Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[9-1] Wprowadzenie do  Rozdziału 9

Ewangelia wody i Ducha tak dla Izraelitów, jak i pogan!

 
Dlaczego Paweł powiedział, że ma w sercu wielki smutek i nieustanny ból z powodu swoich krewnych? To dlatego, że Paweł pragnął mieć życzenie wobec swoich braci, tak drogich jego sercu, że był gotów zostać przeklęty i odcięty od Chrystusa ze względu na nich. Według swego ciała, naprawdę chciał, aby jego rodacy zostali zbawieni.
W tym ostatnim wieku jesteśmy bardzo zainteresowani głoszeniem ewangelii wody i Ducha całemu światu. Głoszenie tej ewangelii prawdy jest przedmiotem największej troski Boga i jednocześnie najważniejszym celem dla narodzonych na nowo wierzących. To, czy Izraelczycy przyjmą ewangelię wody i Ducha w dniach ostatecznych, to kolejna kwestia, która zwraca naszą uwagę. Musimy nadal modlić się w imieniu Izraelczyków, aby mogli być zbawieni, ponieważ kiedy przyjmą ewangelię, wiemy, że drugie przyjście naszego Pana jest bliskie.
Moje tematy modlitewne na ten rok to modlitwa o światową ewangelizację i przyjęcie przez Izraelczyków prawdziwej ewangelii. Modlę się również, aby Izraelczycy dostarczyli sługi Boże ze swojego ludu. Bóg kiedyś dał Izraelitom Swoje Prawo, a także uczynił ich przed Sobą królestwem kapłanów. Sam Chrystus przyszedł według ciała, od Izraelitów, ale oni nie chcieli w Niego uwierzyć i zwracając się przeciwko Niemu, wciąż są przeciwko Bogu.
 


Pan powiedział nam, że trudno będzie znaleźć wiarę, kiedy On przyjdzie ponownie

 
Wolą Boga jest, aby ewangelia wody i Ducha, która pochodzi z Jerozolimy, rozprzestrzeniła się na cały świat. Jednak w dzisiejszych czasach ludzkie serca są zatwardziałe. Wiele osób odeszło od poszukiwania prawdy.
Niedawno w Korei ukazał się film zatytułowany „Ostatnie kuszenie Chrystusa”, który przedstawiał Jezusa jako nieślubne dziecko. Był pełen bluźnierstw, a jego głównym przesłaniem było to, że Jezus nigdy nie był Bogiem, a jedynie zwykłym człowiekiem, jakim był książę Siddhartha z Indii, lepiej znany jako Budda. Ten film depcze prawdę, że Jezus jest Bogiem i naszym Zbawicielem. Dlatego właśnie Bóg powiedział: „Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ewangelia Łukasza 18:8)
Jezus Chrystus, w którego wierzymy, jest Bogiem, wyższym niż którekolwiek z Jego stworzenia i godnym pochwały na wieki. Urodzony wśród Izraelitów, wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana, wykrwawił się i umarł na Krzyżu, trzeciego dnia zmartwychwstał i stał się Zbawicielem dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Pan, który stał się sprawiedliwością Bożą, uwolnił nas od naszych grzechów, usprawiedliwiając tych, którzy w Niego wierzą.
Paweł powiedział nam, że niezależnie od tego, ilu jest Izraelitów, potomków Abrahama, ci, którzy mogą zostać dziećmi Bożymi, to tylko ci, którzy wierzą w Jezusa.
W przyszłości Izraelczycy staną w obliczu wielu prób i udręk. Wola Boża jest taka, że niektórzy z nich w końcu uwierzą w naszego Pana jako swojego Zbawiciela. Chociaż nasz Pan zabrał wszystkie grzechy świata, w tym grzechy Izraelczyków, wciąż nie chcą wierzyć w Jezusa jako swojego Zbawiciela.
Czy jesteś słaby? Niektórzy z nas mogą być słabsi lub silniejsi od innych. Ale przed Bogiem wszyscy jesteśmy pełni ułomności. Możemy stać się dziećmi Bożymi, które są wolne od grzechu, tylko wierząc, że nasz Pan przyszedł na tę ziemię, wziął nasze grzechy na Swoje ramiona przez Swój chrzest i został osądzony i ukarany w naszym imieniu przez śmierć na Krzyżu. Musimy chwalić i wierzyć w moc Boga, która uczyniła nas Jego ludem, wolnym od grzechu. Nasz Pan jest naprawdę wspaniały.
