardig te worden. Het geloof in het evangelie van de verlossing maakte ons ‘de rechtvaardigen’.
Noch de Apostel Paulus, noch Abraham, noch de voorvaders van het geloof werden rechtvaardig door hun werken, maar wel door geloof te hebben in het Woord van God de woorden van Zijn zegen over de vergeving van zonden.
In Hebreeën 10:18 staat, "Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde." Net zoals er staat geschreven, redde God ons zodat wij niet hoefden te sterven voor onze zonden. Gelooft u dit? –Amen.
In Phillipensen 2 staat, “Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.” (Philipinen 2:5-11).
Jezus Christus, die de uitstraling is van Zijn glorie en de exacte weergave van Zijn aard (Hebreeen 1:3), streefde geen enkele grote reputatie voor Zichzelf na. In plaats daarvan, nam Hij de rol van een dienaar op Zich, door de gedaante van een dienaar aan te nemen, en hij kwam in de gedaante van een menselijk wezen. Hij vernederde Zichzelf en was gehoorzaam tot het punt van zijn dood om ons te redden.
Daarom prijzen we Jezus, “Hij is onze God, de Verlosser en de Koning.” Omdat Jezus tot het einde toe, aan de wil van Zijn Vader gehoorzaamde, verheerlijken wij nu God en prijzen we Jezus. Als Hij niet gehoorzaamd had, zouden wij niet de Zoon van God nu verheerlijken. Maar omdat de Zoon van God de wil van Zijn Vader tot het punt van de dood gehoorzaamde, verheerlijken alle schepsels en alle mensen op deze aarde Hem en zullen dit voor altijd blijven doen.
Jezus Christus werd het Lam van God die de zonden van de wereld wegnam en er staat geschreven dat Hij ze door Zijn doopsel wegnam. Het is nu ongeveer 2000 jaar geleden sinds Hij de zonden van de wereld wegnam. En omdat u en ik sinds onze geboorte op deze wereld leven, zijn al onze zonden ook in de zonden van de wereld inbegrepen.
 
Zijn we zondaars als we morgen weer zondigen?
Nee, omdat Jezus al onze zonden van het verleden, het heden, en de toekomst wegnam.
 
Hebben wij niet al, afgezien van de erfzonde, vanaf het moment waarop we geboren zijn, gezondigd? Ja, dat hebben we!
Jezus wist dat we vanaf de dag dat we geboren worden tot de dag waarop we sterven zouden zondigen en Hij nam al onze zonden vooraf weg. Begrijpt u dat nu? Als wij ongeveer 70 jaar zouden worden, zouden we zoveel zonden hebben, om er meer dan honderd vuilniswagens mee te vullen. Maar Jezus nam alle zonden in één keer door Zijn doopsel weg. Hij nam al onze zonden met Zich mee naar het Kruis.
Als Jezus slechts de erfzonde had weggenomen, zouden we allemaal sterven en naar de hel gaan. Zelfs als we het gevoel hebben dat Hij niet al onze zonden kan hebben weggenomen, veranderd dat niets aan het feit dat Jezus al onze zonden heeft uitgewist.
Hoeveel zonden kunnen we in deze wereld plegen? Alle zonden die we plegen zijn inbegrepen in de zonden van de wereld.
Toen Jezus tegen Johannes zei dat hij Hem moest dopen, was dat precies wat Hij bedoelde. Jezus getuigde Zelf dat Hij al onze zonden had weggenomen. God zond Zijn dienaar voor Jezus en liet Jezus door hem dopen. En doordat Hij van Johannes, de vertegenwoordiger van de mensheid gedoopt werd, doordat Hij Zijn hoofd voor hem boog om gedoopt te worden, nam Jezus alle zonden van de hele mensheid weg.
Al onze zonden van 20 tot 30 jaar, van 30 tot 40 jaar, enzovoorts, zelfs de zonden van onze kinderen zijn inbegrepen in de zonden van de wereld welke Jezus wegnam met Zijn doopsel.
Wie kan er nog zeggen dat er in deze wereld zonde is? Jezus Christus nam alle zonden van de wereld weg en wij kunnen allemaal gered worden als we, zonder twijfel, met onze harten geloven in wat Jezus gedaan heeft ter verzoening van al onze zonden: Zijn doopsel en het vergieten van Zijn kostbare bloed.
De meeste mensen leven hun turbulente levens doordrenkt met hun eigen gedachten, over hun levens pratend alsof hun leven alles is. Maar er zijn er velen die een harder bestaan hebben geleefd. Veel mensen, mijzelf inbegrepen, hebben turbulente levens geleid. Hoe kunt u het evangelie van de verlossing, van het doopsel van Jezus en Zijn bloed, niet begrijpen of accepteren?
 
 
DE ZALIGMAKING VAN DE ZONDAARS IS VOLBRACHT
 
Waarom waste Jezus Petrus’ voeten?
Omdat Hij Petrus wilde doen geloven in het feit dat Hij reeds al zijn toekomstige zonden had weggewassen met Zijn doopsel.
 
Laten we Johannes 19 lezen. “En Hij, Zijn Kruis dragende, ging naar een plaats genaamd de Schedel, die in Hebreeuws Golgotha genoemd wordt, waar ze Hem kruisigden, en twee anderen met Hem, een aan iedere kant, en Jezus in het midden. Nu schreef Pilatus een titel en hing het aan het Kruis. En de schriftuur luidde: JEZUS VAN NAZARETH, DE KONING VAN DE JODEN. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats, waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, en in het Latijn” (Johannes 19:17-20).
Beste vrienden, Jezus Christus nam alle zonden van de wereld weg, en werd aan het gerechtshof van Pilatus veroordeeld tot kruisiging. Laat ons nu samen over deze hele scène nadenken.
Vanaf vers 28, “Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden." Jezus nam al onze zonden weg om de Geschriften de vervullen. "Zeide: Mij dorst. Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest” (Johannes 19:28-30).
Jezus zei, “Het is volbracht!” en stierf toen aan het Kruis. Op de derde dag herrees Hij van de dood en steeg op naar de Hemel.
Het doopsel van Jezus door Johannes de Doper en Zijn dood aan het Kruis zijn onmisbaar met elkaar verbonden, de één is zinloos zonder de ander. Laten we daarom de Heer Jezus prijzen omdat Hij ons met Zijn evangelie van de verlossing redde.
Het vlees van de mensheid zal altijd de behoeften van het vlees volgen, en wij kunnen het niet helpen met ons vlees te zondigen. Jezus Christus gaf ons Zijn doopsel en Zijn bloed om ons te redden van de zonden van ons vlees. Hij redde ons met Zijn evangelie van de zonden van ons eigen vlees.
Diegenen die de volldige verlossing van de zonden hebben, kunnen het Koninkrijk van de Hemel ieder moment binnen door in Jezus, die geboren was in Bethlehem, gedoopt was in de Jordaan, aan het Kruis stierf en op de derde dag herrees, te geloven. We loven de Heer en verheerlijken Zijn naam in alle eeuwigheid.
In het laatste hoofdstuk in Johannes, ging Jezus naar Galilea nadat Hij vanuit de dood herrezen was. Hij ging naar Petrus en zei tot hem, “Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren.” (Johannes 21:15). Petrus was zich van alles bewust, van het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed, en de verlossing van de zonden. Nu dat hij in het evangelie van het water en het bloed geloofde, de verlossing van zonden, en zich bewust was van de reden waarom Jezus zijn voeten had gewassen, werd zijn geloof in Jezus veel sterker.
Laten we Johannes 21:15 nog eens lezen. “Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren.” Hij kon Zijn lammeren aan Petrus toevertrouwen omdat Petrus Zijn discipel was en hij volledig verlost was en omdat Petrus rechtvaardig was geworden en een volmaakte dienaar van God.
Als Petrus door zijn dagelijkse zonden een zondaar was geworden, zou Jezus hem niet gezegd hebben om het evangelie van de verzoening van de zonden te prediken, omdat hij, net als de andere discipels het niet kon helpen om toch dagelijks in het vlees te zondigen. Maar Jezus zei hem het evangelie dat al hun zonden uitwiste, te prediken omdat zij geloofden in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis, het evangelie van de verzoening voor de zonden.
 
