Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-10] De Foutieve Doctrines (Romeinen 8:29-30)

(Romeinen 8:29-30)
“Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.”
 

Deze passages vertellen ons dat God voorbestemd heeft om mensen in Jezus Christus te redden. Om dit te doen heeft God hen in Christus geroepen, diegenen gerechtvaardigd die Hij geroepen heeft en diegenen verheerlijkt die Hij gerechtvaardigd heeft. Alle basisprincipes van de Geschriften zijn gepland en uitgewerkt in Jezus Christus. Dit is wat het Boek aan de Romeinen ons vertelt, maar toch hebben veel theologen en valse predikanten deze duidelijke en eenvoudige waarheid tot een loutere doctrine gemaakt, bestaande uit hun eigen gedachten en eigen-interesse en zij hebben deze serieus verspreid. We zullen nu onze aandacht richten om te onderzoeken hoeveel mensen deze waarheid verkeerd begrijpen.
Sommige theologen leiden uit deze passage vijf belangrijke doctrines af: 1) voorkennis, 2) voorbestemming, 3) effectieve roeping, 4) rechtvaardiging en 5) verheerlijking. Deze vijf doctrines staan bekend als de “Gouden Ketting van Verlossing” en zijn als waarheid verspreid onder zowel de gelovigen als de niet-gelovigen. Maar hun beweringen zitten vol fouten.
Alle vijf de doctrines spreken alleen over wat God gedaan heeft – dat wil zeggen, “God wist reeds, verkoos reeds, riep reeds, rechtvaardigde en verheerlijkte iemand reeds.” Maar de Doctrine van Voorbestemming is een doctrine die beweert dat God de mensen die Hij zou redden onvoorwaardelijk verkoos, al voor hun geboorte. Toch leert de Bijbelse waarheid van voorbestemming dat God zondaars tot Zijn kinderen heeft gemaakt door Zijn liefde over hen uit te storten. Na hen aldus te hebben gekozen, heeft God hen geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt.
 


De Fout van de theologische doctrines van voorbestemming en verkiezing


In de christelijke theologie kunnen we de “vijf grote doctrines” van het Calvinisme vinden dat door Johannes Calvijn verkondigd werd. Onder hen zijn de Doctrine van Voorbestemming en de Doctrine van Verkiezing. In de volgende bespreking zal ik de Bijbelse fouten van deze doctrines aantonen en zal ik getuigen over het evangelie van het water en de Geest.
De Doctrine van Verkiezing is afkomstig van een theoloog genaamd Johannes Calvijn. Natuurlijk sprak God al lang voor Calvijns tijd over de verkiezing in Jezus Christus, maar zijn Doctrine van Verkiezing heeft veel mensen tot verwarring geleid. Deze valse doctrine beperkt Gods liefde en omschrijft haar als discriminerend en oneerlijk. Fundamenteel gesproken zijn er geen beperkingen noch grenzen aan Gods liefde en als zodanig kan de Doctrine van Verkiezing die zulke beperkingen aan Gods liefde oplegt, niets anders dan verkeerd zijn. Maar de realiteit is dat veel gelovigen in Jezus tegenwoordig deze doctrine als natuurlijk en fatalistisch hebben aanvaard. 
Het idee van deze Doctrine van Verkiezing is in veel gedachten gaan heersen, aangezien de doctrine geschikt is voor diegenen die van filosoferen houden en als zodanig hun gedachten domineren, waardoor het voor hun geloofwaardig wordt. De doctrine beweert dat zelfs vóór de Schepping, God sommigen onvoorwaardelijk voorbestemde en uitverkoren had, terwijl anderen voorbestemd waren om van deze verkiezing buitengesloten te worden. Als deze doctrine waar zou zijn, zouden de zielen die niet uitverkozen waren, reden hebben om tegen God te protesteren en Hij zou voor hun een onrechtvaardige en bevooroordeelde God worden.
