Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 1-1] Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 1

Naar “De Brief van Paulus de Apostel aan de Romeinen” kan verwezen worden als de schat van de Bijbel. Het handelt hoofdzakelijk over hoe men Gods gerechtigheid kan verkrijgen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Door Romeinen te vergelijken met de Brief van Jacobus, definieerde iemand de eerste als ‘de woorden van de schat’ en de laatste als ‘de woorden van stro.’ Jacobus is echter net zo goed het woord van God als Romeinen. Het enige verschil is dat Romeinen waardevol is omdat het een algemeen overzicht van de Bijbel geeft, terwijl Jacobus waardevol is, want het is het woord dat de rechtvaardigen laat leven volgens Gods wil.
 

Wie is de man, Paulus?  
 
Laten we Romeinen 1:1-7 lezen. “Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften) Van Zijn Zoon, (Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere: (Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam; Onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus!) Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen, genade zij u, en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.” 
Deze passages kunnen worden gezien als ‘de groeten van Paulus aan de christenen in Rome.’ Paulus begroet hen als een slaaf van Jezus Christus, die de gerechtigheid van God wordt. 
Vers 1 spreekt over de vraag ‘Wie is Paulus?’ Hij was een Jood die de herrezen Heer op de weg naar Damascus ontmoette, en die een uitverkoren werktuig van de Heer was (Handelingen 9:15) om het evangelie aan de Heidenen te verspreiden.
 


Paulus verspreidde het ware evangelie gebaseerd op het offeringssysteem en de profetieën van het Oude Testament.

 
In vers 2, Paulus de Apostel verspreide het evangelie gebaseerd op de woorden van het Oude Testament. Hij omschreef “het evangelie van God” als “Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften.” Door dit vers kunnen we zien dat de Apostel Paulus het evangelie van het water en de Geest predikte op basis van het offeringssysteem van het Oude Testament. Bovendien geeft vers 2 aan dat Paulus werd uitgekozen om het werk van het evangelie te doen. 
De zinsnede ‘door Zijn profeten, in de Heilige Geschriften’ impliceert Gods belofte om Jezus Christus te sturen, die verschijnt in het offeringssysteem of de profetieën in het Oude Testament. Alle profeten van het Oude Testament, inclusief Mozes, Jesaja, Ezechiël, Jeremia en Daniël, getuigden van het feit dat Jezus Christus naar deze wereld zou komen en aan het Kruis zou sterven nadat Hij alle zonden van de wereld op Zich had genomen. 
Wat is het evangelie dat de Apostel Paulus predikte? Hij predikte het evangelie van het water en de Geest dat sprak over de Zoon van God, Jezus Christus. 
Sommige mensen zeggen dat de woorden van het Oude Testament al beëindigd zijn, en anderen blijven op hetzelfde punt vasthouden, terwijl ze de woorden van Mattheus 11:13 als bewijs nemen. 
Sommige Evangelisten negeren zelfs een heel deel van het Oude Testament. God deed ons echter een belofte door het Oude Testament en Hij heeft deze belofte vervuld door Jezus Christus in het Nieuwe Testament. In de geloofswereld kan daarom het Nieuwe Testament niet zonder het Oude Testament bestaan, en op dezelfde wijze kunnen de woorden van het Oude Testament niet vervuld worden zonder de woorden van het Nieuwe Testament.  
De Apostel Paulus werd uitverkoren voor Gods evangelie. Welnu, de vraag is, “Welk soort evangelie predikte hij?” Hij predikte het feit dat Jezus Christus naar deze wereld kwam en ons redde van al onze zonden door het evangelie van het water en de Geest, gebaseerd op het Oude Testament. We moeten daarom, altijd als we het evangelie van het water en de Geest prediken, dit op basis van de profetieën en het offeringssysteem van het Oude Testament doen. Alleen dan zullen mensen gaan geloven dat het evangelie van het water en de Geest de waarheid is, en dat het Nieuwe Testament de vervulling is van de woorden van de belofte van het Oude Testament.  
Vanaf het begin van het Nieuwe Testament kunnen we zien dat de nadruk werd gelegd op het doopsel dat Jezus van Johannes ontving en Zijn bloed aan het Kruis. In de kern van het Oude Testament was er het offeringssysteem, dat de verlossende weg voor een zondaar was. Hij/zij moest zijn/haar zonden doorgeven door zijn/haar handen op het hoofd van een zonde-offer te leggen en dood te laten bloeden om vergeven te worden voor de zonden. 
Wat was er dan in het Nieuwe Testament, als het opleggen van handen en het bloed van offerdieren voor de vergeving van zonde in het Oude Testament nodig was? Er was het doopsel dat Jezus ontving en Zijn bloed aan het Kruis. Bovendien was de Hoge Priester die in het Oude Testament genoemd wordt (Leviticus 16:21) gelijk aan Johannes de Doper in het Nieuwe Testament. 
De verzen 3 en 4 gaan over de vraag, “Wat voor een Persoon was Jezus?” De verzen verklaren Zijn algemene karakter. Jezus Christus werd fysiek geboren uit Davids familie en door de Heilige Geest, en Hij werd erkend als de Zoon van God door Zijn kracht van herrijzenis uit de dood. Daarom werd Hij de Verlosser door het water en het bloed aan diegenen te geven die in Hem geloofden. Jezus Christus werd de God van de zaligmaking, de Koning der koningen en de eeuwige Hoge Priester van de Hemel voor diegenen die geloofden.  
In sommige Christelijke theologieën wordt de goddelijkheid van Jezus ontkend. Deze theologieën zeggen, “Hij was gewoon een bijzondere jongen.” Bovendien, volgens de Nieuwe Theologie, “Is er zaligmaking in alle religies.” Daarom staan mensen er in liberale seminaries op dat ze exorcisme, Boeddhisme, Katholicisme en alle andere religies in deze wereld moeten accepteren. Deze zogenaamde Liberale Theologie of de Nieuwe Theologie zegt dat aan alles respect getoond dient te worden, en daarom moeten alle mensen zich verenigen en ‘één’ worden.
Er wordt echter duidelijk in de Bijbel gezegd dat God in het begin de hemelen en de aarde schiep. Wie is dan deze God? Het is Jezus Christus. De naam ‘Christus’ betekent gezalfd te zijn met olie. In het Oude Testament, werd een koning of een profeet op hun hoofd van zalf voorzien door de Hoge Priester. Daarom wordt naar Jezus verwezen als de Koning der koningen. Iemand die Jezus als God verloochent, gelooft niet in God. 
Tegenwoordig keren de religies van de mensen over de hele wereld terug naar het Oecumenisme dat gebaseerd is op religieus pluralisme. Zij prijzen en aanbidden terwijl ze allerlei elementen combineren uit heidense religies zoals het Boeddhisme en het Confucianisme. Soms aanbidt de congregatie op een boeddhistische manier, en andere keren doen ze het op een christelijke manier. Welnu, er kan dan wel een heerlijke mix van voedsel zijn. Als het echter om geloof gaat, geldt: hoe zuiverder, hoe beter. 
Daarom is het antwoord op de vraag in verzen 3 en 4, “Wie is Jezus?” dat Hij diegene is, die als de Zoon van God erkent is geworden door Zijn kracht van herrijzenis uit de dood. Christus werd de Heer en Verlosser van ons.  
De verzen 5 en 6 vertellen hoe Paulus door God een Apostel werd. Hij werd een getuige om het evangelie aan de Heidenen te prediken, zodat zij de zaligmaking konden ontvangen door in Jezus Christus te geloven.
 


