Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 19-2] Slechts de Rechtvaardigen kunnen met hoop wachten op de wederkomst van Christus (Openbaring 19:1-21)

Slechts de Rechtvaardigen kunnen met hoop wachten op de wederkomst van Christus
(Openbaring 19:1-21)
 
In het vorige hoofdstuk zagen we hoe God Zijn vreselijke plagen over deze wereld zal brengen. In dit hoofdstuk zien we nu Christus en Zijn wonderbaarlijke leger tegen het leger van de Antichrist vechten en winnen, het Beest en zijn dienaren levend in het meer van vuur gooien, de rest van het leger van de Antichrist doden met het zwaard van het Woord dat van de mond van de Heer komt en dus eindelijk Zijn hele strijd tegen Satan eindigend.
De inhoud van dit hoofdstuk kan onderverdeeld worden in drie hoofdthema’s: 1) het lof van de opgenomen heiligen tot God voor het brengen van het oordeel van de grote plagen naar deze wereld; 2) de afkondiging van de komst van het huwelijksmaal van het Lam; en 3) de afdaling van de Heer van de Hemel met het leger van Jezus Christus.
We moeten ons allen realiseren dat God zeer zeker en gauw alles zal vervullen wat Hij ons gezegd heeft door het Boek van de Openbaring.
 
 
Het oordeel van God!
 
Degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven en zo het volk van God zijn geworden door geloof, zullen Hem loven voordat Hij hen verlost heeft van alle zonden van de wereld. Laat ons eens kijken naar vers 3-5: “En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja!” En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot!”
Hebreeën 9:27 zegt ons, “En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel.” De mens moet één keer voor God veroordeeld worden, maar de straf van dit oordeel is definitief en zal niet omkeerbaar zijn. Met Zijn eenmalige oordeel voor iedereen voor zijn/haar zonden zal God dus Zijn eeuwige oordeel geven door de zondaars in het vuur te gooien dat voor altijd brandt. Daarom zegt de Bijbel ons dat “haar rook gaat op in alle eeuwigheid.”
Sommige mensen zullen denken en zeggen, “Als je sterft dan is dat het einde.” Maar dat is de gedachte van de mens zelf en niet die van God. Omdat iedereen zowel een lichaam als een ziel heeft, of ze nu in God geloven of niet, weten ze instinctief dat God bestaat en vroeg of laat zullen ze allen veroordeeld worden voor hun zonden voor Hem.
Omdat er een wereld van geesten voor de mensen bestaat, weten ze dat God nog steeds bestaat ook al kunnen de mensen Hem niet zien. Het domein dat door het lichamelijke oog gezien kan worden, bestaat niet voor altijd, maar het eeuwige domein van de waarheid bestaat ook al kan het niet gezien worden door onze ogen. Materiële voorspoed op deze aarde terwijl men slechts aan geld denkt en alleen maar materiële hebzucht nastreeft kan niet de bestaansreden zijn voor de mensheid; het ware doel is om het eeuwige domein van de zegen binnen te gaan door God te kennen, de Schepper van het hele universum en door het evangelie van het water en de Geest, dat door Hem gegeven werd, te kennen en erin te geloven.
Niet alleen moeten we weten wat God ons verteld heeft, maar we moeten er ook in geloven. We moeten niet in de hel eindigen door slechts op onze eigen gedachten te vertrouwen en deze te geloven. Voordat we het eeuwige leed voor onze zonden aanschouwen, moeten we van al onze zonden vergeven worden en het eeuwige leven ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest dat gegeven is door Jezus, te geloven terwijl we nu op deze aarde zijn.
Leven op deze aarde is voor iedereen te kort. Net als de zon iedere dag opkomt en neergaat, zo eindigt de korte reis van ons leven ook snel, vruchteloos en betekenisloos, alsof we als een rat op een tredmolentje hebben gerend. Al zou u honderd jaar oud worden, dan nog zou u niet kunnen zeggen dat u zolang geleefd heeft.
Indien u de onbelangrijke dingen van uw dagelijkse leven zou aftrekken, zoals de tijd die u besteedt met slapen, eten, wassen en andere aardse dingen, dan is er eigenlijk maar bitter weinig tijd over van uw hele leven. Terwijl u de dingen ziet die u reeds gezien heeft sinds uw geboorte, en terwijl u de mensen ontmoet die u reeds voorheen ontmoet heeft, zal uw haar grijs worden en plotseling bevindt u zich aan het eind van uw leven.
De enigste reden waarom ons leven als de heiligen niet betekenisloos is, is omdat we de Heer hebben ontmoet die tot ons gekomen is door het water en de Geest, in Hem geloven en dus de verlossing van al onze zonden hebben ontvangen terwijl we hier op deze wereld geboren zijn. Hoe gelukkig en dankbaar we zijn! Als het niet voor de Heer was geweest, die tot ons is gekomen door het water en de Geest, zouden we allen verdoemd zijn het eeuwige vuur binnen te gaan en erin te lijden.
Ik word nog steeds bang als ik eraan denk en daardoor dank ik de Heer nog meer. De hel, die door Satan is ontstaan, is de meest gruwelijke plek, waar het leed zo groot is dat iemand liever zou willen sterven en toch is niemand in staat dat te doen. Het is een plek waar vuur en zwavel voor altijd branden.
Om het evangelie van het water en de Geest, dat gegeven is door Jezus, goed te kennen en om dus de Heilige Geest te ontvangen, moet iemand eerst Gods dienaren ontmoeten die reeds dit evangelie van het water en de Geest zijn tegengekomen en die reeds zijn wedergeboren. Iedereen die als een Christen leeft en die antwoorden wilt vinden op de vraag van de wedergeboorte van het water en de Geest en het ontvangen van de Heilige Geest, kan alles oplossen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven.
De Bijbel zegt ons dat de Geest van God als geschenk gegeven wordt aan degenen die de verlossing van de zonden hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest (Handelingen 2:38) te geloven. Slechts van degenen die de Heilige Geest in hun hart hebben ontvangen door van al hun zonden vergeven te zijn door hun geloof in het evangelie van het water en de Geest, kan gezegd worden dat ze het juiste geloof in Jezus hebben en slechts degenen met dit geloof kunnen het eeuwige Koninkrijk van God binnengaan (Johannes 3:5). Of iemand gezegend of vervloekt is, wordt bepaald door of iemand de verlossing van de zonden heeft of niet door in het evangelie van het water en de Geest te geloven.
 
