Search

Preken

Onderwerp 7: De misvatting in de theorie van Voorbestemming en Goddelijke Uitverkiezing

[7-1] De misvatting in de theorie van de Voorbestemming en de Goddelijke verkiezing (Romeinen 8:28-30)

De misvatting in de theorie van de Voorbestemming en de Goddelijke verkiezing
(Romeinen 8:28-30)
“En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.”
 
 
Heeft God maar enkelen van ons verkozen?
Nee. Hij verkoos iedereen in Christus.
 
De theologische theorie van voorbestemming en de goddelijke verkiezing, die een van de basistheologieën is die de Christelijke leer vormen, heeft ertoe geleid dat velen die in Jezus willen geloven, het woord van God verkeerd begrijpen. Deze misleidende theorie heeft veel verwarring veroorzaakt. 
Wat onware theologieën over de voorbestemming zeggen, is dat God de mensen die Hij liefheeft, verkoos terwijl Hij diegenen veroordeelde die Hij niet mag. Dit betekent dat sommigen die verkozen zijn, wedergeboren zijn uit het water en de Geest en in de hemel geaccepteerd worden terwijl de anderen die niet verkozen zijn, verdoemd zijn om in de hel te branden. 
Als God in feite slechts enkelen van ons kiest, kunnen we niet anders dan ons bezighouden met de vraag, “Ben ik gekozen voor de zaligmaking?” Als we niet verkozen zijn, dan zou het voor ons nutteloos zijn om in Jezus te geloven. Dus heeft deze theorie veel mensen bezorgder gemaakt over de vraag of God hen heeft verkozen dan over het geloof zelf. 
Hoe kunnen we verlost worden van de twijfels en alleen in God geloven als we dit geloven? Hoe kunnen we bevestigen dat God ons werkelijk verkoos? Hij zou alleen God zijn voor de uitverkorenen, ook al zegt Hij, “Is God een God der Joden alleen? En is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen” (Romeinen 3:29).
Omdat veel mensen de betekenis van de voorbestemming en de goddelijke verkiezing verkeerd begrijpen, zijn zij bang dat ze vernietigd zullen worden ook al geloven zij in Jezus. 
Efeziers 1:3-5 zegt, “Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.”
Daarom moeten we het concept van de theologische voorbestemming en goddelijke verkiezing herzien. We moeten eerst begrijpen wat de Bijbel zegt over de voorbestemming en de goddelijke verkiezing en ons geloof in de zaligmaking door het water en de Geest versterken. 
Wat vertelt Romeinen ons? Sommige theologen ontwikkelen de ongegronde theorie van ‘onvoorwaardelijke verkiezing.’ Is theologie dan God? Theologie zelf is niet God. 
Zelfs voor de schepping van de wereld, verkoos God de hele mensheid in Jezus Christus en besloot om ons allemaal te redden door ons rechtvaardig te maken. Jezus houdt onvoorwaardelijk van ons. Maak van Hem geen discriminerende God. Ongelovigen geloven in hun eigen gedachten maar gelovigen leggen de basis van hun geloof in de geschreven woorden van God. 
 
 

GODDELIJKE VERKIEZING IN HET OUDE TESTAMENT

 
Is de theorie van de onvoorwaardelijke verkiezing waar?
Nee. Onze Heer is geen bekrompen God. God koos alle zondaars in Jezus, niet slechts een select aantal.

In Genesis 25:21-26, lezen we over de twee zonen van Isaac, Esau en Jakob. God verkoos Jakob terwijl de twee zonen van Isaac nog in de schoot van hun moeder zaten. 
Diegenen die het woord van God verkeerd begrijpen, nemen dit als de basis van de theorie van de onvoorwaardelijke verkiezing. Dit is als het mengen van een god van het lot in het Christendom. 
Als we geloven dat God ons kiest op basis van ‘onvoorwaardelijke verkiezing’ en niet in Jezus Christus, dan is dat hetzelfde als dat we een god van het lot en afgoden aanbidden. God is geen god van het lot. Als we in een god van het lot geloven, zouden we Gods plan voor ons ontkennen en in de val van satan vallen. 
Als iemand Gods wil niet gehoorzaamt, dan is hij als de beesten die zullen vergaan. Omdat wij gelovigen niet als beesten zijn, zouden we ware gelovigen moeten worden die de waarheid lezen en geloven die in de Bijbel is geschreven. Als men niet eerst aan de geschreven waarheid van de Bijbel denkt, dan levert men zichzelf over aan satan. 
We moeten eerst nadenken over de geschreven waarheid in de Bijbel en het geloof van deze wedergeborenen in Christus volgen als we het ware geloof te hebben. 
Het Calvinisme houdt vast aan de beperkte verlossing. Dit houdt in dat de liefde van God en de verlossing van de Heer voor sommigen niet gelden. Kan dit waar zijn? 
De Bijbel zegt, “Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen” (1 Thimotheus 2:4). Als de zegening van de verlossing alleen op sommigen van toepassing is, dan zullen veel gelovigen hun geloof in Jezus opgeven. Wie wil per slot van rekening in zo’n bekrompen God geloven?
We moeten erop vertrouwen dat onze God niet bekrompen is. Hij is de God van de Waarheid, de Liefde en de Gerechtigheid. We moeten in Jezus geloven en in het evangelie van de wedergeboorte van het water en de Geest en aldus gered worden van al onze zonden. Jezus is de Verlosser van iedereen die wedergeboren is uit het water en de Geest. 
Volgens het Calvinisme zullen van de tien mensen enkelen gered worden door God en de anderen zullen in de vuren van de hel verbranden. Dit is niet waar. 
Het is onzin te zeggen dat God sommigen liefheeft en anderen weigert. Stelt u zich voor dat God vandaag hier met ons is. Zouden wij God als God behandelen als Hij besloot om diegenen die rechts zitten te kiezen terwijl Hij diegenen die links zitten naar de hel zou sturen? 
Zouden diegenen die geweigert zijn niet protesteren? Alle wezens zouden uitroepen, “Hoe kan God zo oneerlijk zijn?” Onvoorwaardelijke verkiezing is niet waar, omdat God de hele mensheid in Jezus Christus verkoos. 
Daarom is iedereen die door God in de naam van Christus wordt geroepen, verkozen. Wie roept God dan tot Hem? Hij roept zondaars, niet de rechtvaardigen. God roept niet diegenen die zichzelf rechtvaardig vinden. 
Gods zegen van de verlossing is voor zondaars en diegenen die verdoemd zijn tot de hel. De verkiezing betekent dat God zondaars roept om ze tot Zijn rechtvaardige zonen te maken. 
 
 

GOD IS RECHTVAARDIG

 
Houdt God slechts van enkele uitverkorenen?
Nee, de Heer is niet zo bekrompen. God is rechtvaardig.
 
God is rechtvaardig. Hij is niet de God die alleen van onvoorwaardelijk uitverkorenen houdt. Hij roept zondaars in de naam van Christus. Hoe kunnen wij Gods liefde en zaligmaking kennen zonder de zaligmaking door de verlossing van Jezus Christus en Zijn vergeving van zonden? Maak Hem nooit een onrechtvaardige God. 
Probeer te ontdekken wat er ontbreekt als u Efeziërs 1:3-5 leest, “Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.” Welk woord is afwezig? Het missende woord is “in Jezus Christus.”
Onvoorwaardelijke verkiezing in het Calvinisme correspondeert niet met de woorden van de Bijbel. De Bijbel zegt, “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Jezus Christus, vóór de grondlegging der wereld”.
God koos de hele mensheid in Christus om wedergeboren te worden uit het water en de Geest. Diegenen die alleen als zondaars geboren kunnen worden, kunnen verlost worden van zonden en Zijn kinderen worden. Hij nam de hele mensheid op in de lijst van diegenen die gered moesten worden en verkoos hen in Jezus Christus. 
Omdat veel theologen die aandringen op onvoorwaardelijke verkiezing zeggen dat er slechts enkelen zijn gekozen , zitten veel mensen vast in de chaos van het geloof in irrationele doctrines. Deze valse theologen zeggen dat God, door de onvoorwaardelijke verkiezing, enkelen gekozen heeft en anderen weigert terwijl de waarheid van Zijn woord erop duidt dat God alle zondaars in Jezus koos. Veel mensen worden het slachtoffer van onware doctrines vanwege hun bijgelovige overtuigingen. 
Maar als we erkennen dat God besloot om de hele mensheid in Jezus te redden en dat de vergeving van zonden voor iedereen geldt, die in Jezus gelooft. Door dit te doen, kunnen we van al onze zonden worden gered, kinderen van God worden, rechtvaardige mensen worden, eeuwige levens en vertrouwen hebben dat God rechtvaardig is. 
 
 

GODDELIJKE VERKIEZING IN HET VERHAAL VAN JAKOB EN ESAU

 
Wie heeft God gekozen? Alleen de uitverkorenen?
Nee. God heeft de hele mensheid in Chrisus gekozen. Wie dus in Christus gelooft en geen zonde heeft door het doopsel van Jezus, is uitkoren.