Wat voor gezag had de Apostel Paulus? 

 
Zoals geschreven staat in vers 7, had de Apostel Paulus het gezag om de gelovigen in Jezus in Gods naam te zegenen. Het gezag van een Apostel betekent de geestelijke kracht om alle mensen te kunnen zegenen met de naam van Jezus Christus. 
Daarom kon Paulus zeggen, “genade zij u, en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.” 
Ik wil hier iets langer over deze zegening nadenken. Het leek erop dat de Apostel Paulus het gezag had om zegeningen over de mensen uit te spreken, en telkens als wij onze diensten op zondag beëindigen, sluiten we af met zegeningen. “God wil dit soort zegeningen aan de heiligen geven.” De oorspronkelijke woorden van zegen zijn als volgt. 
Laten we beginnen met Numeri 6:22-26. “En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! 
Aaron en zijn zonen werd verteld: “Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen” (Numeri 6:27). Als zij de Israëlieten op deze manier zouden zegenen, zou God hen werkelijk zegenen zoals in de Bijbel staat. Als we alle Brieven van Paulus bekijken, kunnen we zien dat hij vaak zei, “De genade van onze Heer zij met u.” Dit geeft aan dat niet hijzelf de zegen uitgaf, maar dat het God was die dat deed. Daarom gaf de Apostel Paulus altijd de zegen aan de heiligen als hij zijn brieven beëindigde.  
Paulus had het gezag om de zegeningen aan Gods volk te geven. Dit gezag werd niet aan alle christelijke predikanten gegeven. Het werd alleen aan Gods dienaren gegeven. Wanneer Gods dienaren zegeningen uitspreken door te zeggen dat zij werkelijk hun zegeningen willen uitdelen, dan schenkt God hun deze zegeningen volgens de zegening. 
God geeft het hemelse gezag niet alleen aan Zijn dienaren, maar ook aan alle wedergeboren heiligen. God zegt, “Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden” (Johannes 20:23). Hij schenkt dat soort gezag aan alle rechtvaardigen.
Daarom moet men er op letten de wedergeborenen heiligen of Zijn dienaren niet te confronteren, want het is hetzelfde als een confrontatie met God. Want God heeft zowel Zijn Apostels als Zijn dienaren en de rechtvaardigen het gezag van zegen en vloeken gegeven.   
 

De Apostel Paulus die de geestelijke gave aan de heiligen wil schenken
 
Laten we Romeinen 1:8-12 lezen. “Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn Getuige, Welken ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenke; Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd, door den wil van God, om tot ulieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden; Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne.” 
Allereerst, waarvoor bedankte de Apostel Paulus God? Hij bedankte God voor de christenen in Rome omdat zij in Jezus geloofden en door hen werd het evangelie aan de andere mensen gepredikt. 
Door de verzen 9 en 10 zou men zich de vraag kunnen stellen, “Waarom wilde de Apostel Paulus tijdens zijn zendingsreis naar Rome gaan?” De reden hiervoor was dat als het evangelie van het water en de Geest in die tijd in Rome zou zijn gepredikt, het over de hele wereld zou zijn verspreid. Net zoals de hele wereld tegenwoordig naar Amerika kijkt, was Rome in de oudheid het centrum van de wereld, zoals het gezegde luid: “Alle wegen leiden naar Rome.”
We doen veel werk om het evangelie in Amerika te prediken. Als we dit evangelie van het water en de Heilige Geest in Amerika verspreiden, zullen veel missionarissen opstaan en de wereld intrekken om dit prachtige evangelie aan anderen te prediken. Daarom wilde Paulus naar Rome te gaan.
 