 
Gekleed in fijn linnen, schoon en helder
 
Degenen die aan hun toekomst denken en hun huidige probleem van de verlossing van hun zonden willen oplossen, zijn degenen die wijs en gezegend zijn. Alhoewel iemand misschien een leven vol tekortkomingen heeft geleefd, heeft deze persoon het succesvolste leven van allen geleeft als hij/zij in het evangelie van het water en de Geest heeft geloofd en de verlossing van de zonden en de Heilige Geest in het hart heeft ontvangen.
Openbaring 19:4-5 zegt: “En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja! En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot!”
De zin “Hem vreest” betekent hier dat men het Woord van Jezus Christus in zijn hart moet accepteren en volgens Zijn leiding moet leven. Slechts degenen die van hun zonden vergeven zijn, kunnen God in het Koninkrijk van de Hemel zien en prijzen. Maar degenen die de verlossing van hun zonden dus niet ontvangen hebben, zullen lijden in de brandende vuren van de hel en God vervloeken.
Laat ons verdergaan met vers 6-9: “En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.”
Het zegt hier dat de Apostel Johannes het geluid van lof heeft gehoord, dat klinkt als de stem van een grote menigte, het geluid van vele wateren en het geluid van geweldige donderslagen. Dit geluid is niets minder dan het geluid van degenen die de verlossing van de zonden hebben ontvangen, en die zich verzamelen en God prijzen. Dit lied van lof was in de eerste plaats gemaakt om God te prijzen voordat Hij hen toestond onder de Almachtige God geregeerd te worden, door Hem geleid te worden en met Hem in glorie te leven. Al deze dingen hebben de heiligen enorm gelukkig en vreugdig gemaakt en hebben grote glorie aan God gegeven. Dus kunnen ze Hem slechts prijzen door te roepen, “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven.”
Ten tweede blijven de heiligen prijzen: “Want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.” Wat betekent dit? Het betekent dat Jezus naar deze aarde terug zal keren, degenen te huwen die de Heilige Geest hebben ontvangen door in Hem te geloven en door wedergeboren te zijn, en voor altijd met hen te leven en aanwezig te zijn, net zoals Hij de mensheid heeft beloofd.
Het huwelijk is de gemeenschap van een bruidegom en zijn bruid. Met andere woorden, als Jezus naar deze aarde terugkeert, zal Hij slechts degenen accepteren en ermee leven die wedergeboren zijn uit het water en de Geest. En het betekent dat Hij Zijn Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde zal bouwen om voor altijd met de heiligen te leven. De gelukzaligheid van de bruiden om samen met deze Bruidegom te leven is zo enorm dat het niet te omschrijven is. Door er maar aan te denken, stroomt ons hart over van geluk.
Als de wereld komt waarin Jezus Christus met ons zal regeren, zullen Zijn bruiden zo extreem gelukkig zijn dat we het met geen woorden kunnen beschrijven. Hoe gelukkig zullen zij zijn als zij geregeerd worden door de Goede Herder? Omdat Jezus Christus de Bruidegom van absolute goedheid is, zal ook Zijn heerschappij van absolute goedheid en perfectie zijn. Hij zal over het Koninkrijk van de Hemel regeren.
 
