Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 1-3] De Rechtvaardigen Zullen Leven door het Geloof (Romeinen 1:17)

(Romeinen 1:17)
“Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”
 

We moeten leven door Geloof
 
Waardoor leven de rechtvaardigen? Door geloof. De rechtvaardigen leven door geloof. In feite is het woord ‘geloof’ erg gewoon, maar het is de kern van de Bijbel. De rechtvaardigen leven alleen door geloof. Waardoor leven de rechtvaardigen? Zij leven door het geloof in God. Ik hoop dat we verlicht zullen worden door dit gedeelte omdat we het vlees en de Heilige Geest in ons hebben. We hebben de neiging om veel van de Geschriften met onze eigen gedachten te interpreteren, zonder de werkelijke betekenissen te kennen die in de Bijbel verborgen zijn, hoewel we de Bijbel misschien letterlijk begrijpen. We hebben gelijktijdig het vlees en de Geest. Daarom zegt de Bijbel dat wij, de rechtvaardigen, zullen leven door het geloof omdat we de verlossing van de zonden hebben.
 

Maar het probleem is dat het vlees niet goed kan doen 
 
Maar het probleem is dat we ook het vlees hebben. Dus in veel gevallen oordelen we naar het vlees. Soms beoordelen en onderscheiden we iets met bepaalde gedachten van het vlees, en daarom geloven we niet volledig in Zijn woord als het om geloof gaat. De Bijbel zegt echter eenvoudig dat de rechtvaardigen alleen door geloof zullen leven. Wat betekent dit dan? U denkt misschien, ‘Waar zijn de rechtvaardigen die niet door het geloof leven? Waarom legt u de nadruk op dit vers? Is het niet gewoon een van de verzen in de Geschriften?’
Vandaag wil ik u over dit vers vertellen. We moeten door geloof leven. We beseffen onze onwetendheid pas als we iets proberen uit te leggen, hoewel we denken dat we er in onze gedachten veel over weten. Wie is de tegenstander waartegen een zondaar vecht? De persoon die niet wedergeboren is, vecht met zijn/haar eigen gedachten en zijn/haar vlees. Met wie vecht de wedergeboren persoon? Het vlees en de geest binnenin de persoon vechten tegen elkaar. U zal zich afvragen waarom ik herhaal wat we al weten, maar ik wil dit herhaaldelijk uitleggen omdat het de moeite waard is om te zeggen.
Zelfs in een wedergeboren heilige, vechten zijn/haar vlees en geest voortdurend met elkaar omdat hij/zij ook het vlees heeft. Er is een instinctief deel in het vlees dat er de voorkeur aan geeft overvloedig te leven, alle problemen aan te pakken, in plaats van uit het geloof te leven. Er is ook een instinctief deel in het vlees van een rechtvaardig persoon, die overvloedig wil leven, proberend een perfectie te bereiken zonder fouten te maken, wat verre is van het leiden van een leven volgens het geloof zoals God hun dat gezegd heeft. 
Dus het vlees van de rechtvaardigen wil ook perfectie bereiken, zelfs in de geestelijke werken, in een poging elk geestelijk probleem perfect aan te pakken, en tegelijkertijd in de hoop vleselijke perfectie te bereiken. Maar kan iemand een geloofsleven leiden door het vlees? Net als Paulus zei, “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik” (Romeinen 7:19), het vlees doet nooit goed. We hebben een instinct in het vlees dat statig wil leven voor God, ook al kan het vlees niet anders dan slecht te handelen. 
 

