Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 22-1] Nowe Niebo i Nowa Ziemia, Gdzie Płynie Woda Życia (Księga Objawienia Jana 22:1-21)

Nowe Niebo i Nowa Ziemia, Gdzie Płynie Woda Życia

(Księga Objawienia Jana 22:1-21)
„I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już żadnego przekleństwa. Lecz będzie w nim tron Boga i Baranka, a Jego słudzy będą Mu służyć. I będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach. I nocy tam nie będzie, i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków. I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał Swego anioła, aby pokazać Swym sługom, co ma się stać wkrótce. Oto przyjdę wkrótce: Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi. A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon. Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami, i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon. Potem powiedział do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski. Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca. A oto przyjdę wkrótce, a Moja zapłata jest ze Mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec, Pierwszy i Ostatni. Błogosławieni, którzy wypełniają Jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo. Ja, Jezus, posłałem Mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem Korzeniem i Potomkiem Dawida, Jasną Gwiazdą Poranną. A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. Tak mówi Ten, który zaświadcza o tym: Zaprawdę, przyjdę wkrótce. Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu! Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen”
 


Wyjaśnienie


Werset 1: „I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka”.
Tutaj napisano, że Janowi pokazano „czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ”. Słowo woda jest używane na tym świecie jako synonim życia. Ten werset mówi nam, że ta woda życia płynie w Nowym Niebie i Ziemi, gdzie święci będą żyć wiecznie. Wypływająca z tronu Baranka rzeka wody życia nawilża Królestwo Niebieskie i odnawia wszystko. We frazie „tron Baranka” „Baranek” odnosi się do Jezusa Chrystusa, który na tej ziemi zbawił ludzkość ewangelią wody i Ducha.
W Nowym Niebie i Ziemi, które Bóg da Swoim świętym, płynie woda życia. Ponieważ ten ogród jest tak przejrzysty i czysty jak piękny akwarelowy obraz, można go opisać tylko jako fantastyczny. Woda życia, którą dał nam Bóg, nie jest zwykłą rzeką, lecz jest wodą, która ożywia wszystkie żyjące tam istoty. W związku z tym, życie rozkwita we wszystkim, co ma kontakt z tą rzeką życia. Święci, którzy mają żyć nad rzeką tej wody życia, będą pić tę wodę, cieszyć się życiem wiecznym i żyć wiecznie.
Rzeka wody żywej wypływa z tronu Boga i Baranka. Święci nie mogą nie chwalić łaski Boga i Baranka w nowym Królestwie Niebieskim, ponieważ Bóg obdarzył ich łaską życia. Jestem wdzięczny, że cała łaska tego nowego życia wypływa z tronu Pana.

Werset 2: „A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów”.
Parada cudownych błogosławieństw Pana dla Jego świętych w Niebie trwa nadal, gdyż Słowo mówi nam tutaj, że Pan da nam drzewo życia po obu stronach rzeki i pozwoli nam jeść z jego owoców. Drzewo życia, które przynosi dwanaście rodzajów owoców, wydaje co miesiąc nowe owoce, przynosząc siłę nowego życia. Słowo mówi tutaj również, że jego liście służą do uzdrawiania narodów.
Ponieważ łaska, którą Pan obdarzył Swoich świętych, jest tak ogromna i wdzięczna, wszystko, co po prostu możemy zrobić, to chwalić Jego i Boga Ojca. Otóż, wszystko, co święci powinni robić, to nie próbować samodzielnie zrobić coś wartościowego dla Pana, lecz raczej wychwalać Pana swoim wdzięcznym sercem za danie im Nowego Nieba i Ziemi oraz nowego życia. Wychwalam Pana za to, że sprawił, że serca świętych mogą krzyczeć: „Dziękuję Ci, Panie! Alleluja!”.