De geestelijke gave waar Paulus over sprak 

 
In vers 11 staat geschreven, “Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden.”
Wat bedoelt de Apostel Paulus met het mededelen van enige geestelijke gave zodat de mensen versterkt zullen worden? De geestelijke gave waarover hij sprak is het evangelie van het water en de Geest dat wij prediken. In vers 12 staat geschreven, “Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne.” Zeggend dat er een of andere geestelijke gave aan mensen zou worden gegeven om hen te versterken en om de mensen aan te moedigen met hun wederzijdse geloof van zowel Paulus als hen, was omdat door de verspreiding van het evangelie van het water en de Geest Paulus de mensen wilde laten rusten, troost krijgen, zegeningen ontvangen en broederschap binnen hetzelfde soort geloof laten hebben.  
De uitspraak van de Apostel Paulus dat hij samen met hen aangemoedigd zou willen worden door wederzijds geloof, toont aan dat hij ernaar verlangde het evangelie van het water en de Heilige Geest nogmaals aan de Romeinse Kerk te prediken. Al onze kerkleden begrijpen en geloven concreet in het evangelie van het water en de Geest, maar er schijnen sommige nominale christenen te zijn die met het verstrijken van de tijd niet in het ware evangelie geloven. Net zo, zal de Kerk in Rome ook een verfrissing van het evangelie nodig hebben. 
Daarom zei de Apostel Paulus dat hij misschien aangemoedigd kon worden door het wederzijdse geloof in Hem. In feite ontvangen we troost voor Gods aanwezigheid en onze harten kunnen in vrede rusten dankzij het evangelie van het water en de Geest. We zouden niet in staat zijn in vrede te rusten zonder het evangelie van het water en de Geest. 
Bovendien staat er geschreven, “opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden.” Deze geestelijke gave is het evangelie van het water en de Geest. Iemand kan alleen een kind van God worden en de zegeningen ontvangen als hij/zij in het evangelie van het water en de Geest gelooft. 
Maar wat voor nut heeft het voor mensen om deugdzaam of gelovig te leven door te stoppen met roken en drinken en zonder enig kwaad te doen als ze het evangelie van het water en de Geest niet kennen, ook al geloven ze op de een of andere manier in Jezus? Hun daden hebben niets met Gods gerechtigheid te maken. De gerechtigheid van God is veel groter dan die van menselijke wezens. Het is gemakkelijk om mensen naar een kerk te lokken, maar het is belangrijker om het evangelie van het water en de Geest aan deze nieuwe gelovigen te prediken, zodat ze voor al hun zonden kunnen worden vergeven en kinderen van God kunnen worden door bekleed te zijn met de geestelijke zegeningen van de Hemel.  
De Apostel Paulus wilde dat de heiligen in Rome door zijn eigen geloof werden aangemoedigd. Dus zei hij, “Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne”. Daarom moest de Apostel Paulus het ware evangelie prediken aan de hele gemeente van de kerk om hen het geloof te geven, zodat ze door zijn eigen geloof in het evangelie van het water en de Geest gevestigd konden worden. Hij moest de gelovigen van de kerk van Rome het evangelie van het water en de Heilige Geest brengen en hun leren wat het werkelijk was. 
Dit is wat de Apostel Paulus anders maakte dan de andere evangelisten in de wereld van vandaag. In de Brief aan de Romeinse Kerk zei de Apostel Paulus dat hij mensen wilde laten vestigen door enig geestelijke gave mede te delen, en hen aan te moedigen door het wederzijdse geloof van zowel de mensen als van hem. Dit is wat alle predikers van de bestaande kerken van vandaag zouden moeten leren van de Apostel Paulus. De Apostel Paulus predikte het evangelie van het water en de Geest waarmee men ware broeders van de valse kan onderscheiden. 
Tegenwoordig laten kerken een groep van nieuwe deelnemers de doctrines leren voor een periode van 6 maanden, en binnen een jaar worden ze uiteindelijk gedoopt. Dat is alles. Zij worden gedoopt, ongeacht of ze het evangelie van het water en de Geest kennen dat Jezus vervuld of niet. Met andere woorden, ook al zijn mensen lid van een kerk geworden, zijn ze niet in staat om Gods kinderen te worden die Zijn gerechtigheid hebben verkregen. Het enige dat de predikanten van de huidige kerken van hun nieuwe gelovigen vragen, is de Tien Geboden en de Apostolische Geloofsbelijdenissen uit het hoofd te leren. Als de nieuwe gelovigen slagen voor de test, wordt hun gevraagd, “Gaat u stoppen met drinken? Stoppen met roken? Betaalt u iedere maand uw kerkgeld? Zult u een goed leven leiden?” 
