Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 2-9] Bent u Gered door het Water en de Geest? (Openbaringen 2:18-29)

Bent u Gered door het Water en de Geest?
(Openbaringen 2:18-29)
 
De Gemeente van Thyatire diende de werken van God met liefde, geloof en geduld, en haar daden werden met de tijd beter. Maar tegelijkertijd, was het een kerk die geplaagd werd door een slechte profete. Met andere woorden, haar overtreding was, dat sommige leden bedrogen werden door deze onbekeerbare valse profete om verafgoding en hoererij te begaan. De heer gebood de Gemeente van Thyatire dus om te bekeren en tot het einde toe aan haar eerste geloof vast te houden. De Heer beloofde ook dat degenen die hun geloof tot het einde toe verdedigen, door Hem de macht over de heidenen en de morgenster gegeven zouden worden.
 
 
Jezabel’s Baal
 
Jezabel was een Niet-Joodse prinses die haar heidense god, Baal, naar Israël bracht toen zij de vrouw van Koning Ahab werd (1 Koningen 16:31). Baal was een heidense god van de zon, een afgod van de Phoeniciërs, die de mensen aanbaden als zij zich welvaart wensten. Afbeelden van deze god werden gesneden en aanbeden, terwijl zijn volgers baden voor de vruchtbaarheid van hun familie en land. Dit stond gelijk aan de algemene heidense praktijk die wereldwijd verbreid is, om de aarde en de natuur, te aanbidden. Bijvoorbeeld, de godheid aan een grote steen te verlenen en het als een god te aanbidden, is gewoon het heidense gebruik om natuurlijke elementen te aanbidden. Zo’n religieus gebruik en geloof wordt van mensen nagevolgd die het pantheïsme volgen.
Met de introductie van deze heidense religie door Jezabel, werd Baal een grote afgod voor de mensen van Israël. Koning Ahab, die slechts de ware Jehova God aanbad, begon Baal te aanbidden vanwege zijn huwelijk met deze Niet-Joodse vrouw. Veel Israëli’s volgden in zijn voetsporen, terwijl ze hun ware God verwierpen en in plaats ervan Baal begonnen te verafgoden. Zij brachten zichzelf dus de toorn van God.
God berispte de dienaar van de Gemeente van Thyatire voor het toestaan van het geloof van de valse profete Jezabel in de Kerk. Terwijl Hij Jezabel en haar volgers gebood te bekeren, waarschuwde God dat Hij grote verdrukking en vernietiging over hun zou laten komen als zij niet gehoorzaamden.
Dit betekent dat de ware kerk van God geen weelde en materiële bezittingen kan toestaan om er haar belangen mee te domineren. Het betekent dat de huidige gelovigen niet de wereld als hun god kunnen aanbidden, zoals de Israëli’s Baal, de god van de zon, aanbaden, voor vruchtbaarheid en voorspoed.
3 Johannes 1:3 verklaart, “Want ik ben zeer verblijd geweest, als de broeders kwamen, en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt.” Als we naar het geloof van de Apostel Johannes kijken, zien we dat zijn eerste zorg de geestelijke voorspoed is. Voorspoed in alle andere dingen volgde, zonder weerga, Johannes’ zorg voor de voorspoed van de ziel. Hoe is dit geloof dan veranderd in de huidige wereld? Het is veranderd tot een geloof dat slechts de zegen van het vlees zoekt, de wereldlijke voorspoed voor het geloof zet en ieder andere zorg voor het geestelijke welzijn minacht. Veel mensen geloven niet in Jezus om hun ziel te verrijken, maar slechts om eerst hun vlees te verrijken.