Werset 3: „I nie będzie już żadnego przekleństwa. Lecz będzie w nim tron Boga i Baranka, a Jego słudzy będą Mu służyć”.
Świętym żyjącym w Królestwie Niebieskim Bóg dał błogosławieństwo eliminacji przekleństwa na zawsze. To, że tron Boga i Baranka jest pośród świętych, pokazuje nam, że święci, którzy żyją w Królestwie Niebieskim, umieszczają Baranka w centrum swoich serc. Dlatego serca świętych są zawsze przepełnione pięknem i prawdą, a ich życie jest pełne radości.
Z wyrażenia „Jego słudzy będą Mu służyć”, widzimy, że święci żyjący w Królestwie Niebieskim są odziani w chwałę służenia Panu bardzo blisko Niego. Królestwo Niebieskie, w którym mieszka nasz Pan, jest królestwem najpiękniejszym i najwspanialszym. 
W związku z tym Jego słudzy, którzy służą Mu tuż obok Pana, mogą z bliska cieszyć się całą Jego chwałą. To mówi nam, że także w Królestwie Niebieskim będą słudzy Pańscy. Słowo sługa jest słowem, które symbolizuje pokorę, ale słudzy, którzy mogą służyć naszemu chwalebnemu Panu blisko Niego, są również najbardziej błogosławieni w Królestwie Niebieskim, ponieważ są ubrani w tak niewyobrażalnie wielki blask. Ci, którzy zostali sługami Pana w Królestwie Niebieskim i na tej ziemi, są również tymi, którzy będą ubrani w całą chwałę Nieba i którzy są najszczęśliwsi ze wszystkich.

Werset 4: „I będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach”.
Do kogo należą wszyscy święci i słudzy Pańscy? Należą do Pana. Są ludem Pana i dziećmi Bożymi. Dlatego ci, którzy służą Panu w Królestwie Niebieskim, mają imię Pańskie wypisane na czołach. Pan zawsze ich chroni i błogosławi, ponieważ stali się Jego. To, że święci stali się Jego, oznacza, że zostali przyodziani w jedną z najszczęśliwszych i najwspanialszych wspaniałości. Ci, którzy wstydzą się bycia Jego i sługami Pana, to ci, którzy nie znają Jego wspaniałości i nigdy nie mogą zostać obywatelami Nieba.
Na czołach świętych mieszkających w Niebie wypisane jest imię Pana. To jest błogosławieństwo udzielone przez Pana. Odtąd święci stali się Jego. W związku z tym nawet Szatan nie może skrzywdzić świętych, którzy stali się Pana. Święci i Pan mają żyć wiecznie w całej okazałości Nieba. To, że święci codziennie będą widzieli chwalebną twarz Pana, oznacza, że będą żyć w Jego miłości i cudownych błogosławieństwach na wieki wieków.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której święci powinni wiedzieć: razem z Panem Jezusem będzie z nimi Bóg Ojciec i Duch Święty jako ich rodzina. Nie wolno nam zapominać, że w Królestwie Niebieskim Bóg Ojciec, Jego Syn Jezus, Duch Święty, święci, aniołowie i wszystkie rzeczy będą żyć razem w doskonałym pokoju jako jedna rodzina. Chwalę Pana za to, że uczynił nas Swoimi.

