Search

Studie over de Tabernakel

Het Allerheiligdom

Gerelateerde preken

· Zij die het Allerheiligdom mogen betreden (Exodus 26:31-33)

Zij die het Allerheiligdom mogen betreden(Exodus 26:31-33)
“Daarna zult gij een voorhang maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk zal men dien maken, met cherubim. En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittim hout, met goud overtogen; hun haken zullen van goud zijn; staande op vier zilveren voeten. En gij zult den voorhang onder de haakjes hangen, en gij zult de ark der getuigenis aldaar binnen den voorhang brengen; en deze voorhang zal ulieden een scheiding maken tussen het heilige, en tussen het heilige der heiligen.”
 
 

De materialen van de Tabernakel

 
De Tabernakel was een klein soort tent bedekt met vier soorten dekkleden. Het was gemaakt uit verschillende materialen—de muur was bijvoorbeeld gemaakt uit 48 panelen acaciahout. Elk paneel was 4,5m hoog en 67,5cm breed. Alle panelen waren met goud belegd. 
De dekkleden die terug te vinden waren in de Tabernakel, waren gemaakt uit de volgende materialen: Het eerste dekkleed was gemaakt uit voorhangen van blauwe, purperen en scharlakenrode wol en getwijnd linnen; het tweede dekkleed was van geitenhaar, het derde dekkleed van roodgeverfde rammenvellen en het vierde dekkleed was gemaakt van dassenvellen.
Zoals we reeds onderzocht hebben, waren alle deuren van de Tabernakel geweven uit blauwe, purperen en scharlakenrode wol en getwijnd linnen.
In de kleuren van deze vier soorten garen die gebruikt werden voor de voorhang van het Allerheiligdom liggen de werken van Jezus Christus verscholen die de mensheid van de zonde gered hebben. Omdat deze vier kleuren het licht van de waarheid zijn, dat Jezus Christus ons het geschenk van de verlossing van zonden zou geven, zijn gelovigen er zeer erkentelijk en dankbaar voor. 
 
 
De materialen van de deuren van het Heiligdom en het Allerheiligdom
 
De materialen van de deuren van het Heiligdom en het Allerheiligdom
De materialen van de deuren van het Heiligdom en het Allerheiligdom waren stoffen geweven uit blauwe, purperen en scharlakenrode wol en getwijnd linnen. Alle deuren van de Tabernakel waren gemaakt van deze stoffen. Men kwam voor de voorhang van het Allerheiligdom te staan nadat men door de deur van de Tabernakel was gegaan die naar het Heiligdom leidde. De deur van het Allerheiligdom toont ons dat de Heer onze zonden heeft vergeven aan de hand van Zijn vier diensten die tot uiting komen in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen.
De blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen dat gebruikt werd voor het Heiligdom en het Allerheiligdom zijn een afspiegeling die onthult dat de Messias naar deze aarde zou komen, dat Hij gedoopt zou worden, Zijn bloed zou vergieten en daarmee de werken van de zaligheid zou vervullen. De blauwe draad is de afspiegeling die het doopsel dat Jezus zou ontvangen, manifesteert en de scharlakenrode draad is de afspiegeling van het offer dat Hij zou brengen voor de zonden van de wereld die Hij op zich nam. Opdat onze zonden zouden worden weggewassen, werd onze Heer gedoopt en droeg hij de veroordeling voor de zonden. Dit is waar de voorhang van het Allerheiligdom naar verwijst.
 
 
De vloer van de Tabernakel
 
De Tabernakel was gebouwd op zand, op de grond. De grond verwijst hier naar de harten van de mensen. Dat de vloer van de Tabernakel van zand en grond gemaakt was, vertelt ons dat Jezus naar deze aarde kwam in de gedaante van een mens om de zonden uit onze harten te wissen. Omdat Jezus alle zwakheden van de mensheid ervaren heeft, waste Hij al hun zonden weg met het doopsel dat Hij ontving en met het waardevolle bloed dat Hij aan het Kruis vergoot. Onze Heer kwam naar deze aarde om zijn helder licht van waarheid te laten schijnen op deze wereld en om het eigenlijk probleem van de zonde van de mensheid op te lossen. Jezus is de God van de schepping die het hele universum en alles daarin creëerde, en Hij is het licht van de redding die naar deze aarde kwam om de mensheid van alle vloeken en zonden te verlossen.
 