 

Het enigste Evangelie dat u zal toelaten tot de Hemel

 
Iemand dient slechts in Jezus’ doopsel en bloed te geloven om de Heilige Geest te ontvangen en de Hemel binnen te gaan. Omdat onze Heer naar deze aarde kwam om alle zondaars van al hun zonden te redden door al zulke zonden van de mensheid op Zich te nemen, moest Hij door Johannes gedoopt worden. Door aldus Zijn doopsel te hebben ontvangen, werd Jezus Zelf gekruisigd aan het Kruis in onze plaats, werd voor al onze zonden veroordeeld, herrees van de dood en werd de Heer van de eeuwige zaligheid voor degenen die geloven.
Deze Heer zal nu naar de aarde terugkeren, Zijn volk die Zijn bruiden zijn geworden door het geloof aanvaarden, en voor altijd met hen leven. Degenen die Zijn bruiden zijn geworden, zullen nu met de Heer op een nieuwe aarde leven, een prachtig en gelukzalige zegen voor de bruiden. De verloste kinderen van God zullen aldus glorie geven aan Jezus Christus door Hem voor altijd te prijzen. Deze mensen die geregeerd worden door God zullen zich verheugen in hun geluk. En voor dit geluk zullen ze alle glorie aan de Bruidegom geven.
De gehele mensheid heeft op deze gebeurtenis gewacht sinds de schepping. Deze gebeurtenis is vervuld als Jezus terugkeert, degenen die de Heilige Geest hebben ontvangen opneemt en met hen leeft. God heeft een nieuwe wereld voor de mensheid gemaakt en wacht op ons. We bestaan hiervoor en dat is waarvoor we in deze wereld geboren zijn.
Zoals de hoofdpassage ons zegt, “Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad,” heeft God degenen die geloven in Jezus Christus gekleed in schoon fijn linnen. Degenen die in dit Woord geloven, hebben dus de verlossing van de zonden ontvangen en hun hart is zo rein als sneeuw geworden.
Zo ook zijn de bruiden van Jezus Christus reeds van tevoren voorbereid met het evangelie van het water en de Geest. Iemand kan wedergeboren worden als Jezus Christus’ bruid door het evangelie van het water en de Geest te horen terwijl men hier op deze aarde is. Dit geloof is wat u tot Christus’ bruid maakt en dit geloof is wat u toelaat tot de Hemel.
 