Werset 5: „I nocy tam nie będzie, i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków”.
Jak mówi nam tutaj Biblia, święci będą panować z Panem w Nowym Niebem i Ziemi. Ci, którzy zostali Jego świętymi, wierząc w ewangelię wody i Ducha, otrzymali zbawienie, które umożliwi im panowanie w Niebie z Panem i wieczne życie w Jego bogactwie, wspaniałości i władzy. Po raz kolejny jesteśmy zachwyceni tą ewangelią, i tym jaką mamy ewangelię o zdumiewającej mocy i błogosławieństwie!
Chwalę naszego w Trójcy Jedynego Boga za wszystkie te błogosławieństwa i chwałę. Święci, którzy na tej ziemi uwierzyli w ewangelię wody i Ducha, będą panować w Królestwie Niebieskim. Jak cudowne jest to błogosławieństwo! Nie możemy nie chwalić Pana. Najbardziej słuszne i właściwe jest, abyśmy tak wielbili Boga.
W Nowym Niebie i Ziemi, gdzie mieszkają święci, nie potrzeba lamp, żarówek ani słońca. Dlaczego? Ponieważ sam Bóg stał się światłem Nowego Nieba i Ziemi i nie będzie tam nocy. Bóg pozwolił świętym królować tam na zawsze jako Jego dzieci. To błogosławieństwo ponownie przypomina nam, jak wielka jest łaska, jaką święci otrzymali od Pana.
My, święci, musimy uświadomić sobie, jak wielkie są błogosławieństwa Nieba, które otrzymaliśmy po naszym zbawieniu. Łaska, którą nasz Pan obdarzył Swoich świętych, jest wyższa i większa niż nieboskłon. Święci nie mogą pozwolić, aby ominęło ich to cudowne błogosławieństwo, które dał im Pan. Święci mogą tylko wiecznie dziękować i chwalić Pana za Jego wielkość, chwałę i błogosławieństwo, jakim ich obdarzył, i żyć wiecznie w bogactwie i wspaniałości. Amen! Alleluja! Chwalę naszego Boga!

Werset 6: „I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał Swego anioła, aby pokazać Swym sługom, co ma się stać wkrótce”.
„Te słowa są wiarygodne i prawdziwe”. Pan z pewnością spełni wszystkie Swoje obietnice, które objawił świętym przez Księgę Objawienia. Dlatego nasz Pan powiedział wszystko wcześniej wszystkim Swoim świętym, przemawiając jako Duch Święty przez sług Bożych. Jakie jest najbardziej błogosławione Słowo w Apokalipsie? W Objawieniu jest wiele błogosławionych słów, ale najbardziej błogosławionym Słowem jest to, że Bóg pozwoli świętym panować z Panem w Nowym Niebie i Ziemi oraz żyć w mocy i chwale.
Ponieważ Bóg z pewnością wkrótce dokona tego dzieła, święci nigdy nie mogą pozwolić, aby ich wiara się rozpadła lub wpadła w pułapkę rozpaczy. Święci muszą przezwyciężyć wszystkie próby i uciski swoją wiarą i nadzieją. Nasz Pan z pewnością spełni wszystkie Swoje proroctwa i obietnice dane świętym i Kościołowi Bożemu. Nasz Pan wysłał Swoje sługi na tę ziemię i sprawił, że wypowiadali Słowa proroctwa, aby mógł powiedzieć Swoim świętym i Kościołowi o wszystkich tych błogosławieństwach.

Werset 7: „Oto przyjdę wkrótce: Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi”
Ponieważ Słowa proroctwa tej Księgi Objawienia mówią nam o przyszłym męczeństwie świętych, ujawniają nam, że nadejdzie czas, kiedy święci będą prześladowani przez Antychrysta i będą musieli bronić swojej wiary aż do śmierci. Ponieważ taka jest wola Boga, święci muszą przyjąć męczeństwo. Będą wtedy uczestniczyć w swoim zmartwychwstaniu i pochwyceniu, będą panować w Królestwie Chrystusa przez tysiąc lat, a następnie będą żyć w Nowym Niebie i Ziemi na zawsze. W związku z tym święci muszą ufać całemu Słowu Bożemu, które wypowiedział do nich nasz Pan, i zachowywać wiarę. Najbardziej błogosławieni w czasach ostatecznych są ci, którzy wierzą w Słowo naszego Pana i żyją w wierze.
Bóg powiedział Swoim świętym, że przyjdzie wkrótce. Pan przyjdzie do nas bez dalszej zwłoki. Aby wypełnić wszystkie błogosławieństwa Boże wypływające ze Słowa wody i Ducha, Słowa, które przynosi świętym zbawienie od grzechu, nasz Pan wkrótce przyjdzie na tę ziemię.
Po otrzymaniu zbawienia święci muszą trzymać się Słowa obiecanych im błogosławieństw Pana i zachowywać wiarę. Jeśli ich serca kiedykolwiek stracą wiarę w Słowo Pana, stracą wszystko i dlatego muszą bronić swojej wiary w Słowo Pana. Innymi słowy, Bóg mówi świętym, aby zachowali wiarę w Pana.

