Search

Preken

Onderwerp 11: De Tabernakel

[11-2] Onze Heer die voor ons leed (Jesaja 52:13-53:9)

Onze Heer die voor ons leed
(Jesaja 52:13-53:9) 
Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen; Alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem toehouden; want denwelken het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard? Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest. En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.”
 
 
Het evangelie dat zich nu over de hele wereld verspreidt
 
Dit tijdperk gaat inderdaad ten einde. Van politiek tot economie, alles loopt ten einde. Vooral de wind van de oorlog ligt op de loer, omdat de supermachten nog steeds proberen hun invloed over de rest van de wereld uit te breiden. Dichter bij mijn eigen huis, kondigde Noord-Korea onlangs aan dat ze nucleaire wapens aan het ontwikkelen was, wat een enorme oproer veroorzaakte in de internationale maatschappij. In zo’n tijd van crisis, kan ik slechts hopen dat iedereen die in deze conflicten verwikkeld is, in staat zal zijn om deze kwesties met wijsheid op te lossen, en niet met dwaasheid, en dat ze tot overeenkomsten komen zodat ze allen vooruit zullen gaan.
We moeten iedere dag bidden zodat God ons meer tijd zal geven om ons toe te staan het evangelie nog verder te verspreiden. Het is niet dat ik bang ben om te sterven. Maar het is omdat er nog steeds landen zijn waar het ware evangelie nog niet gepreekt is, en er zijn ook landen waar het oorspronkelijke evangelie nu op het punt staat te bloeien. Mijn wens is het om het originele evangelie zelfs nog meer te blijven verspreiden, nu het aan het kiemen en bloeien is, want het evangelie moet meer en verder gepreekt blijven worden.
Natuurlijk, God maakt dat alle dingen samenwerken voor het goede, maar waar ik me zorgen om maak is dat de mensen zo dwaas kunnen zijn. Er zijn in feite mensen die elkanders leven bedreigen zelfs als zij er geen idee van hebben wanneer en hoe zijzelf de dood zullen aanschouwen; sommigen van hun gaan zelfs zover dat ze proberen iedereen uit te roeien.
Ik geloof dat God zeker de harten van alle leiders van de wereld beheerst. En ik geloof ook dat Hij ons vrede zal geven.
In dit tijdperk wacht het volk van Israël nog steeds op de Messias die hun beloofd werd. Zij moeten zich realiseren dat hun Messias niemand minder is dan Jezus. Zij moeten Jezus als de Messias erkennen waarop zij wachten, en als dusdanig in Hem geloven. In een niet te verre toekomst, zal het evangelie dat onze Heer behaagt, gauw haar intrede doen in Israël, evenals andere landen waar de deur van het evangelie nog niet geopend is. Het evangelie wordt in feite zo goed over de hele wereld verspreid dat het volledig in deze eindtijd aan het bloeien is.
Mij werd verteld dat een theologische studie in Bangladesh onze Engelse versies tot verplichte literatuur heeft gemaakt zodat de studenten hun diploma halen. Doordat ze voor de eerste keer het evangelie van het water en de Geest tegenkomen, zullen de studenten van deze studie nu allemaal de verlossing van hun zonden ontvangen, voordat zij zelfs maar een kans hebben om verbaasd te zijn. 
Net zo hoop ik ten eerste dat alle theologen van de wereld de verlossing van de zonde zullen verkrijgen door het evangelie van het water en de Geest te kennen en erin te geloven. En degenen onder ons die vóór hen de verlossing van de zonde hebben gekregen, moeten eindeloos bidden dat dit zal gebeuren. Niet alleen moeten we bidden, maar we moeten ook ons leven volgens het geloof leven.
 
 
De Messias die ongeveer 700 jaar na de Profetie van Jesaja naar deze aarde kwam
 
Jesaja was een profeet die ongeveer 700 jaar voor de geboorte van Jezus Christus op deze aarde leefde. Alhoewel hij eigenlijk de komst van Jezus Christus 700 jaar vooraf ging, profeteerde Jesaja alles over hoe de Messias zou komen en hoe Hij Zijn werk van zaligheid zou doen alsof hij de Messias met zijn eigen ogen had gezien, omdat hij veel dingen wist over de Messias. Vanaf Jesaja 52:13 tot en met de hoofdstukken 53 en 54 profeteert Jesaja constant gedetailleerd hoe de Messias de mensheid van de zonde zou redden. Het is gewoon wonderbaarlijk dat hij zo accuraat profeteerde dat Jezus Christus inderdaad naar deze aarde zou komen en alle zonden met Zijn doopsel op Zich zou nemen, Zijn bloed aan het Kruis zou vergieten en daarbij de zaligheid aan ons allen zou brengen. En nadat 700 jaar verstreken waren sinds Jesaja’s profetie, kwam Jezus Christus werkelijk naar deze aarde en vervulde al Zijn werken precies zoals Jesaja had geprofeteerd.
Jesaja profeteerde dat de Messias naar deze aarde zou komen en met wijsheid zou handelen. Zoals geprofeteerd in Jesaja 52:13, “Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden.” Omdat Jezus Christus naar deze aarde kwam in de gedaante van een mens en werkelijk alle zonden van de wereld op Zich nam met Zijn doopsel, kon Hij Zijn leven aan het Kruis opgeven en daarbij voor alle zonden van de gehele mensheid veroordeeld worden. Net zoals Jesaja geprofeteerd had, werd alles inderdaad verstandig behandeld. Door Jezus Christus zijn alle zonden van de mensheid inderdaad verdwenen, verstandig behandelt en is Zijn naam in feite erg hoog geworden, verheerlijkt en verheven, alles volgens hetgeen van tevoren geprofeteerd is. Wat Jesaja over Christus heeft geprofeteerd, werd werkelijkheid.
Toen onze Heer naar deze aarde kwam, herkende het volk van Israël Hem echter niet goed. Ook al kwam onze Heer naar deze aarde en nam werkelijk de zonden van de wereld op Zich, inclusief die van de Israëli’s, stierf Hij aan het Kruis en herrees van de dood, het volk van Israël geloofde nog niet eens in het doopsel van de Messias, laat staan in Zijn bloed. De Israëli’s erkenden zelfs niet dat deze Messias reeds in hun land geboren was en dat met Zijn doopsel en Kruis Hij niet alleen voor de zonden van de Israëli’s had gezorgd maar ook voor de zonden van de hele mensheid. Zij realiseerden zich niet dat deze Jezus Christus in feite de Zoon van God was, de eigenlijke Messias van het volk van Israël. De Israëli’s moeten zich nu goed realiseren dat Jezus inderdaad de Messias is, op wie zij al deze jaren gewacht hebben.
 
