Search

Kazania

Temat 7: Błąd w Teorii Predestynacji i Boskiej Elekcji

[7-1] Błąd, Który Leży w Teorii Predestynacji i Boskiej Elekcji (List do Rzymian 8:28-30)

Błąd, Który Leży w Teorii Predestynacji i Boskiej Elekcji
(List do Rzymian 8:28-30)
„A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił”. 
 
 
Czy Bóg rzeczywiście wybrał tylko niektórych z nas?
Nie. Wybrał nas wszystkich w Jezusie Chrystusie.

Teologiczna teoria predestynacji i Boskiej elekcji, która jest jedną z podstawowych teologii tworzących doktrynę chrześcijańską, doprowadziła wielu tych, którzy chcą uwierzyć w Jezusa, do błędnego zrozumienia słowa Bożego. Ta błędna teoria spowodowała dużo zamieszania.
To, co nieprawdziwe teologie mówią o predestynacji, to to, że Bóg wybrał ludzi, których kocha, potępiając tych, których nie lubi. Oznacza to, że niektórzy spośród wybranych narodzili się ponownie z wody i Ducha i zostali przyjęci do nieba, podczas gdy inni, którzy nie zostali wybrani, mają spłonąć w piekle.
Jeśli Bóg rzeczywiście wybiera tylko niektórych z nas, nie możemy nie dręczyć się pytaniem: „Czy zostałem wybrany do zbawienia?” Gdybyśmy nie zostali wybrani, nie miałoby sensu, abyśmy wierzyli w Jezusa. Ta teoria sprawiła, że wielu ludzi bardziej się martwiło tym, czy zostali wybrani przez Boga, niż samą ich wiarą.
Jeśli w to wierzymy, jak możemy się uwolnić od wątpliwości i wierzyć tylko w Boga? Jak możemy potwierdzić, że Bóg naprawdę nas wybrał? Byłby Bogiem tylko dla tych wybranych, pomimo że mówi: „Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie, i pogan;” (List do Rzymian 3:29).
Ponieważ wielu ludzi nie rozumie znaczenia predestynacji i Bożej elekcji, boją się, że zostaną zniszczeni, nawet jeśli wierzą w Jezusa.
List do Efezjan 1:3-5 mówi: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla Siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania Swojej woli”. 
Dlatego powinniśmy dokonać przeglądu koncepcji predestynacji teologicznej i boskiej elekcji. Powinniśmy najpierw zrozumieć, co Biblia mówi o przeznaczeniu i boskiej elekcji, i wzmocnić naszą wiarę w zbawienie przez wodę i Ducha.
Co mówi nam List do Rzymian? Niektórzy teologowie rozwinęli bezpodstawną teorię „bezwarunkowej elekcji”. Czy zatem teologia jest Bogiem? Sama teologia nie jest Bogiem.
Nawet przed stworzeniem świata Bóg wybrał całą ludzkość w Jezusie Chrystusie i postanowił zbawić nas wszystkich, czyniąc nas sprawiedliwymi. Jezus kocha nas bezwarunkowo. Nie czyńcie Go Bogiem dyskryminującym. Niewierni wierzą we własne myśli, ale wierzący opierają swoją wiarę na zapisanym słowie Bożym.
 
 

Boska Elekcja w Starym Testamencie

 
Czy teoria bezwarunkowej elekcji jest prawdziwa?
Nie. Nasz Pan nie jest takim ograniczonym Bogiem. Bóg wybrał w Jezusie wszystkich grzeszników, a nie tylko wybranych.

W Księdze Rodzaju 25:21-26 czytamy o dwóch synach Izaaka, Ezawie i Jakubie. Bóg wybrał Jakuba, kiedy dwaj synowie Izaaka byli jeszcze w łonie matki.
Ci, którzy źle rozumieją słowo Boże, przyjmują to za podstawę teorii bezwarunkowej elekcji. Jest to jak mieszanie boga losu z chrześcijaństwem.
Jeśli wierzymy, że Bóg wybiera nas na podstawie „bezwarunkowej elekcji” a nie w Jezusie Chrystusie, to tak samo, jakbyśmy czcili boga losu i bożków. Bóg nie jest bogiem losu. Gdybyśmy wierzyli w boga losu, zaprzeczalibyśmy Bożemu planowi dla nas i wpadlibyśmy w pułapkę Szatana.
Jeśli ludzie nie są posłuszni woli Bożej, to nie są niczym więcej jak bestiami, przeznaczonymi, aby zginąć. Ponieważ my wierzący nie jesteśmy bydlętami, powinniśmy stać się prawdziwymi wierzącymi, którzy czytają i wierzą w prawdę zapisaną w Biblii. Nie myśleć przede wszystkim, o prawdzie zapisanej w Biblii, oznacza oddać się Szatanowi. 
Aby mieć prawdziwą wiarę, powinniśmy najpierw pomyśleć o prawdzie zapisanej w Biblii i podążać za wiarą narodzonych ponownie w Chrystusie.
Kalwinizm nalega na ograniczone odkupienie. Oznacza to, że miłość Boga i odkupienie Pana nie dotyczą niektórych. Czy to może być prawda?
Biblia mówi: „Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni” (I List do Tymoteusza 2:4). Gdyby błogosławieństwo odkupienia dotyczyło tylko niektórych, wielu wierzących przestałoby wierzyć w Jezusa. W końcu kto chciałby wierzyć w tak ograniczonego Boga?
Musimy mieć pewność, że nasz Bóg nie jest ograniczony. On jest Bogiem Prawdy, Miłości i Sprawiedliwości. Musimy wierzyć w Jezusa i ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha, a tym samym dostąpić zbawienia od wszystkich naszych grzechów. Jezus jest Zbawicielem wszystkich, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha.
Według kalwinizmu, gdyby było dziesięciu ludzi, niektórzy z nich zostaliby zbawieni przez Boga, a inni zostaliby spaleni w ogniu piekielnym. To nieprawda.
Nie ma sensu mówić, że Bóg jednych kocha, a innych odrzuca. Wyobraź sobie, że Bóg jest dziś z nami. Gdyby zdecydował się wybrać tych, którzy siedzą po prawej stronie, decydując się na wysłanie wszystkich siedzących po lewej stronie do piekła, czy traktowalibyśmy Go jak Boga?
Czy ci, którzy zostali odrzuceni, nie podnieśliby głosu w proteście? Wszystkie stworzenia wołałyby: „Jak może Bóg być tak niesprawiedliwy” Bezwarunkowa elekcja jest nieprawdą, ponieważ Bóg wybrał całą ludzkość w Jezusie Chrystusie.
Dlatego każdy, kto jest powołany przez Boga w imieniu Chrystusa, jest wybrany. W takim razie, kogo Bóg powołuje do Niego? On powołuje grzeszników, a nie sprawiedliwych. Bóg nie woła tych, którzy uważają się za sprawiedliwych.
Boże błogosławieństwo odkupienia jest dla grzeszników i tych, którzy są osądzeni na piekło. Wybór oznacza, że Bóg woła grzeszników, aby uczynić ich swoimi prawymi synami.
 
 

Bóg Jest Sprawiedliwy

 
Czy Bóg kocha tylko wybranych?
Nie, Pan nie jest tak ograniczony. Bóg jest sprawiedliwy.

Bóg jest Sprawiedliwy. Nie jest Bogiem, który kocha tylko tych bezwarunkowo wybranych. Powołał grzeszników w imieniu Chrystusa. Bez zbawienia przez odkupienie Jezusa Chrystusa i Jego przebaczenie grzechów, jak moglibyśmy poznać miłość i zbawienie Boże? Nigdy nie czyńcie Go niesprawiedliwym Bogiem.
Przeczytajmy List do Efezjan 1:3-5. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla Siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania Swojej woli”. 
Bezwarunkowa elekcja w kalwinizmie nie odpowiada słowom Biblii. Biblia mówi: „Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata”. 
Bóg wybrał całą ludzkość w Chrystusie, aby narodzili się ponownie z wody i Ducha. Ci, którzy rodzą się grzesznikami, mogą zostać odkupieni z grzechu i stać się Jego dziećmi. Bóg umieścił całą ludzkość na liście tych, którzy mają być zbawieni, i wybrał ich w Jezusie Chrystusie.
Ponieważ wielu teologów nalegających na elekcję bezwarunkową twierdzi, że tylko niektórzy są wybrani, wielu ludzi jest uwięzionych w chaosie wiary, w całkowicie irracjonalnych doktrynach. Ci fałszywi teologowie mówią, że Bóg wybiera niektórych i odrzuca innych poprzez bezwarunkową elekcję, podczas gdy prawda Jego słowa jest taka, że Bóg wybrał wszystkich grzeszników w Jezusie. Wielu ludzi staje się ofiarami nieprawdziwej doktryny ze względu na ich przesądne przekonania.
Ale jeśli uznamy, że Bóg postanowił zbawić całą ludzkość w Jezusie i że odpuszczenie grzechów dotyczy wszystkich, którzy wierzą w Jezusa, możemy zostać zbawieni od wszystkich naszych grzechów, stać się dziećmi Bożymi, stać się ludźmi sprawiedliwymi, mieć życie wieczne i mieć pewność, że Bóg jest Sprawiedliwy.
 
 

Boska Elekcja w Historii Jakuba i Ezawa

 
Kogo wybrał Bóg? Tylko wybranych?
Bóg wybrał całą ludzkość w Chrystusie. Tak więc, kto wierzy w Chrystusa i nie ma grzechu przez chrzest Jezusa, jest wybrany.