De reden dat de kerken van Europa, Azië en de rest van de wereld ver verwijderd raakten van Gods gerechtigheid, is omdat zij de menselijke gerechtigheid najagen. Tegenwoordig neemt zelfs in Korea, oftewel het zogenaamde ‘Jeruzalem van Azië,’ het aantal christenen af. Nu is de tijd aangebroken dat niemand naar de kerk wil komen tenzij er een speciale gebeurtenis in de kerk wordt gehouden, zoals een lof feest of een popconcert. En zelfs als er mensen komen, hebben de gewone preken die aan de jeugd gegeven worden zoals, ‘Rook niet, leef een deugdzaam leven, houdt de Zondag heilig en doe veel vrijwilligerswerk’, niets met Gods gerechtigheid te maken. 
Omdat een mens snel zal zondigen en te zwak is om ermee te stoppen, moet hij/zij op de Heer vertrouwen. Daarom moeten wij, wanneer de mensen in de kerk van God komen, hun het evangelie van het water en de Geest prediken, zodat zij Gods gerechtigheid kunnen verkrijgen. We moeten echt Gods gerechtigheid aan hun doorgeven dat zegt dat u en ik zonder zonde zijn, ook al zijn we nog steeds ontoereikend. 
Hou dit in uw gedachten. Men kan alleen leven naar Gods wil nadat hij/zij zondeloos is geworden door in Gods gerechtigheid te geloven. Men kan het evangelie prediken zodra zijn/haar eigen zondeprobleem is opgelost. Ons werk van het verspreiden van het evangelie aan anderen, mag niet voorafgaan aan de oplossing van ons eigen zondeprobleem. Men kan nooit het ware evangelie aan andere prediken tenzij zijn/haar eigen zondeprobleem zijn opgelost.  
Er wordt gezegd dat de Apostel Paulus werkelijk een geestelijke gave aan anderen heeft geschonken. De gave waarover Paulus sprak, is niet de gave van vreemde tongen of genezing waarover in de Pinksterbeweging van het huidige christendom gesproken wordt. De meeste christenen beschouwen sommige vreemde verschijnen zoals het hebben van visioenen, profeteren, spreken in vreemde tongen of genezen van ziektes als gaven. 
Deze dingen zijn echter niet de geestelijke gaven van de Hemel. Het hebben van visioenen tijdens het bidden is absoluut geen geestelijke gave. Een persoon die wild schreeuwt of een persoon in een grot die gek wordt wanneer hij/zij vreemde geluiden hoort terwijl hij/zij drie nachten niet geslapen heeft, zijn geen gaven van God. Iemand die beweert dat hij in staat is in vreemde tongen te spreken en bewusteloos op de grond valt na het roepen van de rare woorden ‘la-la-la-la’ met een gedraaide tong, is niet het bewijs dat iemand de Heilige Geest ontvangt. In plaats daarvan is het vergelijkbaar met mentaal onstabiele patiënten in een psychiatrische inrichting. Er zijn echter zogenaamde ‘charismatische revivalisten’ die beweren dat ze christenen kunnen leren hoe ze in vreemde tongen kunnen spreken of hoe ze de Heilige Geest ontvangen. Zij doen iets wat heel erg verkeerd is en het geloof dat zij bezitten is absoluut niet juist. 
Het levende water van de Heilige Geest stroomt uit ons hart als wij trouw het geestelijke werk van God doen en de Heer volgen. Het water van de Heilige Geest zal in onze harten stromen als we de vleselijke daden verminderen en in plaats daarvan de geestelijke daden volgen. 
Christenen dienen de geestelijke gave van de vergeving van zonde te verkrijgen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Iemand zegt dat talloze christenen nu op weg zijn naar de hel door de banken van de hedendaagse kerken. Dit geeft aan dat de hedendaagse kerken de menselijke gerechtigheid aanmoedigen in plaats van Gods gerechtigheid te prediken. 
Broeders, zelfs als iemand veel menselijke gerechtigheid heeft opgestapeld na het bezoeken van de kerk, betekent dit niet dat hij/zij de geestelijke gave kan ontvangen door zulke daden. We moeten Gods gerechtigheid in ons hart opnemen door geloof in het evangelie van het water en de Geest zodat we de geestelijke gave kunnen ontvangen.  
Laten we Romeinen 1:13-17 lezen. “Doch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen (en ben tot nog toe verhinderd geweest), opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden Grieken en Barbaren, beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”
De Apostel Paulus wilde naar Rome gaan. Hij kon dit echter niet doen omdat hij verhinderd was. Daarom moest hij bidden dat de deur van zijn missie werk geopend zou worden. Zo moeten wij dezelfde soort gebeden aanbieden terwijl we het evangelie wereldwijd door onze literaire dienst verspreiden. Alleen als we bidden, zal Gods hart bewogen worden en alleen als God de deur en het pad voor ons opent, zullen we in staat zijn het evangelie van het water en de Geest wereldwijd te verspreiden.
 

