Search

Preken

Onderwerp 11: De Tabernakel

[11-15] Twee zilveren voetstukken en twee houvasten voor ieder paneel van de Tabernakel (Exodus 26:15-37)

Twee zilveren voetstukken en twee houvasten voor ieder paneel van de Tabernakel
(Exodus 26:15-37)
“Gij zult ook tot den tabernakel staande berderen maken, van sittimhout. De lengte van een berd zal tien ellen zijn, en een el en een halve el zal de breedte van elk berd zijn. Twee houvasten zal een berd hebben, als sporten in een ladder gezet, het ene nevens het andere; alzo zult gij het met al de berderen des tabernakels maken. En de berderen tot den tabernakel zult gij aldus maken: twintig berderen naar de zuidzijde zuidwaarts. Gij zult ook veertig zilveren voeten maken onder de twintig berderen; twee voeten onder een berd, aan zijn twee houvasten, en twee voeten onder een ander berd, aan zijn twee houvasten. Er zullen ook twintig berderen zijn aan de andere zijde des tabernakels, aan den noorderhoek, Met hun veertig zilveren voeten; twee voeten onder een berd, en twee voeten onder een ander berd. Doch aan de zijde des tabernakels tegen het westen zult gij zes berderen maken. Ook zult gij twee berderen maken tot de hoekberderen des tabernakels, aan de beide zijden. En zij zullen van beneden als tweelingen samengevoegd zijn; zij zullen ook als tweelingen aan het oppereinde deszelven samengevoegd zijn, met een ring; alzo zal het met de twee berderen zijn; tot twee hoekberderen zullen zij zijn. Alzo zullen de acht berderen zijn met hun zilveren voeten, zijnde zestien voeten; twee voeten onder een berd, wederom twee voeten onder een berd. Gij zult ook richelen maken van sittimhout; vijf aan de berderen van de ene zijde des tabernakels; En vijf richelen aan de berderen van de andere zijde des tabernakels; alsook vijf richelen aan de berderen van de zijde des tabernakels, aan de beide zijden westwaarts. En de middelste richel zal midden aan de berderen zijn, doorschietende van het ene einde tot het andere einde. En gij zult de berderen met goud overtrekken, en hun ringen (de plaatsen voor de richelen) zult gij van goud maken; de richelen zult gij ook met goud overtrekken. Dan zult gij den tabernakel oprichten naar zijn wijze, die u op den berg getoond is. Daarna zult gij een voorhang maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk zal men dien maken, met cherubim. En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittim hout, met goud overtogen; hun haken zullen van goud zijn; staande op vier zilveren voeten. En gij zult den voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis aldaar binnen den voorhang brengen; en deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen het heilige, en tussen het heilige der heiligen. En gij zult het verzoendeksel zetten op de ark der getuigenis, in het heilige der heiligen. De tafel nu zult gij zetten buiten den voorhang, en den kandelaar tegen de tafel over, aan de ene zijde des tabernakels, zuidwaarts; maar de tafel zult gij zetten aan de noordzijde. Gij zult ook aan de deur der tent een deksel maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk. En gij zult tot dit deksel vijf pilaren van sittim hout maken, en die met goud overtrekken; hun haken zullen van goud zijn; en gij zult hun vijf koperen voeten gieten.”
 
 
De Panelen
 
De Tabernakel zelf was gebouwd met 48 panelen, ieder twintig panelen aan de zuid- en noordzijde, zes panelen voor de westzijde en twee panelen voor de twee achterste hoeken. Ieder paneel meette 4.5 meter in lengte en ongeveer 67.5 cm breedte. Ieder paneel had twee zilveren holtes en twee pinnen die goed in elkaar pasten zodat de panelen bleven rechtstaan. Dit toont ons weer dat Gods zaligheid slechts gegeven is door Zijn genade door geloof in Christus.
 
 

De Zaligheid door de Genade door Geloof in Christus

 
De meeste Christenen kennen en citeren zelfs de beroemde passage van Efeziers 2:8-9: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.” Maar helaas weten ze niet wat Zijn genade precies is en welk soort geloof zij zouden moeten hebben om gered te worden. Echter, het mysterie van de twee zilveren voetstukken en de twee houvasten die goed in elkaar pasten, toont ons duidelijk het mysterie van Gods zaligheid.
We moeten eerst de fundamentele waarheid kennen van het evangelie zodat we de waarheid van de “twee houvasten en de twee zilveren voetstukken” die onderaan de panelen waren geplaatst, realiseren. Alle deuren van de Tabernakel waren geweven van blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en getwijnd linnen. Deze vier kleuren tonen ons dat het doopsel en bloed van Jezus noodzakelijk zijn om gered te kunnen worden van onze zonden en vernietiging. En zij stellen ons in staat zonder enige twijfel in de waarheid van Jezus zaligheid te geloven. We moeten een duidelijke kennis van de waarheid hebben die ons gered heeft, en die getoond wordt in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen en we moeten erin geloven. 
Jezus zei, “En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32). Als dusdanig moeten we de volmaakte verlossing van onze zonden ontvangen door de geestelijke waarheid te kennen die verborgen is in de vier kleuren die getoond worden in de voorhang van de Tabernakel en de voorhang van het Allerheiligdom. Blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en getwijnd linnen zijn de materialen van de deur van de Tabernakel. 
Met andere woorden, Jezus Christus is onze Verlosser en de Koning van degenen die geloven, Hij die ons in een keer van alle zonden van de wereld heeft gered door gedoopt te worden van Johannes en door al onze zonden op Zijn eigen lichaam te nemen en de zonden van de wereld te dragen en Zijn bloed aan het Kruis te vergieten. Dat Jezus Christus, die de Koning is, ons beslist gered kan hebben van onze zonden is omdat Hij gedoopt en gekruisigd werd. Daarom vertelt de blauwe en de scharlakenrode wol ons de duidelijke en zekere waarheid die niet kan worden weggelaten als we van onze zonden gered willen worden. Om onze zonden op Zich te nemen, werd Jezus door Johannes gedoopt en door de zonden van de wereld te dragen en Zijn bloed aan het Kruis te vergieten, heeft Hij ons voor eens en voor altijd van al onze zonden gered en dus Zijn werk van zaligheid voltooid.
Hier moeten we geloven dat deze vier punten van de blauwe wol (Jezus doopsel), de scharlakenrode wol (Zijn bloedvergieten), de purpuren wol (Hij is onze Koning) en het getwijnde linnen (Hij is de God van het uitvoerige Woord en Hij heeft ons rechtvaardig gemaakt) alle materialen zijn die gebruikt zijn voor onze zaligheid. We moeten ons realiseren dat wanneer we desondanks proberen gered te worden van al onze zonden door slechts in een van deze dingen te geloven, zulke zaligheid niet volledig zal zijn. Waarom? Omdat er aan de onderkant van ieder paneel van de Tabernakel twee houvasten waren die in de zilveren voetstukken vastgemaakt moesten worden om het paneel te ondersteunen.
Het zilver in de Bijbel duidt op Gods genade, de gave van God. En er staat geschreven in Romeinen 5:1-2, “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.” Onze zaligheid kan ons slechts gegeven worden als ons geloof Gods genade goed ontmoet. Evenals er twee houvasten waren onderaan ieder paneel van de Tabernakel en deze houvasten werden vastgemaakt in de zilveren voetstukken om het paneel te ondersteunen, vertelt God ons dat onze zaligheid slechts voltooid is als we zo ook in zowel het doopsel van Jezus en het bloed van het Kruis geloven. 
Iedereen moet geloven in de reden en de werkelijke inhoud waarom ieder paneel twee houvasten had die uitstaken. 
Deze twee voetstukken en twee houvasten van het paneel zijn de schaduw van het evangelie van het water en de Geest dat Jezus Christus in de tijd van het Nieuwe Testament zou komen, gedoopt zou worden van Johannes de Doper, gekruisigd zou worden, Zijn bloed zou vergieten en aan het Kruis zou sterven en daarbij onze zaligheid volledig zou vervullen. 
De genade van de verlossing van de zonde wordt dus gegeven aan het hart van degenen die werkelijk in hun rechtvaardige zaligheid geloven die Jezus vervuld heeft door gedoopt te worden van Johannes en door Zijn bloed aan het Kruis te vergieten om al hun zonden uit te wissen. Als dusdanig moeten we het geloof hebben in deze twee werken van Jezus om gered te worden van onze zonden. Eigenlijk geeft alles in de Tabernakel een gedetaileerd beeld van Jezus die ons van onze zonden gered heeft. Het was niet zonder reden dat de Heer de Israelieten twee houvasten liet gebruiken en twee zilveren voetstukken voor ieder paneel van de Tabernakel.
We zijn volledig gered en verlost van al onze zonden en alle veroordeling van de zonden door de werken van het doopsel en het bloedvergieten dat God ons heeft gegeven. Met andere woorden, slechts door in het evangelie van het water en de Geest te geloven hebben we het recht ontvangen Gods kinderen te worden. Ons geloof dat als puur goud is, is gebouwd door deze gave van God te ontvangen.
 
