Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 6-2] De Tijdperken van de Zeven Zegels (Openbaringen 6:1-17)

De Tijdperken van de Zeven Zegels
(Openbaringen 6:1-17)
 
Het thema van ieder hoofdstuk van de Openbaringen kan als volgt beknopt opgesomd worden:
Hoofdstuk 1 – Het Voorwoord van het Woord van de Openbaringen
Hoofdstukken 2-3 – Brieven aan de zeven gemeenten van Azië.
Hoofdstuk 4 – Jezus die op de troon van God zit.
Hoofdstuk 5 – Jezus die op de troon geplaatst is als de vertegenwoordiger van God de Vader.
Hoofdstuk 6 – De zeven tijdperken die door God bepaald zijn.
Hoofdstuk 7 – Zij die gered zullen worden tijdens de Grote Verdrukking.
Hoofdstuk 8 – De bazuinen die de zeven plagen aankondigen.
Hoofdstuk 9 – De plagen van de bodemloze put.
Hoofdstuk 10 – Wanneer zal de opname plaatsvinden?
Hoofdstuk 11 – Wie zijn de twee olijvebomen en de twee profeten?
Hoofdstuk 12 – De Kerk van God zal groot leed aanschouwen.
Hoofdstuk 13 – De opkomst van de Antichrist en het martelaarschap van de heiligen.
Hoofdstuk 14 – De opstanding en de opname van de heiligen, en hun lof van God in de lucht.
Hoofdstukken 15-16 – Het begin van de plagen van de zeven schalen.
Hoofdstuk 17 – Het oordeel van de grote hoer die op vele waters zit.
Hoofdstuk 18 – De val van Babylon.
Hoofdstuk 19 – Een Koninkrijk dat door de Almachtige beheerst wordt.
Hoofdstuk 20 – Het Duizendjarige Koninkrijk.
Hoofdstuk 21 – De heilige stad van de hemel.
Hoofdstuk 22 – De Nieuwe Hemel en Aarde, waar het water van leven stroomt.
 
Vanaf hoofdstuk een, heeft ieder hoofdstuk van het Woord van de Openbaringen een thema, en als we ze onthullen, houden ze allemaal verband met elkaar tot het allerlaatste hoofdstuk. Net zoals in Romeinen, waar hoofdstuk 1 de introductie is, hoofdstuk 2 God’s Woord aan de Joden, en hoofdstuk 3 Zijn Woord aan de niet-Joden, gaat het Boek van de Openbaringen ook verder met een thema voor ieder hoofdstuk.
De reden waarom ik de Openbaringen op basis van het hele Woord uitleg, is omdat te veel mensen de Openbaringen besproken hebben met allerlei hypotheses, en als u de Openbaringen leest terwijl uw aandacht gevestigt wordt op deze beweringen, zult u niet ontsnappen aan het maken van ernstige fouten.
Omdat de Bijbel geschreven werd door het volk van God die geinspireerd waren door de Heilige Geest, hoeft er absoluut niets aan verbeterd te worden. In tegenstelling, wereldlijke boeken hebben fouten en het is nodig om er veel correcties in aan te brengen, hoe goed en kundig de schrijver ook geweest is. Maar het Woord van God is helemaal niet veranderd, zelfs als het duizenden jaren doorgegeven is. Ondanks de vele jaren van het doorgeven, blijft het Woord van God foutloos, want het is geschreven door de dienaren van God wiens hart geinspireerd waren door de Heilige Geest.
Omdat dat wat God ons wilt zeggen in de Bijbel verborgen is, blijven velen van ons tamelijk onwetend over de Geschriften. Maar sinds de schepping, is de Bijbel nooit veranderd, niet een keer. En toch begonnen veel mensen de Geschriften met hun eigen gedachten te interpreten, omdat ze weinig verstand hadden van het Woord van God en Zijn plan.
