Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Wody i Ducha

[Nederlands-English] BENT U WERKELIJK WEDERGEBOREN UIT HET WATER EN DE GEEST?-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT?
  • ISBN978-89-282-2979-6
  • Strony865

Niderlandzki-Angielski 1

[Nederlands-English] BENT U WERKELIJK WEDERGEBOREN UIT HET WATER EN DE GEEST?-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT?

Rev. Paul C. Jong

INHOUD
 
Deel Eén — Preken
1. Wij Moeten Eerst Onze Zonden kennen om Verlost te worden (Markus 7:8-9, 20-23)
2. Menselijke Wezens zijn Geboren Zondaars (Markus 7:20-23)
3. Als We Dingen volgens de Wet Doen, Kan Ons Dat Redden? (Lukas 10:25-30)
4. De Eeuwige Verlossing (Johannes 8:1-12)
5. Het Doopsel van Jezus en de Verzoening van Zonden (Mattheüs 3:13-17) 
6. Jezus Christus Kwam door het Water, het Bloed en de Geest (1 Johannes 5:1-12)
7. Het Doopsel van Jezus is het Tegenbeeld van de Zaligmaking voor Zondaars (1 Petrus 3:20- 22) 
8. Het Evangelie van de Overvloedige Verzoening (Johannes 13:1-17)
 
Deel Twee — Appendix
1. Aanvullende Uitleg
2. Vragen & Antwoorden
 
(Dutch) 
Het hoofdonderwerp van deze titel is “wedergeboren worden uit het water en de Geest.” Het heeft de originaliteit over het onderwerp. Met andere woorden, dit boek vertelt ons duidelijk wat wedergeboren worden is en hoe we wedergeboren kunnen worden uit het water en de Geest in strikte overeenstemming met de Bijbel. Het water symboliseert het doopsel van Jezus in de Jordaan en de Bijbel zegt dat al onze zonden aan Jezus werden doorgegeven toen Hij gedoopt werd door Johannes de Doper. Johannes de Doper was de vertegenwoordiger van de hele mensheid en een afstammeling van Aaron de Hogepriester. Aaron legde zijn handen op het hoofd van de zondebok en gaf er op de Grote Verzoendag alle jaarlijkse zonden van de Israëlieten aan door. Het is een tegenbeeld van de goede dingen die komen gaan. Het doopsel van Jezus is het tegenbeeld van het opleggen van handen. 
Jesus werd gedoopt in de vorm van het opleggen van handen in de Jordaan. Dus nam Hij alle zonden van de wereld weg door Zijn doopsel en werd gekruisigd om voor de zonden te betalen. Maar de meeste christenen weten niet waarom Jesus door Johannes de Doper in de Jordaan werd gedoopt. Jezus’ doopsel is het sleutelwoord van dit boek en het onmisbare deel van het evangelie van het water en de Geest. We kunnen alleen wedergeboren worden door in het doopsel van Jezus en Zijn Kruis te geloven.
 
(English) 
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands.
Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
Dutch 2: KEER TERUG NAAR HET EVANGELIE VAN HET WATER EN DE GEEST
 
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook
 
AudioBook

Książki związane z tym tematem