 
Weet u nog steeds niet wie u werkelijk bent ook al gelooft u in Jezus?
 
Beschouwt u zichzelf als goed? Denkt u bij zichzelf dat u een rechtvaardig karakter heeft dat geen onrechtvaardigheid kan aanvaarden, onder geen omstandigheid en in geen enkele vorm? Denkt u dat u enigermate rechtvaardig bent voor God, gewoon omdat u zich dagelijks aan de geboden van God houdt met uw hart en ze probeert te gehoorzamen en uit te voeren in u leven? Dat alles is slechts doen alsof men rechtvaardig is terwijl we echtbreuk en overspel begaan in beslotenheid. 
Tegenwoordig zijn honderden zenders beschikbaar op tv via kabel of sateliet. Terwijl ze 24 uur per dag uitzenden, hebben deze zenders hun eigen specialiteitsprogramma’s en zenden deze constant uit. De meest winstgevende specialiteitenzenders onder deze zenders zijn de pornozenders. Er zijn veel van zulke zenders waar allerlei pornografisch materiaal beschikbaar is door gewoon maar door de zenders te zappen. En hoe zit dat met pornografische websites? Het is onnodig te zeggen dat een vloedgolf aan pornografische spam-emails nu de wereld overspoeld. Iedereen betreurt de zonde van deze obscene websites, maar als we denken aan de “wet van vraag en aanbod” dan kan hun succes slechts betekenen dat ontelbare mensen werkelijk stiekem van zulke websites genieten.
Dit verschijnsel toont ons dat we menselijke wezens zijn die in fundamenteel immoreel en onzedelijk zijn. De Bijbel brengt het zondige hart van de mensheid naar voren door te verwijzen naar echtbreuk, overspel en wellustigheid. God zei dat deze dingen uit het hart komt van de mensen en ze bevuilt en dat het duidelijk zonden zijn. Zijn we dan niet allemaal vervuld van zonden? God heeft herhaaldelijk gezegd dat de wezenlijke kenmerken van ons zondig zijn.
Geven we dit werkelijk toe? Hoe dan? Kunnen we onze wezenlijke eigenschappen van zonden ontsnappen door onze ogen te sluiten en onze oren te bedekken? We kunnen het niet helpen allerlei soorten zonden te begaan in onze fantasie en gedachten. Het doet er niet toe hoe vaak we onszelf zeggen dat we weg moeten blijven van zulke zonden en het doet er niet toe hoe hard we proberen, het zal nutteloos zijn. Ons vlees is in feite zo dat we niet alleen nooit volmaakte heiligen kunnen worden die geen vleselijke zonde begaan, maar we kunnen eigenlijk sympathie hebben voor de zonden zonder dat we er afstand van willen doen. Het vlees en het hart van de mensheid is altijd ver verwijderd van de dingen die heilig zijn en het is een feit dat zij bovendien niet alleen dichter bij de zonden willen zijn, maar nog grotere zonden willen begaan. 
In het Oosten leren veel mensen vanaf hun geboorte de leer van Confusius en dus proberen ze hard deze leringen in de praktijk om te zetten. In het Westen daarentegen hebben het Katholicisme of de rechtsgeldige Christelijke kerken het religieuze landschap beheerst en vele Westerlingen hebben hard hun best gedaan zich aan de Wet van God te houden terwijl ze denken dat ze heiliger en heiliger kunnen zijn zo lang ze maar harder hun best doen. Maar het doet er niet toe wat hun religieuze achtergrond is, als zij zichzelf voor God plaatsen en ontdaan worden van hun ware ik, zullen ze allen slechts een massa zonden zijn en het zaad van zondaren. 
Menselijke wezens zijn ongerecht, vol smet en een massa zonden die gemaakt is van stof en vuil. Zelfs de schijnbaar goede mensen wiens goede daden niet voor erkenning maar oprecht gedaan zijn en die zich werkelijk ongemakkelijk voelen bij enig lof voor hun goede daden, kunnen niet ontsnappen aan het feit dat als hun wezen voor God wordt gereflecteerd, zij een massa zonden en zaad van zondaars zijn. Omdat het verdedigen van de rechtvaardigheid van de mensheid een groot kwaad is voor God, kunnen de mensen niet ontsnappen aan de veroordeling voor de zonden tenzij zij hun straf accepteren en het evangelie van het water en de Geest, de liefde van God accepteren. Voor God kunnen de inspanningen van de mensheid niet vertaald worden met een greintje goedheid, en de wil van de mensheid is slechts vies voor Hem. 
In de Bijbel worden menselijke wezens vaak aangeduid als hout. Een stam van acaciahout kan uit zichzelf niet verheven worden tot een pilaar van een ingang van de Tempel van God tenzij God het eerst met goud heeft overlegd. En zonder de genade van de zaligheid die gegeven is door God, zijn de mensen niet meer dan stof die slechts het oordeel van het vuur kunnen aanschouwen. 
Echter, God verwijderde al onze zonden en overtredingen door Jezus Christus de Messias het doopsel te laten ontvangen en dood te laten bloeden, ook al blijven we slechts zondaars. Zulke zaligheid was gedetaileerd geprofeteerd door Koning David zo’n duizend jaar voordat de Messias kwam: “Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen. Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn” (Psalmen 103:12-14).
Voordat we de gerechtigheid van God konden, moest de gerechtigheid van de mensheid onze levenstandaard zijn. Ik ben ook zo geweest toen ik Gods gave van de zaligheid niet kon en ik niet in Zijn Woord geloofde. In feite, ik had geen gerechtigheid van mezelf, maar ik vond mezelf nog steeds redelijk behoorlijk. Dus sinds mijn kindheid waren er vele gelegenheden waarbij ik niet de ongerechtigheid kon tolereren en dat ik een gevecht begon met mensen die veel sterker warendan ik. “Leef een rechtvaardig leven” is altijd mijn motto geweest. Zo was ik ook vervuld van mijn eigen gerechtigheid omdat ik mezelf niet voor God kon zien. Dus dacht ik dat ik beter was dan anderen en deed heel erg mijn best om rechtvaardig te leven.
Maar een wezen zoals ik was niet meer dan slechts een hoop zonden voor de gerechtigheid van God. Ik was niet iemand die zich ook maar aan de Tien Geboden kon houden of de 613 wetten die God gebood. Het feit dat ik de wil had me eraan te houden was op zich al een daad van ongerechtigheid die tegen het Woord van God rebelleerde, wat zegt dat ik totaal niet in staat was iets anders te doen dan te zondigen en dat ik me tegen Hem verzette. Alle gerechtigheid van de mensheid is slechts ongerechtigheid voor God. 
Deze generatie, die God en Zijn Wet verloren heeft temidden de vloed van wellustigheid en verderf, heeft ook ieder gevoel van schuld verloren. We moeten echter erkennen dat wij, de mensen, slechts dagelijks kunnen zondigen en dat we daarom zonder uitzondering verdoemd zijn tot de hel. 
 