Vanwege deze doctrines is het hedendaagse christendom in grote verwarring geraakt. Als gevolg daarvan lijden veel christenen terwijl ze zich afvragen, “Ben ik uitverkoren? Als God mij vóór de Schepping heeft verworpen, wat heeft het dan voor zin om in Jezus te geloven?” Ze zijn uiteindelijk meer geïnteresseerd in of zij uitverkoren zijn of niet bij Gods verkiezing. Dat is de reden waarom de Doctrine van Verkiezing zoveel verwarring heeft veroorzaakt onder de gelovigen in Jezus, omdat zij meer belang hechten aan de kwestie van hun uitverkorenheid dan aan het ware evangelie van het water en de Geest dat ons door God gegeven is.
Deze doctrine heeft de waarheid van het christendom veranderd in een van de wereldreligies. Maar het is nu tijd voor ons om deze verkeerde doctrines uit het christendom te werpen met het evangelie dat de getuigenis draagt aan de gerechtigheid van God. Als zodanig moet u eerst zelf zien of de Doctrine van Verkiezing juist is of niet, en verlost worden van al uw zonden door het evangelie van het water en de Geest te kennen en erin te geloven. Zij die werkelijk uitverkozen zijn door God zijn zij die Zijn gerechtigheid kennen en erin geloven.
 


De voorbestemming en de verkiezing gesproken door de Waarheid


Efeziërs 1:3-5 zegt, “Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.” De verkiezing waarvan in deze passage van Efeziërs wordt gesproken, is een verkiezing die “in Hem (Christus), voor de grondlegging der wereld” is gekozen (Efeziërs 1:4). Het vertelt ons ook dat Jezus Christus geen enkele persoon heeft uitgesloten van de genade van de zaligmaking van zonde.
Uit deze passage moeten we nagaan wat er precies verkeerd is met de Doctrine van Voorbestemming. De fundamentele fout van deze doctrine is dat ze bevooroordeeld is tegen de maatstaf van Gods verkiezing – d.w.z. dat de basis van wie er wel of niet gered moet worden niet afhangt van het Woord van God, maar in plaats daarvan van Zijn willekeurige en onvoorwaardelijke beslissing. 
Als we ons geloof in Jezus zouden baseren op de logica van een dergelijke onvoorwaardelijke voorbestemming en verkiezingen, hoe zouden we dan ooit in Jezus kunnen geloven met onze nerveuze onzekerheden en zorgen? Het calvinisme predikt een valse leer die de rechtvaardige God in een oneerlijke en onrechtvaardige God verandert. De reden waarom Calvijn zo’n fout maakte, is dat hij de voorwaarde “in Jezus Christus” uit Gods voorbestemming heeft gehaald en de fout was ernstig genoeg om velen te verwarren en te misleiden. Maar de Geschriften vertellen ons duidelijk, “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde” (Efeziërs 1:4).
Als, zoals de calvinisten beweren, God sommigen onvoorwaardelijk koos om hun God te zijn, terwijl anderen zonder enige reden werden uitgesloten, wat is er dan absurder dan dit? Calvijn veranderde God in een oneerlijke God in de gedachten van veel mensen. Maar de Bijbel verteld ons in Romeinen 3:29, “Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen.” God is de God van iedereen en de Verlosser van allen.
Jezus is de Verlosser van iedereen. Hij gaf de verlossing aan iedereen door alle zonden van de mensheid op Zich te nemen door Zijn doopsel van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis (Mattheüs 3:15). De Geschriften vertellen ons dat Christus elke zondaar redde door alle zonden van de wereld met Zijn doopsel op Zich te nemen en deze zonden naar het Kruis te dragen (Johannes 1:29), om veroordeeld te worden voor deze zonden in onze plaats (Johannes 19). Johannes 3:16 vertelt ons ook, “Want alzo lief, heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” Jezus Christus nam de zonden van iedereen op Zich met Zijn doopsel, stierf aan het Kruis en herrees van de dood voor de hele mensheid in Gods gerechtigheid. 
