Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[2-1] Wprowadzenie do Rozdziału 2 Listu do Rzymian

Na tym świecie są tylko dwie grupy ludzi, którzy wierzą w Boga: Żydzi i chrześcijanie. Z tych dwóch grup ludzi pierwsza nie wierzy w Jezusa, a druga wierzy. Bóg uważa wiarę tych, którzy nie wierzą w Jezusa, za bezużyteczną. Jednak najpoważniejszym problemem, przed jakim stają chrześcijanie, jest to, że wierzą w Jezusa w jakiś dowolny sposób, lecz nie zostały im jeszcze odpuszczone ich grzechy. Apostoł Paweł mówi o tym temacie, nie tylko do Żydów i Greków, ale także do dzisiejszych chrześcijan w 2 rozdziale Listu do Rzymian.
 


Żydzi łatwo osądzają innych

 
Apostoł Paweł urąga zarówno Żydom, jak i chrześcijanom, którzy wyznają ten sam rodzaj wiary. W Liście do Rzymian 2:1 Paweł, mówiąc „człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz”, zarzuca tym, którzy są odurzeni poczuciem wyższości bycia Żydem lub chrześcijaninem. Nawet ci, którzy nie narodzili się ponownie pomimo, że wierzą w Boga, wiedzą, co jest złe z powodu prawa świadomości w ich sercach. Dlatego mówią innym, żeby nie kradli. Jednak sami dopuszczają się cudzołóstwa i nie przestrzegają słów Pana, lecz prowadzą innych zgodnie z przykazaniami Bożymi, twierdząc, że są wierzącymi w Boga. Są to ludzie, którzy nie narodzili się ponownie pośród Żydów i chrześcijan.
Ci, którzy wierzą w Boga, mówią innym, aby nie oddawali czci bożkom ani nie popełniali morderstw, chwaląc się, że przestrzegają prawa Bożego. Zatem znieważają Boga, łamiąc Jego prawa.
Ludzie, którzy nie znają sprawiedliwości Bożej, ale wierzą w Jezusa, również mówią, że Jezus jest ich Zbawicielem. Ale ich wiara nie jest oparta na sprawiedliwości Bożej, więc sprzeciwiają się prawdziwej sprawiedliwości Bożej, która już zmyła wszystkie ich grzechy. Sami nie wiedzą, że sprzeciwiają się prawdziwym wierzącym w Boga. Widzimy, że wielu ludzi nazywa siebie chrześcijanami, ale odrzuca ewangelię, która zawiera Bożą sprawiedliwość, nie znając miłości Jezusa ani duchowego obrzezania. Twierdzą, że postępują zgodnie z wolą Bożą, ale w rzeczywistości nie przyjęli Jezusa i ukrzyżowali Go na Krzyżu pod zarzutem bluźnierstwa, opartego na tym, że Jezus zidentyfikował Siebie jako Syna Bożego.
Apostoł Paweł powiedział, że nie jest Żydem ten kto jest Żydem na zewnątrz, ale prawdziwym Żydem jest ten, który jest nim wewnątrz. Twierdzą, że są ludem Bożym i że są częścią narodu Bożego. Ale jak Żydzi mogą wierzyć w Boga, skoro odrzucili Jezusa jako swojego Zbawiciela?
Apostoł Paweł mówi: „To jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze” (Rzymian 2:29). Ci, którzy wierzą w duchowe obrzezanie, są prawdziwymi wierzącymi w Boga. Są oni sprawiedliwi z wiary.
Od kogo wierzący w Boga powinni otrzymać uznanie i chwałę? Powinni otrzymać to od Boga. Paweł powiedział: „którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga” (Rzymian 2:29). Jeśli wierzymy w sprawiedliwość Boga, zdobywamy Jego chwałę i otrzymujemy od Niego nagrodę. Jeśli zewnętrznie wierzycie w Jezusa, ale macie grzech w sercu, to w rzeczywistości nie wierzycie w sprawiedliwość Bożą; tylko kpicie z Niego. Z tego powodu otrzymacie sąd jako niewierzący.
Kim są ci, którzy ignorują Bożą prawdę? To ludzie, którzy bardziej podążają za ludzkimi słowami niż za Słowem Bożym. Organizują się w różne sekty religijne w chrześcijaństwie i przeciwstawiają się Bogu. Swoją zjednoczoną mocą, odrzucają i sprzeciwiają się sprawiedliwości Bożego zbawienia. Czy możecie zgadnąć, jakie kary spadną na tych ludzi?
 