Niektórzy myślą, że wszystko istnieje dzięki ludziom. Na przykład myślą, że prawa są uchwalane przez ludzi i istnieją dla nich. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że nie wszystko pochodzi od ludzi; rzeczy są możliwe tylko dzięki woli Boga. Bóg stworzył ten świat i cały wszechświat. Nawet prawa stworzone przez człowieka, które nami rządzą, są w swej istocie zakorzenione w woli Bożej.
Ponieważ Bóg działa we wszystkim i wszystko rozwija się zgodnie z Jego wolą, musimy we wszystkim odkryć Jego sprawiedliwość. Kiedy byliśmy słabi, kiedy grzeszyliśmy przeciwko Bogu i kiedy zostaliśmy od Niego odłączeni z powodu naszej grzeszności, Bóg obiecał zesłać nam Jezusa Chrystusa. Swoją obietnicę wypełnił przez wcielenie Jezusa i Jego chrzest, przez który uwolnił nas od grzechów świata.
Teraz, kiedy ewangelia wody i Ducha rozpowszechnia się w każdym zakątku świata, pierwotny plan Boży zostanie zakończony. Kiedy patrzymy, jak rozwijają się wydarzenia na świecie, widzimy, że w centrum są Stany Zjednoczone i Izrael. Wierzę, że bez interwencji Boga kolejna wojna światowa jest bardzo możliwa.
Kiedy upadły World Trade Center, jego ogromny wpływ był odczuwalny na całym świecie. Jeśli świat ponownie ogarnie wojna, w tym czasie i wieku, co się z nami stanie? Z pewnością nie damy rady wyjść z kolejnej wojny światowej. Nawet natura nie jest w stanie wyleczyć się ze wszystkich szkód całkowitego zniszczenia spowodowanego przez nas. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie się modlić, aby móc w pokoju głosić ewangelię wody i Ducha całemu światu. Martwimy się, że bez pokoju na świecie nie będziemy w stanie tego zrobić. Wszyscy powinniśmy modlić się o pokój i dążyć do wyeliminowania wojny i terroryzmu.
Żadna religia stworzona przez człowieka nie może wyeliminować grzechów człowieka. Tylko Jezus Chrystus i tylko On może uwolnić nas od naszych grzechów. Tylko przez Jego chrzest od Jana i Jego krew na Krzyżu mogą zostać zmyte i osądzone nasze grzechy. To błogosławieństwo jest dane tym, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą. Jedynym sposobem, w jaki możemy uwolnić się od naszych grzechów, jest wiara w chrzest Chrystusa i Jego krew. Nie ma innego wyjścia. Nie odkupią nas rytualne modlitwy pokuty, jak wielu religijnych ludzi wolałoby robić. Raczej jedyną drogą do przebłagania za nasze grzechy jest wiara w sprawiedliwość Boga, który całkowicie i w pełni uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów przez wcielenie Jezusa, który zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu.
 

Jesteśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w prawdę ewangelii wody i Ducha
 
Tę prawdę należy głosić w każdym zakątku świata. Musimy uznać, że grzechem zarówno Izraelczyków, jak i pogan jest niewiara w tę prawdę. Każdy musi wierzyć w ewangelię wody i Ducha.
Obie narodowości, Izraelczycy i poganie, nie mogą nie grzeszyć, żyjąc na tym świecie. Ale nasz Pan raz na zawsze zajął się wszystkimi tymi grzechami przez Swój chrzest. Czy może być prostsza i jaśniejsza prawda niż prawda o chrzcie Jezusa i Jego krwi na Krzyżu? Dlaczego Jan ochrzcił Jezusa? Został ochrzczony przez Jana i ukrzyżowany, aby mógł natychmiast zgładzić wszystkie nasze grzechy. Nie wierząc w tę prawdę i nie przyjmując jej w swoich sercach, ludzie zmierzają ku własnej zagładzie z powodu swoich grzechów.