Er zijn veel religieuze sekten om ons heen, die als giftige drugs beweren dat ze hun volgers weelde en gezondheid zullen geven voor hun aanbidding. De aanbidding van Jezabel’s Baal was zo. Mensen volgen zo’n sekten slechts om de voorspoed en vruchtbaarheid van hun eigen vlees na te streven.
In de wedergeboren kerken van tegenwoordig zullen enkelen zijn die waarschijnlijk het geloof van Jezabel herbergen om hun gemeenten uit te breiden. Maar de logica is gelijk aan het hebben van afgoden in de Tempel van God.
Jezabel bracht niet alleen de heidense god Baal naar Israël maar zelfs naar de Tempel van Jehovah. Dit soort geloof dat de voorspoed van het vlees en de wereldlijke voordelen nastreeft, terwijl het onbewust blijft voor de verlossing van de zonde in Jezus, is net zo’n verkeerd geloof als het aanbidden van afgoden voor God’s eigen ogen.
De huidige kerken over de wereld preken van Johannes 1:29 terwijl ze zeggen, “Al uw zonden zijn beëindigd, want Jezus nam ze weg aan het Kruis.” Voor hen is het doopsel van Jezus niet meer dan een bijkomstigheid, terwijl ze beweren dat de zaligheid verkregen kan worden door slechts op een of andere manier in Jezus te geloven, zelfs als iemand niet in Zijn doopsel gelooft. Maar het doopsel dat Christus van Johannes ontving, het doopsel waarmee Hij alle zonden van de wereld op Zich nam, is niet iets extra’s dat we willekeurig kunnen in- of buitensluiten. Door het doopsel van Jezus slechts als een bijkomstigheid van het evangelie te behandelen en te preken, is hetzelfde als Baal te aanbidden.
Waarom preken deze mensen dan het evangelie zonder het doopsel van Jezus? Zij doen dit omdat hun hoop niet in het Koninkrijk van God gevonden wordt, maar in hun wereldlijke weelde op deze aarde. Mensen die dit soort geloof hebben, zijn precies hetzelfde als degenen die de heidense god Baal aanbaden.
Zij die nu slechts het bloed van het Kruis preken, nadat ze in het evangelie van het water en de Geest geloofd hebben, moeten zich realiseren dat zij een zonde begaan die zo ernstig is als de verafgoding van de Baal-aanbidding.
Niemand kan goed preken door zijn/haar doel op de materiële voordelen van deze wereld te zetten. Als de pastoors het doopsel van Jezus weglaten en slechts Zijn bloed aan het Kruis preken, kunnen zij misschien aardse voordelen verkrijgen van deze wereld. Maar zij moeten zich realiseren dat zo’n geloof niet het ware geloof is en dat hun preken niet de ware preken zijn.
Als we naar de passage van de Openbaringen kijken, kunnen we zien dat de leider van de Gemeente van Thyatire, Baal in zijn eigen kerk aanbidde, net zoals Jezabel Baal had aanbeden.
Als mensen niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, dan kan de Heilige Geest niet in hun hart aanwezig zijn, noch kan Hij in hen werken. Zoals de Apostel Paulus ons zei, “Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe”, of iemand nu het kind van God is of niet, wordt bepaald door of hij/zij de Geest van Christus in het hart heeft. De Bijbel zegt ons dat degenen die niet de Geest van Christus hebben, verbannen zijn.
 