Kara dla tych, którzy sprzeciwiają się Bogu

 
Wersety 8 i 9 mówią: „Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew. Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem i Greka”.
Utrapienie i ucisk spadną na każdą ludzką duszę, która popełnia zło. Tutaj wyrażenie „ucisk” jest karą, którą ma się otrzymać w piekle. Na tych którzy popełniają zło, spadnie utrapienie i cierpienie piekła. 
Jakiego rodzaju przekleństwo otrzymują ci, którzy odrzucają Boga? Bóg sprowadza straszny sąd na tych, którzy odrzucają Jego miłość. Jak możesz oczekiwać, że ci, którzy sprzeciwiają się miłości Boga, która pochodzi z duchowego obrzezania, będą żyć spokojnie na ciele i umyśle? Niektórzy ludzie będą żyć zrujnowanym życiem teraz i po śmierci, ponieważ zasługują na gniew Boży. Sprzeciwiają się sprawiedliwości Bożej i nie mają prawdziwej satysfakcji w swoich sercach. Nie znają miłości, która pochodzi z duchowego obrzezania; nawet kiedy chodzą do kościoła wyznając, że wierzą w Jezusa, wciąż cierpią z powodu braku odpuszczenia grzechów.
Nie możecie poznać tej tajemnicy tylko dlatego, że wierzycie w Jezusa. Wiedzą o tym tylko ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą. Wy, którzy źle wierzycie w Boga, uważajcie, powinniście zrozumieć i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, która jest sprawiedliwością Bożą. Wtedy będziecie mogli uwolnić się od klątwy cierpienia.
Jeśli człowiek mówi, że ma grzech w sercu, nawet jeśli wierzy w Jezusa, oznacza to, że wierzy w niewłaściwy sposób i musi wierzyć w prawdziwą ewangelię, która udziela sprawiedliwości Bożej. Bez względu na to, w jakim wyznaniu są ludzie wierzą w Jezusa, jeśli twierdzą, że w dowolny sposób w Niego wierzą, a mimo to mają grzech w swoich sercach, popełniają grzech ignorowania Bożej sprawiedliwości. Jaki jest właściwy rezultat wiary w Boga? Jeśli naprawdę wierzycie w Jezusa jako swojego Zbawiciela, z pewnością będziecie bez grzechu. Jeśli jednak macie grzech w sercu, nawet jeśli uwierzyliście w Jezusa, oznacza to, że nie zrozumieliście w pełni Bożej sprawiedliwości.
Pan, który zbawił wszystkich grzeszników od ich grzechów, już przyszedł w ciele, zbawił grzeszników i stał się Zbawicielem wszystkich wierzących. Czy zatem człowiek, który naprawdę wierzy w wodę i Ducha Świętego, może mieć grzech? Człowiek nie powinien mieć grzechu jeśli naprawdę wierzy w sprawiedliwość Boga, od momentu kiedy zaczął pierwszy raz wierzyć. Lecz to dlatego, że ignoruje on Bożą sprawiedliwość, wierząc w jakikolwiek sposób w Jezusa, że jego serce zaczyna mieć grzech.
Dlatego już teraz musicie porzucić swój upór. „Nieprawidłowo wierzyłem w Jezusa! W jaki więc sposób powinienem poznać i wierzyć w Jezusa? Zrozumiałem, że Krzyż jest ważny w wierze w Jezusa, ale Jego chrzest jest również bardzo istotny. Teraz zaczynam rozumieć, że Jezus został ukrzyżowany na Krzyżu i otrzymał zastępczo sąd, ponieważ poprzez chrzest wziął na Siebie wszystkie grzechy świata”. Musisz zrozumieć tę prawdę i uwierzyć w nią.
Ci, którzy pozostają uparci wobec Pana, zgodnie z tym, otrzymają zemstę Bożą. Wynikiem tego będzie umieszczenie w ogniu piekielnym. Dlatego w Ewangelii Mateusza 7:22 czytamy: „Wielu powie Mi tego dnia: ‘Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?’”. Kiedy Pan powróci, ci, którzy nie wierzą w Bożą sprawiedliwość i mają grzechy w swoich sercach, udając, że wierzą w Jezusa, będą sądzeni przed Bogiem. Powiedzą Panu: „Czy dobrze w Ciebie nie wierzyłem? Czy nie wypędzałem demonów w Twoim imieniu i nie mówiłem językami? Czy nie służyłem Ci, Panie?”. 
Jednakże Pan im powie: „Odstąpcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości (oznacza to tych, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą)! Jak możecie mówić, że we Mnie wierzycie, skoro nie wierzycie, że zmyłem wszystkie wasze grzechy, przyjąwszy chrzest i umierając na Krzyżu? Kłamcy, pójdziecie w wiecznie płonący ogień. Wasz grzech jest niczym grzech fałszywych proroków i doprowadził wielu ludzi do piekła”. Ci, którzy nie uwierzą w Jego sprawiedliwość i nie porzucą swojego uporu, otrzymają straszliwy gniew Boży.
Największym przykładem tego rodzaju wiary są Żydzi, którzy nadal pozostają uparci wobec Boga. Do dziś nie wierzą w sprawiedliwość Bożą poprzez Jezusa Chrystusa. Nawet wśród protestantów jest tak wielu upartych chrześcijan, którzy twierdzą, że ich codzienne grzechy mogą zostać wybaczone za każdym razem, gdy ofiarują modlitwy pokuty. Ci ludzie powinni porzucić swój upór w niewierzeniu w sprawiedliwość Boga, aby uniknąć Jego zapalczywości. 
Czy Jezus przebacza tym, którzy popełnili przestępstwa, a którzy żałują i modlą się o Jego przebaczenie każdego dnia? Nie robi tego. Jan Chrzciciel, który był ostatnim Najwyższym Kapłanem Starego Testamentu i przedstawicielem całej ludzkości, 2000 lat temu ochrzcił Jezusa, a Jezus przelał krew na Krzyżu. W ten sposób Jezus spełnił sprawiedliwość Bożą i za jednym razem zmył wszystkie grzechy ludzkości.
Gdzie Jezus wziął na Siebie nasze grzechy? Jezus obarczył się wszystkimi grzechami ludzkości za jednym razem, kiedy został ochrzczony przez Jana w rzece Jordan. Również na wieki zbawił wierzących od grzechu, udając się na Golgotę, aby przelać krew na Krzyżu i otrzymać zastępczo sąd za wszystkie grzechy. Ale wszyscy grzesznicy-chrześcijanie są wciąż uparci i nie wierzą w sprawiedliwość Boga. Jeśli ich serca zostały już oczyszczone ze wszystkich grzechów krwią na Krzyżu, to dlaczego dopóki nie umrą proszą o przebaczenie za swoje grzechy? Są uparci. Krew Jezusa na Krzyżu jest ważna, ale chrzest Jezusa otrzymany od Jana jest również bardzo ważny, także ludzie powinni uwierzyć i otrzymać przebaczenie grzechów za jednym razem, aby otrzymać sprawiedliwość Bożą.
Każdy jest uparty! Ale przed Bogiem powinniście porzucić swój upór w odrzucaniu Jego sprawiedliwości. Ci, którzy wierzą w Boga, powinni słuchać Jego słów i wierzyć w nie. Jestem także osobą bardzo upartą, ale zrezygnowałem z mojego uporu przed Bogiem i stałem się sprawiedliwy dzięki Jego łasce.
Prawdziwa pokuta to zrezygnowanie z uporu i otrzymanie przebaczenia grzechów poprzez przyjęcie umysłem sprawiedliwości Bożej. Po otrzymaniu przebaczenia musimy zmienić nasze złe postępowanie i przyznać się do swoich błędów, starając się wieść lepsze życie duchowe przed Bogiem. To ostatnie to pokuta w życiu narodzonego ponownie świętego.
Ci, którzy wierzą w Jezusa, ale nie znają Bożej sprawiedliwości, zostaną zniszczeni. Ci ludzie powinni porzucić swój uparty sposób postępowania, pokutować i uwierzyć w chrzest i Krzyż Jezusa na odpuszczenie grzechów (Dzieje Apostolskie 3:19). Pan dał nam to przykazanie, abyśmy za jednym razem mogli otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Jego sprawiedliwość. Musimy słuchać Boga i słuchać Jego słów, abyśmy mogli być doskonale sprawiedliwymi ludźmi i otrzymać przebaczenie wszystkich naszych grzechów na raz, wierząc w prawdę, że Jezus jest przebłaganiem za wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i ukrzyżowanie. Kiedy ktoś uwierzy w sprawiedliwość Boga, otrzyma przebaczenie wszystkich grzechów i jako dar otrzyma Ducha Świętego. Wszyscy apostołowie i uczniowie Jezusa wierzyli w sprawiedliwość Bożą i za jednym razem otrzymali przebaczenie grzechów. Ty też nie powinieneś być uparty w obliczu prawdy. Powinieneś być uparty we właściwym czasie. Jeśli nie rozumiesz dobrze duchowego obrzezania, musisz się go nauczyć i w to uwierzyć. Nie warto pozostawać upartym. Musisz pokutować i wierzyć.
Ludzie odrzucają prawdę i kpią z niej, nie znając prawdy o duchowym obrzezaniu mówiąc: „To jest niewłaściwe! Jak człowiek może stać się sprawiedliwy, kiedy codziennie popełnia grzechy? Wiesz, Bóg po prostu nazywa wierzących w Jezusa sprawiedliwymi, mimo że nadal są grzeszni. Jest to doktryna usprawiedliwienia. Nie jesteś nazwany sprawiedliwym, ponieważ naprawdę nie masz żadnego grzechu w swoim sercu”. Jednakże powinieneś wiedzieć, że jest to bardzo błędna nauka. 
W Biblii Bóg powiedział, że ewangelia duchowego obrzezania, daje nam przebaczenie grzechów: „Zmyłem wszystkie wasze grzechy. Jesteście teraz bezgrzeszni. Ponieważ przejąłem wszystkie wasze grzechy, jesteście sprawiedliwi”. „Czy wierzycie w moją sprawiedliwość? Jeśli wierzycie w słowa duchowego obrzezania, jesteście jednymi z Moich ludzi i jesteście bezgrzeszni”. Bóg mówi o Swoim całkowitym odkupieniu, ale nominalni chrześcijanie oczerniają i wyśmiewają narodzonych na nowo chrześcijan, którzy wierzą w duchowe obrzezanie. Mówią: „Jak człowiek może stać się sprawiedliwy, kiedy nieustannie popełnia grzechy? Możesz nazwać osobę „bezgrzeszną” tylko poprzez doktrynę usprawiedliwienia. Jak możemy myśleć, że ktoś może naprawdę być bezgrzeszny? Przecież ludzie grzeszą każdego dnia”. Zniesławiają w ten sposób i pozostają uparci, ponieważ nie wierzą w sprawiedliwość Bożą.
Ale Bóg daje życie wieczne tym, którzy są cierpliwi w czynieniu dobra. Ci, którzy szukają chwały, czci i nieśmiertelności poprzez cierpliwą wytrwałość w czynieniu dobra, staną się dziećmi Bożymi, ale ci, którzy tego nie czynią, otrzymają karę. Każdy chce zostać dzieckiem Bożym i żyć wiecznie. Jezus daje życie wieczne tym, którzy szczerze chcą żyć wiecznie i mieć życie bez grzechu.
„To, czego naprawdę pragnę, Panie, to wierzyć w odpuszczenie grzechów przez duchowe obrzezanie, abym mógł żyć bez wstydu w moim sumieniu. Chcę zostać Twoim dzieckiem. Chcę wierzyć w Twoją sprawiedliwość i uszczęśliwić Cię. Chcę stać się bezgrzesznym. Proszę, ocal mnie od wszystkich moich grzechów”. Tym, którzy szukają sprawiedliwego zbawienia Bożego i chcą otrzymać przebaczenie za wszystkie swoje grzechy, Bóg wysłuchuje wszystkich ich życzeń i przebacza wszystkie ich grzechy, dając im ewangelię Bożej sprawiedliwości. Tym, którzy chcą żyć wiecznie, Bóg daje życie wieczne.
 


