Search

Studia o Przybytku

Kadź z Miedzi

Powiązane kazania

· Wiara, Która Objawia Się w Kadzi (Księga Wyjścia 30:17-21)

Wiara, Która Objawia Się w Kadzi
(Księga Wyjścia 30:17-21)
“Potem PAN powiedział do Mojżesza: Uczynisz też miedzianą kadź do obmywania i do niej miedzianą podstawę i postawisz ją między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem, i nalejesz do niej wody. Aaron i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i nogi. Gdy będą wchodzić do Namiotu Zgromadzenia, obmyją się wodą, aby nie pomarli. Podobnie gdy będą przystępować do ołtarza, aby służyć i spalać ofiarę ogniową dla PANA; Obmyją swoje ręce i nogi, aby nie pomarli. Będzie to dla nich wieczną ustawą, dla niego i jego potomstwa, przez wszystkie ich pokolenia.”
 
 
Kadź na Dziedzińcu Przybytku
 
Kadź z miedzi
Materiał: Wytworzona z miedzi, zawsze napełniona wodą.
Duchowe znaczenie: Miedź oznacza sąd za wszystkie grzechy ludzkości. Aby ponieść potępienie za wszystkie grzechy ludzkości, Jezus wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana. Dlatego kadź oznacza, że możemy oczyścić się od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w to, że wszystkie te nasze grzechy zostały złożone na Jezusa w czasie Jego chrztu. 
Kapłani, którzy służyli w Przybytku, także myli ręce i nogi w kadzi przed wejściem do Przybytku, i w taki sposób unikali śmierci. Miedź oznacza sąd za wszystkie grzechy, a woda w kadzi – chrzest, który Jezus przyjął od Jana i którym wziął na Siebie grzechy świata. Innymi słowy, kadź pokazuje nam, że Jezus przyjął wszystkie grzechy, złożone na Niego, i poniósł potępienie za te grzechy. Woda w kadzi oznacza błękitną nić Przybytku w Starym Testamencie i chrzest Jezusa od Jana w Nowym Testamencie (Ewangelia Mateusza 3:15, I List Piotra 3:21).
Otóż kadź oznacza chrzest Jezusa, i jest ona miejscem, w którym potwierdzamy naszą wiarę we fakt, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, łącznie z naszymi codziennymi grzechami, i zmył je wszystkie naraz przez chrzest, który przyjął od Jana Chrzciciela 2000 lat temu. 
Na tym świecie są sprawiedliwi, którzy narodzili się ponownie za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha. To właśnie oni otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w to, że wszystkie ich grzechy zostały przebaczone dzięki misji Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze. Jednakże nawet sprawiedliwi, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, są niedoskonali w swoich ciałach, grzeszą codziennie, a takie grzechy nazywamy codziennymi grzechami. Właśnie ta kadź jest miejscem, gdzie sprawiedliwi, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, mogą rozwiązać problem swoich codziennych grzechów. Ilekroć sprawiedliwy popełnia codzienny grzech, przychodzi do kadzi na dziedzińcu Przybytku, myje swoje ręce i nogi, i w taki sposób może potwierdzić to, że Jezus już przebaczył także wszystkie jego codzienne grzechy, poprzez wiarę w zapisane Słowo Boże. 
W Biblii woda jest czasami używana w odniesieniu do Słowa Bożego, ale najważniejsze znaczenie wody to chrzest Jezusa. W Liście do Efezjan 5:26 napisano: “Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo”, a w Ewangelii Jana 15:3 napisano: “Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem.” Kadź daje sprawiedliwym świętym, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, świadectwa tego, że Pan przebaczył wszystkie ich grzechy wodą, bez względu na to jak niedoskonałe jest ich ciało. 
W I Liście Piotra 3:21 i 22 napisano: “Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; Który, poszedłszy do nieba, jest po prawicy Boga, a zostali Mu poddani aniołowie, zwierzchności i moce”. Właśnie przed tymi wersetami, Piotr wyjaśnia duchowe znaczenie wody za dni Noego. Choć Noe uprzedził grzeszników, czyli dusze uwięzione przez grzech, o potopie, który miał zmyć cały brud pierwszego świata, wtedy tylko ośmiu ludzi zostało ocalonych przez wodę. W tamtym czasie, wody potopu pochłonęły wszystkich tych, którzy nigdy nie wierzyli w Słowo Boże. A teraz Piotr wyciąga ze zdarzenia potopu, że chrzest Jezusa jest odbiciem tej wody. Dlatego kadź jest miejscem, w którym ponownie potwierdzamy nasze zbawienie przed Bogiem, zarówno wtedy, jak i po tym, jak zostaniemy zbawieni.
Święci, zbawieni od grzechów poprzez wiarę, ubrali się w łaskę Bożą dzięki wierze w wodę kadzi (chrzest Jezusa), miedz (sąd Boży za wszystkie grzechy), i w to, że Jezus uwolnił ich od grzechów. Pomimo tego, że jesteśmy pełni słabości i niedoskonałości, że z trudem możemy uznać siebie za sprawiedliwych, z pewnością możemy potwierdzić, że jesteśmy całkowicie sprawiedliwi, dzięki naszej wierze w chrzest Jezusa (zmycie grzechów, woda) i Jego krew na Krzyżu (kara za grzechy, miedź). Ponieważ wierzymy w Słowo Boże, które już nas wszystkich zbawiło od wszystkich naszych grzechów, i od potępienia za te grzechy, możemy stać się sprawiedliwymi, którzy są bezgrzeszni.
Słowo Boże, w które wierzymy, mówi nam, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest od Jana, przelał Swoją krew na Krzyżu, aby ponieść wszelkie potępienie za grzechy zamiast nas, i w taki sposób całkiem zbawił nas od naszych grzechów. Bóg umieścił kadź na dziedzińcu Przybytku, abyśmy potwierdzili swoją wiarę w to, że my, bez względu na wszystko, naprawdę zostaliśmy doskonale zbawieni od wszystkich naszych grzechów.
 