 

Zij die het Doopsel van Jezus Kennen en Preken

 
Als iemand in het doopsel (water) van Jezus gelooft, waarmee Hij alle zonden van de wereld op Zich nam, en in Zijn bloed aan het Kruis, dan kan de Heilige Geest in zijn/haar hart aanwezig zijn.
Maar als iemand niet in het evangelie van het water en de Geest gelooft, dan zou dit, zelfs als hij/zij gemarteld werd voor Jezus, niet het ware martelaarschap zijn maar het zou slechts het proberen van het vestigen van zijn/haar eigen gerechtigheid zijn. Sommige mensen, die slechts in het bloed van het Kruis geloven, gaan naar de meest afgelegen uithoeken van de wereld om het evangelie te preken, terwijl ze hun hele leven aan deze missie wijden, en soms zelfs voor hun geloof gemarteld worden.
Doordat ze geïnspireerd zijn door de liefde van Christus, kunnen mensen dus gemarteld worden zelfs als ze slechts in Christus’ bloed aan het Kruis geloven. Maar zoals Mattheus 7:23 ons verteld, wat zou het voor nut hebben als de Heer Zelf weigert al hun werken en offers te erkennen? Het doet er niet toe hoe ijverig en getrouw zij het evangelie verspreiden, zoals bijvoorbeeld de missionarissen van de Mormonen dat doen. Omdat zij niet het evangelie van het water en de Geest preken, zal hun geloof en al hun inspanningen nutteloos zijn.
God berispte de dienaar van de Gemeente van Thyatire omdat hij de volgers van Jezabel’s geloof toestond in de Kerk liet ontspringen en hun groei tolereerde. Er zijn veel religieuze leiders in de huidige wereld die net zo zijn, die proberen de zielen te bedriegen. In de geboorte van Christus, Zijn doopsel, Zijn kruisiging, Zijn dood, Zijn opstanding en Zijn opstijging, in al deze dingen, moet de ware kerk van God het juiste geloof hebben en het juiste evangelie verspreiden. Hun geloof zou anders nutteloos zijn.
De valse profeten beweren dat het voldoende is om slechts in Christus’ bloed aan het Kruis te geloven om gered te worden, zonder zich het belang van Zijn doopsel te realiseren. Omdat zij de waarheid van het water weglieten, is het Christendom bedorven en keerde het in een van de vele religies van de wereld. Daarom kon het Christendom niet langer de zaligheid aan alle mensen van de wereld brengen.
Zonder het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis, is het Christendom in niet meer dan een religie gekeerd die de nadruk legt op de ethiek en moralen van de wereld. In Europa en Noord-Amerika, waar een absolute meerderheid van de bevolking Christen is, zijn Oosterse religies nu tamelijk populair geworden. Waarom? Omdat zo’n religieus-geörienteerd Christendom geen verlossing van de zonden kon geven en het ware geloof in God, en dus zijn veel mensen aangetrokken door de mystiek van de Oosterse religies en denken dat zij betere alternatieven bieden tot de Westerse religies. Maar het Christendom is geen Westerse noch een Oosterse religie.
Nu is het tijd om het evangelie van het water en de Geest en de aard van het huidige Christendom te overdenken. We moeten ons afvragen waarom het Christendom van waarheid vervalst is in wat het tegenwoordig is, en waarom het huidige Christendom zo waardeloos en vervelend is geworden in de ogen van veel mensen. Het antwoord wordt gevonden in het evangelie van het water en de Geest. Het geloof in Jezus zonder het evangelie van het water en de Geest, is in God’s eigen ogen als het aanbidden van Baal. Het slechtste voor God is om niet te willen geloven dat het evangelie van het water en de Geest de waarheid van de echte zaligheid is.
Het huidige Christendom is niet door de schoonheid van het evangelie van het water en de Geest gehypnotiseerd, maar door de schoonheid van de wereld. De zeven kerken in Azië hebben de Heer gediend door in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis te geloven. Maar, zoals in de Bijbel getoond wordt, waren zij ook gedeeltelijk aan de wereld onderworpen, terwijl het evangelie van het water en de Geest meer en meer weggeduwd werd, en daarvoor in de plaats nam de wereld steeds meer beslag op de harten van de mensen.
Wat zou gebeuren als een kerk niet de waarheid van de zaligheid preekt, het evangelie van de wedergeboorte door het water en de Geest, en in plaats ervan slechts het bloed aan het Kruis preekt? Ik stel deze vraag omdat zelfs de kerk van God gauw door de wereld vervalst zal worden en niet lang daarna begint te beweren dat het in orde is om onwetend te zijn t.o.v. Jezus’ geboorte om gered te worden, indien ze de wereld nastreeft. Daarom herzie en herhaal ik dit belangrijk punt door het Woord van God.
 
