Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 5-2] Het Lam Dat op de Troon Zit (Openbaringen 5:1-14)

Het Lam Dat op de Troon Zit
(Openbaringen 5:1-14)
 
We hebben net de Openbaringen 5 doorgenomen. Het Woord van God vertelt ons hier dat de Heer de Ene is die de mensheid zal redden en zal veroordelen in de eindtijd. Wie is deze Heer in wie wij geloven? Het Woord vertelt ons dat Jezus Christus de Verlosser is voor degenen die in Hem geloven, de Rechter van de hele mensheid en de Koning der koningen.
We denken vaak aan Jezus als een gelimiteerde Heer. Maar onze Heer is de Rechter van de hele schepping.
De Heer verloste ons van al onze zonden, het oordeel en de vernietiging, door ons het evangelie van het water en de Geest te geven. De Heer werd daarom onze ware Verlosser en God. Tegelijkertijd, is onze Heer de Koning en de Rechter van de hele mensheid. Laat ons vandaag ons dankbare hart opwekken voor de Heer in wie wij geloven en op wie wij vertrouwen.
Vanaf vers 1 zien we dat in de rechterhand van Hem die op de troon zat een boek was, en dat het Lam, d.w.z. Jezus Christus, dit boek nam. In de laatste vers zien we ook dat de Heer op deze troon zat. Dit Woord vertelt ons dat de Heer gauw de Rechter van de hele mensheid zal zijn, voor zowel de gelovigen als ook de ongelovigen. We kunnen daarom weten en geloven dat Jezus God is, die de Rechter van alles werd.
Onze Heer limiteert Zijn beloningen en straffen niet alleen tot de mensen die wedergeboren zijn, maar Hij is de ware Rechter en Koning der koningen voor de gehele mensheid en alle dingen in het universum. De mensen zeggen vaak dat de 21ste eeuw nu is aangebroken. Dit zou de tijd van de wederkomst van de Heer kunnen zijn. Als we zeggen dat de wederkomst van de Heer op handen is, betekent dit ook dat de vernietiging van de wereld op handen is.
Wat we hier door het Woord kunnen ontdekken, is dat de Heer het gezag heeft om de Rechter van iedereen te zijn. Onze Heer kwam naar deze aarde in de gedaante van de mens, en op 30-jarige leeftijd nam Hij met Zijn doopsel in een keer alle zonden van de mensheid op Zich. En door gekruisigd te worden, werd Hij voor alle zonden van de mensheid veroordeeld.
Slechts God de Vader kan eer en aanbidding van de hele mensheid en ieder wezen in de hemel en op aarde ontvangen. Maar de Zoon van God, Jezus Christus werd het recht gegeven om de eer en de aanbidding samen met de Vader te ontvangen voor het gehoorzamen en vervullen van de wil van God de Vader. Christus kon daarom al Zijn rechtspraak van de Vader erven.
Jezus Christus werd het recht gegeven om de hele mensheid te veroordelen en de hele mensheid is gered en veroordeeld door Hem alleen. Het is erg voordelig voor ons om te weten wie de Heer die ons gered heeft, precies is. Deze kennis is ook wezenlijk om ons geloof sterk te houden in de eindtijd. Als we met een duidelijke kennis van het soort macht dat Hij heeft, in de Heer geloven, dan wordt deze kennis een grote kracht voor ons.
De Heer die ons gered heeft, is de Ene die het gezag heeft om iedereen voor goed en kwaad te veroordelen. We moeten ons realiseren en geloven dat deze Heer waardig is om dezelfde aanbidding als God de Vader te ontvangen. De passage vertelt ons dat onze Heer naar deze aarde kwam en vermoord werd, dat Hij met Zijn bloed mensen van iedere stam, taal, volk en land zou vrijkopen voor God en dat Hij hun tot koningen en dienaren maakte in de aanwezigheid van onze God om op de aarde te regeren.
De passage vertelt ons dat er een stem van engelen in de Hemel was, hun getal was tienduizend maal tienduizenden en duizenden maal duizenden, terwijl ze de Heer met een luide stem loofden en aanbidden: “Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging!” Johannes ging verder met zijn getuigenis van wat hij zag en hoorde in vers 13: “En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.” Aan wie geeft ieder wezen dan alle heerlijkheid? Alle zegen, eer, heerlijkheid en kracht wordt aan het Lam dat op de troon zit gegeven, tot in alle eeuwigheid.
Heerlijkheid, lof en aanbidding van de mensheid was slechts gereserveerd voor God, de Vader van Jezus Christus. Maar omdat Jezus Christus nu hetzelfde gezag heeft als de Vader, doordat Hij naar deze aarde is gekomen en de mensheid van de zonden, de vernietiging en het oordeel heeft verlost, en voor deze zaligheid van verzoening werd Hem alle heerlijkheid gegeven samen met de Vader en werd Hij onze Verlosser die alle aanbidding waardig is.
Alleen maar door eraan te denken dat de Heer die op de troon zit, de Heer en de Rechter van allen is, onze Verlosser, vervult ons hart met grote heerlijkheid. Dat is juist, de Heer is de Koning der koningen, de God van de schepping door wie alles in het universum geschapen was.
Omdat onze Heer de God van de schepping is, die naar deze aarde kwam en ons door Zijn water en bloed redde, is Hij waardig dat de hele mensheid en alles in dit universum voor Zijn troon knielt en alle aanbidding, lof, heerlijkheid en eer aan Hem geeft. Ons geloof wordt enorm versterkt en ons hart enorm bemoedigd door de kennis dat deze Heer de Ene is die op de troon van de heerlijkheid zit als de Rechter van ons allen.
Sommige mensen denken dat Jezus slechts een van de vier grote sages is, maar de Heer is onder geen voorwaarde een mens. De Heer is onze God die ons heeft geschapen, gemaakt en gered. We kunnen daarom de Heer van onze eigen schepping niet gewoon met menselijke wezens vergelijken. Niet Socrates, noch Confusius, noch Boedha, noch iemand anders kan met onze Heer vergeleken worden. Jezus leefde slechts 33 jaar als een mens om ons te redden. Maar Zijn wezen is hetzelfde als God. Dit zal niet zo’n goede metafoor zijn, maar zoals menselijke wezens mensen baren, zo is Jezus Christus God omdat Hij de Zoon van God de Vader is.
Jezus is daarom God Zelf, onze God van de schepping. Maar de Heer kwam naar deze aarde om ons te redden. Omdat Hij ons redde, is Hij waardig om alle heerlijkheid van ons te ontvangen, en we moeten vastberaden met ons hart geloven dat Jezus niet een schepsel is, maar de Schepper. Hoe vreugdig en dankbaar we zijn!
 