Werset 8: „A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon”.
To prorocy i święci szerzą proroctwo Słowa Bożego. Dlatego musimy chwalić Boga, który działa tak, jak im powiedział, i tylko Jemu oddawać cześć. Czasami niektórzy ludzie próbują wznieść się wysoko jak Bóg i chcą być tak traktowani. Robią to, ponieważ są albo oszustami, albo fałszywymi prorokami. Tylko Bóg jest godzien otrzymać wszelką cześć, uwielbienie, chwałę i służbę.

Werset 9: „Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami, i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon”.
Co musimy zrobić, aby zostać prawdziwymi prorokami Boga? Najpierw musimy uwierzyć w tajemnicę ewangelii wody i Ducha, daną przez Pana. Staniemy się wówczas ludem Bożym, świętymi oraz braćmi i siostrami dla siebie nawzajem. Dopiero po tym Bóg może obłożyć nas Swoimi dziełami. Ci, którzy zostali sługami Pana, muszą również wierzyć w Jego Słowo i zachowywać je swoją wiarą. To są ci, którzy oddają Bogu całą chwałę, zamiast zachować ją dla siebie. Nasz Pan jest godzien przyjąć wszelką cześć i chwałę od każdego na tym świecie. Alleluja! 

Werset 10: „Potem powiedział do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski”.
Nie wolno ukrywać Słowa obietnicy zapisanego w Apokalipsie. Ponieważ ma się wkrótce wypełnić, trzeba o tym wszystkim świadczyć. Amen! Wszyscy wierzmy w Słowo proroctwa z Księgi Objawienia i głośmy je.

Werset 11: „Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca”.
Kiedy zbliża się dzień powrotu Pana, On pozwoli tym, którzy podążają za grzechem, nadal podążać za grzechem, tym, którzy są święci, aby nadal się uświęcali, a tym, którzy są plugawi, aby nadal się plugawili. Kiedy nadejdą czasy ostateczne, ci, których serca stały się bezgrzeszne dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha Pana, będą nadal służyć ewangelii na tej ziemi, a ci, którzy zachowali swoją świętość daną przez Pana i żyli z wiarą, nadal będą tak żyć. Nasz Pan radzi nam zachować wiarę, którą mamy teraz.

Werset 12: „A oto przyjdę wkrótce, a Moja zapłata jest ze Mną, aby oddać każdemu według jego uczynków”.
Innymi słowy, nasz Pan wkrótce przyjdzie i da Raj na ziemi oraz Nowe Niebo i Ziemię świętym, którzy służyli i pracowali nad szerzeniem ewangelii wody i Ducha, aby wynagrodzić ich poświęcenie. Kiedy święci uwierzą w Słowo proroctwa z Księgi Objawienia, będą mogli bronić swojej wiary do samego końca, ponieważ pokładają nadzieję w Panu. Musimy zrozumieć i wierzyć, że Pan wynagrodzi pracę świętych o wiele większymi błogosławieństwami, ponieważ nasz Pan jest chwalebny i miłosierny.

Werset 13: „Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec, Pierwszy i Ostatni”.
Nasz Pan jest początkiem i końcem wszystkiego. On jest naszym Zbawicielem i Samym Bogiem, który przyniesie nam zakończenie zbawienia, które tylko On może nam dać. Cała historia w całym wszechświecie, historia zarówno Nieba, jak i ziemi, zaczęła się od Pana i przez Niego zostanie zakończona.