Omdat God niet de geheimen zomaar aan iedereen onthult, kunnen degenen die Hem niet aanbidden en niet volgens het Woord geloven, die slechts hun eigen hebzucht proberen te vullen door nutteloos God’s naam te noemen, nooit de waarheid zien. Mensen die zonden hebben, kunnen met andere woorden nooit het Woord van de Openbaringen begrijpen, hoe hard zij ook hun best doen. Dit komt omdat zij niet in staat zijn om het Woord dat alle soorten fouten gemaakt worden, te begrijpen, sommigen gaan uiteindelijk waardeloze illusies over de eindtijd geloven, ze bestuderen, en zelfs de tijd van de tweede komst van Jezus aankondigen, terwijl anderen de Bijbel naar hun eigen grillen interpreteren, en daarbij allerlei Geschriftsfouten maken.
Onder de theologen die we kennen, zijn vertegenwoordigers van dit soort mensen, zoals Abraham Kuyper en Louis Berkhof, die zich bezighield met het amillennialisme en C. I. Scofield, die de theorie van de opname voor de grote verdrukking tot de zijne maakte. Maar de hypotheses waarmee deze geleerden zich bezighielden, zijn allen foutieve leren, die slechts gebaseerd zijn op hun eigen gedachten.
Ten eerste beweert de doctrine van het amillennialisme, waar de conservatieven zich mee bezighielden, dat er geen afzonderlijk Duizendjarige Rijk is en dat dit Koninkrijk in plaats ervan vervuld zou worden in de harten van de heiligen die nu op deze aarde leven. Het amillennialisme ontkent de eigenlijke vestiging van het Duizendjarige Koninkrijk in de toekomst. Deze ‘hypothese’ interpreteert het Duizendjarige Koninkrijk op symbolische voorwaarden, terwijl het de periode waarin de heiligen tot de wederkomst van Jezus Christus leven, als een periode van duizendjarige heerschappij behandelt. Maar de interpretatie die door het amillennialisme geboden wordt, dat het Duizendjarige Rijk reeds verwerkelijkt is in de harten van de heiligen zonder de Grote Verdrukking, is een grote fout.
Zelfs nog wijder verspreid over de wereld dan het amillennialisme is echter de theorie van de opname van voor de grote verdrukking die door Scofield verklaard werd. Maar dit “dispensationalisme” heeft uiteindelijk God’s plan veranderd. God plande de zeven tijdperken zelfs voor Zijn schepping van het universum, en Hij heeft in de loop van de tijd alles vervuld volgens Zijn plan. Maar de mensen die God’s plan niet kennen dat onthuld wordt in Openbaringen 6, hebben deze foutieve theorie van de opname van voor de grote verdrukking geproduceerd. Zij beweren dat de wedergeborenen onder de niet-Joden, opgenomen zullen worden voor het begin van de grote verdrukking, en dat sommige mensen van Israël gered zullen worden tijdens de zevenjarige periode van de Verdrukking.
Deze theorie blijft een doctrine die veel mensen verward heeft. Wanneer de opname van de heiligen plaatsvindt voor de Grote Verdrukking, zoals beweerd wordt door de theorie van de opname van voor de verdrukking, zou er geen vervolging van de heiligen zijn noch zal hun martelaarschap, dat genoteerd staat in Openbaringen 13, plaatsvinden. Gelovigen in Jezus moeten zich daarom van deze doctrine van de opname voor de verdrukking ontdoen en hun geloof voorbereiden door in het feit te geloven dat hun opname in het midden van de Grote Verdrukking zal komen.
Het Woord van de Openbaringen openbaart aan ons hoe God de wereld zal leiden volgens de scheiding van Zijn zeven tijdperken. We moeten door de aandacht van het plan van de zeven tijdperken die God bepaald heeft, zien wat in Openbaringen 6 besproken wordt. De mensen zijn verward en hun geloof is wankel omdat zij de waarheid van de zeven tijdperken van het Geschrift niet kennen. We moeten daarom geloven wat er in de Openbaringen 6 geschreven staat als het verschijnt. Om dit te doen, moeten we in het geheime Woord van de zeven tijdperken geloven waarvan de hele Bijbel getuigt, in plaats van in gedeeltelijke voorwaarden te denken door slechts naar kleine, onsamenhangende delen van het Geschrift te kijken.