W Księdze Rodzaju 25:19-28 Ezaw i Jakub walczyli w łonie swojej matki Rebeki. Bóg powiedział w Księdze Rodzaju 25:23: „I PAN jej odpowiedział: Dwa narody są w twoim łonie i dwa ludy wyjdą z twego wnętrza. Jeden lud będzie mocniejszy niż drugi i starszy będzie służył młodszemu”. 
Grzesznicy zamienili te słowa w teorię teologicznej predestynacji i boskiej elekcji, pozostawiając wielu wierzących w Jezusa zdezorientowanych co do tego, czy zostali wybrani, czy nie! Kiedy uważają się za wybranych, myślą, że są zbawieni, i tracą zainteresowanie ponownymi narodzinami z wody i Ducha.
Koncepcja bezwarunkowej elekcji odciągnęła wielu ludzi, którzy wierzyli w Jezusa, od odkupienia, i skazała ich na piekło. Sprawiła to, że Bóg wydaje się niesprawiedliwy.
Ponieważ tak wielu teologów naucza nieprawdziwej doktryny, która wypłynęła z ich własnych myśli, wielu wierzących w Jezusa czuje się niepewnie i zastanawia się, czy zostali wybrani, czy też ich odkupienie było z góry przewidziane.
Kogo Bóg wybrał, Jakuba czy Ezawa? Wybrał Jakuba w Jezusie Chrystusie. W Liście do Rzymian 9:10-11 jest powiedziane, że Bóg powołał Jakuba zamiast jego brata, chociaż zostali poczęci przez jednego człowieka i jeszcze się nie urodzili, i nie zrobili nic dobrego, ani złego.
Bożym celem było wybranie Jakuba, nie z powodu jego uczynków, ale z powodu Bożej elekcji. Biblia mówi nam również, że Jezus przyszedł, aby powołać grzeszników, a nie tych, którzy prowadzili prawe życie.
Ludzie jako potomkowie Adama, rodzą się grzesznikami. Dawid powiedział, że był grzesznikiem od czasu, gdy był w łonie matki, i że urodził się w nieprawości. „Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka” (Księga Psalmów 51:5).
Człowiek rodzi się grzesznikiem z powodu grzechów swoich przodków. Tak więc każdy, kto urodził się w tym świecie, nieświadomie staje się grzesznikiem, zachowuje się jako grzesznik i wydaje owoce grzechu.
Dziecko, które jeszcze nie popełniło żadnego grzechu, jest już grzesznikiem, ponieważ urodziło się z nasieniem grzechu. Ma złe myśli, cudzołóstwo, nierząd i zabójstwo w sercu. Urodziło się z grzechami przodków. Człowiek jest grzesznikiem jeszcze zanim się narodził.
Oto, dlaczego Bóg uczynił nas słabymi. Człowiek jest stworzeniem Boga, ale Pan miał plany uczynić nas Swoimi dziećmi, zbawiając nas od grzechu. Dlatego pozwolił Adamowi zgrzeszyć.
Kiedy w rezultacie ludzie stali się grzesznikami, Bóg posłał Jezusa na ten świat, pozwalając Swemu Synowi jednorodzonemu zgładzić wszystkie grzechy ludzkości poprzez Jego chrzest.
Bóg zamierzał odkupić ludzi poprzez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu i dać im moc, by stali się Jego dziećmi, wierząc w Jezusa. Pozwolił Adamowi zgrzeszyć, obiecując zmyć grzech w Chrystusie.
Grzesznicy, którzy wierzą w fałszywą doktrynę, mówią: „Spójrzcie na Jakuba i Ezawa. Bóg wybrał jednego i bezwarunkowo odrzucił drugiego.” Bóg nie wybrał nas bezwarunkowo, ale wybrał nas w Jezusie Chrystusie. Musimy tylko przeczytać słowa zapisane w Biblii. List do Rzymian 9:10-12 mówi: „A nie tylko to, ale i Rebeka, gdy poczęła z jednego mężczyzny, naszego ojca Izaaka; Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje; Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu;”. 
Bóg wybrał Jakuba w Jezusie. Jakub był wzorem grzeszników, którzy są niegodni i pozbawieni własnej sprawiedliwości. List do Efezjan 1:4 mówi, że Bóg wybrał nas w Nim.
Kogo Bóg powołał? Powołał Jakuba, ponieważ wiedział, że był grzeszny i niesprawiedliwy wobec Boga i polegał na Bogu. Powołał Jakuba w imieniu Swego Syna Jezusa i odkupił go ewangelią wody i krwi, aby uczynić go Swoim dzieckiem. Tak więc Bóg powołał Jakuba i pobłogosławił go odkupieniem.
Powołał grzeszników, aby uczynić ich sprawiedliwymi przez odkupienie w Jezusie. Jest to plan Boży.
 
 

Fałszywa Doktryna Bezwarunkowej Elekcji

 
Dlaczego Bóg umiłował Jakuba?
Ponieważ Jakub wiedział o swojej niesprawiedliwości.

Niedawno przeczytałem książkę opartą na historii bezwarunkowej elekcji. Pewien młodzieniec miał sen. Przyśniła mu się stara kobieta i kazała młodzieńcowi iść do pewnego miejsca, a on poszedł. Wtedy staruszka powiedziała mu, że został wybrany przez Boga.
Zapytał staruszkę, jak Bóg mógł go wybrać, gdy nawet nie wierzy w Boga? Powiedziała mu, że Bóg bezwarunkowo wybrał go pomimo jego niewiary.
To nieprawda. Jak Bóg mógł arbitralnie skazać niektórych ludzi na piekło i wybrać innych na zbawienie? Bóg wybrał wszystkich w Jezusie.
Teologiczna teoria elekcji wykluczająca Jezusa, jest fałszywa. To nieprawda. Ale wielu teologów uparcie twierdzi, że Bóg wybrał tylko niektórych z nas. To nie jest prawda. Bóg chce zbawić wszystkich w Jezusie. Tylko ci, którzy nie wierzą w odkupienie wody i Ducha w Jezusie, nie zostaną zbawieni.
Bóg przeznaczył całą ludzkość na zbawienie przez Swego Syna Jezusa i zamierzał uczynić nas Swoimi dziećmi, zanim jeszcze stworzył świat. Planował zbawić ludzkość od wszystkich grzechów świata poprzez odkupienie Jezusa Chrystusa. Taka jest prawda zapisana w Biblii.
Sprawiedliwi, którzy się rodzą ponownie w Chrystusie, są wybrani. Ale teologowie twierdzą, że Bóg wybiera tylko niektórych z nas. Mówią na przykład, że mnisi buddyjscy należą do tych, których Bóg nie wybrał. Ale Bóg wybrał ich także w Jezusie.
Gdyby Bóg bezwarunkowo wybrał niektórych bez Jezusa, nie musielibyśmy głosić ewangelii. Gdyby Bóg zaplanował wybrać kogoś bez Jezusa, grzesznicy nie musieliby wierzyć w Jezusa. Jak więc mogłyby się spełnić Jego słowa o Miłości, Prawdzie i Wybawieniu?
Czy byłby jakiś powód, dla którego słudzy Boży głosiliby ewangelię na tym świecie? Czy to ma sens, że Bóg już bezwarunkowo wybrał odkupionych i potępionych, bez Jezusa?
Powodem, dla którego Bóg wybrał Jakuba w Jezusie, powodem, dla którego umiłował Jakuba i znienawidził Ezawa, jest to, że wiedział już, zanim zostali stworzeni, że Jakub uwierzy w Jezusa, a Ezaw nie uwierzy w Niego.
Na tym świecie jest wielu grzeszników, którzy wierzą w Jezusa. Niektórzy z nich są jak Ezaw, a inni są jak Jakub.
Dlaczego Bóg umiłował Jakuba? Jakub był niesprawiedliwy i wiedział o swojej niesprawiedliwości. Dlatego przyznał, że był grzesznikiem przed Bogiem, i prosił o Jego łaskę. Dlatego Bóg zbawił Jakuba.
Ale Ezaw polegał bardziej na sobie niż na Panu i nie był spragniony Łaski Bożej. Więc Bóg powiedział, że umiłował Jakuba i znienawidził Ezawa. Jest to słowo prawdy.
Bóg przeznaczył nas wszystkich do zbawienia w Jezusie. Wszystko, co muszą zrobić grzesznicy, to uwierzyć w Jezusa. Wtedy prawda i sprawiedliwość Boża zostaną zaszczepione w ich sercach. My, grzesznicy, możemy tylko wierzyć całym sercem, że jesteśmy zbawieni przez Jezusa. Wszystko, co musimy zrobić, to uwierzyć w odkupienie przez Jezusa.
 
 

Fałszywa Teoria Stopniowego Uświęcenia

 
Czy to prawda, że grzesznik może stać się sprawiedliwym stopniowo?
Nie. To niemożliwe. Bóg uczynił grzeszników sprawiedliwymi i nieskazitelnymi raz na zawsze przez odkupienie Jego chrztu i śmierć na Krzyżu.
 