Co oznacza duchowe obrzezanie?

 
Oznacza przebaczenie grzechów dokonanych przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Krew Baranka jest sądem zastępczym, a chrzest Jezusa od Jana oznacza, że grzechy świata zostały przekazane na Jezusa. Nawet w dzisiejszych czasach chrześcijaństwo nie może ignorować Starego Testamentu, ponieważ wtedy nie będzie mogło wierzyć w Nowy Testament. W Piśmie Świętym możemy zauważyć, że duchowe obrzezanie i krew baranka podczas rytuału Paschy są ze sobą ściśle powiązane.
W I Liście Jana 5:6 jest napisane, że Jezus przyszedł „nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi”. Jezus przyszedł nie tylko w wodzie i we krwi, ale przez jedno i drugie. Aby zostać uwolnionym od wszystkich waszych grzechów, musicie wierzyć w duchowe obrzezanie zawarte w słowach wody, krwi i Ducha.
Czytając 12 rozdział Księgi Wyjścia, miałem kilka pytań dotyczących duchowego obrzezania. Co oznacza 12 rozdział Księgi Wyjścia? Raz po raz uważnie przeglądałem cały rozdział i wszystkie powiązane fragmenty Biblii. I zdałem sobie sprawę, że Izraelici mogli uczestniczyć w święcie Paschy, ponieważ otrzymali obrzezanie, a w Nowym Testamencie było powiedziane, że Jezus nie tylko przelał krew na Krzyżu, ale przelał krew, ponieważ został ochrzczony przez Jana.
Bóg powiedział Izraelitom o dwóch obrzędach, aby mogli obchodzić legalne święto Paschy: pierwsze, aby otrzymać obrzezanie, a następne, aby jeść mięso baranka paschalnego. To było duchowe obrzezanie Starego Testamentu! W Nowym Testamencie jest powiedziane, że nasze grzechy zostały złożone na Jezusa przez chrzest od Jana i że Jezus przelał krew na Krzyżu. Odkryłem, że zaakceptowanie tych faktów doprowadziło do prawdy o duchowym obrzezaniu. Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie; w ten sposób przyjął grzechy świata i dlatego musiał umrzeć na Krzyżu, aby otrzymać sąd za nas. 
Możesz doświadczyć zbawienia od wszystkich grzechów i niegodziwości, przyjmując tę prawdę w swoim sercu. Aby człowiek mógł otrzymać zbawienie od wszelkiego grzechu, musi wierzyć w sprawiedliwość Bożą, która może dać nam duchowe obrzezanie. Ludzie muszą uświadomić sobie tę prawdę. Czytelnicy musicie zrozumieć prawdę, że jeśli chodzi o odpuszczenie grzechów, duchowe obrzezanie w Starym Testamencie i chrzest Jezusa w Nowym Testamencie, tworzą parę. Jezus nie otrzymał sądu, ponieważ zgrzeszył, ale umarł na Krzyżu za ludzkość, ponieważ przyjął chrzest i wziął grzechy świata Swoim ciałem. Taka jest wiara tych, którzy otrzymali duchowe obrzezanie.
Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą poprzez duchowe obrzezanie, nie mają grzechu, ponieważ naprawdę wierzą w Jezusa. Żal mi tych, którzy w dowolny sposób wierzą w Jezusa, lecz nie otrzymali od Boga duchowego obrzezania. Muszą wierzyć w prawdę, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, kiedy Jan Go ochrzcił.
Niestety, większość chrześcijan wierzy tylko w Krzyż, a nie w chrzest Jezusa. Dlatego nie mają wiary, aby wierzyć w Bożą sprawiedliwość. Musimy wiedzieć, że musimy wierzyć w to, co Bóg powiedział nam w Piśmie Świętym.
Musimy zniszczyć za wszelką cenę doktryny i nauki teologów, i wierzyć tylko w słowa Boga, które doprowadzą nas do Jego sprawiedliwości. Dzieje się tak, ponieważ słowa bez Jego sprawiedliwości nie są prawdziwymi słowami Boga. Ewangelia bez duchowego obrzezania nie jest całkowita. Dlatego w Biblii Bóg tak często mówił o obrzezaniu w Starym Testamencie i chrzcie Jezusa w Nowym Testamencie. Innymi słowy, mówi o obrzezaniu i krwi baranka paschalnego w Starym Testamencie równolegle z chrztem Jezusa i Jego krwią w Nowym Testamencie. Aby otrzymać duchowe obrzezanie, musimy wierzyć w tę prawdę. Jeśli jednak nie uwierzymy w tę prawdę, zostaniemy odsunięci od Królestwa Bożego.
Czy sprawiedliwość Boża została spełniona tylko przez Jego krew na Krzyżu? Nie. Sprawiedliwość Boża została wypełniona zarówno przez chrzest Jezusa, jak i Jego krew na Krzyżu. Tak więc otrzymaliśmy duchowe obrzezanie w naszych sercach nie tylko przez Jego krew na Krzyżu, ale przez chrzest, który przyjął od Jana. Duchowe obrzezanie może być dla nas możliwe, ponieważ Jezus rzeczywiście zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i przebłagalną śmierć na Krzyżu.
 

