Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-7] Het prachtige evangelie dat de Heilige Geest aanwezig laat zijn in de gelovigen (Jesaja 9:6-7)

Het prachtige evangelie dat de Heilige Geest aanwezig laat zijn in de gelovigen
(Jesaja 9:6-7)
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.”
 

Wat staat de Heilige Geest toe aanwezig te zijn in gelovigen?
Het prachtige evangelie van het water en de Geest
 
Om de Heilige Geest te ontvangen, moeten we geloven in het evangelie van het water en de Geest. Onze Heer heet Wonderlijk, Raad en Almachtige God. Onze Heer verwees naar Zichzelf als de weg naar de Hemel. Jezus Christus schonk iedereen de gave van het prachtige evangelie. 
In deze wereld zijn er echter nog heel veel mensen die in de duisternis leven. Zij proberen te ontsnappen aan deze duisternis maar omdat zij het prachtige evangelie niet kennen, kunnen zij nooit aan hun zonden ontsnappen. In plaats daarvan kwijnen zij weg door hun geloof in valse leerstellingen. Diegenen die de waarheid zoeken, zullen daarentegen het prachtige evangelie vinden en de rest van hun leven zal vervuld zijn met Gods zegeningen. Ik geloof dat het Gods bijzondere zegen is die me toestaat hen te helpen het prachtige evangelie te vinden en hen van hun zonden te reinigen. 
Vrijheid van zonde is daarom onmogelijk zonder Zijn zegen. Als we de Heer hebben ontmoet en de Heilige Geest hebben ontvangen, zijn we heel gezegend. Helaas zijn zich veel mensen er niet van bewust dat de zegen van God door het geloof in dit prachtige evangelie komt. 
Gods zegen komt door het geloof in het prachtige evangelie dat ons door Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon gegeven werd. Jezus is de Degene die ons van de zonden van de wereld redt en die ons zegent met Zijn genade. Niemand anders kan ons van onze zonden redden of ons helpen om de schuld in ons hart uit te wissen. Wie zou zichzelf kunnen redden van zijn eigen zonden en de pijn van de eeuwige dood?
God zegt ons, “Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods” (Spreuken 16:25). Mensen maken hun eigen religies en jagen zichzelf in de vernieling en de dood. Veel religies beweren dat zij de rechtvaardigheid benadrukken en zij tonen hun eigen wegen om mensen van hun zonden te redden, maar alleen het evangelie van het water en de Geest dat onze Heer ons gaf, kan ons van al onze zonden redden. Alleen Jezus is de Verlosser die zondaars van hun zonden kan redden.
In Johannes 14:6 zei onze Heer, “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.” Hij gaf Zijn eigen vlees en bloed voor diegenen die op weg naar hun dood waren. Hij verwees ook naar Zichzelf als de weg naar het ware leven. God zegt dat als iemand niet in Jezus’ prachtige evangelie gelooft, hij niet het Koninkrijk van de Hemel kan binnengaan. 
We moeten in het evangelie van het water en de Geest geloven, vergeven worden van onze zonden en geloven dat Hij onze Verlosser is om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan.
 


Ooit in het oude Israël!

 
“Het geschiedde nu in de dagen van Achaz, den zoon van Jotham, den zoon van Uzzia, den koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrie, en Pekah, de zoon van Remalia, de koning van Israel, optoog naar Jeruzalem, ten oorlog tegen haar; maar hij vermocht met strijden niets tegen haar” (Jesaja 7:1). 
Israël was oorspronkelijk één land. Israël werd echter verdeeld in noord en zuid. De tempel van God stond in Jeruzalem in Zuid-Juda, waar Rehabeam, de zoon van koning Salomon regeerde. Later vestigde Jerobeam, een van Salomons dienaren, een ander land in het noorden en werd Israël dus verdeeld. Vanaf dat moment ging het geloof in God achteruit. De achteruitgang van het geloof werd de bron van de huidige ketterse religies. Jerobeam werd dus de grondlegger van de ketters. Hij veranderde de wet van God omdat hij zijn troon moest behouden en werd daarom de vader van ketters. Hij creëerde een andere religie voor zijn volk in Israël, het noordelijke koninkrijk, en hij probeerde zelfs Juda binnen te vallen, het zuidelijke koninkrijk. Bijna 200 jaar gingen voorbij maar de vijandige relatie tussen de twee koninkrijken bleef onveranderd.
God sprak echter door Jesaja, “Omdat de Syrier kwaad tegen u beraadslaagd heeft, met Efraim en den zoon van Remalia, zeggende: Laat ons optrekken tegen Juda, en het verdriet aandoen, en het onder ons delen, en den zoon van Tabeal koning maken in het midden van hen. Alzo zegt de Heere HEERE: Het zal niet bestaan, en het zal niet geschieden. Maar Damaskus zal het hoofd van Syrie zijn, en Rezin het hoofd van Damaskus; en in nog vijf en zestig jaren zal Efraim verbroken worden, dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria Efraims hoofd zijn, en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien gijlieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden” (Jesaja 7:5-9).
In die tijd profeteerde God door Jesaja aan koning Achaz, maar de koning geloofde niet in Hem. Achaz was alleen bezorgd dat hij niet meer in staat zou zijn weerstand te bieden aan het leger van Syrië, maar toen hij hoorde van de invasie van Syrië en Israël die met elkaar geallieerd waren, huiverde hij van angst. Maar Jesaja kwam als een dienaar van God en zei, “In minder dan 65 jaar zal Noord-Israël niet meer bestaan. En de zondige samenzwering tussen de twee koningen, zal nooit uitkomen.” 
Gods dienaar zei tegen koning Achaz om naar een teken van God te zoeken. “Eis u een teken van den HEERE, uw God; eis beneden in de diepte, of eis boven uit de hoogte” (Jesaja 7:11). “Hoort gijlieden nu, gij, huis van David! is het ulieden te weinig, dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten” (Jesaja 7:13-14). Dit was Zijn profetie: Dat Hij Zijn volk van hun zonden zou redden.
 