 
We waren ongerecht en vervuld met zonde, maar de Heer heeft ons nu tot Zijn eigen volk gemaakt door ons te redden van onze zonden met het evangelie van het water en de Geest
 
We waren allen ongerecht, maar door de gave van de zaligheid, heeft de Heer ons gered van al onze zonden. Ieder paneel van het Allerheiligdom, met de maten 4.5 m in hoogte en 67.5 cm in breedte, zijn gemaakt van acaciahout overlegd met goud en ze zijn opgezet als de muren van het Allerheiligdom. Onder elk paneel zijn twee zilveren voetstukken geplaatst om het paneel recht te houden. De zilveren voetstukken tonen hier dat God u en mij volledig gered heeft uit Zichzelf. 
De waarheid dat God ons van de zonden heeft gered is Zijn liefde, in dat Jezus Christus naar deze aarde kwam en gedoopt werd om onze zonden op Zich te nemen, de veroordeling van onze zonden droeg door aan het Kruis te sterven, en ons daarbij gered heeft van alle zonden van de wereld en alle veroordelingen. Door te geloven in de gave van de zaligheid die Hij ons gegeven heeft, zijn we wedergeboren. Deze gave van de zaligheid die de Heer ons heeft gegeven, is onvergankelijk als goud en dus is het voor altijd onveranderlijk. 
De zaligheid die de Heer ons gegeven heeft, is gemaakt van het doopsel en bloed van Jezus en het heeft volledig en zuiver al onze zonden uitgewist. Omdat de Heer ons heeft gered van al onze zonden zijn u en ik volledig verlost van alle zonden die we met onze gedachten begaan, met onze fantasie en met werkelijke daden. Door in de gave van de zaligheid te geloven die God ons in ons hart heeft gegeven, zijn we Zijn waardevolle heiligen geworden. Met de twee voetstukken die ieder paneel van de Tabernakel recht houden, vertelt God ons van de zaligheid van het water en de Geest. God vertelt ons dat het 100 procent Zijn genade en gave is dat we Zijn kinderen zijn geworden.
Als we ons geloof in het doopsel en het bloed van Jezus wegnemen, dan is er niets meer in ons over. We waren allen wezens die verdoemd waren om veroordeeld te worden voor de zonde. We zijn slechts stervelingen die verdoemd waren om te huiveren voor onze zekere dood volgens de wet van God die zegt dat de loon van de zonden de dood is, en die zich het rechtvaardige oordeel van vuur dat ons te wachten stond, beseften en betreurden. Daarom zijn we niets als we ons geloof in het evangelie van het water en de Geest weglaten. 
Terwijl we in een tijd leven die doordrongen is van zonde, moeten we ons lot dat we slechts op het oordeel van het vuur konden wachten, nooit vergeten. We zijn slechts stervelingen. Gods genade is ons echter compleet gegeven omdat Hij ons de zaligheid van het water en de Geest heeft gegeven. De Messias kwam naar deze aarde, werd gedoopt door Johannes, vergoot Zijn bloed en stierf aan het Kruis, herrees van de dood en redde ons daarbij van al onze zonden, al onze ongerechtigheden en al onze veroordeling. Door in dit volmaakte evangelie van het water en het bloed te geloven, zijn we nu van alle zonden gered en kunnen we God slechts danken met ons geloof.
Alhoewel we ontoereikend zijn in het vlees, preken onze werkers, ministers en ik dit evangelie van het water en de Geest over de hele wereld. Alhoewel dit tijdperk zo immoreel is, zijn we toch in staat de Heer puur te dienen zonder enige kwaadaardigheid omdat we in het evangelie van het water en de Geest geloven. Dat we deze gedachten hebben gekregen, is niet door onze eigen kracht, maar omdat de Heer ons de heiligheid heeft gegeven door ons te kleden in Zijn genade van de zaligheid. 
Het is omdat de Heer ons volmaakt gered heeft van de zonden en veroordeling dat we gekleed zijn in de macht van deze zaligheid en het is volledig hierdoor dat we in staat zijn de Heer puur te dienen. Omdat de Heer ons van al onze zonden gered heeft met het water en de Geest, geloof ik dat we Hem kunnen dienen ondanks onze onvolmaaktheden, en dat we niet langer gebonden zijn aan onze zonden, tekortkomingen en veroordeling.
 
 
Dat ik ben wie ik ben, is absoluut door de genade van God
 
Dit zijn werkelijk alles onmogelijke dingen voor ons als er niet de genade van onze Heer was geweest. Het zou onmogelijk zijn om het evangelie van het water en de Geest puur over de hele wereld te verspreiden en het te dienen als er geen genade van de Heer zou zijn geweest. Het is 100 procent de genade van de zaligheid die God ons heeft gegeven dat u en ik in staat zijn om ons leven te leiden terwijl we het evangelie verdedigen en dienen. 
We zijn de pilaren van de Tempel van God geworden (Openbaring 3:12) en het volk van Zijn Koninkrijk door geloof. Omdat de Heer ons geloof heeft gegeven als goud, leven we nu in het Huis van God. In deze tijd als de wereld overspoeld is door en verdrinkt in de zonden, in een tijd wanneer de meeste mensen God vergeten of zelfs lasteren, zijn we gewassen geworden met rein water en zijn we rein geworden en we zijn in staat het heldere water te drinken en de Heer puur te dienen- er zijn geen woorden om uit te drukken hoe diep dankbaar ik ben voor deze zegen.
Dit is inderdaad hoe ons geloof is. Hoe zouden we rechtvaardig zijn geworden? Hoe konden we onszelf rechtvaardig noemen als er geen goedheid in ons is? Hoe konden zulke zondige wezens als u en ik zondeloos worden? Zou u zondeloos en rechtvaardig kunnen worden door de gerechtigheid van uw vlees? De gedachten van het vlees, uw eigen inspanningen en uw eigen daden, zou iets hiervan u in een zondeloze rechtvaardige keren? Zou u rechtvaardig zijn geworden door slechts het geloof in het evangelie van het water en de Geest? Kunt u rechtvaardig zijn geworden door alleen maar uw geloof in Gods zaligheid dat getoond wordt in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen? Kunt u rechtvaardig zijn geworden zonder in uw zaligheid te geloven door het evangelie van het water en de Geest die vervuld is door de Messias en die geopenbaard is in het Woord van God? U zou nooit zo zijn geworden! Door slechts in de scharlakenrode wol te geloven, kunnen we nooit rechtvaardig worden.
Omdat Jezus Christus, onze Verlosser en Messias, alle zonden van de wereld droeg, inclusief alle zonden van ons hele leven, door het doopsel dat Hij van Johannes ontving om al onze zonden namens ons uit te wissen, zijn we rechtvaardig geworden door geloof. Net als de offergave van het Oude Testament de zonden droeg wanneer de zondaars of de Hogepriester zijn handen op het hoofd legde, zo accepteerde Jezus in het Nieuwe Testament alle zonden van de wereld die aan Hem werden doorgegeven toen Hij gedoopt werd door Johannes. Jezus nam werkelijk al onze zonden door Zijn doopsel (Mattheus 3:15). En Hij werd belijd door Johannes als “het Lam van God die de zonden van de wereld wegnam” (Johannes 1:29). 
Terwijl Hij Zijn doopsel had ontvangen, leefde Jezus de volgende drie jaar van Zijn leven voor onze zaligheid, terwijl Hij al onze zonden en veroordeling eindigde door naar het Kruis te gaan en Zijn eigen lichaam aan God te geven, als een stil schaap voor zijn scheerders en Hij heeft ons nieuw leven gegeven. 
Omdat Jezus Christus al onze zonden door het Doopsel dat Hij van Johannes ontving, op Zich nam, gaf Hij zichzelf op in stilte en werd met beide handen en voeten aan het Kruis genageld toen Hij door de Romeinse soldaten gekruisigd werd. Toen Hij aan het Kruis gehangen werd, vergoot Jezus al het bloed dat er in Zijn lichaam was. En Hij voltooide de laatste periode van onze zaligheid door te zeggen, “Het is volbracht” (Johannes 19:30). 
Door op deze manier te sterven, herrees Hij na drie dagen van de dood, steeg op naar het Koninkrijk van de Hemel en is onze Verlosser geworden door ons het eeuwige leven te geven. Jezus is onze volmaakte Verlosser geworden door de zonden van de wereld te dragen door het doopsel dat Hij ontving van Johannes de Doper en door Zijn Kruis, herrijzenis en hemelvaart. Dus de Bijbel verklaart, “Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde” (Hebreeën 10:18).
 
