Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 2-7] De Volgers van de Leer van de Nicolaieten (Openbaringen 2:12-17)

De Volgers van de Leer van de Nicolaieten
(Openbaringen 2:12-17)
 
 
De Wijze van Balaam
 
Er wordt gezegd dat van de zeven gemeenten van Azië, de Gemeente van Pergamus enkele leden had, die de doctrine van de Nicolaieten volgden. Deze mensen werden slechts door hun verlangen om hun eigen wereldlijke weelde en faam op te bouwen, verteerd en zij hadden geen interesse in het redden van zielen. Vooral de prekers moeten erg voorzichtig zijn om niet deze doctrine van Balaam te gaan volgen. Balaam liet de heiligen, de wereld aanbidden en leidde hun naar hun eigen vernietiging.
God gaf ons Zijn Woord van belofte, dat degenen die overwinnen, het verborgen manna en een witte steen zal worden gegeven. Anders gezegd, betekent dit ook dat de pastoors die de wereld navolgen, hun manna zullen verliezen. De manna betekent hier “het exquisiete Woord van God” en om de verborgen manna te verliezen, betekent dat men de wil van God, die verborgen is in Zijn Woord, verliest.
Als de wedergeboren dienaren van God de wereld nastreven, zullen zij het zicht op Zijn Woord verliezen. Dit is een angstig vooruitzicht. Ik ben bang voor deze mogelijkheid, en u zou het ook moeten vrezen. God zegt ons dat degenen die overwinnen, het verborgen manna en een witte steen gegeven zullen worden, maar degenen die de wereld verliezen door ermee te compromiteren en zich aan de wereldlijke faam of aan plezier over te geven, zal deze manna niet gegeven worden.
De Bijbel zegt ons, “Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.” Het woord van God is zo waar! Degenen die van de profane wereld houden, zijn zij die niet van hun zonden verlost zijn doordat ze niet in het doopsel van Jezus Christus en Zijn bloed aan het Kruis geloven. Deze mensen kennen niet de waarheid dat Christus al hun zonden met Zijn doopsel vergeven heeft.
Het geloof in Jezus blijft bij sommige mensen slechts op theoretisch vlak. Zij denken dat Jezus hun zonden wegnam, en dat ze daarom rechtvaardig zijn gemaakt, maar hun geloof is leeg omdat er geen Heilige Geest in hun hart is. Dit is een theoretisch geloof. Als iemand werkelijk de verlossing heeft ontvangen, moet hij/zij vechten en de dingen van de wereld, de wereldlijke faam, eer, weelde of macht overwinnen. Het overwinnen van de wereld betekent, dat men zich moet vasthouden aan het Woord van God, dat ons heeft toegestaan wedergeboren te worden, te vechten tegen degenen die de weelde en eer van deze wereld nastreven, en de Heilige Geest in ons hart te houden.
God zegt ons dat Hij de namen van de mensen die verlost zijn en in wiens hart de Heilige Geest aanwezig is, in het Boek des Levens zou schrijven. Zoals de Bijbel ons zegt, “indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden,” weten degenen die wedergeboren zijn en de Heilige Geest in hun hart aanwezig hebben, dat zij niet meer de mensen zijn die zij ooit waren. Zij realiseren zich dat hun oude ik nu een nieuwe schepping is geworden door in het water en het bloed van Jezus Christus te geloven. Met hun geloof weten zij dat hun naam in het Boek des Levens is geschreven. Zo kunnen zij de verborgen manna van God zien, en zo kunnen zo’n dienaren en heiligen van God, God’s Woord van de waarheid horen, de exquisite stem van God.
Toen zij veertig jaar door de woestijn moesten zwerven voordat zij het beloofde land van Kanaan bereikten, werd manna aan de Israëli’s gegeven. Volgens de beschrijving in de Bijbel was manna net als witte korianderzaad, rond en klein. Toen de Israëli’s ochtends wakker werden, was de oppervlakte om hun heen met manna bedekt, alsof het nachts gesneeuwd had. De Israëli’s verzamelden de manna en aten het ochtends. Dit was hun dagelijkse brood. Misschien friteerden ze het, misschien kookten ze het, of misschien bakten ze het; hoe dan ook, dit was het basisvoedsel van de Israëli’s tijdens hun 40 jarige zwerftocht in de woestenij.
Omdat manna klein als korianderzaad was, kon niemand slechts door een enkele manna vol zijn. Maar God gaf hun genoeg manna in de nacht, zodat de behoefte van iedere Israëli voor de dag beantwoord werd, niet meer en niet minder dan een dag, want manna kon niet bewaard worden. Maar op de zesde dag gaf God hun genoeg manna voor twee dagen, zodat de Israëli’s geen manna hoefden te verzamelen op de dag van de Sabbath.
 
 
Het Brood van het Leven
 
Het Woord van God is ons manna, ons brood des levens. In het Woord van God wordt het brood voor onze ziel gevonden, het brood des levens. Het is niet zo dat je in een bepaalde passage een enorm brood vindt, maar dat de grote wil van God in het hele Geschrift kan worden gevonden, zelfs in het kleinste detail.
Aan de dienaren en de heiligen van God, die geen compromissen met de wereld maken, heeft God het brood des levens gegeven. En Hij bleef iedereen van ons dit dagelijkse brood geven dat zowel in onze lichamelijke als ook onze geestelijke behoeften voorziet.
Vanwege deze manna, hadden de Israëli’s nooit honger in hun 40 jarige zwerftocht in de woestenij, zelfs al produceerde de woestijn niets eetbaars voor hun. Net zo heeft God beloofd dat Hij Zijn verborgen manna te eten zou geven aan degenen die de daden van de Nicolaieten verwerpen. Aan de dienaren van God, die niet zulke dingen van de wereld als weelde en status nastreven, geeft God Zijn exquisite Woord, het Woord van Leven, dat hun toestaat wedergeboren te zijn door het evangelie van het water en de Geest.
We moeten de daden van de Nicolaieten, die zich de ronde doen in de huidige Christelijke samenlevingen, haten en verwerpen. We moeten niet het geloof van degenen volgen die niet wedergeboren zijn, en we moeten weigeren om ons naar de wereld te schikken. Alhoewel het de wet van God is dat ons vlees de dingen van het vlees vervolgd, en onze geest de dingen van de Geest nastreeft, moeten we desalniettemin de doctrine van de Nicolaieten verwerpen, alle daden die zich naar de wereld schikken, haten, en in plaats ervan ons voeden met God’s manna, door te geloven in het Woord van de waarheid dat God ons heeft gegeven. Terwijl we herkennen dat we nu rechtvaardig zijn geworden en dat we nu de Heilige Geest in ons hart hebben, moeten we allen volgens het geloof leven.
De wedergeborenen moeten de wereld aanvechten. Zij moeten de Nicolaieten aanvechten. Zoals u zelf goed zult weten, streven te veel van de huidige pastoors hun eigen rijkdom en faam na, verfraaien zichzelf, richten zich naar de wereld, en proberen op wereldlijke wijze succesvol te zijn. We moeten tegen deze valse profeten vechten.
Wij ook, hebben ons vlees, en dus hebben we ook de verlangens om wereldlijke voordelen na te streven. Maar degenen die de Heilige Geest in zich hebben, moeten weten dat zij niet de wereld in hun hart kunnen nastreven, dat zij de dingen van de wereld moeten ontkennen, en dat zij slechts volgens het geloof moeten leven. Als uw hart zich met degenen verenigt die de wereld volgen, hun geloof goedkeurt, en de wereld nastreeft zoals zij het nastreven, zult u uiteindelijk het pad van Balaam volgen, terwijl u uw uiterste vernietiging tegenmoet gaat. Dit is het pad van de vernietiging van zowel uw vlees als ook uw geest. Als u de wereld volgt, zult u uw geloof verliezen. God zei dat Hij zulke mensen uit Zijn mond zou spuwen; deze mensen zullen niet langer manna eten en zij zullen uiteindelijk hun geloof volledig verliezen.
De reden waarom God de Gemeente van Pergamus berispte was omdat haar leden de doctrine van Balaam volgden. God berispte de dienaar van de Gemeente van Pergamus omdat hij, alhoewel hij een wedergeboren dienaar was wiens hart vol van de Heilige Geest was, de erkenning van de wereld zocht en zijn kerk diende alsof hij een profaan persoon was. Niet slechts dat, maar hij plantte hetzelfde verkeerde geloof onder zijn kudde en hij leidde ze naar het verkeerde pad. Zo’n dienaar is niet beter dan een wereldlijke pastoor die niet wedergeboren is. Met deze passage had God een duidelijke en stricte waarschuwing uitgevaardigd tot het soort van dienaren van God wiens enige interesse draait rond profane voordelen en het verrijken van de offerblok van de kerk. “Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard Mijns monds.”
 