Wie is de vijand van God?

 
De vijand van de mensheid is de zonde en de zonde komt van Satan. En wie is de Verlosser van onze zonden? De Verlosser is niemand minder dan Jezus Christus, de Zoon van God. De mens heeft fundamentele zwakheden van het vlees en kan daarom niet anders dan zonde begaan. Hij is in Satans macht. Een groot aantal mensen bezoeken nog steeds waarzeggers en ze proberen hun leven precies zo te leven als deze valse profeten hen opdragen. Dit is een direct bewijs dat zij onder Satans controle staan.
De Heer gaf Jesaja bewijs voor de zaligmaking door te zeggen dat een maagd een Zoon zou baren en Hem Immanuel zou noemen. Het was Gods plan om Jezus in de gedaante van het zondige vlees van een mens te sturen en Hem de zondaars van Satans onderdrukking, te laten redden. Volgens de profetie kwam Jezus als een menselijk wezen die geboren werd uit de maagd Maria naar deze wereld. 
Als Jezus niet naar ons toe was gekomen, dan zouden we nog steeds onder de heerschappij van Satan leven. Maar Jezus kwam naar deze wereld en werd door Johannes gedoopt en stierf aan het Kruis om ons het prachtige evangelie te geven dat alle zondaars van hun zonden zou redden. Veel mensen geloofden daarom in het prachtige evangelie, ontvingen de vergeving van hun zonden en werden de kinderen van God. 
Zelfs nu debatteren veel theologen over het feit of Jezus Christus God is of een mens. De conservatieve theologen zeggen “Jezus is God,” maar sommige nieuwe theologen beweren dat Jezus het buitenechtelijke kind van Jozef was. Wat is dit een betreurenswaardige bewering!
Sommige nieuwe theologen zeggen dat zij niet kunnen geloven dat Jezus de vaardigheid had om over water te lopen. Zij zeggen, “Jezus liep eigenlijk over een laag heuveltje aan de horizon en Zijn discipels, die Hem van ver weg zagen dachten dat Hij over water liep.” Hedendaagse doctoren in de godsdienst die tot de scholen van de Nieuwe Theologie behoren, zijn niet allemaal grote mannen van de theologie. De meeste van hen kiezen ervoor om alleen dat uit de Bijbel te geloven wat zij kunnen begrijpen. 
Om een voorbeeld te geven, de Bijbel zegt dat Jezus 5.000 mensen voedde met twee vissen en vijf broden. Maar zij blijven erg sceptisch ten opzichte van dit wonder. Zij verklaren het als volgt. “Mensen volgden Jezus en zij waren helemaal uitgehongerd. Dus vroeg Jezus Zijn discipels om alle resten van het voedsel te verzamelen. Toen gaf een kind Hem vrijwillig zijn maaltijd en alle volwassenen waren hierdoor diep geraak en gaven hun eigen voedsel. Nadat zij dus al het voedsel hadden ingezameld en gegeten, waren er nog twaalf manden over.” Deze theologen proberen gewoon om Gods woorden aan te passen aan hun eigen gelimiteerde begrip.
Het geloof in Gods waarheid betekent gewoon dat men geloof heeft in het prachtige evangelie dat God gaf. Geloof betekent niet dat men in iets moet geloven omdat het verstandig lijkt, en niet in iets anders omdat het niet verstandig lijkt. Of we het kunnen begrijpen of niet, we moeten Hem vertrouwen en Zijn woorden accepteren zoals ze geschreven staan. 
Het feit dat Jezus tot ons kwam als de Mensenzoon, betekent dat Hij gestuurd werd om ons van al onze zonden te redden. Jezus, die God is, kwam naar deze aarde om ons te redden. Jesaja had geprofeteerd dat Hij tot ons zou komen als de Mensenzoon, geboren uit een maagd.
In Genesis 3:15 zei de Here God tegen de slang, “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.” Dit betekent dat God gepland had om Jezus te sturen in de gedaante van een mens, als onze Verlosser om de mensheid van hun zonden te redden.
In de Bijbel staat geschreven, “Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet” (1 Korinthiërs 15:55-56). De prikkel des doods is de zonde. Als iemand zondigt, dan maakt de dood hem tot slaaf. Maar onze Heer beloofde, “Het zaad van de vrouw zal u hoofd vermorzelen.” Dit betekent dat Jezus de prikkel van de zonden die Satan bracht, zal vernietigen. 
Jezus kwam naar deze wereld, werd gedoopt om alle zonden van de wereld weg te nemen en werd ervoor gekruisigd en veroordeeld. Hij redde iedereen die in het prachtige evangelie gelooft, van hun zonden. Toen Adam en Eva zondigden, beloofde God om de mensheid te redden van Satans macht. In de moderne wereld is de vijand van God, diegene die niet in het prachtige evangelie gelooft.
 