 
Czy Otrzymaliście Wieczne Zbawienie od Wszystkich Waszych Codziennych Grzechów?
 
Podczas Ostatniej Wieczerzy, po podzieleniu się chlebem paschalnym i napojami ze Swoimi uczniami, Jezus przed śmiercią na Krzyżu chciał umyć Piotrowi i innym uczniom, stopy wodą. Ponieważ Jezus już zabrał wszystkie grzechy swoich uczniów przez Swój chrzest otrzymany od Jana, chciał nauczyć ich prawdy o kadzi. Jezus powiedział im, że po przyjęciu chrztu, On, jako Baranek Paschalny, zapłaci cenę grzechu (śmierć), zostając powieszonym się na drzewie. Z tego powodu, dwunastu uczniów Jezusa, pomimo, że byli niedoskonali, uwierzyło w Niego, i nigdy już nie stali się grzesznikami,
Podobnie fakt, że Jezus umył im nogi, potwierdził to, o czym świadczy Słowo prawdy - że Jezus już zmył wszystkie grzechy świata. W ten sposób, uczniowie zawsze mogli głosić ludziom po całym świecie, że Jezus jest Zbawicielem i głosić ewangelię wody i Ducha, którą już wypełnił (List do Hebrajczyków 10:1-20). W taki sposób kadź przypomina chrzest Jezusa wszystkim sprawiedliwym, którzy już zostali zbawieni od wszystkich ich grzechów, poprzez wiarę w prawdę. Ona także daje im pewność zbawienia, że Sam Bóg ich zbawił.
 
 
Biblia Nie Podaje Rozmiaru Kadzi
 
W Biblii napisano o rozmiarze wszystkich rzeczy w Przybytku, ale nie napisano o rozmiarze kadzi. To pokazuje nam, że akt, przez który, Jezus, Syn Boży, wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest, jest nieskończenie wspaniały. Mówi nam również, że miłość Jezusa, który zbawił nas od naszych grzechów i potępienia, jest nieograniczona. Kadź przejawia ogromną miłość Boga, która jest niezmierzona. Człowiek nie może nie grzeszyć tak długo, jak długo żyje. Ale biorąc na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest otrzymany od Jana, będąc ukrzyżowanym i przelewając Swoją krew na Krzyżu, Jezus na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy.
Kadź została wytopiona z miedzianych zwierciadeł należących do kobiet, które służyły w Przybytku (Księga Wyjścia 38:8). Oznacza to, że Słowo Boże oświetla grzeszników światłem zbawienia i usuwa ich ciemność. Powinniśmy uświadomić sobie, że Bóg zrobił kadź, aby na zawsze zmyć nasze grzechy. To Słowo Prawdy oświetliło grzechy ludzi ukryte w głębi ich serc, zmyło ich grzechy na zawsze i dało im odpuszczenie grzechów, a tym samym uczyniło ich sprawiedliwymi. Innymi słowy, kadź spełnia rolę wyraźnego świadectwa prawdy, że Jezus Chrystus całkiem zbawił grzeszników Słowem Bożym.
 