 

Het Geloof Dat U naar de Vernietiging Leidt

 
Wat zou er gebeuren als de mens tegen God zou vechten? U hoeft hier nog geen seconde over na te denken, dit zou zeker de snelste weg tot de ondergang zijn. “Hij, die het tweesnijdend zwaard heeft,” betekent dat het Woord van God een tweesnijdend zwaard is. Het doet er niet toe wie u bent; als u door het Woord van God geraakt bent, zult u zeker sterven. Het Woord van God is het zwaard van de macht die “tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs” (Hebreeën 4:12) kan doorboren. En het is een waarnemer van de gedachten en bedoelingen van het hart, zodat de mensen gekleed kunnen worden in de verlossing die geboden wordt door het water en het bloed van Christus Jezus.
Er zijn velen die, terwijl ze in Jezus geloven, desalniettemin in de val van het wettische vervallen, en als een resultaat uiteindelijk doodgeslagen zullen worden door de Wet. Om dit bedroefde resultaat te voorkomen, moeten we vechten en zulk profaan geloof overwinnen. God’s werkers moeten de valse leren overwinnen en zij moeten zich ook verzekeren dat hun kudde niet door zulke leugens bedrogen worden. Iedereen die van de wereld houdt en in haar vallen trapt, zal zijn/haar geloof zien verdwijnen.
Veel van de huidige kerken worden niet als kerken omschreven maar als bedrijven. Dit is een trieste maar scherpzinnige omschrijving. Waarom werden deze kerken uiteindelijk als bedrijven behandeld? Omdat de kerken van tegenwoordig te druk bezig zijn de wereld na te streven, terwijl ze de eerste willen zijn die de wereldlijke waarden nastreeft en aanbidt. Ik zeg natuurlijk niet dat de wedergeborenen absoluut geen verlangen van het vlees hebben. Zelfs de wedergeboren gelovigen hebben het verlangen van het vlees maar dit verlangen wordt beperkt door hun geloof. Zij zoeken niet de dingen van het vlees zoals de ongelovigen hun vleselijke verlangens met hun hele hart nastreven.
Degenen die niet wedergeboren zijn, zetten hun eigen standaards en leven hun leven terwijl ze alles wat zij kunnen genieten binnen de grenzen van deze normen, genieten. Verafgoding en hoererij zijn voor hun heel normaal. Erger nog, sommigen van hun aanbidden de Duivel. Zouden de wedergeborenen een van deze dingen kunnen doen? Natuurlijk niet! Zij kunnen nooit zulke dingen doen omdat de wedergeborenen weten hoe smerig en onrein deze handelingen zijn. Omdat wij, die wedergeboren zijn, fundamenteel verschillen van degenen die de heerlijkheid van de wereld en ieder vleselijk verlangen van hun nastreven, moeten we niet onze levens leiden terwijl we geobsedeerd zijn met wereldlijke voordelen, noch kunnen we ooit zo leven.
Degenen die de daden van de Nicolaieten nastreven, zijn degenen die slechts de weelde van deze wereld nastreven. Er is natuurlijk niets verkeerds in het proberen geld te verdienen en zelfs rijk te worden. Maar als het enige doel van uw leven het verzamelen wordt, en wanneer u in de verafgoding vervalt en uiteindelijk gedreven wordt door uw hebzucht, dan zal uw geloof zeer zeker ten onder gaan. Degenen die voor geld dienen en degenen die naar de kerk gaan voor de rijkdom van de wereld, volgen allen de daden van de Nicolaieten. Deze mensen zullen de wereld uiteindelijk verliezen omdat hun hart nog volledig verlost moet worden van hun zonden, alhoewel zij beweren dat zij in God geloven.
 
 
Vier Soorten van het Veld van het Hart
 
Het evangelie van Mattheus verteld ons een parabel waarin Jezus over een zaaier praat wiens zaden op vier verschillende velden vallen. De eerste grond waarop de zaden vallen is de kant van de weg; de tweede grond is een steenachtige plaats; de derde is een doornige plaats; en de vierde is goede grond. Laat ons dit eens bekijken.
De wegkant symboliseert een verhard hart. Deze persoon hoort het Woord van God maar omdat hij/zij het niet snel in zijn/haar hart neemt, wordt het weggepikt door de vogels. Met andere woorden, omdat zo’n persoon slechts intellectueel naar het Woord van de zaligheid kijkt, die hem/haar de wedergeboorte van het water en de Geest kan toestaan, neemt de vogel (Satan) het weg, en zijn/haar geloof begint niet eens te groeien.
Wat wordt er dan bedoeld met de steenachtige plaats? Dit verwijst naar degenen die, terwijl ze het Woord met vreugde ontvangen, niet lang volhouden omdat zij geen wortel hebben in de ondiepe grond. Zij die de zaad tussen de doornen ontvangen, duidt aan de andere kant naar degenen wiens zorg voor deze wereld en het bedrog van de rijkdom het Woord verstikken dat zij in het begin vreugdevol hebben ontvangen.
Degenen die tenslotte de zaad van de goede grond ontvangen, zijn degenen die de vruchten in hun hart dragen door het Woord van God volledig te accepteren en het te volgen.
Welke van deze gronden vertegenwoordigt uw hart? Als uw hart als de wegkant is die volledig onvoorbereid de zaad van het Woord laten groeien, zal het zaad weggevaagd worden of door de vogels weggepikt, terwijl de zegen van dit Woord helemaal geen betekenis voor u heeft. We moeten ons realiseren dat we, omdat we de zaad van de zonde zijn, zonder betekenis voor Hem zouden zijn gebleven als het niet om God’s Woord te doen was. Als ons hart, aan de andere kant, als de stenige grond is, dan zou de zaad van het Woord niet in staat zijn wortel te krijgen en het zou de regenbuien, winden of droogten niet overleven. Deze mensen moeten hun velden omspitten. Het maakt niet uit hoe vreugdevol zij het Woord van God in het begin ontvangen hebben, als het niet kan groeien en het verkommert bij de geringste problemen, dan zou hun eerste acceptatie helemaal geen zin hebben gehad.
We moeten ook het hart van de doornige grond overwinnen. We moeten de doornen die ons leven bedreigen aanvechten en ze doorhakken. Als je ze met rust laat, zullen de doornen ons in een mum van tijd bedekken en ze zullen ons van het zonlicht afschermen. Afgesneden van de zon en de voedingswaarden van de bodem verliezend aan de doornen, zal de boom van het Woord dan sterven.
Als we de berechtigingen en de Verdrukking in ons leven aanschouwen, moeten we ze moedig overwinnen. We moeten met al onze kracht tegen de doornen, die onze weg versperren en ons gezicht bedekken, vechten alsof ons leven ervan afhangt. Als het geld van deze wereld ons tegenhoudt of als de faam ons bedreigt, moeten we ertegen vechten en ze overwinnen. Omdat de zorgen van de wereld en de hebzucht dodelijk zijn voor de ziel, moeten we ze altijd overmeesteren. Als we zo’n geestelijk leven van overwinning leven, zullen onze lichamen en zielen bloeien want zij zullen het zonlicht en de voeding van God ontvangen.
Voor de wedergeboren heiligen en dienaren van God moet er altijd een geestelijke strijd zijn tegen de wereld. We moeten de Nicolaieten dus niet volgen. Er werd van de Nicolaieten gezegd dat ze erg betrokken waren bij het geven van diensten in het openbaar. Maar het dienen van het volk in de wereld is niet de belangrijkste rol van de kerk. Het zou een grote fout zijn om te denken dat het belangrijkste doel van de kerk de sociale dienst zou zijn.
 
 
Verwerp Moedig!
 
God zegt ons dat we het zout van deze wereld zijn. Wat bedoelt Hij hiermee? Als God ons zegt dat we het zout van de wereld zijn, dan betekent het dat we nodig zijn voor de wereld. De rol van het zout is om het Woord van het water en het bloed van Jezus aan de zondaars te preken zodat zij verlost kunnen worden van hun zonden, waardoor ze tot de kinderen van God worden gemaakt, en toegestaan worden in de Hemel. Net als het zout nodig is om smaak te brengen, heeft de wereld de wedergeborenen rechtvaardigen nodig als haar zout. Met andere woorden, de wedergeborenen rechtvaardigen moeten het Woord van het water en de Geest preken en de mensen naar hun verlossing leiden. We moeten deze rol van het zout vervullen en de zielen helpen wedergeboren te zijn. We moeten de zondaars in rechtvaardigen keren.
Wat is de echte kerk van God? De ware kerk van God is waar mensen samenkomen om Hem te aanbidden; het is waar zij God loven; en het is waar zij tot Hem bidden. Als de verleiding komt, zullen de dienaren van God in staat zijn deze te weerstaan. De heiligen moeten ook in staat zijn om de verleidingen van de wereld die van Satan komen, te weerstaan. De Duivel zal u verlokken, “Vergeet je geloof, ik zal je rijk maken! U hoeft niet een wedergeboren kerk te bezoeken; kom naar een van mijn kerken, en ik zal je zelfs een oudere maken!” Maar omdat Satan altijd probeert de rechtvaardigen te laten struikelen en hun in zijn vallen te laten lopen, moeten we altijd klaar zijn om te vechten en hem te overwinnen zodat we ons geloof tot het eind toe kunnen verdedigen.
Degenen die een vals geloof hebben, proberen vaak de verlosten met materiële dingen te verlokken. Zij verlokken met geld en faam. Satan toont ons de wereldlijke waarden en zegt ons dat we ons geloof en God moeten verwerpen. Wat we in zulke tijden moeten hebben, is het geloof in de Heer dat Hij in al onze behoeften zal voorzien, en met dit geloof kunnen we Satan’s verlokkingen vrijpostig weigeren en overwinnen.
De wortel van de zegens wordt gevonden in God. God is de ene die ons zegent, zowel geestelijk als ook lichamelijk. Wetende dat de Duivel niet degene is die de mensheid zegent, kunnen we tegen hem vechten. Er zijn ook tijden dat we tegen onze eigen verlangens vechten. Wanneer hebzucht en verlangen aan de oppervlakte komen, als we ons hart laten meedrijven met de stroom van deze wereld, moeten we tegen onszelf vechten. Het is vanzelfsprekend dat we tegen de wereldlijke mensen die ons geloof proberen te saboteren, moeten vechten. Het is gewoon ons lot om geestelijke gevechten te vechten tegen alle wereldlijke krachten.
Waarom? Omdat als een Christen niet in een geestelijke strijd verwikkeld is, dit slechts kan betekenen dat zijn/haar geloof dood is voor alle praktische doelen. Totdat de wereld eindigt en de dag des oordeels van de rechtvaardigen en de zondaars over is, zal er bedrog zijn die ons geloof vernietigen. Daarom moeten we constant in geestelijke gevechten verwikkeld zijn. Als we degenen die tegen God zijn en ons geloof proberen te vernietigen, tolereren, zullen we tenslotte alles verliezen, inclusief ons leven. Zonder de sterke wilskracht om niets anders toe te staan dan ons geloof om over ons te heersen, zullen wij niet alleen al onze bezittingen verliezen, maar we zullen ook door God in de steek gelaten worden. We moeten in staat zijn om duidelijk te onderscheiden wie met en wie tegen ons is, om te vechten en onze vijanden te overwinnen. Terwijl we royaal tegen elkaar moeten zijn, moeten we standvast zijn in ons ontbinding van onze vijanden, om aan te tonen dat onze vijanden zelfs niets tegen ons durven te doen.
De Nicolaieten zijn vijanden van ons. Zij zijn onze vijanden omdat zij een “synagoge van Satan” zijn, die we niet kunnen tolereren noch ermee kunnen werken. Wij, die van onze zonden vergeven zijn, moeten de Nicolaieten, die zich bezighouden met verafgoding en slechts materiële voordelen zoeken, niet tolereren, maar we moeten in plaats ervan ons leven opofferen om de Heer te dienen en Zijn rechtvaardigen werk om het Koninkrijk van God op deze aarde te bouwen.
 
