Search

Studie over de Tabernakel

Het Allerheiligdom

Gerelateerde preken

· De voorhang die gescheurd was (Mattëus 27:50-53)

De voorhang die gescheurd was
(Mattëus 27:50-53)
“En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.”
 
 
Het Allerheiligdom is de plaats waar God woont. En slechts de Hogepriester mag het Allerheiligdom een keer per jaar binnen, op de Grote Verzoendag, terwijl hij het bloed van de offergeit draagt voor de verlossing van de zonden van de Israëlieten. Hij deed dit omdat het Allerheiligdom van het Tabernakel, het Huis van God, een heiligdom was waar hij niet naar binnen kon tenzij hij het bloed van het offer nam, op wiens hoofd zijn handen gelegd zijn om de ongerechtigheden van zondaars uit te wissen. Anders gezegd, zelfs de Hogepriester kon Gods oordeel niet voorkomen tenzij hij de verlossing van zijn zonden had ontvangen door een offer te maken voordat hij in Zijn aanwezigheid mocht komen.
Wanneer was de voorhang van de Tempel gescheurd? Het was gescheurd toen Jezus Zijn bloed vergoot aan het Kruis en eraan stierf. Waarom moest Hij Zijn bloed aan het Kruis vergieten om te sterven? Omdat Jezus de Zoon van God, die naar deze aarde kwam in de gedaante van een mens, alle ongerechtigheden van de zondaars op zich had genomen door gedoopt te worden van Johannes in de Jordaan. Omdat Jezus alle zonden van de wereld op zich had genomen door Zijn doopsel, kon Jezus slechts alle veroordelingen van de zonden eindigen als Hij Zijn bloed aan het Kruis vergoot en stierf. Daarom was het voorhangsel dat het Allerheiligdom van het Heiligdom in het Huis van God scheidde, van boven naar onder gescheurd. Dit betekent dat de muur van zonde die God van de mensheid scheidde voor eens en voor altijd instortte.
Met andere woorden, door het doopsel dat Jezus ontving en het bloed dat Hij aan het Kruis vergoot, liet Hij alle zonden verdwijnen. Met het doopsel en bloed van Jezus Christus, heeft God de Vader al onze zonden voor eens en voor altijd uitgewist en de weg naar de Hemel geopend zodat iedereen de Hemel kan binnengaan door in dit doopsel en bloedvergieten van Jezus te geloven. 
Toen Jezus aan het Kruis stierf, viel voor drie uur de duisterheid waar Hij was. Door alle zonden van de wereld met Zijn doopsel in de Jordaan gedragen te hebben, riep Jezus uit terwijl Hij gekruisigd werd en Zijn dood naderde: “Eli, Eli, lama sabachthani?” wat betekent, “Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?” (Matthëus 27:46). Daarna zei Hij Zijn laatste woorden, “Het is volbracht!” en stierf. En Hij herrees van de dood na drie dagen, getuigde voor 40 dagen en herrees toen naar de Hemel voor de ogen van Zijn vele discipels en volgelingen.
 
 
Heeft de Vader Jezus werkelijk verlaten?
 
De pijn die Jezus leed was zo enorm dat Hij het gevoel had dat Zijn Vader Hem had verlaten. Het leed van de veroordeling van de zonde was zo enorm. Omdat Jezus de zonden van de wereld op Zich nam door van Johannes gedoopt te worden, is het waar dat de Vader zich voor een moment afwendde toen Hij de veroordeling van de zonden aan het Kruis droeg. God de Vader moest iedereen die zonde had, straffen en omdat alle zonden van de wereld aan Jezus waren doorgegeven, moest Jezus doorboord worden en Zijn bloed aan het Kruis vergieten als straf voor deze zonden. 
Omdat Jezus, die in wezen God zelf is, alle zonden van de mensheid op Zich nam door gedoopt te worden, werden de zonden van de wereld aan Zijn eigen heilige lichaam doorgegeven. Dus Jezus die de zonden van de wereld op zich genomen had, moest nu door God de Vader voor een moment alleen gelaten worden, de dood aan het Kruis lijden om de lonen voor al onze zonden te betalen en de mensheid daarbij van alle zonden te verlossen. Daarom moest Jezus aan het extreme leed onderworpen worden van de beoordeling van de zonde en daarom kon God de Vader slechts zijn gezicht van Zijn Zoon afwenden voor een moment.
Maar dit betekent niet dat Jezus voor altijd door de Vader in de steek werd gelaten. Het betekent eerder gewoon dat Jezus het indirecte oordeel voor onze zonden moest dragen en dat Hij daarom even door de Vader moest worden verlaten. Maar terwijl Jezus in Zijn pijn uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” zijn wij van de veroordeling van de zonden gered geworden omdat Jezus zulk ondraaglijke pijn leed voor de zonden. We waren mensen die door God verlaten zouden worden voor onze zonden, maar Jezus nam onze zonden op Zich, leed de pijn van de beoordeling van de zonden aan het Kruis en werd bovendien voor ons even door de Vader verlaten.
Zoals je reeds weet werd de Tabernakel vervangen door de Tempel nadat de tempel gebouwd werd tijdens de heerschappij van Koning Solomon. Maar de basis van het Tabernakelsysteem werden nog steeds toegepast op de Tempel precies zoals het toegepast werd voor de bouw ervan. Er was dus ook een voorhang dat het Allerheiligdom van het Heiligdom scheidde in de Tempel. En op het moment dat onze Heer aan het Kruis uitriep: “Eli, Eli, lama sabachthani?” werd deze voorhang van de Tempel van boven naar onder gescheurd. De waarheid die gesproken werd door deze gebeurtenis is dat de Heer onze zonden met het doopsel dat Hij ontving en het waardevolle bloed dat Hij aan het Kruis vergoot, wegwaste, de poort naar de Hemel hierdoor nu opengezet was, zodat iedereen die gelooft er naar binnen kan. Door nu in het evangelie van het water en de Geest te geloven, kunnen we allen de Hemel binnengaan door geloof.
Door de openbaring van het Tabernakelsysteem, geloofden de mensen van het Oude Testament ook in Jezus dat Hij als de Messias komen zou en daarom werden zij ook verlost van al hun zonden en werden ze Gods kinderen. In het Nieuwe Testament werd God’s gerechtigheid van de verlossing van de zonden voor eens en voor altijd vervuld toen onze Heer werkelijk in de Jordaan werd gedoopt en aan het Kruis stierf. We hebben een dankbaar hart nadat we het evangelie van de verlossing van de zonden die de Heer ons gegeven heeft, gehoord hebben en erin zijn gaan geloven, omdat we het evangelie van het water en de Geest hebben.
We zouden uit onszelf niet verlost zijn van de zonden, maar door de waarheid van de zaligheid die God ons heeft gegeven door het water en de Geest, zijn we in staat verlost te worden van onze zonden door in deze waarheid te geloven. Door in het evangelie van het water en de Geest te geloven die Jezus ons gegeven heeft, zijn onze zonden verdwenen en zijn we in staat het Koninkrijk van de Hemel door geloof binnen te gaan. Hoe zouden we God hier niet voor kunnen danken? We kunnen Hem slechts danken, want we weten nu dat de poort van de Hemel van boven naar beneden gebroken werd op het moment dat onze Heer stierf. Dit is het vreugdige nieuws dat ons zegt dat onze Heer alle zonden van de mensheid op zich nam door het doopsel dat Hij in de Jordaan ontving, de beoordeling droeg van de zonden met Zijn bloed aan het Kruis en daarbij iedereen die gelooft, van de zonden verloste.
Het feit dat de voorhang van de Tempel van boven naar beneden gescheurd was toen Jezus aan het Kruis stierf, leert ons de waarheid dat degenen die in deze tijd gereinigd zijn van de zonden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, de Hemel kunnen binnengaan. Dit is het definitieve bewijs van de waarheid van de zaligheid die de Heer ons heeft toegestaan. Omdat we zondaars waren, was er een muur van zonde die ons de weg versperde, ons ervan weerhield voor God te komen, maar met Zijn doopsel en bloed, heeft Jezus deze muur van zonden voor eens en voor altijd laten verdwijnen. Dat God de voorhang van de Tempel van boven naar beneden verscheurde, toont dat iemand die in het doopsel gelooft waarmee de Zoon van God alle ongerechtigheden van de zondaars op zich nam en in het bloed aan het Kruis, nu volmaakt gereinigd kan zijn van hun zonden en daarbij ongehinderd de Hemel binnenkan. God heeft ons zo van de zonde gered. 
Jezus scheurde de voorhang van de Tempel van boven naar beneden als het bewijs van deze werken van zaligheid die Hij vervulde. Daarom verklaart Hebreeën 10:19-22: “Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.” 
Toen Jezus aan het Kruis stierf, werd de ingang naar het Allerheiligdom geopend omdat de voorhang verscheurd werd, en deze open deur van het Allerheiligdom is hier het Woord van God van het evangelie dat een nieuwe en levende weg naar de Hemel opende. Hier vertelt de Bijbel ons weer dat alle zonden van ons hart en lichaam uitgewist waren door Zijn doopsel (het pure water) en Zijn bloed, en dat we daarom gereinigd kunnen zijn door ons volle vertrouwen van geloof in Zijn volmaakte zaligheid. 
Hiervoor dank ik God. We zouden de Hemel niet binnen kunnen, hoe hard we ook zouden proberen, maar Jezus heeft mensen als ons van al onze zonden gered met deze rechtvaardige handelingen van Zijn doopsel en Zijn bloedvergieten aan het Kruis en dat Hij de poort van de Hemel wijd open heeft gesperd zodat slechts zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, de Hemel kunnen binnengaan. Door het geloof in het evangelie van het water en de Geest is het nu voor ons mogelijk geworden om van onze zonden gereinigd te worden en de Hemel binnen te gaan.
Omdat de Heer de poort van de Hemel voor ons heeft geopend door gedoopt en gekruisigd te worden, zijn we nu in staat onze zonden weg te wassen en de Hemel binnen te gaan door in deze waarheid te geloven. Hoe zouden we dan God niet kunnen danken? We kunnen Hem niet genoeg danken voor Zijn liefde van het offer. De schermdeur van het Allerheiligdom werd door midden gescheurd door het doopsel dat Jezus ontving toen Hij onze zonden op Zich nam en de offergave van Zijn lichaam die Hij maakte door indirect veroordeeld te worden voor deze zonden van ons. 
 