Paulus die een schuld had bij alle mensen 
 
Tegen wie zei de Apostel Paulus dat hij een schuld had en wat voor soort schuld bedoelde hij in verzen 14 en 15? Hij zei dat hij een schuldenaar voor beiden de Grieken en de Barbaren was en dat hij hen schuldig was het evangelie van het water en de Geest te leren. Hij voegde daaraan toe dat hij een schuldenaar voor zowel de wijzen als de onwijzen was. Daarom wenste hij het evangelie te prediken aan deze mensen in Rome zo goed als hij kon. 
Daarom was het doel van de Apostel Paulus die aan de kerk schreef, het ware evangelie te brengen. Hij ontdekte dat zelfs in de harten van de mensen in de kerk van Rome het evangelie van het water en de Geest niet standvastig in hun geloof waren, en daarom verwees hij naar het evangelie als de geestelijke gave. Daarom predikte hij het evangelie van het water en de Geest zelfs aan hen die al in de kerk waren, als ook aan alle mensen van de wereld. Hij zei dat hij een schuldenaar van de wijzen was, de onwijzen, de Grieken en alle barbaren. 
Wat voor soort schuld was Paulus verschuldigd? Hij was de schuld verschuldigd het evangelie van het water en de Heilige Geest aan alle mensen in de wereld te moeten prediken. Hij stond erop alle schulden af te lossen die hij aan de mensen in de wereld verschuldigd was. Zo zijn zelfs de mensen die nu het evangelie van het water en de Geest hebben, de verspreiding van het evangelie verschuldigd. De schuld die ze moeten betalen, is het werk van de verspreiding van het evangelie. Dit is de reden waarom wij het evangelie van het water en de Geest in deze tijd over de hele wereld moeten verspreiden. 
Mensen denken ten onrechte dat alleen het bloed aan het Kruis de hele zaligmaking is. Het hemelse evangelie waarvan de Bijbel getuigt, is het evangelie van het water en de Geest, waar de Apostel Paulus ook van getuigde. Daarom zei Paulus in Romeinen hoofdstuk 6 dat hij gedoopt was in Christus Jezus en ook in Zijn dood. Omdat er in de kerk van Rome nominale christenen waren die alleen in het bloed van het Kruis geloofden, wilde Paulus hen het verborgen geheim van het doopsel dat Jezus had ontvangen, brengen. Net zo, moeten wij het evangelie van het water en de Geest prediken aan diegenen die nog niet in staat zijn geweest het te horen, hoewel ze al lang in de kerk zijn.  
Wanneer aan christenen wordt gevraagd of ze zonden bezitten of niet, vinden zij deze vraag nutteloos en negeren ze hun persoonlijkheid. Deze vraag is echter van groot belang en heeft enorme waarde. Als mensen voorbestemd zijn om naar de hel te gaan vanwege hun zonden, wie is er dan om hen dit soort vragen te stellen en een oplossing te bieden? Alleen een persoon die zondeloos in zijn/haar hart is nadat hij/zij wedergeboren is door het evangelie van het water en de Geest, kan dat soort vragen stellen en ook het juiste antwoord aan de mensen geven. Alleen de wedergeboren heiligen kunnen ervoor zorgen dat zondaars wedergeboren worden door het ware evangelie te prediken, dat wil zeggen, het evangelie van het water en de Heilige Geest, dat zondaars nog nooit eerder hebben gehoord.  
Broeders, als iemand in Jezus gelooft, maar nog niet wedergeboren is uit het water en de Heilige Geest, kan hij Gods Koninkrijk niet binnengaan noch kan hij het zien. Wees daarom dankbaar wanneer u mensen ontmoet die zondaars toestaan de verlossing van zonde te ontvangen door u het evangelie van het water en de Geest te prediken. Dan zult u een grote zegen ontvangen.
 