 
Kadź Także Była Wytopiona z Miedzi
 
Czy wiecie, co oznacza miedź, z której była wytopiona kadź? Miedź oznacza potępienie za grzech, któremu mieliśmy stawić czoła. Właściwie mówiąc, pokazuje nam, że Jezus poprzez Swój chrzest, zabrał wszystkie nasze grzechy na Krzyż i został potępiony zamiast nas. To my faktycznie mieliśmy być potępieni za nasze grzechy, ale przez wodę kadzi możemy jeszcze raz potwierdzić, że wszystkie nasze grzechy zostały na zawsze zmyte. Ci, którzy w to wierzą, stają się tymi, którzy zostali osądzeni poprzez swoją wiarę, i dlatego nie grozi im już więcej sąd. 
Kadź, napełniona wodą, mówi nam: “Przez błękitną, purpurową i karmazynową nić oraz skręcony bisior, Jezus już obmył wasze grzechy i całkowicie zbawił was od waszych grzechów. Oczyścił was”. Innymi słowy, dla sprawiedliwych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, kadź jest bezsprzecznym dowodem tego, że zostali oczyszczeni i zbawieni od wszystkich swoich grzechów. 
Ołtarz całopalenia oznacza sąd za grzechy, podczas gdy kadź, powiązana z błękitną nicią Przybytku, oznacza, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest w Nowym Testamencie. 
Możemy wejść do Miejsca Świętego, tylko jeśli otworzymy i wejdziemy przez wejście dziedzińca Przybytku, miniemy ołtarz całopalenia, a potem kadź. Wejść do Przybytku, gdzie mieszka Bóg, mogą tylko ci, którzy już wyraźnie z wiarą, przeszli przez ołtarz całopalenia i kadź. Tylko ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w prawdę kadzi na zewnętrznym dziedzińcu Przybytku, mogą wejść do Miejsca Świętego. 
Kiedy ktoś próbuje wejść do Miejsca Świętego dzięki własnym wysiłkom, ogień zapali się w Miejscu Świętym i pochłonie tę osobę. Nawet synowie Aarona nie byli wyjątkiem, w wyniku czego niektórzy z nich rzeczywiście umarli (Księga Kapłańska 10:1-2). Ci, którzy nie znają sprawiedliwego zbawienia od grzechów i sądu Bożego, i ignorują tę prawdę, zostaną skazani na śmierć z powodu swoich grzechów. Ludzie, którzy próbują wejść do Królestwa Bożego, wierząc zgodnie z własnymi myślami, zamiast uwierzyć w Jego nadzwyczajnie doskonałe zbawienie od grzechów, z pewnością otrzymają sąd ogniem za swoje grzechy. Z powodu nieuchronnego sądu nad grzechem, wszystko, co ich czeka w konsekwencji, to tylko piekło. 
Jezus spełnił nasze zbawienie od grzechów błękitną, purpurową i karmazynową nicią oraz skręconym bisiorem, abyśmy mogli wejść do Miejsca Świętego. Wierząc w tę prawdę, jesteśmy całkowicie zbawieni od wszystkich naszych grzechów. Bóg ustanowił Swój plan, aby zbawić ludzkość od grzechów jeszcze przed stworzeniem świata i szczegółowo pokazał nam Swoją wolę przez prawdę błękitnej (chrzest Jezusa), karmazynowej (śmierć Jezusa na Krzyżu) i purpurowej nici (Bóg został człowiekiem) w Biblii. I według tego planu, naprawdę zbawił wszystkich grzeszników od grzechów i bezprawia przez misję Jezusa, która objawia się w tych błękitnych, purpurowych i karmazynowych niciach.
W I Liście Jana 5:4 napisano: “A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”, a dalej, w wersecie 10, napisano: “Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie.” Czym jest to świadectwo zbawienia? Ewangelia prawdy, która dała nam zbawienie przez wodę, krew i Ducha, jest świadectwem naszej wiary w Syna Bożego (I List Jana 5:6-8). Innymi słowy, tylko ewangelia wody i Ducha, w którą wierzymy, jest świadectwem tego, że Bóg oczyścił nas od naszych grzechów i uczynił nas Swoim ludem. Jedynym sposobem, abyśmy zostali zbawieni od wszystkich grzechów, aby wejść do Miejsca Świętego, aby karmić się chlebem życia danym przez Boga i żyć w Jego łasce, jest wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Wierząc w ewangelię wody i Ducha, która oczyszcza nasze grzechy, musimy teraz zostać zbawieni i żyć wiarą, jednocząc się z Kościołem Bożym. 
Jedynie dzięki prawdzie ewangelii wody i Ducha możemy żywić się Słowem Bożym w Jego Kościele, być w nim i żyć jako sprawiedliwi, których modlitw wysłuchuje Bóg. Wierząc w tę prawdę, możemy zostać sprawiedliwymi, którzy mają wiarę błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz zostali przyodziani w łaskę Bożą przed Jego obecnością. Życie wiary, dostępne tylko dla ludu Bożego, przychodzi wyłącznie poprzez wiarę w wodę, krew i Ducha. Możemy zostać zbawieni od wszystkich naszych grzechów, całym sercem wierząc w chrzest Jezusa, w Jego krew i śmierć, i w to, że Jezus jest Samym Bogiem. Wiara, która pozwoliła wam żyć w Kościele Bożym – to wiara w błękitną, purpurową i karmazynową nić oraz skręcony bisior.
W dzisiejszych czasach wielu ludzi mówi: “Powinniśmy tylko wierzyć w Jezusa; dlaczego komplikować sobie życie tymi skomplikowanymi pojęciami? Nie marnujcie czasu na te daremne rozmowy, po prostu wierzcie tak, jak wam się żywnie podoba”. Dla takich ludzi możemy się wydać tylko powodem kłopotów w chrześcijaństwie, ale absolutnie jasne jest, że jeśli ktoś wierzy w Jezusa bez otrzymania przebaczenia grzechów, musi stanąć w obliczu wiecznego potępienia. Brak całkowitej wiary w ewangelię wody, krwi i Ducha jest fałszywą, i błędną wiarą. W rzeczywistości jest to niewiara w Jezusa jako Zbawiciela.
Aby zaskarbić sobie przychylność jakiegoś nieznajomego, gdybym go ślepo przekonywał go: “Wierzę w ciebie”, to czy on byłby przekonany, mówiąc: “Ten człowiek naprawdę mi wierzy”, i czy byłby z tego powodu szczęśliwy? Wręcz przeciwnie, prawdopodobnie powiedziałby: “Czy znasz mnie? Nie sądzę, że cię znam”. Gdybym znowu powiedział mu: “Ale i tak nadal w ciebie wierzę” i szczerze popatrzył na niego, próbując sprawić, że poczuje się lepiej, czy byłby z tego powodu szczęśliwy? Jest znacznie bardziej prawdopodobne, że będzie mnie postrzegał jako pochlebcę bez kręgosłupa moralnego, który po prostu próbuje odczytać jego myśli i cieszyć się jego przychylnością. 
Dlatego Bóg także nie jest zadowolony z ludzi, którzy tylko ślepo wierzą w Niego. Mówiąc: “Wierzę w Boga. Wierzę w Jezusa, Zbawiciela grzeszników”, powinniśmy otwarcie wyznać swoją wiarę w Niego, poznając i wierząc w to, jak Jezus zatroszczył się o nieprawości grzeszników. Jeśli wierzymy bezmyślnie lub ślepo, jakbyśmy w ogóle nie mieli osobowości, nigdy nie możemy zostać zbawieni. Będziemy zbawieni tylko wtedy, gdy uwierzymy, wiedząc najpierw jasno, w jaki sposób Jezus sprawił, że nasze grzechy zniknęły. Kiedy mówimy, że w kogoś wierzymy, to pokładamy w tej osobie nasze prawdziwe zaufanie, ponieważ znamy ją wystarczająco dobrze i uważamy ją za wiarygodną. Zaufanie komuś, kogo dobrze nie znamy, może tylko oznaczać, że albo kłamiemy, albo jesteśmy głupcami narażającymi się na zdradę. W związku z tym, kiedy wyznajemy, że wierzymy w Jezusa, musimy dokładnie wiedzieć, w jaki sposób Jezus sprawił, że wszystkie nasze grzechy zniknęły. Tylko w taki sposób możemy nie zostać opuszczeni przez Chrystusa w ostatnim momencie i wejść do Nieba jako narodzone ponownie dzieci Boga.
Prawdziwa wiara, która może przyprowadzić nas do Nieba – to wiara w błękitną, purpurową i karmazynową nić. Innymi słowy, prawdziwa wiara – to wiara w ewangelię wody i Ducha, która zbawiła nas przez wodę (chrzest Jezusa), krew (śmierć Jezusa) i Ducha Świętego (Jezus jest Bogiem). Powinniśmy poznać majestat łaski Chrystusa, który zbawił nas, i uwierzyć w to, ponieważ wiara w tę prawdę doprowadzi nas do naszego zbawienia. 
To, czy wiara ludzi jest pełna, czy nie, zależy od tego, czy poznali prawdę, czy nie. Możecie uwierzyć w Jezusa jako swego Zbawiciela, tylko jeśli całym sercem wierzycie w ewangelię wody i Ducha. I ta wiara w Jezusa jako naszego Zbawiciela, który dał nam przebaczenie grzechów za pomocą ewangelii wody i Ducha, jest prawdziwą wiarą, która zbawiła nas od wszystkich naszych grzechów. 
 