Net zoals het evangelie van het water en de Geest van de mensen verborgen was, zo zijn de zeven tijdperken van God dat ook geweest. Alhoewel bijbelse geleerden geprobeerd hebben het Woord van de Openbaringen te begrijpen en veel theorieën voorstelden door hun aandacht op hun eigen gedachten te richten, blijft het Woord van de Openbaringen nog steeds erg moeilijk om te begrijpen. Dit is hetzelfde als het feit dat het evangelie van het water en de Geest tot nu toe verborgen is geweest. Maar de theorieën waar de geleerden tot dusver mee gekomen zijn over Christus’ wederkomst, de opname van de heiligen of het Duizendjarige Koninkrijk, hebben geen voordeel gebracht aan degenen die in Jezus geloven.
Het is absoluut kritisch dat we hoofdstuk 6 begrijpen om het Woord van de Openbaringen te kunnen begrijpen. Dit hoofdstuk is de sleutel om het hele Woord van de Openbaringen op te lossen en te begrijpen. Maar voordat we het hele Woord van de Openbaringen begrijpen, is er een ding waaraan we onszelf moeten herinneren: het is onmogelijk om de Openbaringen te begrijpen zonder dat men zich van het evangelie van het water en de Geest bewust is en hierin gelooft. U moet zich ervan bewust zijn dat de waarheid van God slechts begrepen kan worden als u eerst het evangelie van het water en de Geest kent en erin gelooft.
Het is “toen Hij de zevende zegel opende” zoals het in Openbaringen 8 staat genoteerd, dat de plagen van de zeven bazuinen naar de wereld zullen afdalen. Dit verklaart de gebeurtenissen die zich tijdens het vierde tijdperk, dat in Openbaringen 6 genoteerd staat, het tijdperk van het vale paard, zullen plaatsvinden. Zonder eerst de zeven tijdperken van God te begrijpen, kunt u dus ook niet de plagen van de zeven schalen begrijpen. Om het Woord van de Openbaringen geheel te begrijpen, moeten we eerst het evangelie van het water en de Geest, dat God ons gegeven heeft, begrijpen en erin geloven.
Het Woord van God in Openbaringen 6 voorziet in een schets van het algemene ontwerp dat God tekende toen Hij de mensheid schiep. God heeft het begin en het einde van de mensheid in zeven verschillende tijdperken verdeeld.
Dit zijn: het eerste, het tijdperk van het witte paard; het tweede, het tijdperk van het rode paard; het derde, het tijdperk van het zwarte paard; het vierde, het tijdperk van het vale paard; het vijfde, het tijdperk van het martelaarschap en de opname van de heiligen; het zesde, het tijdperk van de vernietiging van de wereld; en het zevende, het tijdperk van het Duizendjarige Koninkrijk en de Nieuwe Hemel en Aarde. We geloven en gehoorzamen dat God dus zijn plan voor de mensheid in deze zeven tijdperken heeft onderverdeeld. Tegenwoordig bevindt de wereld zich in het tijdperk van het zwarte paard, nadat het door de tijdperken van het witte en het rode paard is gegaan.
Het Geschrift zegt ons dat het tijdperk waarin we nu leven, het tijdperk van de honger is. Maar het tijdperk van het vale paard is ook dichtbij. Met de komst van het tijdperk van het vale paard, zal het tijdperk van het martelaarschap van de heiligen beginnen, terwijl we de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking binnengaan. Dit tijdperk van de verdrukking en het martelaarschap is het tijdperk van het vale paard.