 

Het lijden van Jezus was om de zonden van de wereld te laten verdwijnen

 
Toen Jezus naar deze aarde kwam, leed Hij in feite een extreme belediging. Zoals in Jesaja 53 getoond wordt, leek de Messias inderdaad een man van groot verdriet. Door zoveel zonden van ons op Zich te nemen, was Hij enorm gekweld, zo erg dat de Bijbel ons vertelt dat we zelfs ons gezicht voor Hem verborgen. 
Maar slechts weinigen herkenden Jezus als de Messias. Omdat Hij door zoveel mensen van Zijn tijd gekweld werd, faalden velen erin om Hem te herkennen en te geloven in Jezus Christus de Messias als de Verlosser. Onze Heer kwam inderdaad naar deze aarde om Zijn werk van het redden van de mensheid van de zonden van de wereld, in gehoorzaamheid tot de wil van de Vader te vervullen, en om dit werk te doen, werd Hij feitelijk enorm onderdrukt. Het was voor Hem niet voldoende om naar deze wereld van Zijn eigen schepping te komen in de gedaante van een mens, die Hijzelf had gemaakt naar Zijn eigen beeld, maar Hij werd zelfs veracht, belachelijk gemaakt, geslagen, en onderdrukt, zo erg, dat de Geschriften ons vertellen dat we ons gezicht voor Hem verborgen, want het was te veel om te verdragen. Verre van vereerd te worden als de Messias op deze aarde, werd Hij behandeld en onderdrukt alsof Hij een gek was, wiens nederigheid zelfs niet met woorden beschreven kan worden. Omdat we ons gezicht wegdraaien als we iemand zien die door en door vernederd en in moeilijkheden gebracht is, zo was de Messias onderdrukt voor Zijn eigen schepsels, zo erg zelfs dat de Israëli’s in die tijd hun gezicht voor Hem verborgen. 
Hoe zag Jezus eruit toen Hij naar deze aarde kwam? Toen de Messias naar deze aarde kwam, was Hij in feite net als een teer plantje, als een wortel uit dorre aarde. Met andere woorden, er was niet veel te zeggen over Zijn uiterlijk. Zelfs als we in feite onze Heer met onszelf vergelijken, was er weinig aantrekkelijks of moois aan deze Messias. Het uiterlijk van onze Messias was zodanig dat er werkelijk niets was om over op te scheppen. 
Toen de Messias naar deze aarde kwam, was er inderdaad weinig schoonheid in Zijn verschijning waarnaar wij zullen verlangen of Hem voor zullen vereren. Maar ondanks deze verschijning handelde Hij, als onze Messias, verstandig, ontving het opleggen van handen van Johannes om volgens het opoffersysteem al onze zonden op Zijn lichaam te nemen, werd gekruisigd, vergoot Zijn bloed, herrees van de dood en redde ons daarmee van al onze zonden. Omdat deze Messias al onze zonden op Zich nam door werkelijk gedoopt te worden door Johannes, kon Hij gekruisigd worden en Zijn bloed voor ons vergieten. 
Zoals Jesaja 53:3 zegt, “Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.” Omdat onze Messias naar deze aarde moest komen en alle zonden van de wereld moest laten verdwijnen door het opleggen van handen te ontvangen en Zijn bloed te vergieten, moest Hij eigenlijk op deze manier onderdrukt worden door het volk van Israël en de Romeinse soldaten.
 