 
Zoek Eerst het Koninkrijk van God
 
Jezus zei ons “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden” terwijl Hij ons vermaande dat we de werken van God moeten doen voor de werken van ons vlees. Wij, de wedergeborenen, hebben geestelijke verlangens. Dit zijn niet de verlangens van het vlees, maar de verlangens van de Geest. Zo kunnen we eerst de werken van God en Zijn Koninkrijk dienen. We dienen God eerst, maar we doen ook de werken van het vlees. Zoals de Bijbel ons verteld, “De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.” We leven met andere woorden, niet slechts door ons vlees, maar door zowel het vlees als ook de geest. We moeten in staat zijn tussen deze twee te balanceren. Als we de daden van de Nicolaieten volgen terwijl we denken dat alles wat er toe doet ons geluk op deze aarde is, zullen we uiteindelijk onze eigen ondergang aanschouwen. Daarom moeten we eerst onze geestelijke verlangens zoeken.
Sommige mensen worden tamelijk vijandig als het thema van de Hemel en Hel naar boven komt. Zij vragen, “Ben jij in de hel geweest? Heb je het met je eigen ogen gezien?” Maar deze vragen komen van Satan’s gedachten. Niet alleen zijn de gewone mensen zo, maar zelfs de meeste pastoors die jarenlang theologie studeren, dienen hun kudde zonder enige zekerheid van de Hemel te hebben en zonder de kennis hoe men wedergeboren kan worden. Dit is de ongelukkigste en erbarmelijkste voorwaarde want zulke predikers die niet zulke overtuiging hebben en die niet eens zelf wedergeboren zijn, kunnen degenen die niets van God weten, niet naar de wedergeboorte leiden. Als zoveel zielen door de gedachten van Satan bepaald worden en tegen God zijn, wat zouden zij dan wel van de pastoors kunnen leren die oftewel niet in de Hemel geloven of overtuigd zijn van hun eigen zaligheid?
Door “waar Satan’s troon is”, betekent dat Satan nu over de hele wereld heerst. Dit is het soort tijdperk waarin we leven, het soort tijdperk dat de wereld vol van Nicolaieten is die de nacht verlichten met hun neonkruizen en die hun kerken runnen alsof het bedrijven zijn. God zei ons dat dit niet Zijn kerken zijn, maar de “synagoges van Satan.” De huidige wereld is nu vol met ontelbare mensen die, gevangen door de gedachten van Satan en zoekend naar de hebzucht van deze wereld, net doen alsof ze dienen, naar de kerk gaan en de naam van de Heer roepen, de wedergeboorte van hun zielen en hun hoop op de Hemel zijn echter lang geleden verdwenen. Dit is het soort tijdperk waarin we nu leven en de Heer dienen.
 
 

De Geestelijke Strijd tegen Diegenen die Niet Wedergeboren zijn

 
We leven hier op deze aarde “waar Satan’s troon is.” We moeten ons geloof verdedigen door waakzaam te zijn en moedig onze vijanden te aanschouwen als we uitgedaagd worden. Tot de dag van de wederkeer van onze Heer, moeten we waakzaam zijn en onze ‘witte steen’, ons geloof, houden door in het evangelie te geloven dat ons heeft toegestaan wedergeboren te worden door het water en het bloed.
We moeten leven door manna te eten, het Woord van God. Om dit te doen, moeten we tegen de daden van de Nicolaieten vechten en ze overwinnen. We moeten ze verwerpen. We moeten niet in de buurt van de mensen gaan die slechts geld en wereldlijke faam zoeken. Alhoewel we hun zwakheden kunnen tolereren en vergeven, kunnen we niet het brood met degenen delen die tegen de waarheid zijn en die slechts verlangen naar geld, minder nog dan dat we werken van God met deze mensen kunnen doen.
Waar zijn de namen van degenen die wedergeboren zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, opgenomen? Zij zijn in het Boek des Levens geschreven. Wat betekent dan door een nieuwe naam in deze witte steen te schrijven? Het betekent dat we de kinderen van God zijn geworden. Er staat ook geschreven dat niemand deze nieuwe naam kent, “behalve die hem ontvangt.” Dit betekent dat niemand behalve degenen die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de Geest de zaligheid van Jezus kennen. Zondaars weten niet hoe zij rechtvaardig kunnen worden, d.w.z. slechts degenen die hun nieuwe namen van Jezus hebben ontvangen, weten hoe hun zonden verdwenen zijn.
We moeten tegen de Nicolaieten vechten, niet tegen iemand anders, maar tegen de Nicolaieten. Het kernpunt van de passage is dat we moeten vechten tegen de Nicolaieten, die alhoewel zij in God geloven, en het Woord van de waarheid kennen, nog steeds het Woord van God minachten en verwerpen, en slechts geld, materiële voordelen, rijkdom en faam voor hun vlees nastreven, en we moeten hun overwinnen.
We moeten ook tegen onszelf strijden. Als we God niet kunnen volgen vanwege onze ijdelheid of trots, moeten we tegen zo’n hart vechten. En we moeten ons ook in een geestelijke strijd tegen degenen die beweren dat ze in Jezus geloven zonder wedergeboren te zijn, aangaan.
Ondanks het feit dat we te kort gekomen zijn voor Zijn heerlijkheid, heeft de Heer ons gered door Zijn water en bloed. We moeten ons geloof verdedigen door in dit Woord te geloven en ons leven leiden als de dienaren van God, terwijl we dank aan Hem geven voor de volmaakte zaligheid die Hij ons heeft gegeven. We moeten eerst het Koninkrijk van God zoeken en Zijn gerechtigheid. Laat ons degenen worden die overwinnen door in geloof tot het eind toe te vechten.
 