“En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: ‘Kom en zie!’ En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.” De passage “hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, ...door de wilde beesten der aarde,” geeft aan dat de Antichrist tijdens het tijdperk van het vale paard zal opkomen en martelaars zal maken van de heiligen.
De gebeurtenissen die zich tijdens deze periode van het vale paard ontvouwen, zijn genoteerd in de Openbaringen 8:1-7. Zoals geschreven staat: “En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is. En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.”
De bovenstaande discussie van de plagen van de zeven bazuinen in Openbaringen 8 voorziet in een gedetaileerde herhaling van de waarheid van het tijdperk van het vale paard dat in Openbaringen 6 genoteerd staat. Dit Woord noteert gedetaileerd de opkomst van de Antichrist en de plagen van de zeven bazuinen en de zeven schalen die in dit tijdperk van het vale paard zich zullen ontplooien.
Hoofstukken 4 en 5 vertellen ons aan de andere kant dat Jezus Christus over de wereld en alles wat komen gaat, als God zal regeren, en dat het hele plan van de Vader vervuld zal worden door Jezus Christus als God. We ontdekken dus door de Openbaringen 4 en 5 hoe krachtig en wat een Almachtige God Jezus Christus eigenlijk is.
Openbaringen 8 vertelt ons: “En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.” Als het tijdperk van het vale paard komt, zal eenderde van de bossen van de wereld verbrand worden, en deze ramp zal gevolgd worden door zelfs nog meer plagen.
De plaag van de eerste bazuin is een ramp die eenderde van de bomen en al het gras zal verbranden. Als deze ramp de wereld treft, zullen de overige bossen ook verwoest zijn door de rook van de enorme branden die over eenderde van de wereld woeden, doordat de rook de zon van de aarde afschermt. Oogsten zullen mislukken en de hele wereld zal grote hongersnood ondergaan.
In dit tijdperk van de honger, zal de loon van een werkdag slechts een kwart tarwe of driekwart gerst kopen. De wereld aanschouwt nu de op handen zijnde komst van deze uitzonderlijke hongersnood. Deze wereldhongersnood zal op zowel fysieke als ook geestelijke wijze komen. De geestelijke honger bestaat reeds in de huidige wereld.
De huidige kerken zijn slechts gevuld met nominale Christenen, die niet in staat zijn het geestelijke brood en het leven van het evangelie van het water en de Geest met de wereld te delen. Mensen over de hele wereld, van Europa tot Azië tot het Amerikaanse continent, leven nu allemaal in het tijdperk van hun vernietiging. Er zijn maar weinigen in het huidige Christendom die in het geestelijke brood voorzien om de hongerige zielen te voeden.
We omschrijven het tijdperk van het vale paard als het tijdperk van de opkomst van de Antichrist. Tijdens deze periode zullen natuurrampen water en brood schaars maken, en de mensen zullen amper de grote honger overleven. Alhoewel de wereld meer wetenschappelijke vooruitgang zal boeken, zal de levenstandaard desalniettemin tot extreme armoede dalen, het soort armoede dat men nog nooit eerder gezien heeft. Zouden de mensen die in zo’n wereld leven, nog enig verlangen hebben om verder te leven?
In deze tijd van de Verdrukking, moeten we allen ons martelaarschap omarmen en God verheerlijken door in het Woord van het evangelie van het water en de Geest te geloven. De heiligen die dus in het evangelie van het water en de Geest geloven, zullen met hun martelaarschap alle heerlijkheid aan God geven. God zal op Zijn beurt, degenen die gemarteld werden omdat ze hun geloof verdedigden, in de hemel opnemen en hun uitnodigen op het huwelijksmaal van het Lam.
De Apostel Paulus zei dat hij Zijn dienaar werd voor het Koninkrijk van God. De apostels preekten het evangelie van het water en de Geest zodat velen het Duizendjarige Rijk binnen kunnen gaan.
