Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 4-1] Popatrzcie na Jezusa, Który Siedzi na Bożym Tronie (Księga Objawienia 4:1-11)

Popatrzcie na Jezusa, Który Siedzi na Bożym Tronie

(Księga Objawienia 4:1-11)
„Potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha. A oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. A Ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a dokoła tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Wokoło tronu były dwadzieścia cztery trony. Na tronach widziałem siedzących dwudziestu czterech starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się siedem ognistych pochodni, które są siedmioma Duchami Boga. Przed tronem było też morze szklane podobne do kryształu. A pośrodku tronu i wokoło tronu były cztery stworzenia pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsze stworzenie podobne było do lwa, drugie stworzenie podobne do cielca, trzecie stworzenie miało twarz jakby ludzką, a czwarte stworzenie podobne było do lecącego orła. Każde zaś z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: 
Święty, święty, święty, 
Pan Bóg Wszechmogący, 
Ten, który był i który jest, i który ma przyjść. 
A gdy stworzenia oddawały chwałę i cześć, i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków; Upadło dwudziestu czterech starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc: 
Godzien jesteś, Panie, 
wziąć chwałę i cześć, i moc, 
ponieważ Ty stworzyłeś wszystko 
i z Twojej woli trwa i zostało stworzone”.
 


Wyjaśnienie


Werset 1: „Potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem”.
Brama Nieba była wcześniej zamknięta. Ale ta brama została otwarta, gdy Jezus uwolnił grzeszników od ich nieprawości, poprzez przyjście na tę ziemię, przyjęcie chrztu od Jana, śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie. Za pośrednictwem Swoich aniołów Bóg objawił apostołowi Janowi, co w czasach ostatecznych czeka świat.

Werset 2: „I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha. A oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział”.
Jan zobaczył przez otwartą bramę nieba, że jest tam przygotowany inny tron i że tym, który na nim siedział, był Jezus Chrystus. Wokół tronu znajdowały się cztery stworzenia, 24 starszych i siedem Duchów Boga.
Pan otrzymał od Ojca tron Boży za dopełnienie Swego dzieła zbawienia grzeszników od grzechów świata. Przebywając na tej ziemi, Pan wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i uwolnił wszystkich grzeszników od ich nieprawości, umierając na Krzyżu i zmartwychwstając. Właśnie dlatego Bóg Ojciec zezwolił na ten tron w niebie dla Swojego Syna.
Istnieje tendencja do postrzegania Jezusa w nieco ograniczonym zakresie, uznaje się Go jako Syna Bożego i Zbawiciela, ale nic więcej. Ale Jezus Chrystus zasiada teraz na tronie Boga jako suwerenny Król, który panuje nad Niebem.
Nie oznacza to oczywiście, że Jezus walczył przeciwko Ojcu o Jego tron. Tron Boga Ojca wciąż tam jest. Pozwolił na kolejny tron w niebie dla Swojego Syna, koronując Go na Króla Niebios i ustanawiając Go Sędzią wszystkich, którzy sprzeciwiają się Bogu. Ojciec wywyższył Jezusa Chrystusa ponad wszystkich w niebie i na ziemi jako Boga. Jezus Chrystus jest teraz Bogiem równym Ojcu. Dlatego musimy czcić i wielbić Jezusa, który jest naszym Zbawicielem i Bogiem.
 
Werset 3: „A Ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a dokoła tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu”.
Ten werset opisuje chwałę Boga zasiadającego na nowym tronie.

Werset 4: „Wokoło tronu były dwadzieścia cztery trony. Na tronach widziałem siedzących dwudziestu czterech starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony”.
Wokół tronu Jezusa Chrystusa, naszego Boga, siedzieli Jego słudzy. Mówi się tutaj, że tron Boży był otoczony 24 innymi tronami i że na tych tronach siedziało 24 starszych ze złotymi koronami na głowach. To było wielkie błogosławieństwo Boże dla tych starszych, którzy zasiedli na 24 tronach. Ci starsi to ci, którzy na tej ziemi pracowali i ponieśli śmierć męczeńską dla Królestwa Pańskiego. To Słowo mówi nam, że Królestwo Niebieskie stało się teraz Królestwem naszego Pana Boga, które będzie istniało wiecznie pod Jego panowaniem.
 
Werset 5: „Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się siedem ognistych pochodni, które są siedmioma Duchami Boga”.
Bóg jest Tym, który stwarza i panuje nad wszystkimi duchami.

Werset 6: „Przed tronem było też morze szklane podobne do kryształu. A pośrodku tronu i wokoło tronu były cztery stworzenia pełne oczu z przodu i z tyłu”.
Cztery stworzenia są, wraz z 24 starszymi, sługami Królestwa Bożego. Zawsze szukają woli Boga i wychwalają Jego świętość i chwałę. I to oni w posłuszeństwie wykonują wolę Bożą.

Werset 7: „Pierwsze stworzenie podobne było do lwa, drugie stworzenie podobne do cielca, trzecie stworzenie miało twarz jakby ludzką, a czwarte stworzenie podobne było do lecącego orła”.
Cztery stworzenia są sługami Bożymi oddanymi różnym zadaniom powierzonym każdemu, który wiernie służy wszystkim Jego celom.
 
Werset 8: „Każde zaś z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: Święty, święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący, Ten, który był i który jest, i który ma przyjść”.
Tak jak Bóg nie śpi, cztery stworzenia również zawsze czuwają u Jego boku, nieustannie wychwalając Go za Jego chwałę i świętość. Wychwalają świętość Boga, który stał się Barankiem i Jego wszechmocną moc. Chwalą Boga jako Tego, który był, jest i ma przyjść. Tym, który jest przez nich wychwalany, jest Bóg Ojciec i Jezus Chrystus, który jest Bogiem.  
 
Werset 9: „A gdy stworzenia oddawały chwałę i cześć, i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków”.
W ten sposób słudzy Boży oddają chwałę, cześć i dziękczynienie Temu, który zasiada na tronie na wieki wieków.

Werset 10: „Upadło dwudziestu czterech starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc:”
Kiedy cztery stworzenia wielbiły Boga, starsi zasiadający na 24 tronach, wychwalali Go również, rzucając swoje korony przed Nim: „Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć, i moc”.

Werset 11: „Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z twojej woli trwa i zostało stworzone”.
Chwała, jaką 24 starszych oddali Bogu, pochodziła z ich wiary, że Bóg jest godzien przyjąć wszelką chwałę, cześć i moc, ponieważ stworzył wszystko i wszystko przez Niego istnieje.