In Genesis 25:19-28, worstelden Esau en Jakob samen in de baarmoeder van hun moeder Rebekka. God zei in Genesis 25:23, “En de HEERE zeide tot haar: ‘Twee volken zijn in uw buik, en twee natien zullen zich uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal den mindere dienen.’” 
Zondaars veranderden deze woorden in de theorie van theologische voorbestemming en de goddelijke verkiezing, waardoor veel gelovigen in Jezus verward raakten over de vraag of ze al dan niet gekozen zijn! Als zij zichzelf als verkozen beschouwen, dan denken zij dat zij gered zijn en verliezen zij hun interesse in de wedergeboorte uit het water en de Geest. 
Het concept van onvoorwaardelijke verkiezing heeft veel mensen die in Jezus geloofden van de verlossing afgewend en hen tot de hel veroordeeld. Het laat God ook onrechtvaardig lijken. 
Omdat zoveel theologen onware doctrines onderwijzen die aan hun eigen gedachten ontspringen, worden veel mensen die in Jezus geloven onzeker en vragen zich af of zij gekozen zijn en of hun verlossing voorbestemd is. 
Wie koos God uit, Jakob of Esau? Hij koos Jakob in Jezus Christus. In Romeinen 9:10-11 staat dat God Jakob riep in plaats van zijn broer ook al waren ze van dezelfde vader en hadden ze, omdat ze nog niet geboren waren, niets verkeerds of goeds gedaan. 
Gods doel was het om Jakob te kiezen, niet vanwege zijn werken, maar vanwege Zijn verkiezing. De Bijbel vertelt ons ook dat Jezus kwam om alle zondaars te roepen, niet alleen diegenen die een oprecht leven leiden.
De mensen zijn, als nakomelingen van Adam, geboren zondaars. David zei dat hij een zondaar was vanaf de tijd dat hij in zijn moeders schoot was en dat hij in ongerechtigheid was geboren. “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen” (Psalmen 51:5). 
De mens is een geboren zondaar door de zonden van zijn voorouders. Dus iedereen die ongewild in deze wereld geboren is, wordt een zondaar, handelt als een zondaar en draagt de vruchten van de zonde. 
Een kind dat nog geen zonde heeft begaan, is al een zondaar omdat hij geboren is met het zaad van de zonde. Hij heeft kwade gedachten, overspel, ontucht en doodslag in zijn hart. Hij werd geboren met de zonden van zijn voorouders. De mens is een zondaar zelfs voordat hij is geboren. 
De reden waarom God ons zwak heeft gemaakt, is als volgt. De mens is Gods schepping, maar de Heer had plannen om ons Zijn kinderen te maken door ons van de zonde te redden. Daarom stond Hij Adam toe om te zondigen. 
Toen de mensen hierdoor zondaars werden, zond God Jezus naar deze wereld, stond Zijn eniggeboren Zoon toe om alle zonden van de mensheid weg te nemen door Zijn doopsel. 
Gods bedoeling was het om de mensheid te verlossen door het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis en hen de kracht te geven om Zijn kinderen te worden door in Jezus te geloven. Hij stond Adam toe om te zondigen met de belofte, alle zonden in Christus weg te wassen. 
Zondaars die in valse doctrines geloven, zeggen, “Kijk naar Jakob en Esau. Hij koos één en weigerde de ander onvoorwaardelijk.” God heeft ons niet onvoorwaardelijk gekozen, maar Hij koos ons in Jezus Christus. We hoeven maar naar de geschreven woorden in de Bijbel te kijken. Romeinen 9:10-12 zegt, “En niet alleenlijk deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij uit een bevrucht was, namelijk Izaak, onzen vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende; Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen.” 
God koos Jakob in Jezus. Jakob was een model van zondaars die onwaardig en beroofd zijn van hun eigen gerechtigheid. Efeziers 1:4 zegt God koos ons in Hem. 
Wie riep God? Hij riep Jakob omdat Hij wist dat hij zondig en onrechtvaardig voor God was en hij vertrouwde op God. Hij riep Jakob in de naam van Zijn eigen Zoon Jezus en verloste hem met het evangelie van het water en het bloed en maakte hem Zijn kind. Dus riep God Jakob en zegende hem met de verlossing.
Hij riep zondaars om hen rechtvaardig te maken door de verlossing in Jezus. Dat is Gods plan.
 
 

DE VALSE DOCTRINE VAN ONVOORWAARDELIJKE VERKIEZING 

 
Waarom hield God van Jakob?
Omdat Jakob zijn ongerechtigheid kende.

Ik heb onlangs een boek gelezen dat gebaseerd was op een verhaal van de onvoorwaardelijke verkiezing. Een jonge man had een droom. Een oude vrouw verscheen in de droom en zei tegen de jonge man dat hij naar een bepaalde plaats moest gaan en hij ging. De oude vrouw vertelde hem dat hij door God gekozen was. 
Hij vroeg de oude vrouw hoe God hem kon kiezen als hij niet eens in God geloofde? Ze vertelde hem dat God hem onvoorwaardelijk had gekozen ondanks zijn ongeloof. 
Dit is niet waar. Hoe kon God willekeurig sommige mensen tot de hel veroordelen en andere kiezen voor de zaligmaingd? God koos iedereen in Jezus. 
De theorie van de theologische verkiezing die Jezus buitensluit is fout. Het is niet waar. Maar veel theologen houden vol dat God slechts enkelen van ons koos. Dat is niet waar. God wil iedereen in Jezus redden. Alleen diegenen die niet in de verlossing van het water en de Geest in Jezus geloven, zullen niet gered worden.
God bestemde de hele mensheid voor tot de zaligmaking door Zijn Zoon, Jezus, en Hij was van plan om ons Zijn kinderen te maken nog voordat Hij de wereld schiep. Hij plande om de mensheid van alle zonden van de wereld te redden door de verlossing van Jezus Christus. Dit is de waarheid zoals die in de Bijbel geschreven staat.
De rechtvaardigen die wedergeboren zijn in Christus, zijn de uitverkorenen. Maar veel theologen houden vol dat God slechts enkelen van ons koos. Zij zeggen bijvoorbeeld dat boeddhisttische monniken onder anderen niet door God gekozen zijn. Maar God koos ook hen in Jezus. 
Als God onvoorwaardelijk sommigen zonder Jezus koos, dan zouden we niet het evangelie hoeven te prediken. Als God gepland had om iemand zonder Jezus te kiezen, dan zouden zondaars niet in Jezus hoeven te geloven. Hoe konden Zijn woorden van Liefde, Waarheid en Verlossing dan vervuld worden? 
Zou er dan een reden voor de dienaren van God zijn om het evangelie in deze wereld te prediken? Is het logisch dat God reeds onvoorwaardelijk de verlosten en de verdoemden zonder Jezus heeft gekozen? 
De reden dat God Jakob in Jezus koos, de reden dat Hij Jakob liefhad en Esau haatte is omdat Hij reeds voordat zij geboren waren, wist dat Jakob in Jezus zou geloven en Esau niet in Hem zou geloven. 
Er zijn veel zondaars in deze wereld die in Jezus geloven. Sommigen zijn net als Esau en anderen zijn als Jakob. 
Waarom hield God van Jakob? Jakob was onrechtvaardig en kende zijn onwaardigheid. Hij gaf daarom voor God toe dat hij een zondaar was en hij vroeg om Zijn Genade. Daarom redde God Jakob. 
Maar Esau vertrouwde meer op zichzelf dan op de Heer en hij verlangde niet naar de Genade van God. Dus zei God dat Hij Jakob liefhad en Esau haatte. Dit is het woord van de waarheid. 
God heeft ons allemaal voorbestemd voor de zaligmaking in Jezus. Het enige wat de zondaars hoeven te doen, is in Jezus te geloven. Dan zal Gods Waarheid en Gerechtigheid in hun hart binnendringen. Wij zondaars kunnen niets anders doen dan met ons hele hart te geloven dat we gered zijn door Jezus. Het enige wat we moeten doen, is geloven in de verlossing door Jezus.
 
 

DE VALSE THEORIE VAN DE GELEIDELIJKE HEILIGMAKING

 
Is het waar dat een zondaar geleidelijk rechtvaardig kan worden?
Nee. Dat is onmogelijk. Voor eens en altijd maakte God zondaars rechtvaardig en zonder smet door de verlossing van Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis.
 
