Search

Kazania

Temat 3: Ewangelia Wody i Ducha

[3-6] Prawdziwe obrzezanie duchowe (Księga Wyjścia 12:43-49)

Prawdziwe obrzezanie duchowe
(Księga Wyjścia 12:43-49)
„I PAN powiedział do Mojżesza i Aarona: Taka jest ustawa Paschy: Żaden obcy nie będzie z niej spożywał. Każdy jednak wasz sługa nabyty za pieniądze będzie mógł z niej spożywać, jeśli tylko go obrzezacie. Cudzoziemiec i najemnik nie będą z niej spożywać. W jednym domu będzie spożywany baranek. Nie wyniesiesz z domu nic z jego mięsa i nie złamiecie jego kości. Całe zgromadzenie Izraela tak z nim postąpi. A jeśli jakiś cudzoziemiec będzie twoim gościem i będzie chciał obchodzić Paschę dla PANA, niech najpierw zostanie obrzezany każdy mężczyzna jego domu, a potem niech przystąpi i obchodzi ją. Wtedy będzie jak urodzony w tej ziemi. A ktokolwiek nie jest obrzezany, nie będzie z niej spożywał. Jedno prawo będzie dla urodzonego w ziemi i dla cudzoziemca, który jest gościem wśród was”.
 
 
Jaki był niezbędny warunek, aby Izraelici stali się dziećmi Bożymi w Starym Testamencie?
Musieli zostać obrzezani.

Słowa Boże zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie są ważne i cenne dla tych z nas, którzy wierzą w Boga. Nie możemy pominąć nawet jednego wyrażenia z tych słów, ponieważ słowa Boże są słowami życia.
Dzisiejszy fragment mówi nam, że każdy, kto chce obchodzić Paschę, musi najpierw zostać obrzezany. Powinniśmy pomyśleć o tym, dlaczego Bóg nam to mówi. Jeśli ktoś nie jest obrzezany, nie może obchodzić Paschy.
Jeśli mamy wierzyć w Jezusa, powinniśmy zrozumieć cel, dla którego Bóg dal nam ten edykt. Obrzezanie to odcięcie napletka mężczyzny. Dlaczego Bóg powiedział Abrahamowi i jego potomkom, aby się obrzezali? Powodem jest to, że obiecał, że tylko ci, którzy „obrzeżą” swoje grzechy, staną się Jego ludem.
Dlatego mówi ludziom Izraela w Starym Testamencie, aby zostali obrzezani. Aby stać się ludem Bożym, lud Izraela musiał się obrzezać. To był Jego obrzęd, podstawa uświęcenia, stawał się Bogiem tych, którzy z wiarą odcięli grzechy przez obrzezanie. Również w Nowym Testamencie, staje się On Bogiem tych, którzy obrzezali grzech poprzez wiarę.
 
 

Pascha

 
Czym była Pascha?
Była dniem, w którym Izraelici przypominali sobie i dziękowali Bogu za wyjcie z Egiptu 

Najważniejszym świętem dla ludu Izraela była Pascha. To był dzień przypominania sobie i dziękowania Bogu za Wyjście z Egiptu, gdzie Izraelici żyli jako niewolnicy przez około 400 lat. Bóg posłał dziesięć wielkich plag, aby poruszyć zatwardziałe serce faraona. W ten sposób wyprowadził Izraelitów z Egiptu do ziemi Kanaan.
Lud Izraela został zbawiony od śmierci pierworodnych, ostatniej plagi, przez krew baranka ofiarnego i obrzezanie. Tak więc Bóg powiedział im, aby obchodzili Paschę we wszystkich pokoleniach, jako przypomnienie o Jego miłosierdziu.
 
 
Co Izraelici Musieli Robić, Aby Obchodzić Paschę?
 
Co musieli zrobić Izraelici, aby obchodzić Paschę?
Musieli zostać obrzezani.

Musimy zrozumieć, że aby duchowo obchodzić Paschę, musimy zostać obrzezani w naszych sercach. Nawet lud Izraela musiał się obrzezać, aby obchodzić Paschę.
Jest napisane w Księdze Wyjścia 12:43-49. „PAN powiedział do Mojżesza i Aarona: Taka jest ustawa Paschy: Żaden obcy nie będzie z niej spożywał. Każdy jednak wasz sługa nabyty za pieniądze będzie mógł z niej spożywać, jeśli tylko go obrzezacie. Cudzoziemiec i najemnik nie będą z niej spożywać. W jednym domu będzie spożywany baranek. Nie wyniesiesz z domu nic z jego mięsa i nie złamiecie jego kości. Całe zgromadzenie Izraela tak z nim postąpi. A jeśli jakiś cudzoziemiec będzie twoim gościem i będzie chciał obchodzić Paschę dla PANA, niech najpierw zostanie obrzezany każdy mężczyzna jego domu, a potem niech przystąpi i obchodzi ją. Wtedy będzie jak urodzony w tej ziemi. A ktokolwiek nie jest obrzezany, nie będzie z niej spożywał. Jedno prawo będzie dla urodzonego w ziemi i dla cudzoziemca, który jest gościem wśród was”. W ten sposób powiedział Izraelitom, aby obchodzili Paschę po obrzezaniu.
Komu wolno było jeść mięso baranka paschalnego i obchodzić Paschę? Paschę mogli obchodzić tylko ci, którzy byli obrzezani.
Barankiem paschalnym, jak wszyscy wiemy, jest Jezus Chrystus, który zabrał grzechy świata.
Czym jest obrzezanie w Starym Testamencie i Nowym Testamencie? Obrzezanie oznacza odcięcie napletka. Jezus Chrystus został również obrzezany osiem dni po narodzeniu się na tym świecie. Bóg nakazał obrzezać się wszystkim, którzy uczestniczyli w rytuale Paschy, i jasno dał do zrozumienia, że każdy, kto nie obrzezał się, nigdy nie mógł uczestniczyć w Passze.
Dlatego wszyscy musieli obrzezać się tak, jak Bóg ustanowił. Jeśli wierzycie w Jezusa, musicie zrozumieć znaczenie obrzezania w Nowym Testamencie. 
 
 

Jaki Był Rytuał Obrzezania, Który Bóg Kazał Wykonywać Abrahamowi?

 
Jak Abraham i jego potomkowie mogą stać się dziećmi Bożymi?
Przez obrzezanie

W Księdze Rodzaju Bóg ukazał się Abrahamowi i zawarł przymierze z nim i jego potomkami. W rozdziale 15 Bóg obiecał, że potomkowie Abrahama będą mnożyć się jak gwiazdy na niebie i że da im ziemię Kanaan jako ich dziedzictwo.
W rozdziale 17 powiedział Abrahamowi, że jeśli on i jego potomkowie przystąpią do Jego przymierza i zostaną obrzezani, stanie się ich Bogiem, a oni staną się Jego ludem. Było to przymierze Boże z Abrahamem i jego potomkami. Bóg obiecał, że gdy uwierzą w Jego przymierze i zostaną obrzezani, będzie to oznaczać, że stali się Jego ludem, a On rzeczywiście stał się ich Bogiem.
Księga Rodzaju 17:7-8 mówi: „I utwierdzę Moje przymierze między Mną a tobą oraz twoim potomstwem po tobie przez wszystkie pokolenia jako wieczne przymierze, abym był ci Bogiem i twemu potomstwu po tobie. Dam tobie i twemu potomstwu po tobie ziemię, w której teraz przebywasz, całą ziemię Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem”.
Obrzezanie było znakiem przymierza Bożego z Abrahamem i jego potomkami.
 
 

Co Rozumie Się Przez Duchowe Obrzezanie?

 
Co to jest duchowe obrzezanie?
To jest odcięcie wszystkich grzechów w naszych sercach poprzez wiarę w chrzest Jezusa.

Ponieważ Abraham uwierzył w słowo Boże, Bóg uczynił go sprawiedliwym i Swoim dzieckiem. To było obrzezanie, które było znakiem przymierza między Bogiem a Abrahamem.
„A takie jest Moje przymierze, które będziecie zachowywać, między Mną a wami i między twoim potomstwem po tobie: Każdy mężczyzna wśród was ma być obrzezany.” (Księga Rodzaju 17:10).
Obrzezanie fizyczne oznacza odcięcie napletka: duchowe oznacza przekazanie wszystkich naszych grzechów Jezusowi, poprzez wiarę w Jego chrzest. Jesteśmy obrzezani duchowo, gdy usuwamy wszystkie nasze grzechy, przyjmując zbawienie chrztu Jezusa. Obrzezanie w Nowym Testamencie polega na odcięciu wszystkich grzechów przez chrzest Jezusa.
Dlatego obrzezanie w Starym Testamencie jest chrztem Jezusa w Nowym Testamencie, a oba są przymierzami Bożymi, które czynią nas Jego ludem. Dlatego obrzezanie w Starym Testamencie i chrzest Jezusa w Nowym Testamencie, są takie same.
Tak jak potomkowie Abrahama stali się ludem Bożym, gdy odcięli swoje napletki, my stajemy się dziećmi Bożymi, gdy odcinamy wszelki grzech z naszych serc. Robimy to, wierząc, że na świecie nie ma grzechu, ponieważ Jezus zabrał wszelki grzech, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela.
Chrzest Jezusa czyni wszystkich grzeszników sprawiedliwymi, odcinając ich grzechy. Tak jak kawałek skóry odcinano w procesie obrzezania, tak też grzechy ludzkości zostały odcięte od serc wszystkich ludzi, kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w Jordanie. Ci, którzy w to wierzą, mogą zostać obrzezani duchowo i stać się ludem Bożym, sprawiedliwymi.
 