 
HEER, U WEET DAT IK U LIEFHEB
 
Zult u weer ‘een zondaar’ Worden als u weer zondigt?
Nee. Jezus nam reeds al onze toekomstige zonden weg in de Jordaan.
 
Laten we eens nadenken over de woorden van Jezus tegen Petrus. “Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen?” “Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb.” Zijn verklaring van liefde was oprecht, oprijzend vanuit het geloof in het evangelie van de verzoening voor alle zonden.
Als Jezus Petrus en de andere discipels niet het evangelie van de verlossing van de zonden had geleerd door hun voeten te wassen, zouden ze niet in staat zijn geweest om op deze wijze van hun liefde te getuigen.
In plaats daarvan zou Petrus gezegd hebben, “Heer, ik ben niet volmaakt en ik ben een zondaar,” wanneer Jezus naar kun kwam en vroeg, “Houdt u meer van Mij dan van dezen?” Ik ben een zondaar die U niet meer kan liefhebben dan dezen. Laat me alstublieft met rust.” En Petrus zou weggerend zijn en zichzelf voor Jezus hebben verstopt.
Laten we eens nadenken over de antwoorden van Petrus. Hij was gezegend met het evangelie van de verlossing van de zonden, het doopsel van Jezus en Zijn bloed die de hele mensheid redde.
Daarom zei hij, “Ja, Heer, U weet dat ik U liefheb.” Deze bekentenis van liefde kwam vanuit zijn geloof in het evangelie van de verlossing van Jezus. Petrus geloofde in het ware evangelie van de verlossing van de zonden, door welke Jezus alle zonden van de wereld had weggenomen, zelfs de zonden van de toekomst die de mensen nog zouden begaan door hun onvolmaaktheid en de zwakheid van hun vlees.
Omdat Petrus sterk in het evangelie van de verlossing van zonden geloofde, en omdat hij ook geloofde dat Jezus het Lam van God was, was hij in staat om zonder aarzeling de Heer te antwoorden. De zaligmaking van Jezus kwam van het evangelie van de verlossing van de zonden, en aldus werd Petrus ook gered van al zijn dagelijkse zonden. Petrus geloofde in de zaligmaking door het evangelie van de verlossing van alle zonden van de wereld.
Bent u ook zoals Petrus? Kunt u ook Jezus liefhebben en vertrouwen? Jezus die met Zijn evangelie van verlossing alle zonden van de wereld voor ons wegnam, met Zijn doopsel en Zijn eigen bloed? Hoe kunt u Hem níet liefhebben of geloven? Er is geen andere manier.
Als Jezus alleen maar de zonden van het verleden of het heden had weggenomen, en ons de zonden van de toekomst had gelaten, konden we Hem niet prijzen zoals we dat nu doen. Daarbij komt dat we dan zeker allemaal naar de hel zouden gaan. Daarom moeten we allemaal erkennen dat we gered zijn door te geloven in het evangelie van de verlossing van alle zonden.
Het vlees is altijd geneigd te zondigen, en we zondigen de hele tijd. Daarom moeten we erkennen dat we gered zijn geworden door te geloven in het evangelie van de rijkelijke verzoening van de zonden dat Jezus ons gegeven heeft, het doopsel en het bloed van Jezus.
Als we niet in het evangelie van de verzoening van de zonden zouden geloven, het doopsel en het bloed van Jezus, zou geen gelovige van zijn levenslange zonden gered kunnen worden. Daarbij komt nog, dat als we van onze levenslange zonden verlost zouden worden door te biechten en iedere keer berouw te tonen, we waarschijnlijk veel te lui zouden zijn om altijd rechtvaardig te blijven en we zouden in ons hart altijd zondigen.
Als dit zo was, zouden we steeds weer zondaars worden en zouden we niet in staat zijn om Jezus lief te hebben en dichter bij Hem te komen. Dan zouden we niet in staat zijn om in de zaligmaking van Jezus te geloven en we zouden niet in staat zijn om Hem tot het eind van onze levens te volgen.
Jezus gaf ons echter het evangelie van de verlossing van de zonden en red diegenen die geloven. Hij is de volmaakte Verlosser geworden en Hij waste alle overtredingen die we dagelijks in onze levens begaan, weg zodat we Hem oprecht kunnen liefhebben.
Daarom kunnen wij, de gelovigen, het niet helpen om het evangelie van het doopsel en het bloed van Jezus, de verlossing van onze zonden, lief te hebben. Alle gelovigen kunnen Jezus eeuwig liefhebben en gevangenen worden van de liefde van de zaligmaking door het evangelie van de verlossing van de zonden die Jezus ons heeft gegeven.
Beste medegelovigen, indien Jezus ook maar een beetje zonde had achtergelaten, zou u niet in staat zijn om in Jezus te geloven, noch zou u in staat zijn te getuigen van het evangelie van de verlossing van de zonden. U zou niet in staat zijn om als een dienaar van God te werken.
Maar als u in het evangelie van de verlossing van zonden gelooft, kunt u van alle zonden van de wereld gered worden. Hij staat u toe om van alle zonden van de wereld gered te worden als u zich bewust wordt van het ware evangelie van de verlossing, vastgelegd in het Woord van Jezus.
 

"HEBT GIJ MIJ LIEVER DAN DEZEN?"
 