 

Er is slechts een manier om de Hemel binnen te gaan

 
Omdat we in het doopsel van Jezus geloven en in het bloed aan het Kruis, zullen we de Hemel binnengaan. Er is geen andere manier om de Hemel binnen te gaan dan door in dit evangelie van de waarheid te geloven. Slechts door te geloven in wat Jezus voor ons heeft gedaan, kunnen we de Hemel binnengaan, want God heeft zulke werken gedaan voor degenen die in het evangelie van het water en het bloed van Jezus geloven.
Daarom kunnen Christenen niet de Hemel binnengaan door hun eigen inspanningen, toewijding of andere hypocriete pogingen. God heeft bepaald dat slechts die mensen de Hemel kunnen binnengaan die gereinigd zijn van hun zonden door te geloven in het doopsel dat Jezus ontving en in Zijn bloedvergieten. Degenen die in deze waarheid geloven, zijn degenen die geloven dat Jezus de Zoon van God is, God Zelf en de eeuwigdurende Verlosser die hun van de zonden heeft gered door Zijn doopsel en bloedvergieten. God heeft deze mensen toegestaan gereinigd te zijn van de zonden. Slechts door het doopsel dat Jezus ontving en het offer dat Hij aan het Kruis verdroeg, heeft God de Vader degenen onder ons die hierin geloven, toegestaan het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan door geloof.
Hebben we geld nodig om de Hemel binnen te gaan? Als dit het geval zou zijn, zouden we onze zaligheid verkrijgen door ervoor te betalen, en dus kan dit niet de zaligheid zijn die gratis door de Heer wordt gegeven. Om de Hemel binnen te gaan, moeten we dus niets anders doen dan in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Met andere woorden, er is geen betaling of handeling of poging van onszelf nodig om de Hemel binnen te gaan. Niets wat van menselijke aard is, is nodig om de Hemel binnen te gaan. God vraagt geen inspanning, handeling, wil, compensatie of goedheid van ons om ons te kwalificeren de Hemel binnen te gaan. 
Er is slechts een ding dat absoluut nodig is voordat we de Hemel binnen te mogen en dat is het geloof in het doopsel van het wegwassen van de zonden dat Jezus in de Jordaan ontving en het offer dat Hij maakte door Zijn bloed aan het Kruis te vergieten als onze eigen verlossing van de zonden. Er is geen andere manier. Het enigste wat we nodig hebben is het geloof in het evangelie van het doopsel en het bloed van Jezus. Daarom moeten we in het evangelie van het water en de Geest geloven dat Jezus heeft vervuld om de verlossing van de zonden te krijgen en de Hemel binnen te gaan.
Jezus, de Heer van de liefde, heeft onze volmaakte zaligheid vervuld door het evangelie van het water en de Geest. Omdat Jezus reeds de zaligheid van de verlossing van de zonden heeft volbracht, kunnen de zondaars van al hun zonden gered worden wanneer zij werkelijk met hun hele hart in dit evangelie gaan geloven. Onze Heer heeft al onze zonden verlost, of het nu veel of weinig zonden waren en Hij heeft iedereen in staat gesteld de Hemel binnen te gaan maar slechts door geloof. 
De genade van de zaligheid dat Jezus de poort van de Hemel heeft geopend zodat de zondaars er binnen kunnen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, is werkelijk bijzonder. “De Heer werd gedoopt om al mijn zonden te dragen en Hij stierf voor mij aan het Kruis! Hij heeft mijn zonden weggewassen en de poort van de Hemel voor me geopend! Hij hield zoveel van me dat Hij gedoopt werd, Zijn bloed vergoot en mijn verlossing van de zonden zo heeft volbracht!” Als u dus op deze manier in de waarheid van de zaligheid gelooft, zult u de Hemel binnengaan door dit geloof.
Het is voor mensen niet zo moeilijk om in Jezus als hun Verlosser te geloven, maar eerder vrij gemakkelijk want alles wat ze doen moeten is gewoon met hun hart de reeds volbrachte feiten accepteren die Jezus bereikt heeft toen Hij naar deze aarde kwam, en ze moeten erin geloven. Omdat Jezus al onze zonden heeft uitgewist en ons ervan heeft verlost door Zijn doopsel in de Jordaan dat Hij van Johannes de Doper ontving en door het bloed dat Hij aan het Kruis vergoot, en door de Geest, zullen we allen gered zijn als we met ons hart in deze Jezus geloven.
“En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32). Of onze zonden nu groot of klein zijn, Jezus liet ze allen verdwijnen door gedoopt te worden en Zijn bloed te vergieten. Door in dit evangelie van het water en de Geest te geloven, de waarheid die ons verlost van de zonden, kunnen we onze eeuwige zaligheid ontvangen en de vrijheid van deze ware zaligheid tegenkomen. 
Door het evangelie van het water en de Geest te vervullen, heeft onze Heer de poort van de Hemel wijd geopend. Onze Heer kwam naar deze aarde, werd gedoopt, stierf aan het Kruis en herrees na drie dagen van de dood; deze waarheid, het evangelie van het water en de Geest, hebben ons dicht naar God bewogen en het heeft ons in staat gesteld om de Hemel van ons te maken in de toekomst. Wanneer we de Hemel willen binnengaan, en verlost willen worden van de zonden en Gods kinderen worden, moeten we eerst de verlossing van de zonden ontvangen door in het doopsel van Jezus en het bloed aan het Kruis te geloven. Dit geloof zal u in staat stellen de verlossing van de zonden te ontvangen en u naar de poort van de Hemel te leiden.
Onze Heer weet alles over ons. Hij weet wanneer we geboren zijn en Hij weet alles over de zonden die we begaan hebben en die we gaan begaan. En Hij weet ook heel goed dat we onze zonden niet van onszelf kunnen laten verdwijnen, hoe hard we ook onze best doen. Omdat de Heer ons zo goed kent, heeft Hij Zelf al onze zonden uitgewist met Zijn doopsel en het bloed aan het Kruis.
 
