Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 1-2] We Moeten de Zeven Tijdperken Kennen (Openbaringen 1:1-20)

We Moeten de Zeven Tijdperken Kennen
(Openbaringen 1:1-20)
 
Ik dank de Heer die ons hoop schenkt in dit duistere tijdperk. Wij hopen dat alles zich zo zal ontvouwen zoals het geschreven staat in het Boek van de Openbaringen, en we wachten in geloof dat het hele Woord van de profetie vervuld zal worden.
Er is veel over het Boek van de Openbaringen geschreven. Ook al zijn er tal van theorieën en interpretaties door geleerden aanwezig, het is nog steeds moeilijk om een werk te vinden dat in zijn benadering werkelijk bijbels is. Het is slechts door de genade van God dat ik, terwijl ik ontelbare uren doorbracht met de studie en onderzoek van het Woord van de Openbaringen, in staat ben dit boek te schrijven. Zelfs als ik nu spreek, is mijn hart vervuld met de waarheid van de Openbaringen. De Heilige Geest heeft me ook vervuld terwijl ik mijn commentaren en preken voor dit boek klaarmaakte.
Het is dan ook niet vreemd dat mijn hart overvloedig gevuld is door de hoop op de Hemel en de heerlijkheid van het Duizendjarige Koninkrijk. Ik ben me ook bewust geworden hoe verheerlijkend het martelaarschap van de heiligen is voor onze Heer. Nu, ik ben klaar om het Woord van de wijsheid, dat God me getoond heeft, met u te delen en u te helpen het te begrijpen.
Terwijl ik dit boek over de Openbaringen schrijf, vervult de heerlijkheid van God mijn hart nog meer. Ik had me, in alle eerlijkheid, niet echt gerealiseerd hoe groots het Woord van de Openbaringen is.
God toonde Johannes de wereld van Jezus Christus. Wat wordt bedoeld met de openingswoorden, “de Openbaringen van Jezus Christus?” De verklaring van het woord openbaringen in het woordenboek is ‘inzondering van iets goddelijks of wonderlijks, wat God aangaande zichzelf aan de mensen openbaart.’ De openbaring van Jezus Christus betekent dan de openbaringen van iets dat in de toekomst in Jezus Christus zou gebeuren. Anders gezegd, God toonde Johannes, een dienaar van Jezus Christus, alle dingen die in de eindtijd zullen gebeuren.
Voordat we in het Woord van de Openbaringen gaan delven, is er een ding waarvan we zeker moeten zijn, dat wil zeggen, we moeten ons ervan verzekeren of het geschreven Woord van profetie van de Openbaringen symbolisch of feitelijk is. Alles dat in het Boek van de Openbaringen geschreven is, is zeker feitelijk omdat God, door de visioenen die Johannes zag, gedetaileerd aan ons heeft geopenbaard, wat er met deze wereld gaat gebeuren.
Het is waar dat veel geleerden verschillende theologische theorieën en interpretaties naar voren hebben gebracht over de Openbaringen. Het is ook waar dat deze geleerden hun uiterste best hebben gedaan om de waarheid van de Openbaringen te onthullen. Maar zulke hypothetische voorstellen hebben meer schade berokkend aan het Christendom dan dat zij goed hebben gedaan omdat zij zich niet naar de waarheid van de Bijbel richten en slechts verwarring teweeg brachten. Veel conservatieve geleerden hebben bijvoorbeeld de zogenaamde ‘amillennialisme’ ondersteund, d.w.z. zij beweren dat er geen Duizendjarig Koninkrijk zal zijn. Maar zulke meningen zijn ver van de bijbelse waarheid verwijderd.
Het Duizendjarige Koninkrijk is feitelijk genoteerd in hoofdstuk 20 van de Openbaringen waar geschreven staat dat de heiligen niet slechts dit Koninkrijk zullen regeren, maar er ook met Christus duizend jaar zullen leven. Hoofdstuk 21 vertelt ons aan de andere kant, dat de heiligen na het Duizendjarige Koninkrijk, de Nieuwe Hemel en Aarde zullen erven en er met Jezus voor alle eeuwigheid zullen regeren. Dit zijn alles feiten. De Bijbel zegt ons dat al deze waarheid niet als een symbolische vervulling vervuld zal worden in de harten van de gelovigen, maar als een feitelijke vervulling in geschiedenis.