In het tijdperk van de Grote Verdrukking zullen er mensen zijn onder de Israëli’s die ook gemarteld en opgenomen zullen worden omdat ze in Jezus geloven. De heiligen zullen dus tot de periode van de Grote Verdrukking behoren tijdens het tijdperk van het vale paard. Als de Grote Verdrukking komt, zal iedereen in deze wereld zoeken naar iemand die orde kan brengen in deze door rampspoed getroffen wereld. Zij zullen smachten naar iemand die de problemen welke teweeggebracht zijn door de katastrofale natuurrampen, kan oplossen, en die de ontelbare politieke, economische en religieuze problemen die zij aanschouwen, kan oplossen. Dit is wanneer de Antichrist zal opkomen.
Onlangs schreef een Japanse schrijver een reeks boeken die de titel droegen Het Verhaal van de Romeinen, waarin slechts vol lof over de Romeinse keizers werd gesproken. Het hoofdargument van de schrijver was dat de wereld gauw een leider nodig zou hebben die absolute macht kan verwerven. Veel mensen waren het met haar eens. Tijdens de Grote Verdrukking zullen de mensen een machtige heerser willen hebben die met een ijzeren vuist over de wereld kan heersen, en niet veel heersers met ieder hun eigen gebied, maar een enkele machtige heerser van de hele wereld.
Tegenwoordig is de wereld verdeeld in veel landstaten, en ieder heeft zijn eigen leider. Maar in de eindtijd willen de mensen een karismatische wereldleider die al hun problemen volledig kan oplossen. De wereld wacht nu op deze leider, de Antichrist die over de hele wereld zal heersen.
De Bijbel zegt ons dat als het tijdperk van het vale paard komt, de Antichrist met grote macht zal opkomen en iedereen in de wereld zich aan zijn heerschappij zal onderwerpen. De Bijbel zegt ons ook dat als dit tijdperk van het vale paard komt, er vuur op de aarde zal regenen en eenderde van de wereldbebossing zal verbranden. En als dit tijdperk komt, zal de Antichrist over de wereld heersen en niemand zal in staat zijn iets zonder zijn teken te kopen of verkopen. Tegen die tijd zullen de heiligen gemarteld worden omdat ze weigeren het teken te ontvangen en het idool te aanbidden, en dan zullen ze herrezen en opgenomen worden. Als het tijdperk van het vale paard dus eindigt, zal het tijdperk van het Duizendjarige Rijk openen.
De Heer zei ons dat de vernietiging van deze wereld en de Grote Verdrukking als een dief zal komen. We moeten daarom nu het geloof voorbereiden dat de beproevingen van de Grote Verdrukking en vernietiging kan overwinnen. Deze voorbereiding is slechts mogelijk door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Maar alle plagen en de vernietiging zullen over degenen die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, die zich dus niet voorbereiden, komen.
Als dusdanig moeten we goed begrijpen dat het tijdperk van tegenwoordig het tijdperk van het zwarte paard is en hierin moeten we geloven. Voordat de laatste dag komt, moeten we in het evangelie van het water en de Geest geloven en ons voorbereiden op de toekomst.
Zij die nu in het evangelie van het water en de Geest geloven, zullen met hun martelaarschap opgenomen worden. Degenen die rijk zijn zullen niet in comfort blijven leven, noch zullen degenen die arm zijn in hun armoede blijven leven. We moeten daarom niet verdrietig of pocherig over de dingen doen die op het moment met ons gebeuren, want we geloven dat het tijdperk van het vale paard op handen is, en dat alle heiligen dan mogelijk gemarteld zullen worden.
Van tijd tot tijd zien we sommige mensen om ons heen die grote verwarring veroorzaken door de tijd van Christus’ wederkomst zelf te analyseren, terwijl ze hun eigen dag en uur van de tweede komst van de Heer verklaren, en veel andere mensen met zulke beweringen misleiden. Maar Christus’ wederkeer zal volgens de Bijbel niet gebeuren totdat de zevende bazuin klinkt. We moeten daarom nooit de fout maken het Woord van de Bijbel te berekenen en onze eigen datums voor de wederkomst van de Heer uit te vinden.