 
Degenen Die Overwinnen, Zal Het Manna Gegeven Worden
 
Het grootste geval van verdwijning in de menselijke geschiedenis zal de opname zijn die komen gaat. Tegelijkertijd, zal de tweede komst van Jezus het thema zijn dat de meeste interesse van iedereen die in Christus gelooft wekt. Sommige mensen denken, “Er zal een massale verdwijning van mensen zijn als de heiligen opgenomen worden; omdat mensen van overal verdwijnen, van piloten tot treinmachinisten tot taxichauffeurs, de wereld zal overstromen met allerlei ongelukken en rampen, met vliegtuigen die naar beneden storten, treinen die ontsporen, en autobanen die bezaaid zijn met verkeersongelukken.” Een boek dat hierop gebaseerd is, met de titel “De Vervoering”, was ooit eens een bestseller. Deze mensen geloofden dat de heiligen in rook zouden opgaan als zij opgenomen werden. Zij belijden niet alleen en bereidden hun geloof voor op de dag van hun opname, maar sommigen van hun gaven zelfs hun werk of school op, een minder grappig fenomeen.
Niet zolang geleden, liet een sekte die de doctrine van de opname voor de verdrukking aanhingen, haar leden, hun bezittingen aan de kerk geven en liet hun slechts wachten op de dag van de opname die hun leiders geprofeteerd hadden. De dag die zij voorspeld hadden en waar ze zo vurig op zaten te wachten, eindigde net als iedere andere dag, al dat wachten voor niets! Alles waar zij zo innig in geloofd hadden en waar zij op gewacht hadden, bleek slechts een leugen te zijn.
Maar sommigen van hen verklaarden zonder schroom een andere dag in 1999 als hun dag van de opname, en wachtten en wachtten. Zoals eerder gebeurde, bleek ook nu weer dat zij allen door leugens bedrogen waren. Doordat de leiders zich schaamden voor hun onvervulde voorspelling, besloten ze nooit weer een tijd voor Christus’ terugkeer te zetten. Aan dit soort gebeurtenissen kunnen we zien hoe de doctrine van de opname voor de verdrukking gewoon niet in het Woord van God past.
Het belangrijkste punt van het Boek van de Openbaringen is de tweede komst van Jezus en de opname van de heiligen. Als Christus zal wederkeren naar de wereld, en Zijn gelovigen in de lucht zal opheffen zal de grootste hoop van de getrouwe Christenen zijn en ze zullen wachten. Het is in feite redelijk voor de Christenen om vurig te wachten op de terugkeer van Christus in hun geloof. Iedereen die werkelijk in Jezus gelooft, moet met grote deelname en verlangen op de dag van de terugkeer van de Heer wachten.
Het is beter om het soort geloof te hebben dat op de tweede komst van de Heer en de opname wacht, dan het geloof dat op niets wacht. Wat de apocolyptische eindetijders van het juiste pad afbracht, is dat zij een specifieke dag en tijd voor hun opname hebben bepaald. Als basis voor hun berekeningen, vertalen velen de zeventig weekse voorspelling, die in Daniel 9 en in Zacharias verschijnt, verkeerd, en komen tot hun eigen voorspelde datums.
Paulus zei in 1 Thessalonieken 4 dat als Christus naar deze aarde terugkeert, de heiligen in de lucht opgeheven zullen worden om Hem te ontmoeten. Het is daarom slechts juist dat degenen die werkelijk in Jezus geloven, op de dag van hun opname zullen wachten. Maar berekeningen en het uitzoeken van een speciale dag voor de opname, was iets heel erg verkeerds, want het was een weerspiegeling van hun trots die de wijsheid van God negeerde. Het was een grote fout om te proberen de voorspellingen van de Bijbel op te lossen en te begrijpen met wiskundige formules die de mens heeft uitgedacht.
Wanneer zou de werkelijke opname dan plaatsvinden? Openbaringen 6 spreekt van de opname van de heiligen, volgens dit zal tijdens het vierde tijdperk van de zeven tijdperken van God, d.w.z. het tijdperk van het bleke paard, het martelaarschap van de heiligen plaatsvinden, en na dit zal de opname in het vijfde tijdperk plaatsvinden. De opname van de heiligen wordt in detail omschreven en het zal inderdaad werkelijkheid worden als de tijd komt.
God heeft zeven tijdperken voor de mensheid gepland, het eerste daarvan is het tijdperk van het witte paard. Dit is het tijdperk waarin het evangelie van het water en de Geest begint en blijft triomferen. Het tweede tijdperk is het tijdperk van het rode paard. Dit tijdperk markeert het begin van het tijdperk van Satan. Het derde tijdperk is het tijdperk van het zwarte paard, waarin de wereld getroffen zal worden door zowel lichamelijke en geestelijke hongersnood. Het vierde tijdperk is dat van het bleke paard. Dit is het tijdperk waarin de Antichrist op zal komen en de heiligen gemarteld zullen worden. Het vijfde tijdperk is als de heiligen, na hun martelaarschap herrezen en opgenomen zullen worden. Het zesde tijdperk brengt de volledige vernietiging van de eerste schepping, d.w.z. deze wereld, met zich mee door God, die dan gevolgd zal worden door het zevende tijdperk waarin God het Duizendjarig Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde zal openen om er voor altijd met Zijn heiligen te leven. God heeft dus deze zeven onmiskenbare tijdperken voor de gehele mensheid gemaakt. Het is slechts juist dat degenen die in Jezus geloven, deze zeven tijdperken die God voor hun heeft gezet, moet kennen en erin gelooft.
In Korea alleen al, wachtten, naar men schat, meer dan 100.000 mensen op het einde van de vorige eeuw op hun eigen dag en tijd op de tweede komst van Christus en hun opname. Men zegt dat ongeveer 12 miljoen Koreanen Christen zijn. Onder hun waren er ongeveer 100.000 die op de terugkeer van Jezus en hun opname wachtten. Anders gezegd, slechts 100.000 van de 12 miljoen, dat is minder dan 1 procent, wachten op de terugkeer van de Heer en dit is de harde kern van gelovigen die in het Woord van God geloven zoals het geschreven staat.
Hun probleem was echter dat zij geen goed begrip hadden van de tijdperken die God voor hun gemaakt heeft. Zonder goed begrip van het evangelie van het water en de Geest, hebben veel Vroege Kerk Christenen zo’n fouten gemaakt om de datum van Christus’ terugkeer te berekenen op basis van hun foutieve kennis van het tijdperk van Christus’ tweede komst en de opname van de heiligen. Dus waarschuwde Paulus de Apostel hun, “Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware” (2 Thessalonieken 2:2).
Historisch gezien, verbleven veel in hun onwetendheid over God’s plan en ze bleven vergeefs de ene na de andere verkeerde datum uitzoeken. Ik geloof dat het nodig is om hun verkeerde geloof te corrigeren. Maar ik heb er geen zin in hun streng te berispen, ik wil hun slechts corrigeren. Waarom? Omdat hun falen te wijten was aan hun onwetendheid ten opzichte van de zeven tijdperken die God voor de mensheid heeft gemaakt. Zij berekenden de datum van Jezus’ tweede komst omdat zij de getallen die in de Bijbel voorkwamen, verkeerd begrepen en verkeerd toepasten, omdat ze het slechts in menselijke termen zien.
Deze fout is niet alleen verbonden met de Koreaanse Christenen, maar het is tamelijk gewoon voor de rest van de wereld. Kerkleiders van verschillende delen van deze aarde, sommigen van hun redelijk beroemd, hebben dezelfde soort fout gemaakt. Mijn hart wenst zich het plan van God aan iedereen die dus in Jezus hebben geloofd en die wachten op de opnamesdatum die zij hebben uitgezocht, te getuigen, zodat zij een goed en niet een verkeerd begrip van God’s plan kunnen hebben. Ik hoop slechts dat zij in feite ook de zegen van de opname gegeven zal worden door God.
De ware opname door God zal plaatsvinden nadat het tijdperk van het bleke paard en het martelaarschap van de heiligen beëindigd zijn. Als de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking in dit tijdperk van het bleke paard begint, zal de Antichrist opkomen als de machtigste leider van de wereld en hij zal erover heersen.
De Antichrist zal de heiligen gaan vervolgen als de Grote Verdrukking begint, terwijl hij de intensiteit over de eerste helft van de Grote Verdrukking d.w.z. de eerste drieëneenhalf jaar, totdat het de piek bereikt in het midden van de zevenjarige periode. Dit is als de heiligen gemarteld zullen worden om hun geloof te verdedigen. En dit zal vlug gevolgd worden door het zesde tijdperk, wanneer de gemartelde heiligen herrezen en opgenomen zullen worden.
Zij die in Jezus geloven, moeten de tijden goed kennen. Het hangt ervan af of zij in de opname voor de verdrukking geloven, of in de midden-Verdrukkingse opname, hun geloofsleven zou dan heel anders verlopen. Of de gelovigen wijselijk op hun opname zullen wachten met het goede geloof, of dat ze de fout maken om hun gedachten op een absurde datum van hun eigen keuze te richten, dit zal alles afhangen of zij hun geloof op het Woord van God baseren of niet.
Als u deze leer op het Woord van de Openbaringen met kalmte benaderd, kunt u eigenlijk ontdekken wat de redelijke voorwaarden zijn, en dus kunt u in staat zijn al uw vragen correct te beantwoorden. Maar als u niet het juiste begrip van de opname heeft en als u faalt er goed op te wachten, dan zal uw geloof vernietigd worden.