Chrzest, który Jezus przyjął „bo tak” (Ewangelia Mateusza 3:15) wypełnia wszelką sprawiedliwość. Słowo „bo tak” to po grecku „hoo’-tos gar”, co oznacza „w ten sposób”, „najbardziej odpowiedni” lub „nie ma innego sposobu poza tym”. To słowo wskazuje, że Jezus nieodwracalnie wziął grzechy ludzkości na Siebie przez chrzest, który przyjął od Jana. Ponieważ Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana, mógł nieść Krzyż i krwawić na nim zamiast nas. Musimy zdać sobie sprawę, że jest to prawda odkupienia, dzięki której cały rodzaj ludzki może zostać odkupiony za grzechy.
Nasz Pan powiedział nam: „Jeśli będziecie trwać w Moim słowie, będziecie prawdziwie Moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia Jana 8:31-32). Chrzest Jezusa i Jego krew są prawdą Bożą, która uwalnia nas od naszych grzechów; i jest całkowicie oparta na spisanym słowie Boga. Prawda przebłagania ma trwać wiecznie wraz z ewangelią wody i Ducha. To, że Bóg Ojciec zdecydował ocalić grzeszników poprzez przebłaganie chrztem Jezusa i Jego krwią na Krzyżu, jest Jego wolą. Kiedy wierzymy w Jego chrzest i krew dla naszego odkupienia, wierzymy w to, co Bóg nam wyznaczył. Nasze grzechy są przebłagane tylko wtedy, gdy wierzymy w prawdę wody i Ducha.
Jeśli wierzycie w tej chwili w chrzest Chrystusa i Jego krew na Krzyżu, prawdę o odkupieniu, jako w wasze odkupienie, to jesteście usprawiedliwieni. Jeśli z drugiej strony nie wierzycie, nadal jesteście grzesznikami. „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga” (List do Rzymian 3:23). Możemy otrzymać przebaczenie wszystkich naszych grzechów i zostać dziećmi Bożymi tylko poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Nie ma powodu, dla którego ktoś nie miałby wierzyć w prawdę tej ewangelii wody i Ducha. Nie ma nikogo, kto nie potrzebuje tej ewangelii odkupienia. Każdy jej potrzebuje. Gdyby nie niechęć do oczyszczenia się z grzechów, to dlaczego ktoś nie chciałby w to wierzyć, skoro prawda ewangelii wody i Ducha jest przed nim tak jasno przedstawiona?
Wielu na całym świecie przyjęło ewangelię wody i Ducha i głosi ją, aby jeszcze bardziej ją szerzyć. Niektórzy z nich poprosili o dobrowolne rozprowadzanie naszych książek. Gdybyś mógł zostać uwolniony od swoich grzechów tylko przez wiarę w krew na Krzyżu, wtedy każdy na tym świecie stałby się usprawiedliwiony, wolny od grzechu. Jeśli ktoś wierzy tylko w krew na Krzyżu, nadal będzie trwał w grzechu, pomimo powtarzających się codziennie modlitw pokutnych, ponieważ takie modlitwy są rutynowe, pozorne i są jedynie ćwiczeniem w rytuałach religijnych.
Jeśli próbujecie zmyć wasze grzechy, ofiarowując modlitwy pokutne, to w rzeczywistości popełniacie ciężki grzech przeciwko Bogu, ponieważ wasz czyn degraduje sprawiedliwość Bożą, która może być wypełniona nie poprzez własne wysiłki, ale tylko przez chrzest Jezusa i Jego ofiarę na Krzyżu, przez którą Jezus zgładził wszystkie wasze grzechy i został ukarany za nas.
Jezus obiecał uwolnić grzeszników od ich grzechów i spełnił Swoją obietnicę, przyjąwszy chrzest od Jana w rzece Jordan i krwawiąc na Krzyżu, aby wypełnić sprawiedliwość Bożą. Jaki jest powód, żebyśmy nie wierzyli w tę prawdę? Musicie wierzyć w chrzest Jezusa i przelanie Jego krwi na Krzyżu jako swoje odkupienie.