 
De zuilen van het Allerheiligdom
 
De zuilen van het Allerheiligdom waren gemaakt van vier pilaren uit acaciahout. In de Bijbel staat het nummer vier voor lijden. De zuilen van het Allerheiligdom tonen ons dat de mensen niet kunnen worden gered tenzij ze geloven in het heldere licht van de zaligheid dat zich manifesteert in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen. Met andere woorden: ze manifesteren de gedachte dat we het heldere licht van de zaligheid kunnen ontdekken door te geloven in het evangelie van het water en de Geest dat door God Zelf door Zijn lijden is vervuld.
Iedereen die het Allerheiligdom wenst te betreden en voor God wilt verschijnen, moet in het schitterende evangelie van het water en de Geest geloven, het evangelie van de zaligheid dat God heeft voorbereid. Maar zij die voor God verschijnen zonder in Zijn evangelie te geloven, zullen Zijn vreselijke toorn over zich heen krijgen. Zij die voor God verschijnen, moeten in de heldere waarheid van de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen geloven. Met behulp van het heldere licht van de waarheid moeten we allen naar de meest heilige plaats gaan waar God woont. 
Het evangelie van de verlossing van de zonden uit het Oude Testament is de waarheid van de verlossing die gemanifesteerd is in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol. Het eigenlijke evangelie van de verlossing van de zonden uit het Nieuwe Testament werd vervuld door het doopsel dat Jezus kreeg, het bloed aan het Kruis en Zijn verrijzenis. We kunnen het Allerheiligdom pas betreden wanneer we het geloof bezitten dat vertrouwen heeft in dit heiligste evangelie.
 
 

We moeten geloven in onze redding die blijkt uit de blauwe, purperen en scharlakenrode wol