 

Waarom kwam Jezus naar deze aarde?

 
De naam Jezus betekent de Verlosser. Jezus werd op deze aarde geboren omdat onze zaligheid van de zonden niet door een mens volbracht kan worden, maar het valt slechts binnen het bereik van goddelijke macht. Zo ook bracht de geboorte van Jezus een duidelijk doel met zich mee. Daarom werd Jezus op deze aarde geboren door het lichaam van een maagd om de mensheid van alle zonden te redden. Met andere woorden, Jezus werd geboren door het lichaam van een vrouw in het belang van de zondaars die de zonden hadden geërfd van de overtreding van Adam en Eva. Om de Verlosser te worden die alle zondaars van deze wereld van al hun ongerechtigheden redt, kwam de Heer naar deze wereld, werd ontvangen in het lichaam van een maagd door de macht van God.
Onze Heer werd op deze aarde geboren door het lichaam van Zijn eigen schepping zodat Hij Zelf ons onbesmette offer werd. En toen de tijd kwam, ging Hij stap voor stap verder met Zijn plan om ons de zaligheid te brengen. Toen onze Heer 30 werd, werd Hij gedoopt in de Jordaan. Om het doel van Zijn geboorte op deze aarde te behalen, moest Jezus de zonden van de wereld op Zich accepteren door gedoopt te worden en dus werd Hij door Johannes gedoopt om deze taak te vervullen (Mattheus 3:13-17). 
Toen drie jaar vergaan waren sinds Jezus aldus de zonden van de wereld op Zich accepteerde door Zijn doopsel, werd Hij gekruisigd. Omdat onze Heer gedoopt was en de zonden van de wereld op Zich had genomen, werd Hij indirect voor onze zonden veroordeeld. Door het doopsel dat Johannes de Doper gegeven had, en Zijn bloed aan het Kruis, heeft de Heer alle zonden laten verdwijnen en Hij heeft daarbij iedereen die gelooft, in staat gesteld gered te worden van hun zonden.
Het doet er niet toe hoe onwetend de mensen zijn, welke zwakheden ze hebben en wat voor zondaars ze zijn, God heeft ons gelovigen in het evangelie van het water en de Geest toegestaan de Hemel, het Koninkrijk van de Heer binnen te gaan. Jezus werd in de Jordaan gedoopt en Hij vergoot Zijn bloed aan het Kruis om de lonen van de zonden te betalen. Vanwege de zaligheid die Jezus vervulde door de loon van onze zonden te betalen en Zichzelf op te offeren, kunnen degenen onder ons die geloven van de zonden gereinigd worden door slechts het geloof in het evangelie van het water en de Geest. Dit is de wezenlijke waarheid van het Christendom en de kern van de verlossing van de zonden.
De Heer kwam naar deze wereld om de Verlosser van alle zondaars van deze wereld te worden. En de Heer heeft ons allen werkelijk van de zonden gered. Onze Heer heeft alle zondaars in staat gesteld de Hemel binnen te gaan door in Zijn werken te geloven, wie zij ook moge zijn.
Dit is de liefde van de Heer. Dit komt omdat onze Heer ons zo liefheeft dat Hij gedoopt werd en Zijn bloed vergoot om ons te redden. Om degenen die Hij zo liefhad als Zijn eigen lichaam, van de zonde te verlossen, vervulde onze Heer de zaligheid door gedoopt te worden en Zijn bloed te vergieten. We waren zondaars die zouden blijven zondigen tot de dag dat we sterven. Gekweld door onze zonden, gingen we verder en verder uit de buurt van God. Om zulke mensen als ons te redden, heeft de Heer de werken van de zaligheid volbracht om ons in staat te stellen ons met Hem te verenigen.
Onze Heer heeft ons, zondaars, gered met de liefde van God. Om ons zondaars van onze zwakheden te redden, heeft Hij de gerechtigheid en liefde van God volbracht door Zijn doopsel te ontvangen en Zijn bloed te vergieten. Wij die in dit evangelie geloven, zijn zo dankbaar voor wat de Heer voor ons heeft gedaan dat we woorden tekort komen om onze dank voor het geloof uit te drukken als we voor Hem neerbuigen. De waarheid van de verlossing van de zonden die onze Heer ons gegeven heeft, is zo groots en zo’n absolute liefde dat geen logische woorden, nog zoete woorden het ooit kunnen beschrijven. 
Meer dan 2000 jaar geleden was niemand van ons nog geboren. Het was ongeveer 2000 jaar geleden dat de voorhang van de aardse Tempel en de Hemelse Tempel van het Koninkrijk van God geopend werden. We waren toen nog helemaal niet in de baarmoeder van onze moeder maar onze Heer wist al alles over ons. Hij wist dat we geboren zouden worden, en dat u uw hele leven volgens uw eigen unieke manier zult leven. En de Heer heeft me liefgehad, niet alleen mij, maar Hij heeft u en iedereen even lief. De Heer heeft ons zo erg lief dat Hij alle zondaars in staat stelde om de Hemel binnen te gaan door in het evangelie van het water, het bloed en de Geest te geloven dat Jezus voor ons heeft vervuld. Door het water en de Geest (het doopsel van Jezus en Zijn bloed van het Kruis) heeft Jezus onze zaligheid van de zonde volbracht.
Dat de voorhang van de Tempel van boven naar beneden gescheurd was, was werkelijk een wonderbaarlijke gebeurtenis. Hoe kon deze voorhang van het Allerheiligdom gescheurd zijn, alleen maar omdat Jezus aan het Kruis stierf? Deze voorhang was als tapijten van tegenwoordig. Het was erg dik en stevig geweven. In Palestina zijn er nog steeds zulke dikke voorhangen die geweven zijn als tapijten. Ze zijn zo strak geweefd dat er gezegd wordt dat er vier paarden voor nodig zijn die in tegenovergestelde richtingen trekken om het te verscheuren. Hoe sterk is een paard? En toch scheurde de voorhang die zo sterk was dat er vier paarden voor nodig waren om het te verscheuren, van boven naar beneden toen Jezus aan het Kruis stierf.
Waarom was het voorhang gescheurd? Het werd gescheurd omdat Jezus alle zonden weggewassen had die in de harten van de mensheid waren. Het was gescheurd omdat Jezus al Zijn rechtvaardige werken had gedaan door gedoopt en gekruisigd te worden. Door de zonden van de wereld met Zijn doopsel op Zich te nemen en door aan het Kruis veroordeeld te worden, opende Jezus de weg om de Hemel binnen te gaan voor degenen die geloven. Alles wat u doen moet, is geloven. De Heer heeft de poort van de Hemel geopend zodat u allen naar binnen mag door gewoon te geloven.
 