 

Geloof slechts in het bloed van het Kruis en de doctrine van geleidelijke heiliging heeft u nooit volledig gered van uw zonden

 
Christenen zouden moeten weten dat zij niet volmaakt gered kunnen worden van hun zonden door slechts in Jezus’ bloed van het Kruis te geloven. Omdat de mensen dagelijks zondigen met hun ogen en handelingen, kunnen ze niet gewoon hun zonden uitwissen door slechts in het bloed van het Kruis te geloven. Een van de meest diepgaande zonden die de mensen tegenwoordig plegen is seksuele immoraliteit. Terwijl een cultuur van expliciet en obscene seksualiteit de wereld doordringt is deze zonde in ons vlees geworteld. De Bijbel gebiedt ons geen overspel te plegen, maar de huidige realiteit is dat door de omstandigheden die ons omringen, vele mensen deze zonden uiteindelijk begaan ook al willen ze dat niet. 
God verklaart dat iedereen die wellustig naar een vrouw kijkt, reeds met zijn of haar hart overspel heeft gepleegd (Mattheus 5:28), en toch is alles wat onze ogen dagelijks zien, obsceen. Dus begaan de mensen zulke wellustige zonden iedere minuut en iedere seconde. Als dit het geval is, hoe kunnen ze dan geheiligd worden door hun berouwgebeden te geven en het Koninkrijk van God binnengaan? Hoe kunnen ze rechtvaardig worden? Zijn hun harten rechtvaardig geworden als zij zichzelf disciplineren voor een lange tijd en worden ze op de een of andere manier heilig als ze ouder worden? Wordt hun karakter zachtmoediger? Worden ze geduldiger? Natuurlijk niet! Wat er gebeurd is precies het tegenovergestelde.
Onder de heersende Christelijke doctrines bestaat de “doctrine van de geleidelijke heiliging”. Deze doctrine zegt dat als Christenen lange tijd in de dood van Jezus aan het Kruis geloven, dagelijks berouwgebeden geven en de Heer dagelijks dienen, ze geleidelijk heilig en opgeruimd zullen worden. Het beweert dat hoe meer tijd voorbij gaat sinds we in Jezus begonnen te geloven, hoe meer we mensen worden die niets met zonden te maken hebben en wiens daden deugdzaam zijn en dat tegen de tijd dat de dood ons nadert, we volledig geheiligd zouden zijn en daarom volledig zondeloos. 
En het leert ook dat omdat we onze berouwgebeden de hele tijd hebben gegeven, we dagelijks van onze zonden zouden gereinigd zijn, net zoals onze kleren gewassen worden en dat we als we uiteindelijk sterven, als een volmaakt rechtvaardige voor God zouden gaan. Velen geloven dit. Maar dit is slechts een hypothetische speculatie die tevoorschijn geroepen wordt door menselijke gedachten.
Romeinen 5:19 zegt, “Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.” De passage vertelt ons dat we allen zondeloos gemaakt zijn door de gehoorzaamheid van een Man. Wat u en ik niet konden doen, heeft Jezus Christus bereikt toen Hij persoonlijk naar deze aarde kwam. Terwijl Hij goed wist dat u en ik ons niet zelf van de zonden konden verlossen, vergaf Jezus ons van onze zonden namens ons, iets wat u noch ik ooit konden doen. Door naar deze aarde te komen, het doopsel te ontvangen, gekruisigd te worden en van de dood te herrijzen, heeft Hij ons voor eens en voor altijd gered en gereinigd van al onze zonden.
Dat Jezus Christus zaligheid aan Zijn volk kon geven door de verlossing van hun zonden was omdat Hij de wil van God gehoorzaamde. Gods wil gehoorzamend als de Messias, heeft Jezus Christus ons met de genade van de zaligheid beschonken door Zijn doopsel, Kruis en herrijzenis. Door ons aldus de gave van de zaligheid te geven, heeft Jezus de verlossing van de zonden volmaakt vervuld. En nu zijn wij door geloof gekleed in de genade van deze zaligheid, want de Heer heeft onze zaligheid van de zonden vervuld, welke nooit behaald kon worden door onze eigen inspanningen.
Echter, de meeste Christenen geloven niet in het doopsel dat Jezus ontving, maar ze geloven in plaats daarvan slechts in het bloed dat Hij vergoot aan het Kruis en proberen geheiligd te worden door hun eigen daden. Met andere woorden, zelfs als Jezus alle zonden van de mensheid op Zich nam toen Hij door Johannes gedoopt werd, zijn er nog steeds mensen die niet in deze waarheid geloven. Hoofdstuk 3 van Mattheus vertelt ons dat het eerste dat Jezus in Zijn openbare leven deed, het ontvangen van het doopsel van Johannes was. Dit is de waarheid die getuigd wordt door alle vier de evangelieschrijvers.
Jezus nam onze zonden op zich door gedoopt te worden van Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid en de grootste van allen die geboren was onder de vrouwen, en toch zijn er zoveel mensen die dit feit negeren en er niet in geloven. Zulke mensen geloven in Jezus zonder in Zijn doopsel te geloven en ze loven vurig slechts het waardevolle bloed van het Kruis dat Hij vergoot. Gepijnigd door de dood van Jezus aan het Kruis, prikkelen ze hun emoties, en maken allerlei herrie in hun lof, terwijl ze uitroepen: “♫Er is wonderbaarlijke kracht in het bloed. ♪Er is kracht, wonderbaarlijke kracht in het waardevolle bloed van het Lam!♫” Zij proberen naar God te gaan door dus aangewakkerd te zijn van hun eigen emoties, kracht en sterkte. Maar u moet zich realiseren dat hoe meer ze zo doen, hoe hypokrieter ze worden, terwijl ze net doen alsof ze heilig zijn maar eigenlijk in geheim zonden in hun hart opstapelen.
 
 

Hoe kunnen we in Jezus als onze Verlosser geloven zonder zelfs het evangelie van het water en de Geest te kennen?