Satan bedriegt de zondaars met de theorie van de geleidelijke heiligmaking zodat zij niet van hun zonden gered kunnen worden. Geleidelijke heiligmaking betekent dat de zondaars geleidelijk heilig worden nadat zij in Jezus geloven. 
De theorie gaat als volgt. Zondaars kunnen niet in een keer rechtvaardig worden maar ze zijn alleen gered van de erfzonde als zij in Jezus geloven. De dagelijkse zonden worden weggewassen door dagelijkse berouwgebeden en de mens wordt geleidelijk geheiligd.
De kern van het probleem bij deze theorie is de geleidelijke heiliging. Het klinkt geweldig dat iemand in Jezus kan geloven en geleidelijk een heiliger Christen wordt. Deze theorie heeft door de jaren heen veel Christenen misleid, waardoor ze zich veilig voelden. Dat is de reden waarom er zoveel ‘heiliger-dan-de-Heer’ Christenen in het Christendom zijn.
Zij denken dat ze op een dag gewoon veranderen en geen zonde meer hebben. Maar zij leven hun levens als zondaars en zullen voor God als zondaars veroordeeld worden als zij sterven. 
Lees het ware woord in de Bijbel. In Romeinen 8:30, “En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.” 
En in vers 29, “Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.” Op het eerste gezicht lijkt het erop dat er stappen zijn om rechtvaardig te worden. Maar het Woord vertelt ons dat de gerechtigheid in een keer voor iedereen wordt gegeven. 
“En die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd.” Jezus riep zondaars en maakte ze rechtvaardig door Zijn doopsel in de Jordaan en Zijn dood aan het Kruis. 
Iemand die daarom in de verlossing van Jezus gelooft, wordt een verheerlijkt kind van God. Het is de Genade van God om de zondaars te verlossen en ze in deze naam te verheerlijken.
Dit is wat God ons vertelt. Maar sommige Christenen vertellen ons naar Romeinen 8:30 te kijken. “Er zijn stappen in het heilig worden. Betekent dat niet wat we geleidelijk veranderen?” Dit is hoe ze misleiden. Zij zeggen de mensen in de toekomende tijd dat een zondaar rechtvaardig zal worden met de tijd. 
Maar de Bijbel zegt ons niet in de toekomende, maar in de verleden tijd dat we voorgoed rechtvaardig zijn gemaakt. Er is een duidelijk verschil tussen het concept van de toekomende tijd en dat van de verleden tijd. 
We moeten volledig in de Bijbel geloven. Volgens wat er geschreven staat, kunnen we voor eens en altijd de kinderen van God worden. Dit is compleet anders dan de theorie van de geleidelijke heiligmaking. 
De theorie van de geleidelijke heiligmaking vertelt ons dat alleen de erfzonde vergeven wordt als we in Jezus geloven. Dit suggereert dat we een religieus leven moeten leiden en iedere dag berouw moeten tonen voor onze zonden zodat we rechtvaardig zullen worden als we voor God staan. 
Omdat veel mensen in deze theorie geloven, zullen zij zondaars blijven, zelfs nadat zij in Jezus zijn gaan geloven. Daarom is de theorie van de geleidelijke heiligmaking niet waar. 
De Bijbel vertelt ons duidelijk dat we door geloof rechtvaardig en de kinderen van God worden. Net zoals er babies geboren worden, zo worden de kinderen van God ook geheiligd zo gauw ze zich de verlossing van Jezus realiseren en erin geloven. De valse theorie van de geleidelijke heiligmaking kwam voort uit leugens. 
 
 

DE VOLLEDIGE VERLOSSING VAN ALLE ZONDEN

 
Wat moeten we doen om volledig geheiligd te worden?
We moeten in de verlossing van het water en de Geest geloven.

Romeinen 8:1-2 zegt, “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.” Dit vertelt ons dat God alle zondaars rechtvaardig maakte en iedereen verloste die naar Jezus kwamen van de wet van de zonde en de dood.
De Bijbel vertelt ons ook over de volledige verlossing in Hebreeën 9:12. “Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.” Dit betekent dat wij, die in Jezus geloven, verlost zijn en toegelaten worden tot de Hemel. 
We hoorden en geloofden het evangelie van de verlossing van het water en de Geest in Christus Jezus en werden vergeven van al onze zonden. Maar zondaars die geloven dat zij alleen van de erfzonde vergeven zijn, kunnen niet echt gered worden. Zij denken dat ze iedere dag berouw moeten tonen voor de zonden die zij begaan nadat zij in Jezus zijn gaan geloven om geheiligd te worden.
Hun misleide geloof leidt hen naar de hel. Hun foute geloof laat hun iedere dag berouw tonen alsof ze zich van al hun ongerechtigheden kunnen verlossen. Dat is niet het ware geloof dat ons van de hel redt. 
Als zij in Jezus hadden geloofd en voorgoed verlost waren, zouden zij rechtvaardig zijn geworden en de kinderen van God. De ware verlossing maakt gelovigen rechtvaardig en verandert ze voor eens en altijd in de kinderen van God.
Ook al zijn gelovigen verlost van alle zonden van de wereld, hun vlees verandert niet tot de dag waarop ze sterven. Maar hun hart is doordrenkt met de gerechtigheid van God. We moeten dit feit nooit verkeerd begrijpen. 
De Bijbel vertelt ons dat we geheiligd en rechtvaardig worden als we in het evangelie geloven. 
Laten we eens kijken naar Hebreeën 10:9-14 om het ware evangelie te zien. “Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen; Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods; Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten. Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook.”
“In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied” Opgemerkt moet worden dat dit in de voltooid verleden tijd is geschreven en niet in de toekomende tijd. 
Om volledig geheiligd te worden, moeten we allemaal geloven in de verlossing van het water en de Geest die Jezus ons heeft gegeven. 
 
 

JEZUS SCHONK VOOR EENS EN ALTIJD DE EEUWIGE VERLOSSING 

 
Waarom heeft iemand het recht om zich altijd te verheugen? (1 Thessalonicensen 5:16)
Omdat Jezus al zijn zonden wegnam, kan hij niet anders dan nederig voor Hem worden en dankbaar zijn voor Zijn Genade

Als we in de eeuwige verlossing van Jezus geloven, worden we allemaal in een keer rechtvaardig. De Bijbel zegt, “Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u” (1 Thessalonicensen 5:16-18).
Verblijdt u altijd. Hoe kunnen we ons altijd verheugen? Diegenen die voor eens en altijd de eeuwige verlossing ontvangen, kunnen zich eindeloos verheugen. Omdat ze vrij zijn van zonde, zijn ze veilig in de wetenschap dat Jezus al hun zonden in de Jordaan wegnam. Ze worden nederig voor Hem en dankbaar voor Zijn Genade en kunnen zich dus eindeloos verheugen.
“Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn” (Romeinen 4:7). Dit betekent niet dat onze zonden bedekt zijn, ondanks het feit dat ze nog steeds bestaan in ons hart. Ons hart is gereinigd. Jezus waste al onze zonden volledig weg en redde ons voor eens en altijd. 
Naar deze eeuwige verlossing wordt verwezen in het Nieuwe Testament. Toen Jezus gedoopt werd, zei Hij, “Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af” (Mattheus 3:15). 
Net zoals, in het Oude Testament, geiten of schapen de zonden van mensen wegnamen door het opleggen van handen, zo nam Jezus alle zonden van de wereld op Zich en reinigde de mensheid op de meest juiste en gepaste manier. 
“Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen,” zei Jezus. Jezus werd gedoopt op de meest juiste manier en Hij nam alle zonden van de mensheid op Zich om ons aldus te redden.
In Mattheus 3:15 staat geschreven dat Jezus alle zonden van de wereld op Zich nam. Gods Gerechtigheid was compleet. We moeten niet proberen om deze eeuwige verlossing te begrijpen. We moeten het als Zijn woord van verlossing nemen. “Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is” (Psalmen 32:1).
Alle zonden van het hart en het vlees werden door Jezus weggewassen toen Hij in de Jordaan gedoopt werd door Johannes de Doper. Hij werd voor de zonden die we in deze corrupte en verdorven wereld begaan, veroordeeld. Nadat Hij al onze zonden wegnam, stierf Hij aan het Kruis. 
Iedereen die in deze verlossing van de zonde gelooft, kan rechtvaardig worden en voor eens en altijd zonder smet zijn. Omdat Jezus eeuwig leeft, blijft iedereen die in de verlossing van Christus gelooft, rechtvaardig. 
We kunnen nu met vertrouwen voor God staan en zeggen, “Hoe gaat het met U Heer? Ik geloof in Uw eniggeboren Zoon, Jezus Christus en ook ik ben Uw zoon. Dank U, Vader. Dank U dat U me als Uw zoon geaccepteerd heeft. Dit komt niet door mijn werken, maar alleen door mijn geloof in de wedergeboorte uit het water en de Geest in Jezus. U redde me van alle zonden van deze wereld. Ik geloof wat U zei, “want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen” (Mattheus 3:15). Door het doopsel van Jezus en Zijn Kruis, ben ik Uw zoon geworden. Daarvoor ben ik U dankbaar.” 
Hebt u al uw zonden aan Jezus doorgegeven? Zijn al uw zonden door Hem weggenomen? De Bijbel vertelt ons dat dankzij het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis, zondaars geheiligd kunnen worden door gewoon in hen te geloven.
 
 

DE RELATIE TUSSEN HET DOOPSEL VAN JEZUS EN DE VERLOSSING

 
Wat is de relatie tussen het doopsel van Jezus en de verlossing?
Het doopsel van Jezus is het tegenbeeld van de verlossing die geprofeteerd werd door het opleggen van handen in het Oude Testament.