 
Fałszywa Wiara, Która Sprawia, że Człowiek Odcina Się od Boga
 
Co sprawiło, że Izraelici odcięli się od Boga?
Nieobrzezanie

Bóg powiedział Abrahamowi, że każdy nieobrzezany powinien zostać odcięty od swego ludu. Czym jest obrzezanie? A czym jest obrzezanie duchowe? Jeśli obrzezanie ciała polega na odcięciu kawałka skóry od części ciała, wówczas obrzezanie duchowe polega na odcięciu wszystkich grzechów od naszych serc i przekazaniu ich Jezusowi poprzez Jego chrzest.
Chrzest Jezusa jest duchowym obrzezaniem ludzkości, dzięki któremu grzechy świata zostały nam odcięte i przekazane Jezusowi. Powodem, dla którego Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, było zbawienie całej ludzkości poprzez obrzezanie duchowe, które odebrało wszelki grzech.
Wszystkie grzechy ludzkości zostały przekazane Jezusowi. Bóg, stając się Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba i Bogiem wszystkich ich potomków, zawarł przymierze z Abrahamem i jego potomkami i kazał im odciąć swoje napletki. W ten sposób stał się Bogiem, Zbawicielem dla wszystkich, którzy przez obrzezanie odcięli swoje grzechy.
Czym jest obrzezanie, które odcina grzech? Jest to przymierze Boże z Abrahamem i wszystkimi tymi, którzy narodzili się ponownie poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu jako swoje zbawienie. W ten sposób On dał nam prawo stać się Jego ludem. Jest więc Bogiem tych, którzy się obrzezali.
Bóg przemówił do Abrahama. „Każdy syn wśród was w ósmym dniu życia będzie obrzezany, każdy mężczyzna przez wszystkie pokolenia, tak narodzony w domu, jak i nabyty za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie pochodzi z twego potomstwa. Urodzony w twoim domu i nabyty za twoje pieniądze musi być obrzezany. A Moje przymierze będzie na waszym ciele jako wieczne przymierze. A nieobrzezany mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, ta dusza będzie wykluczona ze swego ludu, bo złamała Moje przymierze.” (Księga Rodzaju 17:12-14).
Każdy, kto próbuje przyjść do Jezusa bez obrzezania duchowego, zostanie odcięty od swego ludu. Obrzezanie duchowe to chrzest Jezusa w Nowym Testamencie, przez który wszystkie grzechy człowieka zostały Mu przekazane.
Każdy, kto wierzy w Jezusa, powinien także wierzyć w obrzezanie Starego Testamentu i chrzest Jezusa w Nowym Testamencie, aby mógł otrzymać Ducha, dostąpić zbawienia od wszelkiego grzechu i stać się dzieckiem Bożym. Dla nas, którzy wierzymy w Jezusa, obrzezanie w Starym Testamencie i chrzest Jezusa w Nowym Testamencie, są takie same.
Jeśli nie rozumiemy prawdziwego znaczenia obrzezania lub nie możemy przyjąć do naszych serc zbawienia przez obrzezanie duchowe, które pozwala nam narodzić się ponownie, nasza wiara będzie daremna. Możemy myśleć, że jesteśmy wierni Bogu, ale to tak, jakbyśmy zbudowali nasz dom wiary na piasku.
Bóg mówi wszystkim, którzy wierzą w Niego, aby się obrzezali, uwierzyli w odkupienie przez chrzest Jezusa, obrzezanie duchowe. Bez obrzezania nie możemy stać się Jego ludem. Bez obrzezania mamy zostać wykluczeni z szeregów Jego ludu. Dlatego Bóg ustanowił, aby każdy, niezależnie od tego, czy został kupiony za pieniądze, czy był obcy, obrzezał się przed uczestnictwem w święcie Paschy.
Nawet rodowici Izraelczycy mieli zostać odcięci od Jego ludu, jeśli się nie obrzezali. Przymierze Boże z ludem Izraela powinno być również zastosowane do wszystkich wierzących w Jezusa.
W rozdziale 12 Księgi Wyjścia lud Izraela, który spożywał mięso Paschy i gorzkie zioła, musiał już zostać obrzezany. Prawo do spożywania mięsa Paschy było udzielane tylko tym, którzy zostali obrzezani.
Ważne jest, abyśmy wiedzieli, że kiedy Izraelici jedli mięso paschalne i kładli krew baranka na węgarach i nadprożu swoich domów, byli już obrzezani. 
Na mocy Bożego zarządzenia, gdyby ktoś nie został obrzezany, zostałby odcięty od swego ludu i straciłby prawo do stania się jednym z dzieci Bożych. Oznacza to, że grzech niewiary w obrzezanie duchowe prowadzi ludzi do ruiny. Tylko ci, którzy zostali obrzezani duchowo przez chrzest Jezusa, mogą zostać zbawieni. 
„Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas” (I List Piotra 3:21). Czy naprawdę wierzycie, że wszystkie wasze grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest w Jordanie? Jeśli naprawdę zrozumiecie i uwierzycie w prawdę, chrzest Jezusa i Jego krew, to zrozumiecie, że zostaliście obrzezani duchowo i staliście się ludźmi sprawiedliwymi. I będziecie mieli także wiarę w duchową prawdę, że krew Jezusa na Krzyżu byłaby bez znaczenia bez Jego chrztu.
Gdybyście uwierzyli w Krzyż Jezusa, nie będąc obrzezanymi duchowo przez wiarę w chrzest Jezusa, to zostalibyście wyrzuceni spod miłosierdzia Bożego. Stwierdzilibyście, że wciąż macie grzech w swoich sercach.
Musimy wierzyć w prawdę, że odkupienie Boże rozpoczęło się od chrztu Jezusa Chrystusa i zostało dokonane przez Jego krew na Krzyżu. Aby to zrobić, musimy przyjąć do swoich serc słowa prawdy, chrzest Jezusa i Jego krew, jako nasze zbawienie.
Dzięki tej wierze możemy uwolnić się od mocy ciemności i stać się dziećmi światła. Ta wiara duchowo oddziela naprawdę narodzonych ponownie od szeregów zwykłych wierzących.
Nasz Pan Jezus mówi nam, abyśmy trwali w Nim. On już zmył grzechy świata Swoim chrztem i krwią. Dlatego, aby nosić znak świadczący o byciu ludem Bożym, musimy wierzyć w chrzest Jezusa. Jeśli tego nie zrobimy, zostaniemy odcięci od Niego.
Zbawienie odkupienia jest niczym innym jak chrztem Jezusa w Nowym Testamencie i obrzezaniem w Starym Testamencie. Zbawienie staje się kompletne tylko wtedy, gdy mamy wiarę w chrzest Jezusa (obrzezanie duchowe) i Jego krew na Krzyżu (krew Baranka paschalnego).
Obrzezanie ciała w Starym Testamencie wiąże się z chrztem Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Księga Izajasza 34:16 mówi nam, że wszystkie słowa w Biblii mają swoje odpowiedniki. „Szukajcie w księdze PANA i czytajcie. Ani jedno z nich nie przepadnie, żadne z nich nie będzie bez drugiego, bo usta PANA to rozkazały, a Jego Duch je zgromadził”.
Każde słowo w Starym Testamencie jest związane z Nowym Testamentem. Żadne słowo Boże nie jest pozbawione swojego odpowiednika.
 
 
Co z Tymi, Którzy Nierozsądnie Wierzą w Nieprawidłowy Sposób?
 
Kto pójdzie do piekła spośród wszystkich wierzących na świecie?
Ci, którzy nie wierzą w obrzezanie duchowe

Dzisiaj jest wielu wierzących tylko w krew Baranka paschalnego. Pytają: „Co to znaczy, obrzezanie? Dotyczyło to tylko Żydów w czasach Starego Testamentu. Nie musimy odcinać naszego napletka w czasach Nowego Testamentu.”
Oczywiście to prawda. Nie twierdzę, że powinniśmy obrzezać się fizycznie. Apostoł Paweł bardzo jednoznacznie wyjaśnił obrzezanie duchowe i to właśnie jest obrzezanie serca, do którego się teraz odwołuję.
Nie mówię wam, żebyście się obrzezali fizycznie. Obrzezanie ciała nie ma dla nas żadnego znaczenia, ale musimy przyjść do Jezusa i się obrzezać duchowo, wierząc w chrzest Jezusa, aby dostąpić zbawienia od wszystkich naszych grzechów.
Aby człowiek narodził się ponownie, musi się obrzezać duchowo. Każdy, kto wierzy w Jezusa, musi się obrzezać duchowo. Jest to jedyny sposób, aby odciąć wszystkie nasze grzechy, jedyny sposób, aby stać się sprawiedliwymi. Dopiero po naszym obrzezaniu duchowym jesteśmy całkowicie bez grzechu. Dlatego musimy przyjąć w naszych sercach obrzezanie duchowe, wierząc w chrzest Jezusa.
Apostoł Paweł również wierzył w znaczenie obrzezania duchowego. Powiedział: „Obrzezanie serca” (List do Rzymian 2:29). Każdy z nas musi się obrzezać duchowo, aby być wolnym od grzechu.
Czy wasze grzechy naprawdę zostały przekazane Jezusowi po tym, jak zostały od was odcięte? Nawet w Nowym Testamencie ci, którzy wierzą w Jezusa, muszą się obrzezać w swoich sercach przez wiarę w chrzest Jezusa.
Apostoł Paweł wyjaśnił to w swoich listach. Bóg zbawił całą ludzkość od grzechów świata, uczynił ich Swoim ludem. Lud Izraela staje się ludem Bożym, usuwając swoje napletki i my stajemy się Jego dziećmi, kiedy przekazujemy wszystkie nasze grzechy Jezusowi poprzez wiarę w Jego chrzest.
Bóg przyjmuje nas jako Swój lud, kiedy widzi naszą wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Ta wiara czyni nas obrzezanymi duchowo i prowadzi do naszego zbawienia.
 
 

Zbawienie Istnieje Dla Grzeszników Przez Chrzest Jezusa i Jego Krew

 
Jak Jezus dokonał zbawienia?
Przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu

Zbawienie dokonane przez Jezusa Chrystusa poprzez wodę Jego chrztu i Jego krew na Krzyżu jest dla grzeszników. Krew Baranka była potępieniem, a chrzest Jezusa był duchowym obrzezaniem, które przekazało Mu wszystkie nasze grzechy.
Kościoły chrześcijańskie nie powinny dziś lekceważyć tego obrzezania duchowego. Chociaż obrzezanie w Starym Testamencie, w dzisiejszych czasach niewiele znaczy, chrzest Jezusa nigdy nie powinien być ignorowany.
Powiedziałem wam, że wszystkie wasze grzechy zostały usunięte przez chrzest Jezusa, a chrzest Jezusa zbawił was od wszystkich waszych grzechów. Czy w to wierzycie? Jeśli zignorujecie chrzest Jezusa, nigdy nie poznacie ewangelii ponownych narodzin, ewangelii całkowitego odkupienia przez chrzest Jezusa.
Jak możemy zignorować chrzest Jezusa, obrzezanie duchowe, o którym mówi nam Bóg? Jeśli czytamy Biblię, widzimy, że obrzezanie i krew baranka paschalnego są ściśle powiązane. Oto tajemnica obrzezania duchowego, chrztu Jezusa.
Ewangelia głoszona przez apostoła Jana była niczym innym jak ewangelią chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu. Powiedział w I Liście Jana 5:6: „To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi”.
Powiedział, że Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha. Nie tylko przez wodę, a nie tylko przez krew, ale przez wodę, krew i Ducha razem. Te trzy, chrzest Jezusa, krew Jezusa na Krzyżu i Jego zmartwychwstanie, są jednym dowodem naszego zbawienia.
 