Maar als we naar de Christenen van nu kijken, zien we dat veel van hun weinig hoop schijnen te hebben op het Duizendjarige Koninkrijk. Als hun beweringen van ontkenning waar zouden zijn, zou dit dan niet betekenen dat God’s belofte aan de gelovigen slechts lege woorden waren? Als er geen Duizendjarige Koninkrijk op de gelovigen te wachten stond, noch een Nieuwe Hemel en Aarde, dan zou het geloof van degenen die gered zijn door in Jezus te geloven als hun Verlosser, nutteloos zijn.
Met betrekking hiertoe beweren veel theologen en prekers van nu dat het teken van 666, dat in de Openbaring geprofeteerd wordt, slechts symboliek is. Maar maak geen fout: wanneer de dag van de vervulling van deze profetie komt, zal het geloof van die ongelukkige zielen die in zulke valse beweringen geloven, in een keer in elkaar zakken, net als een huis dat op zand is gebouwd.
Zouden zij die in Jezus geloven, niet in het Woord van de waarheid geloven dat in de Bijbel aan hun onthuld werd, dan zouden zij door God op dezelfde manier behandeld worden als de ongelovigen. Dit kan slechts betekenen dat zij niet alleen het evangelie van het water en de Geest dat door God gegeven werd, niet kennen, maar dat de Heilige Geest zelfs niet in hun hart aanwezig is. Daarom heeft hun hart geen hoop op het Duizendjarige Koninkrijk of de Nieuwe Hemel en Aarde die God ons beloofd heeft. Zelfs als zij in Jezus hadden geloofd, zouden zij niet in Hem geloofd hebben volgens de geschreven waarheid van het Woord van God. Wat in de Openbaringen geschreven staat, is het Woord van God dat ons toont wat zeer zeker en binnenkort met deze wereld gebeuren gaat.
Hoofdstukken 2 en 3 van de Openbaringen noteert het Woord van de vermaning van de zeven Gemeenten van Azië. Hierin kan zowel de loftuitingen en de berispingen van God aan de zeven Gemeenten gevonden worden. God beloofde in vooral dat de kroon van het leven gegeven zou worden aan degenen die hun trouwheid zouden volhouden en hun verdrukking overwinnen. Dit betekent dat er in de eindtijd zeker het martelaarschap te wachten staat voor alle gelovigen.
Het Woord van de Openbaringen gaat over het martelaarschap van de heiligen, hun opstanding en opname, en de belofte van het Duizendjarige Koninkrijk en de Nieuwe Hemel en Aarde die God voor hun gemaakt heeft. Het Woord van de Openbaringen kan een grote troost en zegen zijn voor degenen die in de zekerheid van hun martelaarschap geloven, maar het heeft weinig te bieden aan degenen die er niet in geloven. We kunnen daarom in standvastigheid leven door te volharden met ons onwankelbare geloof in het Woord van de belofte die in de Openbaringen geschreven staat en het Woord van de waarheid in de eindtijd.
Het belangrijkste onderwerp dat behandeld wordt in het Woord van de Openbaringen is het martelaarschap, de opstanding en opname van de heiligen en het Koninkrijk van duizend jaar en de Nieuwe Hemel en aarde. Daarom is het doel en de wil van God voor de Vroege Kerk waar de heiligen hun geloof moesten verdedigen tot het einde toe met hun martelaarschap. Het is omdat God al deze dingen gepland heeft, dat Hij tegen alle heiligen van het martelaarschap sprak. God heeft ons met andere woorden gezegd dat alle heiligen de Antichrist zullen overwinnen door hun martelaarschap in de eindtijd.