Waarom werd Jezus in deze wereld geboren?

 
God gaf ons de wet en het prachtige evangelie om ons van onze zonden te redden. Onder de wet van God werden de mensen zondaars in Zijn aanwezigheid. De wet werd ook gegeven zodat mensen hun zonden leerden kennen. Toen de mensen slaven van de zonde en de wet zelf werden, kwam onze Heer naar deze wereld om de rechtvaardige vereisten van de wet te vervullen. 
Jezus werd onder de wet geboren. Hij werd geboren in het tijdperk van de wet. De reden waarom de mensen de wet nodig hadden, was omdat zij hun zonden moesten kennen om ervoor vergeven te worden. Mensen wassen hun kleren wanneer ze beseffen dat ze vuil zijn. Om hun zonden te erkennen, moeten de mensen ook de wet van God kennen. Als er geen wet zou zijn, dan zou er geen gevoel van zonde zijn en Jezus had niet naar deze wereld hoeven komen.
Als u de wet van God kent, dan heeft u een kans om Hem te ontmoeten. Wij kenden de wet en waren daarom in staat om onze zonden te leren kennen. Pas nadat we onze zonden kenden, bracht Jezus Christus ons het prachtige evangelie zodat wij erin konden geloven. Als God ons niet de wet had gegeven, dan zouden we geen zondaars zijn en dan zou het oordeel niet bestaan. God gaf ons dus de wet en bood ons het prachtige evangelie aan om alle zondaars van hun zonden te redden.
De wet die moet bestaan tussen de Schepper en Zijn schepping, is Gods wet van de zaligmaking. Dit is de wet van de liefde. God zei tegen de mensen, “Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten” (Genesis 2:17). Dit was de wet die God ons schonk en de wet werd de basis van de liefde waarmee God ons allemaal van onze zonden redde. De wet van de zaligmaking is gebaseerd op de vergeving van onze zonden. God vertelt ons dat Hij onze Schepper is en dat alles tot stand kwam volgens Zijn wil. Dit betekent dat God het Absolute Wezen is en dat de mensen in de wet van de zaligmaking moeten geloven die volbracht werd door het prachtige evangelie. 
De Absolute God is absoluut goed. Gods liefde voor deze wereld stimuleerde Hem om Zijn eniggeboren Zoon, die de Verlosser van alle zondaars werd, op te offeren. Als God ons had gemaakt en ons niet het prachtige evangelie had gegeven om ons van onze zonden te redden, dan zouden we tegen Hem geklaagd hebben. Maar God wilde ons van onze ondergang redden en vestigde daarom de wet van zaligmaking. Door de wet zijn we in staat ons bewust te worden van onze zonden en door er direct naar te kijken, gaan we in Jezus’ prachtige evangelie geloven. Als we Gods woord overtreden, worden we voor de wet als zondaars geopenbaard en knielen wij als zondaars voor God neer en smeken om Zijn genade van de vergeving van zonden.
Jezus werd uit een vrouw geboren en kwam naar deze wereld om de mensheid van de zonden te redden. Jezus kwam naar deze wereld als een mens om Gods plan voor ons te vervullen. Wij geloven in Zijn prachtige evangelie. Daarom prijzen we de Heer.
Sommigen klagen, “Waarom maakte God me zo zwak dat ik zo gemakkelijk zondig en zoveel lijden moet voor mijn fouten?” Maar God wilde nooit dat we leden. Hij stond ons toe om te lijden omdat we sceptisch waren over het evangelie van Jezus. God gaf ons zowel het leed alsook het prachtige evangelie zodat wij, als Zijn kinderen, dezelfde macht als Hem zouden hebben. Dit was Zijn plan.
Maar de demonen zeggen, “Nee! Nee! God is een dictator! Kom op, leef zoals je dat zelf wilt. Wees zelfstandig! Vergaar je fortuin door je eigen inspanningen!” De demonen proberen ook het geloof van de mensheid in God te blokkeren. Maar diegenen die ervoor kiezen om gescheiden van God te leven, vormen een belemmering voor Zijn plan van zaligmaking. Jezus kwam naar deze wereld en riep diegenen die onder Satans macht waren om hun zonden te belijden. We moeten niet gescheiden van God leven. 
 