 

Zijn zowel Jezus’ doopsel en bloed essentieel voor onze zaligheid?

 
Het was gepland volgens de methode van de zaligheid zelfs voor de tijd van het Oude Testament dat de handen op het hoofd van Jezus werden gelegd, een ritueel dat slechts gereserveerd was voor offergaven. Omdat het de wet van de zaligheid was die bepaald was door God voor het zondeoffer om alle zonden te accepteren met het opleggen van handen en te sterven, kon Jezus Christus die als ons zondeoffer kwam om ons voor altijd te redden, al onze zonden uitwissen door slechts Zijn doopsel te ontvangen; een vorm van het opleggen van handen. Daarom moest zelfs de Hogepriester zich ervan verzekeren dat hij het bloed van het offer dat de zonden op zich had genomen door het opleggen van handen, meenam als Hij het Allerheiligdom binnenging.
Waarom dan moest de hogepriester deze plaats binnengaan met het bloed? Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen (Leviticus 17:11). Alle mensen moesten sterven voor hun zonden maar omdat Jezus alle zonden van de mensheid op zich nam door gedoopt te worden in de Jordaan (alle zonden werden aan Jezus doorgegeven met Zijn doopsel) en ze droeg, werd Hij gekruisigd en heeft ons daarmee gered met het bloed dat Hij vergoot, met Zijn eigen leven. Dit vertelt ons dat wanneer zondaars voor God komen, zij zeker het geloof met zich moeten dragen dat in het water en het bloed gelooft. Slechts wanneer we met ons hele hart geloven in het water van het doopsel van Jezus en het bloed dat Hij vergoot, kunnen we ontsnappen aan de veroordeling voor onze zonden.
Jezus heeft alle zonden weggewassen zodat niemand berouwgebeden hoeft aan te bieden of hoeft te vasten of een offer hoeft te brengen voor zijn/haar verlossing van de zonden. We hoeven geen berouwgebeden te geven, noch hoeven we gestraft te worden voor onze zonden want Jezus heeft reeds het offer van de verlossing van de zonden en de veroordeling gegeven. We hoeven slechts met ons hart in de zaligheid te geloven die getoond wordt in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol. 
Men moet slechts in het doopsel geloven dat Jezus ontving als de blauwe wol die gebruikt werd voor de Tabernakel van het Oude Testament, en men moet geloven in het bloed dat Jezus vergoot aan het Kruis als de scharlakenrode wol. En de waarheid dat Jezus in wezen de Koning is, wordt getoond in de purpuren wol die gebruikt wordt voor de deur van de Tabernakel. Als dusdaning kan iedereen van ons nu het Koninkrijk van de Hemel binnengaan als we van onze zonden gereinigd zijn door in de verlossing van de zonden te geloven die getoond wordt als de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en als we geloven dat al onze veroordeling reeds beëindigd is. Dit evangelie is het ware evangelie van het water en de Geest.
 
 

Waarom was de voorhang van de Tempel gescheurd toen Jezus aan het Kruis stierf? Laat ons dit nog eens overdenken