Obrzezanie oznacza odcięcie
 
Izajasz przepowiedział, że Mesjasz, Jezus Chrystus, zostanie starty i zraniony otrzymując zastępczo wyrok za nasze grzechy. Dlatego jest coś, co powinniśmy wiedzieć, zanim przejdziemy dalej. Dlaczego Chrystus musiał zostać ukrzyżowany na Krzyżu?
W Starym Testamencie grzesznik musiał położyć ręce na baranku ofiarnym, aby przekazać mu grzechy, a następnie musiał zabić baranka. Następnie kapłan brał na palce trochę krwi ofiary przebłagalnej, skrapiał ją na rogach ołtarza całopalenia, a pozostałą część krwi wylewał u podstawy ołtarza (Księga Kapłańska 4: 27-30). W ten sposób grzesznik mógł otrzymać odpuszczenie grzechów w Starym Testamencie. Czy zatem Jezus, który przyszedł jako Baranek Boży (Ewangelia Jana 1:29), aby zbawić nas od naszych grzechów, musiał otrzymać nałożenie rąk na Swą głowę, podobnie jak w Starym Testamencie, aby zgładzić wszystkie grzechy ludzkości? 
W takim razie, kiedy i jak Pan zabrał grzechy świata? Czy nie jest to pokazane w Ewangelii Mateusza 3:13-17, gdy Jan ochrzcił Jezusa w Jordanie? To tak samo jak w Księdze Kapłańskiej Starego Testamentu, gdzie nieustannie mówi się, że grzesznik „położy swą rękę na głowie ofiary” (Księga Kapłańska 1:4, 3:8, 4:29), aby przekazać swoje grzechy. Najwyższy Kapłan w Starym Testamencie musiał położyć ręce na głowie baranka i przenieść swoje grzechy i grzechy wszystkich Izraelitów (Księga Kapłańska 16:21). Następnie brał trochę jej krwi i skrapiał nią na rogach ołtarza całopalenia, a pozostałą krew wylewał u podstawy ołtarza. W ten sposób otrzymywali przebaczenie grzechów.
W taki sposób nasze przebaczenie grzechów stało się możliwe dzięki chrztu Jezusa od Jana i Jego krwi na Krzyżu. To była Boża sprawiedliwość i duchowe obrzezanie, które Bóg chciał nam dać w Biblii. Dlatego my, którzy wierzymy w sprawiedliwość Bożą, mamy nasze grzechy odcięte przez chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na Krzyżu. Kiedy dostrzegamy znaczenie chrztu Jezusa w Nowym Testamencie w stosunku do obrzezania w Starym Testamencie, zaczynamy wierzyć w Bożą sprawiedliwość i naprawdę otrzymujemy duchowe obrzezanie w naszych sercach.
 

