Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[1-2] Sprawiedliwość Boża, Objawiająca się w Ewangelii (List do Rzymian 1:16–17)

(List do Rzymian 1:16–17)
„Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary”.
 


Musimy otrzymać sprawiedliwość Bożą

 
Apostoł Paweł nie wstydził się ewangelii Chrystusa. Dostojnie świadczył o ewangelii. Jednakże jedną z przyczyn, dla których wielu ludzi płacze, pomimo, że wierzą w Jezusa, są ich grzechy. Wynika to również z ich ignorancji w uznaniu sprawiedliwości Bożej. Możemy zostać zbawieni, wierząc w sprawiedliwość Boga i rezygnując z własnej sprawiedliwości.
Dlaczego apostoł Paweł nie wstydził się ewangelii? Przede wszystkim dlatego, że objawiła się w niej sprawiedliwość Boża.
Ewangelia po grecku „euaggelion” oznacza „dobrą nowinę”. Kiedy Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, pojawił się anioł Boży i powiedział pasterzom, którzy czuwali nocą nad swoją trzodą: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola!” (Ewangelia Łukasza 2:14). To była dobra nowina ─ ‘pokój, wobec ludzi dobra wola’. Ewangelia Pańska ocaliła nas od wszystkich grzechów i zmyła grzechy świata. Jezus zmył wszystkie nasze grzechy. On sam zmył wszystkie grzechy tych, którzy wili się jak robaki w gnojowisku i którzy grzeszyli w bagnie.
Po pierwsze, apostoł Paweł powiedział, że sprawiedliwość Boża została objawiona w ewangelii. Boża sprawiedliwość została objawiona w ewangelii, która zmyła wszystkie nasze grzechy. Sprawiedliwość Boża pozwoliła nam stać się świętymi i sprawiedliwymi. Pozwoliła nam również uzyskać życie wieczne i stać się bezgrzesznymi.
Jaka jest sprawiedliwość istot ludzkich? My, ludzie, lubimy popisywać się przed Bogiem, w momencie, w którym mamy się czym chwalić. Gromadzenie własnej dumy poprzez czynienie dobrych uczynków przedstawia ludzką sprawiedliwość. Jednak sprawiedliwy czyn Jezusa, który zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, pozwolił na objawienie sprawiedliwości Bożej w ewangelii. Jest to sprawiedliwość Boża.
Obecnie większość chrześcijan głosi ewangelię, nie znając ewangelii Bożej sprawiedliwości. Mówią: „Uwierz w Jezusa, a zostaniesz zbawiony i będziesz bogaty”. Jednak nie są to nauki ewangelii Bożej sprawiedliwości. Wydaje się, że ewangelia jest bardziej popularna niż cokolwiek innego, ale większość ludzi jest ignorantami i nie rozumie ewangelii. Jest to podobne do faktu, że Biblia jest bestsellerem, ale ludzie wciąż nie znają w rzeczywistości jej treści. Najcenniejszą i najkorzystniejszą rzeczą na tym świecie jest ewangelia, którą dał nam Bóg.
„W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę”. Ewangelia Boża jest jak oaza na pustyni. Jezus przyszedł do tych grzeszników, którzy popełnili wiele grzechów i zmył je wszystkie. Jednak ludzie odrzucili dar Jego sprawiedliwości, który zmył grzechy świata, próbując jednocześnie ustanowić własną sprawiedliwość. Ludzie, którzy popisują się własnymi wysiłkami (służba, poświęcenie, gorliwość, ofiary, modlitwy pokuty, modlitwy postne, przestrzeganie dnia Pańskiego, stosowanie Słowa Bożego w praktyce itd.) lecz odrzucają dar Boży, to ci, którzy odrzucają Jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość Bożą można otrzymać tylko wtedy, gdy człowiek wyrzeknie się własnej sprawiedliwości.
 