 

Het Verschil tussen het Evangelie met Jezus’ Doopsel en het Evangelie zonder Zijn Doopsel

 
U en ik hebben de verlossing van al onze zonden ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Dit evangelie van het water en de Geest is de waarheid van de Heer, terwijl het doopsel van Jezus, Zijn bloed aan het Kruis en de Heilige Geest de bewijzen van onze zaligheid zijn.
1 Johannes 5:5-7 en 1 Petrus 3:21 zeggen ons dat het “water” – d.w.z. het doopsel, het teken van onze zaligheid is, en dit is hetzelfde Woord van de zaligheid die in Matthëus 3:15 verschijnt waar Jezus alle zonden van de mensheid op Zich nam met Zijn doopsel. Als Jezus’ doopsel zo belangrijk is, hoe kan het negeren van Christus’ doopsel en het preken van Zijn bloed aan het Kruis ons dan naar de volledige en volmaakte zaligheid leiden? Zij die verlost zijn van de zonde, moeten een duidelijke lijn trekken van de zaligheid door in het Woord te geloven. Zij moeten zichzelf er telkens weer aan herinneren zodat deze lijn zelfs nog duidelijker kan worden.
Als iemand niet de duidelijke lijn van afbakening voor zijn/haar zaligheid kan trekken, dan kan dit slechts betekenen dat de persoon nog niet gered is. Het is verkeerd om te denken dat onze verlossing van de zonden slechts een gevorderd stadium van ons geloof is. De verlossing van de zonde is niet een stadium van geestelijke bevestiging, maar het is de absolute basis van ons geloof, de allerbelangrijkste stap in het bouwen van ons huis van geloof op de rots.
We moeten ook niet van de kwestie van de zaligheid denken dat het slechts een zaak van “doctrinele posities” is van verschillende sekten. Doctrines kunnen van sekte tot sekte verschillen, maar de waarheid van de Bijbel, de waarheid dat Jezus al onze zonden op Zich nam met Zijn doopsel, kunnen niet van geloof tot geloof verschillen. Daarom kunnen we niet het cruciale belang van Jezus’ doopsel weglaten als we het evangelie van het water en de Geest preken.
We kunnen niet het doopsel van Christus weglaten en slechts Jezus als het “Lam van God die de zonden van de wereld wegnam” preken, of preken dat mensen gered kunnen worden door slechts in het bloed aan het Kruis te geloven. We moeten de verlossing van onze zonden ontvangen door in zowel het doopsel van Jezus Christus en Zijn bloed aan het Kruis te geloven. Hoe zou iemand al van al zijn/haar zonden verlost zijn door slechts in Christus’ bloed aan het Kruis te geloven, zonder ook in Zijn doopsel te geloven? Verdwijnen de zonden van het geweten ook als mensen slechts in het bloed aan het Kruis geloven? Natuurlijk niet!
Door de Bijbel draagt Jezus getuigenis aan de gerechtigheid van God, onze zonden en hun oordeel. Het ware geloof dat we moeten hebben, is het geloof in deze ware kennis van Christus’ testament. Wat bedoel ik met ware kennis? Ik bedoel hiermee dat men een duidelijk begrip moet hebben van wat onze zonden zijn, die door God veroordeeld worden, wat Zijn gerechtigheid is en wat het soort van geloof is dat voor God verdoemd wordt. Slechts door dit te weten, kan het ware geloof uit onze ware kennis ontspringen.
Als we, bij het preken van het evangelie, oftewel het doopsel van Jezus of Zijn bloed aan het Kruis weglaten, dan zou dat wat we preken, niet het evangelie van het water en de Geest zijn. Als we de waarheid van God met onze eigen menselijke voorwaarden behandelen en preken dat iedereen zondeloos kan worden door slechts te geloven in Jezus, dan zouden zowel de mensen die het preken als ook degenen die het horen, zondaars blijven. Het verschil tussen of we het doopsel van Jezus preken of niet, maakt uit of zielen gered worden.
Als we naar het geloof van de Apostels kijken, zien we dat zij niet slechts het bloed aan het Kruis preekten. Zij geloofden allen in zowel het doopsel van Jezus als ook Zijn bloed aan het Kruis als een enkel werk van zaligheid. Te beweren dat Jezus al onze zonden aan het Kruis ontzorgde, zonder te geloven dat Hij ze eerst allemaal op Zich nam met Zijn doopsel, is niet alleen onlogisch in menselijke beredenering, maar het past ook niet in de waarheid van het water en de Geest. Zij die in zo’n halfvol evangelie geloven, kunnen niet van hun zonden verlost worden.
 