Stelt u zich iemand voor die als een zondaar leeft ook al gelooft hij in Jezus en die in de kerk bidt, “Beste God, vergeef me alstublieft van de zonden die ik vorige week beging. Vergeef me van de zonden van de afgelopen drie dagen. O Heer, vergeef me van de zonden die ik vandaag beging. Ik geloof in Jezus.” 
Laten we aannemen dat deze man voor zijn dagelijkse zonden wordt vergeven door dit gebed. Maar naderhand gaat hij verder met zijn dagelijkse leven en zondigt weer. Dan zal hij weer een zondaar worden. 
Jezus werd het Lam van God en nam de zonden van alle zondaars door Zijn doopsel weg en Hij verloste ze door gekruisigt te worden. Zondaars moeten in het volgende geloven om verlost te worden. 
Alle zonden werden door Jezus weggenomen toen Hij door Johannes de Doper gedoopt werd, waardoor Hij Gods gerechtigheid vervulde. Alle zonden van de wereld werden weggewassen. Iedereen die in deze waarheid gelooft, is verlost. Zoals het geschreven staat in Mattheus 3:13-17, “want aldus” werd Jezus gedoopt door Johannes de Doper en tot Verlosser gemaakt voor alle gelovingen. 
Het evangelie van de waarheid vertelt ons dat Jezus de zonden van de wereld voorgoed wegnam. Maar de valse theologie vertelt ons dat we iedere dag verlost worden. Welke moeten we geloven? Zijn we voor eens en altijd verlost of worden we elke dag verlost? 
Het is duidelijk dat Jezus ons voor eens en altijd heeft verlost. Het ware geloof is het geloof in de verlossing door het water en de Geest voor eens en altijd. Diegenen die geloven dat we dagelijks verlost moeten worden, zullen nooit verlost worden. 
Zij moeten weten dat de ware verlossing komt door te geloven dat Jezus ons voor eens en altijd bevrijdde door Zijn doopsel en dood aan het Kruis. Het enige wat we moeten doen, is God danken en in dit ware evangelie geloven. 
Maar diegenen die misleid zijn in hun geloof, zeggen dat ze alleen verlost kunnen worden van de erfzonde, dat we iedere dag voor de dagelijkse zonden verzoend moeten worden en dat we ‘geleidelijk’ rechtvaardig kunnen worden. Dat is verkeerd. 
Het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis volbrachten voor eens en altijd de vergeving van de zonden. Dit is de waarheid. Onze zonden moesten aan Jezus doorgegeven worden door Johannes de Doper en Jezus moest aan het Kruis sterven om ons te redden. 
“Vergeef me” zeggen nadat we zondigen, past niet in de Gerechtigheid van God. De wet van God zegt dat het loon van de zonden de dood is. We moeten weten dat God Rechtvaardig en Heilig is. 
Diegenen die tot God bidden, “Het spijt me, vergeef me alstublieft” nadat ze zondigen, kennen de Gerechtigheid van God niet. Zij bidden om vergeving, maar alleen om hun eigen geweten te sussen. Is het juist dat iemand dagelijks zondigt en zijn geweten troost door herhaaldelijk berouw te hebben voor zijn overtredingen? De enige manier om bevrijd te worden, is door in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis te geloven. We moeten het in ons hart geloven. Dat is de enige manier waarop we het oordeel van God kunnen voorkomen. 
Laten we eens dieper nadenken over de verlossing van de zonde. Hebreeën 9:22 zegt, “Volgens de wet worden bijna alle dingen met bloed gereinigd en zonder het vergieten van bloed is er geen verlossing”. 
Volgens de wet worden bijna alle dingen met bloed gereinigd en zonder het vergieten van bloed is er geen verlossing. Dit is de rechtvaardige Wet van God. Zonder het loon van de zonde te betalen, kan er nooit verlossing zijn. 
De wet van God is rechtvaardig. Jezus werd door Johannes de Doper gedoopt en bloedde aan het Kruis om ons zondaars te verlossen. Hij nam al onze overtredingen door Zijn doopsel weg en bloedde aan het Kruis om al onze zonden te betalen. Hij betaalde het loon van de zonde voor ons. 
 
Wordt de verlossing voor eens en altijd geschonken of dagelijks?
Voor eens en altijd. Jezus nam de zonden van de zondaars weg door Zijn doopsel.

In Mattheus 3:15, waste Jezus, toen Hij op de meest gepaste manier gedoopt werd, alle zonden door Zijn doopsel weg en stierf aan het Kruis om ons van alle zonden van de wereld te verlossen. 
Iedere dag om vergeving vragen, is hetzelfde als Hem te vragen om onze zonden nog eens weg te nemen en opnieuw te sterven. We moeten de rechtvaardige wet van God goed begrijpen. Jezus hoeft niet keer op keer te sterven om ons van onze zonden te verlossen. 
God beschouwt het als uiterst onbeschaamd dat diegenen die in Jezus geloven keer op keer om vergeving vragen voor hun dagelijkse zonden. “Deze brutale dwazen! Zij vragen dat Mijn Zoon, Jezus, een tweede keer gedoopt wordt en weer aan het Kruis sterft! Zij geloven in de verlossing in Jezus en noemen zichzelf nog altijd zondaars! Ik zal ze met Mijn rechtvaardige Wet veroordelen en ze allemaal naar de brandende hel sturen. Bent u bereidt om uw eniggeboren zoon twee keer te doden? U vraagt Mij om Mijn Zoon nog eens te doden vanwege uw dagelijkse zonden. Ik heb Mijn Zoon reeds gedood om u van alle zonden van de wereld te redden. Wek niet Mijn toorn op door keer op keer om vergeving te vragen voor uw dagelijkse zonden, geloof gewoon in het evangelie van de verzoening van het water en de Geest.”
Jezus vertelt diegenen die zondaars blijven dat ze naar een kerk moeten gaan waar het ware evangelie gepredikt wordt, het valse geloof moeten opgeven en de verlossing moeten ontvangen door de onwaarheid met het geloof te overwinnen. 
Nu is de tijd dat u gered moet worden door met uw hart te geloven. Gelooft u?
 
 
HET RESULTAAT VAN GELOOF NIET IN DE WAARHEID, MAAR IN WERKEN
 
Waarom kunnen de meeste Christenen geen consequent gelovig leven leiden?
Omdat zij op hun eigen werken vertrouwen.

Zelfs zondaars die in Jezus geloven maar niet verlost zijn, kunnen 3-5 jaar schitteren. Zij zijn enthousiast in het begin maar met de tijd verwatert hun geloof. Als u in Jezus gelooft door uw werken, dan zal uw enthousiasme ook gauw verdwijnen. 
De blinden kunnen niet zien. Dus vertrouwen zij op hun andere zintuigen en vergaren op deze manier kennis. Zo gauw zij tranen voelen opwellen, zien ze dat als een teken van vergeving. De ware verlossing is geen gevoel. 
De geestelijke blinden trachten hun eerste liefde terug te krijgen door nutteloos herlevingsbijeenkomsten te bezoeken, maar zij kunnen het gevoel niet terugkrijgen. Evenzo is vergeving van zonden onmogelijk te bereiken. Als zij vanaf het begin nauwkeurig hadden geloofd, zou de verzoening en Zijn Genade met de dag meer schitteren. 
Maar de valse vergeving schijnt alleen in het begin en verliest daarna zijn glans. De glans van het enthousiasme verdwijnt gauw omdat de geestelijke blinden vanaf het begin niet naar het ware evangelie hebben geluisterd. 
Schijnheilige geleerden en Farizeeën dragen Bijbels onder hun armen terwijl ze het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis van de Apostels van buiten kennen en de hele tijd bidden. Zij worden bevorderd in de kerk en emotioneel geladen maar hun zonden hopen zich op en zij worden tenslotte door God weggestuurd. Van de buitenkant zijn zij bedekt met de witte pleister van religieuze hartstocht, maar aan de binnenkant rotten hun gedachten van de zonde. Dit is het resultaat van geloof in een religie die gebaseerd is op werken in plaats van in de waarheid. 
 
 

WE WORDEN RECHTVAARDIG DOOR GELOOF 

 
Heeft de verlossing van alle zonden reeds plaatsgevonden in deze wereld?
Ja. Het was vervuld door het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis.