 
De onderdrukking van de Messias werd ongeveer 700 jaar geleden geprofeteerd
 
Dat de Messias in feite naar deze wereld moest komen, gedoopt moest worden door Johannes, Zijn bloed aan het Kruis moest vergieten, en van de dood moest herrijzen, was reeds zo’n 700 jaar voor de geboorte van Christus, door de profeet Jesaja geprofeteerd. Zoals de Profeet Jesaja over de komst van de Messias geprofeteerd had, kwam Jezus Christus inderdaad naar deze aarde, precies zoals geprofeteerd was. D.w.z. de Messias Jezus werd deemoedig aan een maagd in een kribbe geboren, nam de zonden van de wereld met Zijn doopsel, dat Hij van Johannes had ontvangen, op Zich, ging naar het Kruis alwaar Hij Zijn bloed vergoot en stierf voor onze zaligheid en na drie dagen herrees Hij van de dood.
Net zoals handen op de offerande gelegd werden en het bloed op de Grote Verzoendag (Leviticus 16) werd vergoten, als de zonden van een jaar verzoend werden, zo nam Jezus inderdaad al onze zonden met Zijn doopsel, dat Hij van Johannes ontving, op Zich en vergoot Zijn bloed en stierf aan het Kruis, alles volgens het eigenlijke Woord van de profetie. Nadat Hij alle zonden van de wereld met Zijn doopsel gedragen had, aanschouwde Jezus in feite drie jaar lang leed tijdens Zijn openbare leven. De reden waarom Jezus de Messias gekruisigd was, is omdat alle zonden van de wereld door Zijn doopsel van Johannes de Doper aan Hem waren doorgegeven, en dit is ook waarom Hij dus door iedereen veracht, vervolgd en onderdrukt werd.
De mensen ontkenden niet alleen dat Jezus de Messias was, maar en de Romeinen sommige Joden haatten en vervolgden Jezus in feite ook op onbeschrijflijke wijze. Hij werd door hen ook extreem gehaat en verworpen. 
Jezus nam in feite alle zonden van de mensen in een keer op Zich door Zijn doopsel van Johannes de Doper in de Jordaan te ontvangen, en daarna vergoot Hij Zijn bloed aan het Kruis. De Messias werd door Johannes gedoopt en vergoot Zijn bloed aan het Kruis om Zijn Vaders wil te vervullen. Hij werd daarna naakt aan het Kruis geslagen en bespuwd. Alle omringende mensen maakten Jezus toen belachelijk, sarden Hem, “Als je werkelijk de Zoon van God bent, kom dan naar beneden en redt jezelf!”
Toen Jezus met Zijn doopsel Zijn openbare leven begon, moest Hij in feite veel leed verdragen wat Hem door de mensheid werd aangedaan. Alhoewel Jezus Christus eigenlijk de zonden van de wereld met Zijn doopsel voor de mensheid op Zich had genomen, haatten de mensen van die tijd Hem, die als hun eigen Messias kwam, omdat ze niet in staat waren het zich voor te stellen, terwijl ze Hem constant vervolgden, Hem groot leed aandeden, beschuldigden en beledigden. Jezus was in feite zo erg gehaat, dat de Geschriften ons zeggen dat Hij, toen Hij hier op aarde was, als een worm behandeld werd.
U heeft er inderdaad geen idee van hoe erg de Farizeeën Jezus haatten. Deze Farizeeën konden de Messias niet met rust laten, omdat Hij hun leiderschap en populariteit scheen te bedreigen. Dus haatten zij de Messias, terwijl ze steeds probeerden fouten bij Hem te vinden en niet aarzelden om, iedere keer als hun stelsel faalde, verschillende persoonlijke aanvallen op Hem los te vuren. De Messias werd onderworpen aan allerlei soorten beledigingen en beschuldigen die gevuld waren met haat en slechtheid. Jesaja had dus geprofeteerd hoe de Messias onderdrukt zou worden. We kunnen daarom bevestigen, door de gedetailleerde profetieën die de Profeet Jesaja 700 jaar voor de komst van de Messias gemaakt had, wat voor een behandeling Jezus in deze wereld zou ontvangen.
 
 

Geloofden de mensen in Jezus Christus de Messias die door het water en het bloed kwam?

 
Ondanks deze onderdrukking, deed Jezus de Messias stilletjes Zijn werken en voltooide ze. Nu moet het volk van Israël en iedereen over de hele wereld zich realiseren en geloven dat deze Messias, Jezus Christus is. Om de zonden van de Israëli’s en van iedereen in de wereld te laten verdwijnen, ontving de Messias inderdaad Zijn doopsel in de vorm van het handenopleggen, werd feitelijk gekruisigd en dus leed Hij alle onderdrukkingen tot het uiterste, en door dit te doen, heeft Hij de gelovigen in Zijn diensten volledig van al hun zonden gered, en heeft Hij het geloof van deze gelovigen geheel goedgekeurd. Ondanks het feit dat de Messias in Zijn nederige vorm naar deze wereld kwam, en ondanks het feit dat Hij gedoopt was, aan het Kruis stierf en van de dood herrees om alle zonden van iedereen te laten verdwijnen, was het aantal mensen dat in Hem geloofde, slechts gering. Voordat we kunnen leven, moeten we geloven dat Jezus inderdaad onze ware Verlosser en Messias is, dat Hij niet alleen de Messias voor de Israëli’s is, maar ook voor de gehele mensheid.
Zelfs al nam Jezus werkelijk onze eigen zonden met Zijn doopsel op Zich en ons eigen verdriet overnam, onze eigen ziekten, en onze eigen vloeken, zullen sommige mensen denken, “Welke zonde beging Hij om zo’n onderdrukking te aanschouwen?” Maar Jezus is in feite de zondeloze Zoon van God. Door al onze zonden te dragen, leed de Messias indirect alle vloeken, verdriet en onderdrukking van onze zonden, in onze plaats. Door alle onderdrukking die Jezus tijdens Zijn 33-jarige leven sinds Zijn komst naar deze aarde moest aanschouwen, heeft Hij ons van al onze zonden verlost.
Geloofden de mensen toentertijd in Jezus Christus de Messias die door het water en de Geest kwam, door het Woord van God, dat gesproken werd door de Profeet Jesaja, te horen? Wie geloofde er in dit evangelie van het water en de Geest dat we nu preken? Zelfs nu zijn er veel mensen die geen interesse hebben in het evangelie van het water en de Geest, ook al beweren ze in Jezus te geloven. 
In de hoofdpassage profeteert de Profeet Jesaja nu dat de Zoon van God naar deze aarde zou komen, verstandig zou handelen, al onze zonden op Zich zou nemen, ervoor veroordeeld zou worden en ons daarbij zou redden. Maar niet veel mensen hebben de waarheid, die Hij volbracht, geaccepteerd. Ik ben er echter van overtuigd dat vanaf dit moment, alle mensen van alle landen Jezus Christus als hun Messias zullen herkennen en Hem huizenhoog zullen prijzen. Realiseert u zich nu dat Jezus de Messias, onderdrukt werd vanwege de zonden van het volk van Israël, vanwege de zonden van ons en vanwege de zonden van de gehele mensheid? De Profeet Jesaja, die gewild had dat u dit wist en erin geloofde, profeteerde dus de dienst van de Messias op deze manier.
 