Een volledig begrip van de hoofdstukken 1-6 is van belang om het Boek van de Openbaringen helemaal te begrijpen. Hoofdstuk 1 kan omschreven worden als de inleiding, terwijl hoofdstukken 2 en 3 van het martelaarschap van de heiligen van de Vroege Kerk spreekt. Hoofdstuk 4 vertelt ons dat Christus op de troon van God zit. Hoofdstuk 5 vertelt ons van de opening van Jezus Christus van de rollen van het plan van de Vader en van de vervulling en hoofdstuk 6 bespreekt de zeven tijdperken die God voor de mensheid heeft bepaald. Het begrip van hoofdstuk 6 is vooral belangrijk omdat het voor u de deur zal openen naar het begrip van de hele Openbaringen.
Hoofdstuk 6 kan beschreven worden als de blauwdruk van de zeven tijdperken die God de Vader voor de mensheid in Jezus Christus gepland heeft. In deze blauwdruk van God wordt de goddelijke voorzienigheid voor de zeven tijdperken gevonden die God het menselijke ras zal brengen. Als we weten wat deze zeven tijdperken zijn, en als we ze begrijpen, zullen we in staat zijn ons te realiseren in welk tijdperk we momenteel leven. We zullen ons ook realiseren welk soort geloof voor ons nodig is om te streven tegen het tijdperk van het bleke paard en het te overwinnen, het tijdperk waarin de Antichrist komt.
Zoals beschreven wordt in Openbaringen 6, zal er als het eerste zegel gebroken wordt, een wit paard uitkomen. Zijn ruiter hield een boog, werd een kroon gegeven, en hij reed uit om te overwinnen en hij overwon. De ruiter op het witte paard verwijst hier naar Jezus Christus, terwijl het feit dat Hij een boog had, betekent dat Hij zal blijven vechten tegen Satan en zal winnen. Anders gezegd, verwijst het tijdperk van het witte paard naar het tijdperk van de overwinning van het evangelie van het water en de Geest dat God op de aarde heeft toegestaan, en dit tijdperk zal voortduren totdat alle doelen van God vervuld zijn.
Het tweede tijdperk is het tijdperk van het rode paard. Dit verwijst naar de komst van het tijdperk van Satan, waarin Satan de harten van de mensen zal bedriegen om oorlogen te voeren, de vrede van de aarde weg te nemen en de heiligen te vervolgen.
Na het tijdperk van het rode paard komt het tijdperk van het zwarte paard, waarin honger zowel de zielen als ook de lichamen van de mensen zal treffen. U en ik leven nu in dit tijdperk van de geestelijke en de lichamelijke honger. Als dit opgevolgd wordt door het tijdperk van het bleke paard in de nabije toekomst, zal de Antichrist komen, en met zijn verschijning zal de wereld in dodelijk onheil vervallen.
Het Tijdperk van het Bleke Paard is het vierde tijdperk. In dit tijdperk zal de wereld getroffen worden door de plagen van de zeven bazuinen, waardoor eenderde van de bossen zal verbranden, eenderde van de zee in bloed zal keren, eenderde van het verse water ook in bloed zal keren, en eenderde van de zon en de maan zal, doordat ze getroffen worden, verduisteren.
Het vijfde tijdperk is het tijdperk van de opstanding en de opname van de heiligen. Zoals genoteerd staat in de Openbaringen 6:9-10, “En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?”
Het zesde tijdperk is de vernietiging van de eerste wereld. Volgens de Openbaringen 6:12-17, “En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen; En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?”
Wat zal dan in het zevende tijdperk gebeuren dat God voor ons heeft gepaald? In dit laatste tijdperk zal God de heiligen Zijn Duizendjarige Koninkrijk en de Nieuwe Hemel en Aarde geven. In welk van deze zeven tijdperken leven we dan nu? Nadat we het tijdperk van het rode paard gepasseerd zijn, waarin de wereld door vele oorlogen geteisterd werd, leven we nu in het tijdperk van het zwarte paard.