 
Degenen die in hoop wachten
 
De hoofdpassage vertelt ons, “zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams.” Met welk soort geloof moeten degenen die de verlossing van hun zonden hebben ontvangen, leven? De bruiden die hun Bruidegom Jezus hebben ontvangen en in gelukzaligheid leven, moeten hun leven in geloof en hoop leven, terwijl ze uitkijken naar de dag van hun vereniging met deze Bruidegom.
Als de wereld donkerder en donkerder wordt, is er nog steeds hoop voor de verloste bruiden. Deze hoop is niets minder dan wachten op de dag dat Jezus Christus zal terugkeren om hen mee te nemen nadat Hij de Nieuwe Hemel en Aarde voor Zijn bruiden heeft voorbereid. De Bruidegom zal dan al Zijn bruiden herrijzen en hen het eeuwige leven geven. De wereld waarin de Bruidegom en de bruiden samen voor altijd zullen leven, is een plaats die vrij is van kwaad, geen zonde heeft en waar het aan niets ontbreekt. De bruiden zullen slechts op deze dag wachten. Daarom leeft iedereen van ons die de verlossing van al onze zonden heeft gekregen met zulk geloof en hoop.
Vooral de bruiden die nu in het huidige tijdperk leven, hebben ook vele tekortkomingen in het vlees. Maar zoals 1 Korinthiërs 13:13 ons vertelt, “En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde,” want de Bruidegom heeft aldus Zijn bruiden lief, Hij zal al hun zonden reinigen met Zijn doopsel en ze als Zijn volmaakte bruiden accepteren.
Deze wereld komt tot haar einde en er is geen hoop meer. Maar zelfs wanneer alles dichter naar de vernietiging gaat, moeten de bruiden hun leven met hun bijzondere hoop leven. De tijd voor de vervulling van deze hoop nadert ons nu. De hele wereld loopt nu het risico om in te storten door aardbevingen. De dag nadert dat iedereen in deze wereld verdwijnt evenals de uitgestorven dinosaurussen uit de prehistorie. Heel plotseling zal deze wereld gewoon in elkaar storten.
Iedere bruid heeft echter hoop want als de tijd komt zullen de lichamen van de bruiden in volmaakte lichamen veranderen en zij zullen voor altijd en eewig met de Heer leven die hun Bruidegom is geworden. De bruiden moeten daarom het evangelie van het water en de Geest nog getrouwer preken aan het wereldse volk van deze tijd.
 
 

Laat ons in het ware woord van God geloven!