We kunnen het geloofsleven niet leiden met het vlees
 
Strikt genomen, is het proberen een vroom leven te leiden met het vlees dus ver van het hebben van het juiste geloof. We hebben tegenstrijdige gedachten en instincten tegenover God vanuit een Bijbels oogpunt. Om in het vlees perfect te zijn en een geloofsleven te leiden zonder enige problemen met het vlees, is onmogelijk. Het menselijke vlees is als stof. De Bijbel zegt, “Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn” (Psalmen 103:14). Het is net als damp die voor een korte tijd verschijnt en dan weer verdwijnt omdat het onvolledig is.
Hebben zowel het vlees van een wedergeboren persoon als een persoon die niet wedergeboren is het vermogen om niet te zondigen? Kan een wedergeboren persoon het vermijden te zondigen? We hoeven niet door het geloof te leven als het vlees kan overleven zonder te zondigen. Zouden we dan kunnen leven door de kracht van het vlees? We weten zeker dat het niet mogelijk is. Het probleem is of we weten en herkennen dat, ondanks het feit of we al dan niet wedergeboren zijn, het vlees zo zwak is dat het blijft zondigen. 
Hoeveel weten we over ons vlees? Hoeveel weten we over onszelf? U denkt misschien dat u uzelf voor 100% kent, maar uw identiteit is ver van uw ware karakter, omdat u niet echt gelooft dat u zondig bent. Hoeveel procent denkt u dat u over uzelf weet? Zelfs 50% zou te veel zijn. Mensen begrijpen zichzelf gewoonlijk maar voor 10 of 20%. In werkelijkheid kennen ze ongeveer 10 of 20% van zichzelf, hoewel ze denken dat ze zichzelf voor 100% kennen. Als ze denken dat ze enorm slechte dingen hebben gedaan, schamen zij zich en stoppen ze met het volgen van de Heer. Vervolgens vragen ze zich af of ze wel of niet hun geloof tot het einde kunnen behouden, en komen tot de conclusie dat het onmogelijk is. 
Smerig water en vuilnis komen in zwermen uit de leiding van het menselijk denken. Het lijkt voor hen onmogelijk om door geloof een vroom leven te leiden. “Oh! Ik denk dat het niet langer mogelijk is de Heer te volgen. Ik dacht dat mijn vlees beter zou worden nadat mijn zonden voor eens en altijd waren uitgewist, maar mijn vlees is nog steeds zwak en ik schiet tekort in perfectie, ook al is het lang geleden dat ik wedergeboren ben. Het vlees is nutteloos en lelijk.” We weten niets over onszelf, en we willen vooral ook niet onze fouten van ons vlees toegeven. Het resultaat is dus dat we geen gelovige levens kunnen leiden als we zien dat veel vleselijke gedachten uit het vlees komen. We kunnen nooit een geloofsleven leiden door het vlees. Wat is het vlees van een mens? Zal het vlees van een mens geleidelijk aan geheiligd worden en een volmaakt leven leiden voor God als het goed getraind wordt door zijn eigen beproevingen? Het is absoluut onmogelijk, en het vlees kan niet anders dan zondigen tot de laatste adem.
 


Hoe leven de rechtvaardigen dan?