 

Onze Heer Die God’s Plan Kan Voltooien

 
Niemand, behalve de Heer kan het boek met de zeven zegels openen. Dit boek met de zeven zegels, is God’s boek van de belofte. God schiep alle dingen in het universum, inclusief ons, in Jezus Christus. Zelfs voor de schepping, heeft God een plan in Jezus Christus gemaakt om ons Zijn kinderen te maken. Onze Heer ontving dit verzegelde boek om God doel van de schepping en Zijn plan om ons te redden en de mensheid te veroordelen, te voltooien.
Het Woord van God vertelt ons, “En niemand in de hemel, noch op de aarde of onder de aarde kon het boek openen of ernaar kijken.” Er was, met andere woorden, niemand die in staat was God’s plan uiteindelijk te voltooien. Alleen Jezus Christus kan dit doen. Waarom? Omdat God alles door Zijn Zoon heeft gepland.
Dit betekent ook dat de Heer het gezag heeft van het oordeel om het boek met de zeven zegels te openen, het plan van God de Vader. Met dit gezag voltooide Jezus ieder aspect van het plan van de Drieëenheid God, door met Zijn doopsel al onze zonden op Zich te nemen en ons te redden door in onze plaats aan het Kruis gestraft te worden voor deze zonden. De Heer heeft ons voor God tot Zijn dienaren gemaakt door ons met Zijn offer en de prijs van Zijn eigen leven van de zonde te verlossen.
Jezus Christus heeft ook degenen die in Zijn zaligheid geloven met Hem laten regeren. Zoals het Woord van God ons zegt, “We zullen op de aarde regeren” wanneer de Heer werkelijk naar deze aarde terugkeert, zal Hij alle dingen weer veroveren en het Duizendjarige Rijk ten uitvoer te brengen op de aarde.