 

Dlaczego Biblia Mówi o Chrzcie Jezusa i Jego Krwi?

 
Czy lud Izraela został zbawiony tylko poprzez krew baranka paschalnego?
Nie. Byli już obrzezani, zanim obchodzili Paschę.

Chrzest Jezusa i Jego krew jest tym, co nam pozwala narodzić się ponownie z wody i Ducha. W rozdziale 12 Księgi Wyjścia czytamy: „Weźcie sobie baranka, weźcie trochę krwi i pokropcie nią oba węgary oraz nadproże swoich domów. Kiedy ujrzę krew, was ominę.”
Wiedząc o tym, czy to możliwe, że możemy zostać zbawieni od wszystkich naszych grzechów, wierząc tylko w krew baranka paschalnego? Dlaczego więc tak nie wiele się mówi o chrzcie Jezusa w Nowym Testamencie? Apostołowie powiedzieli: „Pogrzebani z Nim w chrzcie” (List do Kolosan 2:12). „Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa” (List do Galacjan 3:27). „... chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas” (I List Piotra 3:21).
Apostołowie Piotr i Paweł oraz wszyscy inni uczniowie Jezusa Chrystusa, mówili o chrzcie Jezusa. To chrzest Jezusa nad Jordanem, o którym mówili, i to wiara w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu jest prawdą o ponownym narodzeniu się z wody i Ducha.
Prawdę mówiąc, wierzyłem w Jezusa, ale tylko w Jego krew, przez ponad 10 lat, nie uznając Jego chrztu. Ale ta wiedza nie zabrała grzechów z mojego serca. Z całego serca wierzyłem w Jezusa, ale serce moje wciąż było pełne grzechu.
Po 10 latach odkryłem znaczenie obrzezania duchowego (chrzest Jezusa), a potem narodziłem się ponownie. Dopiero wtedy zrozumiałem prawdę: obrzezanie w Starym Testamencie symbolizuje chrzest Jezusa w Nowym Testamencie. Uwierzyłem w to i nadal wierzę.
„Czy w Nowym Testamencie wiara w krew Jezusa i Jego chrzest jest właściwą wiarą? Czy moje przekonanie jest zgodne z Biblią?” Po ponownych narodzinach zastanawiałem się nad tymi rzeczami.
Chociaż wierzyłem w przesłanie chrztu Jezusa i Jego krwi, wciąż miałem pytania. „Czy słusznie jest wierzyć w prawdę, że wszystkie moje grzechy zostały przekazane Jezusowi, gdy On został ochrzczony, czy też słuszne jest wierzyć, że Jezus zbawił nas tylko przez Swoją śmierć na Krzyżu. Czy nie wystarczy wierzyć, że Jezus jest moim Bogiem i Zbawicielem?”. Zastanawiałem się nad tym, czytając 12 rozdział Księgi Wyjścia. Wielu ludzi czyta dziś 12 rozdział Księgi Wyjścia i nie zastanawiając się dobrze nad tym ogłaszają, że Jezus Chrystus umarł na Krzyżu jako ich Zbawiciel. Uważają za słuszną wiarę w krew Chrystusa i świadczą o prawdziwości swoich przekonań. Mogą wierzyć niezachwianie i mówić, że Pan jest Chrystusem i Synem Bożym, ale nadal są grzesznikami. Myślą, że jeśli uwierzą, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, zostaną zbawieni, nawet jeśli nadal mają grzech w swoich sercach.
Taka wiara nie jest prawdziwą wiarą. Sama wiara nie pomoże im narodzić się na nowo. Tylko chrzest Jezusa i Jego krew czynią nas sprawiedliwymi.
Co zatem właściwie oznacza 12 rozdział Księgi Wyjścia? Czytałem Biblię, myśląc: „Czy nie ma problemu z wiarą tylko w krew Jezusa, ignorując Jego chrzest?” Jeszcze zanim skończyłem czytać Księgę Wyjścia, odkryłem prawdę, że zbawienie to nie tylko krew Chrystusa, ale także Jego chrzest. Poprzez Biblię byłem zapewniony, że jesteśmy obrzezani w naszych sercach przez chrzest Jezusa oraz Jego krew na Krzyżu.
 
Dlaczego większość chrześcijan nadal jest grzesznikami?
Ponieważ nie wierzą w chrzest Jezusa.

Z Księgi Wyjścia 12:47-49 zdałem sobie sprawę, że zanim ktoś mógł spożyć mięso Paschy, musiał się obrzezać. Dlatego Bóg mówi w wersecie 49: „Jedno prawo będzie dla urodzonego w ziemi i dla cudzoziemca, który jest gościem wśród was”.
Dlatego każdy, kto nie był obrzezany, nie mógł jeść mięsa Paschy. To prawda, którą znalazłem. Podobnie, kiedy wierzymy w Jezusa jako naszego Zbawiciela, najpierw musimy zaakceptować to, że wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest w Jordanie, a następnie przyjąć to, że Jezus Chrystus umarł na Krzyżu za te grzechy.
Kiedy zdałem sobie sprawę, że Jezus umarł na Krzyżu, aby zostać osądzonym za grzechy, które zabrał przez Swój chrzest, zrozumiałem również znaczenie obrzezania duchowego, które uratowało nas od wszystkich grzechów i występków świata.
W tym momencie zdałem sobie sprawę, że wszystkie moje grzechy zniknęły. Moje serce stało się białe jak śnieg i wreszcie przyjąłem do serca ewangelię wody, krwi i Ducha.
Uświadomiłem sobie, że są dwie rzeczy, które nas ocalają, obrzezanie i krew baranka w Starym Testamencie oraz przekazanie Mu wszystkich grzechów poprzez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu w Nowym Testamencie. Obrzezanie w Starym Testamencie i chrzest Jezusa w Nowym Testamencie są naprawdę jednym i tym samym.
Jezus Chrystus został osądzony nie dlatego, że Sam popełnił grzechy, ale dlatego, że poprzez chrzest wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. Ci, którzy wierzą, że Jan Chrzciciel, jako przedstawiciel ludzkości, ochrzcił Jezusa i przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata, również wierzą w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.
Dlaczego tak wielu ludzi zaprzecza Jego chrztowi, mimo że Biblia wielokrotnie o nim mówi? Czyniąc to, nadal są grzesznikami, nawet jeśli wierzą w Jezusa. Mogą wierzyć w Jezusa, ale wciąż są odcięci od Boga. Są żałosnymi grzesznikami, którzy pójdą do piekła, nawet jeśli wierzą w Jezusa.
Jak mogą być grzesznikami, jeśli wierzą w Jezusa? Dlaczego żyją jako grzesznicy? Dlaczego podążają ścieżką zniszczenia? To takie żałosne. Będą nadal pozostawać grzesznikami, ponieważ nie wierzą, że wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi Chrystusowi, który swoim duchowym chrztem przyniósł wszystkim ludziom wieczne zbawienie. Ludzie myślą, że są odkupieni przez wiarę w krew Jezusa, ale taka wiara nigdy nie czyni ich doskonałymi. Czemu? Ponieważ nie przekazali grzechów Jezusowi!
Możemy zostać zbawieni tylko przez wiarę w wodę (chrzest Chrystusa) i Jego krew w sposób, który Bóg wyznaczył: zbawienie obrzezania duchowego. Wtedy i tylko wtedy możemy stać się prawdziwymi dziećmi Bożymi.
Musimy zadać sobie pytanie. „Jeśli wierzymy tylko w krew Jezusa jako obrzezanie duchowe czy nasze grzechy mogą zostać całkowicie zmyte?” Musimy popatrzyć głęboko w swoje serca, aby znaleźć odpowiedź.
W Starym Testamencie ludzie zostali zbawieni przez obrzezanie i krew baranka paschalnego, tak jak my dostąpiliśmy zbawienia przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. W ten sposób zostaliśmy zbawieni od sądu Bożego i od tego grzesznego świata. Ci, którzy wierzą, stają się dziećmi Boga, a Bóg staje się ich Ojcem.
Człowiek zostaje zbawiony i staje się własnością Boga, wierząc w te dwie rzeczy: obrzezanie i krew baranka paschalnego, czyli chrzest Jezusa i Jego krew. Taka jest prawda według Jezusa. To są ponowne narodziny z wody, krwi i Ducha.
 
 

Jakie Jest Odkupienie Wody i Ducha Wymienione w Biblii?

