Search

Preken

Onderwerp 5: De juiste belijdenis van zonde

[5-1] De manier waarop men een Ware en Correcte belijdenis van zonde maakt (1 Johannes 1:9)

De manier waarop men een Ware en Correcte belijdenis van zonde maakt
(1 Johannes 1:9)
“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.”
 


HET EVANGELIE VAN HET BLOED IS EEN HALF EVANGELIE

 
Kunnen we het Koninkrijk van de Hemel binnengaan met alleen het evangelie van het bloed?
Nooit. We moeten in het volledige evangelie geloven (het evangelie van het water en de Geest).
 
1 Johannes 1:9 is alleen van toepassing op de rechtvaardigen. De zonden van een zondaar die nog niet verlost is, volgens de woorden van deze passage zullen nooit uitgewist worden als hij iedere dag voor zijn dagelijkse zonden probeert te verzoenen en zijn ongerechtigheden biecht. Begrijpt u wat ik hier zeg? Deze passage is niet van toepassing op zondaars die niet wedergeboren zijn. 
Er zijn veel mensen in deze wereld die nog niet wedergeboren zijn maar zij gebruiken deze passage van 1 Johannes hoofdstuk 1 en hebben berouw om hun zonden terwijl ze hopen op de vergeving. 
Maar kan iemand die niet wedergeboren is, volledig verlost worden van zijn zonden door gebeden van schuldbelijdenis? Dit is een belangrijk punt dat we moeten overwegen en verduidelijken voordat we verder gaan.
Voordat u 1 Johannes leest, moet u beslissen of de Apostel Johannes een rechtvaardig mens was of een zondaar. Laat me u de volgende vraag stellen. Was de Apostel Johannes een rechtvaardig mens die wedergeboren was door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, of was hij een zondaar? 
Als u zegt dat de Apostel Johannes een zondaar was, dan heeft u een bijbels onjuist geloof. Als de Apostel Johannes een rechtvaardig mens was die wedergeboren was toen hij in Jezus geloofde, wordt het duidelijk dat zijn geloof anders was dan dat van u. U moet hetzelfde geloof als de Apostel Johannes hebben. 
Laat me u iets anders vragen. Schreef de Apostel Johannes deze brieven aan de rechtvaardigen of aan de zondaars? De Apostel Johannes schreef de brieven aan de rechtvaardigen. 
Als zondaars die niet wedergeboren zijn daarom de woorden van 1 Johannes 1:8-9 citeren en het op zichzelf toepassen, zou dat verkeerd zijn. Als u rechtvaardig wil worden, biecht dan uw zonden voor God en geloof in het evangelie van het water en de Geest. Dan zal de Heer al uw zonden wegwassen met het evangelie dat reeds de zonden van de wereld heeft weggewassen.
Het geloof van de Apostel Johannes is als volgt. In 1 Johannes hoofdstuk 5 zegt hij dat hij gelooft in “het water, het bloed en de Geest.” Gelooft u in Jezus die door het water, het bloed en de Geest kwam? Gelooft u alleen in Jezus die door het Kruis kwam, of door Zijn doopsel, Zijn bloed en de Geest? 
