Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 7-1] Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 7

Nadenkend over het feit dat vóór zijn verlossing zijn vlees ter dood was veroordeeld door de Wet van God, maakte de Apostel Paulus de geloofsbelijdenis dat hij, door in Jezus Christus te geloven, dood was voor de zonde. Voordat we de gerechtigheid van God ontmoetten ─dat wil zeggen, voordat we wedergeboren waren─ leefden zij die in Christus geloofden onder de heerschappij en de vloek van de Wet. De Wet zou dus macht over ons hebben gehad als we niet van onze zonden waren verlost door Jezus Christus te ontmoeten, die ons de gerechtigheid van God bracht. 
Paulus sprak over geestelijke zaken die niet gemakkelijk in het vlees begrepen kunnen worden - dat wil zeggen, dat zij die dood zijn voor de zonde niet langer onder de heerschappij van de zonde staan, net zoals een vrouw wiens echtgenoot is overleden volledig is bevrijd van haar verplichtingen jegens haar echtgenoot. Deze passage klinkt misschien eenvoudig, maar het is een geestelijke cruciale passage. Het betekent dat, of ze het nu leuk vinden of niet, zij die Gods gerechtigheid niet hebben ontmoet, in feite voorbestemd zijn om onder de vloek van de Wet te leven. Dit komt omdat ze het probleem van hun zonden nog niet hebben opgelost. 
Romeinen 6:23 verteld ons dat “De bezoldiging van de zonde de dood is,” wat betekent dat de zonde pas zal verdwijnen als het loon is betaald. Als iemand in Jezus gelooft, maar de door Jesus gegeven gerechtigheid van God niet kent, dan leeft hij/zij nog steeds in zonde en moet hij/zij het loon van de zonde betalen. Dit is waarom we Gods gerechtigheid door Jezus Christus moeten ontmoeten. Alleen door de gerechtigheid van God te ontmoeten, kunnen we dood zijn voor onze zonden, bevrijd van de Wet en getrouwd zijn met onze nieuwe bruidegom Christus Jezus. 
 
 

Op weg naar Christus, na dood te zijn voor de zonde 


Paulus zei tegen zijn broeders in Rome, “gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.” U moet goed begrijpen wat het is om ‘der wet gedood te zijn door het lichaam van Christus.’ Niemand kan naar Christus gaan zonder dood te worden voor de zonden door het lichaam van Christus. Met andere woorden, onze zonden moeten met het lichaam van Jezus Christus sterven. Dit is alleen mogelijk wanneer men gelooft in het doopsel van Jezus door Johannes en in Zijn dood aan het Kruis.
We kunnen met Christus sterven voor de zonde door in Jezus’ doopsel door Johannes te geloven. Omdat Jezus stierf met alle zonden van de mensheid, die aan Zijn lichaam waren doorgegeven door Zijn doopsel van Johannes, zijn onze zonden ook met Hem gestorven als wij hierin geloven. Dat alle zonden van de wereld aan Jezus door Zijn doopsel van Johannes zijn doorgegeven is de waarheid. Deze waarheid moet niet alleen bekend zijn, maar het moet met geloof in ons hart gehouden worden. We moeten dit geloof behouden totdat we het Koninkrijk van God binnengaan. Dit is waarom Paulus zei dat we door het lichaam van Christus aan de Wet zijn gestorven. Als zodanig kunnen zij die in deze waarheid geloven, naar Jezus Christus gaan, met Hem leven en de rechtvaardige vruchten voor God dragen.
We moeten niet geloven in de oudheid van de brief, maar in de nieuwe waarheid van de Geest. Zondaars begaan feitelijk meer zonden vanwege de Wet. Dit komt omdat de Wet meer zonden openbaart die in hen verborgen zijn, waardoor ze meer kennis van hun zonden krijgen en ze nog meer laat zondigen. Een van de functies van de Wet is om ons onze zonden te laten erkennen, maar het dient ook om meer van de aard van de zonde te onthullen en om ons meer zonden te laten begaan. Als God ons niet de wet had gegeven, zouden we niet weten dat er zoveel zonde in ons verborgen zat. Maar God gaf ons Zijn Wet, en deze Wet maakt de zonde niet alleen zondiger, maar het laat ons ook meer zonden begaan.
Daarom zegt Paulus dat, aangezien we dood zijn voor de zonde door het lichaam van Christus, we nu de Heer met het geloof in Gods gerechtigheid moeten dienen. Hij zegt ons de Heer te dienen met de hulp van de Geest en de gave van de verlossing die ons is gegeven, voor ons geloof dat diep in ons hart zit, in plaats van Hem te dienen met het geloof in de letterlijke letter van het Woord. Zoals de Bijbel ons verteld, “want de letter doodt, maar de Geest geeft leven,” moeten we de Heer volgen door de ware betekenis van het evangelie van het water en de Geest te beseffen, wat Gods gerechtigheid is. Als we in het Woord van God geloven, moeten we de ware betekenis die in het geschreven Woord verborgen is, kennen en erin geloven. 
 