 
Het kruis van Jezus
De blauwe, purpuren en scharlakenrode wol die getoond werd in het Oude Testament is het evangelie dat de zegens brengt van de ontvangst van de verlossing van de zonden en het binnengaan van het Koninkrijk van de Hemel aan degenen die geloven. Daarom was de voorhang gescheurd toen Jezus, die gedoopt was, aan het Kruis stierf. Voor degenen die in Jezus geloven is dit de waarheid van het evangelie van het water en de Geest dat gegeven is door God zelf. “Ah, dus omdat Jezus voor mij in de plaats gedoopt was, heeft Hij Zijn bloed vergoten en stierf Hij aan het Kruis en daarbij heeft Hij de loon van de dood, de loon van de zonden betaald. Terwijl Hij aan het Kruis stierf, zei Jezus: “Het is volbracht” en op dat moment opende Hij voor ons de weg om het Koninkrijk der Hemel binnen te gaan.
Jezus kwam naar deze aarde om degenen te redden die van God gescheiden waren door de muur van zonden die zij niet konden vermijden maar die ze bleven opbouwen. Dit was Jezus’ eigen wil maar tegelijkertijd was het ook het gebod van God de Vader en Zijn liefde voor ons. Door de wil van de Vader te gehoorzamen, ontving Jezus het doopsel dat de zonden van de wereld aan Zijn eigen lichaam doorgaf. Doordat Jezus de zonden van de wereld met Zijn doopsel op zich nam, ging Hij naar het Kruis, werd gekruisigd, vergoot Hij Zijn bloed en stierf, herrees Hij na drie dagen van de dood en heeft daarbij Zijn werken van zaligheid voltooid. Dit zijn de diensten die getoond worden in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol, de verlossing van de zonden die de zondaars van hun ongerechtigheden verloste en de voltooiing van het offersysteem.
Omdat Jezus de zaligheid heeft vervuld met Zijn diensten is de poort van de Hemel, waardoor geen mens tot dusver naar binnenkon, nu geopend. Dit toont dat de deur van de zaligheid niet langer meer geopend wordt door het opleggen van handen en het bloed van het dier dat gebruikt werd als offer in het Oude Testament, maar het wordt nu geopend door het geloof in het doopsel dat Jezus ontving en het bloed dat Hij aan het Kruis vergoot. Dat de voorhang gescheurd was, toont de voltooiing van de zaligheid, dat God nu iedereen die het evangelie van het water en de Geest kent dat vervuld werd door de Heer, en er werkelijk in gelooft, heeft toegestaan de Hemel binnen te gaan. Daarom moest de voorhang van de Tempel verscheurd worden.
U moet het Koninkrijk van de Hemel binnengaan met het geloof dat in het doopsel van Jezus en het bloed aan het Kruis gelooft. Jezus die helemaal geen zonden had, kwam naar deze wereld in de gedaante van een mens en werd gedoopt door Johannes om al onze zonden te accepteren (Mattheus 3:15). Bovendien gaf onze Heer het leven van Zijn lichaam op als de loon voor onze zonden en werd Hij het eeuwigdurende offer dat we met ons moeten meenemen als we voor God komen. Daarom moeten we allen in dit bloed als onze zaligheid geloven; het bloed dat Jezus vergoot nadat Hij gedoopt was. Om de mensheid van de zonden te verlossen en hen Gods eigen volk te maken, opende Jezus de poort van de Hemel door Zijn eigen lichaam te verscheuren.
Als het erop aankomt dat Jezus ons redt, moeten we weten dat Hij niet alleen aan het Kruis bloedde. Drie jaar voordat Hij aan het Kruis stierf, had Jezus al onze zonden op zich genomen door gedoopt te worden in de Jordaan. Dus werd Jezus gedoopt door Johannes voor de bestwil van de hele mensheid en daarna werd Hij gekruisigd door de Romeinse soldaten. Zelfs nog voordat u en ik op deze wereld geboren waren, had Jezus reeds al onze zonden gereinigd door gedoopt te worden en Zijn bloed te vergieten. 
Dat Jezus door Johannes gedoopt was, was een methode van de zaligheid die Hij zeker moest vervullen om onze zonden van tevoren voor altijd weg te nemen. En het bloed dat Hij vergoot was de betaling van de lonen van al die zonden. Omdat Jezus God zelf is, kon het doopsel dat Hij ontving en het bloed dat Hij vergoot aan het Kruis zeker bijdragen aan onze zaligheid van de zonde. Dat was het volmaakte offer van onze Heer dat Hij gemaakt heeft voor de zaligheid van de hele mensheid. Gelooft u dat het Woord van het evangelie van het water en de Geest onze zonden heeft gereinigd en ons van al onze zonden en veroordeling heeft verlost?
 
 

Door het doopsel van Jezus en het bloed aan het Kruis, zijn alle zonden van de mensheid nu weggewassen

 
Om de zonden van de mensheid weg te wassen, werd Jezus door Johannes gedoopt. Als we naar de diensten van zaligheid van Jezus kijken, door dit doopsel van Jezus weg te laten van zijn openbare leven, dan zou de zaligheid van de mensheid die door Jezus Christus voor de schepping van de wereld gepland werd, een grote leugen worden. Zelfs voor de schepping van de wereld was Jezus zich reeds aan het voorbereiden om gedoopt te worden om de zonden van de mensheid op zich te nemen en Zijn bloed te vergieten.
Daarom werd Jezus gedoopt door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de hele mensheid en accepteerde Hij daarmee alle zonden (Mattheus 11:11-12; Mattheus 3:15). Het was de methode van de zaligheid dat Jezus de ongerechtigheden van de zondaars wegwaste door gedoopt te worden. Jezus accepteerde de ongerechtigheden van de zondaars en reinigde ze en in plaats dat wij sterven voor onze zonden, stierf Hij indirect voor ons in de plaats, en hierdoor verloste Hij degenen die hierin geloven van al hun zonden en veroordeling. Door deze methode (de methode van het doopsel), kon Jezus alle zonden van de mensheid op Zich accepteren en alle veroordeling voor de zonden dragen door Zijn bloed aan het Kruis te vergieten. “Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen” (Mattheus 3:15). Dat Jezus in de Jordaan gedoopt was, betekent dat Hij alle zonden van ons zondaars heeft geaccepteerd.