 
Als we mensen horen praten over de Tabernakel, zien we vaak dat zij niet de minste idee hebben over wat ze eigenlijk praten. Als het gaat over het geloof in de Tabernakel, hoe kunnen we gewoon geloven op de manier die ons het beste uitkomt en past? Door de zaligheid van de zonden die de Heer zo gedetaileerd vervuld heeft, heeft God ons in staat gesteld ons te laten realiseren hoe uitgebreid en concreet onze zaligheid vervuld is. 
Door de Tabernakel heeft Hij ons ook laten realiseren dat de Heer ons gered heeft met de blauwe en purpuren wol, het water en het bloed. We gingen ons realiseren dat de Heer kwam “niet door het water alleen, maar door het water en het bloed” (1 Johannes 5:6) om onze zonden uit te wissen. Het water, het bloed en de Geest waarin wij geloven, zijn een. Doordat Hij als een mens is gekomen, gedoopt werd door Johannes de Doper, stierf en van de dood herrees, heeft God ons gered.
Door de Tabernakel zijn we in staat geweest dit gedetaileerde beeld van zaligheid te ontdekken en erin te geloven. Door de twee houvasten en twee zilveren voetstukken van ieder paneel te bestuderen, zijn we ons de methode gaan realiseren waarmee Jezus ons van onze zonden heeft verlost. En we hebben dus de waarheid gevonden die we zeker moeten geloven in de diensten van Jezus die gemanifesteerd zijn in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol.
Buiten de Bijbel kan deze zaligheid nergens anders gevonden worden. We hebben de gave van de zaligheid nodig die gemaakt is van deze twee element van doopsel en het Kruis. Degenen die in deze waarheid geloven kunnen dan degenen worden die geboren zijn van God. Door ons van onze zonden te verlossen met het water en de Geest, heeft God onze zaligheid volmaakt vervuld. 
Twee voetstukken waren dus gemaakt onder ieder paneel en in de twee zilveren houvasten vastgemaakt. Deze waarheid is absoluut noodzakelijk en ontzettend belangrijk voor ons en onze verlossing van de zonden. Het belangrijkste is dat we moeten geloven in onze zaligheid die God voor ons volbracht heeft want als we niet in de waarheid van de blauwe, purperen en scharlaken wol geloven, kunnen we nooit gered worden.
Omdat ieder paneel van de Heilige Tabernakel twee zilveren houvasten nodig had om recht te staan, zijn twee waarheden van Zijn genade absoluut noodzakelijk als het erom gaat in Jezus Christus te geloven. Wat zijn deze twee waarheden? De twee waarheden zijn dat Jezus onze zonden heeft weggenomen door gedoopt te worden en dat Hij alle veroordeling en vloeken droeg van onze zonden door ze naar het Kruis te dragen en gekruisigd te worden. Iedereen die rechtvaardig is gemaakt, kan dit slechts door helemaal in deze twee genades van de volmaakte zaligheid te geloven. Ons geloof in zowel het doopsel van Jezus en het bloed van het Kruis, de twee spillen van Zijn gave van zaligheid, laten ons stevig staan in het Huis van God. Omdat de twee voetstukken in de twee zilveren houvasten waren geplaatst, kon ieder paneel recht staan. 
Zo zijn we ook door ons correcte geloof in de twee houvasten van Zijn zaligheid Zijn werkelijk vlekkeloze volk geworden. Door in het evangelie van het water en het bloed te geloven dat gegeven is door Jezus, ontvangen we geloof als goud dat altijd onveranderlijk is. Door in dit evangelie van het water en de Geest te geloven dat getoond wordt in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen, worden we de heiligen die de zaligheid van de volmaakte verlossing van de zonden hebben ontvangen.
 
 
Theologie tot heden en het tijdperk van het Evangelie van het water en de Geest
 
Buiten de Vroege Kerk periode, en sinds het Edict van Milaan in 313 N.Chr., heeft het Christendom, inclusief het huidige Christendom, het evangelie van het Kruis verspreid welke het doopsel van Jezus weglaat. Vanaf de Vroege Kerk periode tot 313 na Christus, welke het Christendom legaliseerde als de nieuwe Romeinse religie, heeft het Christendom het evangelie van het water en de Geest gepreekt maar erna ging de Romeinse Katholieke Kerk de religie domineren. Vanaf de 14e eeuw begon een cultuur op te komen die gecentreerd was om de menselijke gedachten en die opriep tot het herstel van de menselijkheid, eerst in enkele welvarende stadstaten van noord-Italië. Dit was de Renaissance. 
Tegen de 16e eeuw, begon de onderstroom van deze cultuur die in Italië was begonnen, zich te verspreiden over de Westerse wereld, en geleerden die humanisme studeerden, de menselijke filosofie, begonnen theologie te studeren. Terwijl ze de Bijbel met hun eigen hoofd gingen verklaren, begonnen ze Christelijke doctrines te bouwen. Maar omdat ze niet de waarheid kenden, konden ze de Bijbel niet goed en volledig begrijpen. Dus wat zij niet konden begrijpen met hun hoofd, overwonnen ze door hun wereldse kennis en gedachten te verenigen en dus hun eigen Christelijke doctrines te produceren. 
Hierdoor kwam een veelheid aan Christelijke doctrines en theologieën op in de Christelijke geschiedenis: Lutheranisme, Calvinisme, Remonstranten, Nieuwe Theologie, Conservatisme, Rationalisme, Kritische Theologie, Occulte Theologie, Bevrijdingstheologie, feministische theologie, zwarte theologie en zelfs het Atheïsme, enz.
De geschiedenis van het Christendom schijnt misschien erg oud, maar is het eigenlijk niet. Sinds de Vroege Kerk periode konden de mensen tijdens 300 jaar over de Bijbel leren, maar dit werd gauw opgevolgd door de Middeleeuwen, de duistere periode van het Christendom. Als leken in deze tijd de Bijbel zelf lazen, was dat een misdaad die bestraft werd met de dood door onthoofding. Pas in de 17e eeuw begon de wind van de theologie te waaien, en daarna leek het Christendom in de 18e en 19e eeuw op te bloeien terwijl de theologieën krachtig en actief werden, maar nu zijn veel mensen in occulte doctrines gevallen, terwijl ze geloven dat God gebaseerd is op hun eigen persoonlijke ervaringen. Maar ondanks de theologische verschillen hebben de verschillende stromingen binnen het Christendom een gemeenschappelijk kenmerk van geloof, d.w.z. ze geloven slechts in het bloed van Jezus. 
Maar is dit de waarheid? Toen u op deze manier geloofde, verdwenen uw zonden toen werkelijk? U zondigt iedere dag. Men zondigt iedere dag met zijn hart, gedachten, handelingen en tekortkomingen. Kan men dan van deze zonden verlost worden door slechts in het bloed te geloven dat Jezus aan het Kruis vergoot? Dat Jezus onze zonden droeg door gedoopt te worden en aan het Kruis te sterven, is de bijbelse waarheid. En toch zijn er zoveel mensen die zeggen dat hun zonden verlost zijn door slechts in het bloed van het Kruis te geloven en door dagelijks hun berouwgebeden te zeggen. Waren de zonden in uw hart en geweten gereinigd door zulke berouwgebeden te geven? Dit is onmogelijk.
Als u een Christen bent, dan moet u nu weten en geloven in de zaligheid van deze waarheid dat Jezus Christus naar deze aarde kwam en onze zonden van de wereld op Zich nam door van Johannes gedoopt te worden. Ondanks dit, negeert u nog steeds deze waarheid en probeert u het niet eens te kennen noch erin te geloven? Zo ja, dan begaat u de zonde de spot te drijven met Jezus, Zijn naam te verlagen en verachten en u kunt niet zeggen dat u werkelijk in Jezus als uw Verlosser gelooft. Door Jezus doopsel weg te laten uit deze zaligheid die door Jezus Christus vervuld is en door in Hem te geloven op een manier die u zelf wilt, kunt u nooit gekleed gaan in de genade van de zaligheid.
En toch zijn er veel Christenen die niet in de waarheid geloven zoals die is, dus dat Jezus al onze zonden heeft uitgewist, maar in plaats daarvan vervolgen ze hun eigen gedachten en geloven ze in alle verwrongen waarheden die ze willen geloven. Tegenwoordig is hun hart steeds meer versteend door hun foute doctrine geloof, terwijl ze geloven dat hun zonden uitgewist kunnen worden door slechts in het bloed aan het Kruis te geloven.
Maar het antwoord van de zaligheid die door God gepland is, is als volgt: We kunnen de eeuwigdurende verlossing van de zonden ontvangen door in Jezus’ doopsel, Zijn dood aan het Kruis en Zijn herrijzenis te geloven. En toch zijn er ontelbaar veel mensen opgekomen die in Jezus geloven terwijl ze Zijn doopsel van deze waarheid van de zaligheid weglaten, de volgende vergelijking van een onveranderlijke wet verkeerd begrijpend en niet geloven: “Jezus (het Kruis en Zijn herrijzenis) + berouwgebeden + deugdzame daden = de zaligheid die verkregen wordt door geleidelijke heiligmaking.” Degenen die op deze manier geloven, zeggen slechts met hun lippen dat zij de verlossing van hun zonden hebben ontvangen. De waarheid is echter dat hun hart werkelijk gevuld is met een grote hoop zonden die nog steeds onopgelost is.
Heeft u nog steeds zonden in uw hart? Als u zonde in uw hart heeft terwijl u nu in Jezus gelooft, dan is er duidelijk een ernstig probleem met uw geloof. Omdat u slechts in Jezus gelooft als een kwestie van religie is uw geweten niet rein en heeft u zonden. Het feit dat u zich kunt realiseren dat u nog steeds zonden in uw hart heeft, is echter een extreem geluk op zichzelf. Waarom? Omdat degenen die zich werkelijk realiseren dat zij zonden hebben, zullen erkennen dat zij het niet kunnen vermijden naar de hel te gaan voor deze zonden en als zij dat doen, kunnen ze uiteindelijk de armen in de geest worden en daarbij in staat zijn het Woord van de ware zaligheid te horen.
Als u de verlossing van de zonden wilt ontvangen van God, dan moet uw hart voorbereid zijn. Degenen wiens hart klaar is voor God, geven toe: “God, ik wil de verlossing van de zonden ontvangen. Ik geloof al lang in Jezus, maar ik heb nog steeds zonden. Omdat de loon van de zonde de dood is, kan ik slechts in de hel gegooid worden.” Zo erkennen zij van zichzelf dat ze zondig zijn voor God. Degenen die het Woord van God erkennen, degenen die geloven dat het Woord van God zeker vervuld is zoals het er staat- zijn degenen wiens hart klaar is. 
God ontmoet zulke zielen zonder uitzondering. Zulke mensen horen Zijn Woord, zien het Woord met hun eigen ogen en bevestigen het en hierdoor gaan ze zich realiseren “Ah, ik heb verkeerd geloofd. En ontelbaar veel mensen geloven nu verkeerd.” En door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, kunnen ze dan hun verlossing van de zonden ontvangen, ondanks wat anderen zullen zeggen.
 