Ons begrip over wie God heeft geroepen, moet gebaseerd zijn op Zijn Woord. Laten we om dit te doen eens kijken naar de passage van Romeinen 9:10-11. “En niet alleenlijk deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij uit een bevrucht was, namelijk Izaäk, onzen vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende.”
Hier staat dat het doel van God zou kunnen bestaan “uit den Roepende.” Wie heeft God dan in Jezus Christus geroepen? Het zijn precies zondaars die God geroepen heeft. Van wie hield God, Ezau of Jakob? Hij hield van Jakob. God hield niet van mensen zoals Ezau, die vol van zijn eigen gerechtigheid was, maar Hij riep de zondaars zoals Jakob en stond hun toe om wedergeboren te worden door het evangelie van het water en de Geest. Dit was de eigenlijke wil van Gods gerechtigheid die zondaars zoals Jakob uitkoos om lief te hebben en door Jezus Christus te roepen.
Omdat Adam de voorvader is van iedereen, werden we allemaal geboren als de nakomelingen van een zondaar. In Psalmen 51 zegt David dat hij in zonde werd verwekt vanaf het moment dat hij in zijn moeders buik was. Omdat mensen als zondaars worden geboren, begaan zij zonden, ongeacht hun vastberadenheid. Hun hele leven blijven ze tot het einde toe de vruchten van de zonde dragen. Markus 7:21-23 vertelt ons dat net zoals appelbomen appels en perenbomen peren dragen, mensen verplicht zijn hun hele leven in zonde te leven omdat ze met zonde zijn geboren.
U zult ook ervaring hebben met het begaan van een zonde tegen uw wil. Dit is omdat u vanaf het begin, als een zondaar bent geboren. Mensen worden geboren met slechte gedachten, inclusief overspel, hoererij, moorden, diefstallen, hebzucht, slechtheid, bedrog, ontucht en andere dergelijke zonden in hun gedachten. Daarom leeft iedereen zijn of haar leven in zonde. Zonde wordt geërfd. Omdat we geboren zijn met de zonden die onze voorvaders aan ons doorgaven, zijn we fundamenteel voorbestemd om in zonde te leven. Dit is de reden waarom we in Jezus moeten geloven als onze Verlosser en in Gods gerechtigheid.
Betekent dit dan dat Gods eerste werk, Adam, mislukt was? Nee. God besloot de mensheid tot Zijn kinderen te maken, dus liet Hij toe dat de eerste mens in zonde verviel. Hij heeft ons fundamenteel toegestaan om zondaars te zijn, zodat God ons kan redden en ons Zijn kinderen kan maken met het doopsel van Jezus Christus en Zijn bloed. We moeten dus weten dat we zonder uitzondering als zondaars zijn geboren. 
God besloot echter om vóór de schepping Jezus Christus naar deze aarde te sturen, wetende dat de mensheid zondaars zou worden. Hij plaatste alle zonden van de wereld, door het doopsel dat Jezus van Johannes ontving, op Hem en liet Hem aan het Kruis sterven. Met andere woorden, Hij besloot om iedereen die gelooft de zegen van de verlossing van de zonde te schenken en hen tot Gods kinderen te maken. Dit is Gods plan en Zijn doel voor de schepping van de mensheid.
Sommige mensen zullen zich door hun misverstanden afvragen, “Kijk naar Jakob en Ezau. Was niet een van hun uitgekozen en de ander door God verbannen?” Maar God koos niet onvoorwaardelijk diegenen die erop stonden om buiten Jezus Christus gered te worden. Hij koos er duidelijk voor om iedereen door Jezus Christus tot Zijn kinderen te maken. Als we alleen het Oude Testament beschouwen, kunnen we de indruk krijgen dat God maar één kant koos, maar met het Nieuwe Testament kunnen we duidelijk zien dat Hij mensen zoals Jakob heeft gekozen om alle zondaars door Jezus Christus te redden. We moeten een duidelijk begrip hebben van en geloven in wie God met Zijn Woord riep.