De mens is een geboren zondaar die voorbestemd is om naar de Hel te gaan
 
Er is geen waarheid op deze aarde die niet veranderd. Maar het prachtige evangelie van Jezus is de onveranderlijke waarheid. De mensen kunnen daarom op deze waarheid vertrouwen en verlost worden van de macht van Satan. De mensheid erfde de zonden van Adam en Eva en zou, zonder Christus’ interventie, verdoemd zijn tot de vuren van de Hel. In plaats daarvan werd de mens, dankzij Zijn offer, gezegend met de macht om een kind van God te worden. “Maar het land, dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden” (Jesaja 8:23). God stuurde Zijn Zoon naar deze wereld en verheerlijkte diegenen die in deze prachtige zaligmaking geloven.
“Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen” (Jesaja 9:1). Vandaag, komt dit woord voor u en mij, uit. Door in het prachtige evangelie te geloven, werden we gezegend met het eeuwige leven dat we op aarde niet kunnen hebben. Jezus Christus redde de mensen van alle zonden van de wereld en aan diegenen die in het prachtige evangelie geloven, gaf Hij het eeuwige leven en het Koninkrijk van de Hemel.
 

Hij scheen het prachtige licht van het evangelie op diegenen die hopeloos waren
 
De mens bestaat net als mist maar eventjes in deze wereld, en verdwijnt weer gauw. Zijn leven is net als eenjarige planten en grassoorten. Gras blijft slechts een paar maanden per jaar leven en verdwijnt dan volgens de Voorzienigheid van God. Alles in ons leven is nutteloos en zonder betekenis zoals dit gras. Maar God gaf het prachtige evangelie aan onze uitgeputte zielen en met Zijn gerechtigheid maakte Hij ons Zijn kinderen. Wat een wonderbaarlijke genade is dit! Onze betekenisloze levens werden eeuwige levens dankzij Gods liefde en we werden ook gezegend met het recht om Zijn kinderen te worden. 
Hier is de belijdenis van een ziel die gezegend is met Gods genade door in het prachtige evangelie te geloven. 
“Ik werd in een familie geboren die niet in God geloofde. Daarom vond ik het mooi dat mijn moeder iedere morgen naar de goden van de hemel en aarde bad voor het welzijn van mijn familie met een kom water voor zich. Terwijl ik opgroeide, kende ik de waarde of reden van mijn bestaan niet, waardoor ik ging geloven dat het niet uitmaakte of ik leefde of stierf. Omdat ik me niet bewust was van mijn waarde, leefde ik in eenzaamheid. 
Dit soort leven putte me uit en dus haastte ik me om te trouwen. Mijn huwelijk was goed. Ik had niets te wensen, dus leefde ik een rustig en sereen leven. Toen kreeg ik een kind en vanaf dat moment begon de liefde in me tevoorschijn te komen. Ik begon mijn egoïstische verlangens te verliezen maar ik had ook angst om het verlies van de mensen waar ik om gaf. 
Dus begon ik God te zoeken. Ik was kwetsbaar en onbekwaam en daarom had ik een Absoluut Wezen nodig om over mijn dierbaren te waken. Dus begon ik de kerk te bezoeken maar mijn geloof was niet anders dan het geloof van mijn moeder die voor een kom water bad, mijn gebeden waren alleen gebaseerd op vage angsten en hoop. 
Tijdens een van de kleine bijeenkomsten die in de lokale kerk gehouden werden, begonnen tranen uit mijn ogen te rollen, terwijl ik zat te bidden. Ik schaamde me en probeerde te stoppen, maar de tranen bleven komen. De mensen om me heen legden hun handen op mijn hoofd en feliciteerden me met de ontvangst van de Heilige Geest. Maar ik was verbijsterd. Ik kende Gods woorden niet eens en mijn geloof in Hem was slechts vaag, dus wist ik niet zeker of deze kracht van de Heilige Geest was.
De kerk die ik bezocht was verbonden met de Charismatische Pinksterbeweging en velen hadden dezelfde ervaringen als ik en bijna iedereen sprak de tongentaal. Op een dag werd ik uitgenodigd voor een herlevingsbijeenkomst die geleid werd door een pastoor waarvan de mensen zeiden dat hij vervuld was met de Heilige Geest. De pastoor verzamelde ontelbare mensen in de kerk en zei dat hij iemands sinusitis zou helen omdat het in zijn geestelijke macht lag om dit te doen. Ik dacht echter dat sinusitis een ziekte was die gemakkelijk te helen was in ziekenhuizen, dus ik was meer geïnteresseerd in hoe hij de Heilige Geest had ontvangen. Maar nadat de pastoor in zijn pogingen tot helen leek te slagen, begon hij op te scheppen dat hij kon voorspellen of een student van de middelbare school, zou slagen voor zijn toelatingsexamen aan de universiteit. Veel mensen loofden zijn krachten alsof ze van God waren.
Maar ik kon hem niet begrijpen. En ik kon niet zeggen dat de kracht die de pastoor had, iets te maken had met de Heilige Geest. Ik vond het niet belangrijk of hij sinusitis kon helen of iemands succes tijdens een examen kon voorspellen. Dus kon ik zijn schijnbare wonders niet als de werken van de Heilige Geest aannemen.
De kracht en liefde van God die ik in gedachten had, verschilden van wat ik zag. Om die reden ging ik niet meer naar die kerk en meed ik mensen die in de krachten van de pastoor geloofden. Daarna bezocht ik een rustigere kerk die ik koos omdat ik geloofde dat deze meer de woorden van God behandelde. Ik leerde over de wet en hierdoor kwam ik te weten dat ik heel onrechtvaardig was. God werd het object van mijn angst en ik leerde dat ik niet eervol kon zijn in Zijn aanwezigheid en dat Zijn Geest mij leek te negeren.
In Jesaja 59:1-2 staat geschreven, “Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.” Dit scheen te passen bij mijn situatie. Het was voor mij onmogelijk om Zijn kind te worden en de Heilige Geest te ontvangen omdat alles wat ik deed of dacht, zondig was. 