 
In Hebreeën 11:6 staat: “Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.” God zal eeuwig leven. En opdat wij het eeuwige leven zouden krijgen, heeft Hij ons gezegend door onze zonden kwijt te schelden door ons geloof in Christus die naar deze aarde kwam in de gedaante van een mens, gedoopt en gekruisigd werd, stierf, van de dood herrees en hiermee onze Verlosser werd. De Heer heeft ons gekleed in de heiligheid van absolute perfectie door alle zonden van onze oude zelf weg te wassen met zijn indirecte veroordeling en door onze zielen het geloof te schenken dat vertrouwt in het evangelie van het water en de Geest. 
De Heer maakt het voor ons mogelijk om voor God te verschijnen en tot Hem te bidden door ons te kleden in nieuw leven. Bovendien heeft Hij ons de genade geschonken waardoor we voor God kunnen staan en Hem onze Vader noemen. Al deze dingen zijn God’s geschenken die bij de redding horen die Hij ons heeft gegeven. Door ons deze zaligheid te brengen door de waarheid van de blauwe, purperen en scharlakenrode draad, heeft God ons het geloof gegeven waarmee we gered kunnen worden en voor Hem kunnen staan.
Als u en ik morgen zouden sterven, zijn we er van van overtuigd dat we allemaal naar de Hemel zouden gaan? Laat ons hier even over onze toekomst nadenken. Wanneer mensen sterven, staan ze allemaal voor God’s hemelse gerecht. Dit kan maar één ding betekenen, namelijk dat we het probleem van alle zonden die we op deze aarde begingen, moeten oplossen—hoe kunnen we dit probleem oplossen? Als we blindelings geloven dat Jezus onze Verlosser is, wilt dit dan niet zeggen dat we louter in een simpele religie geloven? 
Er was een periode in mijn leven dat ik niets wist van het evangelie van het water en de Geest en dat ik het probleem van mijn zonden probeerde op te lossen door blindelings te geloven in alleen maar het bloed van het Kruis. Toen geloofde ik hardnekkig dat Jezus gekruisigd en gestorven was voor mensen zoals mezelf, en dat Hij alle problemen van de zonden oploste. Maar door dit te geloven kon ik het probleem van mijn dagelijkse zonden niet oplossen. Erger nog, slechts door te geloven in de zaligheid die getoond wordt in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol werd mijn geest helemaal wedergeboren.
Worden al onze zonden werkelijk uitgewist wanneer we blindelings geloven in Jezus de Verlosser? Het geloof waardoor we voor de heilige God kunnen staan, kan niet gevonden worden door Hem blindelings te geloven maar het wordt gevonden door de waarheid te kennen en er in te geloven. Het doet er niet toe hoe hartstochtelijk we in Jezus de Verlosser geloven, als we niet weten dat de zondaars gered werden door het evangelie van de waarheid met de blauwe, purperen en scharlakenrode wol, dan is het gewoon onmogelijk om de heilige God te ontmoeten. We kunnen de heilige God slechts ontmoeten als we het geloof bezitten dat vertrouwt op het evangelie van het water en de Geest. Welke geloofsmaterialen zijn dan de bouwstenen van de waarheid die het ons mogelijk maken om als de verlosten voor God te staan? Welk evangelie laat ons zo’n geloof hebben? Dit evangelie is niets minder dan het schitterende evangelie van het water en de Geest. 
Onze Heer kwam naar deze aarde, nam de zonden van de wereld op zich door gedoopt te worden van Johannes, werd gekruisigd, vergoot Zijn bloed en herrees van de dood na drie dagen. Hiermee vervulde Hij Zijn volmaakte verlossing van de gelovigen. Onze ziel kan pas schoon zijn van zonden, als we geloven in het doopsel dat Jezus kreeg van Johannes (Matteüs 3:15) en het bloed aan het Kruis (Johannes 19:30). Slechts dan kunnen we het heldere domein van de waarheid betreden. Ons hart zal nooit schoon of wit als sneeuw zijn, tenzij we in Jezus Christus geloven als onze Verlosser die kwam via het schitterende evangelie van het water en de Geest.
Soms klagen we als we naar de zwakheden van ons vlees kijken. Maar dan zijn we God nog steeds dankbaar vanwege het evangelie van het water en de Geest, want de Heer heeft al onze zonden uitgewist met Zijn doopsel en bloed. U en ik zouden nooit heilig kunnen worden op een andere manier en toch zijn we heilig geworden door te geloven in het evangelie van het water en de Geest. Onze Heer heeft ons volmaakt gered van de zonden. Door te geloven in het evangelie van de blauwe en scharlakenrode wol kunnen we het geweldige licht van de waarheid ontdekken dat ons gered heeft van al onze zonden. Met het evangelie van het water en de Geest heeft de Heer ons krachtig en heilig gemaakt.
In Mattheüs 19:24 zei onze Heer: “En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk God’s.” Zij die rijk zijn in gedachten kunnen niet gered worden omdat zij niet geloven dat ze van hun zonden kunnen worden verlost door te geloven in het evangelie van het water en de Geest. Slechts zij die werkelijk arm zijn van geest willen de Hemel graag betreden, God’s hulp vragen, hun eigen rechtvaardigheid weggooien en in de plaats daarvan voor 100% geloven in God’s rechtvaardigheid en slechts zij kunnen het eeuwige leven ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de Geest. Het evangelie van het water en de Geest heeft zijn helder licht van zaligheid laten schijnen zodat het voor ons mogelijk is om de allerheiligste God te ontmoeten. Alleen kunnen we nooit heilig worden, maar wanneer we geloven in het evangelie van het water en de Geest dat we van de Heer gekregen hebben, kunnen we inderdaad heilig worden en het heldere domein van de waarheid betreden.
 