Waardoor hebben wij Jezus meer dan iets anders lief?
Zijn liefde voor ons door Zijn doopsel waardoor al onze zonden zijn weggewassen, zelfs al onze toekomstige zonden
 
God vertrouwde Zijn lammeren toe aan Zijn dienaars, die in het evangelie van de verlossing van de zonden geloofden. Jezus vroeg drie keer, “Simon, zoon van Jonah, hebt gij Mij liever dan deze?” en Petrus antwoorde iedere keer, “Ja Heere! Gij weet dat ik U liefheb.” Laten we nu eens nadenken over de antwoorden van Petrus. We kunnen zien dat het niet een uitdrukking van zijn verstand, maar van zijn geloof in het evangelie van de verlossing van alle zonden van de wereld was.
Als we iemand liefhebben, en als de liefde geboren is vanuit ons verstand, kan deze liefde verflauwen als we zwakker worden. Maar als die liefde afhangt van de kracht van Gods liefde, dan zal het eeuwig duren. De Liefde van God, namelijk, de rijkelijke verzoening van al onze zonden, de zaligmaking van het water van het doopsel van Jezus en de Geest, is zo.
Ons geloof in het evangelie van de verlossing van de zonden van de wereld is de grondslag geworden van onze werken voor de Heer en onze liefde voor Hem. Als we Hem alleen lief zouden hebben met ons verstand als grondslag, zouden we morgen struikelen en onszelf haten voor onze onrechtvaardigheden. Jezus waste echter al onze zonden weg, de erfzonde, onze dagelijkse zonden van het verleden, de zonden van morgen, en alle zonden van ons hele leven. Hij heeft niemand buiten Zijn zaligmaking gelaten.
Dit is allemaal waar. Als onze liefde en ons geloof van ons verstand en voornemens zouden afhangen, zouden we in ons geloof falen. Maar doordat onze liefde en geloof afhangen van het evangelie van de verlossing die Jezus ons gegeven heeft, zijn we reeds de kinderen van God, de rechtvaardigen. Omdat we in de zaligmaking van het water en de Geest geloven, zijn we zonder zonde.
Vanwege het feit dat onze zaligmaking niet van ons geloof in onszelf, maar van de liefde van God kwam, Zijn wet van de ware zaligmaking door de verlossing van onze zonden, zijn we de rechtvaardigen, hoe onvolmaakt of zwak we in het echte leven ook mogen zijn. We zullen naar het Koninkrijk van de Hemel gaan en uiteindelijk zullen we God in alle eeuwigheid prijzen. Gelooft u dit?
In 1 Johannes 4:10 staat, "Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden." Jezus redde ons met het water en de Geest, dus zouden we geloof in het evangelie van de verlossing, het doopsel van Jezus en Zijn bloed, moeten hebben.
Als God ons niet gered had met het evangelie van de verlossing van zonden, zouden we niet gered kunnen worden, hoe vurig we ook geloven. Maar Jezus waste al de zonden die we in onze harten en met ons vlees begaan, weg.
We moeten zeker van onze zaligmaking zijn, door in de woorden van het water en de Geest, het evangelie van de verlossing te geloven, om rechtvaardig te worden. Het evangelie van de verlossing van alle zonden van de wereld bestaat uit het doopsel van Jezus en Zijn bloed. Het evangelie van de verlossing is de inhoud het ware geloof, het ware fundament voor de zaligmaking en de sleutel om het Koninkrijk van God binnen te gaan.
 
 
WE MOETEN ONS VAN HET GELOOF VAN ONZE EIGEN WIL LOSMAKEN
 
Waar komt het ware geloof vandaan?
Het komt van de liefde van de Heer die reeds alle toekomstige zonden heeft weggewassen.
 
Het geloof of de liefde die vanuit iemands eigen wil voortkomt is geen ware liefde noch is het het ware geloof. Er zijn er veel in deze wereld die eerst met goede wil in Jezus geloven, maar hun geloof later opgeven door de zonden in hun hart.
Maar we moeten weten dat Jezus alle zonden van de wereld wegwaste: niet alleen de onbelangrijkste ongerechtigheden, maar ook de grootste zonden die begaan zijn door onwetendheid.
Om Zijn discipels te leren hoe alles-omvattend Zijn zaligmaking was, verzamelde Jezus in Johannes 13, Zijn discipels om Zich voordat Hij gekruisigd werd. Voordat Hij met de discipels gegeten had, waste Hij hun voeten om hun het punt van Zijn zaligmaking duidelijk te maken. We zouden allemaal het evangelie van de verlossing dat Jezus de discipels leerde door hun voeten te wassen, moeten kennen en erin geloven.
Maar Petrus verweigerde eerst onvermurwbaar Jezus zijn voeten te laten wassen. “U zult nooit mijn voeten wassen!” En dit was de uitdrukking van het geloof dat gebaseerd was op zijn eigen wil. Maar Jezus zei hem, “Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.”
Nu, met het evangelie van het water en de Geest, kunnen we de woorden van Jezus begrijpen. Zij zijn de woorden van de waarheid, het evangelie van het water en de Geest, de verlossing van de zonden, die de zondaar rechtvaardig laat worden door met zijn hele hart te geloven.
Petrus ging met de discipels vissen. Zij gingen vissen zoals ze dat gedaan hadden voordat zij Jezus ontmoetten. Toen verscheen Jezus voor hen en riep naar hun. Jezus bereidde hun een ontbijt en terwijl ze ontbeten, realiseerde Petrus zich de betekenis van de woorden die Jezus van tevoren had gezegd. “Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.” Hij begreep uiteindelijk wat Jezus bedoelde toen Hij zijn voeten waste.
“De Heer waste al mijn zonden weg. Alle zonden die ik bega vanwege mijn zwakheid, inclusief alle zonden die ik in de toekomst zal begaan.” Daarom gaf Petrus het geloof dat gebaseerd was op zijn wil op, en begon te geloven in het doopsel en het bloed van Jezus, het evangelie van de verlossing van de zonden.
Na het ontbijt vroeg Jezus aan Petrus, “Heb je me meer lief dan dezen?” En nu, versterkt door het geloof in de liefde van Jezus, bekende Petrus. “Ja Heer, U weet dat ik U liefheb.” Petrus kon het zeggen omdat hij zich bewust was van wat Jezus bedoelde toen Hij zei, “gij zult het na dezen verstaan.” Hij kon zijn ware geloof erkennen, het geloof in het doopsel en het bloed van Jezus, het evangelie van de verlossing van de zonde.
 

NADIEN WERD HIJ EEN WARE DIENAAR VAN GOD
 
Na die ervaring, predikten Petrus en de andere discipels het evangelie tot het eind van hun dagen. Zelfs Paulus, die genadeloos Christenen had vervolgd, getuigde van het evangelie tijdens die moeilijke tijden van het Romeinse Rijk.
 