Werset 14: „Błogosławieni, którzy wypełniają Jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta”. 
Ponieważ to wszystko co Pan nam powiedział, jest życiem, święci wierzą w Jego Słowo, głoszą je i bronią go. Robią to, ponieważ Słowo, które nasz Pan wypowiedział do swoich świętych i do wszystkiego we wszechświecie, jest prawdziwe. Dlatego święci i słudzy Boży zachowują w swoich umysłach Słowo Pańskie. Bronią swojej wiary jeszcze silniej wierząc w Słowo Boże, aby mieli prawo spożywać owoce z drzewa życia zasadzonego w Nowym Niebie i Ziemi.
Święci, którzy stali się bezgrzeszni dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha daną przez Pana, starają się bronić swojej wiary, ponieważ mają prawo spożywać owoce tego drzewa życia w niebie.

Werset 15: „Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo”.
Ci, o których mowa w powyższym fragmencie, to ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, i dlatego nie narodzili się na nowo nawet w czasach ostatecznych. Antychryst i jego naśladowcy, zwodząc ludzi swoimi znakami i cudami, będą oszukiwać ich raz po raz, fałszywie głosząc, że Antychryst jest Zbawicielem. Doprowadzą ludzi do ich własnej zagłady, zmuszając ich do oddawania czci wizerunkowi Antychrysta. Nasz Pan trzyma takich ludzi poza bramami Świętego Miasta, aby nigdy nie mogli wejść do Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Miasto Pana jest otwarte tylko dla świętych, którzy bronili swojej wiary, którą jest wiara w ewangelię wody i Ducha.

Werset 16: „Ja, Jezus, posłałem Mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem Korzeniem i Potomkiem Dawida, Jasną Gwiazdą Poranną”.
Przez wzgląd na Kościół Boży i świętych, nasz Pan posłał nam sługi Boże i sprawił, że świadczyli o wszystkim, co się wydarzy. Tym, który sprawił, że świadczą o tych rzeczach, jest Jezus Chrystus, sam Bóg, który stał się Zbawicielem świętych.

Werset 17: „A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia”.
Wszystkich na tej ziemi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości Bożej, nasz Pan zaprosił do Słowa wody życia. Każdy, kto pragnie i łaknie sprawiedliwości Bożej, otrzymał błogosławieństwo przyjścia do Pana, oraz wiary w daną przez Niego ewangelię wody i Ducha, a tym samym picia wody życia. Dlatego nasz Pan mówi wszystkim, aby przyszli do Jezusa Chrystusa. Każdy może swobodnie przyjąć prawdę ewangelii wody i Ducha. Ale woda życia jest wykluczona dla tych, którzy nie mają tego pragnienia. Jeśli chcesz, możesz także pić wodę życia, daną przez Pana, wierząc w ewangelię wody i Ducha.

Werset 18: „Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze”.
Pismo Święte jest Słowem Bożym. W związku z tym, kiedy wierzymy w to Słowo, nie możemy do niego ani dodawać, ani odejmować. Ten werset mówi nam, że ponieważ Słowo Pisma Świętego jest Słowem Bożym, nikt nie może w nie wierzyć, dodając lub odejmując od spisanego Słowa prawdy, ani też wierzyć, pomijając spisaną prawdę. Dlatego musimy być ostrożni. Każde słowo wypowiedziane przez Boga jest ważne; i żadne nigdy nie może zostać pominięte jako nieważne.
Jednak ludzie nadal ignorują daną przez Pana ewangelię wody i Ducha. Oto dlaczego jeszcze nie zostali uwolnieni od swoich grzechów, dlaczego nadal pozostają grzesznikami i dlaczego wkraczają na drogę własnego zatracenia—pomimo tego, że twierdzą, że wierzą w Jezusa jako swojego Zbawiciela. Aby uwolnić grzeszników od grzechu, nasz Pan dał im Swoją wodę i krew (I list Jana 5:4-5, Ewangelia Jana 3:3-7). Jednak wielu ludzi przywiązuje wagę tylko do krwi Jezusa na Krzyżu; w związku z tym nadal nie zostali uwolnieni od swoich grzechów i w ten sposób zmierzą się ze wszystkimi plagami zapisanymi w Apokalipsie.
Ci, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, a mimo to nadal ignorują prawdę, że Chrystus zadbał o wszystkie grzechy świata Swoim chrztem od Jana, staną przed jeszcze straszniejszą karą piekielną. Dlaczego? Ponieważ nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, którą dał im Pan, i dlatego nie narodzili się jeszcze na nowo. Każdy, kto ignoruje daną przez Pana ewangelię wody i Ducha, wejdzie do wiecznie płonącego jeziora ognia i spotka wieczne cierpienie—na wszystkich takich ludzi z pewnością nadejdzie dzień, w którym będą żałować. 