 
“Voorts wanneer gijlieden afgedwaald zult zijn, en niet gedaan hebben al deze geboden, die de HEERE tot Mozes gesproken heeft. Alles, wat u de HEERE door de hand van Mozes geboden heeft; van dien dag af, dat het de HEERE geboden heeft, en voortaan bij uw geslachten. Zo zal het geschieden, indien iets bij dwaling gedaan, en voor de ogen der vergadering verborgen is, dat de ganse vergadering een var, een jong rund, zal bereiden ten brandoffer, tot een liefelijken reuk den HEERE, met zijn spijsoffer en zijn drankoffer, naar de wijze; en een geitenbok ten zondoffer. En de priester zal de verzoening doen voor de ganse vergadering van de kinderen Israels, en het zal hun vergeven worden; want het was een afdwaling, en zij hebben hun offerande gebracht, een vuuroffer den HEERE, en hun zondoffer, voor het aangezicht des HEEREN, over hun afdwaling. Het zal dan aan de ganse vergadering der kinderen Israels vergeven worden, ook den vreemdeling, die in het midden van henlieden als vreemdeling verkeert; want het is het ganse volk door dwaling overkomen. En indien een ziel door afdwaling gezondigd zal hebben, die zal een eenjarige geit ten zondoffer offeren. En de priester zal de verzoening doen over de dwalende ziel, als zij gezondigd heeft door afdwaling, voor het aangezicht des HEEREN, doende de verzoening over haar; en het zal haar vergeven worden. Den inboorling der kinderen Israels, en den vreemdeling, die in hunlieder midden als vreemdeling verkeert, enerlei wet zal ulieden zijn, dengene, die het door afdwaling doet” (Numeri 15:22-29).
“Voorts wanneer gijlieden afgedwaald zult zijn, en niet gedaan hebben al deze geboden, die de HEERE tot Mozes gesproken heeft.” Er zijn veel soortgelijke uitdrukkingen zoals ‘onopzettelijk zondigen’ in de Bijbel. Het vlees zondigt onopzettelijk en doet dat wat niet gedaan mag worden. Ik vroeg u of het mogelijk was dat het vlees volmaakt werd, maar het kan niet volmaakt worden, zelfs niet nadat we de vergeving van zonde hebben ontvangen. Het vlees lijkt in het begin volmaakt rechtvaardig te zijn, direct nadat we de verlossing hebben ontvangen. Maar in feite helpt het ons niet om onszelf te onthullen, maar in plaats daarvan verbergt het ons. Het vlees morst vuilnis en zondigt de hele tijd. Het vlees begaat altijd zonden die God haat. Zondigt het vlees niet ontelbare keren? Leeft het vlees altijd, zoals God dat wil? Het vlees doet altijd wat God niet wil. Het vlees zondigt altijd oncontroleerbaar. 
De wet van God bestaat uit de Tien Geboden en het heeft 613 gedetailleerde artikelen. “Gij zult geen afgoden voor mij hebben. Gij zult voor uzelf geen gesneden afbeelding maken. Gij zult de naam van de Heer uw God niet misbruiken. Herinner de Sabbat dag, houdt het heilig. Eert uw vader en uw moeder. Gij zult niet doden. Gij zult geen overspel begaan. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis afleggen tegen uw naaste. Gij zult niet het huis van uw naasten begeren.” De eerste vier geboden zijn de geboden die in de relatie met God moeten worden gehouden. De rest van de geboden, vanaf het vijfde tot en met het tiende gebod, zijn geboden die onder de mensen moeten worden gehouden. Maar wil het vlees de wet gehoorzamen?
Er zijn oversteekplaatsen voor voetgangers op de weg zodat voetgangers veilig de weg kunnen oversteken. Maar het vlees wil zich niet aan de verkeersregels houden. Mensen steken de straat over op deze oversteekplaatsen uit angst dat anderen naar hun kijken. In feite willen ze de wet niet gehoorzamen. Als niemand in de buurt is, steken zij de straat over terwijl ze de verkeerstekens negeren.
Het vlees zondigt automatisch. Als zij goed opgeleid zijn, moeten ze zich aan de verkeersregels houden, of andere mensen naar hun kijken of niet. Zij worden echter alleen door het vlees erkend. We haten het om de straat volgens de verkeersregels over te steken, en we proberen zo veel mogelijk ze niet te gehoorzamen. 
Wat is dan het doel van God die ons de wet gaf? De wet geeft ons kennis van de zonde (Romeinen 3:20). Door de wet, komen we te weten dat we zondaars zijn die altijd ongehoorzaam zijn aan de Tien Geboden. We zondigen altijd. De wet vereist altijd dat we goed doen en geen kwaad doen. Desalniettemin, zondigt ons vlees altijd omdat het te zwak is om zich aan de wet te houden. De Bijbel zegt dat de rechtvaardigen door het geloof zullen leven. Maar hoe leven de rechtvaardigen, die dit vlees hebben, door geloof? Zij kunnen ook niet volgens de wet in hun vlees leven, dus hoe leven zij? De rechtvaardigen leven door het geloof in God.
De Geest wil de wil van God volgen, maar het vlees begaat altijd zonden, ongehoorzaam aan alle artikelen van de Tien Geboden. Het vlees zondigt om beurten, vandaag deze zonde begaand, en morgen die zonde. Er zijn zonden die het vlees liever begaat dan andere zonden. Het vlees van een mens zondigt zijn hele leven. Klopt dit of niet? 
Laten we het vijfde gebod eens bestuderen. “Eert uw vader en uw moeder.” Het is volkomen redelijk, en mensen proberen zich eraan te houden, ook al kunnen ze dat niet de hele tijd. Dus laten we het bespreken ervan overslaan. De volgende is “Gij zult niet doden.” We doden allemaal anderen in onze gedachten, terwijl slechts enkele mensen daadwerkelijk naar het vlees doden. Laten we dit echter ook overslaan, want doden is zo’n ernstige zonde. De volgende zijn “Gij zult geen overspel begaan” en “Gij zult niet stelen.” Deze zonden worden gemakkelijk in ons dagelijks leven begaan. Sommige mensen hebben een aangeboren talent te stelen of overspel te plegen. Zij hebben er een gewoonte van gemaakt om deze zonden te begaan. Begeren zij niet ook? (De Bijbel zegt dat begeren ook een zonde is.) Zij zijn ook goed in het wegnemen van andermans bezittingen van hun eigenlijke plaatsen (stelen). Het vlees doet dit soort slechte daden wanneer het maar wil. 
Laten we aannemen dat we slechts één of twee soorten zonden begaan onder tien soorten zonden. Maakt dat ons rechtvaardig voor God? Nee, dat doet het niet. We zijn niet rechtvaardig en goed door het vlees voor God, want zelfs het kleinste beetje zonde is een zonde. Het vlees zondigt herhaaldelijk, vandaag en morgen, totdat we sterven. Het vlees kan niet anders dan te zondigen voor God totdat we sterven. Dus, bent u ooit zelfs maar één dag voor God rein en geheiligd geweest? Laten we naar het vlees kijken, het scheiden van de geest. Heeft u nooit voor God gezondigd, bent u volmaakt geweest door het vlees? Men zondigt zelfs als men slaapt. Hij geniet ervan om zelfs tijdens het dromen naar vulgaire beelden te kijken, denkend aan mooie vrouwen door de verbeelding. We zondigen allemaal. 
Het vlees doet wat God ons zegt niet te doen en het doet niet wat Hij ons verteld te doen. Het vlees is altijd hetzelfde, zelfs nadat onze zonden zijn uitgewist. Hoe kunnen we perfect worden? Wat is de weg naar de zaligmaking als ons vlees niet volledig kan zijn? Is het echter niet mogelijk door Jezus Christus? 
We zijn het die deze zonden hebben begaan. Hebben we gezondigd voor Jezus? ─Ja, we hebben gezondigd. Zondigen we nu of niet? ─Ja, dat doen we. Blijven we zondigen? ─Ja, dat doen we. We zullen zondigen tot onze sterfdag, zolang we vlees hebben. We zijn zondige wezens die alleen kunnen zondigen tot onze laatste adem. Hoe kunnen we dan van al onze zonden verlost worden? Ten eerste, als u nog niet wedergeboren bent, moet u toegeven dat u een zondaar bent in het aangezicht van de Heer om al uw zonden uit te wissen. Na verlost te zijn, hoeven we niet te biechten dat we zondaars zijn, maar we moeten toegeven dat we gezondigd hebben. We moeten onze zonden toegeven nadat we ons door de wet bewust zijn geworden wanneer we gezondigd hebben, zelfs als we soms goede dingen met het vlees doen onder het mom goed te zijn. We moeten toegeven dat een zonde een zonde is.
 