Zszyli liście figowe i zrobili sobie ubranie

 
W Księdze Rodzaju 3:21 napisano: „I PAN Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich.” 
Pierwszy człowiek, Adam, zgrzeszył przeciwko Bogu, popadając w oszustwo Szatana. Adam i Ewa zaraz po tym, jak zgrzeszyli, zszyli razem liście figowe i uszyli sobie ubrania. Odzież zrobiona ze zszytych liści figowych stanowi uderzający kontrast do ubrania wykonanego ze skór. Na tym polegała różnica między „sprawiedliwością człowieka” a „sprawiedliwością Bożą”. W Księdze Rodzaju 3:7 powiedziano: „Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski”. Czy zdarzyło Ci się kiedyś splatać liście rzodkiewki? My, Koreańczycy, odcinamy liście od rzodkiewki i splatamy je razem ze słomkami ryżowymi w celu wysuszenia. Zimą gotujemy z nimi gulasz z pasty fasolowej. Jest to bardzo smaczne!
Adam i Ewa spletli razem liście figowe i zrobili szaty po tym, jak zgrzeszyli. Tego rodzaju akty; dobre uczynki, samodoskonalenie i samopoświęcenie stanowią ludzką sprawiedliwość. Jest to własna sprawiedliwość, a nie Boża sprawiedliwość. Fakt, że próbując ukryć swoje grzechy swoimi dobrymi uczynkami przed Bogiem, sami uszyli szaty z liści figowych, świadczy o grzechu pychy. Wplatając własną sprawiedliwość – własne poświęcenie, ofiarowywanie siebie, samodoskonalenie, służbę i modlitwy pokuty – w ubranie, a poprzez to zakrycie grzechów w umyśle jest „bałwochwalstwem”, które rodzi pychę przed Bogiem. 
Czy możemy zszywając razem liście figowe, tak aby zrobić szaty, ukryć nasze grzechy w naszych sercach przed Bogiem? Czy możemy ukryć nasze grzechy naszymi dobrymi uczynkami? Nigdy. Liście zaczną opadać w ciągu jednego dnia, a trzeciego dnia wszystkie liście w końcu opadną. Ubrania wykonane z zieleniny nie wytrzymują długo. Ludzie, którzy zszywają liście figowe i szyją szaty, czyli ci, którzy starają się być sprawiedliwi, służąc Bogu własnymi czynami, nie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego. Nie możemy otrzymać przebaczenia grzechów poprzez prawość naszych własnych uczynków.
Kiedy Adam i Ewa próbowali ukryć swoje grzechy, poprzez zrobienie szat z liści figowych, Bóg wezwał Adama: „Gdzie jesteś, Adamie?”. Ten ukrywając się wśród drzew ogrodu, powiedział: „Zląkłem się, bo jestem nagi; i ukryłem się”. Osoba, która ma grzech, próbuje ukryć się wśród drzew. W Biblii drzewa często sugerują ludzi. Ten, kto ma grzech w sercu, próbuje ukryć się wśród ludzi. Lubi siedzieć pośrodku w kościele, nie siedząc zbyt daleko z tyłu lub zbyt blisko gdzie gromadzi się najwięcej osób. Czemu? Ponieważ chce się ukryć wśród ludzi.
Jednakże można ukryć swoich grzechów przed Bogiem. Trzeba otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wyrzeczenie się własnej sprawiedliwości, i wierzyć w sprawiedliwość Pana. Ci, którzy mają niejasne przekonania i nie wierzą w prawdę, również chcą wejść do Królestwa Niebieskiego, ukrywając się wśród podobnego sobie rodzaju ludzi, lecz skończą w piekle z tymi, którzy próbują ukryć swoje grzechy swoimi dobrymi uczynkami. Grzesznicy wobec Boga muszą zostać objawieni jako grzesznicy i oddać się Bogu.
Bóg zapytał Adama, który uszył szaty z liści figowych: „Dlaczego zerwałeś owoc? Kto kazał ci zjeść?”. „O Boże, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem go”. „Ewo, dlaczego to zrobiłaś?”. „Wąż mnie zwiódł i zjadłam owoc”. Dlatego Pan Bóg powiedział do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkich zwierząt polnych. Na brzuchu będziesz się czołgać i proch będziesz jadł przez wszystkie dni swego życia”. Dlatego węże pełzają na brzuchach. Bóg ponownie zwrócił się do Adama i Ewy, i powiedział: „Wy także popełniliście grzech. Wy, którzy zostaliście zwiedzeni do grzechu i prowodyrzy, którzy doprowadzili was do grzechu, jesteście tymi samymi grzesznikami”. W dzisiejszych czasach fałszywi prorocy również głoszą swoją pseudo-ewangelie, mówiąc: „Przyjmijcie ogień!” Ludzie, którzy zostają przez nich oszukani, będą traktowani tak samo jak fałszywi prorocy i pójdą do piekła. 
 