Laten we Hebreeën 10:16-18 lezen: “Want nadat Hij te voren gezegd had: Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden; En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.” 
Nu dat we verlost zijn door het water van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis, hoeven we niet meer voor de zonde te verzoenen. Het zal misschien raar klinken als u het voor het eerst hoort, maar het is in overeenstemming met de woorden van de Bijbel. Zijn dat de woorden van de mens? De Bijbel is de maatstaf en de loodlijn waarmee alles gemeten wordt.
“Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden.” Hoe voelt u zich nadat u verlost bent? Nu uw hart vrij van de zonde is, voelt u zich verfrist. U bent een rechtvaardig mens geworden en kunt in het licht leven. 
En de Heer zei in Hebreeën 10:17, “En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.” Hij vertelt ons dat Hij zich de zonden en de onwettige daden van de verlosten niet zal herinneren. Waarom? Omdat Jezus op de meest gepaste manier gedoopt werd, “want aldus.” Na alle zonden weggenomen te hebben, werd Jezus namens diegenen die in Hem geloven, veroordeeld. 
Nu Hij voor al onze zonden heeft betaald, kunnen wij ze ons herinneren, maar we hoeven ons er niet schuldig over te voelen. We hoeven niet meer voor onze zonden te sterven omdat Jezus alle zonden wegwaste en aan het Kruis voor ons bloedde. 
Hebreeën 10:18 zegt, “Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.” Dit betekent dat Hij alle zonden van de wereld heeft uitgewist. Het betekent ook dat diegenen die wedergeboren zijn in Jezus, niet langer een offer voor de zonde hoeven te brengen. 
“O God, vergeef me alstublieft. De reden dat ik in Jezus geloof en toch in ellende leef, is dat ik nog niet verlost ben. Ik ben een Christen, maar mijn geest is volkomen verrot door de zonde.” We hoeven zo niet te bidden. 
Zondaars begaan zonde zonder deze als dusdanig te herkennen. Zij weten niet wat zonde is omdat zij niet Gods Wet van de Waarheid kennen. Zij weten alleen in hun geweten dat zij niet moeten zondigen maar zij weten niet wat het is om voor God te zondigen. God liet ons weten dat het een zonde is om niet in Jezus te geloven. 
In Johannes 16:9 zegt Hij wat het is om voor God te zondigen. “Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven.” Het is een zonde voor God om niet in Hem te geloven. Johannes 16:10 zegt wat gerechtigheid is. “En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien.” Met andere woorden, Jezus heeft deze wereld reeds verlost van alle zonden, en aldus hoeft Hij ons niet nog eens te verlossen met een tweede doopsel en dood aan het Kruis.
Hij riep diegenen die in de verlossing geloven om hen te heiligen en rechtvaardig te maken. De verlossing in deze wereld werd volbracht door Zijn doopsel en dood aan het Kruis. Er is geen andere verlossing nodig om zondaars te bevrijden. 
“En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden” (Handelingen 4:12). Jezus daalde naar deze wereld af, werd door Johannes de Doper gedoopt en bloedde aan het Kruis om alle zondaars te verlossen. Geloof dit in uw hart en u bent gered. Jezus heiligde u met het water en de Geest. 
Jezus wiste alle zonden van ons vlees uit met het water en de Geest. We worden gered door geloof. Als we in de waarheid geloven, als we door Jezus Christus in het evangelie geloven, worden we voor eens en altijd rechtvaardig. Het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis; deze twee elementen vormen de fundamentele waarheid. 
 
 
VERZEN DIE DE ZONDAARS GEBRUIKEN ALS HUN SCHUILPLAATS
 
Kunnen we werkelijk verlost worden door onze zonden te biechten, of zijn we al verlost?
God gaf de verlossing van zonden voor eens en altijd

1 Johannes 1:9 zegt, “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid”. 
Het zou fijn zijn als we alleen onze zonden hoefden te belijden om vergeven te worden. Met dit in gedachten, kregen enkele theologen een geweldig idee voor een nieuwe doctrine. Zij hielden vol dat iedere keer als iemand zijn zonden belijdde, hij vergeven kan worden. Is dat niet gemakkelijk? Maar Jezus heeft nooit gezegd dat we iedere keer als we voor God biechten, vergeven zouden worden. 
Kunnen we werkelijk vergeven worden door gewoon onze zonden te belijden of zijn we al verlost? Wat gelooft u? De mensen die deze valse doctrine verdedigen, geloven dat zij iedere keer vergeven worden als zij hun zonden belijden, maar in feite blijven hun zonden in hun hart omdat zij de ware woorden van de verlossing niet kennen. Het slaat nergens op dat zondaars die in Jezus geloven, iedere keer vergeven worden als zij om vergeving bidden voor hun dagelijkse zonden. 
Om deze reden moeten we acht slaan op Zijn Woorden over de verlossing en onderscheid maken tussen waarheid en onwaarheid, ongeacht wat ons verteld werd. 
Zondaars begrijpen 1 Johannes 1:9 verkeerd. Zij denken ten onrechte dat het om de vergeving van de dagelijkse zonden gaat. Laten we de leringen zorgvuldig lezen. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.” Denkt u dat we alleen gered zijn van de erfzonde en dat we onze dagelijkse zonden voor Hem moeten belijden om Getrouw en Rechtvaardig te zijn en vergeven te worden? Dit zijn verkeerde gedachten die te danken zijn aan de zwakheid van ons vlees. 
We beseffen dat dit niet de waarheid is wanneer we in het doopsel en het bloed van Jezus gaan geloven. Alle zonden zijn reeds heel lang geleden weggewassen met Zijn doopsel en bloed aan het Kruis. 
Het zijn twee heel verschillende dingen; geloof volgens de Geest en het geloof volgens verkeerde gedachten. Diegenen die volgens hun eigen gedachten geloven, hebben de behoefte om dagelijks hun zonden weg te wassen, maar diegenen die in de verlossing van het water en het bloed geloven, weten dat zij voor eens en altijd verlost zijn door het doopsel en bloed van Jezus Christus. 
Diegenen die geloven dat zij iedere dag moeten biechten om opnieuw verlost te worden, begaan in feite de zonde om niet in de verlossing door het doopsel en bloed van Jezus te geloven.
Bent u voor eens en altijd verlost door het doopsel en bloed van Jezus? Diegenen die niet verlost zijn, proberen de zaligmaking te verkrijgen door hun zonden dagelijks te belijden. Dit lost het probleem, van wat er met de dagelijkse zonden gedaan moet worden in de toekomst, niet op. 
Zij proberen misschien in vooruit te belijden voor hun toekomstige zonden. Maar door dit te doen, tonen zij een gebrek aan geloof in Jezus. Deze mensen zijn blind voor het evangelie van de verlossing. Jezus verloste ons voorgoed van de zonde met Zijn doopsel en bloed, door het oordeel op Zich te nemen. We worden verlost door simpelweg in Hem te geloven. 
Als u denkt dat u zelfs uw toekomstige zonden moet belijden om gered te worden, bent u niet anders dan ongelovigen die niets weten over de wedergeboorte uit het water en de Geest. Zondaars kunnen niet verlost worden door belijdenis. 
Daarom moet u eerlijk belijden, “Ik ben een zondaar die nog niet verlost is,” en dan zult u van al uw zonden verlost worden als u naar het evangelie van Zijn doopsel en dood aan het Kruis luistert en erin gelooft.
Maar als u niet in het evangelie van de verlossing gelooft en zich alleen verbergt achter berouwvolle gebeden, dan zult u het verschrikkelijke oordeel aanschouwen als Jezus naar deze wereld komt als de Rechtvaardige Rechter. 
Diegenen die niet in het evangelie van de verlossing van het water en de Geest geloven, zullen veroordeeld worden. Als zij zich achter hun belijdenissen verbergen, zullen zij het oordeel aanschouwen. Wacht dus niet tot de Dag des Oordeels. Geloof nu in het gezegende evangelie van het water en de Geest.
 
 

DE JUISTE BELIJDENIS EN HET WARE GELOOF

 
Wat is de juiste belijdenis voor een zondaar?
Om te belijden dat hij nog steeds zonde heeft en naar de hel zal gaan tenzij hij in het ware evangelie gelooft.

God verzoende ons voor eens en altijd. Hier is een voorbeeld uit te ware leven om aan te duiden wat ik probeer te zeggen. Stel dat een Noord-koreaanse spion naar het zuiden komt. Hij ziet hoe voorspoedig het ons gaat en beseft dat hij bedrogen is en besluit zichzelf aan te geven. 
Nadat hij naar het dichstbijzijnde politiebureau is gegaan, kon hij op deze manier bekennen, “Ik ben een spion uit het noorden,” of “Ik kwam naar het zuiden om die en die te vermoorden, en dit en dat op te blazen en ik heb dat al opgeblazen, maar nu geef ik mezelf aan. Daarom ben ik niet meer echt een spion.”
Is dit een goede bekentenis? Als hij werkelijk wil bekennen, hoeft hij alleen maar te zeggen, “Ik ben een spion.” Deze eenvoudige verklaring geeft alles aan: dat hij een slecht persoon is en veroordeeld moet worden. Met deze eenvoudige verklaring, zou hij vergeven worden ongeacht de missie die hem was toegewezen. 
Hetzelfde is het als een zondaar voor God belijdt, “Ik ben een zondaar die nog niet verlost is. Ik ben voorbestemd om in de hel gegooid te worden en veroordeeld te worden. Redt me alstublieft” en als hij in Jezus gelooft, zal hij verlost worden. Jezus werd gedoopt en vergoot Zijn bloed voor ons, en wij hoeven alleen maar in de zaligmaking door Hem te geloven om gered te worden. 
Openbaring 2:17 zegt, “Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.” De Bijbel zegt dat alleen hij die het ware evangelie ontvangt, de naam van Jezus zal kennen. Alleen diegenen die voorgoed verlost zijn, kennen het geheim hoe men rechtvaardig wordt. 
Hij die het niet weet, zal nog steeds een zondaar zijn, ondanks berouwvolle dagelijkse gebeden. Te belijden, betekent niet dat men iedere dag om vergeving moet bidden. Zelfs als iemand al 10 jaar een Christen zou zijn, zou hij nog altijd een zondaar zijn als hij iedere dag om Gods vergeving zou vragen. Hij zou nog steeds geen kind van God zijn. 
Om gered te worden zou hij moeten belijden dat hij een zondaar is en hij zou moeten geloven in de verlossing van Jezus. Dit is het ware geloof.
 