 

Degenen die gered zijn van al hun zonden moeten hun geloof verdedigen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven

 
Deze wereld is echter vol van ontelbare slechte doctrines die zelfs het hart van de wedergeborenen kan doen wankelen en bevuilen. De Heer Jezus waarschuwde ons, “Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeen, en van den zuurdesem van Herodes” (Markus 8:15). Maar we kunnen zelfs niet tellen hoe veel er van zulke zuurdesem leringen zijn die de harten van de mensen bevuilen gewoon door het slechts een keer te horen. We moeten ons realiseren hoe deze wereld golft in seksuele immoraliteit. 
Wij, die geloven, moeten precies weten in welk soort tijdperk we nu leven en we moeten ons geloof verdedigen. En toch, ook al leven we in zo’n zondige wereld, is de onaantastbare waarheid dat de Heer ons van de zonden verlost heeft in ons hart. Het Woord van de getuigenis dat getuigenis draagt aan onze onveranderlijke zaligheid, is het evangelie van het water en de Geest. We moeten geloof hebben in de waarheid die niet door de wereld aan het wankelen wordt gebracht noch erdoor belemmerd wordt. 
Alles van deze wereld is niet de waarheid. God zei ons dat de rechtvaardigen de wereld overwinnen. Door hun geloof in het evangelie van de onveranderlijke waarheid kunnen de rechtvaardigen de Duivel overwinnen en triomferen over de wereld. Alhoewel we ontoereikend zijn, is ons hart, onze gedachten en ons lichaam nog steeds in het Huis van God en staan we met geloof sterk op het evangelie van de zaligheid. We staan standvast in het evangelie van het water en het bloed waarmee de Heer ons heeft gered. 
Hierdoor zijn we zo dankbaar voor God. Het doet er niet toe hoeveel deze wereld wemelt van zonden; wij, de rechtvaardigen, hebben vlekkeloze gewetens en een geloof dat als goud in ons hart blinkt. Wij, de rechtvaardigen zullen allen een leven leiden dat de wereld overwint door dit geloof. Tot de dag dat de Heer terugkeert, en zelfs als we in Zijn Koninkrijk zijn, zullen we allen dit geloof loven. We zullen de Heer die ons gered heeft, voor altijd loven en we zullen onze God loven die ons dit geloof heeft gegeven.
Als dit oprechte geloof dat we bij ons hebben voor God wordt verheven op de steen, wankelt het onder geen omstandigheid. Als dusdanig zullen we ons hart met geloof verdedigen wat er ook met ons gebeurd terwijl we op deze aarde leven tot de dag dat we voor de Heer staan. Zelfs als alles in deze wereld vernietigd is, zelfs als deze wereld verdrinkt in de zonde, en zelfs als deze wereld erger wordt dan Sodom en Gomorrah van de oudheid, zullen we deze wereld niet volgen, maar in kuisheid in God geloven, we zullen Zijn gerechtigheid vervolgen en de werken die deze twee genades van zaligheid (het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis) verspreiden, blijven doen, de ware genades van God.
 
 
Degenen die net doen alsof ze in het ware evangelie geloven
 
Sommige mensen doen nog steeds alsof ze in de waarheid van de blauwe, purperen en scharlakenrode wol geloven terwijl ze niet echt geloven in het evangelie van het water en de Geest. Maar we kunnen zien dat zulke mensen zonden in hun hart hebben doordat ze niet oprecht in het evangelie van het water en de Geest geloven. Zij zijn net als de persoon die het ijzer van de bijl die hij geleend had van zijn buurman in het water verloor (2 Koningen 6:5). 
Zo is het ook mogelijk dat sommige mensen het evangelie van het water en de Geest voor een tijdje gebruiken als ze het nodig hebben. Maar zonder te geloven dat dit evangelie van het water en de Geest de waarheid is, zullen ze niet met het ware geloof kunnen spreken als ze preken of een broederschap hebben. En degenen zonder geloof in de waarheid zullen uiteindelijk helaas hun geloofsleven halverwege opgeven. Maar de waarheid van het evangelie van het water en de Geest verandert niet en daarom moeten we in dit evangelie van het water en de Geest geloven. 
Maar terwijl ze Hebreeën 7:12 citeren, welke zegt: “Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet,” beweren sommige mensen “De Wet is ook veranderd. Dus de zaligheid die Jezus vervuld heeft, is niet echt vervuld volgens dezelfde methode in het Oude Testament. Jezus Christus kwam en heeft ons gered door aan het Kruis te sterven, een aangepaste methode.” Sommige andere beweren: “Het is waarschijnlijk dat God onze zonden aan Zijn Zoon heeft gegeven toen Jezus aan het Kruis stierf.” 
Maar zulke beweringen zijn allen fout en grondeloos. We kunnen gemakkelijk hun beweringen weerleggen door te vragen, “Betekent dit dat God Jezus gewoon kruisigde terwijl Hij zondeloos was en slechts dan de zonden van de wereld aan Hem doorgaf?” Als we in het Woord van God geloven, moeten we erin geloven zoals het is, niet door vast te houden aan onze eigen gedachten. Zelfs als we onze eigen opvattingen hebben, moeten we onze eigen rechtvaardigheid afbreken en in het Woord van God geloven als de Bijbel ons zegt dat deze opvattingen verkeerd zijn.
Hoe meer tijd vergaat, hoe dankbaarder en waardevoller het feit dat de Heer ons gered heeft met het evangelie van het water en de Geest is. Als we volgens onze eigen gedachten geloven, zijn er momenten dat ons geloofsleven risico loopt en we bijna wegvallen van de Kerk. Maar net zoals de twee houvasten ieder paneel van de Tabernakel hooghouden door ze in twee voetstukken te zetten, zo is ons geloof in de waarheid van Jezus dat Hij onze zonden op zich nam door gedoopt te worden en Zijn bloed te vergieten, onze houvast. Door gedoopt te worden van Johannes en onze veroordeling te dragen door gekruisigd te worden en Zijn bloed te vergieten, heeft onze Heer ons van al onze zonden gered. Als dusdaning zal ons geloof nooit wankelen. 
Spreuken 25:4 zegt, “Doe het schuim van het zilver weg, en er zal een vat voor den smelter uitkomen.” Net als deze passage heeft Jezus ons met Zijn doopsel en bloed gereinigd van de vuile dingen, heeft Hij ons van de zonden van de mensheid gered en ons de werkers van de gerechtigheid van God gemaakt, terwijl vele vuile, kwade en immorele dingen in onze gedachten van het vlees opkomen. De Heer heeft ons gereinigd van de zonden van de wereld. Door gedoopt te worden van Johannes en daarbij voor eens en voor altijd al onze zonden te accepteren en door gekruisigd te worden en Zijn bloed te vergieten en daarbij alle veroordelingen van onze zonden te dragen, heeft Jezus ons zuiver gered van de zonden van de wereld. 
Als dusdanig zijn degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven zijn gewaarborgd dat ze de eeuwigdurende zaligheid hebben. Onze handelingen lijken soms zorgelijk, maar het evangelie van het water en de Geest houdt ons geloof standvast, net als zilveren voetstukken die ieder paneel hooghouden door vast te zitten in twee houvasten.
 