Prawda, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, kiedy przyjął chrzest, znajduje się w Ewangelii Mateusza 3:13-17. Tylko ci, którzy nie chcą otrzymać przebaczenia wszystkich swoich grzechów, odmówiliby wiary w tę prawdę. Możecie zostać dziećmi Bożymi i otrzymać życie wieczne tylko wtedy, gdy uwierzycie w prawdę ewangelii wody i Ducha―nic innego nie uwolni was od waszych grzechów. Nie ma nic wspanialszego niż wiara w tę prawdę; nie ma nic innego, co byłoby lepszym darem od Boga, niż Jego przebaczenie. Spośród wielu darów, którymi obdarzył nas Bóg, przebłaganie naszych grzechów jest najlepszym darem ze wszystkich.
Drugim pod względem wielkości darem, jaki dał nam Bóg, jest nadchodzące Tysiącletnie Królestwo, w którym będziemy panować, a trzecim darem jest to, że będziemy żyć w Królestwie Niebieskim i panować z Bogiem na wieczność. Bóg pozwolił, aby nawet w tym ostatnim wieku ta prawda o odkupieniu została objawiona zarówno Izraelitom, jak i poganom.
Jak przepowiedziano w Piśmie Świętym, spośród Izraelitów powstaną dwaj słudzy Boży, a Bóg dokona przez nich zdumiewających cudów ewangelii. Izraelczycy usłyszą wtedy ewangelię wody i Ducha poprzez dwóch sług, których Bóg wzniesie z ich własnego ludu, i wielu uwierzy w Jezusa jako swego Mesjasza. Czekamy na ten dzień, jak Jan oczekiwał, pytając: „O tak, przyjdź, Panie Jezu!” (Księga Objawienia 22:20)
Kiedy nadejdzie czas ponownego przyjścia Pana, zdacie sobie sprawę, jak bardzo jesteście wdzięczni za to, że uwierzyliście w tę prawdę, dzięki której otrzymaliście przebaczenie i zbawienie. Gorącym pragnieniem mojego serca jest, abyście zostali uwolnieni od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w prawdę ewangelii wody i Ducha. Świat może się zmienić, ale ewangelia wody i Ducha, przez którą Bóg zbawił nas od naszych grzechów, jest wieczną i niezmienną prawdą. Musimy wierzyć w tę prawdę, aby otrzymać niezmienne zbawienie przebłagania. Niech prawda o odkupieniu Boga będzie wasza.
 

Bóg nas wybawił, uczyniwszy nas naczyniami miłosierdzia
 
W 9 rozdziale Listu do Rzymian zapisano, że Bóg uratował Jakuba, ponieważ kochał go bardziej niż Ezawa. W związku z tym Jakub stał się naczyniem miłosierdzia, a Ezaw naczyniem gniewu. Pojawia się pytanie, dlaczego? To znaczy, czy Bóg faworyzował Jakuba bardziej niż Ezawa? Niewątpliwie będzie wielu ludzi, którzy będą się spierać: „Ponieważ Bóg jednostronnie i na zasadzie uprzedzeń wybrał kochać jedną osobę, a drugą bezwarunkowo nienawidzić, Jego predestynacja i wybór były złe”.
Kiedy patrzymy na świat stworzony przez Boga, możemy zobaczyć, jak piękne i nieskalane są Jego dzieła. Rośliny, zwierzęta i wszystkie inne rzeczy stworzone przez Boga wydają się tak doskonałe. Jak więc Bóg mógłby kochać jedną osobę, a drugiej nienawidzić na podstawie uprzedzeń? Ale tak nie jest. 
Z powodu nieposłuszeństwa Adama i Ewy grzech wszedł na świat, a z powodu tego grzechu wszyscy, którzy przyszli po nich, byli przeznaczeni na życie w grzechu i nie mogli uniknąć potępienia w piekle. To, że Bóg uratował Jakuba od grzechu i nie wyzwolił Ezawa, nie wskazuje na złe postępowanie Boga. Bóg miał przed oczyma wszelkie powody, by to zrobić.