Szatan zwodzi grzeszników teorią stopniowego uświęcenia, aby nie mogli zostać zbawieni od grzechów. Uświęcenie stopniowe oznacza, że grzesznicy stają się święci stopniowo, gdy wierzą w Jezusa.
Teoria ta brzmi tak. Grzesznicy nie mogą raz na zawsze stać się sprawiedliwymi, ale są zbawieni tylko od grzechu pierworodnego, kiedy wierzą w Jezusa. Grzechy codzienne są zmywane przez codzienne modlitwy pokuty, a człowiek stopniowo staje się uświęcony.
Sednem tej teorii jest stopniowe uświęcenie. To brzmi świetnie, że człowiek może uwierzyć w Jezusa i stopniowo stać się świętszym chrześcijaninem. Teoria ta przez lata zwiodła wielu chrześcijan, dając im poczucie bezpieczeństwa. Jest to powód, dla którego w chrześcijaństwie jest tylu świętoszkowatych chrześcijan.
Myślą, że pewnego dnia po prostu się zmienią i już więcej nie będą grzeszyć. Ale prowadzą życie grzeszników i po śmierci będą sądzeni jako grzesznicy przed Bogiem.
Przeczytajmy prawdziwe słowo w Biblii. W Liście do Rzymian 8:30: „Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.” 
I w wersecie 29: „Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi”. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że są kroki, aby stać się sprawiedliwym. Ale Słowo mówi nam, że sprawiedliwość została dana raz na zawsze.
„A których powołał, tych też usprawiedliwił”. Jezus powołał grzeszników i uczynił ich sprawiedliwymi przez Swój chrzest w Jordanie, i śmierć na Krzyżu.
Dlatego ten, kto wierzy w odkupienie w Jezusie, staje się uwielbionym dzieckiem Bożym. Łaska Boża polega na odkupieniu grzeszników i wysławianie ich w Jego imieniu.
Oto, co Bóg nam mówi. Ale niektórzy chrześcijanie odsyłają nas do Listu do Rzymian 8:30. „Istnieją kroki prowadzące do uświęcenia. Czy to nie oznacza, że zmieniamy się stopniowo?”. W ten sposób oszukują. Mówią ludziom w czasie przyszłym, że grzesznik stanie się sprawiedliwy z czasem.
Ale Biblia mówi nam nie w czasie przyszłym, lecz w czasie przeszłym dokonanym, że zostaliśmy uczynieni sprawiedliwymi raz na zawsze. Istnieje wyraźna różnica między koncepcją przyszłości a przeszłości.
Powinniśmy w pełni wierzyć w Biblię. Zgodnie z tym, co napisano, możemy stać się dziećmi Boga raz na zawsze. To całkowicie różni się od teorii uświęcenia stopniowego.
Teoria uświęcenia stopniowego mówi, że tylko grzech pierworodny zostaje przebaczony, gdy wierzymy w Jezusa. Sugeruje to, że powinniśmy prowadzić życie religijne i pokutować za swoje grzechy każdego dnia, abyśmy się stali sprawiedliwymi, gdy staniemy przed Bogiem.
Ponieważ wielu ludzi wierzy w tę teorię, nadal pozostają grzesznikami, nawet po tym, jak zaczynają wierzyć w Jezusa. Dlatego teoria uświęcenia stopniowego jest nieprawdziwa.
Biblia wyraźnie mówi nam, że stajemy się sprawiedliwymi i dziećmi Bożymi przez wiarę. Tak jak dzieci przychodzą na świat, dzieci Boże stają się także uświęcone, gdy tylko uświadamiają sobie i wierzą w odkupienie Jezusa. Fałszywa teoria uświęcenia stopniowego zrodziła się z kłamstw.
 
 

Całkowite Wyzwolenie od Wszystkich Grzechów

 
Co musimy zrobić, aby całkowicie się uświęcić?
Musimy wierzyć w odkupienie wody i Ducha.

List do Rzymian 8:1-2 mówi: „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha. Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci”. To mówi nam, że Bóg uczynił wszystkich grzeszników sprawiedliwymi i uwolnił od prawa grzechu i śmierci wszystkich, którzy przyszli do Jezusa.
Biblia mówi nam o całkowitym odkupieniu w Liście do Hebrajczyków 9:12. „Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie”. Oznacza to, że my, wierzący w Jezusa, jesteśmy odkupieni i przyjęci do Nieba.
Usłyszeliśmy i uwierzyliśmy w ewangelię odkupienia wody i Ducha w Chrystusie Jezusie, i otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich naszych grzechów. Ale grzesznicy, którzy wierzą, że wybaczono im tylko grzech pierworodny, nie mogą zostać naprawdę zbawieni. Aby się uświęcić z grzechów, które popełniają po uwierzeniu w Jezusa, czują, że powinni pokutować każdego dnia.
Ich błędna wiara prowadzi ich do piekła. Ich błędne przekonania powodują, że każdego dnia pokutują, aby uwolnić się od wszystkich swoich niegodziwości. To nie jest prawdziwa wiara, która zbawia nas od piekła.
Gdyby uwierzyli w Jezusa i raz na zawsze zostali odkupieni, staliby się sprawiedliwymi, i dziećmi Bożymi. Prawdziwe odkupienie czyni wierzących sprawiedliwymi i przemienia ich w dzieci Boże raz na zawsze.
Chociaż wierzący są uwolnieni od wszystkich grzechów świata, ich ciała się nie zmieniają aż do dnia śmierci. Ale ich serca są przesiąknięte sprawiedliwością Bożą. Nigdy nie powinniśmy źle rozumieć tego faktu.
Biblia mówi nam, że jesteśmy uświęceni i stajemy się sprawiedliwymi, gdy wierzymy w ewangelię.
Spójrzmy na List do Hebrajczyków 10:9-14, aby zobaczyć prawdziwą ewangelię. „Następnie powiedział: Oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga; Oczekując odtąd, aż Jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod Jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.” 
„Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”. Zauważcie, że jest to napisane w czasie teraźniejszym dokonanym, a nie w czasie przyszłym.
Aby całkowicie się uświęcić, człowiek musi uwierzyć w odkupienie wody i Ducha, które dał nam Jezus.
 
 

Jezus Udzielił Wiecznego Odkupienia Raz na Zawsze

 
Dlaczego człowiek ma prawo zawsze się cieszyć? (I List do Tesaloniczan 5:16)
Ponieważ Jezus zabrał wszystkie jego grzechy, może on jedynie stać się pokorny i wdzięczny za Jego łaskę przed Nim

Jeśli wierzymy w wieczne odkupienie Jezusa, stajemy się sprawiedliwymi raz na zawsze. Biblia mówi: „Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was.” (I List do Tesaloniczan 5:16-18).
Zawsze się radujcie. Jak możemy się radować cały czas? Ci, którzy raz na zawsze otrzymają wieczne odkupienie, mogą się bez końca radować, ponieważ są wolni od grzechu. Są bezpieczni, wiedząc, że Jezus zabrał wszystkie ich grzechy nad Jordanem. Stają się przed Nim pokorni i wdzięczni za Jego łaskę, dzięki czemu mogą się radować bez przerwy.
 „Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte” (List do Rzymian 4:7). Nie oznacza to, że nasze grzechy są zakryte, mimo że wciąż istnieją w naszym sercu. Nasze serce zostały oczyszczone. Jezus całkowicie zmył wszystkie nasze grzechy i zbawił nas raz na zawsze.
To wieczne odkupienie jest wspomniane w Nowym Testamencie. Kiedy Jezus został ochrzczony, powiedział: „Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 3:15).
Tak jak kozły i owce gładziły grzechy człowieka przez nałożenie rąk w Starym Testamencie, tak Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, i oczyścił ludzkość w sposób najbardziej odpowiedni, i właściwy.
„Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” powiedział Jezus. Jezus został ochrzczony w najwłaściwszy sposób i wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, zbawiając nas w ten sposób.
W Ewangelii Mateusza 3:15 jest napisane, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata. Sprawiedliwość Boża została spełniona. Nie powinniśmy próbować zrozumieć tego wiecznego odkupienia. Powinniśmy je przyjąć jako Jego słowo wyzwolenia. „Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto” (Księga Psalmów 32:1).
Jezus obmył wszystkie grzechy serca i ciała, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela nad rzeką Jordan. Został osądzony za grzechy, które popełniamy w tym zepsutym i zdeprawowanym świecie. Po tym, jak zabrał wszystkie nasze grzechy, umarł na Krzyżu.
Każdy, kto wierzy w to odkupienie grzechu, może raz na zawsze stać się sprawiedliwym i nieskazitelnym. Ponieważ Jezus żyje wiecznie, każdy, kto wierzy w odkupienie w Chrystusie, pozostaje sprawiedliwy.
Możemy teraz stać z ufnością przed Bogiem i powiedzieć: „Jak się masz, Panie? Wierzę w Twego Syna jednorodzonego Jezusa Chrystusa, a także jestem Twoim synem. Dziękuję, Ojcze. Dziękuję za przyjęcie mnie jako Swojego dziecka. Zrobiłeś to nie przez moje uczynki, ale tylko przez moją wiarę w ponowne narodziny z wody i Ducha w Jezusie. Uratowałeś mnie od wszystkich grzechów tego świata. Wierzę w to, co powiedziałeś: „Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 3:15). Przez chrzest Jezusa i Jego Krzyż stałem się Twoim dzieckiem. Jestem za to Ci wdzięczny”. 
Czy przekazaliście wszystkie swoje grzechy Jezusowi? Czy wszystkie wasze grzechy zostały przez Niego zabrane? Biblia mówi nam, że dzięki chrztu Jezusa i Jego śmierci na Krzyżu, grzesznicy mogą zostać uświęceni tylko poprzez wiarę w to.
 
 

Związek Między Chrztem Jezusa a Odkupieniem

 
Jaki jest związek między chrztem Jezusa a odkupieniem?
Chrzest Jezusa jest odbiciem odkupienia przepowiedzianym przez nałożenie rąk w Starym Testamencie.