 
De Messias was net als een wortel uit dorre aarde
 
Dit is hoe de Profeet Jesaja de komst van Jezus Christus de Messias voorspelde, dat als Hij naar deze aarde zou komen, Hij in een betreurenswaardige gedaante zou komen. Jesaja zei dat de Messias “als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde” (Jesaja 53:2). Toen Jezus Christus in de gedaante van een mens naar deze aarde kwam, was Hij niet iemand die de mensen als aantrekkelijk zouden beschouwen. Hij was geen gespierde, lange en goedgebouwde man zoals Arnold Schwarzenegger of Sylvester Stallone. Hij was in feite zo nietig dat we, als we naar Hem hadden gekeken, medelijden met Hem zouden hebben gehad. Desalniettemin was Zijn Woord zo scherp als een dubbelzijdig zwaard.
Jezus de Messias zag er niet alleen arm uit, maar Hij was ook arm. Jozef, Zijn vleselijke vader, was maar een timmerman. Een familie waarbij een timmerman in de behoeften voorzag, had het niet te breed, laat staan dat ze in overvloed leefden. Slechts door hard werken, konden timmermannen net rondkomen.
Ook ging de Messias, die naar deze aarde was gekomen, niet naar school. En dus probeerden de Farizeeën Hem ervoor te bespotten, maar zij konden dit niet doen omdat het slechts zou openbaren dat Jezus Christus de Messias, inderdaad de Zoon van God was. Jezus is nooit naar de School van Gamaliel gegaan, de meest gerespecteerde Joodse school van die tijd, waar een van de bekendste Wetgeleerden, Gamaliel, de Wet onderwees. Op deze school konden de studenten de Wet van de grote leraren leren, die niet alleen geleerd waren in de kennis van deze wereld, maar ook in de Wet zelf. Maar Jezus had niet op zo’n school gezeten. Er zijn geen gegevens bekend of Hij naar een school ging. En toch ondanks dit, was er niets van de Wet van het Oude Testament dat de Messias niet wist, en Hij had zelfs nog meer kennis en een groter geloof dan wie dan ook van de delen van het Oude Testament die over de Messias leerden. Niets van wat Hij zei, was ooit onlogisch of van de Wet van God verwijderd.
 
 
Waarom moest de Messias zo onderdrukt, vernederd en veracht worden?
 