Het hele Woord van Openbaringen is niet negatief geschreven, maar in een positieve geest voor de gelovigen. God zei dat Hij niet alleen de gelovigen in de eindtijd de hoop op Zijn Duizendjarige Koninkrijk wilt geven, maar dat Hij hun ook niet als wezen in deze wereld wilde verbannen.
Om de waarheid in de Openbaringen te onthullen, moeten we ons echter eerst van zulke valse leren als de theorieën van de opname voor de Verdrukking, het amillennialisme en de opname na de verdrukking, ontdoen en terugkeren naar de Geschriften.
God heeft zeven tijdperken voor ons in Jezus Christus bepaald. Deze zeven tijdperken waren allen door God gepland voor de heiligen in Jezus Christus in het allerbegin van Zijn schepping. En toch, omdat veel geleerden onwetend blijven ten opzichte van deze tijdperken die door God bepaald zijn, en slechts hun eigen interpretatie en ongegronde hypotheses over het Woord van de Openbaringen aangeboden hebben, zijn de mensen zelfs nog meer verward. Maar we moeten allen de zeven tijdperken herkennen die door God bepaald zijn en met de kennis en het geloof in deze waarheid, dank geven aan Hem en Hem verheerlijken voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft. Alle plannen van God voor de heiligen zijn gemaakt en vervuld binnen deze zeven tijdperken.
Ik hoop dat mijn discussie tot dusver, u enige basiskennis over de inleidingspassage tot de Openbaringen heeft gegeven. Door het Boek van de Openbaringen vinden we dat God’s schepping het begin van de zeven tijdperken markeerde die Hij in Jezus Christus heeft bepaald met het evangelie van het water en de Geest. Door deze zeven tijdperken te kennen, zal ons geloof sterker worden. En door ze te kennen, zullen we ons realiseren welk soort berechtigingen ons te wachten staat terwijl we in het tijdperk van het zwarte paard leven, en met deze bewustwording zullen we in staat zijn volgens geloof te leven.
De gelovigen, en dat sluit zowel u als ik in, zullen gemarteld worden als het tijdperk van het bleke paard zal komen als een van de zeven tijdperken die door God gepland zijn. Als de gelovigen zich dit realiseren, zal hun hart vervuld worden door hoop en hun ogen zullen zien wat zij van tevoren niet konden zien. Als de dienaren en de heiligen van God zich van de onvermijdelijke komst van het tijdperk van het martelaarschap bewust worden, zal hun leven gereinigd zijn van alle puin, want zo gauw zij zich realiseren dat zij de martelaars zullen worden in het tijdperk van het bleke paard, zal hun hart ertoe bereid zijn, zelfs als zij het zich op dit moment nog niet realiseren.
We zullen allen op dezelfde wijze gemarteld worden zoals de heiligen van de Vroege Kerk gemarteld werden. U moet zich realiseren dat als het tijdperk van het bleke paard komt, het martelaarschap een onvermijdelijke werkelijkheid wordt voor de ware gelovigen, want onmiddellijk na hun martelaarschap zal hun opstanding volgen.
Na het martelaarschap zal de opstanding komen, en met de opstanding de opname, en met de opname onze ontmoeting met de Heer in de Hemel. Na het martelaarschap van de heiligen, zal onze Heer de heiligen van de dood opstaan en hun opnemen naar het huwelijksmaal in de hemel.
Tegen de tijd dat de opname van de heiligen komt, zal de aarde zo grondig vernietigd zijn dat het praktisch onbewoonbaar zal zijn. Eenderde van de bossen zal verbrand zijn; zeeën, rivieren, en zelfs bronnen zullen in bloed gekeerd zijn. Zou u langer in zo’n wereld willen leven dan absoluut nodig zou zijn? De heiligen hebben zelfs nog meer reden om het martelaarschap te doorstaan omdat er geen hoop meer zal zijn in de wereld.
Wilt u in een verlaten wereld leven, bibberend van de angst? Natuurlijk niet! In de eindtijd is het martelaarschap van de heiligen, en erna is de opstanding en de opname en met hun opstanding en opname is de heerlijkheid om eeuwig met God in het Duizendjarige Koninkrijk en de Nieuwe Hemel en Aarde te leven.