We zijn geheiligd door geloof

 
Hoe gaan we dan om met het probleem van de zonde nadat we het toegegeven hebben? Zijn we geheiligd door te geloven dat Jezus al onze zonden wegnam door gedoopt te worden van Johannes de Doper en doordat Hij veroordeeld werd aan het Kruis om ons te verlossen? ─Ja─ Wij zijn geheiligd door te geloven dat alle zonden die door het vlees begaan zijn aan Jezus werden doorgegeven toen Hij gedoopt werd. Wat betekent de passage “De rechtvaardigen leven uit het geloof” dan?
Geloof te hebben is om in de Geest te geloven, niet in het vlees. Alleen het geloof in God, Zijn woord, Zijn wet en Zijn verlossing kan ons heiligen, en we kunnen volmaakt zijn nadat we rechtvaardig zijn geworden door in Hem te geloven. Is dit waar of niet? Het is waar. Het vlees is nog steeds zwak en verre van perfectie, zelfs als we rechtvaardig worden door de vergeving van zonde te ontvangen. De Bijbel zegt, “Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid” (Romeinen 10:10). Maar het vlees is altijd zwak en onvolmaakt, net als dat van de Apostel Paulus. Daarom kunnen we niet rechtvaardig worden noch de rechtvaardigheid geleidelijk aan bereiken met het vlees. Het vlees kan geen rechtvaardig leven leiden.
De enige manier waarop de rechtvaardigen kunnen leven, is door in God te geloven, namelijk door de vergeving van zonden en zegeningen te aanvaarden, die God ons heeft gegeven. We kunnen geheiligd worden en rechtvaardig blijven, terwijl we voor eeuwig afhankelijk zijn van Zijn gerechtigheid, die we van God hebben ontvangen, en eeuwig leven leiden door ons geloof in Hem. Ons leven hangt af van het geloof in God. De Bijbel zegt dus dat de rechtvaardigen door het geloof zullen leven. We zijn geheiligd door geloof en handhaven Gods gerechtigheid door geloof te hebben en ernaar te leven. Ook al is het vlees niet rechtvaardig, is het dwaas om te proberen geleidelijk aan geheiligd te worden, want dat is onmogelijk. We kunnen alleen leven als we Gods hulp ontvangen door te geloven dat Hij onze God, onze Heer en onze Herder is. 
Dus de Apostel Paulus zegt, “De rechtvaardige zal uit geloof leven,” citerend uit Habakuk uit het Oude Testament. Hij zei ook, “Want de gerechtigheid Gods wordt in hetzelve (evangelie) geopenbaard.” Wat is de gerechtigheid van God? Is het hetzelfde als de gerechtigheid van mensen? Heiligt het ons door zonden beetje bij beetje te verminderen? Zijn we perfect omdat we niet meer zondigen nadat we in Jezus zijn gaan geloven of door geloof te hebben? 
Alleen in het evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard, en het heiligt ons alleen perfect, door de vergeving van zonden, omdat we nooit rechtvaardig kunnen zijn met het vlees. “Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof.” Dit betekent dat we alleen rechtvaardig kunnen worden door het geloof. De rechtvaardigen leven door geloof in God te hebben nadat zij rechtvaardig zijn geworden. De rechtvaardigen worden rechtvaardig, handhaven Gods gerechtigheid en ontvangen al Zijn zegeningen door geloof. 
 