Hoe kunt u een ware dienaar van God worden?
Door te geloven in Zijn eeuwige verzoening voor al uw zonden
 
Onder de twaalf discipels van Jezus, verkocht Judas Jezus en hing zichzelf later op. En het was de Apostel Paulus die zijn plaats innam. De discipels hadden Matthias onder zich uitgekozen, maar het was Paulus die God koos, en Paulus werd een Apostel van Jezus en preekte het evangelie van de verlossing van de zonde met de rest van de discipels.
De meeste van de discipels van Jezus stierven als martelaars. Zelfs toen zij met de dood bedreigd werden, bleven zij het oorspronkelijke evangelie prediken.
“Jezus Christus waste alle zonden van uw vlees weg met Zijn evangelie van het doopsel en bloed, Zijn evangelie van de verlossing van de zonden. Jezus nam al uw zonden weg met Zijn doopsel in de Jordaan en nam het oordeel voor u op Zich aan het Kruis. Geloof in het evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis en wordt gered.”
Velen werden inderdaad gered door het horen van het evangelie en door erin te geloven. Het was de kracht van het geloof in het evangelie van het doopsel van Jezus, Zijn bloed en de Geest.
De discipels predikten het evangelie van het water en de Geest, “Jezus is God en de Verlosser.” Het is omdat zij hebben getuigd van het evangelie van het water en de Geest, dat u en ik nu het evangelie van het doopsel en het bloed van Jezus, als onze zaligmaking, kunnen horen en gered kunnen worden van zonde. Door de oneindige liefde van God en de volledige zaligmaking van Jezus, zijn wij allemaal de discipels van Jezus geworden.
Gelooft u dit allemaal? Jezus hield zoveel van ons dat Hij ons het evangelie van het water en de Geest gaf, de verlossing van de zonde, en wij zijn de rechtvaardige discipels van Jezus geworden. Jezus waste de voeten van Zijn discipels om hun het ware evangelie van de verlossing te leren.
Jezus waste de voeten van Zijn discipels om hun en ons te leren dat alle zonden van de wereld, alle zonden die wij gedurende ons leven begaan, volledig weggewassen waren toen Jezus gedoopt werd en bloedde aan het Kruis. En we danken Jezus voor Zijn liefde en voor het evangelie van de verlossing.
Jezus leerde ons bij de voetwassing van de discipels twee dingen. Ten eerste was het om hun te leren begrijpen wat Hij had gezegd, “Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.” Dat al door het evangelie van de verlossing, van het doopsel van Jezus en Zijn bloed onze zonden waren weggewassen.
De tweede leerstelling was, omdat Jezus zichzelf had verlaagd om de zondaars te redden en hen rechtvaardig te maken, wij, de wedergeborenen, anderen zouden moeten dienen door het evangelie van de verlossing te prediken. Het is goed voor ons die eerst kwamen, om diegenen te dienen die later komen. 
De twee redenen waarom Jezus de voeten van de discipels waste op de dag van het Paasfeest zijn duidelijk. En zij bestaan nog steeds binnen Zijn Kerk.
Een discipel kan nooit hoger zijn dan zijn leraar. Daarom prediken wij het evangelie aan de wereld en dienen we het evangelie alsof we Jezus dienen. En wij, die het eerst gered zijn, moeten hen die na ons komen, dienen. Om ons dit te leren, waste Jezus de voeten van de discipels. Daarbij liet Hij ons bij het wassen van Petrus’ voeten zien, dat Hij de volmaakte Verlosser is zodat we nooit meer van de duivel bedrogen zouden worden.
U kunt allemaal gered worden door in het evangelie van de verlossing van de zonden, het water en de Geest te geloven. Jezus waste al onze zonden weg met Zijn doopsel, Zijn kruisiging, en herrijzenis, en alleen zij die in Zijn evangelie geloven kunnen voor altijd van de zonden van de wereld gered worden.
 
 
GELOOF IN HET EVANGELIE DAT AL ONZE DAGELIJKSE ZONDEN WEGWASTE
 
We kunnen de misleidingen van de duivel laten stoppen door in het evangelie van de verlossing te geloven, de woorden van het water en de Geest. De mensen laten zich gemakkelijk door de duivel misleiden en de duivel fluistert voortdurend in hun oren. Wetende dat het vlees van de mensen in de wereld zondigt, hoe kunnen zij dan ooit zonder zonde zijn? Alle mensen zijn zondaars.
Wij weten echter het antwoord. “Hoe kan een gelovige zonde hebben, wetende dat Jezus alle zonden van ons vlees met Zijn doopsel wegnam? Omdat Jezus het loon van de zonde volledig heeft betaald, welke zonde blijft er dan voor ons over om te betalen?
Als we niet in het evangelie van het water en het bloed geloven, lijken de woorden van de duivel logisch. Maar als we het evangelie aan onze kant hebben, kunnen we een onwrikbaar geloof in de woorden van God hebben.
Daarom moeten we geloof hebben in het evangelie van de wedergeboorte van het water en het bloed. Het ware geloof is het geloof in het evangelie van het doopsel van Jezus, Zijn bloed aan het Kruis, Zijn dood en Zijn herrijzenis.
Heeft u ooit een afbeelding van de heilige Tabernakel gezien? Het is een klein tenthuisje. Het huis is verdeeld in twee delen, het buitenste deel is de heilige plaats en het binnenste deel is het Allerheiligste Heiligdom, waarin zich het verzoendeksel bevindt.
In totaal zijn er 60 pilaren in het buitenste plein van het heilige Tabernakel, en de heilige plaats bestaat uit 48 planken. We moeten een afbeelding van de heilige Tabernakel in onze gedachten hebben om de betekenis van de woorden van God te begrijpen.
 
 
WAARVAN WAS DE POORT VAN HET HEILIGE TABERNAKEL GEMAAKT?
 
Waarvan was de poort van het hof van het heilige tabernakel gemaakt?
Een scherm gemaakt van blauwe, paarse en scharlaken garen en fijne linnen draden.
 