De theorie van de opname voor de verdrukking werd uitvoerig uitgelegd door Scofield, een Amerikaanse theoloog die het eerst systematisch zijn doctrinale voorstellen in zijn Scofield Referentie Bijbel grondde. Deze Referentie Bijbel werd naar vele talen vertaald en het werd over de hele wereld gebruikt. Door de invloed van Scofield’s Referentie Bijbel werd de theorie van de opname voor de verdrukking zo wijd verspreid. Omdat de Scofield Referentie Bijbel geschreven was door een invloedrijke theoloog van een machtig land, werd het boek in veel verschillende talen vertaald, en door een groot aantal Christenen gelezen.
Scofield zelf had er geen idee van dat zijn bewering van de opname voor de verdrukking zo wijdverspreid zou worden over de wereld. Het resultaat was de overheersende aanname van de theorie van de opname voor de verdrukking door praktisch alle Christenen van de wereld. Maar voordat Scofields theorie van de opname voor de verdrukking verscheen, was het overheersende geloof in de Christelijke wereld, de theorie van de opname na de verdrukking.
De theorie van de opname voor de verdrukking verklaart dat Christus aan het eind van de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking zou komen, en dat Hij de heiligen aan het einde van die tijd zou opnemen. Veel mensen hadden dus een grote angst voor de Verdrukking die aan de opname vooraf ging en de tweede komst van de Heer. Toen de hervormers vanuit hun preekstoel over de tweede komst van Christus preekten, haastten de mensen zich om te bekeren, huilden en kwelden ze zichzelf voor hun zonden en overstroomden zichzelf met constante berouwgebeden. De mate waarin iemand huilde, gaf dus vaak aan hoe gezegend iemand was. Zulke mensen vergoten vaak veel te veel tranen, alhoewel ze in Jezus geloofden.
Maar dit vroege geloof in de opname na de verdrukking werd langzaam vervangen door de opname voor de verdrukking. Waarom gebeurde dit? De mensen vonden het veel troostender om van de opname na de verdrukking naar de opname voor de verdrukking te wisselen, want deze verandering betekende dat zij niet alle testen en Verdrukking zouden hoeven aanschouwen die zij anders wel zouden moeten meemaken. Het is geen verassing dat zij het zouden verkiezen om in de lucht opgetild te worden voordat de verschrikkelijke moeilijkheden van de Grote Verdrukking over hun zou afdalen. Op deze manier werd de theorie van de opname voor de verdrukking als een lopend vuur verspreid, want het bood een troostend geloof, dat veel beter te verteren was dan het verschrikkelijke vooruitzicht om door het leed van de Grote Verdrukking te moeten gaan.
Net als de mensen zoet boven het gewone of het bittere verkiezen, zo verkiezen de mensen het ook om het gemakkelijker te hebben als het op hun geloof aankomt. Zij houden ervan om te kiezen en te geloven in wat hun smaak het beste bevalt tussen de verschillende theorieën die de geleerden hebben geproduceerd. Daarom gaan zoveel mensen uiteindelijk zo gemakkelijk in de theorie van de opname voor de verdrukking geloven. Degenen die dit standpunt van de opname voor de verdrukking ondersteunen, dachten dat zij hun lichaam en hart vlekkeloos rein moesten houden om opgenomen te worden. En dus waren zij tamelijk vurig in hun geloofsleven. Maar een ernstige fout omklemde hun geloof in de opname voor de verdrukking. Terwijl hun geloof in Jezus en hun wachten op de wederkomst van de Heer aan te raden was, maakten ze desalniettemin twee ernstige en serieuze fouten.
Ten eerste wachtten zij op de Heer terwijl ze, doordat ze niet in het evangelie van het water en de Geest geloofden, nog steeds zonde in hun hart hadden. Zij hielden zich slechts aan het bloed van het Kruis en rekenden erop, maar geen hoeveelheid belijdenis kon hun de absolute verlossing van hun zonden brengen die zij dagelijks begingen. En toch wachtten zij dag en nacht op de tweede komst van Christus. Ze verzamelden zich in hun kerken om hun zonden te belijden, te bidden en nachtenlang lofgezangen te zingen, terwijl ze zich verenigden in hun wachten op de opname. Er was niets mis met het feit dat zij dus wachtten en verlangden naar de opname. Maar zij maakten de ernstige fout van het wachten zonder het juiste geloof, d.w.z. zij geloofden niet in het evangelie van het water en de Geest, het enigste geloof dat ons toestaat voor God te staan als Zijn kinderen.
Hun tweede fout was dat zij kunstmatig een datum uitzochten zonder het juiste begrip van God’s plan te hebben. Dit liet niet alleen veel gelovigen nutteloos wachten, maar het veroorzaakte allerlei soorten verwoestingen in de wereld, terwijl het slechts slechte indrukken van het Christendom achterliet en de reputatie onder de ongelovigen ruïneerde.
Vanwege deze twee fouten, gingen veel mensen slecht over de opname denken, en werden ze verder van de waarheid weggeduwd, als de opname waarop deze mensen zo vurig gewacht hadden nooit werkelijk plaatsvond. Nu dat het eigenlijk de juiste tijd is om van de tweede komst van Christus te spreken, en dat Zijn wederkomst op handen is, kan bijna niemand er meer over praten, wat alles te danken is aan de fiasko van de paar mensen die misleid zijn.
De passage die we momenteel bespreken, was wat God aan de engel van de Gemeente van Pergamus schreef door Johannes. God prees de dienaar van de Gemeente en de heiligen voor het verdedigen van hun geloof aan het eind van hun martelaarschap. Maar God’s lof voor de Gemeente van Pergamus kwam ook met enkele berispingen, want de Gemeente had onder haar leden, mensen die de wereld nastreefden. Daarom zei God de Gemeente om te belijden, en daarom zei Hij dat Hij anders snel zou komen en hun zou bestraffen.
We moeten hier goed opletten naar wat God door Johannes zei tegen de zeven gemeenten van Azië in het algemeen: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.” Dit betekent dat God zich ervan verzekert dat Hij Zijn waarheid tegen de heiligen en de zielen spreekt door Zijn kerken en Zijn dienaren. Aanmerkelijk zei God tegen de Gemeente van Pergamus: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.”
Laat me de zin “die overwint zal ik te eten geven van de manna die verborgen is,” beklemtonen. Dit betekent dat degenen die werkelijk op de Heer wachten, de vijanden van God moeten overwinnen. Het betekent dat zij moeten vechten tegen degenen die de wereld volgen, en dat zij zichzelf van deze liefhebbers van de wereld moeten afscheiden. Degenen die Balaam volgen, zijn degenen die de valse profeet volgen. God zegt ons dat deze mensen slechts de rijkdom van de wereld zoeken in hun zondige hebzucht, terwijl ze zichzelf de volgers van de doctrine van Balaam noemen.
Niet iedere kerk is een kerk van God. Veel van de huidige kerkleiders accepteren dat Jezus de Zoon van God is, maar zij geloven niet dat Hij God is. Er zijn velen die zelfs niet geloven dat Jezus Christus deze wereld geschapen heeft.
Daarbij komt dat veel mensen slechts naar de kerk gaan zodat zij materialistisch gezegend zullen worden. Te veel kerkleiders zeggen hun kerkleden dat zij gezegend zullen worden als zij meer geld aan de kerk geven. Veel gelovigen denken werkelijk dat hoeveel zij aan de kerk offeren, hun geloof reflecteert omdat zij bedrogen zijn door zulke valse leren. Slechts door offers te geven en de kerk regelmatig te bezoeken, worden veel van hen goedgekeurd als de getrouwe gelovigen. Bovendien worden sommigen zelfs een hoge positie binnen de kerk gegeven, zoals diaken of ouderling alleen maar omdat zij regelmatig de diensten van de kerk bezoeken, en grote cheques uitschrijven voor hun offergave. Dit zijn alles wegen van Balaam, iets waarvan we ons allen moeten verwijderen.
We moeten tegen zulk geloof vechten. Als u werkelijk het verborgen manna gevoed wilt krijgen, moet u eerst beslissen of uw kerk een kerk is die werkelijk het Woord van God volgt of niet. Zo niet, moet u vechten en het overwinnen. Slechts door dit te doen, kunt u de waarheid van het water en de Geest, het ware Woord van God gevoed krijgen.
Slechts door van het Woord van het water en de Geest te eten, het verborgen manna, kunt u wedergeboren worden en slechts door wedergeboren te zijn, kunt u blijven voeden op het Woord van de waarheid dat gegeven wordt door God. Op deze wijze kunnen de wedergeborenen bespreken wat het Woord van God is, bevrijd door ernaar te luisteren, het te zien en het in broederschap te delen.
Indien u oprecht opgenomen wenst te worden door God, als u werkelijk wedergeboren wilt zijn, dan is het slechts dwaas om naar een kerk te blijven gaan die alleen maar in naam een kerk is. Door een kerk te bezoeken die niet van God is, zult u nooit het ware Woord van het leven gevoed krijgen, het doet er niet toe hoe lang u naar die kerk bent gegaan, honderd jaar, duizend jaar of zelfs langer, niets zal u op het juiste pad naar uw zaligheid brengen.