Is de Wet dan zonde? Dat zij verre! 


Paulus legde de Wet van God uit door de functies ervan te benadrukken. Dit laat zien hoe belangrijk het is om te geloven met een juist begrip van de functies van de Wet. Paulus bekeek zijn zonden eerder op zijn eigen manier, en daarom kende hij zijn eigen zonden niet, maar door de Wet van God kon hij beseffen dat hij een hebzuchtig hart had. 
Ik hoop dat de gelovigen in Jezus vandaag ook in staat zijn om tot hetzelfde begrip over de Wet te komen als die van Paulus. Er zijn zoveel mensen die, terwijl ze zich de waarheid van de Wet niet bewust zijn, nog harder proberen hun leven volgens de Wet te leven. Zij gaan naar de kerk terwijl ze denken dat als zij nog een beetje harder hun best doen, zij in staat zullen zijn zich aan de Wet te houden. Maar in werkelijkheid, zullen deze mensen niet in staat zijn Gods gerechtigheid te vinden. 
Zij zijn zich niet bewust van de diepgaande betekenis van de Wet die door God gegeven is, en dus worden zij legalisten. Ze zijn hypocriet, blind, kunnen zelfs hun eigen hart niet zien, en zij weten niet dat ze tegen de gerechtigheid van God in de christelijke gemeenschap staan. Er zijn veel van zulke mensen in het hedendaagse christendom. Zij die Gods gerechtigheid niet echt kennen en Jezus als hun nominale Verlosser in legalistisch geloof hebben aanvaard, zullen niet worden vrijgesteld van de straf van de eeuwige dood. 
Paulus verklaarde dat hij door Gods geboden de hebzucht in zijn hart ging beseffen. Toen hij zich zijn zonden door de geboden realiseerde, was Paulus nog steeds een legalist die dacht dat hij zich aan Gods Wet moest houden. Gods geboden openbaarde de hebzucht in het hart van Paulus en maakte Paulus’ zonden nog zondiger. Dit is hoe Paulus zich realiseerde dat hij niets anders was dan een ernstige zondaar.
Er zijn twaalf verschillende soorten van zonde in de menselijke gedachten. Toen Paulus niets afwist van de feitelijke functies van de Wet, beschouwde hij zichzelf als een fijn persoon, zonder te beseffen hoe zondig hij werkelijk was. Maar het resultaat van zijn poging om naar Gods geboden te leven, toonde hem dat hij helemaal niet in staat was om zich aan de geboden te houden, en dat deze geboden zijn zonden zelfs nog meer openbaarden. 
Hoe gaat het met mensen als zij in Jezus geloven? Als u begint in Jezus te geloven, zult u een en al vuur zijn met uw geloof, maar naarmate de tijd verstrijkt, zult u de vele zonden die oorspronkelijk in u aanwezig zijn hebben gevonden. Door wat vond u deze zonden? Door de geschreven Wet en geboden hebben we ontdekt hoe zondig ons hart is met de twaalf soorten zonden. En we schrikken ervoor terug om onze zondige ik voor de Wet te zien. Dit komt doordat we door de Wet ontdekken dat we werkelijk ernstige zondaars zijn. 
Dat is waarom sommige mensen de Doctrine van Rechtvaardiging hebben gemaakt om zichzelf te troosten. Deze leerstelling beweert dat hoewel we zonde in ons hart hebben, God ons als rechtvaardig zal beschouwen, alleen omdat we in Jezus geloven. Dit is slechts een door mensen gemaakte leerstelling. Mensen hebben een dergelijke leerstelling gemaakt en erin geloofd om hun zonden te verbergen, in een poging om in de zelfgenoegzaamheid van deze leerstelling te leven. Maar omdat ze nog steeds als zondaars worden geopenbaard voor de Wet, gaan hun zonden steeds zwaarder wegen in hun gedachten. Om bevrijd te worden van al onze zonden, hebben we geen andere keuze dan in het evangelie te geloven dat Gods gerechtigheid bevat. Dit is de enigste manier om verlost te worden van al onze zonden. 
Omdat Paulus in zijn verleden gedacht had dat God de geboden gaf om opgevolgd te worden, vond hij het niet meer dan normaal dat hij zou proberen en zijn best zou doen om ze te onderhouden. Maar, aan de andere kant ontdekte hij dat deze geboden zijn ziel eigenlijk doodden vanwege de zonde. Paulus realiseerde zich tenslotte dat hij Gods geboden verkeerd begrepen had en er foutief in had geloofd.
Iedereen heeft de twaalf soorten van zonden in zijn hart die in Markus 7:21-23 genoemd worden. “Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens.” 