Werset 19: „A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze”.
Czy jest wśród nas ktoś, kogo wiara chrześcijańska pomija Słowo prawdy, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana, i że za jednym razem zmył wszystkie grzechy, będąc ukrzyżowanym? Jeśli tak, to tacy ludzie z pewnością stracą prawo wejścia do Świętego Miasta Boga, ponieważ nie wierzą w chrzest, który nasz Pan przyjął od Jana, aby wziąć na Siebie za jednym razem wszystkie grzechy ludzkości. Ostatecznie popełniają grzech ignorowania ewangelii wody i Ducha, danej przez Pana. 
W związku z tym chrześcijanie muszą wziąć do serca prawdę, że Jezus wziął na Siebie grzechy ludzkości Swoim chrztem otrzymanym od Jana. Jeśli tego nie zrobią, wszyscy zostaną wykluczeni z chwały wejścia do Świętego Miasta, danej przez Pana. Jeśli wierzysz, że Jezus jest twoim Zbawicielem, musisz zostać oczyszczony ze wszystkich swoich grzechów, całym sercem wierząc, że Jezus przyszedł na tę ziemię, został ochrzczony przez Jana w rzece Jordan, aby całkowicie zbawić całą ludzkość od grzechów świata i że w ten sposób oczyścił wszystkie grzechy popełnione przez ludzkość, biorąc je na Siebie. Źródłem, którym możecie zostać oczyszczeni ze wszystkich waszych nieczystości, jest chrzest, który przyjął nasz Pan. Biorąc w ten sposób na Siebie nasze grzechy świata, nasz Pan przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu, aby zapłacić cenę za wszystkie nasze grzechy Swoją śmiercią.
Chrzest, który Jezus przyjął od Jana, jest potwierdzonym dowodem naszego zbawienia od grzechu. I list Piotra 3:21 mówi nam: „Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”. Musimy zdać sobie sprawę, że Jezus zaniósł grzechy świata na Krzyż i przelał Swoją krew, aby zapłacić cenę za grzechy ludzkości Swoją własną śmiercią, wszystko w naszym imieniu.
Oto dlaczego Bóg raz jeszcze daje Swoje Słowo ostrzeżenia całej ludzkości w wersecie 19. Musimy wierzyć w Słowo ewangelii wody i Ducha takie, jakie jest, bez dodawania lub odejmowania od niego.

Werset 20: „Tak mówi Ten, który zaświadcza o tym: Zaprawdę, przyjdę wkrótce. Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu!”.
Nasz Pan wkrótce powróci na ten świat. A święci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów przez wiarę w Pana i są ubrani w chwałę Nieba, gorąco czekają na powtórne przyjście Pana. Ponieważ ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, już teraz są przygotowani na spotkanie z nadchodzącym Panem, czekają, aż Pan powróci i przyodzieje ich w Swoje błogosławieństwa obiecane świętym. W związku z tym, święci żarliwie pokładają nadzieję na powtórne przyjście Pana, z wiarą i wdzięcznością.

Werset 21: „Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen”.
Apostoł Jan kończy Księgę Objawienia błogosławieństwem modlitwy o łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby była z tymi, którzy pragną wejść do Świętego Miasta, danego przez Boga. Stańmy się także świętymi, którzy poprzez wiarę, bez wątpienia wkroczą do Świętego Miasta, danego przez Jezusa Chrystusa.