Van Ezau en Jacob, wie heeft God geroepen en liefgehad? Hij riep niemand anders dan Jakob, een man vol tekortkomingen, bedrog en ongerechtigheid, om hem lief te hebben en te redden in Gods gerechtigheid. Ook u moet in deze waarheid geloven, dat God de Vader u door Jezus Christus in Zijn gerechtigheid heeft geroepen. U moet ook in het feit geloven dat het evangelie van het water en de Geest in Jezus Christus, de absolute gerechtigheid van God is. 
Waarom koos God dan mensen als Jakob? God koos Jakob omdat hij een vertegenwoordiger was van alle onrechtvaardige mensen. Jakobs roeping door God was een roeping die overeenstemde met Zijn wil; een roeping in overeenstemming met het Woord van God dat “wij zijn uitgekozen in Jezus Christus.” Deze roeping is ook in overeenstemming met het Woord van waarheid dat “opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende.”
De manier om zondaars door Jezus Christus te redden was om de gerechtigheid van God volledig te vervullen met Zijn liefde. Dit was de wet van zaligmaking die door de gerechtigheid van God voor de zondaars was vastgesteld. Om hen in Zijn gerechtigheid te kleden, roept God mensen zoals Jakob, die helemaal geen eigengerechtigheid hadden, en diegenen die Zijn roeping door Jezus Christus beantwoordden.
Riep God de mensen die eigengerechtigd waren en die goed leken? Of riep Hij de mensen die geen eigengerechtigheid hadden, die vol tekortkomingen waren? Diegenen die God riep, waren mensen zoals Jakob. God riep en redde zondaars die gedoemd waren om naar de hel te gaan vanwege hun zonden. U moet zich realiseren dat ook u vanaf uw geboorte een zondaar bent geweest die niet aan Gods heerlijkheid heeft voldaan en als zodanig naar de hel moest gaan. Met andere woorden, u moet u ware ik kennen. God riep alle zondaars door Jezus Christus en redde hun in Zijn gerechtigheid.
De mensen van God zijn zij die gerechtvaardigd zijn door in Zijn gerechtigheid te geloven. God had voorbestemd om alle zondaars te roepen en hen in Jezus te verlossen, en Hij vervulde wat Hij had voorbestemd. Dit is de voorbestemming en de ware verkiezing in Jezus Christus waarover God spreekt. Om de ware verkiezing van God te begrijpen, moeten we eerst de achtergrond van deze waarheid over de verkiezing begrijpen, zoals het beschreven staat in het Oude Testament.
 

De achtergrond van Gods verkiezing uit het Oude Testament

Genesis 25:21-26 verteld ons over het verhaal van Jakob en Ezau terwijl ze nog in de baarmoeder van hun moeder Rebekka zaten. Tussen de twee koos God Jakob. Calvijn baseerde zijn Doctrine van verkiezing op deze passage, maar we zullen spoedig ontdekken dat zijn begrip afwijkt van de wil van God. Er was een reden waarom God meer van Jacob hield dan van Ezau. Deze reden is dat mensen zoals Ezau, liever op hun eigen krachten vertrouwen dan op God te vertrouwen, terwijl mensen zoals Jakob leven door hun vertrouwen op en in de gerechtigheid van God. Als er staat dat God meer van Jacob hield dan van Ezau, betekent dit dat God van mensen zoals Jakob houdt. Dit is waarom “Hij ons uitverkoren heeft in Hem” (Efeziërs 1:4). 
“Onvoorwaardelijke verkiezing” zonder Jezus en buiten Gods gerechtigheid is slechts een valse christelijke leer. Dit idee roept op om te geloven in en een god van het lot in het christendom te brengen. Maar de waarheid vertelt ons dat God alle zondaars in Jezus heeft gekozen. Omdat God alle zondaars verkoos te redden “in Jezus Christus”, was Zijn verkiezing een rechtvaardige verkiezing. Als God Jakob onvoorwaardelijk had gekozen en Ezau ongegrond had verworpen, zou Hij een oneerlijke God zijn geweest, maar Hij riep ons in Jezus Christus. En om hen die Hij geroepen had te redden, stuurde Hij Jezus naar de aarde om de zonden van de wereld op Zich te nemen met Zijn doopsel, dat de gerechtigheid van God vervuld heeft, en om Zijn waardevolle bloed aan het Kruis te vergieten. Dit is hoe God ons koos en liefhad door Jezus Christus.