De poort van het hof van het heilige Tabernakel is beschreven in Exodus 27:16, “In de poort nu des voorhofs zal een deksel zijn van twintig ellen, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk; de pilaren vier, en hun voeten vier.” De materialen die gebruikt werden voor de poort van het hof van de Tabernakel waren blauw, paars en scharlaken garen, en fijne linnen draden. En het was ingewikkeld geweven en erg kleurrijk.
God heeft Mozes bevolen de poort kleurrijk te weven met blauw, paars en scharlaken garen zodat het voor iedereen gemakkelijk was om de ingang te vinden. En de poort, geweven met blauw, paars en scharlaken garen en fijne linnen draden werd opgehangen aan vier pilaren.
Deze vier materialen symboliseren de blauwdruk van de zaligmaking van God, waarmee Hij al diegenen zou redden die in Zijn Zoon geloven, door het doopsel en het bloed van Jezus, en in Hem zijnde God.
Elk van de materialen die gebruikt werden om de heilige Tabernakel te bouwen heeft een specifieke betekenis en het vertegenwoordigt het Woord van God en Zijn plannen om de mensheid door Jezus te redden.
Nu dan, hoeveel verschillende materialen werden gebruikt voor de poort van het hof van het heilige Tabernakel? Vier verschillende materialen werden gebruikt, blauw, paars, en scharlaken garen en fijne linnen draden. Deze vier zijn van groot belang om ons te helpen ons geloof in het evangelie van de wedergeboorte te versterken. Als het niet belangrijk zou zijn, zou deze informatie niet zo gedetaileerd in de Bijbel beschreven staan.
Alle materialen die voor de poort van het hof van het heilige Tabernakel en het buitenste hof gebruikt werden, zijn een belangrijk onderdeel van de zaligmaking, die al onze dagelijkse zonden, de erfzonde en de zonden van de toekomst wegwaste. Daarom werd de poort gemaakt van blauwe, paarse en scharlaken garen en fijne linnen draden. Daarom onthulde God deze dingen aan Mozes en zei hem dat hij precies doen moest zoals hem opgedragen werd.
 
 
WAT BETEKENEN BLAUWE, PAARSE EN SCHARLAKEN GAREN BINNEN HET EVANGELIE VAN GOD?
 
Wat symboliseerden alle materialen die voor het Tabernakel gebruikt werden?
De zaligmaking van Jezus door Zijn doopsel en bloed
 
Binnenin het heilige Tabernakel waren weer blauw, paars en scharlaken garen en fijne linnen draden gebruikt voor de voorhang die tussen de heilige plaats en de Meest Heilige Plaats hing. Dezelfde materialen waren gebruikt voor de gewaden van de Hogepriester, die de Meest Heilige Plaats een keer per jaar binnenging.
Het blauwe garen symboliseert het doopsel van Jezus. In 1 Petrus 3:21, staat “Er is ook een tegenbeeld dat ons nu redt, namelijk het doopsel.” Het doopsel van Jezus waarmee Hij alle zonden van de wereld wegnam, werd in dit vers door Petrus bevestigd als het tegenbeeld van de zaligmaking van verzoening. Alle zonden van de wereld werden bij Zijn doopsel aan Jezus doorgegeven. Daarom is het blauwe garen, het Doopsel van Jezus, het belangrijkste deel van het Woord van de zaligmaking.
Het scharlaken garen symboliseert het bloed van Jezus en het paarse garen symboliseert Zijn Goddelijkheid - de status van Jezus als Koning en God. Daarom waren de drie kleuren van garen noodzakelijk voor ons geloof in Jezus en Zijn zaligmaking.
Het prachtige gewaad dat door de Hogepriester gedragen werd heette een efod, en het gewaad van de efod was geheel blauw. De Hogepriester droeg een tulband waarop een plaat van puur goud was bevestigd waarop gegraveerd stond, ‘HEILIGHEID AAN DE HEER’. En de plaat was aan de tulband bevestigd met een blauwe koord.
 
 
DE WAARHEID WEERGEGEVEN DOOR HET BLAUWE GAREN
 
Wat symboliseert Het blauwe garen?
Het doopsel van Jezus
 
Ik zocht de betekenis van het blauwe garen in de Bijbel op. Wat zegt de Bijbel over blauw? We moeten het blauwe garen tussen de blauwe, paarse en scharlaken garens begrijpen.
Het blauwe garen symboliseert `het water,` d.w.z., het doopsel van Jezus. Jezus Christus werd gedoopt door Johannes de Doper om alle zonden van de wereld weg te nemen (Mattheus 3:15).
Als Jezus niet alle zonden van de wereld had weggenomen met Zijn doopsel, zouden wij, de gelovigen, niet geheiligd kunnen worden voor God. Daarom moest Jezus Christus naar deze wereld komen en gedoopt worden van Johannes de Doper in de rivier de Jordaan om alle zonden van de wereld weg te nemen.
De reden waarom er blauw garen in de poort van het heilige Tabernakel gebruikt moest worden, was dat we niet geheiligd konden worden zonder het doopsel van Jezus.
Het scharlaken garen symboliseert Zijn bloed, de dood van Jezus. Paars verwijst naar Jezus` Godheid, dus Jezus’ status als de “Enige Vorst, de Koningder koningen en Heer der heren” (1 Timothy 6:15).
Scharlaken garen betekent het bloed van Christus, die aan het Kruis bloedde om het loon van de zonde van de hele mensheid te betalen. Jezus Christus kwam als mens naar deze wereld om alle zonden van de mensheid op Zich te nemen voordat Hij Zichzelf aan het Kruis opofferde voor het evangelie van de verlossing van de zonde. Het doopsel en bloed van Jezus is het ware evangelie van de verlossing die geprofeteerd is door de kleuren van het garen die gebruikt werden in het heilige Tabernakel van het Oude Testament.
De pilaren van het Tabernakel waren gemaakt van acaciahout, en de voetstukken waren van brons, en de bronzen voetstukken waren bedekt met banden van silver.
Alle zondaars moeten voor hun zonden veroordeeld worden omdat het loon van de zonde de dood is. Voordat iemand door God gezegend kon worden om een nieuw leven te verdienen, moest hij een offer voor zijn zonden brengen in de dagen van het Oude Testament.
Echter, het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament, die het blauwe garen van het heilige Tabernakel van het Oude Testament vertegenwoordigt, heeft al onze zonden weggenomen. Hij nam onze zonden mee naar het Kruis, bloedden en werd voor hen veroordeeld en hierdoor redde Hij ieder van ons die geloven in het evangelie van de verlossing. Hij is de Koning van de koningen en de Heilige God.
Lieve mensen, het doopsel van Jezus was de zaligmaking van Jezus, Die ons redde door al onze zonden weg te nemen. Jezus, die God is, kwam naar deze wereld in het vlees (de paarse draad), Hij werd gedoopt om alle zonden van de wereld op Zich te nemen (de blauwe draad), Hij werd gekruisigd en bloedde aan het Kruis om het oordeel in onze plaats te aanvaarden (de scharlaken draad). Het doopsel van Jezus leert ons zonder enige twijfel, dat Hij de ware Verlosser van de hele mensheid is geworden.
We kunnen dit ook zien in de kleuren die gebruikt werden voor de poort van het heilige Tabernakel. Het gebruik van fijne linnen draden betekende dat Hij iedereen zonder uitzondering van alle zonden van de wereld redde.
Om het kleed van de poort te borduren met blauwe, paarse en scharlaken garen in fijne linnen draden was om ons duidelijk de waarheid van de verlossing van God te vertellen. Het was absoluut essentiël voor de zaligmaking van de verzoening.
We kunnen aan de materialen die gebruikt werden voor de poort van het heilige Tabernakel zien, dat Jezus Christus ons zondaars niet lukraak redde, zonder planning. Hij, Gods gedetaileerde plan nauwkeurig volgend, werd gedoopt en gekruisigd, en herrees weer uit de dood om de zaligmaking van de mensheid te vervullen. Met blauw, paars en scharlaken garen, de materialen van het evangelie van de verlossing, redde Jezus iedereen die in Zijn zaligmaking geloven.
 