Wyobraź sobie człowieka, który żyje jako grzesznik, chociaż wierzy w Jezusa i modli się w kościele: „Drogi Boże, przebacz mi grzechy, które popełniłem w zeszłym tygodniu. Przebacz mi grzechy za te ostatnie trzy dni. O Panie, przebacz mi dzisiejsze grzechy. Wierzę w Jezusa.”
Załóżmy, że temu człowiekowi są wybaczone jego codzienne grzechy przez tę modlitwę. Ale potem wraca do swojego codziennego życia i ponownie grzeszy. Wtedy znowu staje się grzesznikiem.
Jezus stał się Barankiem Bożym i zabrał grzechy wszystkich grzeszników przez Swój chrzest, i odkupił ich przez ukrzyżowanie. Aby grzesznicy zostali odkupieni, powinni wierzyć w to, co następuje.
Jezus zabrał wszelki grzech, kiedy przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, wypełniając w ten sposób sprawiedliwość Bożą. Wszystkie grzechy świata zostały zmyte. Kto wierzy w tę prawdę, zostaje zbawiony. Jak napisano w Ewangelii Mateusza 3:13-17, „bo godzi się” Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i stał się Zbawicielem wszystkich wierzących.
Ewangelia prawdy mówi nam, że Jezus raz na zawsze zgładził grzechy świata. Ale fałszywa teologia mówi nam, że dostępujemy odkupienia każdego dnia. W co powinniśmy wierzyć? Czy jesteśmy odkupieni raz na zawsze, czy dostępujemy odkupienia co dzień?
Jest oczywiste, że Jezus wybawił nas raz na zawsze. Prawdziwą wiarą jest wiara w odkupienie wody i Ducha raz na zawsze. Ci, którzy wierzą, że musimy dostępować odkupienia każdego dnia, nigdy nie zostaną zbawieni.
Powinni wiedzieć, że prawdziwe odkupienie pochodzi z wiary w to, że Jezus wybawił nas raz na zawsze przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu. Musimy tylko dziękować Bogu i wierzyć w tę prawdziwą ewangelię.
Ale ci, którzy mają błędną wiarę, mówią, że jesteśmy zbawieni tylko z grzechu pierworodnego, że każdego dnia powinniśmy zostać odkupieni od grzechów codziennych i że możemy „stopniowo” stać się sprawiedliwymi. Jest to błąd.
Chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu dokonały przebaczenia grzechów raz na zawsze. Taka jest prawda. Nasze grzechy musiały zostać przekazane Jezusowi przez Jana Chrzciciela, a Jezus musiał umrzeć na Krzyżu, abyśmy zostali zbawieni.
Mówienie „wybacz mi” po tym, jak zgrzeszyliśmy, nie pasuje do Bożej Sprawiedliwości. Prawo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Powinniśmy wiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy i Święty.
Ci, którzy się modlą do Boga: „Przepraszam, wybacz mi” po tym, jak grzeszą, nie znają sprawiedliwości Bożej. Modlą się o przebaczenie, ale tylko po to, by uspokoić własne sumienie. Czy to słuszne, że codziennie grzeszycie i pocieszacie swoje sumienie, wielokrotnie żałując za swoje grzechy? Jedynym sposobem na zbawienie jest wiara w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Powinniśmy wierzyć w swoich sercach. Tylko w ten sposób możemy uniknąć sądu Bożego.
Pomyślmy więcej o wyzwoleniu od grzechu. List do Hebrajczyków 9:22 mówi: „I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów”. 
Zgodnie ze sprawiedliwym Prawem Bożym grzechy powinny być oczyszczone krwią, a bez rozlania krwi nie dokonuje się przebaczenie grzechów. Jest to sprawiedliwe Prawo Boże. Bez zapłacenia za grzech, nigdy nie będzie odpuszczenia.
Prawo Boże jest sprawiedliwe. Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i przelał krew na Krzyżu, aby wybawić nas grzeszników. On usunął wszystkie nasze przewinienia przez Swój chrzest i przelał krew na Krzyżu, aby zapłacić za wszystkie nasze grzechy. Zapłacił za nas cenę za grzech.
 
Czy odkupienie jest udzielane raz na zawsze, czy każdego dnia?
Raz i na zawsze. Jezus zabrał grzechy wszystkich grzeszników przez Swój chrzest.

W Ewangelii Mateusza 3:15, kiedy Jezus został ochrzczony w najbardziej odpowiedni sposób, przez Swój chrzest zmył wszystkie grzechy i umarł na krzyżu, aby uwolnić nas od wszystkich grzechów świata.
Proszenie o przebaczenie każdego dnia byłoby tym samym, co proszenie Go, aby zgładził nasze grzechy i umarł na nowo. Powinniśmy naprawdę zrozumieć sprawiedliwe prawo Boże. Jezus nie musi ciągle umierać, aby uwolnić nas od naszych grzechów.
Bóg uważa za najbardziej bezczelne, aby ci, którzy wierzą w Jezusa, ciągle prosili o przebaczenie obecnych grzechów. „Ci bezczelni głupcy! Proszą Mojego Syna Jezusa, aby został ochrzczony po raz drugi i ponownie umarł na Krzyżu! Wierzą w odkupienie w Jezusie i nadal nazywają siebie grzesznikami! Będę ich sądził według Mojego sprawiedliwego Prawa i poślę ich wszystkich do piekła. Czy jesteście gotowi dwa razy zabić swoich synów? Prosicie Mnie, abym ponownie zabił Mojego Syna z powodu waszych obecnych grzechów. Już zabiłem Mojego Syna, aby was zbawić raz na zawsze od wszystkich grzechów świata. Więc nie gniewajcie Mnie, prosząc, abym ciągle wybaczał wasze grzechy, po prostu wierzcie w ewangelię odkupienia wody i Ducha.” 
Jezus mówi tym, którzy pozostają grzesznikami, że powinni przyjść do kościoła, gdzie głoszona jest prawdziwa ewangelia, porzucić fałszywą wiarę i otrzymać odkupienie przez pokonanie nieprawdy wiarą.
Teraz jest czas, abyście zostali zbawieni poprzez wiarę swojego serca. Czy wierzycie?
 
 
Wynik Wiary Nie w Prawdę, Ale w Uczynki
 
Dlaczego większość chrześcijan nie prowadzi konsekwentnie wiernego życia?
Ponieważ polegają na własnych uczynkach.

Nawet grzesznicy, którzy wierzą w Jezusa, ale nie są zbawieni, mogą świecić jasno przez 3-5 lat. Na początku są entuzjastyczni, ale ich wiara z czasem maleje. Jeśli wierzycie w Jezusa przez swoje uczynki, to wasz entuzjazm wkrótce również zniknie.
Niewidomi nie widzą. Dlatego polegają na swoich innych zmysłach i gromadzą wiedzę w ten sposób. Kiedy czują, że łzy zakręciły się w oczach, mylą to ze znakiem odpuszczenia. Prawdziwe odpuszczenie nie jest uczuciem.
Duchowo ślepi starają się odzyskać swoją pierwszą miłość uczestnicząc na próżno w spotkaniach odnowy religijnej, ale nie mogą odzyskać tego uczucia. Podobnie, odpuszczenie grzechu jest niemożliwe w ten sposób. Gdyby wierzyli dokładnie od początku, odpuszczenie i Jego Łaska świeciłaby coraz jaśniej w miarę upływu dni.
Ale nieprawdziwe odpuszczenie świeci tylko na początku i od tego momentu traci swój blask. Blask entuzjazmu wkrótce znika, ponieważ duchowo ślepi nie słuchali prawdziwej ewangelii od samego początku.
Hipokrytyczni uczeni w Piśmie i faryzeusze niosą Biblię pod pachą, uczą się na pamięć Modlitwy Pańskiej, i Składu Apostolskiego, i cały czas się modlą. Awansują w kościele i są naładowani emocjonalnie, ale ich grzechy gromadzą się, i są ostatecznie odrzucani przez Boga. Na zewnątrz są pokryci białym tynkiem zapału religijnego, ale ich umysły gniją od grzechu. Jest to wynik wiary nie w prawdę, ale w religię opartą na uczynkach.
 
 

Stajemy Się Sprawiedliwi Przez Wiarę

 
Czy odkupienie wszystkich grzechów na tym świecie już się dokonało?
Tak. Dokonało się przez chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu.