 
Jezus vertelt ons in Johannes 3:5: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.” Wat is dan het evangelie van het water en de Geest? De Bijbel vertelt ons eerstens dat “water” duidelijk verwijst naar het doopsel van Jezus en het is het model van de zaligheid (1 Petrus 3:21).
Toen Jezus 30 werd, ging Hij naar Johannes, die de Israëlieten in de Jordaan had gedoopt. Jezus vertelt ons dat Johannes de Doper de vertegenwoordiger van de mensheid was en de laatste Hogepriester van het Oude Testament. Jezus ontving Zijn doopsel van Johannes toen Hij hem ontmoette, wat de gerechtigheid van God vervulde (Mattheus 3:15, 11:11-14). Het doopsel dat Jezus aldus ontving was het eeuwige offer waardoor alle zonden van de wereld op Christus werden doorgegeven.
De belichaming van Jezus door de Heilige Geest, Zijn doopsel, Zijn bloed en dood aan het Kruis en Zijn herrijzenis en afdaling, al deze dingen waren de werken van de Heilige Geest. Als iemand gelooft dat Jezus naar deze aarde kwam en al zijn/haar zonden in een keer liet verdwijnen door het water en de Geest, kan hij/zij een rechtschapen persoon worden die verlost is van de zonde en een hij/zij kan een bruid van Christus worden. Dit is niet iets wat volbracht werd door de gedachten van de mensen, maar het komt van de gedachten van God Zelf.
De waarheid is dat het water, het bloed en de Heilige Geest de drie belangrijkste onderdelen voor de zaligheid van de mensheid van de zonden zijn, en geen hiervan kan ooit worden weggelaten. De Bijbel heeft hier duidelijk en precies over uitgeweid in hoofdstuk 5 van 1 Johannes. Het vertelt ons dat deze drie elementen van het water, het bloed en de Heilige Geest alles in één zijn en dat onze zaligheid van de zonden niet compleet en goedgekeurd kan zijn als een ervan afwezig is.
Als we deze waarheid kennen en geloven dat de volmaakte zaligheid het geloof in deze drie dingen is: het water, het bloed en de Heilige Geest, kunnen we de liefde van Jezus die ons verlost heeft, beseffen en accepteren en op deze manier kan ons hart werkelijk volledig zondeloos worden. De Bijbel beloofde ons in Handelingen 2:38, “Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.”
Wat is dan dit Woord dat ons in staat stelt om de Heilige Geest te ontvangen? Dit is niets minder dan het Woord van Jezus’ doopsel (het water), Zijn dood aan het Kruis (het bloed) en dat Hij God is, de herrijzenis en afdaling (de Heilige Geest). Dit Woord van de zaligheid is feitelijk geprofeteerd in de geschriften van Mozes en andere profeten van het Oude Testament en werd vervuld en getuigd in alle vier de Evangelies van het Nieuwe Testament. De “eeuwige zaligheid voor de verzoening die in een keer voltooid werd,” welke omschreven staat in het Boek van de Hebreeën, getuigt herhaaldelijk van de gerechtigheid van God welke we hebben ontvangen door ons geloof.
Alhoewel iedereen in deze zondige wereld een vleselijk leven leidt dat voor God tekortkomt, moet hij/zij de verlossing van de zonden ontvangen die door God geboden wordt en men moet zijn leven leiden door hoop te plaatsen in de Hemel. Dit is de gave van God die Hij de mensheid heeft gegeven. We moeten allen deze genade ontvangen die gratis aan ons gegeven is. Onze ware hoop is in het Woord te geloven dat onze Heer zal terugkeren, Zijn nieuwe Koninkrijk zal bouwen en ons erin zal laten leven. U en ik moeten leven met dit geloof en deze hoop.
Weet u hoe wijdverspreid de zonde in deze wereld is? Vergeleken met de tijd van Noachs vloed, zijn de zonden van deze tijd nog meer verspreid. Toen God in de tijd van Noach zag dat de gedachten van de mensheid altijd slecht waren, besloot Hij de eerste wereld met een vloed te vernietigen, zei Noach een ark te bouwen en degenen te redden die deze ark binnengingen door in Zijn Woord te geloven.
Alhoewel God had gezegd dat Hij zeker de wereld zou veroordelen met water, geloofde slechts Noachs familie van acht in Zijn Woord. Zij maakten dus de ark over een periode van honderd jaar en gingen er naar binnen om de vloed te ontsnappen. Toen ze dat deden, begon God Zijn oordeel over de eerste wereld te brengen. De lucht werd plotseling donker en stortregens kwamen naar beneden. In misschien een uur tijd reikte het water wel tot de derde etage. Aldus regende het voor 40 dagen waardoor de hele wereld onder water kwam te staan.
Evenals Noach en zijn familie de ark binnengingen terwijl ze geloofden dat een nieuwe wereld geopend zou worden, moeten u en ik in deze tijd met hoop leven. Net zoals zij de ark voor honderd jaar konden bouwen omdat zij in God geloofden, zo geloof ik dat wij ook moeten volhouden en het evangelie moeten preken. God zei Noach, “Maak u een ark” (Genesis 6:14). Dit Woord vertelt ons dat “we onszelf eerst moeten toewijden aan de Heer en het evangelie moeten preken” “om ons eigen geloof te verdedigen.”
Alhoewel de wedergeborenen hoop hebben, is er geen hoop voor degenen die niet in het evangelie geloven. Er is slechts wanhoop voor deze ongelovigen van het evangelie. Ongeacht of mensen in het evangelie van het water en de Geest geloven of niet, moeten we het nog steeds met geloof aan hun preken. We leven nu in een tijd waarin de mensen zo gauw mogelijk moeten geloven in dit ware evangelie. Degenen die in het evangelie geloven dat wij preken, zullen geluk vinden; degenen die hier niet in geloven, zullen slechts vervloekt zijn. De laatsten, d.w.z. degenen die niet in het evangelie geloven, zijn de dwazen die Gods eeuwige oordeel zullen ontvangen en in de hel zullen worden gegooid.
Verlies uw hoop niet. Als de rechtschapenen ooit hun hoop zouden verliezen, zou hun slechts de dood te wachten staan. Als we geen hoop hebben, zouden we geen verlangen, noch interesse hebben noch zouden we een reden hebben om verder te leven. Laat ons daarom met hoop leven.
In de huidige tijd zijn degenen die in Jezus geloven en dus wedergeboren zijn, de werkelijk gelukkigen. De enigste hoop die de mensheid rest, is de ontvangst van de verlossing van de zonden, d.w.z. er is geen andere hoop dan slechts de Heilige Geest te ontvangen. Als de mensen vergeven zijn van al hun zonden, kunnen ze hoop hebben en voor altijd gelukkig leven, maar zo niet, dan zal slechts de vernietiging op hun wachten, want zij zullen niet de Heilige Geest hebben ontvangen.
Omdat ik de verlossing van al mijn zonden heb ontvangen, kan ik met hoop in de huidige wereld leven. Ik hoop en bidt dat ook u uw leven met deze hoop zult leven. Ik bid dat u zichzelf niet aan de nutteloze gedachten van de wereld zult vasthouden, maar in plaats daarvan uw leven zult leven als een wijze bruid, die haar mede-rechtvaardige broeders en zusters liefheeft, ze helpt sterk te staan in Christus en niet uw geloof te verliezen, wachtend op de Bruidegom en Hem te ontmoeten als Hij uiteindelijk komt om u mee te nemen.
Ik dank God omdat Hij ons in Zijn gelukzaligheid laat leven.