De Bijbel zegt ons duidelijk dat na het middelpunt van de Grote Verdrukking, dat wil zeggen, na drieëneenhalf jaar van de zevenjarige periode, de heiligen gemarteld zullen worden omdat zij tegen de Antichrist zullen staan met hun geloof en dat deze wil gevolgd zal worden door hun opstanding en opname en de tweede komst van Christus. Met andere woorden, de terugkeer van Christus en de opstanding en de opname van de heiligen zullen plaatsvinden na hun martelaarschap tijdens de Grote Verdrukking. Nu is het tijd voor u om voorzichtigere gedachten over zulke onderwerpen te hebben.
Kunnen wij gemarteld worden, zelfs als het tijdperk van het bleke paard dat door God bepaald werd, nog niet gekomen is? Natuurlijk niet. Maar de “theorie van de opname voor de verdrukking” leert dat alle heiligen door God voor het begin van de Grote Verdrukking opgenomen zullen worden en dat zij dus niet door enig deel van de zevenjarige Verdrukking hoeven gaan. Deze visie beweert dat er geen martelaarschap is en gelooft niet dat het tijdperk van het bleke paard voor de heiligen zal komen.
Als deze “theorie van de opname voor de verdrukking” waar is, wat zou dan het martelaarschap van de heiligen, waarover in hoofdstuk 13 van de Openbaringen gesproken wordt, betekenen? Er wordt hier tamelijk duidelijk gezegd dat de heiligen gemarteld zullen worden omdat degenen wiens namen in het Boek des Levens van God geschreven staan, niet voor Satan wilde kapituleren.
Zij die de “theorie van de opname na de verdrukking” leren, missen ook het juiste begrip over het tijdperk van het bleke paard en het martelaarschap, de opstanding, en opname van de heiligen. Volgens deze hypothese zullen de heiligen op deze aarde blijven totdat de laatste van de zeven bazuinen van de plagen geklonken heeft. Maar de Openbaringen verteld ons ondubbelzinnig dat de opstanding en de opname van de heiligen zal plaatsvinden als de bazuin van de laatste engel schalt, met andere woorden, voordat de zeven schalen des toorns van God uitgestort worden. Daarom is de Openbaringen het Woord van grote troost en zegen voor degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven.
“Amillennialisme” heeft slechts teleurstelling en verwarring gebracht aan de mensen en niet de waarheid. Wat onze Heer aan Zijn discipels beloofde, dat de heiligen beloond zullen worden met het gezag om over vijf of tien steden te regeren, is wat werkelijk zal gebeuren in het Duizendjarige Koninkrijk. U moet zich herinneren dat zulke hypothetische ideeën zoals de theorieën van de opname voor de verdrukking, de opname na de verdrukking en het amillennialisme, grondeloze beweringen zijn die slechts wantrouwen en verwarring brengen onder de gelovigen.
Waarom gaf God ons dan het Boek van de Openbaringen? Hij gaf ons het Woord van de Openbaringen om ons Zijn voorzienigheid te tonen door de zeven tijdperken en om degenen die de discipels van Jezus zijn geworden, de ware hoop op de Hemel te geven.
Zelfs nu gebeuren er dingen zoals God die gepland heeft. Het tijdperk waarin we nu leven is het tijdperk van het zwarte paard. In de nabije toekomst, zal dit tijdperk van het zwarte paard gauw overgaan in het tijdperk van het bleke paard dat zal komen. En met het tijdperk van het bleke paard zal het het martelaarschap van de heiligen beginnen met de opkomst van de Antichrist. Dit tijdperk is het tijdperk waarin de hele wereld geïntegreerd en verenigd zal worden onder de alleenheerschappij van de Antichrist. De discipels van Jezus moeten zich nu voorbereiden en ze moeten klaar zijn om met hun geloof de op handen zijnde komst van het tijdperk van het bleke paard te aanschouwen.