 

Kadź jest Potwierdzeniem Zbawienia, Które Przebaczyło Nasze Grzechy

 
Kadź była napełniona wodą. Została umieszczona przed Miejscem Świętym. Kadź to miejsce, w którym przypominamy sobie, że otrzymaliśmy przebaczenie grzechów i potwierdzamy jego przyjęcie przez wiarę. Jest to potwierdzenie faktu, że Bóg zmył wszystkie grzechy wierzących. Podobnie jak kapłani, którzy służyli w Miejscu Świętym, myli swoje ręce i nogi w kadzi zawsze, kiedy pobrudzili się, tak ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, także zmywają swoje grzechy zawsze, kiedy grzeszą, przypominając sobie, i potwierdzając jeszcze raz, przez Słowo Boże, że Jezus już zmył te grzechy, które ich pobrudziły, a także odpokutował za nie, będąc ofiarnie potępiony w naszym zastępstwie.
Zostajemy skalani, ponieważ nadal grzeszymy żyjąc na tym świecie. Czym więc powinniśmy zmyć wszystkie te grzechy, które nas kalają? Zmywamy je poprzez wiarę w to, że Jezus Chrystus, Król królów, przyszedł na tę ziemię 2000 lat temu w ciele człowieka, aby zbawić grzeszników, wziął na Siebie ich grzechy przez Swój chrzest, przelał Swoją krew na Krzyżu i w taki sposób przebaczył grzesznikom wszystkie ich grzechy. Możemy otrzymać przebaczenie grzechów, a także zmyć nasze codzienne grzechy, tylko jeśli wierzymy w prawdę, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy w czasie chrztu. Innymi słowy, możemy oczyścić się także od swoich codziennych grzechów, tylko jeśli wierzymy w tę prawdę, że Bóg już zmył wszystkie nasze nieprawości błękitną, purpurową i karmazynową nicią.
 