Ik vreesde God en gaf dus constant berouwgebeden. Niemand zei me dat ik dit doen moest, maar ik wilde eervol voor God staan. Omdat ik zondig was, bood ik serieus nog meer berouwgebeden aan. Maar deze gebeden wasten niet mijn zonden weg. Ik liet Hem alleen mijn gedachten en oprechtheid zien, maar mijn zonden waren nog steeds in me. Vanaf die tijd begon ik tegen God te klagen. Ik wilde volmaakt zijn in Zijn ogen maar ik kon niet meteen volmaakt zijn, dus stapelden zich mijn klachten en zonden op. 
Gedurende deze tijd van religieuze verwarring, kreeg mijn vader een hersenbloeding. Hij leed 40 dagen in operatiezalen en ziekenhuisbedden voordat hij overleed. Maar ik kon niet voor mijn vader bidden. Ik was een zondaar, dus dacht ik dat wanneer ik voor mijn vader zou bidden, zijn pijn alleen maar erger zou worden. Ik had verdriet om mijn gebrek aan geloof en ik wilde God volgen, maar ik kon het niet, en dus bleef ik maar klagen en uiteindelijk keerde ik me van Hem af. Zo eindigde mijn religieuze leven. Ik dacht dat als ik in Hem geloofde, Zijn Geest in me aanwezig zou zijn en ik vrede zou vinden, maar dit was niet het geval. Mijn leven werd hierna nog betekenislozer, ik was ongelukkig en leefde in angst.
Maar de Heer verliet me niet. Hij liet me een gelovige tegenkomen die werkelijk de Heilige Geest door Gods woorden had ontvangen. Van deze persoon leerde ik dat Jezus onze zonden door Zijn doopsel van Johannes had weggenomen en dat Hij ervoor aan het Kruis veroordeeld werd. Daarom waren alle zonden van de wereld, inclusief mijn zonden, vergeven. Toen ik dit hoorde en begon te begrijpen, kon ik zien dat al mijn zonden gereinigd waren. God hielp me om de vergeving van mijn zonden te ontvangen, gaf me de zegen van de Heilige Geest en een vredig leven. Hij leidde me stilletjes, gaf me een duidelijk begrip van goed en kwaad en schonk me de kracht om de verleidingen van deze wereld te overwinnen. Hij beantwoordde mijn gebeden en hielp me om een rechtvaardig en waardig leven te leiden. Ik dank God oprecht omdat Hij me de Heilige Geest heeft gegeven.”
Ieder van ons is gezegend met de genade van de Heer en iedereen is in staat om de Heilige Geest te ontvangen. Ik dank de Heer omdat Hij ons Zijn prachtige evangelie heeft gegeven. God zegende de rechtvaardigen met zo’n geluk. De harten van de rechtvaardigen zijn vreugdevol. De Heer gaf ons het eeuwige geluk. We weten hoe waardevol Gods zaligmaking, liefde en genade zijn en we zijn er dankbaar voor. De Heer gaf ons geluk door het prachtige evangelie van de Hemel. Dit is iets wat niet met geld gekocht kan worden. God stuurde ons zowel de Heilige Geest als het prachtige evangelie om ons blij en oprecht te maken. Het prachtige evangelie is wat ons leven gezegend maakt. De Heer gaf ons het prachtige evangelie en Hij is blij dat de rechtvaardigen van een gezegend leven genieten.
Zoals geschreven staat in Lukas, zei Maria, “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn … Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord” (Lukas 1:37-38). Het moment dat Maria in de prachtige woorden van God geloofde, zoals gesproken door Zijn engel, werd Jezus ontvangen. Zo ontvangen ook de rechtvaardigen door hun geloof, het prachtige evangelie in hun hart.
“Want het juk van hun last, en den stok hunner schouders, en den staf desgenen, die hen dreef, hebt Gij verbroken, gelijk ten dage der Midianieten” (Jesaja 9:3). Satan veroorzaakte alle ellende, ziekten en onderdrukking in ons leven, maar we zijn veel te zwak om hem te overwinnen. Maar God houdt van ons en dus heeft Hij tegen Satan gevochten en hem verslagen. 
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen” (Jesaja 9:5-6).
God beloofde dat Hij ons zou verheerlijken als Zijn kinderen door het prachtige evangelie dat Jezus bracht. Hij versloeg Satan volgens Zijn belofte en bevrijdde ons van de macht van Satan. 
De Heer kwam naar de aarde en met Zijn macht beloofde Hij om alle duisternis van de zonde weg te nemen. Dus noemen we onze Heer ook, de Wonderbaarlijke. Hij heeft veel wonderbaarlijke dingen voor ons gedaan. Gods beslissing om naar deze wereld te komen als de Mensenzoon, was mysterieus. “Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol” (Jesaja 1:18). 
De Heer beloofde, om ons van onze zonden te redden en ons de eeuwige vergeving te geven. Naar Jezus wordt verwezen als de Wonderbaarlijke en overeenkomstig heeft Hij wonderbaarlijke werken voor ons gedaan. “en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God.” God, als onze Raadgever, plande onze zaligmaking met het prachtige evangelie en Hij voerde Zijn plan uit om ons voor eeuwig van onze zonden te redden. 
De dwaasheid van God is wijzer dan de mens. Het was Zijn wijsheid om Jezus door Johannes te laten dopen en aan het Kruis te laten sterven om ons van al onze zonden te redden. Dit is het mysterieuze werk dat Hij voor ons deed, maar het is de wet van de liefde die ons van al onze zonden redde. De wet van de liefde is het evangelie van de waarheid dat ons leidt naar de ontvangst van de Heilige Geest door het water en Zijn bloed.
De Heer zegt in Jesaja 53:10, “Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt” Jezus liet Zijn ziel een offer zijn voor de zonde om de wil van God uit te voeren. Hij gaf de zonden van de wereld aan Zijn Zoon, Jezus Christus en Hij liet Hem de pijn van de kruisiging lijden zodat Hij veroordeeld zou worden voor deze zonden. Dit is het prachtige evangelie dat de mensheid voor eens en altijd van hun zonden redde. Christus offerde Zijn leven voor ons op, betaalde de lonen voor de zonden en zegende ons met de zaligmaking.
 