Om werkelijk de Messias van het volk van Israël te worden, en om hun van al hun zonden te redden en hun Gods volk te maken, kwam onze Messias naar deze aarde, en omarmde vrijwillig al Zijn leed, beledigingen, bespottingen en minachting. Het leed en de verachting die de Messias eigenlijk voor het volk van Israël meemaakte, was uiterst opofferend en onderdrukkend. De onderdrukking die de Messias voor ons leed, was zo’n enorm leed dat we ons gezicht voor Hem zouden hebben verborgen. Omdat Jezus de Messias was die ons van onze zonden en oordeel zou redden, verloste Hij ons inderdaad van onze zonden door vreselijk onderdrukt en veracht te worden door allerlei soorten mensen. Jezus werd dus in deze wereld onderdrukt.
Omdat Jezus de Messias zo enorm onderdrukt en vernederd werd, konden de mensen van die tijd het niet goed verdragen om Hem aan te kijken. We moeten nooit vergeten dat, alhoewel Jezus als onze Messias kwam, inderdaad als de Messias van de mensheid, om de rol en de werken van deze Messias te vervullen, Hij enorm onderdrukt werd en Hij ons hierdoor van onze zonden en de veroordeling van de zonden verlost heeft. 
Zelfs toen de Messias gekruisigd werd, bleven de mensen Hem honen. “Waarom kom je niet naar beneden? Kom toch gewoon van het Kruis af als je werkelijk de Zoon van God bent. Hoe kun je dan de Zoon van God zijn? Als je werkelijk deze Zoon van God bent, dan kom naar beneden en redt de dief die naast je hangt; of nog beter, kom naar beneden en redt jezelf!” Zij gingen verder met hun spot: “Tja, waarom keer je deze steen niet in brood? Als je de Zoon van God bent, dan geef ons een bewijs! Toon ons het bewijs zodat wij kunnen geloven. Als je dat nog niet eens kunt, wat ben je dan voor een Messias? Wat zielig!” 
De mensen beledigden de Messias dus, beschuldigden Hem en maakten Hem oneindig belachelijk. Daarna ontkleedden ze Hem, sloegen Hem in Zijn gezicht en spuwden naar Hem. Christus leed de grootste spot, vernedering en beledigingen, die men ooit gezien had, of die men ooit zien zal. Hij werd ook veroordeeld met de straf van de kruisiging, een straf die voorbehouden werd voor de ergste criminelen van die tijd. Onze Messias kreeg zweepslagen van de soldaten, Zijn handen als ook Zijn voeten werden aan het Kruis genageld en Hij vergoot al het bloed dat Hij in Zijn lichaam had.
Jezus droeg werkelijk al deze verachting, pijn en onderdrukking zodat Hij Zijn dienst als de Messias voor ons kon vervullen. Door gekruisigd te worden, nam Hij al onze zonden, al onze vloeken, al onze ziekten en al onze straffen voor de zonden op Zich. Hij nam in onze plaats alle onderdrukkingen die u en ik eigenlijk zouden hebben moeten dragen, en Hij gaf Zijn eigen leven voor ons op. Deze Messias is nu de Verlosser geworden voor degenen die geloven dat Jezus inderdaad onze Verlosser is. Hij werd vrijwillig onze Messias. Hij kwam naar deze aarde volgens de wil van Zijn Vader en Hij nam onze zonden en de straf voor de zonden voor ons aan het Kruis op Zich, en Hij herrees van de dood; alles om ons te redden! 
Beste broeders en zusters, denkt u dat het voor Jezus gemakkelijk was om door dit leed en deze vernedering te gaan voor al deze vreemden? Als wij in zijn plaats waren geweest, als wij al deze verachting hadden moeten aanschouwen, als wij ontkleed, beledigd, gemarteld en gekruisigd waren geworden, en niet alleen voor onze eigen familie of echtgenoten of echtgenotes, of zelfs onze naasten, maar voor onze eigen vijanden, dan zouden we gek geworden zijn voordat we stierven! Christus werd gekruisigd, zodat iedereen zijn vernedering kon zien. Niet van een duistere hoek, maar van hoog erboven, zodat iedereen met de vinger naar Hem kon wijzen en Hem konden bespuwen.
Zelfs nog groter leed, verdriet en moeilijkheden kwamen tot Christus voor Zijn kruisiging. Voordat Jezus aan het Kruis genageld werd, verzekerden de mensen zich ervan dat Hij door allerlei soorten leed ging. Hij werd voor de menigte gebracht en in hun aanwezigheid veroordeeld, bespuwd en Zijn gezicht werd zelfs geslagen door een dienaar van de hogepriester. Hij werd bespuwd! Mensen sloegen Zijn gezicht, sloegen Hem met zwepen en stenigden Hem! Jezus de Messias ging voor niemand anders dan ons door al deze onderdrukking!
De Geschriften vertellen ons dat Hij dus onderdrukt werd voor ons, terwijl Hij zei, “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld” (Jesaja 53:5). De Messias ging door dit leed zodat Hij alle mensen, inclusief de Israëli’s, van hun zonden en de veroordeling voor hun zonden, kon verlossen. Deze Messias zorgde voor de zonden van de wereld en het oordeel voor de zonden, door het doopsel van Johannes te ontvangen en door Zijn dienst als de Messias te voltooien door onderdrukt te worden van Zijn eigen volk, de Romeinse soldaten en de mensen van veel andere landen. 
God profeteerde dat de Messias deze mensen, die tegen Hem stonden, van hun zonden zou redden, ja inderdaad, van alle zonden die ooit begaan zijn door de hele mensheid, en net zoals het dus geprofeteerd was, kwam Jezus Christus inderdaad naar deze aarde als deze Messias, ging werkelijk door al deze onderdrukking en redde ons van onze zonden en de veroordeling van onze zonden door Zijn waardevolle bloed te vergieten.
Dat we van de zonde en de veroordeling voor de zonde verlost zijn door in de Messias te geloven, kwam in feite niet zonder de prijs van het offer te betalen. Doordat Jezus Christus naar deze aarde kwam en al deze onderdrukking aanschouwde, zijn wij nu zondeloos kunnen worden, en omdat deze Messias voor al onze zonden veroordeeld werd, kunnen wij, door slechts met ons hart te geloven, het geschenk van de zaligheid en de verlossing van de zonden ontvangen, en de kinderen van God worden. Door onze Messias konden wij zo’n gelukkig volk worden.
We moeten de Messias danken omdat Hij ons dit geluk heeft gegeven en dat Hij ons Zijn zegens heeft geschonken. De zaligheid die de Messias ons gegeven heeft, kwam slechts naar ons door ons geloof want alhoewel we Hem geen offer van onszelf hebben gegeven, gaf Hij Zijn prijsloze offer voor God de Vader. We moeten geloven dat God Zelf ons inderdaad gered heeft door al deze onderdrukkingen te lijden en we moeten Hem ervoor danken.
 