 
Czy grzesznicy mogą stać się sprawiedliwymi, wierząc tylko we krew Jezusa?
Nigdy

Jezus porzucił Swój tron w Niebie i zstąpił na ten świat. Został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w wieku 30 lat, aby zgładzić wszystkie grzechy świata.
Krew Jezusa na Krzyżu była Jego potępieniem za grzechy wszystkich grzeszników na świecie. Jezus Chrystus przyszedł jako Zbawiciel na ten świat i zbawił wszystkich grzeszników od grzechów przez wodę i krew.
Czy narodziliśmy się ponownie z samej krwi? Nie. Jesteśmy zbawieni od grzechu przez chrzest Jezusa i Jego krew. Chciałbym zadać pytanie tym, którzy wierzą tylko w krew Jezusa. „Czy grzesznicy mogą stać się sprawiedliwymi, wierząc tylko w krew Chrystusa, czy też przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu? Czy to przez wiarę, że przekazujemy wszystkie nasze grzechy Jezusowi przez Jego chrzest i krew, czy tylko przez Jego krew? Jaka jest prawda, pytam was?”
Aby prawdziwie narodzić się ponownie z wody i Ducha, musimy spełnić następujące warunki. Musimy wierzyć, że Jezus przyszedł na ten świat w ciele, że wziął na Siebie wszystkie grzechy świata w Jordanie poprzez Swój chrzest i został osądzony za wszystkie nasze grzechy na Krzyżu. W ten sposób, wierząc w Jezusa Chrystusa, naszego prawdziwego Zbawiciela, możemy naprawdę narodzić się ponownie.
Ponownie was pytam. Jaka jest wiara zdefiniowana w Biblii? Czy to wiara w krew Jezusa, czy w chrzest Jezusa i Jego krew?
Wiara w krew Jezusa jest następująca. Jezus został osądzony i potępiony za wszystkie grzechy świata. Ponieważ został zmiażdżony i zraniony za nasze grzechy, zostaliśmy zbawieni od strasznego sądu. Ale to nie jest kompletna prawda. Zanim przyjmiemy tę doktrynę, musimy wyjaśnić jeden punkt. Dlaczego Jezus musiał zostać ukrzyżowany?
Biblia wyraźnie mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus nigdy nie popełnił żadnego grzechu na tym świecie. Przyszedł w ciele człowieka przez ciało Marii, ale przyszedł na wyraźny obraz swego ludu jako Syna Świętego Boga i Zbawiciela grzeszników. Dlatego musiał zostać ochrzczony przez Jana Chrzciciela, zanim umarł na Krzyżu. Kiedy został ochrzczony, wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. Tak więc bez chrztu nie mógł zostać skazany na przelanie krwi na Krzyżu.
 
 
System Ofiar w Starym Testamencie
 
Jakie były niezbędne warunki składania ofiary?
① Żywe zwierzę bez skazy 
② Nałożenie rąk 
③ Jego krew

Spójrzmy na tę prawdę poprzez system ofiar Świętego Przybytku. W Starym Testamencie albo grzesznik, albo najwyższy kapłan kładł ręce na ofiarnym baranku lub kozie, aby przekazać swój grzech lub grzechy Izraela na jego głowę. Następnie ofiary zabijano i składano przed ołtarzem. Stary Testament był cieniem Nowego Testamentu, a Jezus Chrystus był Barankiem ofiarnym, którego Bóg obiecał wysłać.
Kiedy przekazaliście wszystkie swoje grzechy Jezusowi? Chcę, żebyście zastanowili się i odpowiedzieli na to pytanie. W Starym Testamencie Izraelici nie mogli zabijać zwierząt ofiarnych bez nałożenia rąk (nałożenie rąk oznacza przekazanie grzechu ofierze za grzech). Zanim ofiary za grzech składano przed ołtarzem, nałożenie rąk musiało mieć miejsce, aby przekazać grzechy zwierzętom ofiarnym.
„I położy swą rękę na głowie ofiary całopalnej” (Księga Kapłańska 1:4). W Księdze Kapłańskiej napisano, że wszystkie ofiary wymagały nałożenia rąk. Nakładając ręce na głowę ofiary, Izraelici mogli przekazać jej grzechy, a ofiarowując jej krew i ciało z wiarą przed Bogiem, mogli zostać zbawieni od grzechów. Izraelici w czasach Starego Testamentu także dostępowali zbawienia poprzez wiarę.
Kiedy ofiarę całopalną składano przed Bogiem, grzesznik musiał położyć ręce na jej głowie, aby przekazać swoje grzechy. Następnie ofiarę zabijano w imieniu grzesznika. Jej krwią kropiono cztery rogi ołtarza, a resztę krwi wylewano na ziemię u podstawy ołtarza. W ten sposób grzesznicy dostępowali odkupienia.
W Nowym Testamencie grzesznicy mogą zostać odkupieni ze wszystkich grzechów przez wiarę w wodę i krew Jezusa. I List Jana 5:1-10 mówi, że grzesznik jest odkupiony, gdy wierzy w chrzest Jezusa i krew baranka (Krzyż).
Dlatego każdy grzesznik może zostać odkupiony, jeśli wierzy w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Chrzest Jezusa i Jego krew, wraz z Duchem Świętym, są niezbędne, aby narodzić się ponownie z wody i Ducha.
Umiłowani, czy możecie zostać odkupieni przez wiarę tylko w krew Jezusa Chrystusa? Ci, którzy myślą, że mogą narodzić się ponownie przez wiarę tylko w krew Krzyża, wciąż mają grzech w swoich sercach. Ale możemy zostać zbawieni od wszystkich naszych grzechów, wierząc w chrzest Jezusa jako obrzezanie duchowe Nowego Testamentu, które jest współcześnie odpowiednikiem obrzezania opisanego w Starym Testamencie.
Wszystkie wyznania mają swoje własne doktryny. Wiemy, że wszystkie są skazane na pójście do piekła, chyba że porzucą swoje fałszywe przekonania. Kościół prezbiteriański kładzie nacisk na doktrynę predestynacji; Kościół metodystyczny podkreśla arminianizm, tj. humanizm; Kościół baptystów – chrzest; a Kościół uświęceniowy – święte życie; wszystkie one odeszły od słowa prawdy.
Ale co słowo prawdy w Biblii mówi o ponownych narodzinach? Biblia mówi, że prawda polega na chrzcie Jezusa i Jego krwi. Każdy, kto wierzy i podąża za słowem Bożym i ma wiarę w ponowne narodziny z wody i Ducha, znajdzie odkupienie.
 
 
Co Jest Tajemnicą Chrztu Jezusa?
 
Co jest obrzezaniem duchowym w Nowym Testamencie?
Chrzest Jezusa

Chrzest Jezusa był obrzezaniem duchowym. W Starym Testamencie Bóg powiedział, że każdy, kto nie był obrzezany, musiał zostać odcięty od swego ludu.
Musimy wiedzieć i wierzyć, że obrzezaniem duchowym w Nowym Testamencie jest rzeczywiście chrzest Jezusa. Ponieważ Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela na początku Swojej służby publicznej, możemy się obrzezać duchowo poprzez wiarę w Jego chrzest. Powinniśmy uważnie rozważyć powody, dla których Jezus musiał zostać ochrzczony przez Jana Chrzciciela.
„Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. Ale Jan powstrzymywał Go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił.” (Ewangelia Mateusza 3:13-15).
Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w Jordanie, „rzece śmierci”. Jan Chrzciciel położył ręce na głowie Jezusa, a Jezus został całkowicie zanurzony. Jest to właściwy sposób przyjęcia chrztu (chrzest: zanurzenie w wodzie). Aby Jezus zgładził wszystkie grzechy świata, musiał zostać ochrzczony w ten sam sposób, przez nałożenie rąk, o którym mówi Stary Testament.
Chrzest Jezusa jest duchowym obrzezaniem dla tych, którzy wierzą w Jezusa. „Bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 3:15). Tak Jezusowi godziło się zabrać wszystkie grzechy świata i stać się naszym Bogiem i Zbawicielem. Tak więc, jak napisano, godziło się Mu umrzeć na Krzyżu ze wszystkimi naszymi grzechami na głowie.
Chrzest Jezusa ma moc, aby uczynić wszystkich grzeszników ponownie narodzonymi. To tajemnica ewangelii wody i Ducha.
Pierwszą rzeczą, jaką Jezus uczynił podczas swojej publicznej służby, aby zbawić grzeszników od wszystkich ich grzechów, był chrzest od Jana Chrzciciela. Chrzest oznacza „zostać umytym, pochowanym, przekazać.”
Przyjmując chrzest w sposób wymagany przez Boga, Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. “(Ewangelia Jana 1:29). Chrzest Jezusa oznacza, że wszyscy ludzie na świecie, którzy w Niego wierzą, są obrzezani duchowo.
Później poszedł na Krzyż jako Baranek Boży, który zabrał wszystkie grzechy świata i przyjął potępienie wszystkich grzeszników. W ten sposób zbawił całą ludzkość od grzechu.
Dlatego wszyscy wierzący w chrzest Jezusa Chrystusa, obrzezanie Starego Testamentu i Jego krew na Krzyżu jako zbawienie, są zbawieni od wszystkich grzechów. Jezus Chrystus zbawił wszystkich grzeszników Swoim chrztem i krwią. Taka jest prawda obrzezania duchowego.
 
 
Czy Zbawienie Jest Tylko Poprzez Krew?
Nie, Nie Tylko
 
Przez co Jezus przyszedł na świat?
Przez wodę i krew

I List Jana 5:4-8 mówi: „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni”.
Drodzy chrześcijanie, jakie jest wasze świadectwo o Nim jako waszym Zbawicielu? To nic innego jak wiara w Syna Bożego, który przyszedł przez wodę i krew.
Jakie jest zwycięstwo, które zwycięża świat? To nic innego jak moc wiary w wodę i krew. To Jezus Chrystus przyszedł przez wodę i krew. I to Duch świadczy, bo Duch jest prawdą.
Istnieją trzy rzeczy, które świadczą na ziemi: woda, krew i Duch. A ci trzej są zgodni. Jezus przyszedł na ten świat w ciele, został ochrzczony i umarł na Krzyżu, aby nas zbawić od wiecznego potępienia. Dowodem na to, że Bóg, nasz Stwórca, stał się Zbawicielem wszystkich grzeszników, jest ewangelia wody i Ducha, która zbawia nas wszystkich.
Jest to nasz dowód, że Jezus, który przyszedł na ten świat jako Duch w ciele, został ochrzczony nad Jordanem, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy, i przelał krew na Krzyżu, przyjmując potępienie za nasze grzechy. Tak więc zbawił wszystkich, którzy w Niego wierzą. Jest to oryginalna ewangelia wody i Ducha.
 
 
Czym są Woda i Krew, Które Świadczą o Zbawieniu Bożym?
 