 
We moeten het religieuze en dogmatische geloof opgeven
 
In Johannes 3:3 zei Jezus zelf: “Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk God’s niet zien.” Hierop vroeg Nicodemus: “Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?” (Johannes 3:4) 
Voor hen die niet wedergeboren zijn, lijkt het onmogelijk om slechts door geloof wedergeboren te worden. Soms begrepen zelfs Zijn leerlingen Hem niet, soms twijfelden ze zelfs aan Hem. Daarom zei de Heer op een keer tegen Zijn leerlingen: “Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk” (Mattheüs 19:26). Uiteraard is het onmogelijk voor de mensen om God’s Koninkrijk te betreden met hun religieuze geloof maar het is wél mogelijk om het Koninkrijk binnen te gaan door te geloven in het evangelie van het water en de Geest. Hoewel we onszelf niet heilig kunnen maken, laat God ons Zijn Koninkrijk betreden op voorwaarde dat we geloven dat de Heer naar deze aarde kwam, alle zonden van de wereld op zich nam door Zijn doopsel, gekruisigd werd, van de dood herrees en hiermee het heldere licht van de zaligheid liet schijnen dat al onze zonden voor eeuwig heeft uitgewist.
De waarheid die in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol schuilt, de materialen van de Tabernakel, is op ingewikkelde wijze verwand aan het evangelie van het water en de Geest dat Jezus vervulde in het Nieuwe Testament. Met andere woorden, het evangelie van het water en de Geest is hetzelfde als de waarheid die in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol getoond wordt. De blauwe, purperen en scharlakenrode wol zijn een voorbode van Zijn werkelijke zaligheid, en het evangelie van het water en de Geest is het wezenlijke van deze voorbode. 
Daarom kunnen we de heldere waarheid van de zaligheid ontdekken via het evangelie van het water en de Geest en erin berusten. Er bevindt zich vrede in het schitterende evangelie van het water en de Geest, te vergelijken met een gespeend kind dat vredig speelt, rust en slaapt in de armen van de moeder. Door het meest heilige licht in het evangelie te ontdekken kunnen we de allerheilige God ontmoeten. Door te geloven in het schitterende evangelie van het water en de Geest kunnen we de redding vinden die God ons gegeven heeft. Slechts zij die in God’s zaligheid geloven, kunnen eeuwige rust krijgen. 
Kort gezegd: geloven in het heiligste evangelie van het water en de Geest is het enige geloof waarmee we het Allerheiligdom kunnen betreden. Het geloof in dit schitterende evangelie van het water en de Geest laat ons de verlossing van de zonden als de onze beschouwen. Onze Heer kwam naar deze aarde, en daarmee de waarheid van het evangelie dat al onze zonden in één keer uitwiste door Zijn doopsel en het Kruis. Hij heeft nu de belofte volbracht die Hij ons met de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen heeft gemaakt. Slechts zij die in Jezus hun Verlosser zien en geloven in het evangelie van het water en de Geest, kunnen het eeuwige leven ontvangen en de Hemel betreden.
Als dit evangelie van het water en de Geest 30 jaar geleden gepreekt was, dan zou het inderdaad over de hele wereld verspreid zijn. Maar het is God’s voorzienigheid dat deze waarheid pas in de eindtijd wordt verspreid. Onze Heer zei in de Openbaring dat een ontelbaar aantal mensen van hun zonden gered zal worden in de eindtijd. Hij heeft ook gezegd dat er veel martelaars zullen zijn, en dat er tijdens de verdrukking veel mensen hun geloof zullen demonstreren door op de Heer te vertrouwen en hun martelaarschap te omarmen. Onze Heer heeft zijn aandacht dus op de eindtijd gericht om vele zielen te oogsten. God’s plan is slechts bestemd voor degenen die werkelijk in dit evangelie van de waarheid geloven, slechts zij zullen dan verlost worden van al hun zonden.
Omdat u genoeg geluk had om het evangelie van het water en de Geest in deze tijd te horen, bent u nu gered van al uw zonden. Ik ben God werkelijk dankbaar omdat Hij ons dit evangelie van het water en de Geest geschonken heeft. Wat zou er met ons allemaal gebeurd zijn, als we het evangelie van het water en de Geest nooit hadden gehoord? Maar het is een feit dat zelfs nu niet iedereen het evangelie van het water en de Geest accepteert. Deze waarheid is niet zomaar iets dat gemakkelijk een plekje vindt in het hart van iedereen.
Hoewel we zien dat er veel Christenen in deze wereld zijn, kennen velen van hen het evangelie van het water en de Geest niet of ze geloven er niet in. Hoe kunnen deze mensen die het ware evangelie niet kennen, dan gered worden van hun zonden? Dat is de reden waarom God ons heeft toegestaan het ware evangelie te verkondigen met behulp van Christelijke literatuur. 