Przeczytajmy List do Hebrajczyków 10:16-18. „Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę Moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach; Potem dodaje: A ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech.” 
Teraz, kiedy zostaliśmy odkupieni przez wodę chrztu Jezusa i Jego krew na Krzyżu, nie musimy już pokutować za grzech. Może to brzmieć dziwnie, gdy usłyszycie to po raz pierwszy, ale jest zgodne ze słowami Biblii. Czy to są słowa człowieka? Biblia jest punktem odniesienia i pionem do pomiaru wszystkiego.
„Po tych dniach włożę Moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach”. Jak się czujesz po odkupieniu? Teraz, gdy wasze serca są wolne od grzechu, czujecie się odnowieni. Staliście się osobami sprawiedliwymi i możecie żyć w świetle.
A Pan mówi w Liście do Hebrajczyków 10:17: „A ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę”. Mówi nam, że nie będzie wspominał grzechów i nieprawości odkupionych. Czemu? Ponieważ Jezus został ochrzczony w najbardziej odpowiedni sposób „bo godzi się”. Po wymazaniu wszelkiego grzechu, Jezus został osądzony zamiast tych, którzy w Niego wierzą.
Teraz, kiedy On zapłacił za wszystkie nasze grzechy, możemy o nich pamiętać, ale nie powinniśmy czuć się winni z ich powodu. Nie musimy już umierać za nasze grzechy, ponieważ Jezus zmył wszelki grzech i przelał krew za nas na Krzyżu.
List do Hebrajczyków 10:18 mówi: „Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech”. Oznacza to, że On wymazał wszystkie grzechy świata. Oznacza to również, że ci, którzy się rodzą ponownie w Jezusie, nie muszą już składać żadnych ofiar za grzech.
„O Boże, wybacz mi, proszę. Powodem, dla którego wierzę w Jezusa, a mimo to wciąż żyję w niedoli, jest to, że nie zostałem jeszcze odkupiony. Jestem chrześcijaninem, ale mój umysł jest całkowicie zgniły od grzechu”. Nie musimy się tak modlić.
Grzesznicy popełniają grzech, nie uznając go za grzech. Nie wiedzą, czym jest grzech, ponieważ nie znają Bożego Prawa Prawdy. Wiedzą tylko, że nie powinni grzeszyć w swoim sumieniu, ale nie wiedzą, co to znaczy grzeszyć przed Bogiem. Bóg wskazał nam, że grzechem jest niewiara w Jezusa.
W Ewangelii Jana 16:9, Bóg mówi co to znaczy grzeszyć przed Bogiem. „O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we Mnie”. Grzechem przed Bogiem jest niewiara w Niego. Ewangelia Jana 16:10 mówi, czym jest sprawiedliwość. „O sprawiedliwości, bo idę do Mego Ojca i już więcej Mnie nie zobaczycie”. Innymi słowy, Jezus już wyzwolił ten świat od wszelkiego grzechu, a zatem nie musi nas ponownie zbawiać przez drugi chrzest i śmierć na Krzyżu.
Powołał tych, którzy wierzą w odkupienie, aby ich uświęcić i uczynić sprawiedliwymi. Odkupienie na tym świecie zostało dokonane przez Jego chrzest i śmierć na Krzyżu. Żadne inne odkupienie nie jest potrzebne do zbawienia grzeszników.
„Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12). Jezus zstąpił na ten świat, został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i przelał krew na Krzyżu, aby wybawić wszystkich grzeszników. Uwierzcie w to w swoich sercach i bądźcie zbawieni. Jezus uświęcił was wodą i Duchem.
Jezus zmył wszystkie grzechy z naszego ciała przez wodę i Ducha. Jesteśmy zbawieni przez wiarę. Jeśli wierzymy w prawdę, jeśli wierzymy w ewangelię przez Jezusa Chrystusa, stajemy się sprawiedliwymi raz na zawsze. Chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu, te dwa elementy zawierają podstawową prawdą.
 
 
Wersety, Które Używają Grzesznicy Jako Swoje Schronienie
 
Czy naprawdę możemy zostać odkupieni, wyznając nasze grzechy, czy jesteśmy już odkupieni?
Bóg dał odkupienie od grzechu raz na zawsze.

I List Jana 1:9 mówi: „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości”. 
Byłoby dobrze, gdybyśmy musieli tylko wyznać swoje grzechy, aby otrzymać przebaczenie. Myśląc o tym, niektórzy teologowie wpadli na świetny pomysł nowej doktryny. Twierdzą, że za każdym razem, gdy ktoś wyznaje swoje grzechy, może dostać przebaczenie. Czy to nie wygodne? Ale Jezus nigdy nie powiedział, że będziemy otrzymywać przebaczenie za każdym razem, gdy będziemy wyznawać przed Bogiem.
Czy naprawdę możemy otrzymać przebaczenie, po prostu wyznając nasze grzechy, czy już zostaliśmy odkupieni? W co wierzycie? Ludzie, którzy popierają tę fałszywą doktrynę, wierzą, że otrzymują przebaczenie za każdym razem, gdy wyznają swoje grzechy, ale w rzeczywistości grzech pozostaje w ich sercach, ponieważ nie znają prawdziwych słów odkupienia. Nie ma sensu to, że grzesznicy, którzy wierzą w Jezusa, otrzymują przebaczenie, ilekroć modlą się o przebaczenie grzechów.
Z tego powodu powinniśmy słuchać Jego Słowa o odkupieniu i rozróżniać prawdę od fałszu, niezależnie od tego, co nam powiedziano.
Grzesznicy źle rozumieją I List Jana 1:9. Błędnie myślą, że dotyczy przebaczenia codziennych grzechów. Przeczytajmy uważnie jego naukę. „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości”. Czy uważacie, że jesteśmy zbawieni tylko od grzechu pierworodnego i że musimy wyznawać swoje grzechy, aby On był godny zaufania i sprawiedliwy, żeby nam wybaczył? Są to tylko błędne myśli, które zawdzięczamy słabości naszego ciała.
Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to prawdą, gdy wierzymy w chrzest i krew Jezusa. Wszelki grzech został już zmyty Jego chrztem i krwią na Krzyżu dawno, dawno temu.
Wierzyć według Ducha i wierzyć zgodnie z błędnymi myślami to dwie zupełnie różne rzeczy. Ci, którzy wierzą zgodnie z własnymi myślami, odczuwają potrzebę zmywania swoich grzechów każdego dnia, ale ci, którzy wierzą w odkupienie wody i krwi, wiedzą, że zostali zbawieni raz na zawsze przez chrzest, i krew Jezusa Chrystusa.
Ci, którzy wierzą, że powinni codziennie spowiadać się, aby zostać odkupieni na nowo, popełniają grzech niewiary w odkupienie przez chrzest i krew Jezusa.
Czy zostaliście odkupieni raz na zawsze przez chrzest i krew Jezusa? Ci, którzy nie są odkupieni, próbują dostąpić zbawienia, wyznając codziennie swoje grzechy. Wciąż pozostaje problem, co zrobić z grzechami codziennymi, które popełnią w przyszłości.
Mogą starać się wyznać z góry swoje przyszłe grzechy. Ale czyniąc to, okazują brak wiary w Jezusa. Ci ludzie są ślepi na ewangelię odkupienia. Jezus wybawił nas od grzechu, raz na zawsze przez Swój chrzest i krew, biorąc na Siebie potępienie. Jesteśmy zbawieni przez wiarę w Niego.
Jeśli uważacie, że musicie wyznać nawet swoje przyszłe grzechy, aby dostąpić zbawienia, to się nie różnicie od niewierzących, którzy nic nie wiedzą o ponownych narodzinach z wody i Ducha. Grzesznicy nie mogą zostać odkupieni przez spowiadanie.
Dlatego, jeśli uczciwie wyznacie: „Jestem grzesznikiem, który nie jest jeszcze odkupiony”, a następnie, jeśli posłuchacie i uwierzycie w ewangelię Jego chrztu i śmierci na Krzyżu, Bóg uwolni was od wszystkich waszych grzechów.
Ale jeśli nie wierzycie w ewangelię odkupienia i tylko się ukrywacie za modlitwą pokuty, to staniecie przed strasznym sądem, gdy Jezus powróci na ten świat jako Sędzia Sprawiedliwy.
Ci, którzy nie wierzą w ewangelię odkupienia wody i Ducha, będą osądzeni. Jeśli ukryją się za swoimi wyznaniami, staną przed sądem. Więc nie czekajcie na dzień sądu. Uwierzcie teraz w błogosławioną ewangelię wody i Ducha.
 
 

Właściwe Wyznanie i Prawdziwa Wiara

 
Jakie powinno być właściwe wyznanie grzesznika?
Wyznać, że wciąż ma grzech i pójdzie do piekła, jeśli nie uwierzy w prawdziwą ewangelię

Bóg odkupił nas raz na zawsze. Oto przykład z życia ilustrujący to, co próbuję powiedzieć. Przypuśćmy, że szpieg północnokoreański przybywa do Korei Południowej. Widzi, jak dobrze nam się powodzi, zdaje sobie sprawę, że został oszukany i postanawia się poddać.
Po tym, jak uda się do najbliższego posterunku policji, może to wyznać w ten sposób, mówiąc: „Jestem szpiegiem z północy” lub „Przybyłem na południe, by zabić tego i tamtego, wysadzić w powietrze to i tamto, a to już wysadziłem w powietrze, ale teraz się poddaję. Dlatego nie jestem już szpiegiem.” 
Czy to właściwe wyznanie? Gdyby naprawdę chciał się przyznać, musiałby tylko powiedzieć: „jestem szpiegiem.” To proste stwierdzenie oznacza wszystko: że jest złym człowiekiem i musi zostać osądzony. Przez to proste stwierdzenie, niezależnie od misji, którą mu przydzielono, zostanie ułaskawiony.
Tak samo, jeśli grzesznik wyznaje przed Bogiem: „Jestem grzesznikiem, który nie został jeszcze odkupiony. Mam zostać wrzucony do piekła i osądzony. Proszę, zbaw mnie” i wierzy w Jezusa, zostanie odkupiony. Jezus został ochrzczony i przelał za nas krew, a my musimy tylko uwierzyć w zbawienie przez Niego, aby dostąpić zbawienia.
Księga Objawienia 2:17 mówi: „Dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje”. Biblia mówi, że tylko ten, kto przyjmuje prawdziwą ewangelię, zna imię Jezusa. Tylko ten, kto jest odkupiony raz na zawsze, zna sekret stania się sprawiedliwym.
Ci, którzy nie wiedzą, nadal będą grzesznikami, mimo codziennych modlitw pokutnych. Wyznanie nie oznacza codziennej modlitwy o przebaczenie. Nawet jeśli ktoś byłby chrześcijaninem przez 10 lat, nadal byłby grzesznikiem, gdyby codziennie prosił o przebaczenie Boże. Nie byłby jeszcze dzieckiem Bożym.
Aby dostąpić zbawienia, musiałby wyznać, że jest grzesznikiem i wierzyć w odkupienie Jezusa. Jest to prawdziwa wiara.
 