 
Hoor, O Israël, keert u om en geloof in Jezus Christus
 
Het volk van Israël moet nu bekeren en in Jezus de Messias geloven als hun Verlosser. Zelfs nu op dit moment, erkennen de Israëli’s nog steeds niet dat hun Messias reeds gekomen is. Precies zoals de Profeet Jesaja geprofeteerd had dat de Messias, de Dienaar van God, naar deze aarde zou komen en zoals dit Woord van de profetie ons voorspelde dat deze Messias als Hij naar deze aarde zou komen ons allen zou redden, door alle zonden van de mensheid op Zich met Zijn doopsel te nemen en door gekruisigd te worden, heeft Jezus Christus inderdaad al Zijn werken van de zaligheid vervuld. Het volk van Israël moet zich nu omkeren, en deze waarheid kennen en erin geloven. Zij moeten de zonde toegeven die hun volk beging bij de kruisiging van Jezus. En zij moeten hun ware ik erkennen; dat ze gewoon een massa zonde zijn vanaf hun geboorte, en door nu in deze Messias te geloven moeten ze gered worden van al hun zonden en de veroordeling van de zonde. 
Er is nu geen andere Messias. Omdat Jezus Christus reeds als de Messias kwam, is er geen andere Messias. Hoe zou er eigenlijk een andere Messias kunnen zijn? Hoe zou er een andere Verlosser kunnen zijn? Hoopt het volk van Israël dat een of andere Hollywood actieheld, zoals Superman, zou opkomen en hun Messias zou worden als zij in de toekomst door nog meer moeilijkheden gaan?
Zelfs vanaf dit moment moeten de Israëli’s Jezus Christus als hun Messias erkennen. Zij moeten geloven dat Jezus Christus inderdaad hun eigen ware Messias is. Hun Messias is reeds 2000 jaar geleden naar deze aarde gekomen en nam hun zonden op Zich en maakte hen de ware kinderen van Abraham. Hij werd gedoopt, net zoals zij besneden moesten worden, en was gekruisigd; alles zodat zij de geestelijke besnijdenis zouden krijgen. De Messias werd de ware Verlosser van het volk van Israël door hun zonden op Zich te nemen met Zijn doopsel van Johannes, ze naar het Kruis te dragen en Zijn bloed te vergieten om onderdrukt te worden en te herrijzen van de dood.
De Israëli’s moeten zich bekeren om in de Messias te geloven. Zij moeten nu in Jezus Christus als hun Messias geloven. Alles wat nu nog vervuld moet worden is dat het volk van Israël in Jezus Christus als de Verlosser gaat geloven. Zij moeten zich realiseren dat de Messias, die door Jesaja geprofeteerd werd, deze Jezus Christus is. Zij moeten zich realiseren en geloven dat deze geprofeteerde Ene, niemand minder dan Jezus Zelf is. De profetieën van het Oude Testament zijn allen vervuld door Jezus Christus, terwijl Hij niet het kleinste lettertje noch de minste streepje heeft weggelaten. In de hoofdpassage wordt ook gezegd dat veel landen besprenkeld zullen worden.
Jesaja 52:14-15 verklaart, “Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;Alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem toehouden; want denwelken het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan.” 
Jezus Christus aanschouwde, door naar deze aarde te komen, leed dat veel groter was dan dat van welke crimineel dan ook die op deze wereld ter dood wordt veroordeeld. Hij offerde Zichzelf op door meer pijn en onderdrukking op Zich te nemen dan iedere crimineel van deze wereld, om de hele mensheid Zijn eigen volk te maken. Hij heeft Zijn volk, dat de verlossing van de zonde zou ontvangen door in Hem te geloven, gered. Zo heeft Hij hen gered.
De mensen willen het wonderbaarlijke nieuws van de zaligheid horen, dat zij nog nooit tevoren gehoord of gezien hebben. Iedereen die nog steeds niet gehoord heeft dat de Messias Jezus Christus was, zal het inderdaad horen en er uiteindelijk in gaan geloven.
 
 