Pan zrobił dla Adama i jego żony odzienie ze skór 

 
Pan pomyślał: „Nie pozostawię Adama i Ewy, którzy zgrzeszyli, będąc zwiedzeni przez Szatana, takimi jakimi są. Początkowo postanowiłem stworzyć ludzi na Swój obraz i uczynić z nich Moje dzieci, więc wybawię ich, realizując Swój plan”. Ten plan był w Bogu. Dlatego Bóg przekazał ich grzechy zwierzęciu, zabił je, oskórował, zrobił z jego skóry odzienie i ubrał Adama i Ewę w to odzienie. Uczynił z tego symbol naszego zbawienia. W rzeczywistości szaty roślinne wykonane z liści figowych nie wytrzymywały nawet jednego dnia i musiały być wielokrotnie naprawiane. Bóg ubrał Adama i Ewę w życie wieczne, mówiąc: „Adamie i Ewo, zrobiłem dla was nowe uszyte ze skóry zwierzęcej ubranie, ubierzcie się w nie. To skóra zwierzęcia, które za was umarło”. Pan ubrał Adama i Ewę w odzienie ze skóry pobłogosławione sprawiedliwością Bożą, aby dać Adamowi i Ewie nowe życie. Pan Bóg wykonał ubranie ze skóry dla Adama i jego żony i przyodział ich, podobnie jak Bóg ubrał wierzących w zbawienie Swojej sprawiedliwości.
Jednakże ludzkie zbawienie, które było poza zbawieniem Bożym, było szatą roślinną wykonaną z liści figowych. Bóg ubrał nas w ubranie ze skóry, które jest sprawiedliwością Bożą. Pan przyoblekł odpuszczenie grzechów sprawiedliwością Bożą, dając nam Swoje ciało i krew. Zabrał On wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i ukrzyżowaniem, aby otrzymać cały sąd za nas. Bóg pozwala nam otrzymać przebaczenie grzechów, kiedy wierzymy w sprawiedliwość Bożą poprzez ewangelię chrztu i krwi Jezusa. Jest to ewangelia, która zbawia grzeszników od grzechów.
Wielu ludzi próbuje ustanowić swoją własną sprawiedliwość, odrzucając przy tym sprawiedliwość Bożą. Muszą się pozbyć swojej własnej sprawiedliwości. W Liście do Rzymian 10:1-4 napisano: „Bracia, pragnieniem mego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael, jest jego zbawienie. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy”. 
Izraelici upierali się przy swoim legalizmie, aby ustanowić swoją własną sprawiedliwość, ignorując sprawiedliwość Bożą. Bóg dał ludziom prawo, aby byli świadomi grzechu. Ludzie mają wiedzę o grzechu poprzez Dziesięć Przykazań i mają przebaczenie grzechów, wierząc w sprawiedliwość Jego zbawienia, które zbawia ich od grzechów poprzez ofiarny system Przybytku. Dlatego ofiara za grzech Przybytku oznacza, że Jezus jest dokładnym przedstawicielem Boga w Nowym Testamencie. Jednakże Izraelici nie poznali tej sprawiedliwości Bożej.
 

Dlaczego Jezus został ochrzczony? 
 