We moeten leven door het geloof
 
Leven door geloof is zo. De wil van een mens brokkelt gemakkelijker af dan een zandkasteel, hoe sterk hij ook is. Hij/zij zal zeggen, “Ik zal dit en dat doen, Heer.” Het vlees kan het echter niet. We leven door het geloof in de Heer en het woord van de verlossing van zonde en wet, nadat we de vergeving van zonden hebben ontvangen. Veranderd het vlees om goedaardig, lang en slim te zijn als we een lang geloofsleven leiden? Nooit. Om dus door het geloof te leven, is om absoluut in God te geloven. We worden rechtvaardig door absoluut geloof in het evangelie te hebben en door al Gods zegeningen te ontvangen door ons geloof in Hem.
De rechtvaardigen zullen leven door het geloof. Dat wil zeggen, we leven door ons geloof in God. Gelooft u dit? ─Ja─ Heeft u te veel verwachtingen van uw vlees? Denkt u, ‘Ik verwacht maar ongeveer 20%, mijn vlees is nog steeds goed in dit deel, hoewel mijn vlees in andere delen niet goed is?’ De Bijbel zegt echter, dat de rechtvaardigen door het geloof zullen leven. God zegt dat iemand niet uit het vlees kan leven, nog niet voor 0.1%. Heeft u een geest om het geloof te behouden totdat de Heer terugkomt door niet te zondigen, en door zelfs maar een klein beetje een verwachting van het vlees te hebben? 
We zijn rechtvaardig door het geloof in Jezus, ongeacht hoeveel zonden we hebben begaan. We zijn zondaars in het vlees, hoe goed we ook zijn, als we niet in Jezus geloven. We worden geheiligd als we voor 100% in Jezus geloven, maar we worden zondaars als we niet voor 100% in Hem geloven. Is God verheugd als we minder zonden per dag begaan? Maakt het God verheugd als we rechtvaardig zijn door het vlees?
 