We moeten onze menselijke gedachten verwerpen en in het Woord van de Geschriften geloven, niet in een letterlijk geloof, maar in ons geestelijk geloof. God de Vader koos ons allemaal door Jezus Christus. Maar hoe behandelt Calvijn Gods verkiezing? Het ware geloof wordt gevonden als iemand Gods gerechtigheid kent en erin gelooft. Geloven in het menselijk denken als de waarheid is hetzelfde als het aanbidden van een afgod, niet God.
Te geloven in de gerechtigheid van God door Jezus is duidelijk iets anders dan te geloven in de foutieve Doctrine van Voorbestemming. Als we Jezus niet zouden kennen en in Hem zouden geloven volgens Gods geschreven Woord, dan zouden we niet anders zijn dan louter beesten die niet in staat zijn om te denken. We zijn als Gods kinderen gekozen door het zegel van Gods gerechtigheid “in Jezus Christus.” We moeten ons geloof onderzoeken op basis van het Woord van de Geschriften.
Een van de vijf doctrines van het Calvinisme spreekt van “beperkte verzoening.” Deze doctrine beweert dat onder de vele mensen op de wereld sommige zijn uitgesloten van Gods zaligmaking. Maar Gods liefde en Zijn gerechtigheid kunnen nooit zo oneerlijk zijn. De Geschriften zeggen ons dat God “Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen” (1 Timotheüs 2:4). Als de zegen van zaligmaking een beperkte zegen zou zijn die aan sommigen wordt verleend, maar niet aan anderen, zouden er veel mensen zijn die hun geloof in Jezus zouden opgeven. Zij die in zulke valse doctrines geloven, moeten terugkeren naar het evangelie van het water en de Geest, gered worden van hun zonden en het eeuwige leven ontvangen door Jezus Christus als hun Verlosser te kennen en erin te geloven. God heeft iedereen door Jezus Christus verlost met Zijn gerechtigheid.
Als God inderdaad van sommigen had gehouden en anderen had gehaat, zouden de mensen zich van God afkeren. Laten we aannemen dat God hier nu, op dit moment, voor ons staat. Als God al diegenen die rechts van Hem zouden staan zou kiezen voor de zaligmaking en diegenen links van Hem voor de hel zonder enige reden, zou dat dan rechtvaardig zijn? Zij die aan de linkerkant staan, zouden geen andere keuze hebben dan zich tegen God te keren. Als God zo zou zijn, wie in deze wereld zou Hem dan dienen en aanbidden als de ware God? Allen die onvoorwaardelijk door God werden gehaat, zouden protesteren en op hun beurt God ook haten. Zelfs de criminelen van deze wereld hebben hun eigen moraal en eerlijkheid. Hoe zou onze Schepper dan zo oneerlijk kunnen zijn en wie zou er in zo’n oneerlijke God geloven?
Onze Vader besloot alle zondaars te redden met de gerechtigheid van God gevonden in Zijn Zoon Jezus Christus. Daarom heeft de Calvinistische Doctrine van beperkte verzoening niets te maken met Gods gerechtigheid. Maar vanwege dergelijke onjuiste doctrines gaan veel mensen helaas nog steeds schrijlings op, door verkeerd in God te geloven of zich van Hem af te keren, allemaal vanwege hun eigen misverstanden.
 

Een onwaarachtige film

De roman van Stephen King, “The Stand” werd enkele jaren geleden verfilmd tot een tv-miniserie en werd over de hele wereld geprezen. Het plot van de roman ontvouwt zich als volgt: Amerika wordt in het jaar 1991 getroffen door een plaag, waardoor slechts een paar duizenden mensen overleven, die ‘immuun’ zijn tegen de epidemie. De overlevenden die instinctief God dienen, ontmoeten elkaar in Boulder, Colorado, terwijl zij die de “Donkere Man” aanbidden, naar Las Vegas, Nevada getrokken worden. De twee groepen bouwen, gescheiden van elkaar, maatschappijen op, totdat de een de ander moet vernietigen.