Kunt u het Koninkrijk van de Hemel binnengaan door alleen in het evangelie van het bloed te geloven? Als uw geloof alleen in het evangelie van het bloed aan het Kruis is, kent u slechts het halve evangelie. Als u alleen in het bloed aan het Kruis gelooft, dan zult u ongetwijfeld iedere dag om vergeving bidden. Hoogstwaarschijnlijk gelooft u dat uw zonden gewoon weggewassen kunnen worden door gebeden van berouw.
Maar kunnen uw zonden weggewassen worden als u alleen in het bloed aan het Kruis gelooft, berouw hebt en voor uw dagelijkse zonden om vergeving bidt? Als u zo iemand bent, dan zullen uw zonden in uw hart blijven, omdat niemand zijn zonden alleen maar door het geloof in het bloed aan het Kruis kan wegwassen, of door dagelijkse gebeden van berouw. Als u zo iemand bent, dan kent u het evangelie van het water en de Geest niet en uw geloof is dan niet volledig. 
De Apostel Johannes was wedergeboren omdat hij in het evangelie van het water, het bloed en de Geest geloofde. Maar u gelooft alleen in het bloed aan het Kruis. Hoe kunt u andere mensen naar de zaligmaking leiden als u zelf geen duidelijk idee heeft van het evangelie? U bent zelf niet wedergeboren, maar u probeert uw zonden door gebeden van berouw te verzoenen. Dit zal nergens toe leiden.
Het doet er niet toe met hoeveel inspanning iemand bidt of berouw heeft, zijn zonden kunnen niet uit zijn hart weggewassen worden. Als het soms lijkt alsof uw zonden weggewassen zijn, dan komt dat alleen door uw verbeelding en de kracht van uw gevoelens. U kunt zich een dag of zo verfrist voelen als u bidt en berouw heeft. Maar u kunt op deze manier nooit vrij worden van uw zonden. 
Zondaars bidden en hebben berouw, terwijl ze erop hopen van hun zonden gered te worden. Daarom zijn zij nog altijd zondaars ook nadat ze lange tijd in Jezus geloven. Zij kennen het evangelie van het water en de Geest niet. Als u in Jezus gelooft, maar nog niet wedergeboren bent, bent u misschien een van deze mensen. Als u voor uw zonden probeert te verzoenen en iedere dag berouw toont, dan is het een duidelijke getuigenis dat u nog niet wedergeboren bent. U moet beslissen of u in het evangelie van het water en de Geest gelooft zoals de Apostel Johannes dat deed, of dat u uw geloof in uw eigen gedachten en gevoelens legt. Een is de duidelijke waarheid, en de ander is de onwaarheid. 
Het ware evangelie volgens de Bijbel is dat Jezus gedoopt werd en de zonden van de wereld voor eens en altijd wegnam en het oordeel voor alle zondaars aan het Kruis ontving. Als iemand in het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis gelooft, dan zal hij meteen van al zijn zonden gered zijn. Aan de andere kant, als iemand zijn overtredingen met gebeden van berouw probeert weg te wassen, zal hij nooit vrij van zijn zonden worden. Denkt u dat u zich al uw dagelijkse zonden kunt herinneren? Zorgt God voor de zonden die u niet belijdt heeft? Zijn gebeden van berouw een duidelijke oplossing voor het probleem van de dagelijkse zonden? Nee.
 