Zulke mensen kunnen niet alleen niet wedergeboren worden door geloof, maar zij zullen uiteindelijk de dwaze fout maken dat ze op hun opname wachten zonder het eerste vereiste ervan te vervullen, d.w.z. zonder wedergeboren te zijn. Dit soort geloof is gewoonweg verkeerd. Het maakt niet uit hoe verlangend u op de terugkeer van Christus wacht, of dat u de Heer werkelijk liefheeft in uw hart, of dat u bereid bent uw leven voor Jezus op te geven, dit alles zou waardeloos zijn. Zulke mensen zullen de Heer niet ontmoeten. Hun liefde voor God zal uiteindelijk slechts een onbeantwoorde liefde zijn.
Daarom zei God de zeven gemeenten van Azië: “die overwint zal ik te eten geven van de manna die verborgen is.” God vertelt ons niet dat we Zijn Woord van waarheid kunnen hebben zonder enige strijd. Als we niet tegen de leugenaars vechten en hun overwinnen, zullen we nooit in staat zijn Zijn manna te eten, het Woord van leven. Het doet er niet toe hoe getrouw u uw kerk bezoekt; als u niet de waarheid kent, betekent het dat wat u tot dusver heeft gekent, alles slechts leugens zijn. U moet aan deze leugens ontsnappen door ze ertegen te vechten en ze te overwinnen in uw zoektocht naar de waarheid. Slechts wanneer u deze waarheid tegenkomt door een kerk te vinden die getuigenis draagt aan het Woord van God en het evangelie van het water en de Geest te preken, zult u in staat zijn het manna des levens te eten.
We hebben niets dat vermijdt dat we in ons hart het Woord van de waarheid van het water en de Geest accepteren. Het hart van degenen die dit Woord van het water en de Geest preken en horen, zullen verenigd worden en de Heilige Geest is in de harten van hun allen aanwezig.
God heeft ons beloofd dat Hij Zijn verborgen manna zal geven aan degenen die overwinnen; en als dusdanig moeten we Satan in onze strijd tegen hem overwinnen, en tegen de leugenaars vechten en hun overwinnen. Als u het eeuwige leven wilt, moet u werkelijk wedergeboren zijn; en als u opgenomen wilt worden door God, moet u het juiste geloof hebben. U moet strijden tegen de vele leugenaars van deze wereld en hun overwinnen, evenals de leugenaars die binnen de Christelijke wereld gevonden worden.
Uw geloof moet niet besluiteloos zijn, een geloof dat steeds van een kant naar de ander wankelt en meegesleurd wordt door de stroom die toevallig op een bepaalde tijd heerst. Als uw kerk niet een kerk is die het Woord van God preekt zoals het is, moet u niet meer naar die kerk gaan. Slecht degenen wiens hart van de waarheid houden en deze nastreven, zullen God ontmoeten door Zijn Woord van manna, het Woord van de waarheid van het water en de Geest.
Ik was een erg goede student toen ik studeerde op de seminaris. Ik miste nooit een les, en mijn punten waren uitstekend. Ik studeerde ijverig en getrouw. En toch waren er veel dingen die ik niet wist. Omdat ik, samen met mijn hele familie, een Boedhist was voordat ik Jezus tegenkwam en in Hem ging geloven, was mijn kennis toendertijd erg gelimiteerd. Zelfs nog gelimiteerder was mijn begrip van het Woord en dus was ik erg verlangend om over de Geschriften te leren. Hongerig naar de kennis van het Woord van God, zocht ik de kennis van de vele professoren op tijdens het seminarie, terwijl ik ze veel vragen stelde in de hoop dat hun antwoorden mijn dorst naar de Bijbel zouden lessen.
Geen van hun gaf me echter een duidelijk antwoord. Toen ik met mijn vragen bij professoren kwam die bekend stonden om hun Geschriftskennis, gaven zij slechts commentaren over mijn eigen kennis van de Bijbel in plaats van dat zij mijn vragen beantwoorden. Tijdens de seminaries preken de professoren niet het Woord maar zij onderrichten hun eigen “theorieën” over de Bijbel. Maar al hun theorieën, van het Oude Testament Theologie tot en met de Nieuwe Testament theologie, van systematische theologie tot en met de Geschiedenis van het Christendom, van het Calvinisme tot het Arminianisme, van Christologie tot Pneumatologie en van de inleidende studies tot de uitgebreide samenstellingen, het waren allen slechts producten van de gedachten van de mens. Zij onderwijzen slechts de verschillende theorieën die door de geleerden omhelst worden, wat niet verschilt van je eigen schoolervaring van het leren van verschillende theoretische perspektieven in uw wereldlijke studieveld.
Ik was een persoon die onwetend was over de Bijbel. Het doet er niet toe hoe uitgebreid mijn opleiding is geweest of hoe velen op mijn brede kennis van de Bijbel hebben gecommenteerd of zelfs hoe ik mijn preken gebaseerd had op deze kennis, hoe harder ik de Bijbel bestudeerde en de theologie, hoe meer twijfel ik had over mijn pad. Uiteindelijk werd ik mezelf ervan bewust dat ik een volledig onwetend persoon was en dat ik weer helemaal bij het begin moest beginnen. Dus begon ik in de klas vragen te stellen die op dat moment als vreemd en raar beschouwd werden. Een vraag was: “Waarom werd Jezus gedoopt?” Ik hoorde nooit een duidelijk antwoord op deze vraag. Niemand was in staat me het juiste antwoord te geven, dat Jezus gedoopt was in de Jordaan door Johannes de Doper om al onze zonden op Zijn eigen vlees te nemen.
Ik had ook vragen over de wonders die Jezus vertoonde, zoals het wonder dat Jezus meer dan vijfduizend mensen voedde met slechts vijf broden en twee vissen. Dus vroeg ik: “Toen Jezus de vijf broden en twee vissen zegende, ontploften zij gewoon in een hoop brood en vissen in een keer of bleven ze zich vermeerderen toen het voedsel aan iedereen verdeeld werd?” Vaker dan ooit werd ik bekijfd en berispt voor het stellen van zulke vragen.
Zo ging ik me realiseren “Dit is dus wat de theologie werkelijk is. We leren slechts wat de Fransman Calvijn in een wetenschappelijke theorie en uiteenzettingen heeft gesystematiseerd. We weten niets van de Bijbel.” Dus onderwierp ik mezelf aan een uitgebreid onderzoek door de uitgaven van de vele religieuze groepen te verzamelen en ze met de Bijbel te vergelijken. Ik had nog steeds niets verdiend.
Ze kwamen allen tot dezelfde conclusie dat als mensen in Jezus geloven, hun zonden geleidelijk aan zullen verdwijnen als zij geheiligd worden door hun berouwgebeden, en dat zij volledig zonder zonde zullen zijn op het moment van hun dood en dan naar de hemel kunnen gaan. Denominale verschillen deden er niet toe, ze hadden allen dezelfde eindconclusie dat Christenen berouwgebeden moesten nastreven en de geleidelijke zaligmaking, iets dat niets met het Woord heeft te maken. Al deze beweringen komen van wat het Woord van God te zeggen had. Dus knielde ik voor God en zocht en vroeg om Zijn waarheid.
Toen heeft God me het ware evangelie van het water en de Geest geleerd. Deze waarheid verwonderde me. En toen ik me realiseerde dat de waarheid van het water en de Geest gevonden kan worden in de volledige 66 boeken van de Bijbel, werden mijn verblinde ogen geopend en begon ik het Woord van de Bijbel duidelijk te zien. Ik was in staat te ontdekken hoe het Oude Testament en het Nieuwe Testament samenpasten en de Heilige Geest kwam over mijn hart toen ik deze waarheid vond. Na het zien van dit Woord van de waarheid, en na het te realiseren, verdwenen alle zonden die mijn hart hadden geteisterd en die zo zwaar wogen, volledig in een wonderbaarlijke en prachtige daad van God’s liefde en genade.
Zoals er rimpels ontstaan als een kleine steen in een stil meer wordt gegooid, zo kwam ook een serene vreugde en licht in mijn hart. Met het licht bedoel ik dat ik me bewust werd wat de waarheid van het Woord was. Op dit moment van de erkenning, kwam de Heilige Geest in mijn hart en door de Heilige Geest ging ik het Woord van de Bijbel duidelijk zien. Vanaf dat moment ben ik altijd het evangelie van het water en de Geest aan het preken.
Tot op deze dag heeft het evangelie van het water en de Geest mijn hart bestendig gemaakt, me getroost en sterk gemaakt, en het heeft mijn hart rein gehouden. Zo ben ik op het Woord van God gaan voeden. Toen ik over het Woord uitwijdt, kwam de serene zegen die mijn hart vervulde samen met mijn bewustwording van de betekenis, en mijn hart begon op zijn beurt te zwemmen in deze zee van genade. Net zoals mijn hart vervuld werd door deze zegen, zo zal het Woord van God ook aan u Zijn genade en zegen brengen als u in Zijn Woord van de wedergeboren zaligheid gelooft.
Wanneer ik de Bijbel opende en over het Woord uitwijdde, verdwenen alle zorgen en onrustige gedachten terwijl mijn hart zich met vreugde en vrede vervulde. Ik was niet in staat altijd te beantwoorden wat God werkelijk bedoelde in Zijn Woord als men mij over de Bijbel vroeg. Slechts door het evangelie van het water en de Geest te kennen en erin te geloven, kan iemand op het Woord van God voeden en slechts door op het Woord van God te voeden kan iemand wedergeboren zijn. Omdat de wedergeborenen niet langer zonden in hun hart hebben, zijn zij helemaal klaar voor hun opname als de Heer hun uiteindelijk in de lucht laat opstijgen, en het doet er niet toe wanneer de Heer naar de aarde terugkeert.
 
