Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 18-2] “Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij van haar geen plagen zult ontvangen” (Openbaring 18:1-24)

“Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij van haar geen plagen zult ontvangen”
(Openbaring 18:1-24)
 
God zegt ons in hoofdstuk 18 dat Hij het grote Babylon met Zijn grote plagen zal vernietigen. Omdat deze wereld tegen het eind van de tijden voor Gods ogen smerig en zondig is geworden, en omdat God dus geen andere keuze heeft dan het te vernietigen ondanks dat hij het zelf heeft gecreëerd, zal hij de grote apocalyptische plagen toestaan die de wereld zullen eindigen. Deze wereld zal daarom vervallen totdat het helemaal ten onder gebracht is.
De eigenlijke reden waarom God de wereld wilt vernietigen is omdat Hij het bloed van Zijn profeten en heiligen heeft gezien. En omdat deze wereld te veel en te enorme zonden heeft begaan met alle dingen die God het heeft gegeven, kan God zulke smerigheid niet tolereren. De mooiste planeet die God gecreëerd heeft is de planeet aarde. Dit is zo omdat God Zelf met enorm interesse aan deze aarde gewerkt heeft en omdat het ook de plaats is waar Gods plannen en Zijn werk om zondaars te redden in Jezus Christus vervuld is.
Desalniettemin heeft God reeds gepland hoe Hij deze wereld zal vernietigen en hoe Hij het Koninkrijk van Christus zal laten komen. Als deze wereld gevuld is met allerlei smerigheden, zal God het vernietigen door Zijn engelen met de plagen van de zeven fiolen. Hij zal dan alle dingen vernieuwen en Zijn heiligen in Zijn nieuwe wereld laten regeren.
 
 
De gevallen stad van Babylon!
 
De koningen van de aarde hebben overspel gepleegd met de dingen van de wereld en leefden in luxe, terwijl alle koopmannen, die te druk waren dingen te kopen en verkopen die God ze gegeven heeft, hebben God zelf verloren in hun navolging van hebzucht. God zal alles vernietigen – gebouwen, religies, koopwaar dat gevonden wordt in religie, mensen die zichzelf verrijken door religie, koningen, politici, mensen die geobsedeerd zijn door materiële bezittingen en meer, dit alles zal door God ten val worden gebracht.
God zal ieder gebouw op deze aarde neer laten storten zodat er geen gebouw overeind zal blijven en Hij zal met Zijn vuur alle dingen vernietigen van de mensen tot de bossen en bomen, Als alles in deze wereld dus valt, zullen de mensen treuren en huilen. In het bijzonder zal God zich ervan vergewissen dat Hij iedereen vernietigt die zich verrijkt heeft aan de religie. Het is erg belangrijk dat we van tevoren weten en geloven in het feit dat God dus deze mooie wereld zal vernietigen die Hij zelf heeft geschapen.
God zal de wedergeboren heiligen die in de eerste herrijzenis van Jezus Christus hebben deelgenomen dan toestaan om op deze wereld te regeren voor duizend jaar. Met het Koninkrijk van de Heer zal Hij de heiligen vergoeden voor het dienen van het evangelie van het water en de Geest en voor het feit dat ze gemarteld zijn omdat ze hun geloof verdedigden terwijl ze op deze aarde waren. God zal hen de macht over tien steden geven, over vijf steden en twee steden en hen voor duizend jaar laten regeren, en hierna zal Hij hen ook de Nieuwe Hemel en Aarde geven om er voor altijd te leven.
Waarom vernietigt God dan de aarde, de mooiste planeet in het hele heelal? Slechts op deze planeet aarde kunnen vissen in rivieren zwemmen, wilde dieren in de bossen dwalen en de mensheid leven. Maar omdat God niet langer in staat is een wereld te tolereren waar de zonde zo heerst, zal Hij deze wereld compleet verwoesten met Zijn plagen. God heeft besloten om de wereld te vernietigen.
Iedereen die op deze aarde leeft, behalve degenen die gered zijn, zullen vernietigd worden door de plagen van de zeven fiolen. Omdat alle rechtschapenen van de eindtijd gemarteld, vervolgd en onderdrukt zullen worden door deze wereld, zal God de wereld zelf vertrappen in ruil voor de kwade daden. Wanneer deze tijd komt zullen de religieuze leiders en kooplieden die in mensenzielen gehandeld hebben, allen vernietigd worden. God zal niet alleen degenen doden die als religieuze leiders handelden zonder wedergeboren te zijn, maar Hij zal ze ook samen met de Duivel in het meer van vuur en zwavel gooien.
God zal zeker deze wereld vernietigen. Als dusdanig moeten we ons zonder twijfel realiseren en geloven dat deze wereld vernietigd zal worden. God zal alle kooplieden doden die opscheppen over allerlei grootse dingen en die handelen in de zielen van de mensen met hun religie. En toch zijn er nog steeds mensen die arrogant zijn in hun zelfvertrouwen ook al zijn Gods plagen zo dreigend. Kijk maar eens naar de religieuze leiders van deze aarde. Zijn zij niet allen trots, alsof zij het goede ding doen voor God? Zou God werkelijk goedkeuren wat zulke mensen doen?
Wanneer God zegt dat Hij deze wereld zal vernietigen voor de zonden van deze mensen, dan moeten we dat als dusdanig geloven, want alle dingen zullen precies zo gebeuren zoals God het gezegd heeft. En we moeten ons geloof verdedigen. Ik zeg dit niet in de hoedanigheid van alweer een nieuwe cultleider die zijn eigen kleine leerstelling maakt en die spreekt van de komende apocalyps, maar ik zeg dit omdat we moeten geloven in wat God ons gezegd heeft in de Geschriften, d.w.z. de Levende God zal zeker deze wereld vernietigen met de grote plagen van de zeven fiolen.
 