Co jest odbiciem obrzezania opisanego w Starym Testamencie?
Chrzest Jezusa

Woda oznacza chrzest Jezusa Chrystusa. W Starym Testamencie chrzest Jezusa oznaczał obrzezanie. Odbiciem obrzezania w Starym Testamencie jest chrzest Jezusa w Nowym Testamencie. Dowodem na to, że wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi, jest chrzest Jezusa.
Każdy, kto wierzy w tę prawdę, jest w stanie stanąć przed Bogiem i powiedzieć z dobrym sumieniem: „Jesteś moim Zbawicielem, mój Panie, ponieważ wierzę w Twój chrzest i Twoją krew, ewangelię wody i Ducha. Więc nie mam grzechu. Jestem dzieckiem Bożym, a Ty jesteś moim Zbawicielem”. Możemy to wyznać z prawdziwą wiarą. Powodem, dla którego jesteśmy w stanie to powiedzieć, jest nasza wiara w chrzest Jezusa i Jego krew.
Jakie jest słowo, które pozwala nam narodzić się ponownie? Jest to chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, które są świadectwem zbawienia w naszych sercach. Oto ewangelia ponownych narodzin z wody i Ducha.
Drodzy chrześcijanie, pytam was jeszcze raz: „Czy grzesznik może zostać zbawiony przez wiarę wyłącznie w krew Chrystusa?” Nie. Zbawienie wymaga nie tylko wiary w Jego śmierć na Krzyżu. Tylko dzięki wierze w wodę i krew – ewangelię wody i Ducha – grzesznicy mogą narodzić się ponownie. Pozwólcie, że odniosę się teraz do Biblii, która mówi o wodzie lub innymi słowy o chrzcie Jezusa.
I List Piotra 3:21-22 mówi: „Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; Który, poszedłszy do nieba, jest po prawicy Boga, a zostali mu poddani aniołowie, zwierzchności i moce”.
Apostoł Piotr świadczył, że chrzest Jezusa był odbiciem, które nas zbawia, a także był dowodem zbawienia od grzechu. Chrzest Jezusa jest odbiciem obrzezania w Starym Testamencie. Tak jak Izraelici wierzyli w słowo Boże i odcinali napletek, aby stać się dziećmi Bożymi w czasach Starego Testamentu, tak chrzest Jezusa zbawia nas od wszystkich naszych grzechów w czasach Nowego Testamentu.
Dlatego obrzezanie w Starym Testamencie i chrzest Jezusa w Nowym Testamencie są jednym i tym samym. Czy wszyscy teraz wierzycie, że chrzest Jezusa jest rzeczywiście taki sam jak obrzezanie? Jak napisano w I Liście Piotra 3:21, istnieje również odbicie, który nas teraz zbawia, a mianowicie chrzest. Czy możecie spierać się z zapisanym słowem Bożym?
Jak to możliwe, że my, którzy żyjemy w tym świecie, możemy być wolni od grzechu? Tylko dlatego, że Jezus Chrystus został ochrzczony, aby wypełnić całą sprawiedliwość, zbawienie od grzechu jest dla nas dostępne. Ewangelia Mateusza 3:15 mówi: „bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość”.
Ponieważ wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi, wszyscy, którzy w Niego wierzą, są teraz bez grzechu. Wszyscy możemy stać się sprawiedliwymi, przyjmując prawdę, że wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest. Jezus Chrystus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i umarł na Krzyżu, aby zbawić nas od wszelkiego potępienia.
Drodzy przyjaciele, dwie rzeczy, które ocalają wszystkich grzeszników od grzechów, to woda i krew. Przyjęcie naszych grzechów przez Niego i Jego śmierć za nas na Krzyżu to dwie główne rzeczy, które Jezus Chrystus uczynił dla nas podczas 3 lat Swojej służby publicznej na tym świecie.
Ewangelia Jana 1:29 mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Jezus Chrystus został ochrzczony, aby zgładzić grzechy świata i umarł na Krzyżu, aby odpokutować za nasze grzechy. Jezus jest Synem Bożym, a jako Stwórca wypełnił przymierze obrzezania, które Bóg zawarł w Starym Testamencie, gładząc grzechy świata.
Każdy, kto w sercu wierzy w ewangelię chrztu Jezusa, wody i krwi, narodzi się ponownie z wody i Ducha. A Pan stanie się Zbawicielem dla wszystkich wierzących. Dziękuję Bogu, Alleluja! Jezus wypełnił nasze zbawienie, tak jak obiecał Bóg i zbawił nas od wszystkich grzechów świata.
 
 
Nie Jest Usunięciem Cielesnego Brudu
 
Czy ciało staje się uświęcone z czasem?
Nie. Ciało nadal gromadzi grzech, aż do śmierci.

I List Piotra 3:21 mówi: „Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.
Kiedy ktoś zaczyna wierzyć w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, nie oznacza to, że przestaje popełniać grzechy ciała. Możemy nadal grzeszyć, ale poprzez wiarę w chrzest Jezusa możemy przekazać wszystkie nasze ziemskie grzechy Jezusowi, który zapłacił za nie Swoją krwią na Krzyżu. Wierząc w te dwie rzeczy jako niezbędne elementy naszego zbawienia, jesteśmy zbawieni od naszych grzechów.
Ponowne narodziny oznaczają przyjęcie Jezusa do naszych serc jako Zbawiciela ludzkości. Przebaczenie grzechu jest również osiągane w naszych sercach. Kiedy wierzymy w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, nasze serca rodzą się ponownie, ale nadal popełniamy grzechy i występki naszym ciałem. Ale wszystkie nasze grzechy ciała zostały już odpuszczone.
Chrzest Jezusa jest świadectwem dla wszystkich, którzy zostali zbawieni. Jesteśmy bez grzechu, gdy wierzymy w przebaczenie grzechów przez chrzest Chrystusa. Rodzimy się ponownie, gdy przyjmujemy do swoich serc prawdę zbawienia przez chrzest Jezusa i stajemy się sprawiedliwymi dzięki ewangelii wody i Ducha.
Taka jest wiara Abrahama w Starym Testamencie, wiara w stanie się sprawiedliwym, o której mówił apostoł Paweł, i odbicie zbawienia, o którym świadczył apostoł Piotr.
Tak jak Abraham usłyszał i uwierzył w słowo Boże, i stał się sprawiedliwym, my zostajemy zbawieni, gdy wierzymy w chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu.
Ewangelia Jana 1:12 mówi: „Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię”. Czy przyjmujecie Jezusa Chrystusa, Tego, który zbawił nas od wszystkich naszych grzechy przez Swój chrzest i krew, jako swojego Zbawiciela? Musimy otrzymać zbawienie dane nam przez wodę i krew Syna Bożego.
Czy zbawienie jest tylko przez krew Jezusa Chrystusa? Nie. Jest ono przez wodę i krew Jezusa. Biblia wyraźnie stwierdza, że zbawienie nie jest tylko przez krew Jezusa. Jest ono przez chrzest Jezusa i Jego krew.
Chrzest Jezusa jest duchowym obrzezaniem Nowego Testamentu. To prawda zbawienia, która odcina od nas wszystkie nasze grzechy. To, że On został osądzony za grzechy świata, oznacza, że został osądzony za nas, was i mnie.
Przyjmując ewangelię przebaczenia grzechów, chrztu Jezusa i Jego krwi, jesteśmy wolni od potępienia za wszystkie nasze grzechy. Dzięki naszej wierze jesteśmy zbawieni od wszystkich grzechów, które popełniamy na tym świecie. Kiedy przyjmujemy chrzest Jezusa i Jego krew jako nasze zbawienie, wszystkie grzechy w naszych sercach zostają zmyte. Czy wierzycie i rozumiecie, że to prawda? Mam szczerą nadzieję, że wszyscy uwierzycie w ewangelię wody i Ducha. Uwierzcie i zdobądźcie życie wieczne.
Apostoł Paweł powiedział: „Obrzezanie serca” (List do Rzymian 2:29). Jak się obrzezujemy w naszych sercach? Możemy się obrzezać duchowo, gdy wierzymy w przyjście Jezusa Chrystusa na ten świat w ciele, w Jego chrzest który zgładzi wszystkie grzechy świata, w Jego śmierć na Krzyżu za nasze grzechy i w Jego zmartwychwstanie.
Apostoł Paweł powiedział, że obrzezanie dotyczy serca. Obrzezanie serca oznacza wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew. Jeśli chcecie się obrzezać w swoim sercu, musicie wziąć do serca ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi. Wtedy, tylko wtedy możecie naprawdę stać się dziećmi Bożymi.
 
 

Czy Jan Chrzciciel Był Wysłany Przez Boga?

 
Kim był Jan Chrzciciel?
Był przedstawicielem ludzkości i ostatnim najwyższym kapłanem z rodu Aarona.

Tutaj musimy zapytać, kim był Jan Chrzciciel, który ochrzcił Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel był przedstawicielem ludzkości. Ewangelia Mateusza 11:11-14 mówi: „Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela. Ale ten, kto jest najmniejszy w królestwie niebieskim, jest większy niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść”.
Drodzy chrześcijanie, Jezus mówi, że wśród urodzonych z kobiet, nie ma nikogo większego od Jana Chrzciciela. Wraz z narodzinami Jana Chrzciciela, w Erze Pierwszego Przymierza Bożego, dobiegła końca era Starego Testamentu. Skończyła się, ponieważ Jezus Chrystus, który miał wypełnić przymierze Boże, w końcu przyszedł.
Kto zatem miał wypełnić przymierze Boże? Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata. Kto był ostatnim najwyższym kapłanem Starego Testamentu? Kto był potomkiem Aarona? Sam Jezus Chrystus oświadczył, że był to Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel był przedstawicielem ludzkości, największym spośród urodzonych z kobiet.
Zastanówmy się nad posiadanymi przez nas faktami. Mojżesz, Abraham, Izaak i Jakub urodzili się z kobiet. Ale kto jest największy spośród wszystkich narodzonych z kobiet, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie? Jest to Jan Chrzciciel.
Jan Chrzciciel jako ostatni prorok Starego Testamentu i potomek Aarona, ochrzcił Baranka Bożego w Nowym Testamencie w taki sam sposób, w jaki Aaron kładł swe ręce na ofiarach składanych w Dniu Przebłagania w Starym Testamencie. Ochrzcił Jezusa Chrystusa i przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata. Był sługą Bożym. Wypełnił obrzezanie duchowe w sercach całej ludzkości, chrzcząc Jezusa Chrystusa.
Wraz z chrztem Jezusa musimy wierzyć w Jego krew jako świadectwo naszego zbawienia. Jezus Chrystus zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest i został za nie osądzony. A jedyną rzeczą pozostającą nam do zrobienia jest po prostu uwierzenie w to. To Wola Boża, byśmy wierzyli w to, co zrobił Jezus.
Kiedy przyjmiecie do swoich serc ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha, możecie stać się potomkami Abrahama i dziećmi Bożymi. Jest tylko kilku, którzy są w Chrystusie, podczas gdy jest wielu, którzy jeszcze nie przyjęli Go do swoich serc.
Dzień dobiega końca i zapada ciemność. Uwierzcie w chrzest Jezusa i pozwólcie Mu wejść do swoich serc. Wasza wiara w chrzest Jezusa i Jego krew sprawi, że będziecie błogosławieni zbawieniem duchowym.
Pamiętajcie zawsze, że namaszczenie duchowe przychodzi, kiedy wierzycie w ewangelię zbawienia, ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi. Chcę, abyście wiedzieli, że możecie przygotować lampę duchową (Kościół) i olej (Ducha), jak mądre dziewice (Ewangelia Mateusza 25:4), wierząc w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi. Ci, którzy wierzą w Jezusa, idą do kościoła z Duchem w swoich sercach.
 