 
HET BRONZEN WASBEKKEN UIT HET OUDE TESTAMENT WAS EEN TEGENBEELD VAN HET DOOPSEL VAN HET NIEUWE TESTAMENT
 
Waarom wasten de priesters hun handen en voeten voordat zij de heilige plaats binnengingen?
Omdat zij voor God moesten staan zonder enige zonde.
 
Het wasbekken was van brons gemaakt. Brons vertegenwoordigt het oordeel dat Jezus voor ons heeft geleden. En het wasbekken symboliseert het woord van het evangelie die ons verteld dat al onze onrechtvaardigheden weggewassen waren.
Het laat ons zien hoe het wegwassen van de dagelijkse zonden uitgevoerd werd. Het is een tegenbeeld van de waarheid dat de dagelijkse zonden van de hele mensheid weggewassen kunnen worden door het geloof in de woorden van het doopsel van Jezus.
Het brandofferaltaar vertegenwoordigde het oordeel. En het water van Jezus, dat blauw was, is het evangelie van de verzoening voor de zonden, het doopsel van Jezus door Johannes de Doper (Mattheus 3:15, 1 Johannes 5:5-10). Het is het woord van de getuigenis van het evangelie van de zaligmaking door de verzoening.
In Johannes 5 staat geschreven, “en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. “Er zijn drie die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed en deze drie zijn als een.” Hij zegt ons ook dat hij die in de Zoon van God geloofd het getuigenis van het water, het bloed en de Geest in zich heeft.
God stond ons toe om door het geloof in het evangelie van de verzoening, geheiligd te worden en het heilige Tabernakel binnen te gaan. Daarom kunnen we nu in geloof leven, gevoed worden met de woorden van God, gezegend worden door Hem, en het leven van de rechtvaardigen leven. Om het volk van God te worden betekent om door het geloof in het evangelie van de verzoening gered te worden en binnenin het heilige tabernakel te leven.
Veel mensen zeggen tegenwoordig dat het voldoende is om te geloven zonder na te denken over de betekenis van de blauwe, paarse en scharlaken garens van de poort van het heilige Tabernakel. Als iemand in Jezus gelooft zonder deze dingen te kennen, dan is zijn geloof niet oprecht omdat er nog steeds zonde in zijn hart zit. Een dergelijk persoon heeft nog steeds zonde in zijn hart omdat hij niet in de waarheid van de wedergeboorte door het evangelie van de verzoening, van het water, het bloed en de Geest gelooft.
Als iemand gevraagd wordt iemand te evalueren die hij nauwelijks kent, en als hij, om de luisteraar te vlijen, zou zeggen, “Ja, ik geloof deze persoon. Ik heb hem nog nooit ontmoet maar ik geloof hem toch.” Denkt u dat de luisteraar daar blij mee zou zijn? Misschien zouden sommigen onder u het fijn vinden, maar dit is niet het soort van vertrouwen dat God van ons wilt.
God wilt dat we in het evangelie van de verlossing van de zonden geloven, de zaligmaking van Jezus door de blauwe (het doopsel), paarse (koningschap) en scharlaken (het bloed) garens. We moeten weten hoe Jezus ons van alle zonden redde voordat we geloof in Hem kunnen hebben.
Als we in Jezus geloven, moeten we weten hoe Hij ons van al onze zonden redde door het water (het doopsel van Jezus), het bloed (Zijn dood) en de Geest (dat Jezus God is).
Als we het werkelijk begrijpen, kunnen we het ware volledige geloof ervaren. Ons geloof zal nooit compleet zijn zonder deze waarheid te kennen. Het ware geloof komt alleen door het begrip van de getuigenis van de zaligmaking van Jezus, het evangelie van de verlossing, en dat Jezus de ware Verlosser van de mensheid is.
Wat zou dan het geloof zijn dat de spot drijft met Jezus? Laten we eens kijken.
 
 
HET GELOOF DAT DE SPOT DRIJFT MET JEZUS
 
Wat is het meest nodig voor het geloof?
Nauwkeurige kennis van Jezus’ doopsel
 
U moet weten dat een willekeurig geloof in Jezus de spot met Hem drijft. Als u denkt, “Ik vind het moeilijk om te geloven, maar sinds Hij God is en de Zoon van God, zal ik wel moeten geloven,” dan drijft u de spot met Jezus. Als u echt wedergeboren wilt worden dan moet u in het doopsel en het bloed van Jezus geloven, het evangelie van de verzoening.
In Jezus te geloven zonder het evangelie van de verzoening te kennen, is erger dan helemaal niet in Jezus te geloven. Om het evangelie van alleen het bloed van Jezus te prediken, is zinloos als men de waarheid niet kent.
Jezus wilt niet dat iemand rondgaat om te prediken terwijl zijn geloof in Hem willekeurig is, of dat iemand zonder reden in Hem gelooft. Hij wilt dat wij in Hem geloven door het evangelie van de verzoening kennen.
Als we in Jezus geloven, weten we dat het evangelie van de verzoening het doopsel en het bloed van Jezus is. Als we in Jezus geloven, moeten we het evangelie van de verzoening door Zijn Woorden begrijpen en we moeten precies weten hoe Hij al onze zonden wegwaste.
We moeten ook weten wat het blauwe, paarse en scharlaken garen op de poort van het heilige Tabernakel inhoudt. Dan kunnen we het ware geloof hebben dat voor eeuwig standhoudt.
 
 
WE KUNNEN NOOIT WEDERGEBOREN WORDEN ZONDER IN JEZUS TE GELOVEN DIE DE ESSENTIE VAN HET BLAUWE, PAARSE EN SCHARLAKEN GAREN IS
 
Wat deden de priesters voordat zij de heilige plaats binnengingen?
Zij wasten hun handen en voeten In het water van de bronzen wasbekken.
 