 
De Werken van de Preker van het Evangelie
 
Volgens de Bijbel zijn de geestelijke koppelaars degenen die het evangelie van het water en de Geest preken. De koppelaars van de geestelijke zaligheid moeten bemiddelen tussen de Heer en Zijn bruiden. Het eerste ding dat zij moeten doen, is aan de zondaars te preken wat de Heer voor hen gedaan heeft. Zij moeten hun leren dat Jezus gedoopt werd om hun zonden op Zich te nemen en dat Hij voor al deze zonden aan het Kruis veroordeeld werd. Zij moeten ook accuraat onderscheiden of de bruiden hierin geloven en als de bruiden geloven, dan is de rol van de koppelaars vervuld.
Om dit te bereiken is het erg belangrijk voor de koppelaars om aan de bruiden uit te leggen wie de bruidegom is en wat Hij voor hen gedaan heeft, zodat de bruiden het gemakkelijk begrijpen. Als het hart van de bruiden zich realiseert wat de bruidegom voor hen gedaan heeft, moeten de koppelaar hun het feit leren dat de bruidegom al hun zonden heeft weggenomen met Zijn water en bloed.
Als de bruiden dus al deze dingen accepteren die de bruidegom voor hen gedaan heeft, zullen zij de bruiden van Christus worden en geroepen worden. Zij die de bruiden van Jezus Christus zijn geworden, moeten zich realiseren dat de bruidegom hun kocht met de afkoopsom van het evangelie van het water en de Geest. Ze moeten zich realiseren dat, om ze de Zijne te maken, de bruidegom al hun zonden met Zijn water en het bloed heeft gereinigd waardoor ze zo rein zijn als sneeuw en dat Hij hun als Zijn bruiden accepteerde.
Slechts dan kunnen de bruiden de bruidegom voor altijd respecteren en herkennen. Zij die de verlossing van al hun zonden hebben ontvangen zijn de rechtvaardigen, de rechtvaardigen zijn zondeloos, en de zondelozen zijn de bruiden van Jezus Christus. Als de bruiden zo’n geloof hebben, kunnen zij met de bruidegom trouwen, en de bruidegom kan hen in Zijn armen ontvangen. De bruiden kunnen dus slechts met succes hun huwelijk voorbereiden als de geestelijke koppelaars de bruiden met het Woord van de waarheid voorbereiden.
Om succesvol te zijn moeten de koppelaars van de geestelijke zaligheid weten welk soort bruiden de bruidegom wilt. Jezus, onze bruidegom, heeft geen zonde. Hij is heilig. Daarom wilt Jezus zondeloze bruiden zonder smet. En daarom gebruiken de koppelaars de werken van de bruidegom om de bruiden te reinigen en te verfraaien. Deze verfraaiing van de bruiden betekent dat zij slechts naar de bruidegom gebracht worden nadat hun zonden volledig weggeveegd zijn door het evangelie van het water en de Geest dat door de bruidegom vervuld werd. Wanneer ze naar Hem gebracht zouden worden terwijl hun zonden maar halfgereinigd zijn, zou de bruidegom hun niet ontvangen, want Hij wilt dat Zijn bruiden volledig zondeloos zijn. De dienaren van God die deze rol spelen, zijn de koppelaars van de geestelijke zaligheid.
De dienaren van God moeten daarom doorgaan de bruiden voor hun geestelijk zaligheid voor te bereiden. Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat er in het huidige Christendom veel koppelaars van het vlees zijn die overal uitbuiten en afpersen voor hun materiële voordelen. Deze koppelaars van het vlees zullen aangevallen worden door zowel Jezus Christus als ook de geweigerde bruiden. We moeten geen koppelaars van het vlees worden.
 