 
Het Geloof dat Ons naar de Opname kan leiden
 
De opname is waar we op wachten nadat we onze verlossing hebben ontvangen door het evangelie van het water en de Geest te kennen en erin te geloven. En terwijl we wachten, moeten we een goed begrip hebben van de tijden die God gemaakt heeft. De tijden die door God gemaakt zijn, zijn de zeven tijdperken en het tijdperk voor het martelaarschap, is het tijdperk van het bleke paard. Het tijdperk van het vale paard is het vierde van de zeven tijdperken die door God uitgezet zijn. Het tijdperk waarin we nu leven, is aan de andere kant het derde, het tijdperk van het zwarte paard.
Wanneer we een hoge berg beklimmen, kunnen we een kaart als gids nemen. Maar we moeten eerst onze lokatie kennen om onze bestemming accuraat en veilig te bereiken met behulp van deze kaart. Het doet er niet toe hoe ervaren u bent in het kaartlezen of hoe accuraat de kaart zelf is, als u niet weet waar u bent, is de kaart nutteloos. Slechts wanneer u uw eigen lokatie kent, kunt u veilig uw bestemming bereiken.
Hetzelfde is het dat u slechts kunt uitvinden wanneer u opgenomen zult worden door wedergeboren te worden uit het evangelie van het water en de Geest. De bijbelse accurate timing van de opname is iets na het midden van de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking, d.w.z. drie-en-een-half jaar in de Verdrukking. Dat is wat God in Jezus Christus plande toen Hij dit heelal schiep.
God’s plan van de zaligheid in Jezus Christus, met wie Hij Zijn eniggeboren Zoon naar deze aarde heeft gestuurd, Hem liet dopen en doden aan het Kruis, en Hem van de dood herrees, is niet het enige plan maar Hij heeft ook de tijden voor het heelal gezet, vanaf de schepping tot het einde, met Zijn zeven tijdperken. Zelfs wij tekenen blauwdrukken voordat we onze huizen bouwen en we plannen onze zaken vooruit, beter nog, we zetten zelfs in onze agenda’s wat we op een dag gaan doen. Zou God dan dit heelal, de mens en u en ik in Jezus Christus zonder enig plan te hebben geschapen? Natuurlijk niet! Hij schiep het met een plan!
Dit plan wordt duidelijk onthuld in het Woord van de Openbaringen. Als we dit Woord openen en erover uitwijden, kunnen we precies ontdekken wat God’s plan is. Dit Woord is de waarheid. Alhoewel het Woord van God enkele duizenden jaren oud is, is het nog steeds de onveranderde en ongewijzigde waarheid, niets is eraan toegevoegd of eraan onttrokken. Degenen die dit niet weten of die niet wedergeboren zijn door het water en de Geest, blijven nog steeds onwetend ten opzichte van de waarheid die aan ons geopenbaard wordt door het Woord van God. Maar degenen die in het Woord aanwezig zijn, zullen in staat zijn alle waarheid die in de Bijbel geopenbaard wordt, te vinden en zich ervan bewust te worden.
De passage waarin God beloofd dat Hij Zijn manna zal geven aan degenen die overwinnen, betekenen dat God slechts het licht over Zijn Woord zal laten schijnen voor diegenen die de waarheid van het valse kunnen onderscheiden, en die de leugenaars overwinnen door Zijn Woord van waarheid te kennen. Degenen die van de leugens ontsnapt zijn en de waarheid hebben gevonden, moeten deze leugens overwinnen door deze waarheid te preken. God heeft ons beloofd dat Hij degenen die in het evangelie geloven, de zegen van het eten van Zijn manna zal geven: “die overwint zal ik te eten geven van de manna die verborgen is en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.”
Het verborgen manna betekent hier het Woord van God. De witte steen betekent aan de andere kant dat onze namen in het Boek des Levens geschreven wordt. Als de mensen geloven in het evangelie van het water en de Geest, dat God ons gegeven heeft, zal hun hart veranderen. Met hun hart dat gevuld is met het Woord van de Heilige Geest, gaan ze zich realiseren dat door in het Woord te geloven, alle zonden in hun hart verdwenen zijn. Doordat ze dus gereinigd zijn door het water en de Geest, zijn hun namen in het witte steen geschreven.
God zegt ons dat niemand deze nieuwe naam kent behalve degenen die hem ontvangt. Degenen die van al hun zonden vergeven zijn, moeten zich realiseren dat hun hart geen zonde meer in zich heeft, en dat hun namen in het Boek des Levens geschreven staan. Met andere woorden, zij weten dat het evangelie van het water en de Geest alle zonden van hun hart heeft weggenomen. Slechts degenen die wedergeboren zijn door het ware Woord van het water en de Geest te kennen en hun verlossing te ontvangen, zijn dus in staat de Heer en de waarheid te kennen. Degenen die niet wedergeboren zijn, realiseren zich niet dat zij nog niet wedergeboren zijn. Maar de wedergeborenen kunnen deze mensen gemakkelijk onderscheiden, dat zij nog van het manna van God moeten eten, en dat hun namen nog niet in de witte steen geschreven staat.
Wilt u werkelijk opgenomen worden? Als u opgenomen wilt worden, moet u gekwalificeerd zijn om het manna te eten. Ik bedoel met ‘gekwalifeerd te zijn om het manna te eten’ dat u wedergeboren moet zijn uit het water en de Geest. Om op het manna te voeden, moet u ook tegen de leugens vechten met uw geloof en het met uw geloof overwinnen. De valse leraren brengen geen verlossing aan de zondaars, maar zij buiten slechts hun zielen en materiële bezit uit. We moeten tegen zulke valse kerken, valse profeten, en valse dienaren van het huidige Christendom vechten en ze overwinnen.
We moeten, op basis van de Bijbel, precies weten hoe Jezus al onze zonden heeft weggenomen, waarom Hij gedoopt werd, waarom Hij de zonden van de wereld op Zich nam, waarom Hij aan het Kruis stierf en waarom Hij van de dood herrees. We moeten precies weten waarom Jezus naar deze aarde kwam in het vlees en al deze dingen deed en we moeten weten wie Jezus precies was. Maar de valse kerken noemen iedereen die hun kerk bezoekt “een heilige” op hun eigen gezag, in plaats van deze waarheden te leren. Zij vragen slechts, “Gelooft u in Jezus?” Als het antwoord “Ja, dat doen we” is, dan noemen deze valse kerken hun meteen heiligen, dopen hun na een jaar tijd, en gaan dan verder met hun allerlei offergaven te ontlokken, van dankofferingen tot bijzondere offergaven tot offergaven voor dat blinkende gloednieuwe kerkgebouw. Zulke kerken die slechts geobsedeerd zijn door geld en hun hebzucht om grotere en schitterende kerkgebouwen te bouwen, zijn valse kerken.
Wanneer we op manna voeden, moeten we tegen zulke valse kerken en degenen die de valse leren verspreiden, vechten. Als we onze strijd verliezen, zou dat niet alleen betekenen dat we niet meer de heiligen van God zijn, maar ook dat we niet door Hem opgenomen worden. Niet de heiligen van God zijn, is hetzelfde als niet de kinderen van God te zijn; zelfs als Christus voor de honderdste keer terug zou komen, zouden we nooit opgenomen worden.
Mattheus 25 verteld ons de parabel van de tien bruiden, vijf ervan waren wijs en de andere vijf waren dwaas. Het verteld ons hoe dwaas de vijf bruiden waren die hun lampen, maar geen olie bij zich hadden, en die weggingen om olie te kopen nadat de aankomst van de bruidegom aangekondigd was. We moeten de wijze bruiden zijn die de olie van tevoren klaargemaakt hadden. Met het geloof te hebben om de olie klaar te maken, bedoel ik dat we ons moeten kwalificeren om op manna te voeden voor Jezus, de leugenaars moeten overwinnen en wedergeboren moeten worden door het Woord van het water en de Geest.
Als we een preek horen, moeten we onszelf afvragen of de pastoor wel of niet het Woord van God preekt. We moeten ons ook afvragen of de kerk haar geld uitgeeft zoals God het wilt, d.w.z aan Zijn werken, en niet aan zichzelf. We moeten, met andere woorden, de ware kerk van God vinden. Pas op voor de kerken die slechts lippendienst betalen om het Woord van God en Zijn leer te preken.
Het maakt niet uit hoe goed zij preken en belijden, hun daden zullen u vertellen wat zij werkelijk betekenen; of zij meer geïnteresseerd zijn in het bouwen van grotere kerken dan in iets anders; of zij ook voor de armen zorgen of slechts de rijken bedienen; en of zij überhaupt enig interesse tonen in het redden van zielen. God heeft u uw ogen en oren gegeven zodat u kunt zien en voor uzelf kunt oordelen. En als u de conclusie bereikt dat uw kerk niet de juiste kerk is, dan moet u niet aarzelen om er meteen weg te gaan, want om verder in zo’n kerk te blijven, is gelijk aan het proberen naar de hel te gaan. Je kunt net zo goed je leven weggooien.
Realiseert u zich hoe goed het evangelie van het water en de Geest is? Als u deze waarheid, het evangelie van het water en de Geest, kent en in uw hart accepteert, zult u een heel nieuw persoon worden. Degenen die aan deze aarde behoren voordat ze aan de Hemel toebehoren, en degenen die gemarteld zijn door de demonen, worden nu bevrijd.
De demonen kunnen de zielen van degenen die zonden in hun hart hebben en dus geketend zijn aan hun zonden, binnengaan en ze martelen. Maar de Heer kwam naar deze aarde en nam al onze zonden met het evangelie van het water en de Geest weg. Omdat Hij onze zonden volledig heeft weggenomen, kunnen de demonen ons niet langer kwellen of onze ziel stelen. Wanneer u daarom dit evangelie kent en erin gelooft, zullen de demonen verworpen worden en uw leven zal veranderen.
Met andere woorden, degenen die de dienaren van de wereld zijn, worden bevrijd van deze slavernij. God heeft het wonderbaarlijke werk gedaan om de zondaars in rechtvaardigen te keren, degenen die van de wereld waren in degenen van de Hemel om te vormen, en als de Heer wederkomt, zal Hij ze doen opstijgen naar Zijn Koninkrijk.
Ons aardse leven is niet het einde voor ons. Nadat Hij ons naar Zijn Beeld geschapen heeft, heeft God ons niet op deze aarde gezet om maar even te leven. Het leven in het vlees is feitelijk erg kort. Tegen de tijd dat we uit school komen, zijn we reeds rond de 20. Wanneer we in de 30 jaar oud zijn, leggen we de basis voor ons leven, en tegen de tijd dat deze basis klaar is om erop te bouwen zijn we reeds 40 of 50 jaar oud. Als we eindelijk het stadium bereikt hebben waar we bij onszelf denken dat we nu eens iets rustiger aan kunnen doen en het leven wat meer kunnen genieten, is ons hele leven reeds aan ons voorbij gegaan, en aanschouwen we het einde. Zoals bloemen in de ochtend bloeien en in de namiddag verwelken, realiseren we ons dat onze tijd voorbij is en dat we slechts het naderende einde aanschouwen op het moment dat we denken dat we eindelijk ons leven in de hand hebben.
Zo kort is het leven. Maar wat nog erger is, is dat er teveel mensen zijn die zich deze kortstondigheid van het leven niet realiseren. En toch is het eind van ons leven in het vlees niet het einde voor ons, want het is slechts het begin van het geestelijk leven van onze ziel. Waarom? Omdat God, alsof Hij ons compenseert voor de kortstondigheid van ons aardse leven, voor ons niet alleen het Duizendjarige Rijk heeft voorbereid, maar ook de Nieuwe Hemel en Aarde waar we eeuwig zullen leven. Dit is God’s zegen van het eeuwige leven dat Hij aan degenen die wedergeboren zijn door in het Woord van Zijn water en Geest geloven, heeft gegeven.