Onze Heer Jezus redde ons. We kunnen niet anders dan de Heer te prijzen als we zien hoe volmaakt Hij ons gered heeft. We moeten naar het heilige Tabernakel kijken. Hij gaf ons de woorden van het evangelie van de verzoening door het blauw, paars en scharlaken garen van het heilige tabernakel en redde ons met hen. We danken en prijzen de Heer.
Zondaars kunnen de heilige plaats niet binnengaan zonder een verschrikkelijk oordeel te moeten ontvangen. Hoe kan iemand de heilige plaats binnengaan zonder voor zijn zonden veroordeeld te worden? Dit is onmogelijk. Als zo’n persoon naar binnen zou gaan, zal hij ter plekke gedood worden. Het zou geen zegening maar een vervloeking zijn. Een zondaar kan niet de heilige plaats binnengaan en verwachten te leven.
Onze Heer redde ons door het geheim dat in de poort van het heilige Tabernakel verborgen is. Met blauwe, paarse en scharlaken garen en fijne linnen draden, redde Hij ons. En Hij vertelde ons het geheim van Zijn zaligmaking door deze dingen.
Zijn u en ik op deze wijze gered? Als we niet in de woorden van het blauwe, paarse en scharlaken garen geloven, kan er geen zaligmaking zijn door het evangelie van de verzoening. De kleur blauw betekent niet God, het betekent het doopsel van Jezus. Het betekent het doopsel van Jezus dat al onze zonden wegnam.
Men kan tot het brandofferaltaar gaan zonder in het blauwe garen te geloven. Men kan echter niet de heilige plaats binnengaan waar God verblijft.
Daarom moeten we, voordat we de poort van het heilige Tabernakel binnengaan, in het blauwe garen (het doopsel van Jezus), het scharlaken garen (Zijn bloed aan het Kruis) en het paarse garen (dat Jezus God is en de Zoon van God) geloven. Alleen als we dit geloven, worden we door God geaccepteerd en mogen we door de voorhang van de Meest Heilige Plaats binnengaan.
Sommige gaan de buitenste plaats van het Tabernakel binnen en denken dat zij binnen zijn. Maar dit is geen zaligmaking. Hoever moeten we gaan om gered te worden? We moeten in staat zijn om de Meest Heilige Plaats binnen te gaan.
Om de Meest Heilige Plaats binnen te kunnen gaan, moeten we de bronzen wasbekken voorbij gaan. Het bronzen wasbekken vertegenwoordigt het doopsel van Jezus, en wij moeten onze dagelijkse zonden met het doopsel van Jezus wegwassen en we moeten geheiligd worden om de heilige plaats binnen te kunnen gaan.
In het Oude Testament, moesten de priesters zich wassen voordat zij naar binnen konden gaan en in het Nieuwe Testament waste Jezus de voeten van Zijn discipels om het wegwassen van hun levenslange zonden te symboliseren.
De wet van God zegt, “Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere” (Romeinen 6:23) God veroordeeld de zonden van de mens zonder uitzondering, maar Hij gaf ze door aan Zijn Zoon en veroordeelde Hem in onze plaats. Dit is de liefde van God, Zijn zaligmaking. De ware zaligmaking wordt alleen verkregen wanneer we in het evangelie van de verzoening geloven, het doopsel, het bloed, de dood, en de herrijzenis van Jezus.
 
 
OM WEDERGEBOREN TE WORDEN, MOET MEN NOOIT DE BIJBELSE WAARHEID, HET EVANGELIE VAN DE VERZOENING VAN ZONDEN, VERACHTEN
 
Wat is het enige dat wij kunnen doen?
Het is te geloven in het evangelie, de geschreven woorden van God
 
Ik veracht nooit andere mensen. Als iemand over iets praat waar ik niets vanaf weet, dan vraag ik hem of hij het me wilt uitleggen. Maar toen ik vroeg naar de implicaties van de heilige Tabernakel, kon niemand me dat vertellen.
Wat kon ik doen? Ik moest teruggaan naar de Bijbel. Waar wordt in de Bijbel over het heilige Tabernakel gesproken? Het staat gedetaileerd beschreven in Exodus. En als iemand het boek aandachtig leest, kan hij de betekenis door de geschreven woorden van God begrijpen.
Beste vrienden, u kunt niet gered worden door blindelings in Jezus te geloven. U kunt niet wedergeboren worden door alleen maar de kerk regelmatig te bezoeken. We weten wat Jezus Nicodemus vertelde. "Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Zijt gij een leraar van Israel, en weet gij deze dingen niet?" (Johannes 3:5 en 10)
Allen die in Jezus geloven moeten in het blauwe garen (alle zonden van de wereld werden aan Jezus doorgegeven toen Hij gedoopt werd), het scharlaken garen (de dood van Jezus voor al onze zonden) en het paarse garen (Jezus is de Verlosser, God, en de Zoon van God) geloven.
We moeten geloven dat Jezus de Verlosser van alle zondaars van de wereld is. Zonder dit geloof kan niemand wedergeboren worden, noch kan hij de heilige plaats van het Koninkrijk van God binnengaan. Men kan niet gelovig in deze wereld leven zonder dit.
Zou het niet gemakkelijker zijn als men wedergeboren kon worden door alleen maar in Jezus te geloven? - Ja. - “♬U bent gered. Ik ben gered. We zijn allen gered.♬” Wat mooi. Maar er zijn er zoveel die in Jezus geloven zonder werkelijk ‘wedergeboren’ te zijn.
Men moet de waarheid van de Bijbel net zo goed kennen als dat men in Jezus gelooft. We moeten het evangelie van de verzoening van de zonde in de Bijbel begrijpen en de betekenis van het blauwe, paarse en scharlaken garen, om de heilige Tabernakel binnen te gaan en bij God te zijn in het rijk van het geloof. Binnenin de Tabernakel van het geloof, kunnen we gelukkig leven totdat de tijd komt om naar het Koninkrijk van de Hemel te gaan. Het is belangrijk dat we weten wat de juiste manier is om in Jezus te geloven.
 