Het evangelie waar Paulus zich niet voor schaamde 
 
Wat is in vers 16 het evangelie waarvoor de Apostel Paulus zich niet schaamde? Het is het evangelie van het water en de Geest, want dit evangelie is Gods kracht tot de zaligmaking voor iedereen die gelooft. De reden waarom hij zich niet voor het evangelie van het water en de Geest schaamde, was omdat dit evangelie de mensen volkomen zondeloos maakt en de barrière van zonde vernietigt die de hele mensheid van God scheidt. 
Zou het wegwassen van zonde mogelijk zijn als de mensen alleen in het evangelie van het bloed aan het Kruis zouden geloven? Het is schijnbaar mogelijk om de zonden die tot nu toe zijn begaan met dit soort van geloof weg te wassen, maar het is onmogelijk om onze toekomstige zonden weg te wassen. Daarom proberen de mensen met dit soort geloof, iedere dag hun zonden weg te wassen door berouwgebeden op te zeggen. Ze belijden dat hun harten gevuld zijn met zonden en dat ze onvermijdelijke zondaars zijn. Deze christelijke zondaars die zonde bezitten, kunnen niet oprecht met anderen over het evangelie praten, want ‘het evangelie’ dat ze hebben is voor hen niet meer ‘het goede nieuws.’ 
Het evangelie is ‘euaggelion’ in het Grieks, met andere woorden, het evangelie dat het vermogen heeft om alle zonden in deze wereld weg te blazen. Het enige ware evangelie is net als dynamiet. Het is dit ware evangelie dat alle zonden van deze wereld elimineert. Daarom schaamde een persoon als Paulus, die in het evangelie van het water en de Geest geloofde, welke het vermogen heeft om de zonde te elimineren, zich er niet voor. Tegenwoordig schijnen zelfs christenen zich te schamen om het evangelie te prediken. Zij die Gods gerechtigheid bezitten, zijn echter mensen die meer opvallen met waardigheid en heerlijkheid wanner ze het evangelie prediken. 
De Apostel Paulus had geen enkele schaamte tijdens de prediking van het evangelie. Het was omdat het evangelie dat hij predikte het evangelie van het water en de Geest was. Het was omdat dit prachtige evangelie Gods kracht tot de zaligmaking is voor iedereen die gelooft. 
Dit evangelie is het krachtige evangelie dat iedereen die erin gelooft, toestaat om van zijn/haar zonden verlost te worden, ongeacht wie het aan hem/haar heeft gepredikt. De zonden van de wereld worden volledig weggewassen als de luisteraar met zijn/haar hart het evangelie in zich opneemt. Het evangelie van alleen het bloed aan het Kruis vertelt de onvolledige zaligmaking aan mensen, dat wil zeggen, het vertelt mensen dat het alleen hun erfzonde elimineert en dat alle andere zonden weggewassen moeten worden door dagelijkse berouwgebeden. Het laat, bij de luisteraars, een nasmaak van zonde achter. 
Nam Jezus alleen een deel van de zonde weg omdat Zijn kracht niet sterk genoeg was? Omdat Jezus de mensen zo goed kende, liet Hij geen enkele zonde achter. Jezus nam alle zonden met Zich mee, met het water, het bloed en de Heilige Geest. Ik geloof dat dit prachtige evangelie de volledige zaligmaking van zonde geeft aan iedereen die luistert en gelooft in het evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloedvergieten aan het Kruis.  
Daarom heeft het evangelie dezelfde kracht over iedereen inclusief de Joden en de Grieken. Het evangelie van het water en de Geest staat dezelfde zaligmaking van zonde toe aan iedereen die in Jezus gelooft als het evangelie aan hen wordt gepredikt. Aan de andere kant, als iemand iets anders dan het evangelie van het water en de Geest predikt, zal hij/zij de toorn van God ontvangen. Dus zei Paulus, “Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt” (Galaten 1:8). De Apostel Paulus zei duidelijk dat alleen het evangelie van het water en de Geest het ware evangelie is uit alle andere evangeliën.  
Ongeacht of men een Heiden of een Jood is, of dat men gelooft in de Islam, het Confucianisme, het Boeddhisme, het Taoïsme, de zonnegod of iets anders, iedereen krijgt de kans om het evangelie te horen. Bovendien geeft dit evangelie van het water en de Heilige Geest hun de kans om van al hun zonden gered te worden. Dus moeten we verspreiden dat Jezus Christus God is, dat Hij het Universum heeft geschapen, en dat Hij naar deze wereld kwam in de gelijkenis van een mens om ons te redden, dat Hij al onze zonden op Zich nam door gedoopt te worden door Johannes, en dat Hij het oordeel voor onze zonden ontving door aan het Kruis te sterven. 
Daarom schaamde de Apostel Paulus zich niet voor het evangelie van het water en de Geest. Zelfs al moet het evangelie van alleen het Kruis een beschamend evangelie zijn, het evangelie van het water en de Geest kan helemaal niet beschamend zijn; maar een goed en krachtig evangelie dat overstroomt met trots en waarde. Iedereen die in dit evangelie gelooft ontvangt de volheid van de Heilige Geest door het geloof in het feit dat hij/zij een kind van God is geworden. Nogmaals zeg ik u dat dit prachtige evangelie van het water en de Heilige Geest nooit een beschamend evangelie kan zijn. Het evangelie dat echter alleen in het bloed aan het Kruis gelooft is beschamend.  
Christenen, schaamde u zich als u het evangelie van alleen het bloed aan het Kruis moest prediken? U schaamde zich toen u het evangelie van alleen het bloed, dat niet het doopsel van Jezus bevat, predikte en erin geloofde. Omdat u zich schaamde om dit nutteloze evangelie te prediken, moest u altijd naar de Heer roepen of fanatieke gebeden in vreemde tongen geven om uw gevoelens te vullen voordat u de straat op ging om te roepen: “Gelooft in Jezus!”
Dit is iets dat iemand alleen kan doen met overstromende gevoelens, maar iets dat iemand nooit zou kunnen doen met een nuchtere geest. Dat is reden waarom diegenen die alleen in het bloed van het Kruis geloven, oproerig schreeuwen en onrust veroorzaken wanneer ze op straat zijn voor evangelisatie. Met de megafoon dicht bij hun mond, schreeuwen zij alleen de woorden, “Jezus, naar de Hemel, ongeloof, naar de hel.” Echter, een gelovige in het evangelie van het water en de Geest brengt het evangelie op een nette manier; terwijl hij zijn bijbel heeft geopend, drinkt hij thee en praat hij met een ander.
 

Wat wordt er over het evangelie van Gods gerechtigheid gezegd?
 