 
Ken de Diepte van Satan
 
Zelfs onder de dienaren en het volk van God zijn er velen die de diepten van Satans bedrog niet kennen. Met andere woorden, er zijn veel mensen die zich niet realiseren hoe hard Satan probeert om ons te laten struikelen. Te veel dienaren van God zijn er niet in geslaagd zich te realiseren hoe Satan het evangelie van het water en de Geest veranderde en vervalste, en hoe hij de gelovigen bedroog in het volgen van zijn valse geloof. Hierdoor hebben veel gelovigen uiteindelijk een vervalst evangelie verkregen in plaats van het ware evangelie van het water en de Geest, en hun zielen zijn, tegen God’s wens in, ook vernietigd.
God zegt ons, “Volg niet de doctrine van Jezabel. Geloof en preek standvast uw evangelie van het water en de Geest totdat ik terugkeer. Dan zal ik jullie de macht over de heidenen geven.” Maar zij die door Jezabel’s geloof bedrogen zijn, zo zegt God ons ook, zal Hij in de verdrukking laten vervallen en hun weer smeden.
Als de tijd van Christus’ wederkomst komt, zullen we zien dat degenen die de zaligheid door slechts het bloed van Jezus preekten en erin geloofden, hun geloof zullen verloochenen. Deze mensen zijn geneigd om over hun geloof op te scheppen, terwijl ze zich altijd boven die mensen verheven voelen wiens geloof van hun geloof verschilt. Maar God maakt een onderscheid tussen hun geloof en het geloof van degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven: “En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen; En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.”
Als onze Heer naar deze aarde terugkeert, zullen er veel Christenen zijn die de Heer zullen moeten ontmoeten zonder wedergeboren te zijn. Omdat zij niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, zullen ze de Heer met zonde in hun hart ontmoeten. Maar de mensen wiens hart vergeven is van de zonden, door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zullen daarentegen, getransformeerd worden met de komst van de Heer en zij zullen met Hem regeren. Zoals eerder gezegd, is de macht van de Heer en Zijn volk als de kracht van een ijzeren staaf die de pottenbakkersvaten vermorzeld.
God zal zeker macht geven over de heidenen aan degenen die hun geloof in het evangelie van het water en de Geest tot het einde toe verdedigen. Onze Heer zegt ons dat deze macht dezelfde macht is als die Hij van de Vader heeft ontvangen. We moeten tegen de valse profeten als Jezabel en Balaam vechten en hun overwinnen, zodat we met deze macht die de Heer ons zal geven, eeuwig kunnen regeren over de heidenen.
 
 
De Duidelijke Zaligheid van de Waarheid!
 
Om de zondaars te redden, moest onze Heer naar deze aarde komen en alle zonden van de mensheid op Zich nemen, Hij moest gedoopt worden door Johannes. Omdat de Heer gedoopt werd om onze zonden op Zich te nemen, kon Hij deze zonden naar het Kruis dragen, eraan sterven, en van de dood herrijzen. Hij heeft deze rechtvaardige daad voor ons gedaan, omdat Hij het niet langer verdragen kon dat de mensheid bleef zondigen en met hun zonden bleef worstelen. Het evangelie van het water en de Geest, is de waarheid die u van al uw zonden kan verlossen.
En onze Heer kon de Verlosser worden voor allen die in het evangelie van het water en de Geest geloven. Omdat de Heer door Johannes gedoopt moest worden, kon Hij de vruchten dragen tot dit wonderbaarlijke resultaat waarvan in Johannes 1:29 en Johannes 19:30 getuigd wordt. “Aanschouwt! Het Lam van God die de zonden der wereld wegneemt!” en “Het is volbracht!” Zij die, door dit Woord van God, de overtuiging hebben van hun verlossing, zijn in staat een sterk geloof in Hem te hebben omdat zij weten dat Jezus met Zijn doopsel voor al hun zonden zorgde. We moeten oprecht in ons eigen hart kijken, want als we niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, zullen onze zonden blijven bestaan in ons hart.
Als we een kijkje nemen naar het hart van degenen die het doopsel van Jezus negeren en slechts in Zijn bloed aan het Kruis geloven, zien we dat het bestaan van de zonde in hun hart niet ontkent kan worden. We moeten bijzondere aandacht schenken aan het doopsel van Jezus door Johannes de Doper, en we moeten er zelfs nog sterker in geloven, want we kunnen niets van onze eigen gedachten aan het Woord van God toevoegen of onttrekken. We moeten allen vechten tegen de valse evangelies, want zij kunnen het geloof van de mensen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, vernietigen.
Jezus Zelf zei ons, “Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der Farizeen.” De zuurdesem verwijst hier niet naar het soort dat is gebruikt om likeur of brood van te maken, maar naar het evangelie dat niet het doopsel van Jezus heeft. We moeten het feit dat Jezus de zonden van de wereld naar het Kruis droeg door ze op Zich te nemen met Zijn doopsel en dat Hij onze ware Verlosser werd door gekruisigd te worden aan het Kruis en door van de dood te herrijzen, kennen en erin geloven.
Jezus, onze Waarheid, nam in een keer de zonden van de wereld op Zich met Zijn doopsel van Johannes, een nakomeling van Aaron, en vergoot Zijn bloed aan het Kruis voor ons. Maar van de kant van de mensen, kunnen hun zonden slechts blijven bestaan omdat zij niet in het doopsel geloven dat Jezus door Johannes heeft ontvangen. Zonder in de waarheid te geloven dat Jezus gedoopt werd door Johannes om alle zonden van de wereld op Zich te nemen, kunnen hun zonden in wezen niet uitgewist worden. Het evangelie van het water en de Geest, is het evangelie van de macht die al onze zonden reinigt en die ons in een keer zo zuiver als sneeuw maakt als we in het doopsel van Jezus geloven en Zijn bloed aan het Kruis.
 