 

Dla Kogo Jezus Został Ochrzczony?

 
W jakim celu Jezus został ochrzczony?
Aby zmyć wszystkie grzechy ludzkości

„Ja potrzebuję być ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.” (Ewangelia Mateusza 3:14-15).
Jezus został ochrzczony, aby zmyć wszystkie grzechy ludzkości. Jezus Chrystus jest Synem Bożym i naszym Zbawicielem. On jest Stwórcą, który nas stworzył. Jezus Chrystus przyszedł z woli Boga Ojca, aby uczynić nas Jego ludem.
O kim wszyscy prorocy mówili w Starym Testamencie? Mówili o Jezusie Chrystusie. Wszyscy prorocy Starego Testamentu mówili o przyjściu Jezusa na ten świat, aby zgładzić wszystkie nasze grzechy i uwolnić nas od grzechu na zawsze.
Jezus zstąpił na ten świat, jak przepowiedziano w Starym Testamencie i zabrał wszystkie grzechy ludzkości od Adama i Ewy do ostatniego człowieka na ziemi.
A teraz weźcie do serca zbawienie przez chrzest Jezusa i Jego krew. Czy nie jesteście pewni, że to prawda? Czy nadal macie grzech w swoim sercu? „Bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby wypełnić całą sprawiedliwość.
Samo słowo „chrzest” oznacza „obmyć się”. Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w sposób opisany w Starym Testamencie.
Po tym, jak wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, zanurzył się w Jordanie. Rzeka ta oznacza śmierć i sąd dla grzeszników. Zanurzenie Chrystusa w wodzie symbolizuje Jego śmierć na Krzyżu. Jego wyjście z wody oznacza zmartwychwstanie. Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po śmierci na Krzyżu.
Jezus jest naszym Bogiem i Zbawicielem. To, że Jezus przyszedł na ten świat, aby się ochrzcić, przelał krew na śmierć na Krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia, a teraz siedzi po prawicy Boga,  jest jasnym dowodem, że zbawił całą ludzkość od śmierci. Czy szczerze wierzycie w tę prawdę?
Chrzest Jezusa jest duchowym obrzezaniem Nowego Testamentu. „To jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca” Obrzezanie serca jest zakończone, gdy wierzymy w chrzest Jezusa, prawdę przekazania Jezusowi wszystkich naszych grzechów. Obrzezanie serca jest uznaniem chrztu Jezusa, przez który przekazaliśmy wszystkie nasze grzechy Jezusowi.
Czy zostaliście obrzezani w swoim sercu? Jeśli wierzycie w obrzezanie serca, wasze grzechy zostaną zmyte raz na zawsze. W tym celu Jezus spełnił całą sprawiedliwość i zapewnił zbawienie wszystkich grzeszników.
Drodzy chrześcijanie, przyjmijcie ten dowód zbawienia do swoich serc i umysłów. Taka jest prawda. Gdy przyjmiecie do serca zbawienie Jezusa, uwolnicie się od wszystkich grzechów. „Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię” (Ewangelia Jana 1:12).
Czy teraz widzicie, dlaczego Jezus musiał przyjść na ten świat, aby się ochrzcić? Czy teraz w to wierzycie? Jezus został ochrzczony, aby zgładzić grzechy całej ludzkości. To był chrzest obrzezania. Chrzest Jezusa daje nam obrzezanie duchowe. Dlatego apostoł Paweł mówi nam, abyśmy się obrzezali w naszych sercach. Jezus tak wyraźnie zbawił nas Swoim chrztem i krwią, że nie mamy wyboru, jak tylko uwierzyć w swoich sercach. Powinniśmy powiedzieć „Tak. Amen” słowu Bożemu w naszych sercach. Czy to nie jest prawda? Czy w to wierzycie?
 
 
Czy Akceptujesz tą Prawdę w Swoim Sercu?

Co musimy zrobić, zanim oddamy cześć Jezusowi?
Musimy przyjąć do swoich serc prawdę o wodzie i krwi.

Minęło prawie 2,000 lat, odkąd Jezus przyszedł na ten świat. W dzisiejszych czasach łaski Bożej musimy wziąć do serca prawdę, wodę i krew Jezusa. Nie pozostaje nam nic innego do zrobienia.
„To jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca”. Musimy zostać obrzezani przez wiarę w naszych sercach. Możemy zostać zbawieni tylko przez wiarę. W Starym Testamencie Izraelici zbawiali się przez obrzezanie i krew Paschy, którą umieszczono na węgarach i nadprożu ich domów.
Ci, którzy wierzą w chrzest Jezusa i Jego krew jako swoje zbawienie, nie boją się sądu Bożego, ponieważ on ich ominie. Ale sąd Boży spadnie na wszystkich, którzy nie przyjmą prawdy do swoich serc. Jest wielu, którzy na próżno wierzą w Jezusa, a zatem są nadal niewolnikami swoich grzechów.
Jak doprowadzili do tego stanu? Dlaczego nadal cierpią z powodu grzechu? Tylko dlatego, że nie znają prawdy o chrzcie Jezusa i Jego krwi. Wierzą tylko w krew Jezusa, pomijając lub nie dostrzegając Jego chrztu.
Czy zbawienie można uzyskać tylko poprzez prostą wiarę w krew Jezusa? Czy Biblia tak nam mówi? Co mówią o tym Stary Testament i Nowy Testament? Według Biblii nie tylko przez krew Baranka Bożego, ale także przez chrzest Jezusa osiąga się zbawienie (I List Jana 5:3-6).
Czy wierzysz w samą krew Jezusa? Ci, którzy to robią, muszą nadal mieć grzech w swoich sercach. Muszą pokonać swoją błędną wiarę i powrócić do prawdziwej ewangelii.
Niewierzący muszą teraz przyznać, że zostali wprowadzeni w błąd, nie wiedząc, że Jezus zabrał wszystkie grzechy w Jordanie poprzez Swój chrzest. Muszą przyznać, że pomylili się, zaniedbując przyjęcie chrztu Jezusa. Muszą przyjąć do swoich serc, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest. Zbawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy wierzymy w chrzest Jezusa i Jego Krzyż. Innymi słowy, tylko dzięki ewangelii wody i Ducha jesteśmy w stanie zdobyć życie wieczne.
Drodzy chrześcijanie, czy żyliście do tej pory tylko w wierze w krew Jezusa? Wtedy z pewnością macie grzech w swoim sercu. Jeśli grzeszycie, macie grzech w swoim sercu. Jeśli uważacie, że jesteście wolni od grzechu, kiedy żyjecie zgodnie z prawem Bożym, jest to tylko uczucie pochodzące z waszych emocji. To przekonanie nie jest zgodne z słowem Bożym.
 
 
Nie Jest Jeszcze za Późno
 
Z czego wyzwala nas prawda?
Z prawa grzechu i śmierci

Nie jest jeszcze za późno. Po prostu uwierzcie w chrzest Jezusa i Jego krew, a będziecie obrzezani w swoim sercu i uwolnicie się od wszelkiego grzechu. Uwolnienie się od wszelkiego grzechu oznacza, że jesteście zbawieni przez wiarę w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi.
Czy jesteście gotowi uwierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew dla zbawienia od grzechów? Kiedy uwierzycie, dowiecie się, jak wygląda zbawienie. Otrzymacie spokój ducha. Wtedy i tylko wtedy staniecie się sprawiedliwymi. Nie przez wasze uczynki, ale przez waszą wiarę w słowo Boże. Jeśli ktokolwiek z was nadal wierzy i polega tylko na krwi Jezusa dla zbawienia, chciałbym zachęcić was wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew.
Drodzy chrześcijanie, całkowite zbawienie ludzkości od grzechu spełniło się dzięki ewangelii chrztu Jezusa i Jego krwi. Duch jest Bogiem. Bóg zstąpił na ten świat w ciele człowieka.
Bóg powiedział przez proroków, że nazwiemy Jego imię Jezus, gdyż On miał zbawić Swój lud od grzechów. Bóg powiedział: „Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami.” (Ewangelia Mateusza 1:23).
Bóg przyszedł na ten świat, aby zbawić grzeszników. Został ochrzczony, aby usunąć wszystkie grzechy świata, a tym samym zbawił wszystkich grzeszników. Taka jest prawda i zbawienie wody i krwi. Jestem tutaj, aby wam to powiedzieć. Czy zostaliśmy zbawieni tylko poprzez krew Jezusa? Oczywiście, że nie. Zostaliśmy zbawieni przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.
Jest tak wielu fałszywych proroków i heretyków, którzy nie wierzą w chrzest Jezusa. Jezus powiedział: „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia Jana 8:32).
Musimy poznać prawdę. Musimy wiedzieć, dlaczego Jezus mówił o Swoim chrzcie i dlaczego powinniśmy w niego wierzyć. Powinniśmy wiedzieć, dlaczego Bóg powiedział w Starym Testamencie, ludowi Izraela, aby się obrzezali i dlaczego mówił o krwi baranka paschalnego.
Kiedy znamy tylko część historii, nigdy nie rozpoznamy prawdy. Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (Ewangelia Jana 3:5).
 