We wspólnocie chrześcijańskiej możemy znaleźć wielu, którzy zachowują się jak Ezaw. Zazwyczaj taka osoba nigdy nie opuściłaby nabożeństwa, bez względu na to, kiedy i gdzie się ono odbywa, od nabożeństwa wcześnie rano do wielbienia późnym wieczorem. Niektórzy mogą nawet spędzać więcej czasu w kościele niż w domu, dojeżdżając z pracy do kościoła, a nie do domu. Możemy ich nazwać „religijnymi biegaczami”. Jednak wśród nich jest wielu, którzy nie traktują poważnie Bożej sprawiedliwości. Dzieje się tak, ponieważ próbują zbudować własną sprawiedliwość, a robiąc to, ignorują sprawiedliwość Bożą. 
Nawet ci, którzy ignorują sprawiedliwość Bożą, nadal chcą iść do Nieba i otrzymać przebaczenie grzechów. Ale ich wysiłki mają na celu ustanowienie własnej sprawiedliwości przed Bogiem i innymi ludźmi, a nie na próbie zbawienia od grzechów. Bóg powiedział tym, którzy nie wierzą w Jego sprawiedliwość, że wiara w Bożą sprawiedliwość nie jest dla wszystkich.
Jakiego rodzaju ludzie więc mogą wierzyć w sprawiedliwość Boga? To ludzie, którzy uznają swoją grzeszność, którzy w swoim umyśle zdają sobie sprawę, że nie są warci niczego. Są to ludzie, którzy kiedy odkryją sprawiedliwość Bożą poprzez Jego przebłaganie objawione w ewangelii wody i Ducha, natychmiast w nią wierzą i oddają chwałę Bogu. To, że wierzymy w sprawiedliwość Bożą i jesteśmy w ten sposób zbawieni, oznacza, że jesteśmy ludźmi godnymi litości, którzy potrzebują Bożej sprawiedliwości. W przeciwnym razie bylibyśmy skazani na życie w grzechu przez resztę naszego życia.
Ale ci, którzy szukają własnej sprawiedliwości przed Bogiem, są dumni. Taka osoba może powiedzieć: „Panie, dałem Ci dziesięcinę, ofiarowywałem całonocne modlitwy, przez ostatnie dziesięć lat nigdy nie opuściłem codziennych porannych nabożeństw i czyniłem dla Ciebie dobre uczynki”.
Jednakże Bóg byłby bardziej zadowolony, gdyby taki człowiek uznał, że w ogóle nie ma żadnej sprawiedliwości, a zatem musiałby wierzyć w sprawiedliwość Bożą poprzez odkupienie wody i Ducha, a nie starał się udowodnić przez własny wysiłek coś, czego nie ma i nie może mieć. 
Nawet teraz we wspólnocie chrześcijańskiej jest wielu ludzi, którzy robią różne rzeczy, aby pokazać swoją sprawiedliwość. Niektórzy nawet wiernie trzymają się swoich słów. Ale ponieważ nie wierzą w sprawiedliwość Boga, która objawia się w ewangelii wody i Ducha, ich grzechy nie są całkowicie zmyte. Bóg określi ich koniec. Wszyscy mamy nadzieję, że staną się prawdziwymi dziećmi Bożymi przez odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w chrzest i krew naszego Pana jako prawdę o przebłaganiu.
O naczyniach zbawienia apostoł Paweł powiedział, że Bóg ma litość nad tymi, nad którymi ma litość, i ma współczucie dla tych, dla których ma współczucie. Kim więc są ludzie, którzy otrzymują miłosierdzie Boże? Wszystkie istoty ludzkie nie mogą żyć według Słowa Bożego, mimo że naprawdę chcą to robić. Nieustannie potykają się, pomimo swojego prawdziwego pragnienia wiary w Jego Słowo i życia według Niego. W końcu czują żal przed Bogiem, są pogrążeni w poczuciu winy i myślą, że zasługują na potępienie w piekle. Dlatego proszą Boga, aby się nad nimi zmiłował, uznając, że są godni litości zarówno w tym ziemskim świecie, jak i w Królestwie Bożym. Ponieważ wiedzą, że nie mogą zostać zbawieni, dopóki Bóg nie okaże im litości, rozpaczliwie Go o to proszą.