Dlaczego Jezus został ochrzczony? Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, aby zmyć wszystkie grzechy tego świata. Jezus powiedział Janowi Chrzcicielowi tuż przed chrztem: „Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 3:15). Z tego powodu Jezus został ochrzczony. Przyjął chrzest, aby zmyć wszystkie grzechy ludzkości. Zabrał grzechy tego świata, przyjmując chrzest. „Oto Baranek Boży, który gładzi świata” (Ewangelia Jana 1:29). Wziął wszystkie grzechy i został ukrzyżowany, aby odkupić grzechy. Jednak Izraelici nie uwierzyli, że Jezus stał się doskonałym Zbawicielem grzeszników.
Jezus jest końcem prawa ku sprawiedliwości każdemu, kto wierzy, lecz Izraelici nie poddali się sprawiedliwości Bożej. Koniec prawa oznacza, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata. Chrystus został osądzony jako przekleństwo prawa, aby wszyscy wierzący zostali uświęceni. Położył kres przekleństwu prawa. Jezus odkupił wszystkich ludzi od grzechów. Jezus został ochrzczony, aby zmyć grzechy całej ludzkości. Zabrał wszystkie grzechy świata, przekazując Swoje ciało Janowi, aby zostać przez niego ochrzczonym, a Jan przeniósł na Jego ciało wszystkie grzechy świata. W ten sposób zbawił wszystkich ludzi od ich grzechów. Zakończył sąd przekleństwa prawa, usuwając grzechy tego świata poprzez Swój chrzest i ukrzyżowanie. Doskonale ocalił nas od sądu i przekleństwa prawa.
To był koniec prawa i początek sprawiedliwości zbawienia Bożego. Jezus w odpowiedni sposób zabrał grzechy świata, przyjmując chrzest od Jana Chrzciciela i idąc na Krzyż. Jak to możliwe, że ktoś ma grzech w sercu, nawet jeśli naprawdę wierzy w sprawiedliwość zbawienia Jezusa? „W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę”. Chrzest i krew Jezusa były sprawiedliwością Bożą. Wierzyć w sprawiedliwość Bożą, to wierzyć w chrzest i krew Jezusa.
Sprawiedliwość Boża została zgodnie z prawem urzeczywistniona przez chrzest Jezusa. Chcę, żebyś w to uwierzył. Zostaniesz wtedy zbawiony od wszystkich swoich grzechów. Sprawiedliwość została dana grzesznikom, aby stali się bezgrzesznymi przez chrzest Jezusa. Co więcej, ukrzyżowanie Jezusa było sprawiedliwością sądu Bożego. „Chrystus jest końcem prawa”. Sąd Boży przyjdzie na tych, którzy nie zostali jeszcze osądzeni, dopóki istnieje prawo. Prawo Boże objawia grzech i udowadnia, że zapłatą za grzech jest śmierć, przekleństwo i samo piekło. Dlatego chrzest Jezusa i krew na Krzyżu położyły kres przekleństwu prawa. Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy i zakończył prawo, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość.
 

Głupie, wzięły swoje lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy
 
Przeczytajmy Ewangelię Mateusza 25:1-13. Oto przypowieść o dziesięciu dziewicach, które czekały na swego oblubieńca, nadejście naszego Pana. Zobaczmy, jaka jest sprawiedliwość Boża poprzez Pismo. 
„Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre: Nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały: Panie, Panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.” (Ewangelia Mateusza 25:1–13).
Jest napisane, że Królestwo Niebieskie jest podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Kto wchodzi do Królestwa Niebieskiego? Kto wszedł do Królestwa Niebieskiego spośród dziesięciu dziewic? Dlaczego niektóre dziewice nie mogły wejść do Królestwa Niebieskiego, mimo że wierzyły w Jezusa? Pan mówi nam o tym w powyższych fragmentach. Z dziesięciu dziewic pięć było głupich, a pozostałe pięć było mądrych. Głupie wzięły swoje lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Lampy oznaczają „kościoły”. Fakt, że wzięły swoje lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy, przedstawia tych, którzy chodzą do kościoła bez Ducha Świętego (w Biblii olej oznacza Ducha Świętego).
Co zrobiły głupie? Zabrały swoje lampy, ale nie wzięły oleju. Człowiek, który nie narodził się ponownie, pomimo, że wierzy w Jezusa, może z oddaniem chodzić do kościoła. Wszyscy mówią: „Mój kościół jest prawdziwie ortodoksyjny”. Każdy chrześcijanin na tym świecie tak mówi. Są bardzo dumni z ojców założycieli i z niektórych ludzi ze swoich wyznań. Te, które były głupie, zabrały swoje lampy, a nie zabrały ze sobą oliwy, lecz mądre zabrały oliwę w swoich naczyniach razem z lampami.
Czym jest człowiek? Człowiek jest naczyniem przed Bogiem. Jest prochem. Człowiek został stworzony z prochu. Dlatego ludzkość jest naczyniem, które może zawierać Boga. Mądre zabrały ze sobą lampy i oliwę w swoich naczyniach.
 