Wat wordt erin vers 17 gezegd dat geopenbaard wordt in het evangelie van Christus? Er wordt gezegd dat ‘de rechtvaardigheid Gods’ wordt geopenbaard in het evangelie van God. Gods gerechtigheid wordt volledig geopenbaard in het ware evangelie. Daarom wordt gezegd dat Gods gerechtigheid erin wordt geopenbaard van geloof tot geloof en dat de rechtvaardigen alleen door geloof zullen leven. Het evangelie dat alleen het bloed aan het Kruis brengt, bevat niet Gods gerechtigheid. 
Broeders, als er gezegd wordt dat iemand elke dag gebeden vol berouw moet geven voor zijn/haar dagelijkse zonden, zelfs als hij/zij al de erfzonde vergeven heeft gekregen, en dat iemand geleidelijk geheiligd kan worden om uiteindelijk een volmaakt rechtvaardig persoon te worden, bevat dit soort geloof dan Gods gerechtigheid? Dit is niet iets waar Gods gerechtigheid in geopenbaard wordt. Iets dat Gods gerechtigheid openbaart, spreekt over volmaakte dingen. Het evangelie van het water en de Heilige Geest praat over het volmaakte evangelie van het begin tot het eind. 
U mensen geeft dagelijkse berouwgebeden, omdat u elke dag zonden begaat alsof u nieuwe kleren moeten maken van de bladeren van een vijgenboom om uw schaamtevolle kanten elke dag te bedekken, of misschien elke week of maand. Iemand die herhaaldelijk een zondaar wordt door dagelijkse berouwgebeden op te zeggen, is als het bedekken van zijn/haar eigen schaamtevolle lichaam met de bladeren van een vijgenboom. Dit is de toestand van het religieuze leven van diegenen die in het evangelie van alleen het bloed van het Kruis geloven. Het zijn de dwaze mensen die niet de leren kleding willen dragen die God hen gratis heeft gegeven, maar in plaats daarvan genieten van het dragen van de kleding van de bladeren van de vijgenboom. 
Jezus’ bloed aan het Kruis was het resultaat van Jezus’ doopsel, en het was niet het bloedvergieten aan het Kruis waardoor Jezus onze zonden kon overnemen. Hij nam onze zonden over op het moment dat Hij gedoopt werd, kwam toen naar het Kruis en droeg alle zonden van de wereld, en stierf om de zonden van de wereld te verzoenen. Daarom was het Kruis het resultaat van het doopsel dat Hij had ontvangen. Aangezien Jezus onze zonden door Zijn doopsel had overgenomen, was het bloedvergieten aan het Kruis Zijn laatste daad om al onze zonden te verzoenen. Jezus ontving alle vloeken van zonde aan het Kruis omdat Hij gedoopt was. 
Hoe kunnen we dan Gods gerechtigheid verkrijgen? We kunnen het verkrijgen door het evangelie van het water en de Geest te kennen en erin te geloven. U zult me vragen, ‘Gelooft u dan in het evangelie van het water en de Geest?’ Dan kan ik op deze vraag meteen en duidelijk ‘Ja’ antwoorden. Het geheim om de gerechtigheid van God te verkrijgen, is te geloven in het evangelie van het water en de Geest. 
De reden hiervoor is dat het evangelie van het water en de Geest de waarheid is en omdat het Gods liefde en Zijn gerechtigheid openbaart. Het is ook omdat het evangelie van het water en de Geest de verlossing van de zonde bevat die God de mensheid gratis heeft gegeven, de weg om Zijn kinderen te worden, de zegening van het eeuwige leven waardoor men de Heilige Geest kan ontvangen, en de fysieke en geestelijke zegeningen op aarde. 
De Apostel Paulus zei dat Gods gerechtigheid volledig geopenbaard wordt in het evangelie van het water en de Geest dat hij predikte. Daarom is het opwerpen van de menselijke gerechtigheid, zonder Gods gerechtigheid te kennen, voor God een zonde. Bovendien is een evangelie dat alleen in het bloed aan het Kruis gelooft, maar niet Gods gerechtigheid bevat, vals. 
Gods gerechtigheid verwijst naar het ware evangelie van het water en de Geest dat Hij gegeven heeft. Het Oude en Nieuwe Testament, samen, redden ons van onze zonden. Het Oude Testament bereidt het Nieuwe Testament voor en het Nieuwe Testament vervult de woorden van belofte in het Oude Testament. God redde ons van de zonden van de wereld door ons het ware evangelie te geven waarin Zijn gerechtigheid volledig wordt geopenbaard. Aldus redde Hij de mensheid van alle zonden. 
Op dit moment zou de hele wereld moeten terugkeren naar het evangelie van het water en de Geest. Het enige evangelie dat mensen van zonde redt, is het oorspronkelijke evangelie van het water en de Geest. Broeders, de hele wereld moet terugkeren naar het evangelie van het water en het bloed. Ze moeten terugkeren naar het evangelie van het water en de Geest, dat Gods gerechtigheid bevat. 
De reden hiervoor is dat het evangelie van het water en de Geest de enige waarheid is die ons van zonde kan redden. Alleen het evangelie dat Gods gerechtigheid bevat, kan ons redden, ons zondeloos maken en ons in Gods kinderen veranderen. Bovendien beschermt de Heilige Geest in ons hart Gods mensen en de Heilige Geest bidt voor ons, zegent ons, blijft altijd bij ons en geeft ons het eeuwige leven als geschenk. 