 
Proste Wymienianie Grzechów Nie Jest Tym, co I List Jana 1:9 Mówi Nam o Wyznaniu
 
Czy musimy codziennie wyznawać swoje grzechy, czy tylko raz, aby zostać zbawionym?
Tylko raz
 
Czy złodziej i morderca mogą wyznać swoje czyny, i zostać odkupionym? Grzesznicy nie zostają odkupieni tylko przez wyznanie grzechów. Mogą zostać odkupieni tylko poprzez błogosławioną ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha w Jezusie. Niektórzy zagubieni chrześcijanie, wyznają w ten sposób. „Drogi Boże, dzisiaj znowu się z kimś pokłóciłem. Zgrzeszyłem. Oszukałem kogoś. Ukradłem coś.”
Gdyby tak postępowali, Bóg powiedziałby: „Zamilcz, grzeszniku! No to co?”
„Proszę, słuchaj mnie dalej. Boże, kazałeś nam wyznać nasze grzechy. Błagam o Twoje miłosierdzie.” 
Ten rodzaj modlitwy nie jest tym, co Bóg chce usłyszeć. Chce usłyszeć modlitwy tych, którzy wierzą w odkupienie wody i Ducha: ci, którzy przyznają się do grzechów, i wierzą w ewangelię ponownych narodzin.
Augustyn powiedział, że pokutował, że ssał pierś swojej matki. Myślał, że tego rodzaju wyznanie doprowadzi go do królestwa niebieskiego. Możemy się tylko z tego śmiać. Samo wyznanie grzechów nie wystarczy.
Bóg mówi: „Zamilcz i powiedz Mi, jeśli zgrzeszyłeś. Jeśli tak, przestań o tym mówić. Do tej pory błędnie wierzyłeś, więc idź do kościoła, gdzie nauczają prawdy. Uwierz w ewangelię odkupienia we właściwy sposób i zostań odkupiony. Jeśli nie, przyjdę i osądzę cię.” 
Pokutne modlitwy o przebaczenie i wszelkie inne próby zbawienia przez spowiedź wskazują na błędne i nieprawdziwe przekonania.
W I Liście Jana 1:9 jest napisane, że kiedy wyznajemy wszystkie nasze grzechy, ewangelia wody i krwi wyzwoli nas od wszelkiego grzechu.
 
 
„Odstąpcie Ode Mnie”
 
Co znaczy czynić nieprawość?
Oznacza to wierzyć w Jezusa z grzechem w sercu.

Chrześcijańscy grzesznicy mają błędną wiarę, czyniąc nieprawość przed Jezusem. „Wielu powie Mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość.” (Ewangelia Mateusza 7:22-23).
Wyobraźcie sobie, że ten, kto wierzy w nieprawdę, umiera, staje przed Bogiem i mówi: „Jak się masz, Panie? Wydawałeś się taki piękny, kiedy myślałem o Tobie tam na dole, ale wyglądasz jeszcze piękniej. Dziękuję, Panie. Zbawiłeś mnie. Wierzę, że patrzysz na mnie jako na bezgrzesznego, chociaż mam grzech w sercu. Przyszedłem tu, ponieważ obiecałeś zabrać mnie do nieba. Teraz pójdę tam, gdzie kwitną kwiaty. Do widzenia i mam nadzieję, że Cię zobaczę.”
Zaczyna iść w kierunku ogrodu, ale Jezus go zatrzymuje. „Poczekaj! Zobaczmy, czy ten człowiek ma grzech w sercu. Czy jesteś grzesznikiem?”
„Oczywiście, że mam grzech. Ale czyż nie wierzyłem w Ciebie?”
„Czy masz grzech, nawet jeśli we Mnie wierzysz?”
„Jasne, że mam grzech.” 
„Co? Masz grzech? Przynieście mi Księgę Życia. I przynieście też Księgę Uczynków. Sprawdźcie jego imię. Zobaczcie, w której księdze jest jego imię.” 
Oczywiście, jego imię znajduje się w Księdze Uczynków.
„Wyznaj teraz grzechy, które popełniłeś na ziemi.” 
Mężczyzna stara się tego nie robić, ale Bóg zmusza go do otwarcia ust i wyznania grzechów.
„Tak, popełniłem takie a takie grzechy...” 
Jest zdezorientowany i nie może zamknąć ust.
„Dobrze, wystarczy! Zrobił wystarczająco dużo, aby być przyjętym do piekła. Jest więcej niż uprawniony! Wyślijcie go do tego płonącego miejsca.”
Nie jest wysyłany do miejsca, gdzie kwitną kwiaty, ale do miejsca wypełnionego ogniem i siarką. Zgrzyta zębami, gdy zostaje zabrany do piekła.
„Wierzyłem w Ciebie, prorokowałem w Twoim imieniu, głosiłem w Twoim imieniu, sprzedałem mój dom, aby Ci służyć, pomagałem sierotom, tyle znosiłem w Twoim imieniu, modliłem się o świcie, leczyłem chorych... Zasługuję na pójście do Nieba.” 
Zgrzyta zębami tak silnie, że całkiem je ściera. Kiedy przybywa do piekła, widzi wszystkich chrześcijan, którzy nie znali prawdziwego znaczenia ponownych narodzin w Jezusie. Ci, którzy źle rozumieją ewangelię odkupienia, są przez Niego odrzucani.
 
 

Grzechy Fałszywych Wierzących są Zapisane w Księdze Uczynków

 
Gdzie są zapisane grzechy wszystkich grzeszników?
Są zapisane w ich sercach i w Księdze Uczynków.

Czy wierzymy w Jezusa, czy nie, Bóg niszczy tych, którzy mają grzech w swoich sercach. Jeśli znajdzie nawet odrobinę grzechu w czyimś sercu, ta osoba zostanie skazana na piekło w Dniu Sądu Ostatecznego. Bóg wzywa grzeszników, którzy jeszcze nie zostali odkupieni, aby wyznali, że nie zostali zbawieni, jeśli chcą osiągnąć odkupienie.
Grzechy grzesznika są zapisane w jego sercu. Ci, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha, mogą pamiętać o swoim grzechu, ale jest on wymazany z ich serc. Są sprawiedliwi.
Ale ci, którzy się nie narodzili ponownie, mają grzech w swoich sercach. Dlatego są grzesznikami przed Bogiem. Ilekroć klękają, aby się modlić, ich grzechy oddzielają ich od Boga i uniemożliwiają Mu wysłuchanie ich modlitw. Modlą się za to i owo, ale ich grzechy pozostają. W końcu wyznają swoje grzechy, żałując za występki popełnione 10 lat temu, 11 lat temu, a nawet 20 lat temu.
Czy naprawdę muszą żałować raz po raz w swoich modlitwach? Dlaczego to robią? Nie chcą tego robić, ale ilekroć zaczynają się modlić, wspominają, że są winni przed Bogiem. Dlatego czują, że muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim zaczną się szczerze modlić.
Bóg napisał swoje grzechy żelaznym rylcem na tablicach ich serc, aby ich grzechy nigdy nie mogły zostać wymazane. W rezultacie czują, że muszą wyznawać swoje grzechy za każdym razem, gdy przychodzą przed Bogiem. Zatem ci, którzy wierzą tylko w połowę pełnej ewangelii Jezusa, muszą żyć w nędzy jako grzesznicy i skończyć w piekle.
W Księdze Jeremiasza 17:1 jest napisane: „Grzech Judy jest zapisany żelaznym rylcem, ostrzem diamentu jest wyryty na tablicy ich serca i na rogach waszych ołtarzy”.
Juda to nazwa rodu królewskiego ludu Izraela. W Biblii Juda reprezentuje całą ludzkość, więc Juda oznacza wszystkich ludzi.
Grzech Judy jest zapisany żelaznym rylcem i wyryty ostrzem diamentu, który może przeciąć stal. Diament jest najmocniejszym materiałem na świecie. Nasze grzechy są zapisywane, żelaznym rylcem z ostrzem diamentu
Po wyryciu nie można ich usunąć. Nie zostaną wymazane, jeśli nie uwierzymy w prawdę o wodzie i Duchu.
Nie ma sensu dostępować odkupienia w myślach, wierzyć w chrześcijańskie doktryny, zapamiętywać teologię i poświęcać się kościołowi, jeśli grzech pozostaje w ludzkich sercach.
Ponieważ ich grzechów nigdy nie da się wymazać bez chrztu Jezusa, grzesznicy pamiętają o nich, mówiąc: „Panie, jestem grzesznikiem”, ilekroć się modlą. Wciąż mają grzech w swoich sercach, choć mogą starać się mieć wspólnotę z Bogiem, przyjmując na siebie wiele odpowiedzialności w kościele i studiując teologię i doktrynę.
Więc idą w góry, na próżno próbują mówić językami i szukają wizji płonących płomieni, ale to wszystko jest bezużyteczne. Jeśli grzech pozostanie w waszym sercu, nigdy nie zaznacie pokoju.
Nasz grzech, jak napisano w Księdze Jeremiasza 17:1, jest wyryty na rogach naszych ołtarzy. W Niebie jest Księga Życia i Księga Uczynków. Grzechy grzeszników są zapisane w Księdze Uczynków i dlatego ludzie nigdy nie mogą uciec od swoich przewinień. Bóg zapisuje je w Księdze Uczynków i na tablicach naszych sumień, i pokazuje je nam poprzez Jego Prawo.
Powinniśmy całkiem wymazać te zapisy, wierząc w chrzest Jezusa i krew, którą za nas przelał, i dostąpić zbawienia. Wtedy będziemy gotowi do życia wiecznego, a nasze imiona zostaną zapisane w Księdze Życia.
 
 

Czy Wasze Imię Jest w Księdze Życia?