 
Ochrzcić Się w Chrystusie
 
Jak możemy się zjednoczyć ze śmiercią Chrystusa?
Przekazując wszystkie nasze grzechy Jezusowi przez Jego chrzest
 
Biblia świadczy o tajemnicy zbawienia. Czy to tylko przez krew Jezusa? Nie. Przez Jego krew i Jego chrzest wspólnie. Apostoł Paweł mówił o tym często w rozdziale 6 Listu do Rzymian i ponownie w wielu innych listach.
Przeczytajmy List do Rzymian 6:3-8. „Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania; Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć;”
Spójrzmy na werset 5. Czytamy: „Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania”.
Jego śmierć była naszą śmiercią, ponieważ wszystkie nasze grzechy zostały Mu przekazane przez Jego chrzest. Chrzest Jezusa łączy z nami Jego krew na Krzyżu.
Nasza wiara w chrzest Jezusa i Jego krew pozwala nam zjednoczyć się z Jezusem. „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23). Dlatego śmierć Jezusa na Krzyżu była naszą śmiercią. Został ochrzczony, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy. Wierzyć w tę prawdę oznacza zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem.
 
 
Nie Powinniśmy Wierzyć w Jezusa Jako w Część Religijnego Sposobu Życia
 
Co oznacza „Bóg jest wierny i sprawiedliwy”?
Oznacza to, że Jezus raz na zawsze zmył nasze grzechy i zbawił każdego, kto wierzy w prawdę.

Wielu ludzi wierzy w Jezusa jako w religijny sposób życia, więc chodzą do kościoła i wypłakują sobie oczy, modląc się i okazując skruchę. Każdego dnia wyznają swoje grzechy i proszą o przebaczenie. Modlą się: „Jezu, wiem i wierzę, że umarłeś dla mnie na Krzyżu. Tak, wierzę.”
Najwyraźniej źle rozumieją następujący fragment. „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości” (I List Jana 1:9). Twierdzą, że ich grzechy powinny być odpuszczane codziennie, poprzez wyznanie grzechów. Ale grzech w powyższym fragmencie nie oznacza banalnych codziennych występków. Fragment ten oznacza, że raz na zawsze wybaczono nam nasze grzechy, kiedy wyznajemy, że jeszcze nie zostaliśmy zbawieni.
„Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże” (List do Rzymian 10:17). „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia Jana 8:32).
Drodzy chrześcijanie, prawda jest jasna. Jeśli wierzycie, że Jezus umarł na Krzyżu, nie gładząc wszystkich naszych grzechów przez chrzest w Jordanie, twoja wiara jest daremna. Jeśli jakiś chrześcijanin chce zostać zbawiony od wszystkich swoich grzechów, musi uwierzyć, że jego grzechy zostały przekazane Jezusowi, poprzez Jego chrzest w Jordanie raz na zawsze i że On przyjął potępienie za wszystkie nasze grzechy na Krzyżu. Innymi słowy, powinniśmy wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew.
„Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12). Jezus Chrystus wziął wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i stał się naszym Zbawicielem. Jezus przyszedł przez wodę i krew, aby nas zbawić od wiecznego potępienia. „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (List do Rzymian 10:10). Czy jesteście grzesznikami czy sprawiedliwymi?
List do Galacjan 3:27 mówi: „Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa”. Ten werset mówi nam prawdę, że Jezus został ukrzyżowany po przyjęciu wszystkich grzechów świata przez Swój chrzest. Zmartwychwstał trzeciego dnia, a teraz siedzi po prawicy Boga. Stał się Panem Zbawienia dla wszystkich, którzy w Niego wierzą.
Gdyby Jezus nie został ochrzczony, gdyby nie przelał krwi za nas na Krzyżu, nie stałby się naszym Zbawicielem. Możemy zostać zbawieni tylko wtedy, gdy wierzymy w ewangelię wody i Ducha.
 
 
Nawet Syn Mojżesza
 
Dlaczego Bóg próbował zabić Mojżesza w drodze do Egiptu?
Ponieważ nie obrzezał swoich synów.

Umiłowani, posłuchacie tajemnicy odkupienia wszystkich waszych grzechów przez wodę i krew Jezusa. To wspaniałe błogosławieństwo móc słuchać tych słów Bożych.
Czy to tylko krew Jezusa Chrystusa? W czasach Starego Testamentu ludzie stawali się potomkami Abrahama poprzez obrzezanie i krew baranka paschalnego. Teraz my stajemy się ludźmi Bożymi poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew. Bóg pokazał nam dowód tego w Starym Testamencie przez Mojżesza.
Aby zbawić lud Izraela, Bóg przemówił do Mojżesza i kazał mu wyprowadzić Jego lud z Egiptu. Tak więc Mojżesz, za pozwoleniem swego teścia Jetra, opuścił ziemię Midjanitów i udał się z żoną i synami do Egiptu. Kiedy wsadził swoją rodzinę na osła, Pan spotkał go w gospodzie i chciał go zabić.
Ale jego mądra żona Sefora znała przyczynę. Wzięła ostry krzemień, obrzezała napletek swojego syna, rzuciła nim u stóp Mojżesza i powiedziała: „Naprawdę jesteś dla mnie oblubieńcem krwi”. Więc Bóg pozwolił mu odejść.
W ten sposób powiedział, że na pewno zabije każdego, nawet syna Mojżesza, kto nie został obrzezany. Dla ludu Izraela obrzezanie było znakiem przymierza Bożego. Wiedzieli, że Bóg z pewnością odetnie od Swego ludu każdego, nawet syna przywódcy, jeśli pozostanie nieobrzezany. Dlatego, aby uniknąć odcięcia syna, Bóg ostrzegł Mojżesza w ten sposób.
Biblia mówi, że powodem, dla którego Sefora obrzezała napletek swojego syna i dotknęła nóg Mojżesza, mówiąc: „Naprawdę jesteś dla mnie oblubieńcem krwi” było przyjęcie żądania Bożego dotyczącego obrzezania (Księga Wyjścia 4:26).
Każdy, kto nie był obrzezany wśród Izraelitów, musiał zostać odcięty od swego ludu. Tylko ci, którzy się obrzezali, mogli jeść mięso baranka paschalnego i służyć wspólnie jako lud Boży.
Apostoł Paweł był Hebrajczykiem. Został obrzezany 8 dni po swoich narodzinach, studiował pod okiem wielkiego rabina Gamaliela i dokładnie zrozumiał, dlaczego Jezus Chrystus został ochrzczony w Jordanie i dlaczego musiał zostać ukrzyżowany. Apostoł Paweł pisał o chrzcie Jezusa we wszystkich swoich listach.
Apostoł Paweł często mówił także o krwi Jezusa jako o zakończeniu naszego zbawienia. Krew była tylko etapem końcowym Jego odkupienia, podczas gdy prawdziwym obrzezaniem duchowym był chrzest Jezusa. Nie ma sensu podkreślać krwi Jezusa bez Jego chrztu.
Apostoł Paweł często mówił bezpośrednio o Krzyżu Jezusa. Czemu? Ponieważ jest to ostateczny dowód naszego zbawienia. Gdyby Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, ale nie przelał krwi na Krzyżu, aby otrzymać wyrok za nas, nie bylibyśmy całkowicie zbawieni. Dlatego apostoł Paweł tak często mówił o Krzyżu. Krzyż jest ostatnim krokiem w naszym zbawieniu.
Gdyby prawda zbawienia została przekazana temu pokoleniu bez zniekształceń, byłoby już znacznie więcej ludzi bez grzechu. Niestety, prawda została z czasem utracona i wielu ludzi wie tylko o Krzyżu nie zdając sobie sprawy z prawdziwego znaczenia Jego chrztu.
Ponieważ mają wiarę tylko w pustą skorupę ewangelii, pozostaną grzesznikami, niezależnie od tego, ile lat gorliwie wierzą w Jezusa. Będą nadal grzesznikami po 10 latach, a nawet po 50 latach życia religijnego.
 
 
Moje świadectwo
 
Czy Bóg uważa grzeszników za sprawiedliwych?
Nie. Bóg jest sprawiedliwy. Sprawiedliwi są ci, którzy są wolni od grzechu, ponieważ złożyli wszystkie swoje grzechy na Jezusa przez Jego chrzest.