Het offeringssysteem van God
 
Welke zonden nam Jezus door Zijn doopsel van Johannes weg?
De zonden van het verleden, heden en de toekomst vanaf het begin tot en met het einde
 
De Bijbel spreekt van een offer dat ooit resulteerde in de vergeving van de zonden van een dag. Een zondaar moest een dier zonder smet nemen en zijn handen op het hoofd van het dier leggen om zijn zonden eraan door te geven. Daarna moest hij het offer doden en het bloed aan de priester overhandigen. En de priester nam iets van het bloed van het dier en smeerde dat op de hoorns van het brandofferaltaar en goot de rest ervan op de grond voor het altaar uit. 
Op deze manier kon hij vergeven worden van de zonden van een dag. Het opleggen van handen was voor een zondaar de manier om zijn zonden aan het offer door te geven. Diegenen die hun offer volgens het offeringssysteem aanboden, konden de vergeving van hun zonden ontvangen. Het offeringssysteem was de manier om van onze zonden verlost te worden in de tijd voordat Jezus alle zonden had weggenomen.
God had ook de Grote Verzoendag ingesteld, zodat het volk van Israël verzoening kon doen voor de zonden die tijdens een heel jaar begaan waren. Het offeren vond plaats op de tiende dag van de zevende maand. God wees Aaron, de Hogepriester, aan als diegene die de jaarlijkse zonden van alle Israëlieten aan de zondebok doorgaf. Het ritueel werd uitgevoerd volgens Gods plan. De vergeving van zonden kwam van Zijn wijsheid en liefde voor de mensheid. Dit is Zijn macht.
“De hoorns van het brandofferaltaar” verwijzen naar “De Boeken van het Oordeel” (Openbaring 20:12), waar de zonden van de mensheid in staan geschreven. De reden waarom de priester het bloed van het zondeoffer op de hoorns van het brandofferaltaar smeerde, was om de namen en hun overtredingen die in de Boeken van het Oordeel geschreven staan, uit te wissen. Het bloed is het leven van al het vlees. Het offer nam de zonden van de Israëlieten weg en de zondebok werd gedood om het loon van de zonden te betalen. Daarna liet God hen het offerdier doden om het oordeel voor hun zonden te accepteren. Dit was een teken van Zijn wijsheid en liefde voor ons. 
Jezus Christus kwam naar deze wereld als een offer voor de zonden om Gods plan te voltooien. Jezus nam de zonden van de wereld door Zijn offer weg. Als we naar de woorden van deze belofte kijken, dan zien we, “Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt” of “Hij nam de zonden van de wereld weg.”
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen” (Jesaja 9:5-6). 
De mysterieuze en wonderbaarlijke belofte was dat Jezus Gods wil zou uitvoeren en alle gelovigen vrede zou geven door de zonden van de wereld weg te nemen. Gods belofte was een belofte van liefde, waarmee Hij van plan was de hele mensheid vrede te brengen. Dit is wat God ons beloofde, en dit is wat Hij deed.
Mattheus 1:18 zegt, “De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.” “Jezus” betekent Verlosser, Degene die Zijn volk van hun zonden zal redden. “Christus” betekent de Gezalfde Koning. Jezus had geen zonden en Hij is onze Koning en Verlosser die uit een maagd is geboren om Zijn volk van hun zonden te redden.
“En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende” (Mattheus 1:21-22).
 

Jezus nam alle zonden van de wereld op Zich door Zijn doopsel. 
 