Głupie dziewice, które mają tylko lampy bez oleju spalają swoje emocje
 
Biblia mówi nam, że wśród ludzi wierzących w Jezusa są głupie dziewice. Zabierają oni swoje lampy bez oliwy. Oznacza to, że nie narodzili się ponownie. Czy knot bez oliwy wystarcza na długo? Musimy tutaj wiedzieć, że lampa bez oliwy szybko się wypala, bez względu na to, jak dobry może być knot. Wierzący, którzy nie narodzili się ponownie, początkowo żywią gorącą miłość do Pana. To trwa tylko około 4 lub 5 lat. Później namiętna miłość do Pana gaśnie. Muszą zrozumieć, że nie mają przebaczenia grzechów.
Ci, którzy nie narodzili się ponownie lub są bez oleju (Ducha Świętego), mówią takie rzeczy, jak: „Dawno temu miałem dobrą wiarę. Na początku byłem dobry, ale teraz już nie. Wkrótce staniesz się podobny do mnie”. Są fałszywymi prorokami i fałszywymi świętymi, którzy prowadzą życie religijne bez narodzenia się na nowo. Muszą mieć wiarę w zbawienie, ponieważ ich wiara nie jest oparta na oliwie (Duchu Świętym). Ich wiara opiera się wyłącznie na emocjach. Muszą otrzymać zbawienie, wierząc w wodę i krew Jezusa Chrystusa, i otrzymać w darze oliwę Bożą. Knot oznacza ludzkie serce.
W powyższych fragmentach dziewice czekają na oblubieńca. Tutaj musimy dobrze zrozumieć kulturowe pochodzenie Izraelitów. W nocy odbywają się ceremonie zaślubin, które zaczynają się, gdy przychodzi oblubieniec. Więc panna młoda musi czekać na swojego oblubieńca. Tak wyglądała ceremonia ślubna Izraelitów.
„A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły”. Wtedy rozległo się wołanie: “Oblubieniec idzie!” Panny młode powstały i uczyniły wiele ceregieli, aby poprawić swoje oblicza. Podczas gdy dziesięć dziewic czekało na oblubieńca, oblubieniec przyszedł i zawołano; „Oto oblubieniec!”. „Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Głupie zawsze były tępe. Powinny były przygotować oliwę przed przyjściem oblubieńca. Bez względu na to, jak słaby był knot lampy, lampa z oliwą nie zgasła.
Głupie dziewice, które miały lampy bez oliwy, paliły tylko knoty. Oznacza to, że spalały się tylko ich serca. „Muszę narodzić się na nowo, wieść życie osoby narodzonej na nowo i napełnić się Duchem Świętym”. W ten sposób gorliwie spalają swoje serca. W czasach naszego dzieciństwa lampy naftowe oświetlały nocą pokoje. Gdybyśmy pozwolili lampie spalić kawałek papieru, wypaliłaby się w mgnieniu oka. Ogień miałby ponad stopę wysokości i byłby bardzo jasny, ale natychmiast by zgasł.
Głupie dziewice, które idą do piekła, to te, które spalają własne serca (emocje) bez oliwy i których płomienie wiary gasną, kiedy właśnie mają spotkać Pana. Nie mają w sobie Ducha Świętego. Myślą, że wierzą słusznie, pomimo że nie mają Ducha Świętego. „♬ Przyjdź, Płonący Duchu, Przyjdź ♬” Otaczają się gwarem. Następnie oddają się tańcom (nazywają to tańcem Ducha Świętego), kołysząc piersiami, mówiąc: „Chodź, proszę, chodź”. Są głupie i szalone. Musimy być głupi, jeśli nadal mamy grzech przed Zbawicielem. Bylibyśmy jak głupie dziewice, gdybyśmy mieli grzech w naszych sercach, chociaż wierzymy w Jezusa. Nigdy nie bądźmy jak głupie dziewice.
 