Prawdziwe obrzezanie duchowe w Nowym 
Testamencie
 
Popatrzymy na Ewangelię Mateusza 3:13-15. „Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. Ale Jan powstrzymywał Go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił”.
Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa nad Jordanem. Położył ręce na głowie Jezusa i ochrzcił go. (Chrzcić, ‘baptizo’ po grecku oznacza zanurzyć lub zanurzyć pod wodą).
Aby Jezus mógł umrzeć na Krzyżu za nasze grzechy, musiał najpierw wziąć nasze grzechy poprzez chrzest. Tak więc najpierw został ochrzczony przez Jana, a następnie zanurzony pod wodą. Dlaczego został ochrzczony? Kiedy Jezus został ochrzczony, cała Boża sprawiedliwość została wypełniona. To było słuszne i właściwe, że wziął grzechy ludzkości poprzez chrzest, i stał się naszym Bogiem i Zbawicielem. Było to bardzo odpowiednie, że Jezus umarł na Krzyżu, zabierając wszystkie nasze grzechy na Swoje ciało poprzez Swój chrzest. 
Pierwszą rzeczą, jaką Jezus zrobił w swoim życiu publicznym, był to chrzest. Chrzest, ‘baptisma’ w języku greckim, oznacza „zostać umytym, zanurzonym, pochowanym, przekazać”. W Starym Testamencie, dziesiąty dzień siódmego miesiąca był Dniem Przebłagania Izraelitów, w którym Aaron nakładał ręce na kozłach ofiarnych, aby zmazać wszystkie grzechy Izraelitów. Z dwóch kozłów jeden został złożony Bogu, a drugi przed Izraelitami jako ofiara przebłagalna (Księga Kapłańska 16). W Nowym Testamencie Jezus przyjął wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest od Jana.
Następnego dnia po Swoim chrzcie, Jan wskazał na Niego palcem i powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29).
Musicie przyznać, że duchowe obrzezanie nie jest możliwe jedynie poprzez wiarę Jego krew. 
Przeczytajmy I List Jana 5:4-12. „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dał o Swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o Swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia”.
Jaki jest dowód duchowego obrzezania? Jest to wiara polegająca na wierzeniu zarówno w chrzest Jezusa, jak i Jego krew jako nasze zbawienie. Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest woda i krew. „To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew”. Ci świadkowie, którzy pokazują, że Bóg jest naszym Bogiem i naszym Zbawicielem, świadczą, że Bóg przyszedł na ziemię w ludzkim ciele, wziął wszystkie nasze grzechy na Swoje ciało poprzez Swój chrzest, przelał krew na Krzyżu zamiast nas i w ten sposób uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów.
W Nowym Testamencie ewangelia duchowego obrzezania składa się z wody i krwi. W Nowym Testamencie woda to chrzest, który Jezus przyjął od Jana, a krew oznacza Jego śmierć na Krzyżu. Chrzest Jezusa jest odpowiednikiem obrzezania w Starym Testamencie. Chrzest Jezusa od Jana jest dowodem na to, że nasze grzechy zostały przeniesione na Jezusa poprzez Jana. Ci, którzy wierzą w prawdę, będą mogli stanąć przed Bogiem i powiedzieć: „Boże, Ty jesteś moim Zbawicielem. Wierzę w Twoją sprawiedliwość, dlatego nie mam grzechu, jestem Twoim nieskazitelnym dzieckiem, a Ty jesteś moim Bogiem”. Jaka jest podstawa w Piśmie Świętym, która pozwala ci śmiało mówić w ten sposób? To wiara w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, które stanowią sprawiedliwość Bożą. Przyjęcie Bożej sprawiedliwości jako własnej sprawiedliwości nie jest możliwe tylko poprzez krew Chrystusa. Ale Boża sprawiedliwość to zarówno Jego chrzest, jak i krew.
Spójrzmy na fragment o tym jak niezbędny jest chrzest Jezusa dla naszego zbawienia. I List Piotra 3:21 jest dowodem tej prawdy. „Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.
Apostoł Piotr mówi teraz o niewątpliwym dowodzie naszego zbawienia. Chrzest Jezusa jest obrzezaniem w Starym Testamencie. Czy rozumiecie? Kiedy Izraelici odcinali swoje napletki według obrzezania w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, Jezus przyjął chrzest od Jana i wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, umożliwiając nam duchowe obrzezanie. Chrzest i krew na Krzyżu stworzyły sprawiedliwość Bożą. Duchowe obrzezanie i chrzest oznaczają to samo. Musicie zrozumieć, że chrzest Jezusa oznacza dla nas wszystkich duchowe obrzezanie.
„Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas”. Jak możemy otrzymać Bożą sprawiedliwość? Poprzez wiarę, że Jezus przyjął chrzest i umarł na Krzyżu za nasze grzechy. Ewangelia Mateusza 3:15 mówi; „bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość”. Ponieważ wszystkie grzechy ludzkości zostały przekazane na głowę Jezusa, grzechy grzeszników zostały całkowicie wymazane. Każdy grzesznik staje się sprawiedliwy, wierząc w chrzest Jezusa i Jego krew. Jezus Chrystus przelał krew sądu na Krzyżu po zabraniu wszystkich grzechów świata; wszystkie grzechy ludzkości zostały w ten sposób odpokutowane. Wiara w to, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, i że otrzymał zastępczo wyrok za nas, jest wiarą w prawdę, która przyniesie Bożą sprawiedliwość wierzącym. Wierzcie w tę prawdę.
Ewangelia Jana 1:29 mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Jezus jest Synem Bożym. A jako nasz Stwórca wypełnił Swoją obietnicę obrzezania, biorąc grzechy wszystkich grzeszników. To jest prawdziwa wiara, która wprowadza do naszych serc duchowe obrzezanie, które jest sprawiedliwością Bożą. Jezus jest naszą prawdziwą sprawiedliwością. Musimy dziękować Jezusowi. Musimy Mu dziękować za Jego chrzest i krew, które umożliwiają nam duchowe obrzezanie.
I List Piotra 3:21 kontynuuje: „nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga”. Cielesny brud człowieka nie jest usuwany tylko dlatego, że wierzymy w Jezusa jako naszego prawdziwego Zbawiciela. Możecie otrzymać przebaczenie grzechów, wierząc, że wszystkie wasze grzechy zostały przeniesione na Jezusa przez Jego chrzest i Jego krew przelaną na Krzyżu. Otrzymanie przebaczenia grzechów pojawia się w twoim sercu, kiedy wyznajesz Jezusa jako Swojego Zbawiciela. Odbywa się w sercu wierzącego. Jeśli sercem wierzycie w Zbawiciela, zostaną wam odpuszczone wasze grzechy, podczas gdy wasze ciało jest nadal brudne i codziennie popełnia nieprawości; wy nie macie grzechu. Otrzymujecie sprawiedliwość Bożą, wierząc, że kiedy Jezus przyjął chrzest, wszystkie grzechy zostały przekazane Jezusowi i że nie ma już grzechów w waszych sercach.
 

Musicie wierzyć w prawdę, aby była wasza
 
W Ewangelii Jana 1:12 napisano: „Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię”.
Jakie słowa otrzymaliście i zaakceptowaliście? Musicie zaakceptować to, co zrobił Syn Boży. Jakie było dzieło Boga? Syn Boży przyszedł na ziemię w postaci grzesznego ciała, a gdy miał trzydzieści lat, został ochrzczony, aby zabrać wszystkie grzechy ludzkości i obrzezał nas duchowo, aby nasze grzechy zostały zmyte. Potem umarł na Krzyżu jako Baranek Boży i dokonał za nas przebłagania. Pan stał się wieczną ofiarą za grzech za wszystkich grzeszników i zbawił nas na wieki. To jest prawdziwa wiara. Stajemy się sprawiedliwi, wierząc w tę prawdę.
Czy możemy otrzymać duchowe obrzezanie tylko poprzez krew Chrystusa? Nie, nie możemy. Chrzest Jezusa odciął od nas nasze grzechy, a sąd, który otrzymał na Krzyżu, przelewając krew za grzeszników, był sądem zastępczo za ciebie i za mnie. Jesteśmy zbawieni od grzechu i zwolnieni od sądu, ponieważ wierzymy w ewangelię Bożej sprawiedliwości, to znaczy w ewangelię chrztu i krwi Jezusa na Krzyżu. Przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela może zmyć wszystkie grzechy w sercu grzesznika. Przyjmijcie duchowe obrzezanie w waszych sercach. Wtedy sprawiedliwość Boża stanie się wasza. 