 
Czyje imiona są w Księdze Życia?
Są tam imiona tych, którzy nie mają grzechu w sercu.

Ważne jest, aby wasze imiona znalazły się w Księdze Życia. Jeśli wasze imiona nie są tam wymienione, jaki jest pożytek z wiary w Jezusa? Aby być prawdziwie odkupionym, musicie uwierzyć, że narodziliście się ponownie z wody i Ducha.
Jezus zstąpił na ten świat, został ochrzczony, gdy miał 30 lat, aby zmyć wszystkie grzechy świata i umarł na Krzyżu, aby nas wybawić. Jak zapisano w Ewangelii Mateusza 3:15, Jezusowi „godzi się” być ochrzczonym i ukrzyżowanym. Musimy w to wierzyć, aby nasze imiona były zapisane w Księdze Życia.
Kiedy ludzie umierają i stają przed Bogiem, Bóg mówi: „Sprawdźcie, czy imię tego człowieka jest w Księdze Życia.” 
„Jest, Panie.” 
„Tak, cierpiałeś i wylewałeś łzy za Mnie na ziemi, teraz Ja zrobię, abyś nigdy więcej nie musiał tego robić.” 
Bóg wynagradza go koroną sprawiedliwości.
„Dziękuję, Panie. Jestem na zawsze wdzięczny.” 
„Aniołowie, załóżcie koronę na tego człowieka.” 
„Panie, wystarczy, że mnie uratowałeś. Korona to byłoby dla mnie za dużo. Dziękuję Ci. Jestem bardzo wdzięczny, żeś mnie uratował. Jestem więcej niż zadowolony, że mogę żyć w Twojej obecności.” 
„Aniołowie, uklęknijcie i weźcie tego Mojego dziesięciotysięcznego syna na swoje plecy.” 
Aniołowie odpowiadają: „Tak, Panie.” 
„Proszę, wejdź nam na plecy.” 
„To takie wygodne. Czy dobrze to robię? Ruszajmy."
Anioł robi ostrożne kroki.
„Czy chciałbyś pójść na spacer?”
„No! No! Tu jest tak pięknie. Jak duże jest to miejsce?”
„Podróżuje po tym miejscu od kilku miliardów lat, ale jeszcze nie znalazłem końca.” 
„Czy to prawda? Chyba jestem dla ciebie za ciężki. Możesz mnie teraz położyć.”
„Tu nigdy nie zabraknie nam energii.” 
„Dziękuję, ale chcę stanąć na gruncie królestwa niebieskiego. A gdzie są wszyscy sprawiedliwi, którzy przybyli przede mną?”
„Są tam.”
„Chodźmy.” 
Alleluja! Obejmują się, uśmiechają i żyją długo, i szczęśliwie.
Wyobraźcie sobie teraz, że człowiek, który wierzy w Jezusa, ale nadal jest grzesznikiem, umiera i staje przed Bogiem. Mówi także, że wierzy w Jezusa i przyznaje, że jest grzesznikiem.
Bóg mówi: „Sprawdźcie, czy imię tego człowieka jest zapisane w Księdze Życia.” 
„Nie ma go w tej Księdze, Panie.” 
„Następnie spójrzcie w Księgę Uczynków.” 
„Jego imię i jego grzechy są tutaj.” 
„Wtedy wyślijcie tego człowieka do miejsca, gdzie nigdy nie będzie musiał się martwić o koszt paliwa, niech mieszka tam na zawsze.” 
„Och, Panie, to tak niesprawiedliwe...” 
Mówi, że to niesprawiedliwe. Dlaczego miałby być posłany do piekła, chociaż tak gorąco wierzył w Jezusa?
Powodem jest to, że został oszukany przez Szatana i słuchał tylko połowy prawdy ewangelii. Jeśli źle zrozumiemy prawdziwe znaczenie odkupienia Jezusa, też skończymy w piekle.
Ten człowiek uwierzył w Jezusa, a jednak został oszukany przez Szatana i myślał, że jest grzesznikiem. Gdyby usłyszał prawdziwą ewangelię, zrozumiałby, że jego wiara była błędna. Ale nie uwierzył ze względu na egoistyczne przywiązanie do własnych błędnych przekonań.
Jeśli chcecie pójść do królestwa niebieskiego, musicie uwierzyć, że narodziliście się ponownie z wody i Ducha. Jak napisano w Ewangelii Mateusza 3:15, „bo godzi się”, aby Jezus zabrał wszystkie grzechy świata. Musicie uwierzyć w zbawienie wody i krwi.
 
Czyje imiona są zapisane w Księdze Uczynków?
Imiona tych, którzy mają grzech w sercu, są tam zapisane.

Jeśli będziecie wierzyć w cokolwiek, jak człowiek dobroduszny, który nigdy nie odmówi cudzej prośbie, możecie skończyć w piekle. W piekle jest wielu ludzi dobrodusznych, ale w Niebie są prawdziwi wojownicy, którzy walczyli o to, w co wierzą.
Ci, którzy są w niebie, wiedzieli, że byli grzesznikami, których przeznaczeniem było pójść do piekła, i z wdzięcznością uwierzyli, że ich grzechy zostały zmyte przez chrzest i krew Jezusa.
Mówi się, że w Niebie są kopce uszu i ust. Ponieważ wielu ludzi wierzy w odkupienie Jezusa tylko swoimi ustami lub uszami, Bóg rzuca resztę ich ciał w płonący ogień siarki.
Wyobraźcie sobie, że ten, kto wierzy w Jezusa, ale nadal ma grzech w swoim sercu, stoi przed Bogiem i mówi: „Panie, ludzie nazywali mnie sprawiedliwym, ponieważ wierzyłem w Jezusa, chociaż wciąż miałem grzech w sercu. Wierzyłem, że spojrzysz na mnie również jako na bezgrzesznego. Tego się nauczyłem i w to wierzyłem. Wierzyłem tylko tak, jak wierzy wielu ludzi. To było najpowszechniej akceptowane przekonanie tam, skąd pochodzę”. 
Pan odpowiada. „Nie mogę wybaczyć tym, którzy mają grzech w swoich sercach. Zmyłem wszystkie twoje grzechy błogosławieństwem ponownych narodzin z wody i Ducha. Ale nie chciałeś w to uwierzyć. Aniołowie! Umieśćcie tego bezczelnego człowieka w ogniu piekielnym.” 
Każdy, kto wierzy w Jezusa, ale nadal uważa, że ma grzech w swoim sercu, skończy w piekle. Słuchajcie prawdziwej ewangelii odkupienia i uwolnijcie się od wszelkiego grzechu. W przeciwnym razie będziecie płonąć w piekle.
Powiedzieć, że jesteście bezgrzeszni, kiedy macie grzech w swoim sercu, oznacza oszukiwać Boga. Możemy widzieć, jak bardzo się różnią grzesznicy od sprawiedliwych. Zrozumiecie, dlaczego błagam was, byście zostali odkupieni.
Kiedy staniecie na rozdrożu dróg do nieba i piekła, zobaczycie różnicę między tymi, którzy wierzą w pełne odkupienie (chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu), a tymi, którzy nie wierzą. To zrobi dużą różnicę. Niektórzy wejdą do królestwa niebieskiego, ale inni pójdą do piekła.
Czy wierzycie w Jezusa, ale nadal jesteście grzesznikami? Wtedy powinniście uświadomić sobie, że musicie narodzić się ponownie z wody i Ducha. Bóg posyła do piekła tych, którzy mają grzech w sercach. Tylko ci, którzy wierzą w całkowite przebaczenie grzechów, mogą wejść do królestwa Niebieskiego.
Zróbcie to teraz. Jeśli to odłożycie, może być za późno. Bądźcie gotowi z wyprzedzeniem. Zanim skończycie w piekle, uwierzcie w odkupienie wody i Ducha i się uświęćcie.
Chwała naszemu Panu Jezusowi! Dziękujemy Mu za Jego łaskawość, że uczynił nas grzeszników, sprawiedliwymi. Alleluja!
 
 

Jezus: Orędownik Sprawiedliwych

 
Czy wasze grzechy mogą zostać wymazane przez modlitwę pokuty?
Nie, to jest całkowicie niemożliwe. To jeden ze sposobów, w jaki Szatan nas zwodzi.