In Mattheus 3:13-17 staat geschreven, “Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” 
Johannes de Doper verschijnt in deze passage. Waarom moest Jezus gedoopt worden door Johannes? Jezus moest gedoopt worden om alle zonden van de wereld op Zich en weg te nemen volgens Gods plan.
“De heerschappij is op Zijn schouder” (Jesaja 9:5). De “Heerschappij” betekent hier dat Jezus Degene is die de autoriteit en macht heeft als de Meester van de Hemel, als de Koning van de wereld. Dit is de autoriteit die alleen aan Jezus Christus is verleend. Jezus deed iets geweldigs toen Hij alle zonden van de mensheid wegnam. Dit geweldige iets, was om door Johannes gedoopt te worden. Wat Jezus bedoelde toen Hij zei “Want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen,” is dat het wegnemen van alle zonden van de wereld gerecht en passend was.
Romeinen 1:17 zegt, “Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof.” Gods gerechtigheid wordt geopenbaard in het evangelie. Openbaart het ware evangelie van het water en de Geest werkelijk Gods gerechtigheid? Ja! Het ware evangelie is dat Jezus Christus alle zonden van de wereld door Zijn doopsel en kruisiging wegnam. Het evangelie van het water en de Geest is het prachtige evangelie waarin de gerechtigheid van God wordt geopenbaard. Hoe nam Jezus de zonden van de wereld weg? Hij nam alle zonden van de wereld weg toen Johannes Hem in de Jordaan doopte.
“Alle gerechtigheid” is “dikaiosune” in het Grieks. Dit betekent dat Jezus alle zonden van de mensheid op de meest gerechte en wonderbaarlijke manier wegnam. Het betekent dat de reiniging van alle zonden van de wereld door Jezus, absoluut gerecht en eerlijk was. Jezus moest door Johannes gedoopt worden om de zonden van de wereld uit te wissen.
God wist dat Jezus’ doopsel absoluut noodzakelijk was om de mensheid vrede te brengen. Jezus had niet onze Verlosser kunnen worden als Hij niet door Johannes was gedoopt en niet Zijn bloed aan het Kruis had vergoten. Jezus diende als zondeoffer om alle zonden van de wereld weg te nemen.
God zegt in Jesaja 53:6 “Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.” Jezus moest alle zonden van de wereld accepteren om Gods wil te vervullen. Dit is de reden waarom Jezus als een zondeoffer in de gedaante van een mens kwam en gedoopt werd door Johannes.
Jezus moest alle zonden van de mensheid accepteren en ervoor veroordeeld worden zodat Hij Gods plan kon vervullen en Zijn onsterfelijke liefde kon uitdrukken. Toen Jezus na Zijn doopsel uit het water kwam, zei God “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” (Mattheus 3:17). 
 

Een kind werd ons geboren
 
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst” (Jesaja 9:5). Jezus is de Zoon van God. Jezus is de God van de Schepping die het hele universum heeft geschapen. Hij is niet alleen de Zoon van de Almachtige God, maar Hij is ook de Schepper en de Koning van de Vrede. Jezus is de God die de mensheid geluk schonk.
Jezus is de God van de waarheid. Hij nam al onze zonden weg, redde ons en gaf ons vrede. Is er zonde in deze wereld? Nee, er is geen zonde. De reden waarom we vol vertrouwen kunnen zeggen dat er geen zonde is, is dat we in het prachtige evangelie geloven dat zegt dat Jezus alle zonden van de wereld door Zijn doopsel en bloed aan het Kruis wegwaste. Jezus loog niet tegen ons. Jezus betaalde het loon van de zonden met Zijn doopsel en bloed. Hij laat iedereen die hierin gelooft, Zijn kind worden en Hij geeft vrede aan ons allemaal. Hij laat ons als Zijn geheiligde kinderen in alle eeuwigheid in geloof leven. Ik loof de Heer en dank Hem.
 

Zie! Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt!
 
Johannes 1:29 zegt, “Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!” Jezus Christus verscheen voor Johannes de Doper de dag nadat Hij alle zonden van de wereld door Zijn doopsel wegnam. Johannes de Doper droeg getuigenis aan Jezus door te zeggen, “Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!” Hij droeg weer getuigenis in Johannes 1:35-36, “Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!” 
Jezus was de Messias die als het Lam Gods kwam zoals God het in het Oude Testament beloofd had. De Messias Jezus Christus kwam naar ons als de Wonderbaarlijke, de Raad en de Sterke God en Hij werd gedoopt om ons van al onze zonden te redden. Een kind werd ons geboren. Hij accepteerde alle zonden van de wereld door Zijn doopsel van Johannes, betaalde het loon van de zonden en werd de Prins van de Vrede die ons de vrede en de verlossing van al onze zonden gaf. “Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.”
De mensen hadden ooit geen andere keuze dan voor hun zonden te sterven. De mensen waren vanwege hun zondige aard voorbestemd om ontelbare zonden te begaan en uiteindelijk tot de Hel te worden veroordeeld. Ze leidden een ellendig leven; niet één van hen kon het Koninkrijk van God binnengaan, of er zelfs maar van dromen, vanwege hun zwakheden. Jezus Christus, die onze God is, accepteerde al hun zonden toen Hij door Johannes in de Jordaan werd gedoopt en werd gekruisigd in oordeel voor hun wangedrag. Toen Hij stierf, zei Christus, “Het is volbracht” (Johannes 19:30). Dit was de kreet van Zijn getuigenis van het feit dat Jezus de hele mensheid van haar zonden en dood heeft gered en dat Hij iedereen die in het prachtige evangelie gelooft, volledig heeft verlost.
“Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.” Weet u waar alle zonden van de wereld zijn? Bevinden zij zich niet op het lichaam van Jezus Christus? Waar zijn alle zonden en overtredingen die ons in deze wereld neerslachtig maken? Zij werden allemaal aan Jezus Christus doorgegeven. Waar zijn al onze zonden? Ze zijn in het vlees van Degene met het vorstendom op Zijn schouders; ze zijn in het vlees van de Almachtige God.
 