 
ZIJN ZONDEN OPSOMMEN, IS NIET WAT 1 JOHANNES 1:9 ONS VERTELT OVER DE BELIJDENIS
 
Moeten we onze zonden elke dag belijden of slechts één keer om gered te worden?
Slechts één keer

Kunnen een dief en een moordenaar hun daden belijden en verlost worden? Zondaars worden niet verlost alleen maar door hun zonden te belijden. Zij kunnen alleen verlost worden door het gezegende evangelie van de wedergeboorte van het water en de Geest in Jezus. Sommige misleide Christenen geven dergelijke belijdenissen. 
“Beste God, ik had vandaag ruzie met iemand. Ik heb gezondigd. Ik heb iemand bedrogen en iets gestolen.” 
Als u zo zou doorgaan, zou God zeggen, “Wees stil, zondaar! En wat dan nog?” 
“Blijf alstublieft naar me luisteren. God, U zei me dat we onze zonden moesten belijden. Ik smeek U om genade.” 
Dit gebed is niet wat God van ons wil horen. Hij wil de gebeden horen van diegenen die in de verlossing van het water en de Geest geloven: diegenen die hun zonden toegeven en in het evangelie van de ware wedergeborenen geloven.
Augustinus zei dat hij berouw had omdat hij aan zijn moeders borst had gezogen. Hij dacht dat dit soort belijdenis hem naar het Koninkrijk van de Hemel zou leiden. We kunnen hier alleen maar om lachen. Alleen uw zonden belijden, is niet genoeg. 
God zegt, “Wees stil en vertel Me gewoon als u gezondigd hebt. Als u dat gedaan hebt, dan praat er niet meer over. Als u tot nu toe verkeerd hebt gelooft, ga dan naar een kerk die de waarheid onderwijst. Geloof op de juiste wijze in het evangelie van de zaligmaking en wees verlost. Zo niet, dan zal Ik komen en u veroordelen.” 
Berouwvolle gebeden voor de vergeving en andere pogingen om gered te worden door belijdenis, duiden op een misleidend en onwaar geloof.
Het staat geschreven in 1 Johannes 1:9 dat als we allemaal onze zonden toegeven, het evangelie van het water en het bloed ons van alle zonden zal verlossen.
 
 
“Gaat Weg VAN MIJ”
 
Wat betekent het om wetteloosheid te praktiseren?
Het betekent dat men in Jezus gelooft, met zonde in zijn hart.

Christelijke zondaars hebben een verkeerd geloof en praktiseren wetteloosheid voor Jezus. “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!” (Mattheus 7:22-23)
Stelt u zich voor dat iemand die niet in de waarheid gelooft, sterft, voor God komt te staan en zegt, “Hoe gaat het met U, Heer? U leek zo prachtig toen ik daarbeneden aan U dacht, maar hierboven ziet U nog geweldiger uit. Dank u, Heer. U redde me. Ik geloofde dat U op me neer zou kijken als een zondeloos iemand, ook al heb ik zonde in mijn hart. Ik kwam hier omdat U beloofde me naar de Hemel te nemen. Nu zal ik daarheen gaan waar de bloemen in volle bloei staan. Tot ziens en ik hoop U nog eens te zien.” 
Hij begeeft zich richting de tuin, maar Jezus houdt hem tegen. “Wacht! Laten we eens kijken of deze persoon zonde in zijn hart heeft. Bent u een zondaar?”
“Natuurlijk heb ik zonde. Maar geloofde ik niet in U?”
“Hebt u zonden, ook al geloofd u in Mij?”
“Natuurlijk heb ik zonde.”
“Wat? U hebt zonde? Breng me het Boek van Leven. En breng ook het Boek van Werken. Zoek zijn naam op. Kijk in welk boek zijn naam staat.” 
Zijn naam staat in het Boek van Werken. 
“Nu, belijd de zonden die u op aarde begaan hebt.” 
De man probeert het niet te doen, maar God dwingt hem zijn mond te openen en zijn zonden te belijden. 
“Ja, ik heb die en die zonde begaan.” 
Hij is helemaal verward en kan zijn mond niet houden.
“Oké, dat is genoeg! Hij heeft genoeg gedaan om toegelaten te worden tot de hel. Hij is meer dan gekwalificeerd! Stuur hem naar die brandende plek.” 
Hij wordt niet naar de plek gestuurd waar de bloemen in volle bloei staan, maar naar de plek die gevuld is met vuur en zwavel. Hij knarst zijn tanden op weg naar de hel. 
“Ik geloofde in U, profeteerde in Uw naam, predikte in Uw naam, verkocht mijn huis om U te dienen, hielp wezen, leed zoveel in Uw naam, bad in de morgenstond, behandelde zieken... Ik verdien het om naar de Hemel te gaan.” 
Hij knarst zijn tanden zo erg dat hij ze verslijt. Als hij in de hel aankomt, ziet hij alle Christenen die de ware betekenis van verlossing in Jezus niet kenden. Diegenen die het evangelie van de verlossing verkeerd begrijpen, worden door Hem verworpen. 
 
 

ZONDEN VAN VALSE GELOVIGEN WORDEN OPGENOMEN IN HET BOEK VAN WERKEN

 
Waar worden de zonden van alle zondaars opgenomen?
Zij worden opgenomen in hun hart en in het Boek van Werken.

Of we nu in Jezus geloven of niet, God vernietigt iedereen die zonde in zijn hart heeft. Als Hij ook maar een vlekje zonde in iemands hart vindt, dan wordt die persoon veroordeeld tot de hel op de Dag des Oordeels. God moedigt zondaars die nog niet verlost zijn aan om te belijden dat zij nog niet verlost zijn als zij de verlossing willen bereiken.
De zonden van een zondaar zijn opgenomen in zijn hart. Diegenen die wedergeboren zijn van het water en de Geest, zullen zich hun zonden herinneren maar het is uit hun hart weggewist. Zij zijn de rechtvaardigen. 
Maar diegenen die niet wedergeboren zijn, hebben zonden in hun hart. Daarom zijn zij zondaars voor God. Altijd als zij zich neerknielen om te bidden, zullen hun zonden hen van God scheiden en voorkomen dat Hij hun gebeden hoort. Zij bidden voor dit en voor dat, maar hun zonden blijven. Uiteindelijk belijden ze hun zonden, vol berouw over hun overtredingen die zij 10, 11 of zelfs 20 jaar geleden hebben begaan. 
Moeten ze zich echt keer op keer bekeren in hun gebeden? Waarom doen ze het? Zij willen het niet doen, maar als zij beginnen te bidden, herinneren ze zich dat ze schuldig zijn voor God. Dus hebben ze het gevoel dat ze voor hun zonden moeten boeten voordat ze oprecht beginnen te bidden. 
God schreef hun zonden met een ijzeren pen op de tafelen van hun harten, zodat hun zonden nooit uitgewist konden worden. Hierdoor hebben ze het gevoel dat zij iedere keer als zij voor God komen, hun zonden moeten belijden. Diegenen die dus alleen in de helft van het volledige evangelie van Jezus geloven, moeten in ellende leven als zondaars en zij zullen in de hel eindigen. 
In Jeremia 17:1 staat geschreven, “De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie, met de punt eens diamants; gegraven in de tafel van hunlieder hart, en aan de hoornen uwer altaren.”
Juda is de naam van de koninklijke volksstam van Israël. De Bijbel houdt Juda omhoog om de hele mensheid te vertegenwoordigen, dus Juda betekent alle mensen.
De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren pen en gegraveerd met de punt van een diamant die door staal kan snijden. Diamant is het sterkste materiaal van de wereld. Met een ijzeren pen met een punt van diamant worden onze zonden genoteerd.
Op het moment dat ze gegraveerd zijn, kunnen ze niet meer uitgewist worden. Zij zullen niet worden uitgewist tenzij we in de waarheid van het water en de Geest geloven. 
Het heeft geen zin om in gedachten verlost te zijn, om in Christelijke doctrines te geloven, om de theologie te herinneren, en om zichzelf aan de kerk op te offeren als de zonden in hun harten blijven. 
Aangezien hun zonden nooit kunnen worden uitgewist zonder het doopsel van Jezus, zullen de zondaars zich hen blijven herinneren en zeggen: “Heer, ik ben een zondaar,” wanneer ze bidden. Zij hebben nog altijd zonden in hun hart hoe hard zij ook hun best doen om een vriendschap met God te hebben door een grote verantwoordelijkheid binnen de kerk op zich te nemen en theologie en doctrine te studeren. 
Dus gaan zij de bergen in, proberen nutteloos in tongen te spreken en zoeken naar visioenen in brandende vlammen, maar het is allemaal nutteloos. Als de zonde in uw hart blijft, zult u nooit vrede hebben. 
Onze zonde, zoals geschreven staat in Jeremiah 17:1 staan geschreven op de hoorns van onze altaren. In de Hemel bevinden zich het Boek van Leven en het Boek van Werken. De zonden van zondaars zijn opgenomen in het Boek van Werken en aldus kunnen de mensen nooit aan hun overtredingen ontsnappen. God noteert ze in het Boek van Werken en de tafelen van ons geweten en toont ze aan ons door Zijn Wet. 
We moeten deze gegevens reinigen door te geloven in het doopsel van Jezus en het bloed dat Hij voor ons vergoot en gered worden. Dan zullen we klaar zijn voor het eeuwige leven en onze namen zullen in het Boek van Leven geschreven worden. 
 