Wereldwijd zijn veel mensen die toegeven dat ze het evangelie van het water en de Geest pas leerden kennen nadat ze de evangelieliteratuur die wij verspreiden hadden gelezen. Zij konden allen slechts het bloed aan het Kruis voordat ze dit evangelie van het water en de Geest leerden kennen, maar nu danken ze de Heer omdat ze een beter begrip hebben van het evangelie van het water en de Geest en omdat ze erin geloven. Er zijn ook veel mensen die zeggen dat ze niet wisten dat er zo’n enorme betekenis verborgen lag in het feit dat Jezus van Johannes gedoopt werd. Zij geloven nu in dit evangelie en kunnen God er niet genoeg voor bedanken.
We kunnen zien dat evenals het evangelie van het water en de Geest, de poort van de voorhof van de Tabernakel ook gemaakt was van blauwe, purperen en scharlakenrode wol en getwijnd linnen. Deze vier kleuren zijn hetzelfde als het evangelie van het water en de Geest. Op dezelfde manier is het schitterende evangelie van het water en de Geest ook aanwezig in de deur van het Heiligdom en in de voorhang van het Allerheiligdom. Bovendien was het eerste dekkleed van de Tabernakel ook geweven in dezelfde vier kleuren; blauwe, purperen en scharlakenrode wol en getwijnd linnen. Deze waarheid verwijst naar het doopsel en bloed van Jezus. Daarom riep Jezus Zichzelf uit tot het pad naar het Hemels Koninkrijk. Door naar deze aarde te komen en zondaars te redden met de waarheid van het evangelie van het water en de Geest heeft Hij de gelovigen zondeloos gemaakt.
Het pad naar het Hemels Koninkrijk kan gevonden worden in het geloof in het doopsel en het bloed van Jezus. Met de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen heeft Jezus ons volmaakt van zonde gered. Waar denkt u dat u deze waarheid kunt vinden? Als u gelooft in het doopsel dat Jezus Christus ontving en in het bloed aan het Kruis, dan zult u gered zijn van alle zonden en voor eens en voor altijd het eeuwige leven krijgen.
Wat is dan het verschil tussen het geloof dat op de een of andere manier in Jezus Christus gelooft en het geloof dat precies in het evangelie van het water en de Geest gelooft? De Heer heeft de zondaars nl. van hun ongerechtigheden gered met het evangelie van het water en de Geest en het geloof in dit evangelie staat gelijk aan het juiste geloof in de Heer. Omdat de Heer zondaars met Zijn doopsel en het bloed aan het Kruis heeft gered, is het geloof dat deze Heer de Verlosser is, gelijk aan gered worden van zonden door te geloven in het evangelie van het water en de Geest dat Hij volbracht heeft. Als men slechts in Zijn naam gelooft, betekent dat niet dat men verlost is van de zonden en dat men de Hemel kan binnengaan. 
Integendeel, door nauwkeurig te geloven dat Jezus Christus voor ons is gedoopt door Johannes, Zijn bloed werd vergoten aan het Kruis, Hij alle veroordeling van alle zonden op Zich nam en van de dood herrees, zijn we verlost van onze zonden en kunnen we God’s eigen volk worden. God laat slechts degenen toe in het Koninkrijk van de Hemel die geloven in het heiligste evangelie van het water en de Geest. Maar degenen die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, kunnen het Koninkrijk der Hemel niet betreden omdat zij niet zijn wedergeboren. 
Door te geloven in het evangelie van het schitterende licht van het water en de Geest dat gemanifesteerd is in de Tabernakel, is het voor ons mogelijk om het heiligste geloof te ontvangen terwijl we op deze aarde leven. Hoe kan iemand zeggen dat we niet rechtvaardig zijn geworden wanneer we zo’n geloof belijden, ook al zijn onze daden onvoldoende? Hoe zouden we nog zonden kunnen hebben als we heilig geworden zijn door te geloven in het evangelie van het water en de Geest? Sommige mensen vragen zich af hoe we kunnen zeggen dat we zondeloos zijn terwijl we nog steeds in het lichaam wonen dat onophoudelijk zondigt. 
Maar dit zijn hun eigen vleselijke gedachten. Zij die het evangelie van het water en de Geest kennen en erin geloven, zijn het erover eens dat mensen geen volmaakte lichamen hebben en dat zij daarom niet anders kunnen dan tot hun dood zondigen. Zij geloven echter ook dat ze voor eeuwig verlost zijn van al hun zonden, inclusief hun toekomstige zonden binnen de volmaakte zaligheid van het doopsel van Jezus en Zijn Kruis. 
Dat u en ik zo’n Woord van spiritueel geloof kunnen delen, en dat we het heiligste geloof hebben terwijl we op deze aarde leven, is vanwege het feit dat de Heer ons onze zaligheid heeft gegeven dat getoond wordt in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen. Dit komt omdat de Heer ons het geloof geschonken heeft dat ons laat geloven in het evangelie van het water en de Geest, Zijn gave aan ons. Met ons geloof in de Heer kunnen we een broederschap met elkaar aangaan en ons leven leiden terwijl we de Heer dienen en elkaar liefhebben—dit is waarin ons ware geluk verscholen ligt.
We kunnen God slechts danken voor dit evangelie. Het is zo geweldig dat ik het evangelie van het water en de Geest heb leren kennen en dat ik erin geloof! Toen ik geen idee van Jezus` doopsel had, heeft God door het Woord van waarheid mijn hart het geloof gegeven in dit evangelie van het water en de Geest. Door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, hebben we allen de Hemelse zegens gekregen.
 