Zacząłem wierzyć w Jezusa, gdy miałem 20 lat. Wcześniej nie miałem pojęcia, ile grzechu popełniłem w życiu, ponieważ nie znałem prawa Bożego. Do tego czasu żyłem na swój sposób, nie znając Boga.
Potem zachorowałem. Byłem tak chory, że myślałam, że umrę. Postanowiłem więc, że przynajmniej powinienem zostać odkupiony od wszystkich moich grzechów przed śmiercią. Ponieważ słyszałem, że Jezus umarł za grzeszników takich jak ja, postanowiłem uwierzyć w Niego. Na początku byłem pełen radości i wdzięczności.
Ale uczucie to zaczęło słabnąć po chwili. Po kilku latach nie mogłem nie popełniać codziennie nowych grzechów. W kółko stawałem się grzesznikiem. Po 10 latach byłem jeszcze grzesznikiem, a właściwie większym grzesznikiem niż wcześniej. Wierzyłem w Jezusa przez 10 lat i fakt, że byłem grzesznikiem, nigdy się nie zmienił. Byłem zarówno wierzącym, jak i grzesznikiem.
Mimo że śpiewałem: „♪Płacz mnie nie uratuje! Choć moja twarz była skąpana we łzach, nie ukoiły moich lęków, nie zmyły grzechu wielu lat! Płacz mnie nie uratuje! ♪” Płakałem za każdym razem, gdy grzeszyłem.
„Drogi Boże, wybacz mi ten jeden grzech. Przebacz mi tym razem i nigdy więcej nie będę grzeszyć.” Po tym, jak zgrzeszyłem, modliłem się przez trzy dni. Zamykałem się w pokoju i modliłem się podczas postu przez trzy dni. Ponieważ moje sumienie było tak ciężkie, płakałem i prosiłem Boga o przebaczenie. Trzeciego dnia czułem się lepiej i myślałem, że mogę zostać ponownie przyjęty do Jego obecności.
„Ponownie zmyłem moje grzechy. Alleluja!” Wychodziłem więc i żyłem pilnie przez chwilę. Ale wkrótce znowu grzeszyłem i moja desperacja wzrastała. Znowu powtarzałem ten ponury proces. Było tak wspaniale wierzyć w Jezusa na początku, ale im dłużej wierzyłem, tym więcej moich grzechów gromadziło się jak kurz w nieużywanym pokoju. Po 10 latach stałem się gorszym grzesznikiem niż byłem na początku. „Dlaczego uwierzyłem w Jezusa tak wcześnie w moim życiu? Byłoby o wiele łatwiej uwierzyć w Jezusa, gdybym poczekał, aż skończę 80 lat, tuż przed śmiercią. Wtedy nie byłbym świadomy grzechu i nie musiałbym codziennie żałować”. Myślałem, że powinienem żyć zgodnie z wolą Bożą, ale to było niemożliwe. Czułem się, jakbym postradał zmysły!
Zacząłem szukać Boga na nowo. Spędziłem dużo czasu studiując teologię, ale po kilku latach moje serce stało się jeszcze bardziej jałowe. Zanim zacząłem czytać książki na temat teorii religijnych, często mówiłem, że będę żył jak święty Damian, który nigdy nie spał wygodnie w ciepłym łóżku. Poprzysiągłem, że nigdy nie będę dogadzać sobie, a natomiast poświęcę się całkowicie potrzebującym.
Czytając o życiu tego świętego, poprzysięgałem żyć tak jak on. Próbowałem prowadzić ascetyczne życie. Klęczałem na twardych podłogach cementowych i modliłem się godzinami. Wtedy czułem się tak, jakby moje modlitwy miały większe znaczenie, a potem czułem się lepiej.
Ale po 10 latach nie mogłem już tego znieść. Więc modliłem się do Boga. „Drogi Boże w Niebie, proszę, zbaw mnie. Z całego serca wierzę w Ciebie. Wiem, że nie zmieniłbym mojego oddania dla Ciebie, nawet gdyby ktoś przyłożył mi nóż do gardła. Ale chociaż wierzę w Ciebie z całego serca, dlaczego wciąż czuję się pusty w środku? Dlaczego jestem taki sfrustrowany? Dlaczego staję się gorszym grzesznikiem niż kiedykolwiek? Nigdy wcześniej nie myślałem o grzechu. Uwierzyłem w Ciebie i teraz zastanawiam się, dlaczego stałem się o wiele gorszy po tym, jak wierzyłem w Ciebie już od lat. Co się ze mną dzieje?”
W tym momencie poznałem przyczynę. Wierzyłem w Boga, nie będąc zbawionym od moich grzechów. W tamtym czasie nie znałam prawdy i to wystarczyło, żeby doprowadzić mnie do szału.
Z grzechem w sercu, jak mógłbym mówić innym o odkupieniu łaski Bożej? Jak mogłem powiedzieć innym, aby uwierzyli w Jezusa? Modliłem się raz po raz. „Drogi Boże, wkrótce ukończę seminarium i otrzymam święcenia kapłańskie. Ale jeśli zostanę sługą obciążonym grzechem, jak będę mógł powiedzieć grzesznikom o odkupieniu? Sam jestem grzesznikiem i kiedy czytam Listy apostoła Pawła, dowiaduję się, że jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, nie jest dzieckiem Bożym. Ale bez względu na to, jak gorliwie szukam, Ducha nie ma we mnie. Czułem, że był tam na początku, ale zniknął. Co się stało? Proszę, powiedz mi, dlaczego, Panie”.
W rzeczywistości powodem było to, że oszukałem sam siebie, myśląc, że zostałem odkupiony przez prostą wiarę w Jezusa. Długo mnie to dręczyło. 
Bóg obiecał, że pokaże się tym, którzy gorliwie Go szukają. W końcu spotkał mnie w Swojej prawdzie. Przez dziesięć lat po tym, jak zacząłem wierzyć w Jezusa, nadal byłem grzesznikiem. Ale kiedy poznałem tajemnicę chrztu Jezusa i Jego krwi, kiedy odkryłem znaczenie obrzezania w Starym Testamencie i obrzezania duchowego w Nowym Testament, kiedy uświadomiłem sobie i uwierzyłem w tajemnicę zbawienia przez chrzest Chrystusa, wszystkie moje cierpienia się skończyły. Moja dusza stała się biała jak śnieg.
Tak samo będzie z wami. Jeśli uwierzycie w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi, staniecie się również bezgrzesznymi. Nadal możecie być niedoskonali, ale staniecie się sprawiedliwymi. Kiedy przyjmiecie tę prawdę do swoich serc i sprawicie, że będzie ona znana innym, oni również zostaną zbawieni i będą chwalić Boga, krzycząc „Alleluja!”
Pragnę pogratulować wszystkim braciom i siostrom, którzy zostali odkupieni. Chwalę Jezusa za zbawienie nas od wszystkich naszych grzechów. Alleluja! Szczęśliwie zostaliśmy odkupieni od wszystkich naszych grzechów.
To tak wielkie błogosławieństwo, że nie możemy wyrazić całego naszego szczęścia zwykłymi słowami. Wspólnie zaśpiewajmy piosenkę. „♪Jego imię stało się tajemnicą, bo nie ogłosiliśmy jeszcze tajemnic każdemu stworzeniu. Został odrzucony jak kamienie odrzucone przez budowniczych, ale Jego imię stało się najcenniejszym klejnotem w moim sercu♪”
 
 

Chrzest Jezusa i Jego Krew to Więcej Niż Potrzeba, Aby Zbawić Wszystkich Grzeszników od Ich Grzechów

 
Co usuwa wszystkie grzechy z naszych serc?
Chrzest Jezusa

Jezus Chrystus zmył wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest i krew. Duchowo obrzezał nas i uczynił nas Swoim ludem. On jest Bogiem narodzonych ponownie.
Zawsze jest sąd za grzech. Ale Jezus został ochrzczony i osądzony na Krzyżu, aby nas zbawić. Swoją krwią zbawił nas wszystkich i zmartwychwstał trzeciego dnia. To Ojciec Bóg, wskrzesił Jezusa z martwych.
Życie Jezusa jest naszym życiem i znakiem naszego istnienia jako dzieci Boże. Jego chrzest zabrał wszystkie nasze grzechy, a drogocenna krew Jezusa na Krzyżu jest dowodem, że On poniósł potępienie zamiast nas.
Drodzy przyjaciele, czy macie ten dowód chrztu Jezusa i Jego krwi w waszych sercach? Znowu was pytam. Czy nasze zbawienie przychodzi tylko przez krew Jezusa? Nie. Przychodzi przez chrzest Jezusa i Jego krew.
 
 
Kto Jest Heretykiem?
 
Kto jest heretykiem?
Ten, kto siebie potępia, nie wierząc w chrzest Jezusa
 
Drodzy przyjaciele, czy nadal jesteście grzesznikami, mimo że każdego dnia wyznajecie wiarę w Jezusa? Jeśli jesteście grzesznikami, chociaż wierzycie w Jezusa, jesteście heretykami. Herezja to niewiara w Bożą prawdę. List do Tytusa 3:10-11 mówi o herezji: „Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj; Wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy, i sam siebie osądza.”
Człowiek osądzony przez samego siebie mówi: „Drogi Boże! Jestem grzesznikiem. Wierzę w Ciebie, ale wciąż jestem grzesznikiem. Bez względu na to, co ktoś mówi, jestem grzesznikiem i wiem, że to prawda.”
Bóg mówi do niego: „Czy nadal jesteś grzesznikiem, a jeszcze nie jesteś Moim dzieckiem? Wtedy jesteś heretykiem i zostaniesz wrzucony do ognia piekielnego.”
Jeśli wierzycie w Jezusa, nie wierząc w ewangelię chrztu Jezusa w swoim sercu, jeśli osądzacie samych siebie jako grzeszników i wyznajecie przed Bogiem, że wasz duch jest z grzechem, to jesteście heretykami przed Bogiem.
 
 
Kim są Prawdziwi Wierzący?
 
Co jest świadectwem Bożym o zbawieniu?
Woda, krew i Duch

Wszyscy ci, którzy wierzą w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi, wszyscy, którzy stali się ludem Bożym, i wszyscy ci, których grzechy zostały zmyte, są sprawiedliwi. Jak możecie nadal być grzesznikami, gdy wierzycie w Jezusa? Grzesznik nie może wejść do królestwa Bożego.
Ci, którzy stali się sprawiedliwymi poprzez wiarę w Jezusa, mają świadectwo Boże w swoich sercach. Świadectwem jest chrzest Jezusa i Jego krew. To dzieło zbawienia jest tym, czego dokonał Jezus Chrystus na tym świecie.
Dlatego każdy, kto odmawia wiary w ewangelię chrztu, przez który Jezus zgładził wszystkie nasze grzechy, zostanie odcięty od Boga.
Drodzy bracia i siostry w wierze, czy przyjmujecie do swoich serc ewangelię, że zbawienie grzeszników to nie tylko krew Jezusa, ale także woda, która jest chrztem Jezusa?
Ktokolwiek wierzy w dzieło, które Jezus uczynił na tym świecie i kto przyjmuje wodę, krew i Ducha, będzie zbawiony od wszelkiego grzechu. Taka jest prawda i mądrość ewangelii wody, krwi i Ducha.
Jezus całkowicie oczyścił nas z wszelkiego grzechu przez Swój chrzest, aby cała ludzkość mogła zostać zbawiona przez Niego. Teraz, jeśli naprawdę wierzycie w Jezusa, nie możecie być grzesznikami.
Jezus wskrzesił nas z martwych. Uratował wszystkie dusze, które odeszły daleko od Boga z powodu oszustw diabła. Jezus chce znaleźć wszystkie zabłąkane dusze. Bóg działa przez Jezusa ewangelią wody, krwi i Ducha. On nas powołał, a my możemy zostać odkupieni i zbawieni przez Niego.
Czy wierzycie w tę najgłębszą prawdę? Mówię wam, że zbawienie jest nie tylko przez krew, ale i przez chrzest Jezusa i przez Jego krew na Krzyżu. Ci, którzy mówią, że zostali zbawieni tylko krwią, muszą uznać, że mają grzech w swoich sercach.
Wszyscy myśleliśmy, że dla naszego zbawienia wystarczy wierzyć w krew Jezusa. Tak myśleliśmy wcześniej, ale teraz powinniśmy sobie uświadomić, że to nie wystarczy. Zostaliśmy zbawieni i narodzeni ponownie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha.
Każdy grzesznik może narod