Innymi słowy, wyzwolenie od grzechu znajduje się dla tych, nad którymi Bóg lituje się i nad którymi okazuje miłosierdzie. Tych ludzi Bóg obdarzył ewangelią wody i Ducha, sprawiając, że Jego jednorodzony Syn wziął na Siebie wszystkie grzechy przez Swój chrzest, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał―wszystko po to, by uwolnić ich od pewnej zagłady. Nasz Ojciec okazuje miłosierdzie tym, którzy są godni litości.
Ale wydaje się, że na tym świecie jest więcej ludzi, nad którymi wisi Boży gniew, niż tych, nad którymi On ma litość. Bóg powiedział nam, że we współczesnej wspólnocie chrześcijańskiej są zarówno naczynia miłosierdzia, jak i naczynia gniewu. Innymi słowy, są ludzie kochani przez Boga i ludzie, których On nie kocha.
W Liście do Rzymian 9:17 czytamy: „Pismo bowiem mówi do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie Swoją moc i żeby Moje imię było głoszone po całej ziemi”. Bóg pozwolił powstać ludziom takim jak faraon, aby można było poznać Jego moc. Jednak naczyniom miłosierdzia okazał Swoją miłość, aby Jego imię było rozgłaszane na całym świecie. Z powodu naszych grzechów i gniewu Bożego wszyscy byliśmy skazani na piekło. Ale zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów, ponieważ Bóg obdarzył nas Swoją miłością sprawiedliwości, gdyż zmiłował się nad tymi z nas, którzy w Niego uwierzyli. 
Ci, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą i są zainteresowani jedynie dążeniem do własnej sprawiedliwości, zwracają się przeciwko Bogu. To są ludzie, których Bóg pozostawił dla Swego gniewu; aby Jego potężny gniew został zademonstrowany, muszą być tacy, którzy staną przeciwko Niemu, a przez to ukazana jest sprawiedliwość sądu Bożego.
Ludzie tacy jak Faraon to ci, którzy odrzucili miłość sprawiedliwości Bożej. Bóg zesłał faraonowi dziesięć plag; ostatnia to śmierć. Na tych, którzy odrzucili Boga, czeka tylko niekończące się jezioro ognia. To jest gniew mocy Bożej. Na tym świecie jest wielu potężnych ludzi i wielu, którzy zaprzeczają Bogu, ale Bóg w końcu ich powali, aby głosić moc Swego gniewu. Dlatego tych, którzy mają zatwardziałe serca, które się Go zapierają, zostawia samych. 
Dlatego ważne jest dla nas to, jak możemy stać się naczyniami miłosierdzia, ponieważ stając się nimi, możemy uwierzyć w miłość Bożej sprawiedliwości. Nie mamy nic do pokazania przed Bogiem; a raczej urodziliśmy się, aby wierzyć w Jego sprawiedliwą miłość. Biblia opowiada historię o celniku i faryzeuszu modlących się przed Bogiem. Bóg zlitował się nad pierwszym, podczas gdy nie miał litości dla drugiego. Ludzie, którzy są podobni do tego celnika, to ci, którzy uznają przed Bogiem, że nie uczynili nic dobrego i że są pozbawieni chwały Boga; dlatego proszą Boga o Jego miłosierdzie.
Są to ludzie, którzy będą odziani w Bożą miłość sprawiedliwości. Lecz ludzie, którzy są jak faryzeusze, nieustannie przechwalają się, jak wiele zrobili dla Boga—że dawali dziesięcinę, pościli dwa razy w tygodniu, modlili się i byli pobożni. W zależności od tego, gdzie stoimy przed Bogiem, będziemy albo przyodziani w miłość Bożej sprawiedliwości, albo będziemy obiektem gniewu Jego kary. Jeśli nasze serca będą zatwardziałe przed Bogiem, nasze grzechy na zawsze pozostaną niewybaczone. Bez przebaczenia naszym przeznaczeniem byłoby piekło.
Ewangelia wody i Ducha jest głoszona na całym świecie. Niezbawieni pozostają niezbawieni tylko dlatego, że ich serca są zatwardziałe. W ludziach nie ma nic sprawiedliwego i tylko przez wiarę możemy być przyodziani w sprawiedliwą miłość Boga. Bóg nienawidzi tych, którzy pomimo tego, że ich stworzył, odmawiają uznania Jego sprawiedliwości. Ale ci, wszyscy którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, sprawiedliwość Bożą, będą przez Niego miłowani i otrzymają życie wieczne.