 
De eeuwigdurende genade van zaligheid die ons vasthoudt
 
Laat ons nu onze aandacht vestigen op de staven die de panelen van de Tabernakel samen houden. Exodus 26:26-27 zegt: “Gij zult ook richelen maken van sittimhout; vijf aan de berderen van de ene zijde des tabernakels; En vijf richelen aan de berderen van de andere zijde des tabernakels; alsook vijf richelen aan de berderen van de zijde des tabernakels, aan de beide zijden westwaarts.” De totale vorm van de Tabernakel was rechthoekig. Pilaren werden bij de deur van de Tabernakel geplaatst en voor de voorhang van het Allerheiligdom en de rest was gemaakt van panelen. Deze panelen werden rondom vastgebonden met vijf staven. 
Om deze staven te houden, zijn op ieder paneel vijf gouden ringen geplaatst en de staven zelf die gemaakt zijn van acaciahout, zijn overlegd met goud. De vijf stangen werden op alle drie de zijden van de Tabernakel aan de panelen geplaatst, noord, zuid en west. Omdat de panelen door deze staven werden vastgehouden door de ringen van goud, bleven ze vast. Terwijl de panelen dus ondersteund werden door zilveren voetstukken en aan de zijkanten samengehouden werden door vijf staven, stonden de panelen stevig en vast.
En evenals de 48 panelen waren verbonden door vijf staven en dat ze door elkaar werden ondersteund, is het volk van God ook verbonden met God door het evangelie van het water en de Geest. Gods Kerk is de plaats waar degenen die de gave van de zaligheid van het water en de Geest hebben ontvangen, zich verzamelen en hun geloofsleven leiden. Jezus zei Petrus dat Hij Zijn Kerk op de steen zou bouwen (Mattheus 16:18-19). Als dusdanig is de plaats waar het Koninkrijk van God gevormd is door de samenkomst van degenen die de verlossing van de zonden hebben ontvangen, Gods Kerk. God toont ons dat Hij ons geheel verlost heeft van de zonden van de wereld met de werken van Jezus die getoond worden in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol. 
Exodus 26:28 zegt: “En de middelste richel zal midden aan de berderen zijn, doorschietende van het ene einde tot het andere einde.” Deze middelste staaf was lang genoeg om alle panelen van een kant met elkaar te verbinden. Wat is dan de betekenis van deze middelste staaf die door het midden van de panelen van een eind naar het andere gaat? Het betekent dat de rechtvaardigen zich verenigen en dat hun geloof met elkaar communiceert. Met andere woorden, door in de zaligheid te geloven die vervuld is door het evangelie van het water en de Geest dat gegeven is door de Heer, kunnen zij met elkaar in geloof communiceren. De rechtvaardigen ontmoeten elkaar met begrip door hun geloof. Daarom kunnen we werkelijk deze gemeenschap van harten voelen als we onze mede heiligen en gezandten ontmoeten en een verbond met hun hebben.
 
 
“Een geloof, een doopsel en een God”
 
Laat ons Efeziërs 4:3-7 bekijken: “U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; Een Heere, een geloof, een doop, Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus.” De Apostel Paulus zei ons dat we ons moesten inspannen om eenheid van de Geest te houden in de verbintenis van vrede. Jezus’ doopsel en het Kruis- als we de gaven van de zalighied ontvangen die opgemaakt is uit deze twee, dan komt er vrede in ons hart. Als we de verlossing van de zonden in ons hart ontvangen, dan worden we een familie in Christus. We worden dus een lichaam.
“Een Heer.” Jezus Christus die ons gered heeft, is een. “Een geloof.” Waarin gelooft u? U gelooft in de zaligheid van het water en het bloed van Jezus en van de Geest, dat getoond wordt in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen. “Een doopsel.” De Apostel Paulus benadrukte Jezus’ doopsel nogmaals. Hij verwees niet naar het Kruis hier, maar hij benadrukte het doopsel van Jezus dat alle gelovigen onvoorwaardelijk reinigde. Als we in Zijn doopsel geloven, zijn we gedoopt in Christus en kleden we ons aldus in Christus (Galaten 3:27). “Een God.” God is een. Deze God heeft ons gered door Zijn eigen Zoon te sturen.
Al deze dingen verwijzen naar een geloof in het water, het bloed en de Geest (1 Johannes 5:8). Als we het geloof in het evangelie van het water en de Geest hebben, kan ons hart zich één voelen met elkaar. Degenen die de verlossing van de zonden hebben ontvangen, kunnen elkaar met begrip ontmoeten. Er zullen momenten zijn dat zij elkaar niet helemaal begrijpen. Maar zoals de middelste staaf door het midden van de panelen van het ene eind tot het andere gaat, kunnen zij zich allen met elkaar een voelen als zij werkelijk de verlossing van de zonden in de kern van hun hart hebben ontvangen. “Deze broeder is ook van de zonden gered, maar zijn vlees is zwak en er zijn veel vleselijke resten in zijn hart. Net als ieder ander, is hij ook een zaad van zondaars, maar de Heer heeft toch zijn zonden met het evangelie van het water en de Geest verlost. Zo ook gaan ze elkaar begrijpen en de Heer loven.
Het doet er niet toe hoe ontoereikend de mensen zijn, als ze de verlossing van de zonden hebben ontvangen en in de Kerk blijven, zal hun gezicht, hun gedachten en hun hart oplichten, en ze zullen zich één kunnen voelen met elkaar. De rechtvaardigen kunnen elkaar zien met begrip. Wat maakt dit mogelijk? Geloof maakt het mogelijk. Zij zien elkaar met begrip, niet vanwege een of andere voorwaarde, maar vanwege het geloof. Wat verklaart dan ons onvermogen om ons een te voelen met sommige anderen? We kunnen ons hart niet delen met degenen die niet in Christus zijn omdat zij niet in hun hart geloven in de waarheid, het evangelie van het water en de Geest. Degenen die niet in dit evangelie van het water en de Geest geloven, kunnen zich niet een voelen met ons.
Broeders en zusters, wat is Gods Kerk nu precies? Het is de verzameling van degenen die geheiligd zijn in Christus Jezus, de heiligen genoemd (1 Korinthiers 1:2). Het is de gemeenschap van degene die in de waarheid geloven dat Jezus Christus hun zonden heeft weggewassen door gedoopt te worden, dat Hij hun gered heeft door deze zonden te dragen en alle veroordeling te dragen aan het Kruis en dat Hij van de dood herrees en hun eigen Verlosser werd. Gods Kerk is niets minder dan deze verzameling van de mensen die een zijn geworden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. 
Doordat dit geloof in mijn hart en in uw hart is, kunnen we mekaar met begrip zien als we in Zijn Kerk zijn. Net zoals God niet naar ons uiterlijk kijkt maar naar de kern van ons hart als Hij ons ziet, kijken wij die de verlossing van de zonden hebben gekregen, niet naar het uiterlijk maar hebben we een vriendschap door naar de kern van iemands geloof te kijken. “Gelooft deze persoon werkelijk in de waarheid in het hart?” daar kijken we naar. Het doet er niet toe hoe anders zijn/haar persoonlijkheid is, dit doet er niet toe zolang hij/zij in “een Heer, een geloof, een doopsel; een God en Vader van allen” gelooft. 
Omdat we geloven, zijn we de pilaren en panelen van de Tabernakel geworden en omdat we geloven, zijn we de familie van God geworden. Gelooft u in het evangelie van het water en de Geest? Omdat we geloven, verspreiden we het licht van de zaligheid over de hele wereld, net als puur goud (geloof) in het Huis van God schittert. We kunnen ons hart delen met degenen die slechts onlangs de verlossing van de zonden hebben ontvangen, want de Heilige Geest is ook in hun hart aanwezig. Slechts wanneer we de verlossing van de zonden hebben gekregen, kunnen we ons allen als één voelen, maar als we de verlossing van de zonden niet hebben ontvangen, dan kunnen we ons niet één voelen met elkaar. Zondaars die mensen discrimineren op basis van het uiterlijk, behandelen elkaar anders op basis op zulke oppervlakkige aspecten als uiterlijk, weelde of roem, maar wij, de rechtvaardigen doen dit gewoon niet in ons hart. Er is geen discriminatie voor de rechtvaardigen. 
Als de mensen pas de verlossing van de zonden ontvangen, vraag ik hen vaak, “Heeft u werkelijk de verlossing van de zonden ontvangen? Heeft u nog steeds zonden, of zijn al uw zonden verdwenen? Trouwens, u moet veel vragen over de Bijbel hebben, nietwaar? Vraag ze maar wanneer u wilt. Uw tekortkomingen zullen geopenbaard worden en u zult waarschijnlijk enkele fouten maken op uw weg. Maar de leiders en degenen die u zijn voorgegaan in de Kerk, zullen u helpen zodat alles goed komt.” 
Broeders en zusters, wij, de rechtvaardigen, hebben de Kerk nodig. De Tabernakel betekent ook Gods Kerk. Degenen die niet in het water en het bloed geloven, kunnen niet in Gods Kerk komen en er wonen. Degenen die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven dat getoond wordt in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol, kunnen niet in Zijn Kerk komen en er wonen. Slechts degenen die in de waarheid geloven en in de Kerk aanwezig zijn, worden Gods volk en Zijn werkers, en zien ook de genade van God. Het is niet alleen door bloed of een kwalificatie van hun vlees dat de mensen Gods kinderen kunnen worden. Het doet er niet toe hoe gezagvol sommige pastoren zijn, als zij niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, kunnen zij niet Gods kinderen worden.
 