 

STAAT UW NAAM IN HET BOEK VAN LEVEN?

 
Wiens namen staan geschreven in het Boek van Leven?
De namen van diegenen die geen zonden in hun hart hebben zijn hier opgenomen.

Het is belangrijk dat uw naam wordt opgenomen in het Boek van Leven. Als uw naam er niet in staat, wat heeft het dan voor zin om in Jezus te geloven? Om werkelijk verlost te worden, moet u in de wedergeboorte van het water en de Geest geloven. 
Jezus kwam naar deze wereld, werd gedoopt toen Hij 30 jaar werd om alle zonden van de wereld weg te nemen en stierf aan het Kruis om ons te verlossen. Zoals geschreven staat in Mattheus 3:15, werd Jezus “aldus” gedoopt en gekruisigd aan het Kruis. We moeten dit geloven om onze namen in het Boek van Leven te laten opnemen. 
Als mensen sterven en voor God staan, zegt God, “Kijk of de naam van deze persoon in het Boek van Leven staat.” 
“Het staat erin, Heer.”
“Ja, u hebt geleden en tranen voor Me vergoten op aarde, nu zal Ik het zo maken dat u dat nooit meer hoeft te doen.” 
God schenkt zo’n persoon een kroon van gerechtigheid als beloning. 
“Dank u, Heer. Ik ben U voor altijd dankbaar.”
“Engelen, plaats een kroon op deze persoon.”
“Heer, het is meer dan genoeg dat U me heeft gered. De kroon zou gewoon te veel voor me zijn. Dank u. Ik ben zo dankbaar dat U me redde. Ik ben meer dan tevreden om gewoon in Uw aanwezigheid te leven.”
“Engelen, kniel neer en neem deze 10.000ste zoon van Mij op jullie rug.” 
De engelen antwoorden, “Ja, Heer.” 
“Neem alstublieft plaats op mijn rug.”
“Het is zo comfortabel. Doe ik dit goed? Laten we gaan.”
De engel neemt voorzichtige stappen.
“Wil je een stukje gaan wandelen?”
“Tjonge, het is zo prachtig hier. Hoe groot is het hier?”
“Ik ben al enkele miljarden jaren hier en ik heb nog nooit het einde ervan gevonden.”
“Is dat waar? Ik zal wel te zwaar voor je worden. Je kunt me nu wel neerzetten.”
“We hebben nooit energie te kort.”
“Dank je, maar ik wil op de grond van het Koninkrijk van de Hemel staan. Waar zijn al de rechtvaardigen die voor mij kwamen?”
“Zij zijn daar.”
“Laat ons erheen gaan.”
Halleluja! Zij omhelzen elkaar en lachen en leven voor altijd gelukkig.
Stelt u zich nu iemand voor die in Jezus gelooft, maar nog steeds een zondaar is als hij sterft en voor God staat. Hij zegt ook dat hij in Jezus gelooft en geeft toe dat hij een zondaar is. 
God zegt, “Kijk of de naam van deze man in het Boek van Leven geschreven staat.”
“Het staat niet in het Boek, Heer.”
“Kijk dan in het Boek van Werken.”
“Zijn naam en zijn zonden staan hier.”
“Stuur deze man naar de plaats waar hij zich nooit meer zorgen hoeft te maken over de prijs van brandstof en laat hem voor altijd daar wonen.”
“O Heer, het is oneerlijk...”
Hij zegt dat het oneerlijk is. Waarom moet hij naar de hel worden gestuurd ook al geloofde hij zo vurig in Jezus? 
De reden is dat hij door satan bedrogen is en hij alleen naar de halve waarheid van het evangelie heeft geluisterd. Als we de ware betekenis van de verlossing van Jezus verkeerd begrijpen, zullen we ook in de hel eindigen. 
Deze man geloofde in Jezus, maar werd hij door satan bedrogen en dacht hij dat hij een zondaar was. Als hij het ware evangelie had gehoord, dan zou hij zich hebben gerealiseerd dat zijn geloof verkeerd was. Maar hij faalde te geloven vanwege zijn egoïstische houding aan zijn eigen verkeerde geloof. 
Als u naar het Koninkrijk van de Hemel wilt gaan, moet u geloven in de wedergeboorte van het water en de Geest. Zoals het geschreven staat in Mattheus 3:15 nam Jezus alle zonden van de wereld “aldus” weg. U moet in de zaligmaking van het water en het bloed geloven. 
 
Wiens namen staan geschreven in het Boek van Werken?
De namen van diegenen die zonden in hun hart hebben.

Als u ervoor kiest om alles te geloven, zoals een goedaardig persoon die nooit nee zegt, zult u waarschijnlijk in de hel eindigen. Er zijn veel goedaardige mensen in de hel, maar in de Hemel zijn de ware vechters die vochten voor hetgeen waarin zij geloofden. 
Diegenen die in de Hemel zijn, wisten dat zij zondaars waren die voorbestemd waren om naar de hel te gaan en zij geloofden dankbaar dat hun zonden werden weggewassen door het doopsel en het bloed van Jezus. 
Men zegt dat er bergen van oren en monden in de Hemel zijn. Omdat veel mensen alleen met hun mond of oren in de verlossing van Jezus geloven, gooit God de rest van hun lichaam in het brandende vuur van zwavel. 
Stelt u zich voor dat iemand die in Jezus gelooft maar nog altijd zonde in zijn hart heeft, voor God staat en zegt, “Heer, de mensen noemden me rechtvaardig omdat ik in Jezus geloofde, ook al had ik nog altijd zonde in mijn hart. Ik geloofde dat U op me neer keek als zijnde zondeloos. Dat is wat ik had geleerd en wat ik geloofde. Ik geloofde alleen zoals veel mensen doen. Het was het meest verspreide geloof waar ik vandaan kwam.” 
De Heer antwoordt. “Ik kan diegenen die zonde in hun harten hebben, niet vergeven. Ik waste al uw zonden weg met de zegening van de wedergeboorte uit het water en de Geest. Maar u weigerde het te geloven. Engelen! Gooi deze brutale man in het vuur van de hel.” 
Iedereen die in Jezus gelooft maar nog altijd denkt dat hij zonden in zijn hart heeft, zal in de hel eindigen. Luister naar het ware evangelie van de verlossing en wordt van alle zonde verlost. Anders zult u in de hel branden. 
Te zeggen dat u zondeloos bent terwijl u zonde in uw hart heeft, is God bedriegen. We kunnen uiteindelijk zien hoeveel verschil er is tussen zondaars en de rechtvaardigen. U zult beseffen waarom ik u smeek om verlost te worden. 
U zult het verschil zien tussen diegenen die in de volledige verlossing (het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis) geloven, en diegenen die dat niet doen, als u op het kruispunt van de Hemel en de hel staat. Het maakt een groot verschil. Sommigen zullen het Koninkrijk van de Hemel binnengaan maar anderen zullen naar de hel gaan.
Gelooft u in Jezus maar bent u nog altijd een zondaar? Dan moet u zich realiseren dat u wedergeboren moet worden uit het water en de Geest. God stuurt diegenen die zonden in hun hart hebben naar de hel. Alleen diegenen die in de volledige vergeving van de zonde geloven, kunnen het Koninkrijk van de Hemel binnengaan. 
Doe het nu. Als u het uitstelt, kan het te laat zijn. Zorg dat u van tevoren klaar bent. Geloof in de verlossing van het water en de Geest en wordt geheiligd, voordat u in de hel eindigt. 
Glorie zij met onze Heer Jezus! We danken Hem voor Zijn genade door ons zondaars rechtvaardig te maken. Halleluja!
 
 

JEZUS: DE VERDEDIGER VAN DE RECHTVAARDIGEN 

 
Kunnen onze zonden uitgewist worden door berouwvol te bidden?
Nee, het is absoluut onmogelijk. Dat is een van de manieren waarop satan ons bedriegt.