Broeders en zusters, kunt u niet geloven dat Jezus meer dan 2.000 jaar geleden naar deze aarde kwam, dat Hij gedoopt werd toen Hij 30 werd en dat Hij Zijn bloed voor u vergoot, alleen maar omdat u dit niet met uw eigen ogen heeft gezien? Maar omdat Hij alles wist over onze ontoereikendheid, heeft God onze zaligheid gepland met het water en het bloed, nog voor de schepping van de wereld en door volgens dit plan Jezus Christus en Johannes de Doper naar deze aarde te sturen, heeft Hij de zaligheid voor ons allemaal vervuld. Om ons deze hele waarheid te laten realiseren en kennen, liet God Zijn dienaren Zijn Woord neerschrijven. Door Zijn geschreven Woord heeft God ons alles over het plan van de zaligheid en de vervulling ervan aan de hele mensheid geopenbaard. Hij heeft nu iedereen in staat gesteld om zich door het geschreven Woord van God de waarheid te beseffen dat Jezus gedoopt was door Johannes in de Jordaan om al onze zonden op zich te nemen. 
We moeten nu allen geloven in het doopsel dat Jezus ontving en het bloed dat Hij aan het Kruis vergoot als onze eigen zaligheid. Alhoewel we het niet met eigen ogen hebben gezien, moeten we er met ons hart in geloven. Het ware geloof komt tot ons als ons geloof gebaseerd is op Zijn Woord. De Heer zei tegen Thomas, “zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben” (Johannes 20:29). Jezus heeft u en mij gered met het doopsel dat Hij ontving en het bloed dat Hij vergoot. God heeft iedereen die hierin gelooft in staat gesteld de Hemel binnen te gaan. 
Daarom verscheurde God de voorhang van de Tempel toen Jezus aan het Kruis stierf. Jezus bracht de muur van zonden naar beneden die de weg tot God blokkeerde voor de mensheid. Wat Jezus heeft gedaan was meer dan voldoende om alle muren van zonden neer te halen. Hij heeft het voor iedereen mogelijk gemaakt om de Hemel ongehinderd naar binnen te gaan slechts door met uw hart in dit evangelie van het water en de Geest te geloven. Ik dank onze Heer voor het geven van deze waarheid zodat we allen werkelijk de Hemel binnen kunnen gaan als we er slechts met ons hart in geloven.
Hoe groots is deze gebeurtenis dat Jezus geboren was op deze aarde in het lichaam van een schepsel om de zondaars te redden? Het is een werkelijk opmerkelijke gebeurtenis zelfs vergeleken bij Zijn schepping van de wereld. Het is slechts een vanzelfsprekendheid dat de Heer, de Schepper die alle dingen heeft gemaakt, Zijn schepsels zou scheppen, maar dat de Schepper een schepsel werd, de zonden van de wereld op zich nam door gedoopt en gekruisigd te worden, kan slechts de grote gebeurtenis van de zaligheid zijn. 
Hoe zou de Schepper zelf een van Zijn schepsels worden? En toch verlaagde Jezus, God zelf, Zich zozeer dat Hij in de Jordaan gedoopt werd door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid. Wat een bijzondere gebeurtenis is dit? Maar dit is niet het einde ervan, want Jezus verlaagde zich nog verder, door zelfs gehoor te geven aan Zijn dood, ontelbaar veel leed aan het Kruis te lijden om Zijn bloed te vergieten en te sterven. Al deze dingen kunnen niets anders zijn dan de liefde van God, Zijn barmhartigheid en Zijn grote genade.
Alle zonden van de mensheid zijn volledig en voor altijd uitgewist met het doopsel van de Heer en Zijn bloed aan het Kruis. En terwijl Hij de voorhang van de Tempel heeft verscheurd, herrees Jezus na drie dagen van de dood, en nu wilt Hij iedereen in de waarheid ontmoeten die in deze waarheid geloven. Zo ook zijn de werken van de Heer die de zondaars hebben gered, een gebeurtenis die groter en enormer is dan zelfs Zijn werken van de schepping die dit heelal en alles erin geschapen hebben. De geboorte van Jezus, Zijn doopsel, Zijn dood aan het Kruis, Zijn herrijzenis, hemelvaart en terugkeer, en dat Hij ons tot Zijn eigen kinderen heeft gemaakt, zijn de werken van de liefde van God.
Onze Heer heeft ons van alle zonden gered. Onze Heer heeft ons voor eens en voor altijd van de zonden van de wereld gered door het evangelie van het water en de Geest. We kunnen daarom rechtvaardig worden door geloof en God danken. God heeft ons Zijn zegen van de zaligheid in alle volledigheid gegeven. Gelooft u dit? 
Broeders en zusters, u en ik waren mensen die slechts in de hel geworpen konden worden. We waren mensen die slechts vernietigd konden worden voor onze zonden en we konden ons leven slechts met verdriet leiden maar de Heer heeft ons van de zonden gered met de zaligheid die Hij heeft gepland nog voor de schepping van de wereld. We hadden geen andere keuze dan ons leven te leiden terwijl we temidden onze zonden zaten te weeklagen, verbitterd en vervloekt door ons lot, maar om mensen als ons in staat te stellen het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan, heeft de Heer ons van al onze zonden verlost. Onze Heer is dus de Heer van onze zaligheid geworden.
Jezus heeft ons het evangelie van het water en de Geest gegeven, en Hij heeft ons ook de verlossing van de zonden gegarandeerd. Jezus zelf is de Heer van de zaligheid geworden. Jezus nam de zonden van de wereld voor ons in de plaats, stierf voor ons en is daarbij onze volmaakte Verlosser geworden. 
 