 
Omdat ik het ware evangelie in mijn hart draag, preek ik het met ware dankzegging
 
Toen ik de Bijbel aan het lezen was, kwam er een vraag in mijn gedachten: waarom werd Jezus gedoopt? Omdat ik deze vraag maar niet uit mijn gedachten kreeg, probeerde ik een antwoord erop te vinden in de Bijbel, maar niemand kon me daarbij helpen. Daarom was ik zeer geïnteresseerd in dit onderwerp toen ik het evangelie van het water en de Geest leerde kennen. 
Ik las de passage uit Mattheüs 3:13-17 vaak, vooral toen Jezus vlak voor de doop tegen Johannes zei: “Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen,” maar ik kon nooit de ware betekenis hiervan achterhalen. Dus vroeg ik vaak aan anderen waarom Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan was gedoopt, maar ik kreeg nooit een echt bevredigend antwoord. Desalniettemin heeft God het me mogelijk gemaakt het doel te beseffen van het doopsel dat Jezus kreeg van Johannes. Dit was een spirituele revolutie voor mij, alsof een blinde zijn zicht terugkreeg. Dus nadat ik de betekenis van Mattheüs 3:13-17 kende, ging ik de waarheid die me van mijn zonden heeft gered en die in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol verborgen ligt, beseffen. 
Voordat ik deze waarheid begreep, geloofde ik slechts dat het bloed aan het Kruis mijn zaligheid was maar in werkelijkheid was ik nog vol van zonde en dus nog steeds een zondaar. Toen geloofde ik dat ik door het bloed van Jezus slechts verlost kon worden van mijn erfzonde en dat mijn huidige zonden nog steeds in mijn hart bleven. Ik kende het geloof niet dat iemand totaal vrij van zonden maakt—dit wil zeggen ik was volledig blind voor het doopsel dat Jezus kreeg van Johannes. God heeft mijn hart echter verlicht met het schitterende licht van de verlossing van de zonden, net zoals in een donkere kamer waar het licht wordt aangedaan. “Ah, het doopsel dat Jezus van Johannes kreeg, is nauw verbonden met de handoplegging van het offersysteem van het Oude Testament! Dus dit is wat het evangelie van het water en de Geest is!” 
Maar wat houdt dit dan in? Verbaasd over mijn inzicht begon er zich een grote onrust in mijn hart te nestelen: als geen ander evangelie dan dit evangelie van het water en de Geest het enige ware evangelie is, wat zal er dan met deze wereld gebeuren? Ik had gedacht dat het evangelische geloof steeds bijbels onderbouwd was. Maar nu heb ik me gerealiseerd dat alle evangelies buiten het evangelie van het water en de Geest valse evangelies zijn en dat die van Satan komen. 
Vanaf dat moment heb ik dus slechts geloofd en gepreekt dat er geen ander waar evangelie is dan het evangelie van het water en de Geest. Sommigen hebben me hiervoor bekritiseerd. God heeft mij, een man met vele tekortkomingen, ook getoond dat de waarheid van de zaligheid verborgen ligt in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol, en Hij heeft me ook laten geloven en preken dat deze waarheid het ware evangelie is. Er zijn veel gelijkwaardige evangelies in deze wereld, maar er is maar één het ware evangelie. Dit is dan ook de reden waarom ik besloten heb het evangelie van het water en de Geest te verspreiden over de hele wereld.
Als ik denk aan hoe ik de waarheid van de verlossing van de zonden begon te preken, en het heiligste evangelie van het water en de Geest leerde kennen, ging geloven en het begon te verspreiden, dàn pas besef ik hoe geweldig gezegend ik door God ben. Het enigste wat ik deed was geloven dat Jezus de zonden van deze wereld op zich nam door gedoopt te worden van Johannes en dat Hij Zijn bloed vergoot aan het Kruis en dat daarmee al mijn zonden verdwenen zijn! Het evangelie van het water en de Geest is de echte waarheid, en ik dank de Heer dat Hij me dit evangelie heeft gegeven. Ik ben inderdaad enorm gezegend door God. Iedereen die ook in het evangelie van het water en de Geest gelooft, is ook zo gezegend.