 

We moeten ons niet te buiten gaan aan deze wereld die gauw vernietigd zal worden

 
Als dusdanig moeten we niet geobsedeerd zijn door het vergaren van materiële bezittingen van deze wereld die spoedig vernietigd zal zijn. We moeten tevreden zijn met wat God ons gegeven heeft, en het gebruiken en delen zoals het God behaagt. De materiële dingen van de wereld zijn slechts nodig om God te dienen. We moeten leven als de getrouwe dienaren die beheren wat God hen gegeven heeft voor het preken van het evangelie. We moeten niet in verwarring raken door de materiële dingen van de wereld, want we geloven dat God deze wereld zal vernietigen.
We moeten onszelf niet voor de gek houden door te denken dat de weelde en waarde van deze wereld voor altijd zal blijven voortduren. Wetende dat God alle religieuze leiders en hun volgelingen zal vertrappen, moeten we leven terwijl we wachten op de dag van de terugkomst van de Heer. Zo niet dan zullen we uiteindelijk in de wereld vallen, een wereld die binnenkort vernietigd zal worden. Om daarom niet in een wereld te vervallen die zijn eigen vernietiging aanschouwt, moeten we geloven dat deze planeet aarde inderdaad vernietigd zal worden.
God is levend op dit moment en als de tijd komt, zal Hij alles wat Hij gezegd heeft, vervullen. Terwijl het waar is dat zelfs onder de wedergeborenen mensen zijn wiens geloof nog moet rijpen, moeten we desalniettemin allen zonder twijfel geloven. En we moeten allen in een keer ontwaken. We moeten nooit ons hart aan deze wereld verliezen die gauw vernietigd gaat worden, maar in plaats daarvan moeten we onze levens leiden door ons onwankelbare en onschendbare geloof in het Woord van God te plaatsen. Ons hart zal met keren zwak zijn, maar we moeten nog steeds met een sterk geloof leven.
Dat God al deze dingen zal doen met deze wereld, is geweldig voor ons. Als God deze wereld niet zou vernietigen en het nieuwe Koninkrijk van Christus ervoor in de plaats zou bouwen, zouden de rechtschapenen enorm teleurgesteld zijn. Daarom is Gods plan zo wonderbaarlijk en daarom geeft het zoveel hoop aan de rechtvaardige heiligen.
Het zou zo oneerlijk voor ons zijn dat God het nooit zou toestaan, als de ongelovigen in hun arrogantie zouden blijven en toch gelukkig leven terwijl ze op deze aarde zijn en zelfs met ons naar de Hemel gaan naderhand. Gods belofte dat Hij iedereen zal veroordelen en vernietigen die de rechtschapenen heeft vervolgd, gekweld met hun leugens en het bloed van de heiligen heeft vergoten, is slechts gerecht en juist.
Als er geen oordeel van God voor de zondaars van deze wereld zou zijn, zou het oneerlijk zijn voor de rechtvaardigen die hun hele leven in volharding geleefd hebben voor de Heer ondanks dat zij allerlei moeilijkheden en problemen aanschouwden. Het is daarom slechts juist dat God deze wereld zal veroordelen. Als deze wereld zoals de wereld in Noachs tijd is, dan zal God zeker de hele wereld op zijn kop zetten en het vernietigen.
Omdat we in de Heer geloven, benijden we de mensen van de wereld helemaal niet. Omdat de Heer gezegd heeft dat Hij deze wereld zal veroordelen en Satan, de Antichrist en zijn volgelingen in het vuur van de hel zal gooien, kunnen we volharden en wachten.