Prawdziwe duchowe obrzezanie powinno dokonać się w sercu
W rozdziale 2 Liście do Rzymian, Apostoł Paweł mówi: „to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca”. Jak możecie obrzezać się w waszym sercu? Jest to możliwe, wierząc, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię w ludzkim ciele, że został ochrzczony, aby wziąć wszystkie „grzechy świata”, że umarł przelewając krew na Krzyżu i zmartwychwstał, aby stać się naszym wiecznym Zbawicielem. Apostoł Paweł powiedział, że obrzezanie powinno dokonać się w sercu i w sercu można być obrzezanym, wierząc w chrzest Jezusa. Jeśli chcecie otrzymać duchowe obrzezanie w swoim sercu, uwierzcie w chrzest Jezusa. Wtedy naprawdę staniecie się jednymi z dzieci Bożych. Sprawiedliwy to ten, kto wierzy, że chrzest i krew Jezusa uwolniły go od wszystkich jego grzechów. Amen.
Aż do 29 roku życia Jezus prowadził prywatne życie, wspierając swoją rodzinę, ale kiedy skończył 30 lat, zaczął prowadzić życie publiczne. Podczas Swojego życia publicznego zmył wszystkie grzechy ludzkości i uwolnił od nich wszystkich grzeszników. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było przyjęcie chrztu, aby uwolnić grzeszników od grzechów i uczynić ich sprawiedliwymi. „Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym” (Ewangelia Mateusza 3:13). Dlaczego Jezus chciał być ochrzczony? Musimy wiedzieć, że uczynił to, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy grzeszników. Nie możemy źle zrozumieć prawdziwego znaczenia Jego chrztu. Chrzest to zmycie grzechów poprzez ich przeniesienie. Dlatego Jezus, aby wziąć grzechy grzeszników, poprosił Jana, aby Go ochrzcił.
Kim jest ten Jan, który ochrzcił Jezusa? Jan jest przedstawicielem całej ludzkości. Jest to dobrze wyjaśnione w Ewangelii Mateusza 11:11-14. „Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela. Ale ten, kto jest najmniejszy w królestwie niebieskim, jest większy niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść”. 
Począwszy od dni Jana Chrzciciela, skończył się wiek Bożego Przymierza. To dlatego, że przyszedł Jezus, Osoba, która miała wypełnić Swoje obietnice. Kim zatem były osoby, które miały spełnić obietnice Starego Testamentu? Byli to Jezus i Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel przeniósł grzechy na Jezusa. Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem w Starym Testamencie, który został posłany, aby przenieść wszystkie grzechy na Baranka Bożego, który przyszedł w Nowym Testamencie. Jan wykonał to zadanie, kładąc ręce na głowie Jezusa zgodnie z prawem ustanowionym w systemie ofiarnym. Wszystkie grzechy świata zostały odcięte i przeniesione na Jezusa, kiedy został ochrzczony. „Bo godzi się” w ten sposób Bóg dał duchowe obrzezanie wszystkim ludzkim sercom.
Trzymajcie się mocno chrztu Jezusa i Jego krwi jako własne przebłaganie. Jezus już wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, i przyjął cały sąd. Ewangelia Bożej sprawiedliwości jest prawdą, że Jezus przyjął chrzest i przelał krew, aby odpokutować za wszystkie nasze grzechy. Teraz możemy otrzymać przebaczenie grzechów jeśli tylko przyjmiemy Bożą sprawiedliwość w naszych sercach. Jeśli ją otrzymacie, będziecie mogli wejść do „rodu Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama”. Są ludzie, którzy już wiedzą o sprawiedliwości Bożej i tacy, którzy nie wiedzą i nadal są poza Jezusem Chrystusem. Słońce zajdzie. Uwierz w chrzest Jezusa i wejdź do Niego. Wiara w chrzest stanie się waszą oliwą przygotowaną na ucztę weselną. Mam nadzieję, że znacie tajemnice, abyście mogli przygotować oliwę do lamp, na drugie przyjście Pana Jezusa, wierząc w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.
Jezus przyjął chrzest, aby zmyć grzechy wszystkich. Jezus jest Synem Bożym i samym Bogiem. Jest On naszym Stwórcą. Przyszedł na ziemię z woli Swego Ojca, aby adoptować nas jako dzieci Boże. O kim mówią wszystkie proroctwa Starego Testamentu? Prorokują o Jezusie. Były to proroctwa o tym, jak przyjdzie na ziemię, przejmie nasze grzechy i wyeliminuje je. Jak mówiły proroctwa w Starym Testamencie, Jezus przyszedł na ziemię około 2000 lat temu i przyjmując chrzest wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. Zabrał wszystkie grzechy ludzkości, począwszy od Adama i Ewy, aż do ostatniej osoby.
Przyjmijcie duchowe obrzezanie w waszych sercach. „To jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca” (List do Rzymian 2:29). Kiedy uwierzycie w chrzest Jezusa, automatycznie otrzymacie obrzezanie serca. Obrzezanie serca oznacza usunięcie grzechów z naszych serc, kiedy uznamy, że wszystkie grzechy zostały przeniesione na Jezusa poprzez Jego chrzest. Czy otrzymaliście obrzezanie serca? Wierząc w obrzezanie serca, „wszystkie grzechy zostaną oczyszczone przez wiarę”.

Czy naprawdę akceptujecie prawdę duchowego obrzezania do waszych serc?
 