HET WARE BEROUW EN HET DOEL VAN DE BELIJDENIS 

 
Wat zijn de grenzen van belijdenis en goede werken?
Hoewel we onze zonden tijdens ons hele leven moeten belijden, kunnen we nooit verlost worden door gewoon onze overtredingen te belijden en goede daden te doen.
 
In de Bijbel betekent berouw dat men terugkeert van het verkeerde geloof naar het ware geloof en voor de rechtvaardigen betekent het dat men zijn fouten erkent en terugkeert naar het licht van het evangelie. 
Als u nu een zondaar bent, dan zou u een belijdenis als deze moeten maken. “Beste God, ik heb gezondigd en ik verdien het om naar de hel gezonden te worden. Maar ik wil graag gered worden van mijn zonden. Redt me alstublieft van al mijn zonden. Ik ben nog niet wedergeboren en ik weet dat ik verdoemd ben om naar de hel te gaan.” Dit is een juiste belijdenis. 
Wat voor een belijdenis moet een wedergeborene dan maken? “Beste God, ik heb de zonden begaan om mijn vlees te volgen. Ik geloof dat Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd en me van al mijn zonden redde, zelfs de zonden die ik net begaan heb, terwijl ik zou moeten sterven voor mijn zonden. Ik dank de Heer dat Hij me redde met het water en het bloed.” De belijdenis van de wedergeborenen en diegenen die niet wedergeboren zijn, verschillen. 
We moeten allemaal hetzelfde geloof hebben als de Apostel Johannes. Als u probeert uw zonden te verbergen achter de belijdenis die voor de rechtvaardigen is, dan zult u nooit van de dood gered worden, wat het loon voor de zonde is. 
Alle zondaars die niet wedergeboren zijn, moeten ophouden zich te verschuilen achter berouwgebeden en gaan geloven in het ware evangelie van het water, het bloed en de Geest. Zij moeten het geloof van de Apostel Johannes leren en daardoor de zaligmaking verdienen.
Zondaars beseffen niet hoe verschrikkelijk het oordeel voor hun zonden zal zijn. De ergste zonde voor God is als men niet in het evangelie van de wedergeboorte van het water en de Geest gelooft. 
Iedereen die in Jezus gelooft, maar nog niet is wedergeboren, zou voor God moeten bekennen, “Heer ik ben een zondaar die in de brandende vuren van de hel geworpen gaat worden,” en niet “Heer, was alstublieft mijn zonden weg.” Als een zondaar het evangelie in zijn hart neemt dat Jezus hem redde door Zijn doopsel in de Jordaan en Zijn bloed aan het Kruis, kan hij van al zijn zonden verlost worden. Dit is het soort belijdenis die een zondaar moeten maken om voor God van al zijn zonden gered te worden. 
Een zondaar hoeft alleen te bekennen dat hij nog niet wedergeboren is en dat hij in het evangelie van het water en de Geest gelooft. Dan zal hij meteen gered zijn. Door het evangelie van het water en de Geest werd de zaligmaking van alle zondaars voltooid. “En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden” (Handelingen 4:12). God redde alle zondaars van hun zonden door Zijn Zoon, Jezus, te laten dopen door Johannes de Doper en Hem aan het Kruis te laten sterven. 
De Heer waste alle zonden die de mensen met hun vlees en hun hart begaan, van hun geboorte tot aan hun dood, weg. We moeten in het ware evangelie geloven om gered te worden. Het is de enigste manier om van al onze zonden verlost te worden en werkelijk geheiligd te worden. We kunnen voorgoed rechtvaardig worden als we in het ware evangelie van het water en de Geest geloven. 
Jezus werd gedoopt, nam de zonden van de wereld weg, betaalde er met Zijn leven voor aan het Kruis, werd op de derde dag opgewekt en zit nu aan de rechterhand van God. Dit is de ultieme waarheid.
We zouden allemaal deze belijdenis moeten maken. “Heer, ik kan niet anders dan te zondigen tot de dag dat ik sterf. Ik ben een zondaar geboren uit de schoot van mijn moeder en door alle zonden die ik heb begaan, zou ik in het brandende vuur van de hel geworpen moeten worden. Daarom wil ik in Jezus geloven, die door het water, het bloed en de Geest kwam en die mijn Verlosser werd.” 
Net zoals in Mattheus hoofdstuk 3 geschreven staat, nam Jezus, toen Hij in de Jordaan gedoopt werd, de zonden van de wereld weg, inclusief alle zonden die we tot de dag waarop we sterven begaan. “En zult de waarheid verstaan en De waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32).
Als Jezus ons alleen van de erfzonde redde en ons vertelde dat we het probleem van onze eigen zonden zelf moeten oplossen, dan zouden we constant lijden. Maar Jezus verloste ons van al onze zonden met Zijn doopsel en bloed. Waar moeten we ons zorgen over maken? Als we in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis geloven en de Heer danken, dan is de Geest in ons hart aanwezig. 
Gelooft u in Jezus? Gelooft u in de Geest die in u aanwezig is? Al uw zonden werden aan Jezus doorgegeven toen Hij de zonden van de wereld met Zijn doopsel wegnam. Hij werd later voor onze zonden aan het Kruis veroordeeld, waarmee Hij ons verloste van de eeuwige verdoemenis. Dit is het ware evangelie. 
 

DE BELIJDENIS VAN DE RECHTVAARDIGEN
 
Wat is de ware belijdenis van de rechtvaardigen?
Te belijden dat zij dagelijks zondigen maar geloven in het feit dat Jezus zo’n 2000 jaar geleden hun dagelijkse zonden wegwaste.
 