Deze wereld is slechts een minuut van de vernietiging verwijderd, alles volgens de profetieën van het Woord van God. Over de hele aarde hebben we reeds vele tekenen gezien die de op handen zijnde komst van de plagen op het eind der tijden reeds aangeven.
Afwijkingen in het weer zoals het El Niño verschijnsel en nieuwe ziektes zoals de Gekke-koeienziekte schokken de wereld van tegenwoordig. Ongeneeslijke ziektes die de mensheid niet kan stoppen, overspoelen de wereld evenals grootschalige, voorheen ondenkbare rampen zoals grote hongersnoden en vernietigende aardbevingen treffen de aarde.
Als al deze dingen gebeuren, moeten we geloven dat God bestaat en we moeten onze levens leiden door te weten dat God iedereen zal veroordelen en onderuit zal halen die slechts voor zijn eigen lusten om weelde te vergaren geleefd hebben terwijl ze op deze wereld waren. Zonde is zo wijdverspreid in de huidige wereld. Deze wereld is te verkwistend met haar weelde. Mensen hebben het te druk om te trouwen, eten en drinken en hun huizen te bouwen om nog aandacht te schenken aan hun geestelijke welzijn. De huidige wereld is een wereld waar iemand een seksuele zonde met een andere man pleegt en vele vrouwen branden in hun verlangen voor elkaar (Romeinen 1:27).
Was de wereld niet zo in Noachs tijd? U kent misschien wel de etymologie van het woord ‘sodomiet’. Toen Sodom en Gomorra vernietigd werden, was hun cultuur net als die van de huidige wereld waarin we nu leven. Deze wereld is zo smerig en zondig geworden dat God vuur naar beneden zal brengen en het tot as zal laten verbranden en het is veranderd in een wereld die volledig bewoond wordt door demonen.
 
 

Valse profeten zullen gedood worden

 
De valse profeten proberen altijd materiële bezittingen na te streven en hun weelde ongeoorloofd te vergaren, zich verstoppend achter de relatieve onafhankelijkheid die zich uitstrekt van hun religieuze instellingen. “Indien u in Jezus gelooft, zult u rijk zijn, goed leven en uw ziekten zullen genezen.” – we moeten ons realiseren dat achter ieder zulke leugen, het verborgen doel van de materialistische uitbuiting steeds aanwezig is.
In Korea is het ook lang geleden dat het Christendom het fundamentele geloof heeft verloren en onzuiver is geworden met allerlei demonische krachten die in naam van Jezus heersen. Dit is de werkelijkheid van het huidige Christendom. Maar de valse profeten die het geloof met materiële bezittingen van de wereld meten en die tovenarijen met het Woord van God plegen, staat Zijn vreselijke oordeel van de hel en de grote plagen van de zeven fiolen te wachten.
God vertelt ons dat zowel degene die de mensen bedriegt en degenen die bedrogen worden door de valse profeten veroordeeld zullen worden. We moeten niet naar deze wereld kijken en het volgen. We moeten in plaats daarvan geloven dat degenen die niet in Jezus geloven, zich tegen Hem verzetten en de rechtschapenen vervolgen, allen berecht en veroordeeld worden tot de eeuwige dood omdat God leeft. En we moeten ook geloven dat na de veroordeling van de wereld, God zeker de heiligen zal belonen voor al hun leed en pijn dat gedragen is omwille van de naam van Christus.