Jak Pan może poślubić pannę młodą, która posiada grzech?
 
Pan jest świętym Bogiem. Oblubieniec to Bóg i Syn Boży, który nie ma grzechu. Bóg jest naszym oblubieńcem. Jak jednak możesz próbować spotkać Boga, mając grzech? Chcesz spotkać Boga z grzechem w swoim sercu? Byłoby to bardzo głupie i niemądre.  
Jezus, nasz oblubieniec, przyszedł na świat i uświęcił panny młode. Zmienił Swoje panny młode w sprawiedliwych ludzi, zmywając wszystkie ich grzechy poprzez Swój chrzest. Wybrał je na Swoje panny młode w Nim. Kiedy nadszedł czas, pięć z nich powiedziało. „Chodź, proszę”. Jednak pięć z nich nadal znajdowało się w ciemności. Jakże mogą mieć ceremonie zaślubin, kiedy ich twarze pozostają w ciemności? Oblubieniec przyszedł i powiedział: „Jak się macie?”. Twarze pięciu ostatnich narzeczonych były zaciemnione z powodu ich grzechów. Były w głębokim smutku, ponieważ ich grzechy były tu i ówdzie przywiązane do ich serc.
Jak Pan może poślubić pannę młodą, płaczącą pod ciężarem swoich grzechów? “Dziękuje Ci Panie za to, że mnie tak uświęciłeś”. Taka panna młoda będzie szczęśliwa ze swoim duchowym oblubieńcem, nawet jeśli sama jest słaba, ponieważ oblubieniec ją miłuje oraz zmył wszystkie jej słabości i grzechy. Oblubieniec zazwyczaj prowadzi swoją pannę młodą, aby nałożyła makijaż, wysyła jej ubranie i najlepsze perfumy i kosmetyki. Następnie panna młoda stroi się w to wszystko i przygotowuje się na spotkanie ze swoim oblubieńcem.
Nasz Pan został posłany na ten świat jako oblubieniec, abyśmy mogli się z Nim spotkać jako panny młode. Dał nam Swoje ciało w rzece Jordan dla przebaczenia naszych grzechów. „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy” (Ewangelia Jana 1:14). Sam Pan zmył wszystkie nasze grzechy, abyśmy mieli pełnię łaski, prawdy i odpuszczenia grzechów poprzez wiarę w Pana. Oblubieniec oczyścił wszystkie Swoje panny młode od grzechów w rzece Jordan. Pan wybawił Swoje panny młode od grzechów, poprzez zostanie osądzonym na Krzyżu zamiast nich.
 

Czy możemy kupić Ducha Świętego za pieniądze i starania?
 