 
HET OORSPRONKELIJKE EVANGELIE BRENGT DE HEILIGING VOORT MET HET BLAUWE GAREN
 
Wat is de onmisbare voorwaarde voor de zaligmaking, naast het Kruis van Jezus?
Het doopsel van Jezus
 
Mensen hebben de neiging te denken dat zij perfect kunnen leven zonder een fout te maken. Hoe harder ze proberen goed te doen, des te sneller zullen zij hun tekortkomingen ontdekken. Menselijke wezens zijn onvolmaakt, en het is voor hen onmogelijk om niet te zondigen. Maar omdat Jezus ons gered heeft met het blauwe, paarse en scharlaken garen, het evangelie van de verzoening, kunnen we nu geheiligd worden en de heilige plaats van God binnengaan.
Als God ons niet gered had met het blauwe, paarse en scharlaken garen, zouden we nooit in staat zijn geweest om de heilige plaats zelf binnen te gaan. Wat is hiervan de reden? Als alleen zij die volmaakt volgens hun vlees leven de Heilige Plaats zouden kunnen betreden, zou er niemand zijn die gekwalificeerd zou zijn. Als men in Jezus gelooft zonder in het evangelie te geloven, dan voegt men alleen maar meer zonden aan het hart toe.
Jezus redde ons met Zijn zorgvuldig geplande zaligmaking, de zaligmaking van het blauwe, paarse en scharlaken garen, en de fijne linnen draad. Hij waste al onze zonden weg. Gelooft u hierin? - Ja. - Heeft u de waarheid van het evangelie van de verzoening in uw hart en getuigt u hiervan? - Ja. -
Alleen als u van het evangelie getuigt, kunt u de gouden plaat op uw voorhoofd plaatsen dat zegt ‘HEILIGHEID AAN DE HEER’ en lid worden van het ‘koninklijke priesterschap’ (1 Petrus 2:9). Alleen dan kunt u voor de mensen staan en hen vertellen dat u een dienaar van God bent, werkend als koninklijke priester.
De tulband van de Hogepriester heeft een gouden plaat en de plaat wordt vastgemaakt met een blauw koord. Waarom blauw? Omdat Jezus ons redde met het evangelie van de verlossing, omdat Hij al onze zonden wegnam en ons door Zijn doopsel (het opleggen van handen in het Oude Testament, het doopsel in het Nieuwe Testament) zonder zonde maakte.
Het maakt niet uit hoe ijverig en trouw we in Jezus geloven, we zouden de gouden plaat met de tekst `HEILIGHEID AAN DE HEER` zonder de geheime woorden van het blauwe, paarse en scharlaken garen te herkennen, niet verwerven.
Hoe werden wij rechtvaardig? Het staat geschreven in Mattheus 3:15 “want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen.” Jezus werd gedoopt en redde ons van alle zonden van de wereld. Omdat Hij gedoopt was en al onze zonden wegnam, werden wij, de gelovigen, rechtvaardig.
Hoe kunnen we zeggen dat we zonder zonde zijn zonder de doop van Jezus? Zelfs als we in Jezus geloven, zelfs als we het uitschreeuwden bij de gedachte aan Jezus’ kruisiging, alle tranen van de wereld konden niet al onze zonden wegwassen. Nee. Het maakt niet uit hoeveel we zouden huilen of berouw zouden tonen, onze zonden zouden in ons zijn gebleven.
‘HEILIGHEID AAN DE HEER.’ Omdat Hij al onze zonden wegnam met Zijn doopsel en bloed, omdat God het toestond om alle zonden van ons zondaars, aan Jezus door te geven, omdat het woord van de zaligmaking in de Bijbel is opgenomen, zijn wij door ons geloof rechtvaardig geworden, ondanks al onze ongerechtigheden en zwakheden.
Daarom kunnen we nu voor God staan. We kunnen nu als rechtvaardigen leven en het evangelie aan de wereld prediken. “♬Oh, ik ben gered. U bent gered. We zijn allen gered.♬” We zijn gered volgens Gods barmhartige plan.
Zonder het woord van het evangelie van de verzoening in uw hart, is er geen zaligmaking, hoe hard u ook probeert. Het is net als een populair Koreaans liedje over een onbeantwoorde liefde. “♬ Oh, altijd als ik haar zie gaat mijn hart zonder reden sneller kloppen, iedere keer als ik bij haar ben. Ik zal wel verliefd zijn. ♬” Mijn hart klopt sneller, maar haar hart niet. Mijn liefde is nooit beantwoord.
De mensen denken dat de zaligmaking op verschillende manieren komt voor verschillende mensen. Zij vragen, “Waarom moet het door het evangelie van het doopsel komen?” Als het niet door het evangelie van het doopsel van Jezus komt, dan is het niet de volledige zaligmaking. Het is de enige manier om ons voor God rechtvaardig te maken omdat het de enige manier is waarop we volledig gereinigd kunnen worden van al onze zonden.
 
 
WAT IS DE ZALIGMAKING VAN HET BLAUWE GAREN DAT JEZUS ONS GAF?
 
Wat maakte ons rechtvaardig?
Het evangelie van het blauwe, paarse en scharlaken garen
 
De zaligmaking door het evangelie van het blauwe, paarse en scharlaken garen is een geschenk van God aan de hele mensheid. Dit geschenk heeft het voor ons mogelijk gemaakt om het heilige Tabernakel binnen te gaan en in vrede te leven. Het heeft ons rechtvaardig gemaakt en ons de mogelijkheid gegeven om binnen de Kerk te leven, om getraind te worden in de Heilige Schrift door de Kerk.
Altijd als we voor God gaan om te bidden, zegent het evangelie ons met Zijn liefde. Dit is waarom de zaligmaking zo kostbaar voor ons is. Jezus vertelt ons het huis van geloof ‘op een rots’ te bouwen. De rots is het evangelie van Zijn doopsel. We zouden allemaal gered moeten worden, met zaligmaking leven, naar de Hemel gaan, het eeuwigdurende leven verdienen en de kinderen van God worden.
Beste vrienden, door het evangelie van de verzoening zijn wij in staat om het heilige Tabernakel met geloof binnen te gaan. Door het wegwassen van al onze zonden (het doopsel van Jezus) en het oordeel aan het Kruis, zijn we gered geworden door het geloof in het evangelie van het doopsel van Jezus.
De overvloedige verzoening voor al onze zonden, het doopsel en het bloed van Jezus is het evangelie dat al onze zonden wegwaste. Gelooft u dit? Het ware evangelie is het hemelse evangelie van de verzoening die al onze zonden volledig wegwaste.
Wij zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van de verzoening. Jezus heeft ons het evangelie van de verzoening gegeven, dat al onze dagelijkse zonden en zelfs alle toekomstige zonden heeft weggewassen. Looft de Heer. Halleluja! Dankt de Heer.
Het evangelie van het water en de Geest (het evangelie van het water en het bloed) is het ware evangelie dat volbracht en gepredikt werd door Jezus Christus. Dit boek werd geschreven om het geheim van het evangelie van Jezus te onthullen, het evangelie van het water en de Geest.
Omdat veel mensen in Jezus geloven zonder de volledige waarheid te kennen, scheppen ze over zichzelf op dat zij de fundamentalisten of de religieuze pluralisten in deze wereld van de Christelijke theologie zijn (de zogenaamde philosofische theologie); kort gezegd, ze leven in ketterij en verwarring. Daarom moeten we teruggaan en in het ware evangelie geloven. Het is nog niet te laat.
Ik zal in het tweede boek gedetaileerder ingaan op het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest, voor diegenen die er vragen over hebben.