 
Musimy Mieć Wiarę, Która Zna i Wierzy w Prawdę Kadzi
 
Bez wiary w kadź nigdy nie możemy wejść do Miejsca Świętego, w którym mieszka Bóg. Nasze uczynki nie zawsze są doskonałe. Ponieważ mamy wady, czasami grzeszymy. Niemniej jednak zbawienie, które dał nam Bóg, jest doskonałe, ponieważ Słowo Boże jest doskonałe. Bóg zmył nasze wady Swoim doskonałym zbawieniem, dlatego możemy śmiało wejść do Miejsca Świętego poprzez wiarę. Ci, którzy nie przechodzą przez kadź, nigdy nie mogą wejść do Miejsca Świętego. Możemy wejść do Miejsca Świętego naszą wiarą w prawdę, że Jezus przyszedł na tę ziemię 2000 lat temu i zmył wszystkie grzechy świata za pomocą ewangelii wody, krwi i Ducha, przepowiedzianą przez błękitną, purpurową i karmazynową nić. Bez wiary w to, że Pan już zmył wszystkie nasze grzechy i uczynił nas bezgrzesznymi, nie możemy wejść do Miejsca Świętego. 
Nie możemy wejść do Świątyni Bożej bez wiary w błękitną, purpurową i karmazynową nić, jeśli nie wierzymy w ewangelię wody i Ducha, ani nie możemy cieszyć się błogosławieństwem przyjścia do tronu łaski Bożej przez wiarę w Jego Słowo w Jego Kościele, modleniem się do Niego i otrzymywaniem Jego łaski oraz życiem z Jego sługami i świętymi. Możemy żyć w Kościele Bożym z naszymi współwyznawcami, słuchając i wierząc w Jego Słowo oraz modląc się do Niego tylko wtedy, gdy wierzymy, że Bóg już zbawił nas od wszystkich naszych grzechów poprzez błękitną, purpurową i karmazynową nić. 
Kadź jest ostatecznym potwierdzeniem naszego zbawienia od grzechów. Bóg umieścił kadź właśnie przed Miejscem Świętym i napełnił ją wodą, aby dać potwierdzenie wiary tym, którzy wierzą w ewangelię odpuszczenia grzechów. Ta kadź oczyszcza skalane sumienia sprawiedliwych, którzy wierzą. 
Przeczytajmy I List Jana 2:1-2. “Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata”. Amen.
Jeśli zgrzeszymy, mamy Orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. Jezus oczyszcza wodą zabrudzone serca sprawiedliwych. W przeddzień ukrzyżowania, w ciągu Ostatniej Wieczerzy Jezus zebrał Swoich uczniów, napełnił wodą naczynie i zaczął myć im nogi. “Przyjąwszy chrzest, zabrałem wszystkie wasze grzechy, a nawet grzechy, które popełnicie później, i będę potępiony na Krzyżu zamiast was. Wziąłem na Siebie nawet wasze przyszłe grzechy i oczyściłem je. Zostałem waszym Zbawicielem.” 
Właśnie aby powiedzieć im to, Jezus umył nogi uczniom w czasie Ostatniej Wieczerzy Paschy. Piotrowi, który nie chciał pozwolić Jezusowi umyć mu nóg, On powiedział: “Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz” (Ewangelia Jana 13:7). Jezus chciał zostać doskonałym Zbawicielem tych, którzy naprawdę wierzą w ewangelię wody i Ducha. Jezus został wiecznym Zbawicielem tych, którzy wierzą w błękitną, purpurową i karmazynową nić.
 