Het is zeer bedroevend om te zien dat er zoveel mensen zijn die niet eens aandacht besteden aan dit evangelie. Ik hoop dat iedereen in dit evangelie van het water en de Heilige Geest gaat geloven door een duidelijk begrip van Jezus’ doopsel te hebben. Het doopsel dat Jezus van Johannes ontving is niet iets dat Jezus accepteerde omdat Hij nederig was. De reden waarom Hij gedoopt werd, was om alle zonden van deze wereld te dragen. Johannes, de grootste ooit geboren uit een vrouw, legde zijn handen op Jezus’ hoofd toen hij Jezus doopte. Dit vormt een parallel met het opleggen van de handen van de Hogepriester op het hoofd van smetteloze zondeoffers in het Oude Testament (Leviticus 16:21). Jezus’ dood aan het Kruis was een gevolg van het feit dat Hij de zonden op Zijn lichaam had overgenomen, en het loopt parallel met het bloedvergieten van het zondeoffer en het sterven na het opleggen van handen. 
Omdat dit evangelie van het water en de Heilige Geest in zowel het Oude als ook het Nieuwe Testament wordt genoemd, heeft iedereen die in het andere evangelie gelooft dat delen van het oorspronkelijke evangelie weglaat, een verkeerd geloof. Het belangrijkste en allereerste wat Jezus deed toen Hij naar deze wereld kwam, was Zich door Johannes te laten dopen. Het is verkeerd van u om te geloven dat Zijn doopsel alleen symbolisch is en te denken dat Jezus gedoopt werd uit nederigheid.  
Wat voor soort persoon is een ketter? In Titus 3:10 staat geschreven, “Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning; Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.”  Een ketterse mens is een persoon die zichzelf veroordeelt. Een zelf-veroordelend persoon betekent iemand die toegeeft en biecht dat hij/zij zonde bezit. Een christen die zegt “Ik ben een zondaar”   is daarom een ketterse mens, d.w.z. een ketter. Er staat geschreven, “Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning.”
Omdat dit soort christen pervers en verrot is, mag een zondeloze heilige niet in de buurt komen van zo’n ketter. Hij is iemand die zichzelf veroordeelt omdat zijn eigen geloof en religieuze leven zijn weggerot. Een persoon die onvergeeflijke zonden voor God begaat, is iemand die niet zondeloos wil zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, maar in plaats daarvan de zonde blijft begaan door Zijn absolute zaligmaking voor God te verwerpen terwijl hij/zij zegt dat hij/zij nog steeds een zondaar is. Iemand die zichzelf veroordeelt terwijl hij/zij denkt dat hoewel hij/zij in Jezus gelooft, hij/zij nog steeds zonde heeft en hij/zij zichzelf daarom een zondaar noemt, is een ketter op weg naar de hel. 
Sommige christenen plakken een sticker op de achterkant van hun auto waarop staat, ‘Het is mijn schuld.’ Dit lijkt zo’n vriendelijk en warm gezegde als het door mensenogen wordt bekeken. Maar in werkelijkheid betekent het dat, aangezien het allemaal uw eigen schuld is, zaken als naar de hel gaan, een ketterse mens en vervloekt worden, allemaal uw eigen schuld is. ‘Het is mijn schuld’ is een paradoxaal gezegde dat men deugdzaam gaat leven. Een aanhanger van zo’n slogan, die denkt dat hij/zij deugdzaam kan leven, daagt echter rechtstreeks Gods woorden uit die mensen omschrijven als zaden van ongerechtigheid. Diegenen die dat soort menselijke gedachten najagen, zullen uiteindelijk allerlei soorten vloeken ontvangen.  
Zijn er toevallig mensen onder u die zichzelf veroordelen? Dan moet u nogmaals aandachtig luisteren naar mijn preek over Romeinen hoofdstuk 3, waarin staat dat de vergeving van zonde geen betrekking heeft op de Doctrine van Rechtvaardiging. Romeinen spreekt hier zeer gedetailleerd over. De Apostel Paulus wist van tevoren wat mensen op een dag zouden zeggen en daarom zei hij van tevoren dat zondeloos worden inhoudt, dat u echt zonder zonde wordt en niet alleen een zondaar rechtvaardig noemt. Hij getuigde ook duidelijk dat alleen het evangelie van het water en de Geest de waarheid is. Daarom is het normaal dat diegenen die alleen in het bloed van het Kruis geloven, onwetend en dom worden tijdens het lezen van Romeinen. 
De Brief van de Apostel Paulus aan de Romeinen is zo’n geweldig Schriftgedeelte omdat het getuigt van het evangelie van het water en de Geest. Iemand moet rechtvaardig worden nadat hij/zij in Jezus is gaan geloven, zelfs als hij/zij oorspronkelijk een zondaar was voordat hij/zij ging geloven. Iemand moet werkelijk een rechtvaardig persoon worden, die geen zonde meer in zijn hart heeft. Dit is hoe iemand het juiste soort van geloof krijgt.  
Ik hoop dat zelfs als op dit moment het geloof van mensen niet compleet is, hun geloof uiteindelijk tot volmaaktheid zal komen, omdat zij geluisterd hebben naar de woorden van het water en de Geest door de wedergeboren Kerk. Leer alstublieft meer over het evangelie van het water en de Geest door deze preken en bevestig de woorden van waarheid. 
Ik geloof dat God ons de rijkdom van hemelse zegeningen zal schenken.