Laten we 1 Johannes 2:1-2 lezen. “Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.” 
Kunt u zien wat hier staat geschreven? Is er iemand die gelooft maar nog altijd zonde in zijn hart heeft? Als u zonde in uw hart heeft maar tegen God zegt dat u dat niet heeft, dan bedriegt u Hem. En u bedriegt uzelf ook. 
Maar als u Jezus werkelijk begrijpt en gelooft in wat Hij deed om alle zonden in de Jordaan weg te wassen, dan zult u volledig bevrijd zijn van de zonden. U kunt dan zeggen, “Heer, ik ben wedergeboren uit het water en de Geest in U. Ik heb geen zonden. Ik kan voor U staan zonder schaamte.” 
Dan zal de Heer antwoorden. “Ja, u hebt gelijk. Zoals Abraham in Mij geloofde en geloofde dat hij rechtvaardig was, zo bent u ook rechtvaardig omdat Ik al uw zonden heb weggewassen.” 
Maar denk eens aan iemand die nog steeds zonden in zijn hart heeft, ook al gelooft hij in Jezus. Hij zegt, “Omdat ik in Jezus geloof, zal ik naar de Hemel gaan ook al heb ik een beetje zonde in mijn hart.” 
Hij wil zo graag toegelaten worden tot de Hemel dat hij probeert weerstand te bieden terwijl hij voor de Rechterstoel staat, maar hij zal toch in de hel eindigen. Waarom? Hij kende het gezegende evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest niet. 
Iedereen moet belijden dat hij een zondaar is tijdens zijn dagen op aarde. “Ik ben een zondaar. Ik zal naar de hel gaan. Redt me alstublieft.” Een zondaar wordt niet verlost met berouw gebeden. In plaats daarvan moet hij toegeven dat hij een zondaar is en de verlossing van het water en de Geest accepteren om verlost te worden. Hij kan alleen rechtvaardig worden door de verlossing van het water en de Geest. 
Het is het vals evangelie om vol te houden dat alleen de erfzonde wordt vergeven in Jezus en dat we onze dagelijkse zonden moeten belijden om de zaligmaking te verkrijgen. Dit leidt ons direct naar de hel. Dus veel gelovigen verdoemen zichzelf tot de hel door in dit valse evangelie te geloven en deze neiging komt tegenwoordig zelfs nog meer voor. 
Zou u het weten als u in het valse evangelie zou geloven? Bent u nog steeds een schuldenaar zijn nadat u uw schulden heeft betaald? Denk daar eens over na. Als u zichzelf nog steeds als een zondaar beschouwt terwijl u in Jezus gelooft, kan er dan worden gezegd dat u op de juiste manier in Hem gelooft? Bent u een gelovige en een zondaar of bent u een gelovige en een rechtvaardig mens? 
U kunt zelf kiezen. U kunt ofwel geloven dat al uw zonden vergeven zijn, of u kunt geloven dat u elke dag uw overtredingen moet belijden. Uw keuze zal bepalen of u naar de Hemel of de hel gaat. U moet luisteren naar de evangelist die u over het ware evangelie vertelt.
Diegenen die in het valse evangelie geloven, bidden nog steeds bij iedere ochtendmis voor de vergeving van hun zonden, iedere woensdagdienst, iedere vrijdagnachtdienst in een poging om zic van hun zonden te verlossen. 
Ze zeggen, “Heer, ik heb gezondigd. Ik heb deze week gezondigd.” Dan herinneren ze zich de zonden van jaren geleden en bidden weer om Zijn vergiffenis. Dat, is het gezegende evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest, tarten. 
Onze zonden moeten met bloed worden betaald. Hebreeën 9:22 zegt, “En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.” Als u denkt dat u zonde hebt, vraagt u Hem dan weer om voor u te bloeden? Diegenen die niet in de volledige verlossing geloven, maken zich schuldig aan het veranderen van de verlossing van Jezus in een leugen. Zij houden in feite vol dat Jezus ons niet voor eens en altijd heeft verlost en dat Hij een leugenaar is. 
Om verlost te worden in Jezus, moet u in de waarheid van de verlossing van het water en de Geest geloven. Kunt u werkelijk vergeven worden van uw zonden met honderden, duizenden, miljoenen gebeden? Het ware evangelie verlost ons voor eens en altijd. Wordt rechtvaardig, ga naar het Koninkrijk van de Hemel en leef voor eeuwig een rechtvaardig leven. 
♪ Ik leef een nieuw leven in Jezus. Het verleden is voorbij en ik ben een nieuw wezen. Het verspilde verleden is voorbij. O, Jezus is mijn ware leven. Ik leef een nieuw leven in Jezus ♪.
U leeft een nieuw leven in Jezus. Ongeacht of u er niet zo knap uitziet als u zou willen, of u nu te kort bent of een beetje te dik in het midden, diegenen die gezegend zijn met het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest, leven een gelukkig leven. Wat doet het ertoe dat uw neus niet perfect is of dat u een beetje te klein bent? Omdat we niet volmaakt zijn, zijn we gered door in de wedergeboorte uit het water en de Geest in Jezus te geloven. Maar diegenen die hoogmoedig zijn, zullen in de hel eindigen. 
Dank u, Heer. Ik dank de Heer altijd. Omdat we in de wedergeboorte uit het water en de Geest geloven, zullen we in de Hemel verwelkomd worden. 
 
 
DE ONWAARHEID LEIDT ONS NAAR DE HEL
 
Wie zal de kroon van de gerechtigheid uiteindelijk ontvangen?
Hij die de onwaarheid overwint

De onwaarheid vertelt ons dat we iedere dag onze zonden moeten belijden om vergeven te worden, maar het evangelie van het water en de Geest zegt ons dat we reeds volledig vergeven zijn en dat we alleen maar hoeven te geloven. 
Wat is de waarheid? Moeten we iedere dag onze zonden belijden? Of is het juist om te geloven dat Jezus ons verlost heeft toen Hij gedoopt werd op de meest gepaste manier om al onze zonden weg te nemen? De waarheid is dat Jezus onze zonden voor eens en altijd wegnam en ons op deze gepaste manier de zaligmaking aanbood.
We moeten triomferen over de onwaarheid in de geestelijke oorlog. Veel mensen volgen de onwaarheid. “En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft: Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont” (Openbaring 2:12-13). 
“Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt” (Openbaring 2:17).
Waar ontelbare kwade geesten wonen en de onwaarheid zich voordoet als de waarheid, verschijnt satan alsof hij een heldere engel was. God kan iemand die de waarheid van de zaligmaking van het water en de Geest hoort maar er niet in gelooft, niet helpen. Hij zal in de hel eindigen. 
Iedereen moet voor zichzelf beslissen of hij wel of niet in de zaligmaking van Jezus gelooft. Niemand knielt neer voor u om u te smeken of u gelooft en verlost wordt. 
Als u van de zonde gered wilt worden, dan geloof in de zaligmaking van het water en de Geest. Als u dankbaar bent voor Zijn liefde in de zaligmaking en Zijn genade om ons te redden, geloof het dan. Als u een zondaar bent die verdoemd is om naar de hel te gaan, dan geloof in het water en de Geest, het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis. Dan zult u rechtvaardig worden.
Als u denkt dat u geen zondaar bent, hoeft u niet verlost te worden door in Jezus te geloven. Alleen zondaars worden van al hun zonden verlost door in het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest te geloven. Jezus is de Verlosser van de zondaars en de Trooster van de verontruste mensen. Hij is de Schepper. Hij is de Meester van de Liefde. 
Ik moedig u oprecht aan om in het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest te geloven. Geloof het. U kunt ervan overtuigd zijn dat Jezus de Verlosser, Vriend, Herder en God voor u zal zijn. Zondaars moeten in Jezus geloven. Als u niet in de hel wilt eindigen, moet u het geloven. God smeekt ons niet om in het evangelie van de zaligmaking te geloven. 
Wilt u toegelaten worden tot de hemel? Dan geloof in het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest. Jezus zegt, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Geloof in Mij.” Zegt u dat u in de hel gegooid wilt worden? Geloof dan niet. Hij zegt dat Hij reeds een plek voor u in de hel heeft voorbereid. 
God smeekt niet. Een koopman verwelkomt mensen zonder onderscheid om zijn waren te verkopen, maar God geeft het Koninkrijk van de Hemel gratis maar alleen aan diegenen die verlost zijn. God is Rechtvaardig. 
De mensen zeggen dat het einde van de wereld nabij is. Ja, dat denk ik ook. En het is dwaas om niet in het ware evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest te geloven. 
Geloof in de zaligmaking van het gezegende evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest. Laten we samen naar het Koninkrijk van de Hemel gaan. Wilt u niet met me meegaan naar de woonplaats van Jezus?
 
Bent u een zondaar of een rechtvaardig mens?
Een rechtvaardig mens die geen zonden in zijn hart heeft

Laten we Romeinen 8:1-2 lezen, “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.” 
Jezus nam al onze zonden door Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis weg. Hij redde alle zondaars die veroordeeld moesten worden van hun zonden. 
Gods zaligmaking bestaat uit twee dingen. Een is de Wet en de ander is Zijn Liefde. De Wet leert ons dat we zondaars zijn. Volgens de Wet is het loon van de zonden de dood. We kunnen niet door de Wet gered worden. Het leert ons alleen onze zondige aard en ons lot. Het laat ons weten dat we zondaars zijn. 
Om het loon van de zonden te betalen, kwam Jezus naar deze wereld, nam al onze zonden weg en betaalde ervoor met Zijn leven om ons van het oordeel te redden. Het is de Liefde van God die ons van alle zonden redde. 
We moeten triomferen over de onwaarheid. God geeft de zegening van de wedergeboorte uit het water en de Geest aan diegenen die de onwaarheid overwinnen. 
We zijn gered door in Jezus te geloven. Door in Zijn woorden te geloven, verkrijgen we gerechtigheid en begrijpen we de waarheid. Geloof in de waarheid van de wedergeboorte uit het water en de Geest in uw hart en u zult gered worden.