Przeczytajmy I List Jana 2:1-2. „Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata”. 
Czy widzicie co jest tutaj napisane? Czy jest ktoś, kto wierzy, ale wciąż ma grzech w swoim sercu? Jeśli macie grzech w sercu, ale mówicie Bogu, że nie macie, oszukujecie Go. A także oszukujecie siebie.
Ale jeśli naprawdę zrozumiecie Jezusa i uwierzycie w to, co On zrobił, aby zmyć wszystkie grzechy nad Jordanem, będziecie całkowicie wolni od grzechu. Możecie wtedy powiedzieć: „Panie, narodziłem się ponownie przez wodę i Ducha w Tobie. Nie mam grzechu. Mogę stanąć przed Tobą bez wstydu.” 
Wtedy Pan odpowie. „Tak, masz rację. Tak jak Abraham uwierzył we Mnie i uwierzył, że jest sprawiedliwy, ty też jesteś sprawiedliwy, ponieważ zmyłem wszystkie twoje grzechy.” 
Ale zastanówcie się nad człowiekiem, który wciąż ma grzech w sercu, chociaż wierzy w Jezusa. Mówi: „Ponieważ wierzę w Jezusa, pójdę do Nieba, nawet jeśli mam mały grzech w moim sercu.” 
On tak bardzo chce zostać przyjęty do Nieba, że próbuje stawiać opór stojąc przed sądem, ale i tak skończy w piekle. Czemu? Nie poznał błogosławionej ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha.
Każdy powinien wyznać, że jest grzesznikiem podczas swoich dni na ziemi. „Jestem grzesznikiem. Pójdę do piekła. Proszę, zbaw mnie.” Grzesznik nie zostaje odkupiony przez modlitwy pokuty. Przeciwnie, musi przyznać, że jest grzesznikiem, i przyjąć odkupienie wody i Ducha, aby dostąpić zbawienia. Może stać się sprawiedliwy tylko dzięki odkupieniu wody i Ducha.
Fałszywą ewangelią jest naleganie, że Jezus wybaczył tylko grzech pierworodny i że powinniśmy odpokutować za nasze grzechy, aby otrzymać zbawienie. To prowadzi nas prosto do piekła. Wierząc w tę fałszywą ewangelię, tak wielu wierzących skazuje się na piekło, a ta tendencja jest jeszcze bardziej powszechna w dzisiejszych czasach.
Czy wiedzielibyście o tym, gdybyście wpadli w fałszywą ewangelię? Czy nadal możecie być dłużnikami nawet po spłaceniu wszystkich długów? Pomyślcie o tym. Jeśli nadal uważacie się za grzeszników, wierząc w Jezusa, czy można powiedzieć, że wierzycie w Niego właściwie? Czy jesteście wierzącymi i grzesznikami, czy jesteście ludźmi wierzącymi, i sprawiedliwymi?
Musicie sami zdecydować. Możecie albo wierzyć, że wszystkie wasze grzechy zostały przebaczone, albo możecie wierzyć, że powinniście codziennie pokutować za swoje grzechy. Wasz wybór zadecyduje, czy pójdziecie do Nieba, czy do piekła. Musicie słuchać ewangelisty, który wam powie prawdziwą ewangelię.
Ci, którzy wierzą w fałszywą ewangelię, aby zmyć swoje grzechy, wciąż modlą się o przebaczenie grzechów na każdym porannym spotkaniu modlitewnym, w czasie każdej środowej posługi, każdej piątkowej modlitwy całonocnej. 
„Panie, zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem w tym tygodniu” – mówią. Potem wspominają grzechy sprzed lat i modlą się ponownie o Jego przebaczenie. Jest to sprzeczne z błogosławioną ewangelią ponownych narodzin z wody i Ducha.
Za nasze grzechy trzeba zapłacić krwią. List do Hebrajczyków 9:22 mówi: „bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów”. Jeśli myślicie, że macie grzech, to czy prosicie Go, aby znów przelał krew za was? Ci, którzy nie wierzą w całkowite odkupienie, są winni przekształcenia odkupienia Jezusa w kłamstwo. W rzeczywistości upierają się, że Jezus nie wybawił nas raz na zawsze i że jest kłamcą.
Aby zostać odkupionymi w Jezusie, musicie uwierzyć w prawdę o odkupieniu wody i Ducha. Czy naprawdę możecie otrzymać przebaczenie grzechów za pomocą setek, tysięcy, milionów modlitw? Prawdziwa ewangelia odkupuje nas raz na zawsze. Bądźcie sprawiedliwi, pójdźcie do królestwa niebieskiego i żyjcie życiem sprawiedliwym przez cały czas.
♪ Żyję nowym życiem w Jezusie. Przeszłość się skończyła i stałem się nowym stworzeniem. Zmarnowana przeszłość odeszła. O, Jezus jest moim prawdziwym życiem. Żyję nowym życiem w Jezusie. ♪
Żyjecie nowym życiem w Jezusie. Niezależnie od tego, czy nie wyglądacie tak przystojnie, jak chcielibyście, czy jesteście zbyt niscy, czy trochę za grubi pośrodku, ci, którzy są błogosławieni ewangelią ponownych narodzin z wody i Ducha, żyją szczęśliwym życiem. Jakie to ma znaczenie, że wasz nos nie ma idealnego kształtu lub że jesteście trochę niscy? Ponieważ nie jesteśmy doskonali, jesteśmy zbawieni przez wiarę w ponowne narodziny z wody i Ducha w Jezusie. Ale ci, którzy są zarozumiali, trafią do piekła.
Dziękuję, Panie. Zawsze dziękuję Panu. Ponieważ wierzymy, że narodziliśmy się ponownie z wody i Ducha, zostaniemy powitani w Niebie.
 
 
Nieprawda Prowadzi Nas do Piekła
 
Kto na końcu otrzyma koronę sprawiedliwości?
Ten, kto pokonuje nieprawdę

Nieprawda mówi nam, że musimy pokutować każdego dnia, aby otrzymać przebaczenie, ale ewangelia wody i Ducha mówi nam, że już jesteśmy całkowicie zbawieni, i musimy tylko w to uwierzyć.
Jaka jest prawda? Czy musimy codziennie żałować? Czy też słusznie jest wierzyć, że Jezus wybawił nas, kiedy został ochrzczony w najbardziej odpowiedni sposób, aby zgładzić wszystkie nasze grzechy? Prawda jest taka, że Jezus raz na zawsze zgładził nasze grzechy i w ten właściwy sposób dał nam zbawienie.
Musimy zatriumfować nad nieprawdą w walce duchowej. Wielu ludzi podąża za nieprawdą. „A do anioła kościoła w Pergamonie napisz: To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Znam twoje uczynki i wiem, gdzie mieszkasz – tam, gdzie jest tron Szatana – a trzymasz się Mojego imienia i nie wyparłeś się Mojej wiary nawet w dniach, gdy Antypas, Mój wierny świadek, został zabity u was, tam, gdzie mieszka Szatan.” (Księga Objawienia 2:12-13).
„Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej i dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje” (Księga Objawienia 2:17).
Tam, gdzie mieszka wiele złych duchów, a nieprawda udaje prawdę, pojawia się Szatan, jak gdyby był jasnym aniołem. Bóg nie może pomóc nikomu, kto słyszy i zna prawdę o zbawieniu wody i Ducha, ale nie wierzy w nią. Taka osoba na pewno trafi do piekła.
Każdy musi sam zdecydować czy wierzyć w zbawienie Jezusa. Nikt nie klęka przed wami, błagając was, byście uwierzyli i zostali uwolnieni.
Jeśli chcecie dostąpić zbawienia od grzechu, uwierzcie w zbawienie wody i Ducha. Jeśli czujecie się wdzięczni za Jego miłość zbawienia i Jego łaskę naszego zbawienia, to uwierzcie. Jeśli jesteście grzesznikami przeznaczonymi na piekło, to uwierzcie w wodę i Ducha, chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu. Wtedy staniecie się sprawiedliwymi.
Jeśli uważacie, że nie jesteście grzesznikami, nie musicie zostać odkupieni przez wiarę w Jezusa. Tylko grzesznicy są uwolnieni od wszystkich grzechów, wierząc w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha. Jezus jest Zbawicielem grzeszników i Pocieszycielem zmartwionych. Jest Stwórcą. Jest Mistrzem Miłości.
Serdecznie zachęcam was, abyście uwierzyli w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha. Uwierzcie w nią. Możecie być pewni, że Jezus będzie dla was Zbawicielem, Przyjacielem, Pasterzem i Bogiem. Grzesznicy powinni wierzyć w Jezusa. Jeśli nie chcecie skończyć w piekle, musicie uwierzyć. Bóg nie błaga nas, byśmy uwierzyli w ewangelię zbawienia.
Czy chcecie zostać przyjęci do Nieba? W takim razie uwierzcie w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha. Jezus mówi: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Uwierzcie we Mnie”. Mówicie, że chcecie zostać wrzuceni do piekła? Więc nie wierzcie. Mówi, że przygotował już dla was miejsce w piekle.
Bóg nie błaga. Kupiec wita ludzi bezkrytycznie, starając się sprzedać swoje towary, ale Bóg daje królestwo niebieskie za darmo tylko tym, którzy są odkupieni. Bóg jest Sprawiedliwy.
Mówi się, że koniec świata jest blisko. Tak, ja też tak myślę. I głupotą jest nie wierzyć w prawdziwą ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.
Uwierzcie w zbawienie błogosławionej ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha. Chodźmy razem do królestwa niebieskiego. Czy nie pójdziecie ze mną do mieszkania Jezusa?
 
Czy jesteście grzesznikami czy sprawiedliwymi?
Sprawiedliwymi, którzy nie mają grzechu w sercu
 
Przeczytajmy List do Rzymian 8:1-2. „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha. Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci”. 
Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu. Zbawił wszystkich grzeszników, którzy musieli zostać osądzeni za ich grzechy.
Zbawienie Boże składa się z dwóch rzeczy. Jedną jest Prawo, a drugą Jego Miłość. Prawo uczy nas, że jesteśmy grzesznikami. Zgodnie z Prawem, zapłatą za grzech jest śmierć. Nie możemy zostać zbawieni przez Prawo. Uczy nas tylko o naszej grzesznej naturze i losie. Pozwala nam poznać, że jesteśmy grzesznikami.
Aby zapłacić cenę za grzech, Jezus zstąpił na ten świat, zabrał wszystkie nasze grzechy i zapłacił za nie Swoim życiem, aby nas zbawić od sądu. To miłość Boża ocaliła nas od wszelkiego grzechu.
Musimy zatriumfować nad nieprawdą. Bóg daje błogosławieństwo ponownych narodzin z wody i Ducha tym, którzy przezwyciężają nieprawdę.
Jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa. Wierząc w Jego słowa, osiągamy sprawiedliwość i rozumiemy prawdę. Uwierzcie w swoich sercach w prawdę, że narodziliście się ponownie z wody i Ducha, a zostaniecie zbawieni.