Onder de overlevenden is een jonge man, Stuart, die herhaaldelijk droomt dat het einde van de wereld nadert en een oudere vrouw, Abigail vertelt hem in zijn dromen om naar een bepaalde plaats te gaan, terwijl ze hem eraan herinnert dat God hem al gekozen had. In deze film redt God deze jonge man omdat Hij hem vóór de Schepping voorbestemde, zelfs als hij niet in God of Jezus geloofde.
Redt God dan onvoorwaardelijk diegenen die niet eens in Jezus geloven? Natuurlijk niet! God heeft iedereen in Jezus Christus voorbestemd om diegenen die in Zijn gerechtigheid geloven, van hun zonden te redden. 
Het verhaal van deze film is gebaseerd op Calvijns Doctrines van Voorbestemming en Verkiezing. Deze film is slechts een verhaal dat alleen een deel van de doctrine van een theoloog vertelt. Hoe kon God willekeurig besluiten om sommige mensen naar de hel te sturen en anderen voor de zaligmaking te kiezen? Omdat God rechtvaardig is, heeft Hij iedereen door Jezus Christus voorbestemd en uitgekozen, en niemand is uitgesloten van de zaligmaking van Zijn gerechtigheid. Gods voorbestemming en verkiezing zonder Jezus Christus zijn zinloos en on-Bijbels. Het is jammer dat zoveel theologen blijven beweren dat God sommige heeft gekozen, terwijl Hij anderen verwerpt.
Zelfs voordat Hij het universum schiep, was God van plan om alle zondaars te redden en hen Zijn kinderen te maken met Zijn gerechtigheid door Jezus Christus. Met andere woorden, Hij koos alle zondaars door het evangelie van Jezus. Hoe gelooft u?
Gelooft u dat de Boeddhistische monniken die diep in de bergen mediteren, uitgesloten zijn van Gods verkiezing? Als Gods voorbestemming en verkiezing onvoorwaardelijk waren zonder Jezus Christus, zouden wij Zijn Woord niet hoeven te prediken, noch erin te geloven. Als, zonder de Verlosser Jezus Christus, sommige mensen voorbestemd waren om gered te worden en anderen niet, zou er absoluut geen noodzaak zijn voor zondaars om in Jezus te geloven. Dat Jezus ons van onze zonden heeft gered door Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis, zou uiteindelijk ook betekenisloos zijn. Maar in de gerechtigheid van God gevonden in Jezus Christus, stond God de zaligmaking van zelfs deze Boeddhistische monniken die niet in Jezus geloven toe, als zij zich bekeren en hun gedachten op God richten.
Er zijn veel mensen in deze wereld die hun leven leiden terwijl ze in Jezus geloven. Als we ze in twee groepen zouden verdelen, zou een groep zoals Ezau zijn en de andere groep zou zoals Jakob zijn. Mensen zoals Jakob identificeren zichzelf als zondaars die op weg zijn naar de hel, en als zodanig worden ze van hun zonden gered door te geloven in het evangelie van het water en de Geest dat door Jezus is gegeven. De andere groep bestaat uit mensen als Ezau, die proberen de poorten van de hemel binnen te gaan door hun eigen inspanningen toe te voegen aan hun geloof in Jezus. 
Op wie lijkt u? Op Jakob of Ezau? Gelooft u in de gerechtigheid van God? Of gelooft u in de foute Doctrine van Voorbestemming? Uw keuze tussen deze twee geloven zal beslissen waar u terechtkomt, in de hemel of de hel. U moet deze foute doctrines weggooien en de gerechtigheid van God ontvangen om vrede met Hem te sluiten door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, waarover in Gods gerechtigheid gesproken wordt. Alleen dit geloof geeft ons de perfecte verlossing van onze zonden en eeuwige levens.