Jezus is de Messias die ooit kwam en ooit weer komen zal

 
Tegenwoordig aanschouwen we de eindtijd. Het zal een tijdperk van de dood en tegenspoed zijn. Degenen die in de Messias geloven, hebben echter geen angst voor de dood. In tegendeel, zij wachten zelfs meer op het geluk van de Hemel en hun herrijzenis die zal volgen op hun dood. Dat de donkerheid naar de aarde afdaalt, betekent niet dat wij, de rechtvaardigen, ook verduisteren. Als dit evangelie uiteindelijk helemaal verspreid is, zal de Messias in feite wederkeren.
Jezus Christus, onze Messias, kwam naar deze wereld als het Lam van God, als de offerande voor de zonden, en Hij liet Zijn lichaam dopen door Johannes, en gaf het op aan het Kruis. Net zoals een schaap voor de scheerders, zo nam Jezus de Messias rustig onze zonden op Zich, aanschouwde groot leed door ons eigen oordeel voor de zonden, naar het Kruis te dragen, herrees na drie dagen van de dood en werd dus de volmaakte Verlosser voor allen die geloven.
Op het moment weten slechts weinigen dat de Messias Jezus Christus was. Er waren een paar die wisten dat Jezus Christus onze Messias werd door rustig op deze wereld geboren te worden ongeveer 2000 jaar geleden, door het evangelie van het Koninkrijk drie jaar lang na Zijn doopsel te getuigen, aan het Kruis te sterven en van de dood te herrijzen. De weinigen, die zochten en geloofden in God, getuigden dat onze Heer de ware Messias is die stilletjes al Zijn werken vervulde. 
Deze dienaren van God verspreiden het nieuws dat de Messias ons van onze zonden gered heeft door naar deze aarde te komen en onderdrukt te worden over de hele wereld. God Zelf, is in feite het evangelie van het water en de Geest aan het verspreiden door druktechnieken toe te staan voor de vooruitgang, door de geschiedenis van de wereld te bewegen en door de landen die dit evangelie preken, sterk en rijk te maken.
“Jezus is de Messias. Jezus is de Messias. Jezus is de Messias! Als u gelooft in Jezus als uw Messias, zult u gered zijn. Jezus is de Zoon van God. Jezus is de Schepper die het hele universum maakte. Hij is God. Hij is de Messias onze Verlosser.” De dienaren van God blijven aan de mensen preken dat Jezus de Messias is en ook blijven ze over Zijn doopsel, Zijn dood aan het Kruis en Zijn herrijzenis preken.
Maar weinig Israëlische jongeren hadden zich gerealiseerd dat 2000 jaar geleden een jonge man die Jezus heette, naar deze aarde kwam en dat Hij, toen Hij 30 werd, de zonden van de mensheid op Zich nam door gedoopt te worden van Johannes. In die tijd wisten slechts Jezus’ eigen discipels dat Hij de Messias was en deze kennis werd slechts met een handjevol mensen gedeeld die God werkelijk vreesden, de rest bleef onwetend t.o.v. deze waarheid. Al met al waren er slechts ongeveer 500 heiligen (1 Corinthiërs 15:6) in dit land van Israël, die wisten dat de Messias de zonden van de wereld naar het Kruis droeg, dat Hij eraan stierf en dat Hij van de dood herrees. Alle andere mensen hadden geen idee.
Op de vijftiende dag na de dood van Jezus Christus en Zijn herrijzenis, daalde de Heilige Geest werkelijk neer op Zijn discipels. Toen Christus’ discipels in een bovenkamer aan het bidden waren, daalde de Heilige Geest inderdaad over hen en liet hun in tongen spreken en getuigde dat de Messias Jezus Christus was. Daarna getuigden Zijn discipels die de dood niet vreesden, moedig “Jezus is de Messias. De Messias is onze Verlosser. De herrezen Jezus is onze Messias.” Veel mensen gingen daarom op dat moment geloven.
Door Jezus de Messias, heeft God ons inderdaad van al onze zonden en de veroordeling voor de zonden gered. Omdat Hij dus zo enorm leed om ons van onze zonden en het oordeel te redden, moeten we dus absoluut in Hem geloven; degenen die niet geloven, moeten zich bekeren, zich omdraaien en ook geloven; en we moeten allen deze waarheid met geloof verspreiden.
Het volk van Israël leeft nu in feite onder de angst van een extreem gespannen situatie. Zij moeten daarom dit Woord van de Tabernakel horen dat God eigenlijk tegen hen heeft gesproken. We gaan nu ook de eindtijd binnen. Het evangelie van het water en de Geest dat getoond wordt in het opofferingssysteem van de Tabernakel, zal zeker de weg naar het volk van Israël vinden. Zij zullen ook gaan geloven dat Jezus Christus inderdaad de Messias is waarover God tegen hun heeft gesproken.
God heeft het volk van Israël reeds over het opofferingssysteem verteld en zij geloofden erin. Zij willen in feite nog steeds offers aan God aanbieden volgens dit opofferingssysteem van de Tabernakel. Onder de Israëli’s zijn nog steeds enkele fundamentalisten die in de woestijn leven. Zelfs nu leven deze mensen in de woestijn en bieden op deze manier offers aan. Zij geven met andere woorden het offer dat ooit geofferd is in de Tabernakel. Misschien zijn zij de nakomelingen van Aaron. Om zich aan de tradities van hun familie te houden, leven zij in de woestijn in plaats van in de stad. Alhoewel zij Israëli’s zijn, leven zij als een afgezonderde stam die geïsoleerd leeft van het gewone volk. Tot deze mensen moeten we in feite ook het Woord van de Tabernakel preken dat de Messias reeds gekomen is en ons volgens ons geloof heeft gered.
We moeten Jezus danken voor Zijn komst naar deze aarde, dat Hij zo onderdrukt is, en voor ons in de plaats is veroordeeld, en dit alles om u en mij te redden als onze Verlosser, van onze zonden en de veroordeling voor de zonden.
 
 
“De liefde is sterk als de dood; de ijver is hard als het graf”
 