Obecnie wielu chrześcijan na tym świecie żyje przed Bogiem jako naczynia gniewu. Dlatego musimy się nauczyć z Listu do Rzymian, czym jest sprawiedliwość Boża. Powodem, dla którego Bóg kocha jednych, a innych nie, jest to, że niektórzy wierzą w Jego sprawiedliwość, podczas gdy inni w nią nie wierzą. To jest prawda, o której chcę mówić. To, co Bóg uczynił Jakubowi i Ezawowi, było słuszne. Wśród tych, którzy wierzą w Jezusa, jest wielu, którzy chcą być kochani przez Boga, nie wierząc w ewangelię wody i Ducha. Ci ludzie są jak Ezaw i Bóg odpowiednio ich osądzi za ich grzechy. 
Bóg posłał Swojego Syna, aby przyjął chrzest od Jana, aby za jednym razem zgładzić wszystkie grzechy świata. Czy wierzycie w tę prawdę? Czy naprawdę wierzycie w to głęboko w swoim sercu? Za jednym razem zostaniemy uwolnieni od wszystkich naszych grzechów, jeśli uwierzymy w prawdę ewangelii wody i Ducha, w której ukazana jest sprawiedliwość Boża. Jezus zabrał wszystkie grzechy tego świata i włożył je na Swoje barki, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy i my mogli za jednym razem zostać uwolnieni od naszych grzechów.
Lecz gdybyśmy próbowali otrzymać odkupienie bez wiary w sprawiedliwość Boga, grzeszylibyśmy przeciwko Niemu. Jeśli nie wierzymy w Jego sprawiedliwość, oznacza to, że Jezus Chrystus musi być chrzczony codziennie i codziennie umierać za nasze grzechy. Czy Bóg w Swojej nieskończonej mądrości wybrałby taką drogę? Aby uwolnić nas od naszych grzechów, Bóg posłał Swojego Syna tylko raz, aby został ochrzczony, ukrzyżowany i zmartwychwstał za wszystkie nasze grzechy tylko raz, aby On mógł nas za jednym razem całkowicie zbawić.
Nasz Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Bóg zaplanował odpuszczenie naszych grzechów w ramach Swojej sprawiedliwości. Bóg nie zmywa naszych grzechów tylko dlatego, że modlimy się o Jego przebaczenie za każdym razem, gdy grzeszymy. Zamiast tego, On zmył wszystkie grzechy tych, którzy zostali za jednym razem odkupieni, wierząc raz na zawsze w Jego sprawiedliwość.
A co dzieje się z codziennymi grzechami, które popełniamy później? Zostają rozwiązane, gdy z wdzięcznością oddajemy cześć Bogu za Jego sprawiedliwość i gdy całą chwałę oddajemy tylko Jemu. Z Bożego punktu widzenia Jezus za jednym razem wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, przelał krew na Krzyżu i został zamiast nas osądzony, a tym samym za jednym razem zabrał wszystkie nasze grzechy dla naszego całkowitego zbawienia. Miłość sprawiedliwości Bożej została wypełniona przez Jego plan usunięcia wszystkich grzechów świata za jednym razem.
W Liście do Rzymian 9:25 czytamy: „Jak też u Ozeasza mówi: Lud, który nie był Mój, nazwę Moim ludem, a tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną”. Tak Bóg powiedział, że nazwał Swoim ludem tych, którzy nie byli Jego ludem. Ponieważ sprawiedliwość Boża, w którą wierzymy, nie jest teorią, ale rzeczywistością, jesteśmy uwolnieni od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w Jego sprawiedliwość. Ponieważ jest to rzeczywistość, ci, którzy ignorują Jego sprawiedliwość, będą nienawidzeni i sądzeni jak Ezaw. Nie ma nikogo, kto mógłby pochwalić się swoją sprawiedliwością przed Bogiem.
Aby uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów, Bóg zbawił nas Swoją sprawiedliwością. Jak więc nie możemy Mu dziękować i chwalić? Nie możemy powstrzymać się od głoszenia ewangelii sprawiedliwości Bożej z wdzięcznością i wiarą.