Ik geloof dat al deze dingen zegens zijn die God me heeft gegeven. Zoals de Apostel Paules zei: “Doch door de genade God’s ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest” (1 Korinthiërs 15:10). Ik kan niet anders dan Zijn genade prijzen die Hij mij gegeven heeft. In alle eerlijkheid, als het niet in God’s Kerk zou zijn, waar zou u het evangelie van de waarheid dat verscholen ligt in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol dan gehoord kunnen hebben? Het hart van iedereen die het Woord van de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen hoort en erin gelooft, zal gezuiverd worden. Wat denken degenen dan die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven? De waarheid van het water en de Geest is voor hen alleen maar vermoeiend.
Gelooft u in de blauwe en scharlakenrode wol van de deur van het Allerheiligdom? Wanneer u van dit Woord hoort, denk dan niet onmiddellijk dat u het allemaal al weet, maar ga na of de waarheid werkelijk gevonden kan worden in uw hart. Met andere woorden: u moet deel zijn van degenen die geloven in het evangelie van het water en de Geest, volgens het Woord van de Geschriften. Indien u in Gods Kerk kunt komen, het Woord van God kunt horen en het voorrecht heeft de Hemel binnen te gaan, zult u gelukkig en gezegd zijn. 
Maar als dit niet het geval is, als u niet in staat bent het evangelie van het water en de Geest te kennen, het ware geloof te bezitten en de Hemel te binnen te gaan, welk voordeel zou u dan kunnen halen uit het horen van wereldse en banale menselijke verhalen? Als het evangelie waarin u gelooft, verschilt van het evangelie van het water en de Geest, hoe kan uw ziel dan enige vatbaarheid hebben voor de Heer? God’s Woord en uw geloof moeten exact hetzelfde zijn, evenals het geloof van de Apostel Paulus en ons geloof hetzelfde zijn. Het evangelie van het water en de Geest waar Petrus in geloofde, is ook hetzelfde evangelie waarin wij geloven (1 Petrus 3:21).
Ik ben God zo dankbaar dat Hij ons in deze eindtijd in het ware evangelie van het water en de Geest laat geloven. En als u de waarheid van het evangelie van het water en de Geest in onze boeken tegenkomt, en het met anderen deelt, zullen ook zij verlost worden van de zonden en God in hun vreugde danken. We moeten ons ervan vergewissen dat alle patronen en werktuigen van de Tabernakel ons een gedetailleerd beeld van de Heer van de zaligheid geven die al onze zonden heeft uitgewist en we moeten God danken voor deze waarheid.
Wij zijn gezegend dat we gered zijn en de Hemel binnen mogen als we geloven in de waarheid die in de deur van het Allerheiligdom verscholen ligt. Meer nog, God heeft ons de waarheid van de vergeving van de zonden die gemaakt is uit de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen over de hele wereld laten verspreiden. God heeft dit werk aan ons toevertrouwd. Vanuit onze respectievelijke werkgebieden zijn we getrouw aan de werken die we allen gekregen hebben, en God zegent ons voor deze toewijding. 
Ik dank God. Ik eer Hem met mijn geloof, ik geloof in het evangelie van het water en de Geest dat verscholen ligt in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen dat gebruikt werd voor de poort van de voorhof van de Tabernakel. Hier werden dezelfde vier kleuren gebruikt als voor de deur van het Allerheiligdom. Nu, ik hoop oprecht dat u allen tot de groep mensen behoort die door het geloof gered werden van alle zonden en dat u het Allerheiligdom mag betreden, daar waar God voor eeuwig vertoeft. Is uw geloof ook stevig gebaseerd op deze waarheid?