Tymczasem, głupie panny poprosiły mądre, aby podzieliły się z nimi oliwą, ponieważ ich lampy wypaliły się, gdy oblubieniec był blisko. Czy możemy podzielić się Duchem Świętym? Czy możemy kupić Ducha Świętego za pieniądze? Czy możemy kupić przebaczenie grzechów za dobre uczynki, starania lub pieniądze? Mądre powiedziały im, aby kupiły Ducha Świętego od kaznodziejów nabożeństw przebudzeniowych. Głupie myślały, że już Go od nich kupiły. Myślały, że mogą kupić oliwę za pieniądze. Gorliwie prowadziły życie religijne, myśląc, że duże datki i służba, uczęszczanie do kościołów ortodoksyjnych i nieustanne modlitwy, coś im dadzą.
Ale bez względu na wszystko, nikt nie może kupić odpuszczenia grzechów, które dał Pan, czymkolwiek co jest na ziemi. Dopóki głupie nie staną przed Panem, próbują palić swoje emocje. Jedna z pięciu głupich dziewic rozpoczęła życie religijne, mówiąc: „Będę podążać za Tobą, pójdę w góry, aby się modlić i odmawiać modlitwy pokuty. Służmy Mu, wyjedźmy za granicę, aby głosić ewangelię”.
W końcu z wielkimi fanfarami przyszedł oblubieniec. Głupie w tym czasie poszły kupić oliwę, a dziewice, które otrzymały przebaczenie grzechów i przygotowały oliwę (Ducha Świętego), i weszły na ucztę weselną. Oblubieniec spotkał panny młode, po tym, jak wszystko przygotował. Potem zamknął drzwi. Jezus nie wybrał przypadkowo pięciu dziewic. Liczba „pięć” w Biblii oznacza „łaskę”. Pięć dziewic reprezentuje tych, którzy poprzez łaskę mają przebaczenie grzechów i wierzą w Jego łaskę i Jego sprawiedliwe czyny. Rozpoznają to, co dla nich uczynił oblubieniec, i wierzą w sprawiedliwość Pana, która czyni ich sprawiedliwymi. Jednak w końcu inne dziewice przyszły i powiedziały: „Panie, Panie, otwórz nam”. Lecz On odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.
 

Możemy otrzymać dar Ducha Świętego

tylko wtedy, gdy nasze grzechy zostaną zmyte
Ci, którzy nie przygotują oliwy, nie mogą spotkać Pana. Pan zabierze do Królestwa Niebieskiego tylko tych, którzy uwierzyli w sprawiedliwość Bożą i czekali na Królestwo Niebieskie oraz tych, którzy rzeczywiście mieli przebaczenie grzechów w swoich sercach. Pan powiedział słowa obietnicy. „Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego” (Dzieje Apostolskie 2:38). Jeśli przyjmiesz ewangelię sprawiedliwości Bożej, grzechy w twoim sercu zostaną rzeczywiście zmyte i Duch Święty przyjdzie do ciebie. Nie możemy fizycznie czuć Bożego Ducha Świętego. Niemniej jednak Duch Święty istnieje. Możemy powiedzieć, że nie mamy grzechu, ponieważ mamy Ducha Świętego i słowo Boże w naszych sercach. Niemniej jednak Duch Święty istnieje. Ten, kto przyjmuje sprawiedliwość Pana, staje się człowiekiem sprawiedliwym, chociaż jest słaby. Jednak ten, kto nie ma sprawiedliwości Pańskiej, pozostaje grzesznikiem.
 