 
Gelooft u in het doopsel dat Jezus ontving en het bloed at Hij vergoot?
 
Onze verlossing van de zonden werd vervuld door in het doopsel te geloven dat Jezus ontving en in het bloed aan het Kruis. Zodat zondaars verlost kunnen worden door in Jezus als de Verlosser te geloven, moeten ze zich ervan verzekeren dat ze nadenken over Zijn doopsel en Kruis en zij moeten geloven dat de volmaakte zaligheid vervuld wordt door de vereniging van deze twee. 
Gelooft u misschien niet dat Jezus gedoopt werd of dat Hij aan het Kruis stierf? Vergeet u niet het doopsel dat Jezus van Johannes ontving en weigert u niet erin te geloven? De gerechtigheid van God werd vervuld omdat het doopsel dat Jezus ontving het proces was waarmee Hij alle ontoereikendheid van de zondaars op Zich nam en de dood die Hij leed door Zijn waardevolle bloed te vergieten was de veroordeling van onze zonden. Als dusdanig moeten we in zowel Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis geloven als een zaligheid wanneer we belijden dat we in Jezus geloven.
God schreef de noodzaak van het doopsel en bloedvergieten van Jezus in Zijn Woord en toch zijn er ondanks dat nog veel mensen die volhouden dat zij slechts in het bloed van het Kruis moeten geloven om gered te worden. Als u een van hen bent, moet u uw geloof ernstig overwegen, terugkeren en in allebei deze twee hoofdzaken geloven. Als u dat niet doet, maar slechts in het bloed aan het Kruis gelooft, zult u de heilige diensten van het openbare leven van de Heer nutteloos maken. Als u zo’n geloof heeft, dan moet u terugkeren van dit valse geloof en het ware geloof hebben dat gesproken wordt in de hele Bijbel. Welk verband zou Zijn dood aan het Kruis voor ons hebben als Zijn doopsel er niet was? Als Jezus niet gedoopt zou zijn door Johannes de Doper, zou Zijn dood niets met onze zonden te maken hebben.
Broeders en zusters, als u uw naam van een rekening afhaalt, zou u dan de schuldeiser niet hoeven te betalen? Debiteuren moeten geld overhandigen voor het overeenkomstige bedrag van hun schulden en slechts dan kunnen ze hun naam van de lijst schrappen. Zo accepteerde Jezus ook zulke zonden en ongerechtigheden van ons door Zijn doopsel en wiste Hij ze uit door Zijn bloed te vergieten om de lonen van onze zonden te betalen. 
Door het doopsel dat Hij ontving, nam de Heer werkelijk al onze zonden weg en daarom kon Hij veroordeeld worden voor al onze zonden door Zijn bloed te vergieten. Om een schuld af te betalen, moet iemand logiserwijze een waarde meebrengen dat overeenkomt met deze schuld. Als debiteuren geen geld meebrengen maar slechts beweren dat ze hun schulden hebben afbetaald en verlangen dat hun naam van de rekening wordt geschrapt, zou hun naam dan werkelijk geschrapt zijn? Het doet er niet toe hoe ernstig zij geloven dat hun naam uitgeschrapt is, het is een feit dat hun naam nog steeds op de rekening staat.
Evenals debiteuren alleen maar verlost kunnen worden van hun schulden als ze het werkelijk afbetalen, zo kunnen wij zondaars de verlossing van de zonden krijgen door in ons hart het geloof te hebben dat onze zonden aan Jezus zijn doorgegeven door het doopsel dat Hij ontving. We hebben dit doopsel niet gegeven dat onze zonden aan het hoofd van Jezus doorgaf. 
Maar door een bemiddelaar die Johannes de Doper heette, waren we in staat onze zonden aan Jezus door te geven. Jezus die gedoopt werd door Johannes de Doper, droeg de zonden van de wereld, ging naar het Kruis, vergoot Zijn bloed en stierf. Door in Zijn doopsel te geloven, het tegenbeeld en ontvangstbewijs van de zaligheid, waardoor Jezus onze zonden op zich nam en ons redde, kunnen we het bewijs van onze zaligheid ontvangen. Door in ons hart te geloven in wat onze Heer voor ons gedaan heeft, zijn we nu in staat de verlossing van de zonden te ontvangen. Waarom? Omdat door Zijn doopsel en bloed, onze Heer ons een nieuw leven heeft gegeven.
Toen Jezus aan het Kruis stierf, werd de voorhang van het Allerheiligdom in twee gescheurd, beefde de aarde, rolden rotsen, werden graven geopend, en herrezen vele lichamen van de heiligen die in slaap waren gevallen. Door deze gebeurtenissen toonde God dat Hij degenen die in Zijn Woord geloofden, zou herrijzen, dat Jezus Christus zou komen en alle zonden van de mensheid zou uitwissen. Hij toonde dat Jezus inderdaad van de dood herrees en dat degenen die in Jezus geloven, inderdaad tot leven zullen worden gebracht. Jezus heeft ons niet alleen van de zonden gered, maar Hij heeft ook een nieuw leven gegeven aan degenen die geestelijk dood waren. Jezus werd gedoopt, stierf aan het Kruis en herrees van de dood om ons een nieuw leven te geven. God heeft ons in staat gesteld Zijn Heilige Stad binnen te gaan en er voor altijd in te leven. Ik geef mijn eerlijke dank aan Hem met mijn geloof.
De plaats waar degenen die de verlossing van de zonden hebben ontvangen, zullen leven, is in de Hemel. Dus geloof dat degenen die de verlossing van de zonden op deze aarde hebben ontvangen, allen de Hemel in zullen gaan en er zullen leven. De Hemel hoort toe aan degenen die de verlossing van de zonden hebben ontvangen. Het geloof in het evangelie van het water en de Geest en de wedergeboorte zijn niet twee verschillende dingen, maar zij zijn allebei hetzelfde. 
Als iemand in het Woord van het evangelie van het water en de Geest gelooft, dan is deze persoon wedergeboren op het moment dat hij/zij gelooft. Als zondaars de verlossing van de zonden ontvangen, worden ze Gods eigen kinderen en God geeft de Hemel als gave aan Zijn kinderen. Ook al hebben we in ons vlees geen werken van onszelf, als we slechts naar een ding kijken, nl. ons geloof in de Verlosser, heeft onze Heer ons de verlossing van de zonden en de Hemel als Zijn gave voor ons gegeven.
Het feit dat onze Heer naar deze aarde kwam, dat Hij gedoopt werd en dat Hij Zijn bloed vergoot, is helemaal waar. Toen Jezus aan het Kruis stierf, had Hij reeds de zonden van de wereld op Zich genomen met Zijn doopsel. Jezus droeg reeds de zonden van de wereld voordat Hij gekruisigd werd na eerst van Johannes te zijn gedoopt. Dus omdat Jezus alle zonden van de wereld droeg door gedoopt te worden, moest Hij de straf van de wet dragen die zegt dat de loon van de zonden de dood is. Jezus moest aan het Kruis sterven terwijl Hij de zonden van de wereld droeg die Hij op zich had genomen met Zijn doopsel om de mensheid van de zonden te redden.
De mensen die Jezus vastspijkerden toen Hij gekruisigd werd, waren geen Joden, maar het waren Romeinse soldaten. Jezus werd gekruisigd door niet-Joodse soldaten. Toen Hij al Zijn bloed voor het belang van onze zonden vergoot, riep Jezus met zijn laatste adem “Het is volbracht!” Op dat moment scheurde de voorhang van de tempel van boven naar beneden in twee. Bovendien vertelde de Bijbel ons ook dat de aarde beefde, de rotsen spleten en dat de graven geopend werden en vele lichamen van de heiligen die in slaap gevallen waren, herrezen (Mattheus 27:51-52). Toen de centurion en de Romeinse soldaten zagen wat er gebeurde toen Jezus aan het Kruis stierf, getuigden ze, “Waarlijk, Deze was Gods Zoon!” (Mattheus 27:54). God heeft de monden van deze niet-Joodse soldaten laten getuigen, “Jezus was de Zoon van de levende God.”
Degenen die het ware evangelie over de wereld moeten getuigen, zijn niemand minder dan de gelovingen in het evangelie van het water en de Geest. Door dit evangelie van het water en de Geest is iedereen veranderd. Als de mensen de verlossing van de zonden van Jezus ontvangen, veranderen ze geestelijk zonder zich zelfs moeite ervoor te doen, want de Heilige Geest komt in hun hart. En het hart van de wedergeboren rechtvaardigen wordt dagelijks vernieuwd want in Gods Kerk kunnen ze het Woord van het evangelie van het water en de Geest regelmatig horen. Ze zullen het Woord horen, Jezus loven en terwijl ze loven, zullen ze ervaren dat de teksten in hun hart gegraveerd zijn en daarbij dagelijks hun hart vernieuwen. De rechtvaardigen krijgen hun hart constant getransformeerd en zij kunnen zulke tastbare veranderingen in zichzelf voelen.
En wanneer ze de veranderde karakters zien van ons die rechtvaardig zijn geworden, gaan de ongelovigen getuigen : “Zij zijn werkelijk gered. Zij zijn werkelijk Christenen, het volk van God.” Zo is onze verlossing van de zonden ook niet het soort zaligheid dat door onszelf alleen kan worden bewezen. De Romeinse centurion en soldaten getuigden ook van deze waarheid dat Jezus als de Zoon van God de zondaars van de zonden van de wereld had gered toen Hij gekruisigd werd. Op deze manier droeg God zelf getuigenis aan degenen die in de waarheid geloofden dat Jezus ons van al onze zonden gered heeft met het water en het bloed.
 
 