Dat wij in feite gered zijn van al onze zonden en het oordeel van de zonde, werd niet behaald door een meevaller, alsof het per ongeluk per post geleverd werd. Onze zaligheid is niet een of andere kettingbrief die ons blijft vertellen dat we het moeten doorsturen naar meer dan 20 mensen omdat we anders verdoemd zijn. Noch is onze zaligheid van de verlossing van de zonden als een van de vele pamfletten die ‘twee halen, één betalen’ pizza koopjes aanbieden, waar wij gewoon naar kunnen opbellen en onze maag naar behoeven kunnen vullen. 
Onze zaligheid kwam in feite doordat God Zijn Zoon naar ons had gezonden, door al onze zonden aan Hem door te geven, en door Hem te laten lijden en onderdrukken voor al deze zonden van ons. Daarom moeten u en ik met ons hele hart in Hem geloven en Hem danken. Hoe kan iemand het ooit als een paar versleten schoenen weggooien of als een onbruikbaar kapot gereedschap dat op de zolder ligt, of het zelfs negeren alsof het van iemand anders is, terwijl men weet waardoor onze zaligheid komt? 
Is er iemand onder u die nog niet de verlossing van de zonden heeft gekregen alhoewel hij/zij naar de Kerk van God gaat? Is er iemand die werkelijk nog niet in het evangelie van het water en de Geest gelooft? Als er inderdaad zo’n mensen zijn, dan moeten zij allen bekeren en in de Messias gaan geloven voordat het te laat is. Als u verdwaald bent, en niet zeker weet welke kant u op moet, moet u gewoon met uw hele hart in het Woord van de waarheid geloven. Degenen die niet geloven, worden van deze liefde van de Zoon van God geweigerd, de liefde waarmee Hij hen gered heeft door al dit leed mee te maken voor niemand minder dan zij.
Degenen die de waarde van Zijn liefde onderschatten en het weigeren, zullen vervolgd worden door vloeken. Het Geschrift vertelt ons, “want de liefde is sterk als de dood; de ijver is hard als het graf” (Hooglied 8:6). Gods liefde is zo sterk en groot dat het de wreedste straf over de mensen brengt die het tot het einde toe weigeren. Het vertelt ons met andere woorden dat als iemand sterft terwijl hij/zij nog zondig is, hij/zij inderdaad de genadeloze pijn van de hel zal lijden als het graf. Haat is zo wreed als het graf. Als de Messias u zo enorm liefheeft, dat Hij er dus voor gedoopt is, Zijn eigen bloed vergoot en allerlei soorten van onderdrukking leed, alleen maar om u te redden, als u niet in deze liefde gelooft en het verwerpt, zult u zeker deze wrede pijn lijden. Dit is niets anders dan de hel.
God heeft dus gezegd, “En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel”(Hebreeën 9:27). Als we sterven, zal ons vlees eindigen, maar voor God is het niet het einde van ons. Om wreed over degenen te treden die de liefde van God geweigerd hebben, laat God hun nooit sterven, en Hij zal inderdaad genadeloos leed aan hun brengen. Hij zal met andere woorden, hun werkelijk in het eeuwigbrandende vuur gooien, en hun voortdurend pijn laten lijden, eindeloos en voor altijd en eeuwig. Dit leed dat zo wreed is, is niets anders dan de wrede haat van God. Denkt u dat God nooit in staat zal zijn om Zichzelf zoiets te laten doen? Vergeet niet dat niets onmogelijk is voor God!
De grootste en uiterste liefde van God voor ons, heeft ons van al onze vloeken gered, al onze zonden en al onze veroordeling, doordat Hij Zichzelf heeft laten lijden voor ons. Het is deze liefde van de Messias die al uw problemen kan oplossen. Er is inderdaad niets dat groter is dan de liefde van de Messias. Zonder geloof in deze Messias, kan de liefde van God niet van ons zijn. Deze liefde wordt ons slechts gegeven door deze God, de Ene die onze Messias is geworden, en het is Zijn Vader die Hem naar ons heeft gezonden. De Almachtige drie-eenheid God heeft op deze manier van ons gehouden en Hij heeft ons dus van onze zonden en de veroordeling gered. Daarom moeten we in de Messias geloven, Hem danken, heerlijkheid schenken en tevreden zijn met ons geloof in deze Messias.
Hoe dankbaar is het dat de Messias ons het evangelie van het water en de Geest heeft gegeven? Iemand die niet weet hoe prijsloos deze liefde is en dat het nooit voor iets anders in deze wereld verruild kan worden, moet zeker een van de meest onwetende en domme mensen in de wereld zijn. Wat voor een vreselijk leed en kwellingen maakte onze Heer voor ons mee? We wijden nog steeds al onze overgebleven krachten aan de verspreiding van deze liefde aan degenen die onwetend erover blijven, omdat wij zo dankbaar zijn voor Zijn liefde, alhoewel we nog steeds onvoldoende zijn.
Om zulke werken van God te doen, moeten we ook moeilijkheden en leed aanschouwen. We kunnen niet naar ons eigen geluk zoeken. Als we inderdaad gered zijn door Zijn liefde van het offer te ontvangen en erin gekleed te zijn, moeten we deze liefde ook met anderen delen. We moeten net zoals Jezus Christus al Zijn leed aanschouwde om onze zonden te laten verdwijnen, niet met de liefde van het vlees, maar met Zijn ware liefde, ook Zijn werken in geloof doen, terwijl we bereid zijn om moeilijkheden, onderdrukking, haat, leed en verachting te aanschouwen, als dit betekent dat anderen ook de verlossing van hun zonden zullen ontvangen. We moeten zo’n haat in de naam van de liefde lijden. Als u en ik werkelijk de verlossing van de zonden hebben ontvangen, dan geloof ik dat zo’n liefde inderdaad in ons hart gevonden wordt.
En de wedergeborenen, die werkelijk weten wie zij waren voordat ze wedergeboren werden, en hoe groot en sterk Jezus’ liefde en zaligheid is, dragen de vruchten. De verlosten zijn de bomen die de vruchten van de zaligheid dragen, “want uit de vrucht wordt de boom gekend.” (Mattheüs 12:33). Voordat u gered was, was u volledig ondergedompeld in uw zonden en dus kon u zelfs niet klagen wanneer u inderdaad in de hel zou worden gegooid. En toch geloofde u dat God uw Verlosser was geworden door naar deze aarde te komen in de gedaante van een mens en door voor u onderdrukt te worden en dat, door het leed dat Hij droeg, u van uw zonden en oordeel verlost bent. Door dit dus te geloven, bent u gered. Als u inderdaad deze liefde ontvangen heeft, dan moeten u en ik inderdaad een hart hebben dat wenst om voor anderen te leven.
Als iemand niet zo’n hart heeft, dan heeft hij/zij niet de verlossing van de zonden ontvangen. Om precies te zijn, deze persoon doet net alsof hij/zij de verlossing van de zonden heeft ontvangen.
Net zoals Christus al Zijn leed aanschouwde en ons gered heeft van al onze zonden en oordeel omdat Hij ons liefhad, wordt deze liefde ook in ons eigen hart gevonden als we inderdaad gered zijn door in deze liefde te geloven. Waarom? Omdat Christus nu in ons hart leeft. Als Hij voor ons onderdrukt werd en ons liefhad, moeten wij ook verlangen om voor anderen te leven en moeilijkheden voor hen aanschouwen. Omdat degenen onder ons die de verlossing van de zonden hebben ontvangen, niet langer zonden in hun hart hebben, is hun hart het hart van Jezus Christus geworden. 
Ik dank Jezus Christus omdat Hij naar deze aarde is gekomen, omdat Hij gedoopt werd en Zijn bloed aan het Kruis vergoot, voor het omarmen van al Zijn leed en dat Hij daarbij onze Messias is geworden die ons van al onze zonden heeft verlost.