Paulus en alle andere mensen gingen uiteindelijk hun zonden herkennen door Gods geboden. Door de Wet realiseerden zij zich hun zonden en werden ze gedood, en toen ontdekten zij de gerechtigheid van God door Jezus Christus en geloofden erin. Wat is uw begrip van de gerechtigheid van God? Probeert u nog steeds de geboden te onderhouden terwijl u denkt dat u ze allemaal kunt houden? God gaf ons Zijn Wet zodat wij onze zonden zouden herkennen en naar Hem terug zouden keren- om verlost te worden van de zonden, met andere woorden, door in de gerechtigheid van God te geloven. We moeten een goed begrip hebben waarom God ons Zijn geboden gaf en er correct in geloven. Zo gauw u zich deze waarheid realiseert, zult u precies weten hoe waardevol het evangelie van het water en de Heilige Geest is. 
Zij die in Gods geboden geloven, realiseren zich dat zij enorme zondaars zijn in de ogen van God. Mensen die de rol van de geboden niet kennen en niet in Gods gerechtigheid geloven, zullen voor grote moeilijkheden komen te staan in hun religieuze leven en uiteindelijk tot hun eigen vernietiging worden geleid. Dit is omdat het gewoon onmogelijk is om weg te blijven van de zonde terwijl we in een wereld leven die vol is met zonde. Dit is waarom sommige mensen zich zelfs afzonderen in de afgelegen bergen en een ascetisch leven proberen te leiden. Zij denken dat ze door diep in de bergen te leven en zich van de zonden van de wereld terug te trekken, zij het begaan van zonden kunnen vermijden, maar dit is niet het geval. 
We moeten ons realiseren dat, hoewel het waar is dat iedereen in deze wereld zonde begaat, en dus zonde in zijn hart heeft, de verlossing van alle zonden gevonden kan worden door Gods gerechtigheid te kennen en erin te geloven. Zelfs als we de wereld vermijden om van de zonden te vluchten, dan nog zouden we niet in staat zijn om van de zonden in ons hart te vluchten. Dit is omdat onze zonden gevonden worden in ons hart. Om ons werkelijk van de zonde te bevrijden, moeten we in het evangelie van het water en de Geest geloven. De Wet van God en Zijn geboden maken onze zonden nog zondiger. Zij die de ernst van hun zonden kennen, moeten de gerechtigheid van God kennen en erin geloven die ons door het evangelie van het water en de Geest is geopenbaard. 
“En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelve gedood” (Romeinen 7:10-11). We moeten de Wet goed begrijpen. Zij die de Wet niet goed hebben begrepen, zullen hun hele leven verdrinken in het legalisme, terwijl ze proberen aan de Wet te ontsnappen tot hun allerlaatste dag. Alleen diegenen die de ware rol van de Wet kennen, zullen de gerechtigheid van God die door Jezus vervuld is liefhebben en erin geloven. Kent u dan deze gerechtigheid van God? 
De Apostel Paulus zei dat hij, omdat hij in het verleden niet wedergeboren was, tot zijn vlees had behoord en onder de zonde was verkocht. Hij bekende ook dat hoewel hij naar Gods Wet wilde leven, hij uiteindelijk deed wat hij niet wilde doen, namelijk zondigen. Dit was omdat de Heilige Geest niet in hem aanwezig was, omdat hij niet de gerechtigheid van God had. Paulus gaf toen toe dat de reden waarom hij tegen zijn verlangen in zondigde, was vanwege de zonden die in zijn hart gevonden werden, want hij moest de gerechtigheid van God in die tijd nog vinden.
Desalniettemin realiseerde Paulus zich de wet, en dat de wet de wet van de zonde was- zijn meest fundamentele realisatie van het feit dat de mens, die zonde in zijn hart heeft, het niet kan vermijden te zondigen. Hij realiseerde zich ook dat de innerlijke mens er altijd naar verlangt om volgens de Wet van God te leven. Maar Paulus verklaarde dat, net als een boom van zonde de vruchten van de zonde draagt, hij een zondaar was die slechts kon doorgaan met in zonde te leven, omdat hij, doordat hij Jezus Christus nog niet ontmoet had, nog niet de verlossing van zijn zonden had ontvangen. Het was dus juist voor hem om gedood te worden vanwege zijn zonden. 
Daarom biechtte hij dat hij een ellendige man was, terwijl hij treurde, “Wie zal mij van dit lichaam des doods verlossen?” (Romeinen 7:24). Dit was de herinnering van Paulus aan zichzelf toen hij nog een zondaar was. U zou moeten overwegen om deze bekentenis van Paulus op uzelf toe te passen. Bent u niet nog steeds gevangen in dit lichaam van dood dat zich niet aan de Wet kan houden? We moeten in de gerechtigheid van God geloven. Gods gerechtigheid wordt geopenbaard in het evangelie van het water en de Geest, die volbracht werd door het doopsel van Jezus van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis.
Paulus kon van al zijn ellende bevrijd worden door in het doopsel van Jezus Christus en Zijn dood aan het Kruis te geloven.