 
Przeznaczenie Kadzi
Przeznaczenie KadziPrzeznaczeniem kadzi było całkowite zmycie wszelkiej nieczystości kapłanów, którzy pracowali w Przybytku, składając ofiary Bogu. Trzeba było zmyć brud, który kapłani mieli zabijając ofiarę, pobierając jej krew i rozcinając ją na kawałki, aby złożyć Bogu ofiarę, która miała być zadośćuczynieniem za grzechy ludu Izraela. Gdy kapłani pobrudzili się podczas składania ofiar, musieli się umyć wodą i to właśnie w kadzi zmywali cały ten brud.
Za każdym razem kiedy grzeszymy, duchowo czy naszym ciałem, i ilekroć jesteśmy skalani przez łamanie przykazań Boga, musimy zmyć wszystkie nasze nieczystości wodą z tej kadzi. Kapłani, ilekroć ich ciała dotykały czegoś nieczystego lub brudnego, musieli myć wodą zabrudzone części ciała, czy chcieli, czy nie.
W ten sposób, ilekroć wszyscy wierzący w Boga mają kontakt z czymś brudnym lub nieczystym, woda z kadzi jest używana do zmywania wszystkich tych nieczystości. Krótko mówiąc, woda w kadzi przeznaczona jest dla oczyszczenia brudu narodzonych ponownie. Dlatego kadź zawiera miłosierdzie Boże. Znaczenie kadzi nie jest przedmiotem opcjonalnym, w który możemy wierzyć lub nie, ale jest to przedmiot niezbędny, absolutnie niezbędny dla tych, którzy wierzą w Jezusa.
Bóg ustalił rozmiar wszystkich innych przedmiotów w Przybytku, określając, ile łokci powinna być wysokość, długość i szerokość. Ale nie określił wielkości kadzi. Jest to charakterystyczne tylko dla kadzi. To manifestuje nieskończoną miłość, którą obdarzył nas Mesjasz, ponieważ codziennie popełniamy grzechy. W tej miłości Mesjasza znajdował się Jego chrzest, forma nałożenia rąk, która zmywa wszystkie nasze grzechy. Ponieważ kapłan pobrudził się podczas wykonywania swoich obowiązków, zużywało się dużo wody i dlatego kadź zawsze musiała być pełna wody. Otóż rozmiar kadzi zależał od potrzeby. Ponieważ kadź była wykonana z miedzi, ilekroć kapłani byli obmywani jej wodą, myśleli o sądzie za grzech.
Kapłani, którzy usługiwali w Przybytku, musieli zmyć wodą z kadzi wszelką nieczystość rąk i stóp. Jeśli miedź oznacza sąd Boży, to woda oznacza przebaczenie grzechów. W Liście do Hebrajczyków 10:22 napisano: “ciało obmyte czystą wodą”, a w Liście do Tytusa 3:5 napisano: “przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego.” Podobnie jak w tym urywku, Słowo Nowego Testamentu także często mówi nam o oczyszczeniu brudu wodą chrztu.
Jeśli kapłani zmywali swój brud, wodą kadzi, to my, narodzeni ponownie chrześcijanie, dziś możemy zmyć wszystkie nasze codzienne grzechy poprzez wiarę w chrzest Jezusa. Woda kadzi Starego Testamentu pokazuje nam, że Mesjasz przyszedł na tę ziemię i zmył wszystkie grzechy świata poprzez chrzest od Jana.
Poprzez Biblię Bóg mówi nam, że nie tylko grzechy popełnione przez lud Izraela, ale także grzechy popełnione przez wszystkich ludzi w całej historii ludzkości, zostały złożone na Jezusa przez chrzest, który otrzymał od Jana. Kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana, powiedział w Ewangelii Mateusza 3:15: “Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość”. Przyjmując chrzest, tę samą formę nałożenia rąk, od Jana, przedstawiciela ludzkości, Jezus wziął na własne ciało wszystkie grzechy ludzkości.
Dlatego poprzez wiarę w to, że wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Mesjasza Jezusa przez Jego chrzest, wszyscy możemy oczyścić się od całego brudu grzechów naszych serc. Ponieważ już przekazaliśmy wszystkie nasze grzechy Jezusowi poprzez wiarę w tę prawdę, wszystko, co musimy zrobić, to po prostu uwierzyć, że Syn Boży zaniósł grzechy świata na Krzyż, został ukrzyżowany i przelał Swoją krew, stał się doskonałą ofiarą za całą ludzkość, i w ten sposób uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. Czy wierzycie w to całym swoim sercem? Ci, którzy naprawdę wierzą, że Mesjasz został naszą ofiarą, są na zawsze zbawieni.
 
 

Problem Codziennych Grzechów Także Może Zostać Rozwiązany Przez Wiarę w Chrzest Jezusa