W niej objawia się sprawiedliwość Boża 
 
Pan przyszedł przez wodę i krew. Zbawił nas od naszych grzechów Swoim chrztem. Zabrał wszystkie nasze grzechy, kiedy przyjął chrzest, i przyjął zastępczo karę za wszystkie nasze grzechy, przelewając Swoją krew. Co na ten temat mówią apostołowie Jan, Piotr i Paweł? Mówią oni razem o ciele i krwi Jezusa. Mówią o chrzcie Jezusa i Jego krwi na Krzyżu. Ewangelia Mateusza 3:13-17 dokładnie opisuje chrzest Jezusa. Jezus został ochrzczony, aby uczynić grzeszników bezgrzesznymi i zmyć wszystkie grzechy świata w rzece Jordan.
Popatrzmy na I List Piotra 3:21-22. Piotr świadczył, że odbiciem naszego zbawienia był chrzest Jezusa. „Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; Który, poszedłszy do nieba, jest po prawicy Boga, a zostali Mu poddani aniołowie, zwierzchności i moce” (I List Piotra 3:21–22).
Jest napisane: „Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”. Chrzest Jezusa, który zabrał wszystkie nasze grzechy Jego ciałem, jest dowodem naszego zbawienia. Fakt, że On przelał krew na Krzyżu, jest dowodem na to, że zostaliśmy osądzeni za nasze grzechy. Czy rozumiesz, co mówię? Dlatego Biblia stwierdza, że Jezus jest Tym, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego (I List Jana 5:6-9). Jezus został wysłany na świat w ciele ludzkim i zabrał wszystkie nasze grzechy w ten sam sposób, w jaki Aaron, Najwyższy kapłan, kładł ręce na ofiary, aby przenieść grzechy swoich ludzi.
Woda jest odbiciem, które nas zbawia; chrzest. Jest napisane, że nie jest to usuwanie brudu cielesnego. Nie oznacza to, że nie grzeszymy po uzyskaniu przebaczenia grzechów. Otrzymujemy przebaczenie grzechów, wierząc w chrzest Jezusa. Czy zatem nie grzeszymy ciałem? Tak, grzeszymy. Wiele osób źle rozumie przebaczenie grzechów i mówi takie rzeczy, jak: „Jeśli nie masz grzechu w sercu, nie zgrzeszysz ponownie”. To jest nieporozumienie. Biblia mówi: „Doprawdy, nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, który czyniłby dobrze i nie grzeszył” (Księga Kaznodziei 7:20). Ciało jest nadal słabe. Jest słabe, dopóki nie umrze. Popełnia grzechy aż do śmierci. „Nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga”. Poprzez naszą wiarę w chrzest i krew Jezusa, nasze sumienia przemieniają się w czyste sumienia wobec Boga. Nasze sumienia mogą nazywać Boga naszym Panem i Zbawicielem poprzez naszą wiarę w to, że Pan zabrał wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem. 
 

Duchowym pożywieniem dla naszych serc jest chrzest i krew Jezusa
 
Chrzest i krew Jezusa są pożywieniem dla naszych serc. Pożywieniem dla serca i odbiciem, które zmyło nasze grzechy, jest chrzest Jezusa. Dlatego apostoł Piotr powiedział, że chrzest jest odbiciem, który nas zbawił.
Spójrzmy na I List Piotra 1:22-23. „Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez Ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie; Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki”. Amen.
Narodziliśmy się na nowo i otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich grzechów poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew. Narodziliśmy się na nowo, wierząc w spisane słowo Pana. Narodziliśmy się na nowo „przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki”. Alleluja! Ponowne narodziny następują poprzez słowo, które jest żywe i trwa na wieki. Słowo Boże to kanon, który odnosi się do pręta mierniczego. To wskaźnik dla zbawienia. Pręt mierniczy dla zbawienia Boga nigdy się nie zmienia. 
Jan Chrzciciel powiedział w Ewangelii Jana 1:29: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Baranek Boży, który został ochrzczony w rzece Jordan, jest prawdziwym chlebem życia, który zbawił nas Swoim ciałem i krwią.
Jesteśmy uświęceni i zbawieni poprzez wiarę w słowo Boże. Biblia mówi: „Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże” i „W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary” (List do Rzymian 10:17, 1:17). Możemy stać się sprawiedliwymi, wierząc w ewangelię.
Czy zostałeś uświęcony? ─Amen ─. Czy nie masz żadnych grzechów? To ewangelia, dobra nowina, po grecku ‘euaggelion’. Czym jest sprawiedliwość Boża? To fakt, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy, dając nam Swoje ciało i krew. Sprawiedliwość Boża pozwoliła nam zostać uświęconymi. Sprawiedliwość Boża polega na tym, że Jezus, który był bezgrzeszny, zgładził grzechy świata i został ukrzyżowany za grzeszników. To woda, chrzest Jezusa, oczyściła wszystkie grzechy świata. Sprawiedliwość Boża została darowana nam poprzez fakt, że Jezus zgładził grzechy świata Swoim chrztem i ukrzyżowaniem. Sprawiedliwość Boża składa się z Jego chrztu i śmierci, a Krzyż jest odbiciem naszego sądu. To jest sprawiedliwość Boża, która została objawiona w ewangelii.