Het evangelie van het water en de Geest dat zelfs de Duivel liet capituleren

 
Het evangelie van het water en de Geest is de zaligheid waar zelfs de Duivel zich bij heeft overgegeven. Toen Jezus zei, “Het is volbracht” tijdens Zijn dood, zal de Duivel gezegd hebben, “Ah! Dit is kwetsend, maar er is niets dat ik kan doen! Hij heeft gelijk. Er zijn geen zonden meer in deze wereld. Iedereen is nu volledig zondeloos zonder enige verwachting! Ik vreet me op van binnen, maar ik kan er niets aan doen!” 
Met andere woorden, de Duivel kon er niets aan doen dan ook deze zaligheid te erkennen die Jezus vervuld had. Maar hij probeert nog steeds degenen te hinderen die de verlossing van de zonden hebben gekregen hun geloofslevens te leven. Degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven dat vervuld is door Jezus, zijn Gods kinderen en zij proberen voor Hem te leven. Maar voor de Duivel kan dit slechts betekenen dat er minder dienaren moeten zijn van hem die verslaafd zijn aan de zonden en dus probeert hij Gods dienaren te voorkomen deze waarheid over de hele wereld te laten verspreiden. 
Als degenen die de verlossing van de zonden hebben ontvangen, het evangelie van het water en de Geest blijven verspreiden, dan zouden er zelfs nog meer mensen zijn die verlost zijn van de zonden. Daarom graaft Satan zijn tanden in de zwakheid van mensen en zal hij niet loslaten, om ze te hinderen zodat zelfs een enkele persoon gedwarsboomd wordt om Jezus te volgen. 
Door de harten van de mensen op te hitsen door ze te vertellen “Doodt Jezus!” liet de Duivel hen Hem ter dood kruisigen. Maar net toen de Duivel dacht dat alles hiermee zou eindigen, riep Jezus uit terwijl Hij gekruisigd werd en stierf: “Het is volbracht!” Satan was hierdoor geschokt. Verre van gedwarsboomd te zijn, had Jezus rechtvaardig de zaligheid vervuld die de mensheid van de zonden en veroordeling verloste door al onze zonden met Zijn doopsel in de Jordaan op Zich te nemen en aan het Kruis te sterven. De Duivel was zich niet bewust van deze wijsheid van God. Hij had gedacht dat alles afgelopen zou zijn als hij gewoon Jezus aan het Kruis doodde, maar dit was niet het geval. Nadat Hij de zonden van de wereld op Zich had genomen door Zijn doopsel, voltooide Jezus de verlossing van de zonden van de zondaars door Zijn lichaam aan het Kruis op te geven en te sterven.
Met de dood van Zijn lichaam heeft Jezus reeds alle lonen van de zonden afbetaald. Als dusdanig kan de zonde niet langer bij de mensen gevonden worden. Waarom? Omdat volgens de wet die verklaart dat de lonen van de zonden de dood moeten zijn, Jezus reeds stierf voor de zondaars. We moeten geloven dat Jezus indirect voor de zondaars kon sterven omdat Hij alle ongerechtigheden van de zondaars op zich nam in de Jordaan. 
“Het is volbracht!” Dat riep Jezus met zijn laatste adem aan het Kruis. Omdat Jezus gestorven is, kan de Duivel niet langer tegen ons zeggen, “Je hebt zonde, nietwaar?” Door de geboorte van Jezus, Zijn doopsel, Zijn dood aan het Kruis, en Zijn bloed en herrijzenis, leed de Duivel een verpletterende nederlaag voor Jezus. Alhoewel de Duivel onze relatie met God heeft vervreemd door ons ten allen tijde te laten zondigen, kon hij uiteindelijk niet vermijden totaal verslagen te worden door de wijsheid van Jezus, de Zoon van God, Zijn reiningen van de zonden en de veroordeling.
Als we in het doopsel van Jezus geloven en in het bloed aan het Kruis, hebben we dan nog steeds zonden? Natuurlijk niet! Zeggen dat we geen zonden hebben, is iets dat niet gewoon gezegd kan worden met het geweten van het vlees. Maar door in het doopsel en het bloed van Jezus te geloven, zijn we nu in staat moedig te verklaren dat we zondeloos zijn. Gelooft u in de waarheid dat Jezus onze zonden op zich nam door gedoopt te worden in de Jordaan, aan het Kruis te sterven voor ons in de plaats en ons daarbij te redden? Door ons geloof in deze waarheid, kunnen we nu zeggen dat we geen zonden hebben. En in feite kan er helemaal geen zonde in ons hart zijn, nog niet eens zoveel als een duit. Daarom verheft ons dankbare hart zich voor God, terwijl we onze dank met geloof geven.
“God, mijn geloof is misschien niet zo geweldig, maar zelfs met een geloof zo klein als een mosterdzaadje, kan ik u mijn dank geven. Ik was iemand die Uw grote liefde niet eens kon dragen, maar U bent nog steeds in mijn hart en dus met mijn geloof in het evangelie van het water en de Geest, houdt ik nu uw liefde in mijn hart. Mijn hart dankt u dagelijks want de Heer woont in mijn hart en is met me. Ik dank u omdat U mij dit hart heeft gegeven.” Zo heeft onze Heer ons ook dankbare harten gegeven. En onze Heer zegent ons dagelijks. 
Dus niet alleen ik, maar ook iedereen die de waarheid van Zijn volmaakte zaligheid hoort en erin gelooft, zal duidelijk geen zonden in zijn hart hebben. Omdat we in de waarheid van het water en de Geest geloven, hebben we de zegen van de zaligheid ontvangen, de zegen dat we Gods eigen kinderen zijn geworden. En God wilt met Zijn hele hart dat we allen realiseren dat er geen manier is om gered te worden van alle zonden zonder in de geboorte van Jezus en Zijn doopsel en bloed te geloven en naar Hem terug te keren en in deze waarheid te geloven.
Handelingen 4:12 verklaart: “En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.” We moeten in Jezus als onze Verlosser geloven. Degenen die hierin geloven hebben dankbare harten die opspringen. We hebben daarom harten die dankbaar zijn aan de Heer. Onze Heer heeft ons zaligheid gegeven en Hij heeft ons ook dankbare harten gegeven. De Heer heeft ons het eeuwige leven gegeven. We kunnen de Heer slechts verheerlijken met onze dank voordat Hij ons deze overvloedige zegens heeft gegeven.
Zelfs als ons geloof zo klein is als een mosterdzaadje, kunnen we gered worden wanneer we met ons hart nog steeds geloven in wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ik smeek u allen zich te realiseren dat er niets anders is dat we kunnen doen voor onze zaligheid dan te geloven, deze zaligheid die God ons gratis heeft gegeven, te kennen en erin te geloven. Omdat de verlossing van de zonden niet door onze eigen inspanningen kan worden verkregen, heeft God eenzijdig al onze zonden Zelf uitgewist en heeft Hij Zijn zaligheid gegeven aan degenen die geloven. Nu hoeven we alleen nog maar deze verlossing van de zonden te ontvangen door geloof.
In Korea bestaat het volgende gezegde: “Als je te veel van krijgertjes houdt, wordt je kaal.” Een soortgelijke Nederlandse zegswijze is, “Voor niets gaat de zon op.” Dat is zeker waar; niets is gratis in het leven. En we neigen ertoe degenen die gaves verwachten te ontvangen zonder er iets voor hoeven te doen, belachelijk te maken. Desalniettemin, wordt de redding en het naar de Hemel gaan behaald door in het evangelie van het water en de Geest te geloven; alles voor niets. Kaalheid door te veel krijgertjes te ontvangen ziet misschien niet uit, maar geestelijke kaalheid om Gods gave te ontvangen, is een zegen voor God. Ik bid dat u zich allen beseft dat God zich verheugt onze zondeloze harten te zien en dat Hij ons daarom in Zijn armen neemt.
We zijn gek op Gods gratis genade. En we kunnen de Heer niet genoeg danken: Onze Heer kwam naar deze aarde, ontving Zijn doopsel door het water, vergoot Zijn bloed aan het Kruis en opende daarbij de poort van de Hemel. Door de voorhang van het Allerheiligdom van boven naar beneden te verscheuren, stelde Hij iedereen die wedergeboren is door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, in staat het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan. U ook moet de Hemel binnengaan door met uw hart in dit evangelie van het water en de Geest te geloven. 
Ik dank onze Heer omdat Hij gedoopt werd, Zijn bloed vergoot, van de dood herrees en voor de genade die de deur van de verlossing van de zonden voor ons heeft geopend.