De gerechtigheid van God heeft ons rechtvaardig gemaakt
 
Laten we kijken naar Romeinen 3:1-8. “Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt. Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.) Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot Zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is.”
De Apostel Paulus zei, “Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt?” Is God onrechtvaardig en fout als Hij een menselijk wezen redt wiens vlees zondigt totdat hij/zij sterft met Zijn genade? Wat de Apostel Paulus vroeg in ruil voor diegene die hem belachelijk hadden gemaakt betekent, “Hoe meer onze zwakheid aan het licht komt, des te groter zal de gerechtigheid van God zijn die ons van al onze zonden verlost.” De Apostel Paulus spreekt tot diegenen die zich afvragen hoe een menselijk wezen die zijn hele leven zondigt, geheiligd kan worden. Hij zegt dat menselijke zwakheid is om de gerechtigheid van God te openbaren. Mensen, wiens vlees niet anders kan dan te zondigen tot hun laatste adem, tonen de grootheid van Gods gerechtigheid door hun zwakheid. 
Gods gerechtigheid betekent niets als iemand rechtvaardig kan zijn door zijn/haar eigen inspanningen samen met Zijn gerechtigheid; als iemand voor 97% gered kan worden door Gods hulp en voor 3% door zijn/haar eigen inspanningen. Paulus zegt dat alleen God, door Jezus, perfect diegenen redde die doorgaan met zondigen tot de dood. Onze ongerechtigheid openbaart dus de rijkdom van Gods gerechtigheid. Het vlees kan het niet helpen om elke dag te zondigen totdat het sterft; het is niet in staat zelfs maar voor één dag volmaakt te zijn. Het feit dat Jezus deze onvolmaakte zondaars perfect van hun zonden redde, openbaart de gerechtigheid van God nog meer. Dus zei de Apostel Paulus, “En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is” (Romeinen 3:8). 
Kunnen we rechtvaardig worden door het vlees? Kan ons vlees volmaakt worden nadat we de vergeving van zonden hebben ontvangen? Het vlees kan dat niet. Kunnen u en ik, alle andere mensen van de wereld erbuiten latend, rechtvaardig worden door het vlees? ─Nee─ Maar heeft de Heer ons volmaakt gered of niet? ─Ja─ De Heer heeft ons volmaakt van al onze zonden gered. Hebben wij zonden als we met ons hart in Jezus geloven? ─Nee─ We hebben geen zonden, hoe onrechtvaardig we ook zijn.
De Heer zei, “Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings; Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken; Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze” (Mattheus 5:33-37). Zweren is een zonde, want u kunt zich niet aan uw eed houden. Dus zweer niet noch maak een belofte om iets later te doen. Geloof alleen in Zijn woorden, en u zult leven. U kunt rechtvaardig worden als u in Zijn gerechtigheid gelooft en de Heer zal u helpen als u in Hem gelooft. 
Er zijn zoveel illusies. We hebben het criterium van het vlees en oordelen ernaar omdat we vlees hebben. Daarom is er een rechter in ons die niet in verband staat met het geloof in Gods woord. Er zijn twee rechters in ons. Eentje zijn wijzelf, en de ander is Jezus. Dus proberen ze allebei in ons te heersen. We neigen ertoe de wetten van het vlees te maken en ermee te oordelen omdat we het vlees hebben. Het vlees verteld ons, “Je bent goed zelfs als je doorgaat met zondigen. Ik zal je goedkeuren om rechtvaardig te zijn, zelfs als je vlees niet 100% rechtvaardig is.” De rechter van het vlees geeft u altijd goede punten.
De rechter van Gods gerechtigheid verlangt echter van ons dat we 100% zondeloos zijn. Hij is heilig. We kunnen alleen rechtvaardig worden door de vergeving van zonden door geloof te ontvangen. Daarom hebben gelovigen in Zijn evangelie al Gods gerechtigheid bereikt. We zijn al rechtvaardig geworden. Diegene die in God geloven, leven werkelijk. Zij zijn gezegend met Gods hulp. De rechtvaardigen zullen leven door het geloof. Dit betekent dat ongelovigen en zij die volgens het vlees leven, niet kunnen leven. Ik vertel u slechts een klein deel van het grote geheel. Ik vertel het u herhaaldelijk en leg de betekenis in detail uit, net zoals we botten keer op keer koken totdat de soep wit wordt.
 