 
Czy Biblia mówi nam, w jaki sposób możemy zmyć nasze codzienne grzechy? Jak kapłani zmywali swój brud wodą kadzi w Starym Testamencie, tak w Nowym Testamencie możemy otrzymać przebaczenie naszych codziennych grzechów poprzez wiarę w to, że Jezus wykonał sprawiedliwość Bożą, biorąc na Siebie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana. Wszystkie grzechy są zmywane przez wiarę w prawdę.
Kiedy ludzie Izraela przynosili Bogu ofiary za grzechy, przyprowadzali do Przybytku zwierzę ofiarne bez skazy, owcę lub kozła, wyznawali swoje grzechy, przekazywali je ofierze poprzez nałożenie rąk na jej głowę, zabijali tę ofiarę, która przyjmowała ich grzechy. Wtedy podrzynali jej gardło i pobierali jej krew, nakładali tę krew na rogi ołtarza całopalenia i wylewali jej resztę na ziemię (Księga Kapłańska 4). Nawet roczna ilość ich grzechów, zostawała za jednym razem odpuszczana poprzez wiarę w ofiarę za grzech w Dniu Przebłagania (Księga Kapłańska 16). Otrzymujemy przebaczenie grzechów tą samą metodą, co ofiara za grzechy Starego Testamentu - to znaczy poprzez wiarę w chrzest Mesjasza, który przyszedł, aby zmyć nasze grzechy, i krew na Krzyżu.
Nałożenie rąk w Starym Testamencie jest tym samym, co chrzest, który Jezus przyjął w Nowym Testamencie. Nasz Mesjasz zatroszczył się o wszystkie nasze grzechy i zmył je w czasie chrztu od Jana, i poprzez ukrzyżowanie. Skoro przez dzieła chrztu Mesjasza i Jego krew na Krzyżu, Bóg doskonale zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, cóż więcej mamy do zrobienia, abyśmy otrzymali przebaczenie naszych grzechów? Musimy pamiętać i wierzyć, że nawet jeśli codziennie grzeszymy z powodu naszych słabości, wszystkie te grzechy zostały również zmyte przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew. Chociaż wierzymy w Boga, z powodu naszych wad, wciąż popadamy w nasze słabości i przewinienia. Ale nasz Bóg, który wie to wszystko, zbawił nas, posyłając Mesjasza na tę ziemię i sprawił, że wziął na Siebie grzechy ludzkości przez Swój chrzest, i złożył Go w ofierze. 
Umieszczając ołtarz całopalenia i kadź na dziedzińcu Przybytku, Bóg pozwolił nam zmyć wszystkie nasze grzechy popełniane codziennie, zanim wejdziemy do Miejsca Świętego, do Domu Bożego. Ale to nie oznacza, że powinniśmy zmywać nasze codzienne grzechy codziennymi modlitwami pokuty. Przeciwnie, nasza wiara w chrzest Mesjasza i Jego krew na Krzyżu oczyszcza wszystkie nasze grzechy. Bóg postanowił, że kiedy sprawiedliwi popełniają błędy i popełniają grzechy, i wykroczenia po uwierzeniu w Jezusa, powinni zostać obmyci ze wszystkich tych grzechów, wierząc w chrzest, który przyjął Mesjasz, Pan kadzi.
Wielu ludzi często uważa, że to, że Jezus wziął na Siebie grzechy, i to, że On został za nie potępiony, jest tym samym, i ślepo wiążą to w jedno pojęcie. Ale ponieważ z powodu naszych słabości, codziennie popełniamy grzechy, obmycie grzechu i sąd za grzech, muszą zostać rozdzielone na dwie części. Chrzest, który Jezus przyjął od Jana, i Jego śmierć na Krzyżu, miały złożyć na Niego wszystkie nasze grzechy, aby On mógł przyjąć karę za te grzechy i doskonale zbawić nas od grzechów. Z tą wiarą możemy za jednym razem przyjąć sąd za wszystkie nasze grzechy. W związku z tym, problem naszych grzechów popełnianych codziennie, musi zostać rozwiązany poprzez wiarę chrzest Jezusa. To przez połączenie tych dwóch elementów, chrztu i Krzyża, zakończyło się doskonałe zbawienie. To jest prawda doskonałego przebaczenia grzechów. Co dotyczy rozwiązania problemu naszych grzechów, to powinniśmy myśleć i wierzyć w to, oddzielając chrzest i Krzyż Jezusa.
Kiedy kapłani zabijali zwierzęta ofiarne w Przybytku, byli zabrudzeni brudem i pryskającą krwią. Nie możemy nawet wyobrazić sobie, jak bardzo brudni się stawali. Kapłani musieli zmyć całą tę nieczystość, ale gdyby nie było wody w kadzi dziedzińca Przybytku, nie byliby w stanie tego zrobić. Bez względu na to, czy był to Najwyższy Kapłan, czy zwykły kapłan, któremu odpuszczono roczne grzechy, musiałby żyć z brudzie, gdyby nie zmył z siebie brudu wodą z kadzi. 
Nawet jeśli na Najwyższym Kapłanie było wiele brudu, zawsze mógł go zmyć, ponieważ na dziedzińcu Przybytku była kadź. Nawet jeśli kapłanowi zostały całkowicie przebaczone grzechy za poprzedni rok, to i tak oczyszczał się poprzez zmywanie codziennych grzechów. Bóg postanowił, że kapłani, którzy składali Mu ofiary, mieli być w ten sposób obmyci w kadzi ze wszystkich swoich nieczystości. Możemy teraz zrozumieć, dlaczego Bóg umieścił kadź na dziedzińcu Przybytku. Rozumiemy również, dlaczego ta kadź została umieszczona między ołtarzem całopalenia a Miejscem Świętym.
 
 
Dlaczego Potrzebna Jest Nam Kadź?
 