Minęło około 2000 lat, odkąd Jezus przyszedł na ziemię, został ochrzczony i umarł na Krzyżu. Już dziś powinniśmy zaakceptować ten fakt i przyjąć go do naszych serc. „To jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca”. Możemy otrzymać obrzezanie w naszych umysłach i sercach poprzez wiarę w prawdę. Wszyscy otrzymaliśmy wyzwolenie, wierząc w sprawiedliwość Bożą. Nawet jeśli nadejdzie sąd Boży na ziemi, nie będziemy się bać. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, nie otrzymują sądu Bożego. Sąd Boży spadnie na tych, którzy nie przyjęli Bożej sprawiedliwości w swoich sercach.
Dlaczego dzisiejsi chrześcijanie błądzą pomimo tego, że wierzą w Jezusa? Dlaczego żyją w agonii? To dlatego, że wierzą tylko w krew Jezusa dla swojego zbawienia. Teraz powinniście przyznać, że swoim uporem staliście przeciwko Bogu i powrócić do prawdy, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest w Jordanie. Wtedy w waszym sercu nastąpi duchowe obrzezanie.
Jeśli wierzycie zarówno w chrzest Jezusa, jak i Jego krew, duchowe obrzezanie nastąpi w waszym sercu i nie otrzymacie sądu Bożego, ale staniecie się Jego dziećmi. Bóg stanie się waszym Bogiem, a wy zostaniecie Jego ludem. Jeśli wśród was są tacy, którzy wierzą w Jezusa, ale polegają tylko na Jego krwi, chciałbym wam zadać pytanie. Czy nasze duchowe obrzezanie i Boża sprawiedliwość to tylko krew na Krzyżu? Nasze zbawienie nie jest spełnione tylko poprzez krew, ale poprzez chrzest Jezusa, Jego krew i Ducha.
 

