Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Wody i Ducha

[Монгол хэл-English] ЧИ ҮНЭХЭЭР УС, СҮНСЭЭС ДАХИН ТӨРСӨН ҮҮ? [Шинэчлэн Засварласан Хэвлэл]-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? [New Revised Edition]
  • ISBN9788928229116
  • Strony861

Mongolski-Angielski 1

[Монгол хэл-English] ЧИ ҮНЭХЭЭР УС, СҮНСЭЭС ДАХИН ТӨРСӨН ҮҮ? [Шинэчлэн Засварласан Хэвлэл]-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? [New Revised Edition]

Rev. Paul C. Jong

АГУУЛГА
 
Нэгдүгээр хэсэг—Сургаалууд
1. Бид аврал хүртэхийн тулд эхлээд өөрийн нүглийг мэдэх шаардлагатай (Марk 7:8-9,20-23) 
2. Хүн төрөлхтөн нүгэлтэн болж төрдөг (Марk 7:20-23) 
3. Хэрэв бид аливаа зүйлийг Моcейн хуулийн дагуу хийвэл энэ нь биднийг аварч чадах уу? (Лук 10:25-30) 
4. Мөнхийн Аврал (Иохан 8:1-12) 
5. Есүсийн Баптисм ба Нүглийн Цагаатгал (Матай 3:13-17) 
6. Есүс Христ Ус, Цус ба Сүнсээр Ирсэн (1 Иохан 5:1-12) 
7. Есүсийн баптисм бол нүгэлтнүүдийн авралын эсрэг төрөл юм (1 Петр 3:20-22) 
8. Арвин Цагаатгалын Сайн мэдээ (Иохан 13:1-17) 
 
Хоёрдугаар хэсэг—Хавсралт
1. Нэмэлт тайлбар 
2. Асуулт ба Хариулт 
 
(Mongolian)
Энэ гарчгийн гол сэдэв нь "Ус ба Сүнсээс дахин төрөх" юм. Энэ нь тухайн сэдвээр өвөрмөц шинж чанартай байдаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ номонд дахин төрөх гэж юу болох, Библийн хатуу дагуу ус болон Сүнсээс хэрхэн дахин төрөх талаар тодорхой өгүүлдэг. Ус нь Есүсийн Иордан дахь баптисмыг бэлэгддэг бөгөөд Библид бидний бүх гэм нүгэл Есүсийг Баптист Иохан баптисм хүртэх үед түүнд шилжүүлсэн гэж бичсэн байдаг. Иохан бол бүх хүн төрөлхтний төлөөлөгч бөгөөд Тэргүүн тахилч Аароны үр удам байв. Аарон ямааны толгой дээр гараа тавиад, Цагаатгалын өдөр Израилийн хөвгүүдийн жилийн бүх нүглийг түүн дээр шилжүүлэв. Энэ нь ирэх сайн сайхны сүүдэр юм. Есүсийн баптисм бол гар тавихын эсрэг төрөл юм. Есүс Иорданы дэргэд гар тавих хэлбэрээр баптисм хүртсэн. Тиймээс Тэр баптисм хүртсэнээрээ дэлхийн бүх нүглийг авч, нүглийн төлөөсийг төлөхийн тулд цовдлогдсон. Гэвч ихэнх Христэд итгэгчид Есүсийг Иордан дахь Баптист Иохан яагаад баптисм хүртсэнийг мэддэггүй. Есүсийн баптисм бол энэ номын түлхүүр үг бөгөөд Ус ба Сүнсний сайн мэдээний зайлшгүй хэсэг юм. Бид Есүсийн баптисм болон Түүний загалмайд итгэснээр л дахин төрөх боломжтой.
 
(English)
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron, the High Priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands. Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book and the indispensable part of the Gospel of the Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
Mongolian 2: УС БА СҮНСНИЙ САЙН МЭДЭЭ РҮҮ БУЦАХ НЬ
 
УС БА СҮНСНИЙ САЙН МЭДЭЭ РҮҮ БУЦАХ НЬ
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook
 
AudioBook

Książki związane z tym tematem