 
Laat ons Degenen zijn die Overwinnen
 
Van deze hoofdpassage moeten we het Woord van God zien die gesproken wordt aan de Gemeente van Thyatire. God beloofde de dienaar van de Gemeente van Thyatire dat Hij hem macht over de heidenen zal geven. Iedere wedergeborene heilige leeft op een geestelijk slagveld terwijl hij verwikkeld is in een geestelijke strijd. We moeten steeds triomferen in dit geestelijk slagveld met ons geloof in het evangelie van het water en de Geest. Deze geestelijke strijd begint vanaf het moment dat iemand in het evangelie van het water en de Geest gaat geloven.
Degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, moeten Satan overwinnen in hun strijd tegen hem. Sommigen van ons vechten tegen Satan en zullen de valse evangelies overwinnen tot de dag dat ze voor God staan. Degenen die overwinnen, geloven dat onze Heer al onze zonden heeft weggenomen door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden, aan het Kruis te sterven, en van de dood te herrijzen. Het maakt niet uit wat anderen zeggen, zij zijn onwankelbaar in hun geloof dat de plaats van het reinigen van hun zonden de Jordaan is, en dat al hun zonden aan Jezus werden doorgegeven door het doopsel dat Hij van Johannes ontving.
Onze Heer heeft ons geboden om tegen Satan te vechten en hem te overwinnen. Ons vlees zal met tijden hard werken en moe zijn, maar ons geloof in het evangelie van het water en de Geest kan nooit de oorlog tegen de valse evangelies losmaken.
De Heer zegt ons, “Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan. Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden” (Mattheus 7:13-14). De profeet Elijah, van het Oude Testament vocht, en overwon meer dan 850 priesters van Baal.
De Apostel Paulus zei ook dat er geen ander evangelie was dan het ene dat Hij verspreidde (Galaten 1:7). Dit evangelie van Paulus was geen ander dan het geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis. Degenen die in dit evangelie geloven, terwijl ze nog steeds tekortkomingen hebben, zelfs nadat ze wedergeboren zijn, hebben nooit meer zonden in hun hart. Onze Heer heeft al onze zonden gereinigd met Zijn water en Hij ontving ieder oordeel voor de zonden met Zijn bloed. Het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis hebben de eeuwige verlossing gebracht aan degenen die geloven.
De Heer geeft de macht om hun geloof te verdedigen, om tot het einde toe te vechten en te overwinnen, aan de mensen die gered zijn.