We hebben geloof nodig
 
Het is belangrijk om de Bijbel kennen, maar hoeveel we erin geloven is nog belangrijker. Sommige mensen geloven alleen in Gods Schepping in de Geschriften. Sommige mensen geloven zowel dat God de hemels en de aarde heeft geschapen en dat Jezus alleen de erfzonde heeft weggewassen. Zij geloven dat hun dagelijkse zonden iedere dag weggewassen moeten worden. Zij maken hun eigen oordelen volgens de wet van het vlees. Hoeveel geloven wij? De rechtvaardigen zullen leven door geloof. Om rechtvaardig te worden en te leven is alleen mogelijk door het geloof. Vanaf het begin tot en met het einde, hebben we geloof in God nodig.
Dus hoeveel gelooft u? Gebeurt het dat u uzelf meet naar uw eigen maatstaven, gevangen in vleselijke gedachten, denkend, ‘Ik ben toch best in orde, mijn vlees is goed’ of ‘Ik ben te zwak om in God te geloven’? Geeft u uzelf punten, vandaag 80% en de volgende dag 95%, maar slechts 5% op bepaalde dagen, terwijl u denkt, ‘Het zou beter geweest zijn als ik niet geboren was.’ Denkt u zo? ─Ja─ Ik ook.
Ik ben soms ook zo. Zelfs als ik mezelf probeer op te beuren, denk ik, “Het zou beter zijn geweest als ik niet in de Heer had geloofd en Hem niet had gekend. Het lijkt moeilijker te worden om een vroom geloofsleven te leiden. Het is tot nu toe verschrikkelijk geweest. Ik sta voor een dilemma om de toekomst te zien en het verleden te kunnen herinneren. Ik ben prijzenswaardig dat ik tot nu toe op de een of andere manier een leven van geloof heb geleid. Maar ik zal van nu af aan niet goed met U kunnen wandelen, Heer. Hoe gevoelig voor zonde werd ik sinds ik U ken. Er zijn veel gedachten en criteria uit mij gekomen sinds ik U ken. Ik heb U nauwelijks gevolgd, Heer, ik ken U niet precies. Maar nu heb ik geen zelfvertrouwen meer om U te volgen. Waarom? Omdat ik weet dat God heilig en perfect is. Oh! Heer, ik kan U niet meer volgen. Ik heb geen vertrouwen.”
Daarom zegt God ons dat we uit geloof moeten leven, omdat Hij ons goed kent. Hij zegt, “U moet rechtvaardig en gezegend blijven door geloof. Al uw zonden werden aan Jezus Christus doorgegeven door Zijn doopsel. U zondigt altijd als Ik uw vlees over de wet reflecteer. Geef dus toe dat U niet anders kunt dan te zondigen. Nam uw Verlosser al uw zonden weg of niet? ─Ja, dat deed Hij─ Zijn al uw zonden aan uw Verlosser doorgegeven, of niet? ─Ja─ Heeft u dan zonde of niet? ─Nee─ Heeft de Heer u gered of niet? ─Ja─ Dan veranderen bewolkte en donkere dagen in zonnige dagen, zoals de woorden in het liedje: “Vandaag heb ik zonneschijn in Mijn Ziel.”
 


We kunnen geen zondaars worden

 
Het is misschien hopeloos als we aan de toekomst denken, maar het is zonnig en helder als we met geloof naar de Heer kijken. Daarom zegt God dat de rechtvaardigen door geloof zullen leven. Gelooft u dit? ─Ja─ We zijn gered door het geloof en we leven er ook naar. In wie geloven wij? We leven door in God te geloven. Alleen de rechtvaardigen kunnen leven door geloof. Gelooft u dat? ─Ja─ Kunt u Gods gerechtigheid handhaven door het vlees goed te trainen? ─Nee─ Wordt de gerechtigheid van God ongeldig als het vlees kwaad doet? Worden we weer zondaars? ─Nee─ 
De Apostel Paulus zei in Galaten 2:18, “Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelven tot een overtreder.” Een persoon die gelooft dat al zijn/haar zonden door de doop op Jezus Christus zijn overgedragen en dat Hij voor hem/haar aan het Kruis is veroordeeld, kan nooit meer een zondaar worden. Een persoon die Jezus niet ontkent, wordt onmiddellijk geheiligd en zondeloos omdat al zijn/haar zonden aan Hem zijn doorgegeven en hij/zij kan nooit meer een zondaar zijn. Snapt u dit? ─Ja─ 
God, die ons redde, is altijd onze Heer en onze Vader. God helpt ons altijd en Hij is met ons tot het einde van de wereld. Dat is de reden waarom Hij zegt, “Leef door geloof. Ik zal u helpen als u in Mij gelooft. Engelen zullen u wedergeborenen dienen.” Engelen zijn de dienaren tussen God en ons. Zij vertellen de Heer alles over ons. God maakte ons Zijn kinderen. Wij waren van nature zondaars. We kunnen nooit rechtvaardig worden door de daden van het vlees, maar we zijn rechtvaardig geworden door geloof. 
We danken de Heer. De Heer is door geloof onze Herder en Vader geworden.