Slechts wanneer u de verborgen manna eet en uw naam in de witte steen is geschreven, kunt u opgenomen worden. God zegt ons dat slechts degenen die op Zijn manna voeden, in staat zullen zijn Satan te overwinnen tijdens de Grote Verdrukking en dat de namen van degenen die dus overwinnen in de witte steen zullen worden geschreven. Degenen die niet overwinnen, zouden daarom er niet eens van moeten dromen om opgenomen te worden, noch kunnen zij dromen om wedergeboren te zijn.
Er zijn grote offers voor nodig om iets waardevols en kostbaars te verkrijgen. Een goed voorbeeld is goud; er gaat veel moeite, tijd en gevaar in zitten om goud te vinden en te winnen. Veel mensen zijn in goudmijnen gestorven voordat zij zelfs maar een klein klompje goud konden vinden. Het winnen van gouderts vergt ook hard werk. Het laden van een vrachtwagenlading vol aarde de hele dag, produceert maar een miniscule hoeveelheid goud. Bovendien kan dit niet gewoon in ieder rivier gedaan worden, maar moet u eerst een rivier vinden die gouderts heeft. Er gaat, met ander woorden veel moeite gepaard met het vinden van goud, soms zelfs je leven. Waarom proberen mensen dan zo hard om goud te vinden? Zij doen dit omdat zij denken dat goud zo waardevol is, dat ze er hun eigen leven voor willen riskeren.
Wat echter veel waardevoller is dan goud en zilver is het feit dat we de kinderen van God kunnen worden. Goud kan ons een voorbijgaand geluk geven voor uw vlees, maar het worden van de kinderen van God brengt een nooit aflatend, eeuwigdurend geluk. Om in de eindtijd opgenomen te worden, de weelde te genieten, het geluk en de eer van het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde, en om zulk leven in alle eeuwigheid te leven, moet u vechten tegen alle leugenaars van deze wereld, in het evangelie van het water en de Geest geloven, en uw geloof verdedigen en uw overwinning verzekeren.
Er zijn zoveel leugens in deze wereld die steeds op kansen wachten om ons hart te stelen, terwijl ze proberen ons geloof te ontwrichten. Degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven en die de waarheid in hun hart hebben, weten hoe waardevol hun geloof is. En omdat zij de waarde van dit geloof kennen, vechten zij tegen alle valse leren die proberen het van hun te stelen. Als we ons realiseren hoeveel mensen naar dit geloof verlangen, en toch nog niet in staat waren het te verkrijgen, en als we ons realiseren dat slechts dit geloof ons zal kleden om verwelkomd te worden op het huwelijksmaal van het Lam en ons Zijn zegen van het eeuwige leven zal geven, moeten we het volledig de onze maken en het nooit van ons af laten nemen. Dit is het soort geloof dat vecht en overwint.
Ik was ervan overtuigd dat de noodzaak om de juiste kennis en begrip van het Woord van de Openbaringen te verkondigen, om te verzekeren dat u in staat bent het waardevolle evangelie van het water en de Geest te verdedigen, omdat ik wist dat veel valse leraren zouden proberen het Woord van de Openbaringen te gebruiken om niet alleen de mensen maar ook de wedergeboren heiligen te bedriegen en te verwarren. Daarom preek ik het Woord van de Openbaringen door mijn preken en boeken om te verzekeren dat u uw geloofsleven kunt leven met de juiste kennis en het geloof in de eindtijd.
Het Boek van de Openbaringen biedt iets enorm belangrijks. Maar het Woord van de Openbaringen openbaart niets aan degenen die niet God’s verborgen manna kunnen eten en die niet de Heilige Geest in hun hart hebben. Van de tekenen van de eindtijd tot de opname, is de hoop van iedere Christen op de Nieuwe Hemel en Aarde een uitzonderlijk plan dat in het Woord van de Openbaringen is geschreven. Maar door de wijsheid van God die Zijn geheimen niet aan iedereen onthult, blijft de Openbaringen een moeilijke tekst die niet iedereen kan begrijpen. Niemand, behalve degenen die gevoed zijn op God’s manna en wiens namen in de witte steen staan geschreven, door wedergeboren te zijn door het water en de Geest en die de leugens overwinnen, kunnen het Woord van de Openbaringen begrijpen.
Daarom spreken degenen die niet wedergeboren zijn, in hun onwetendheid, over de opname voor de verdrukking of de opname na de verdrukking, en daarom hebben we zelfs nu nog enkele mensen die beweren dat het Duizendjarige Rijk slechts symbolisch is. Het Woord van God is de waarheid en het verklaart duidelijk dat de opname niet zonder de Grote Verdrukking zal plaatsvinden. Het zegt ons dat de opname iets na het midden van de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking, na het martelaarschap van de heiligen, zal plaatsvinden, tegelijkertijd met hun opstanding.
Het opgenomen worden tijdens alledaagse bezigheden, bijv. piloten die plotseling verdwijnen en moeders die van hun avondeten verwijden over de hele wereld, zal, sorry dat ik het zeg, gewoon niet gebeuren. De opname zal eerder gebeuren als grote rampen over de wereld komen, aardbevingen schade aanrichten, sterren van de hemel vallen, en de aarde opensplijt. De opname zal met andere woorden niet op een vreedzame dag tijdens daglicht plaatvinden.
Sterren zijn nog niet gevallen, eenderde van de wereld is nog niet verbrand en de zee is nog niet tot bloed gekeerd. Wat bedoel ik hiermee? Ik bedoel dat het nog niet de tijd van de opname is. God zegt ons dat Hij ons de tekenen zal geven die we allen kunnen herkennen voordat de opname komt. Deze tekenen zijn de rampen die over deze wereld zullen komen, bijv. dat eenderde van de zeeën en rivieren in bloed zullen veranderen, eenderde van de bossen zullen verbranden, vallende sterren, ondrinkbaar water enzovoorts.
Als de wereld dus overspoeld is door grote rampen, zal de Antichrist opkomen om orde te brengen. Eerst zal hij opkomen als een opmerkelijke leider, uiteindelijk zal hij in een tiran keren die over de wereld zal heersen met zijn absolute macht. De Bijbel zegt ons dat het op dit moment, als de tirannieke heerschappij over de wereld van de Antichrist gegrond is, de Heer zal wederkeren naar de aarde om Zijn heiligen weg te nemen. De opname zal niet gebeuren als de grote natuurlijke rampen nog moeten plaatsvinden en de Antichrist nog moet opkomen.
Met andere woorden, het is verkeerd om met werk te stoppen, niet meer naar school te gaan, en over het algemeen te stoppen met hun leven, denkend dat zij opgenomen zullen worden, terwijl in feite deze tekenen die God ons beloofd heeft, nog niet verwerkelijkt zijn. U moet zich niet op deze manier laten bedriegen, want u zult in de val van Satan’s leugens vallen.
We moeten tegen alles vechten en overwinnen dat zulke valse leren heeft opgezet om ons te vangen. Het enige geloof dat over de valse leren kan triomferen is het geloof in het evangelie van het water en de Geest. Slechts degenen die in het doopsel van Jezus geloven, dat al onze zonden heeft weggenomen, zijn volledig bevrijd van de ketens van deze zonden. Omdat Jezus onze zonden op Zich heeft genomen met Zijn doopsel en omdat Hij ons met Zijn eigen bloed dat onze zonden heeft gereinigd, heeft gekocht, ontvingen wij Zijn volmaakte zaligheid door in al deze dingen die de Heer voor ons heeft gedaan te geloven, door geloof en geloof alleen. Degenen die in dit Woord geloven, zijn nu de kinderen van God geworden en zij zullen in alle plannen die God voor hun gemaakt heeft, triomferen.
Aan de andere kant wacht de leugenaars die beweren in Jezus te geloven en toch nog zonden in hun hart hebben en die slechts hun eigen hebzucht willen stillen in de dienst van de Heer, slechts de straf die zij samen met Satan zullen aanschouwen. Daarom is ons evangelie van het water en de Geest zo waardevol. Slechts degenen die het kennen en die de ware evangelies van de valse kunnen onderscheiden, kunnen God’s verborgen manna eten, alle leugens op het einde overwinnen en het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde binnengaan. Lees het Woord en bekijk voor uzelf wat de echte waarheid is die u kan redden, u hoop geeft en u met het eeuwige leven zegent. Realiseer het u en geloof erin. Dit is het geloof van de overwinning.
De overwinning in onze geestelijke strijd wordt steeds belangrijker voor ons omdat als we deze strijd verliezen, het niet slechts een verlies betekent maar het betekent dat we naar de hel zullen gaan. In andere gevechten zullen we van een verlies herstellen, maar in deze geloofsstrijd is er geen kans op herstel. U moet dus in staat zijn onderscheid te maken tussen wat de waarheid is en wat uw eigen gedachten zijn, de lusten van uw vlees, en de leugens van de valse leraren, en u moet uw geloof voorbereiden op de eindtijd door de juiste kennis over de tijden te begrijpen met het licht van het Woord.
God heeft de plagen van de zeven trompetten en de zeven schalen voorbereid en Hij heeft de Grote Verdrukking voor ons toegestaan. Als de wereld door enorme natuurrampen getroffen wordt, bijv. grote bosbranden, vallende sterren, zeeën, rivieren en bronnen die in bloed keren, zal de Antichrist opkomen en u zult zich moeten realiseren dat dit het begin van de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking markeert. Het martelaarschap, de opstanding en de opname van de heiligen zullen aan het eind van de plagen van de zeven trompetten plaatsvinden, als de laatste trompet geschald heeft, maar voor de plagen van de zeven schalen zullen worden losgelaten.
Als het vierde zegel van God verwijderd is, zal de Antichrist afvalligheid van de heiligen eisen. Op dat moment zullen degenen wiens namen in het Boek des Levens staan, d.w.z. de wedergeboren heiligen die van het manna gegeten hebben en wiens namen in de witte steen geschreven staan, moedig gemarteld worden. Dit is het laatste en het grootste geloof dat alle heerlijkheid aan de Heer geeft. Dit is het moedige geloof van degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven en ernaar leven. Dit is, kort gezegd het geloof waarmee we de overwinnaars in onze geestelijke strijd kunnen worden.
We moeten koste wat kost onze vijanden overwinnen. Nadat we wedergeboren zijn, moeten we verder gaan met vechten tegen de leugenaars en hun overwinnen. Om dit te doen moeten we het soort leven leiden dat op God’s manna voedt en we moeten het Woord van onze Heer tot het einde toe preken. God heeft aan degenen die overwinnen, belooft hun Zijn heerlijkheid en zegens te geven. Het geloof dat het verdient om in de lucht geheven te worden door God, de grootste hoop voor de gelovigen, en de overtuiging tot het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde, al deze dingen zullen slechts degenen die God’s verborgen manna ontvangen hebben door alle leugens met het geloof in het Woord van God te hebben overwonnen, toegestaan worden.
Degenen die weten wat werkelijk waardevol is, verkopen alles om het te krijgen en doorstaan grote offers om het te houden. Omdat zulke offers niet als een pijn maar als een grote vreugde voor ons zullen komen, en omdat dit de werkelijk prijsloze schat is die ons alles zal geven in de eindtijd, is het alles waard voor ons om alles op te geven om het te verdedigen.
Het is mijn hoop en gebed dat u zult blijven hopen op het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde, alle vijanden zult overwinnen met deze hoop, en als de winnaar van grote vreugde en geluk in de eindtijd zal opkomen.