We moeten ook op de hoede zijn voor degenen die beweren dat ze de datum van Christus’ terugkeer in hun dromen of visioenen hebben gezien. Hun dromen zijn niet meer dan slechts dromen. Maar omdat God ons door Zijn Woord vertelt wanneer precies het tijdpunt van de opname is, moeten we in plaats ervan in het Woord geloven.
Als het tijdperk van het vale paard komt, het vierde tijdperk in Openbaringen 6, zullen de martelaars met de plagen van de zeven bazuinen opstaan, en de opstijging en opname van de heiligen zal komen.
Het is voor ons belangrijk om ons te realiseren dat we nu in het derde tijdperk van de zeven tijdperk leven die door God bepaald zijn. We moeten ons realiseren dat het huidige tijdperk, het tijdperk van het zwarte paard is. Als we dat doen, kunnen we de zaden van het evangelie van het water en de Geest nu zaaien en door de zaden nu te planten, zullen we in staat zijn te oogsten als het tijdperk van het vale paard komt.
In de plantenwereld die God geschapen heeft, zijn er planten die binnen een week kunnen kiemen, bloeien, en vruchten dragen. Net als deze planten in de woestijn, zullen de mensen die gered zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven dat wij nu preken, ook gemarteld worden, met ons opstijgen en de opname die de Heer ons heeft toegestaan, meemaken. In het tijdperk van de Verdrukking zullen er meer mensen zijn die in het evangelie van het water en de Geest geloven dan nu. Er zullen, met andere woorden, meer mensen zijn die gemarteld zullen worden voor hun geloof in het evangelie van het water en de Geest.
Het Woord van de Openbaringen limiteert zijn discussie niet tot de zaligheid van het volk van Israël. Als iemand gelooft dat het tijdperk van de Openbaringen slechts gereserveerd is voor de Israëli’s, maakt hij/zij een ernstige fout. Waarom? Omdat als de tijd van de Openbaringen komt, zoveel niet-Joden gered zullen worden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven en ze zullen gemarteld worden om hun geloof te verdedigen. Het kan dus een groot verschil uitmaken of uw geloof en uw kennis in het Woord van de Openbaringen juist is of niet.
U moet zich daarom realiseren dat het gewoon verkeerd is van de huidige Christenen om in de doctrine van de opname van voor de verdrukking te geloven. De Bijbel zegt ons dat het martelaarschap van de heiligen iets na het midden van de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking komen zal, en dat hun opname kort hierna zal plaatsvinden. We moeten het Woord van de Openbaringen oplossen zoals het geschreven staat, hoofdstuk voor hoofdstuk en vers voor vers en binnen het evangelie van het water en de Geest. Door dit te doen, kunnen we het juiste begrip van het Woord van de Openbaringen hebben.
Openbaringen 7 vertelt ons dat ontelbare mensen onder de niet-Joden, ook de zaligheid zullen ontvangen door hun geloof en dat zij ook gemarteld zullen worden vanwege hun geloof. We moeten de Bijbel geloven zoals het geschreven staat, en niet in de theorie van de opname van voor de verdrukking, noch in de opname van na de verdrukking noch in het amillenialisme, maar we moeten geloven in de zeven tijdperken die God bepaald heeft.
Hoofdstuk 1 van het Woord van de Openbaringen is de inleiding, hoofdstukken 2 en 3 bespreken het martelaarschap van de heiligen en hoofdstuk 4 vertelt ons dat Jezus Christus God is en dat Hij op de troon van God zit. Hoofdstuk 5 toont ons hoe Jezus alles van het plan van God de Vader zal vervullen, en hoofdstuk 6 voorziet de algemene blauwdruk van de zeven tijdperken die God gepland heeft. Al deze plannen worden opgelost binnen het Woord van de Openbaringen.