Boża sprawiedliwość osiągnięta przez zjednoczenie z Chrystus
 
Przeczytajmy List do Rzymian 6:3-8. „Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania; Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć”.
W wersecie 5 napisano: „Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania”. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, to znaczy każdy, kto ma grzech, zginie i pójdzie do piekła. Czyż nie wszyscy mieliście grzech, zanim całkowicie uwierzyliście w prawdę Jezusa Chrystusa? ─Tak ─. Nawet jeśli masz najmniejszą ilość grzechu, pójdziesz do piekła i otrzymasz wyrok „w jeziorze płonącym ogniem i siarką” (Księga Objawienia 21:8). Jeśli mielibyśmy zapłacić za nasze własne grzechy, a byłoby przez śmierć, nigdy nie bylibyśmy w stanie zostać zbawieni od grzechu. Tak więc Bóg posłał Jezusa Chrystusa na tę ziemię, przeniósł na Niego wszystkie grzechy i osądził Go zamiast nas.
Bóg zbawił nas wszystkich, ponieważ tak bardzo nas pokochał. Abyśmy mogli dostać przebłaganie za nasze grzechy, Bóg Ojciec posłał Swojego Jednorodzonego Syna na świat, przeniósł wszystkie grzechy świata na Swojego Syna poprzez chrzest i ukrzyżował Go gwoździami, aby On przelał krew. Wiara w to jest zjednoczeniem z Jezusem. Zapłatą za grzech jest śmierć. Wszyscy mieliśmy grzechy w naszych sercach i z ich powodu mieliśmy iść do piekła. Ale zamiast nas, którzy byliśmy skazani na piekło, Jezus zajął się grzechami w Jordanie, przyjąwszy chrzest i został ukarany zamiast nas na Krzyżu. W ten sposób Jego śmierć stała się naszą śmiercią, ponieważ Jego chrzest zmył wszystkie nasze grzechy. To jest wiara jednoczenia się z Chrystusem.
Wiele osób nadal wierzy w Jezusa w sposób „religijny”. Chodzą do kościoła i płaczą, wyznając swoje grzechy, prosząc o przebaczenie. Przestańcie to robić już teraz i wierzcie w Bożą sprawiedliwość, a uzyskacie pokój od Boga w swoim sercu. Jezus przyjął chrzest i umarł na Krzyżu, aby nas zbawić, i mam nadzieję, że wierzycie w tę ewangelię.
Bóg nauczał nas przez Mojżesza o odpuszczeniu grzechów. Mojżesz przyjął polecenie Boga, aby udać się do Egiptu i wyzwolić Izraelitów, Jego lud. Udał się więc do Egiptu z żoną i dzieckiem na ośle. Tej nocy pojawił się posłaniec Boga i próbował zabić Mojżesza. Wtedy jego żona Sefora szybko wzięła ostry kamień i odcięła napletek swego syna, rzuciła go u stóp Mojżesza i powiedziała: „Naprawdę jesteś dla mnie oblubieńcem krwi” (Księga Wyjścia 4:25).
Prawda w tym fragmencie jest taka. Nawet syn Mojżesza nie byłby uważany za członka ludu Bożego, gdyby nie został obrzezany; dlatego Bóg miał zamiar go zabić. Bóg powiedział, że Izraelici nie byliby uważani za Jego lud, gdyby nie zostali obrzezani. Obrzezanie w Starym Testamencie było oznaką przynależności do ludu Bożego. Bóg musiał uświadomić to Mojżeszowi. Tak więc żona Mojżesza szybko odcięła napletek swojemu synowi i rzucając na ziemię powiedziała: „Naprawdę jesteś dla mnie oblubieńcem krwi”. Bóg próbował zabić Mojżesza z powodu nieobrzezania jego syna.
Nawet gdyby ktoś był potomkiem Abrahama, zostałby odcięty od Izraelitów, gdyby nie został obrzezany. Tylko obrzezani mogli jeść mięso baranka paschalnego i pomazać jego krwią oba węgary i nadproże domu. W ten sposób tylko osoby duchowo obrzezane mogą uczestniczyć w Komunii Świętej. Ci, którzy nie mają tej wiary, nigdy nie wejdą do Bożej sprawiedliwości i dlatego nie będą mogli uczestniczyć w Bożej chwale.
Apostoł Paweł był Żydem. Kiedy miał osiem dni, został obrzezany i wychowany u stóp Gamaliela. Był biegły w Starym Testamencie. Tak więc Paweł dobrze rozumiał, dlaczego Jezus Chrystus został ochrzczony w rzece Jordan i dlaczego musiał umrzeć na Krzyżu. Stąd też mógł głosić ewangelię wody i Ducha z dużym przekonaniem. Dlatego też powiedział: „To jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca” (List do Rzymian 2:29).
Oczywiście apostoł Paweł częściej mówił o śmierci Jezusa na Krzyżu. Czemu? Bo nawet jeśli Jezus dokonał naszego duchowego obrzezania, biorąc nasze grzechy; gdyby nie został złożony w ofierze na Krzyżu, innymi słowy, gdyby nie otrzymał sądu, nie moglibyśmy zostać zbawieni. Dlatego Paweł częściej mówił o Krzyżu. Pamiętajcie, że Krzyż jest zakończeniem i dopełnieniem naszego duchowego obrzezania. Jednak większość dzisiejszych chrześcijan nie ma najmniejszego pojęcia o związku przyczynowym między chrztem Jezusa a Jego śmiercią na Krzyżu i dlatego są skazani na piekło. Gdyby moc wiary w duchowe obrzezanie była dobrze przekazywana z pokolenia na pokolenie, dzisiejsze chrześcijaństwo nie byłoby takie jakie jest.
Niektórzy ludzie są bardzo wdzięczni, kiedy po raz pierwszy spotykają Jezusa, ale z upływem czasu stają się rozczarowani swoimi niezmiennymi słabościami i stają się coraz gorszymi grzesznikami. Mogą stać się gorszymi grzesznikami, nawet po 10 latach odkąd uwierzyli w Jezusa po raz pierwszy. Czyż mogą być grzesznikami, nawet po tym jak uwierzyli w Jezusa? Śpiewają hymn tylko słowami. 
„♪ Płacz mnie nie uratuje! ♫ Chociaż moja twarz była zalana łzami, ♫ To nie mogło uśmierzyć moich lęków, ♫ Nie mogłem zmyć wieloletniego grzechu ♫ Płacz mnie nie uratuje! … ♪ Wiara w Chrystusa zbawi mnie! ♫ Pozwól mi zaufać Twojemu płaczącemu Synowi, ♪ Zaufaj dziełu, które On wykonał; ♪ W Jego ramiona, Panie, pomóż mi biec: ♪ Wiara w Chrystusa mnie zbawi. ♫ ”
Śpiewają: „Płacz mnie nie zbawi. Wiara w Chrystusa mnie zbawi”. Ale to tylko słowa. Modlą się, roniąc łzy za każdym razem, gdy grzeszą. „Boże, wybacz mi, proszę. Jeśli wybaczysz mi tym razem, od teraz będę dobry”. Kiedy chrześcijanin grzeszy, wyznaje, płacze i prosi o przebaczenie, a potem czuje się lepiej. Ale osoba, która powtarza to przez lata, staje się bardziej grzeszna w swoim sercu niż wtedy, gdy dziesięć lat wcześniej uwierzyła w Jezusa. Ta osoba z żalem zadaje pytanie: „Dlaczego tak wcześnie uwierzyłem w Jezusa? Powinienem był w Niego uwierzyć, kiedy skończę 80 lat lub tuż przed moim ostatnim oddechem. Za wcześnie uwierzyłem”. To dlatego, że miał żyć zgodnie z wolą Bożą, lecz tak się nie stało.
Za grzech każdego człowieka musi być sąd. Dlatego Jezus został ochrzczony i osądzony na Krzyżu, przelał swoją drogocenną krew, aby mógł zbawić nas od naszych grzechów. Zmartwychwstał po trzech dniach. Bóg Ojciec ponownie wskrzesił Jezusa do życia. Osoba, która wierzy w duchowe obrzezanie, może i musi wieść życie w głoszeniu ewangelii. Duchowe obrzezanie jest dowodem na to, że zostaliśmy dziećmi Boga i jest to Boża sprawiedliwość. Chrzest Jezusa jest dowodem na to, że nasze grzechy zostały przeniesione na Niego, a Jego cenna krew na Krzyżu jest dowodem, że On całkowicie zapłacił za nasze grzechy, przyjmując zamiast nas sąd. 
Czy wierzysz w Jezusa, ale nadal jesteś grzeszny w swoim sercu? Taka jest wiara heretyka. List do Tytusa 3:10-11 stwierdza: „Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj; Wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy, i sam siebie osądza”. Ci, którzy wyznają heretycką wiarę, sami siebie osądzają. Upierają się, że są grzesznikami, nawet jeśli grozi im śmierć. Są zbyt uparci, aby zmienić brak swojego zrozumienia. Bóg mówi do tych grzeszników: „Jesteście heretykami. Jesteś grzesznikami; nie jesteście Moimi dziećmi i pójdziecie w wieczny ogień piekielny”.
Ci, którzy wierzą w Jezusa, ale nie przyjęli Bożej sprawiedliwości czy duchowego obrzezania chrztu i krwi Jezusa, są heretyckimi chrześcijanami i wielkimi grzesznikami, którzy mogą jedynie wyznać swoje grzechy przed Bogiem. Grzesznicy, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Jezusa, nie mogą wejść do Jego Królestwa.
Ci, którzy stali się sprawiedliwi po uwierzeniu w Jezusa, mają w sercach dowody otrzymania duchowego obrzezania. Oto dowody: Jezus jest Bogiem, który przyszedł w ciele człowieka, został ochrzczony i przelał krew na Krzyżu. Jezus przyszedł na ziemię i przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby zgładzić grzechy świata; Otrzymał wyrok na Krzyżu, aby udoskonalić wiarę tych, którzy wierzą w duchowe obrzezanie. Został wskrzeszony z martwych w trzy dni i stał się naszym żywym Zbawicielem. Jest to bardzo poprawne zbawienie Bożej sprawiedliwości, które jest nie tylko przez krew, ale przez wodę, krew i Ducha Świętego. Są to ostateczne dowody duchowego obrzezania, które świadczą o Jego doskonałym zbawieniu nas.
Moi drodzy chrześcijanie, przyjmijcie w swoich sercach, że nasze zbawienie było możliwe nie tylko poprzez krew Jezusa, ale przez wodę, krew i Ducha Świętego. Bóg odciął grzechy świata i całkowicie usunął od nas potępienie. Odciął nie tylko moje grzechy, ale także grzechy świata, począwszy od Adama, a skończywszy na grzechach ostatniego człowieka na ziemi. Wziął je wszystkie Swoim chrztem i krwią. Przyjęcie duchowego obrzezania zbawi każdego, kto wierzy w sprawiedliwość Bożą, która została wypełniona przez Jezusa, który przyszedł przez wodę i krew.
Wszystkie grzechy świata zostały zgładzone przez chrzest Jezusa od Jana. Teraz ci, którzy wierzą w duchowe obrzezanie, nie mogą mieć grzechu w swoich sercach. Jezus powstał z martwych i Swoją sprawiedliwością wskrzesił nasze dusze, które zatraciły się z powodu grzechu. Bóg szuka nas z ewangelią chrztu Jezusa, Jego krwi i Ducha, więc teraz możemy zostać zbawieni przez duchowe obrzezanie. Duchowe obrzezanie było planem Boga w Jezusie dla wierzących, jeszcze przed stworzeniem. Teraz wy, którzy wierzycie w sprawiedliwość Bożą, również otrzymaliście duchowe obrzezanie.