 

Jezus die door het water en het bloed kwam, heeft ons volmaakt gered

 
Wat de Heer deed toen Hij naar deze aarde kwam, kan opgesomd worden door Zijn geboorte, doopsel, bloedvergieten en herrijzenis. Dit alles zijn Zijn diensten van de verlossing van de zonden. Jezus heeft Zijn missie vervuld met Zijn diensten van de blauwe, purperen en scharlakenrode wol. De blauwe, purperen en scharlakenrode wol die gemanifesteerd wordt in de Tabernakel waren voor onze eigen zaligheid van de zonden. Gods zaligheid is zo uitgebreid dat we op onze eigen manier in Hem moeten geloven. We moeten geloven in Zijn zaligheid zoals die is.
Ons geloof moet correct zijn volgens de twee waarheden van Zijn zaligheid: Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Daarom waren de twee houvasten passend gemaakt op de gaten van de twee zilveren voetstukken. We kunnen niet zeggen dat Jezus ons als waarheid slechts een ding van de kennis van de wereld heeft gegeven en we moeten er als dusdanig in geloven. U en ik zijn degenen die gered zijn van de zonden voor God door in Jezus’ werken van zaligheid te geloven die getoond worden in de twee zilveren voetstukken. 
De Tabernakel vertelt ons van Jezus gedetailleerde methode van de zaligheid en deze zaligheid is werkelijk reeds voor ons vervuld. Geloof in de twee gaven van zaligheid die God u heeft gegeven. Goud dat gebruikt werd in de Tabernakel duidt het geloof aan. Als u in de waarheid gelooft zoals het is, dan kan de zaligheid en de genade van de Heer de uwe worden maar niet als u niet gelooft. Wilt u binnen de Tabernakel leven volgens geloof, en gekleed zijn in Gods genade en beschermd worden door Hem of wilt u voor altijd vervloekt zijn door niet te blijven geloven? Als u slechts in het bloed van het Kruis gelooft, kunt u niet gered worden. U moet geloven dat het bloed van het Kruis en het doopsel een zijn. De gave van de Heer is gemaakt uit deze twee. 
De Geest van God is slechts in ons hart aanwezig als we in deze twee elementen geloven (Jezus’ doopsel en bloedvergieten). De Heilige Geest is nooit aanwezig in het hart van degenen die er niet in geloven. Als u uw geloof slechts belijdt met uw mond maar er niet met uw hart in gelooft, en als uw kennis niet meer is dan een intellectuele oefening, dan kunt u nooit gered zijn. Om gered te worden moeten we eerste een duidelijke grenslijn trekken en de grenzen zetten van uw zaligheid: “Tot nu toe was ik niet gered. De zaligheid waarin ik geloofde was niet de echte. Maar door te geloven dat Jezus door het water en de Geest kwam, ben ik nu gered.” Mensen kunnen slechts rechtvaardig worden als zij tenminste eerst een keer zondaars worden. Zij moeten toegeven dat zij, als de onverlosten, verdoemd zijn om veroordeeld te worden voor hun zonden en dan de volmaakt verlosten worden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. 
Met de blauwe en purpuren wol, het doopsel en het bloed van Jezus, moeten we onze volmaakte zaligheid ontvangen. Met Zijn doopsel en bloed, heeft de Heer ons de gave van de volmaakte zaligheid gegeven. Om te voorkomen dat we geloven op basis van onze eigen gedachten, openbaarde de Heer zo deze zaligheid gedetailleerd door de Tabernakel. Omdat deze zaligheid zo waardevol en volmaakt is, is het voor iedereen waardevol om er in te geloven. Geloof niet slechts in een aspect van Zijn zaligheid, het bloed van het Kruis, maar geloof in zowel het doopsel en bloed van Jezus tesamen! Als er iemand onder ons is die nog niet gered is, dan is het mijn oprechte hoop dat hij/zij gered zal worden door nu in deze waarheid te geloven.
Is er zo iemand onder ons? De mogelijkheid is er altijd. Maar mijn hoop is dat deze mogelijkheid nooit gerealiseerd zal worden voor ons. Het doet er niet toe wat er gebeurd, ik kan niet tot een meningte van onverlosten behoren. We zijn degenen die volmaakt gered zijn door in deze twee dingen te geloven (blauwe en scharlakenrode wol) – d.w.z. in het doopsel en bloed van Jezus. Ik dank God voor deze twee gaven van zaligheid waarmee de Heer me heeft gered. Omdat God mijn zaligheid perfect heeft vervuld, ben ik reeds van de vloeken en het oordeel verlost.
Onze zaligheid die van de blauwe en scharlakenrode wol komt, is werkelijk te waardevol voor woorden. Denk eraan en geloof dat uw zaligheid volmaakt is gemaakt door niet alleen in het bloed van het Kruis, noch het doopsel van Jezus, maar door zowel het doopsel en het bloed aan het Kruis en dat we Gods kinderen kunnen worden door in deze twee te geloven. We hebben het eeuwige leven ontvangen door in het evangelie van het Woord van het water en de Geest te geloven, het mysterie dat verborgen is in de twee houvasten en de twee zilveren voetstukken van het paneel van de Tabernakel.
Ik dank onze Heer die ons gered heeft van de zonden van de wereld. Halleluja!