Alle zonden vanaf de geboorte tot het graf!
 
Gedurende ons hele leven begaan we zonden. We begaan zonden vanaf de dag dat we geboren worden totdat we 20 jaar worden. Waar zijn al die zonden die tijdens die 20 jaar zijn begaan gebleven? Zij werden doorgegeven aan het vlees van Jezus Christus. De zonden die tussen 21 en 40 jaar begaan werden, zijn ook aan Jezus doorgegeven. Het doet er niet toe hoe oud iemand wordt, de zonden die hij begaat vanaf het begin van zijn leven tot het einde, werden aan Jezus Christus doorgegeven. Alle zonden die de mensheid beging, beginnend bij Adam tot en met de laatste persoon op deze aarde, werden aan Jezus doorgegeven. Zelfs de zonden van onze kinderen en kleinkinderen werden reeds aan Jezus doorgegeven. Alle zonden werden aan Jezus doorgegeven toen Hij gedoopt werd. 
Zijn er nog altijd zonden in deze wereld? Nee. Er bleef geen enkele zonde over. Er is geen zonde meer in de wereld omdat we in het prachtige evangelie geloven dat Jezus Christus ons gaf. Heeft u zonde in uw hart? Nee. Amen! We geloven in het prachtige evangelie dat zegt dat Jezus Christus ons van al onze zonden redde. We loven de Almachtige Jezus omdat Hij dit wonderbaarlijke werk voor ons deed.
Jezus Christus herstelde onze verloren levens voor ons. Nu geloven we in het prachtige evangelie zodat we in staat zijn met God te leven. Zelfs de mensen die Gods vijanden waren, de zondaars die geen andere keuze hadden dan zich in het donkere bos te verstoppen, kunnen nu van hun zonden gered worden door in het prachtige evangelie te geloven. 
Het prachtige evangelie leert ons dat de Heer al onze zonden wegwaste toen Hij gedoopt werd door Johannes, gekruisigd werd en herrees. We werden de geheiligde kinderen van God door in Jezus’ evangelie te geloven. Jezus bood Zijn eigen lichaam aan als zondeoffer voor onze zonden. Hij, de Zoon van de Almachtige God, die nooit een enkele zonde in deze wereld beging, nam alle zonden van de wereld op Zich en redde iedereen die in Hem geloofde. Jesaja 53:5 zegt, “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld.” 
Jezus nam alle zonden van de wereld weg, inclusief de erfzonde en de dagelijkse zonden, en liet geen enkele overtreding achterwege. Hij betaalde het loon van de zonden met Zijn dood aan het Kruis en daarmee redde Hij ons van al onze zonden. Jezus waste alle zonden van de wereld door dit prachtige evangelie weg. We hebben door Jezus een nieuw leven gevonden. Diegenen die in dit prachtige evangelie geloven, zijn niet langer dood in de geest. We hebben nu een nieuw en eeuwig leven, want Jezus betaalde het loon voor onze zonden. We zijn de kinderen van God geworden door in het prachtige evangelie van Jezus Christus te geloven.
Gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van God is? Gelooft u ook dat Hij uw Verlosser is? Ik wel. Jezus Christus is het Leven voor ons. We hebben door Hem een nieuw leven gevonden. We waren voorbestemd om te sterven vanwege onze zonden en overtredingen. Maar Jezus betaalde het loon voor de zonden door Zijn doopsel en dood aan het Kruis. Hij verloste ons van onze slavernij tot de zonde, van de macht van de dood, en de ketenen van Satan. 
De Heer is de God die ons van onze zonden redde en Hij werd de verlosser van iedereen die in Jezus gelooft. Als we naar Hebreeën 10:10-12, 14 en 18 kijken, dan kunnen we zien dat de Heer ons heiligde zodat het niet langer nodig was om de verlossing van de zonden te ontvangen. We gaan het Koninkrijk van God binnen door in Jezus te geloven. We zijn voorbestemd om voor onze zonden en overtredingen te sterven maar we zijn nu in staat om de Hemel binnen te gaan en van het eeuwige leven te genieten door in Jezus’ doopsel en bloed te geloven.
“Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen” (Johannes 10:11). Onze Heer kwam in deze wereld om ons van de zonden van de wereld te redden door Zijn doopsel, Zijn dood aan het Kruis en Zijn herrijzenis. Hij gaf ook de inwoning van de Heilige Geest aan diegenen die de verlossing van hun zonden hebben ontvangen door in deze waarheid te geloven. Dank u Heer. Uw evangelie is het prachtige evangelie dat de gelovigen de inwoning van de Heilige Geest kan geven. Halleluja! Ik loof de Heer.