1 Johannes 1:9 zegt, “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.” Dit betekent dat als iemand besluit om in het evangelie van het water en de Geest te geloven, hij zijn zonden moet belijden, door te zeggen, “Heer. Ik kan niet anders dan mijn hele leven te zondigen, maar ik weet dat ik niet van al mijn zonden kan worden gered door gebeden van berouw. Ik geloof dat het loon van de zonden de dood is en niets anders dan het doopsel van Jezus en Zijn kruisiging kan al mijn zonden wegwassen. Ik beken dat ik vandaag gezondigd heb, maar ik geloof dat Jezus reeds 2000 jaar geleden de zonden die ik vandaag begaan heb, heeft weggewassen in de Jordaan.” Als hij op deze manier bidt, wordt het probleem van de zonden op zijn geweten meteen opgelost. 
Diegenen die reeds wedergeboren zijn, hoeven alleen hun zonden te belijden. Zij bevestigen alleen dat Jezus reeds hun zonden heeft weggewassen, welke zonden zij ook begaan. Omdat Jezus 2000 jaar geleden voor de zondaars gedoopt werd en stierf, zijn alle zonden volledig weggewassen, ook al zijn ze zwak. 
De Bijbelpassage die we vandaag hebben gelezen is erg goed voor de rechtvaardigen. Maar als een zondaar deze vers neemt en het op de verkeerde manier gebruikt, zal hij in de hel eindigen. Desalniettemin, is het een van de meest misbruikte passages in de Bijbel. Het heeft lange tijd grote misverstanden veroorzaakt onder de christenen. 
Er is een gezegde dat een onbekwaamde arts zijn patienten kan doden. Als een onbekwaamde arts meer probeert te doen dan hij kan, zal hij zijn patient misschien doden.
Het is een levensregel dat iemand goed geoefend en ervaren moet zijn om zijn taken goed uit te voeren. Hetzelfde geldt voor de geloofswereld. Diegene die het woord van God onderwijzen, moeten de waarheid accuraat en duidelijk mededelen zoals het geschreven staat, en diegenen die ervan leren zouden geloof moeten hebben in dat wat hen geleerd wordt. 
Als predikers hun volgelingen verkeerde doctrines leren, of als gelovigen de Bijbel verkeerd leren, zal dat voor hen beiden alleen maar tot oordeel en hel leiden. Alleen de wedergeborenen kunnen de Bijbel correct onderwijzen. Zelfs een goed medicijn kan patiënten doden als het verkeerd wordt voorgeschreven en hetzelfde geldt voor het leren en onderwijzen van het woord van God. Het is net zo essentieel als vuur in ons leven. Maar net zoals het een ramp kan veroorzaken als vuur in de handen van kinderen komt, zo kan het woord van God verschrikkelijke rampen veroorzaken in de verkeerde handen. 
We moeten het verschil tussen de belijdenis van de rechtvaardigen en die van zondaars onderscheiden. 1 Johannes 1:9 is voor de rechtvaardigen. Als een rechtvaardige zijn zonden met geloof voor de Heer belijdt, dan is hij ervan verlost omdat Jezus reeds zo’n 2000 jaar geleden, alle zonden heeft weggewassen. 
Het is verkeerd dat zondaars geloven dat hun zonden, iedere keer als zij om vergeving bidden, zijn weggewassen. Kunnen de zonden van iemand weggewassen worden door gewoon te belijden, als deze persoon niet wedergeboren is? 
God is rechtvaardig. Hij stuurde Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld en liet Hem de zonden van de wereld wegnemen door Zijn doopsel en al diegenen redden die in het water van Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis geloven. Als een rechtvaardig persoon daarom zijn zonden belijdt, zegt God hem dat Jezus reeds zo’n 2000 jaar geleden alle zonden wegnam. Aldus bevestigt Hij dat hij geen zonde heeft, ook al zondigt zijn vlees nog altijd.