Zoals het Woord van de Openbaringen ons vertelt, “Zalig zijn de overledenen die vanaf nu in de Heer sterven,” leven de heiligen vanaf nu in hoop van de herrijzenis en het Duizendjarige Rijk.
Openbaringen 8:10-11 beschrijft een andere plaag: “En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.” Er staat dat in deze tijd een grote brandende ster als een fakkel in de rivieren en de bronnen viel. Deze grote ster die als een fakkel brandt verwijst naar een komeet. Daar de hemel geschud wordt, zullen sterren met elkaar botsen en hun afgebroken stukken zullen op de aarde vallen.
Openbaringen 8:12-13 gaat verder met een andere plaag: “En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks. En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen.” Dit zegt ons dat eenderde van de wereld verduisteren zal en de dagen in nachten zullen keren.
Als de plagen van de zeven bazuinen dus beginnen, zullen wij dit zeker meemaken. Maar de levende heiligen zullen gauw gemarteld worden en zij zullen Satan met hun geloof overwinnen.
Als u de zeven tijdperken die in Openbaringen 6 onthuld worden, goed kent, zult u ook een duidelijke kennis hebben van wat u doen moet en welk soort geloof u nodig heeft in het huidige tijdperk. Omdat degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, gemarteld gaan worden in het tijdperk van de Openbaringen, moeten zij dit tijdperk met hun hoop voor het Koninkrijk van God tegenmoet treden. Terwijl ze in deze wereld leven, moeten de heiligen zich met hun geloof op hun martelaarschap voorbereiden in de eindtijd, en zij moeten hard werken om het Koninkrijk van God uit te breiden door dit geloof te verspreiden.
Kent u en gelooft u in de zeven tijdperken die God bepaald heeft? Kunt u onderscheiden dat we nu in het tijdperk van het zwarte paard leven? Als u het evangelie van het water en de Geest nu niet kent noch erin gelooft, zult u niet in staat zijn te ontsnappen aan de verdrukking die over de aarde zal afdalen. U moet zich daarom nu voorbereiden. Om het geloof te hebben dat de verdrukking kan overwinnen, moet u ten eerste al uw zonden verzoenen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven en u voorbereiden om het Duizendjarige Rijk binnen te gaan en er te leven door de Heilige Geest als uw geschenk te ontvangen.
Bereid u nu voor. Als u het wilt uitstellen en slechts in het evangelie van het water en de Geest gelooft als de plagen van de zeven bazuinen aankomen, zult u veel verdrukking aanschouwen. Het is mijn hoop en gebed dat u op dit moment in het evangelie van het water en de Geest zult geloven, om wedergeboren te zijn en uw toekomst als het volk van God voorbereidt.
 
De zeven tijdperk die God bepaald heeft:
1. Witte paard: Het tijdperk van het begin en de voortduring van het evangelie van het water en de Geest.
2. Rode paard: De vernietiging van de vrede met de komst van Satan’s tijdperk.
3. Zwart paard: Het tijdperk van lichamelijke en geestelijke hongersnood. Het huidige tijdperk.
4. Vale paard: Het tijdperk van het martelaarschap van de heiligen met de opkomst van de Antichrist.
5. Het tijdperk van de opstanding en opname van de heiligen en van het huwelijksmaal van het Lam.
6. Het tijdperk van de vernietiging van de eerste wereld.
7. Het tijdperk van het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde die geregeerd worden door de Heer en Zijn heiligen.
Dit zijn de zeven tijdperken die God bepaald heeft. Degenen die deze tijdperken duidelijk kennen en in het evangelie van het water en de Geest geloven, zijn degenen die hun geloof moeten voorbereiden om in de eindtijd te leven. Ik hoop en bid dat u ook in staat zult zijn deze tijdperken van het ware geloof dat God bepaald heeft, kunt onderscheiden.