Prawda kadzi objawia się w Ewangelii Jana 13. W czasie Paschy, po Ostatniej Wieczerzy ze Swoimi uczniami, Jezus zaczął umywać im nogi, zaczynając od Piotra. Kiedy Jezus chciał umyć jego nogi, poprosił Piotra, by wystawił nogi, aby mógł je umyć. Jednakże Piotr odmówił, mówiąc: “Ja powinienem umyć Tobie nogi; to jak Ty, Panie, będziesz myć moje nogi?”
Piotr odmówił, ponieważ myślał, że nauczycielowi po prostu nie godziło się myć nogi własnym uczniom. “Jak mogę odważyć się prosić mojego nauczyciela, aby umył mi nogi? Nie, nie mogę.”
Piotr nadal odmawiał posłudze Jezusa. Tu bardzo ważne jest, co Jezus powiedział Piotrowi.
“Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz” (Ewangelia Jana 13:7). Oto co Jezus miał na myśli: “Teraz nie możecie zrozumieć, dlaczego Ja myję wam nogi. Ale to bez wątpienia będzie klucz do rozwiązania problemu waszych codziennych grzechów. Nadal będziecie popełniać wiele codziennych grzechów, ale ja już wziąłem na Siebie nawet wasze przyszłe grzechy, i przez te grzechy teraz muszę przelać Swoją krew na Krzyżu. Dlatego powinniście poznać i uwierzyć w to, że jestem Mesjaszem, który zabrał nawet wasze przyszłe grzechy.”
Piotr myślał, że to byłoby po prostu nieetyczne, gdyby Mesjasz umył jego nogi, i dlatego odmówił. Ale Jezus powiedział Piotrowi: “potem zrozumiesz”, i umył mu nogi.
“Tylko wtedy, gdy umyję wam stopy, możesz mieć ze Mną relacje. Teraz ty nie rozumiesz, dlaczego umyłem ci nogi. Ale kiedy zostanę ukrzyżowany i wstąpię do Królestwa Niebieskiego, zrozumiesz, dlaczego umyłem ci nogi. Jestem twoim Mesjaszem, dlatego już wziąłem na Siebie nawet twoje przyszłe grzechy Moim chrztem, a stając się ofiarą za twoje grzechy, zostanę twoim Zbawicielem.” 
Jak powiedział nasz Pan, Piotr w tym czasie nic z tego nie rozumiał, ale po zmartwychwstaniu Pana zrozumiał to. Naprawdę, to było wydarzenie, które oczyściło nawet jego codzienne grzechy.
„Ponieważ nie mogę nie popełniać codziennych grzechów na świecie, Pan umył mi nogi, abym wierzył, że Jezus Mesjasz wziął na Siebie nawet te codzienne grzechy chrztem od Jana Chrzciciela! Chrzest Mesjasza zmył nawet grzechy przyszłości! Jezus wziął na Siebie wszystkie te grzechy przez Swój chrzest, zabrał nieprawości świata na Krzyż i wycierpiał karę za wszystkie grzechy na Krzyżu! Zmartwychwstając, Jezus naprawdę i całkowicie zbawił nas od wszystkich naszych grzechów!”
Dopiero później, po tym, jak trzykrotnie zdradził Pana, Piotr zdał sobie z tego sprawę i uwierzył w to. Oto dlaczego on powiedział w I Liście Piotra 3:21: “Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.” Tu słowo “odbicie” oznacza “prorokowany lub podobny do poprzedniego symbolu lub sposobu, tak jak coś w Nowym Testamencie, co ma odpowiednik w Starym Testamencie”. Dlatego z poprzedniego kontekstu wyraźnie widzimy, że chrzest Jezusa naprawdę jest odbiciem “wody” Starego Testamentu.
W Starym Testamencie, kiedy w Dzień Przebłagania przynoszono Bogu ofiarę dla przebaczenia rocznych grzechów, Najwyższy Kapłan, reprezentujący lud Izraela, musiał położyć swoje ręce na ofiarę i wyznać grzechy, popełnione przez Izraelitów, aby przekazać je ofierze. Ta metoda nałożenia rąk była odbiciem chrztu Jezusa. W Starym Testamencie ofiara musiała przelać krew i umrzeć, ponieważ przyjęła grzechy wszystkich Izraelitów złożone na nią. Podrzynali jej gardło, dlatego ona wkrótce spływała krwią. Wtedy kapłani zdzierali z niej skórę, rozcinali ją na części i ofiarowali Bogu jej mięso, spalając je na ogniu.
Mesjasz, który jest prawdziwą istotą ofiary Starego Testamentu, przyszedł na tę ziemię, zabrał nasze grzechy przez nałożenie rąk, przelał krew na Krzyżu i umarł zamiast nas. Dlatego otrzymaliśmy pełne przebaczenie naszych grzechów poprzez chrzest Jezusa Chrystusa i Jego śmierć na Krzyżu. Powinniśmy również zmyć nasze codzienne grzechy powszedniego życia poprzez wiarę w to, że te grzechy już zostały zmyte chrztem, który Chrystus przyjął, i krwią, którą On przelał na Krzyżu. Powinniśmy poznać tę prawdę i uwierzyć w nią. Możemy zostać uwolnieni od wszystkich naszych codziennych grzechów tylko wtedy, gdy uwierzymy, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i zmył je przez Swój chrzest. Innymi słowy, ilekroć popełniamy grzechy, powinniśmy potwierdzić swoją wiarę w ewangelię wody i Ducha. Rozmyślając nad tą prawdą, że nawet te rzeczywiste grzechy zostały już zmyte przez Jezusa poprzez chrzest i Krzyż, nie możemy w żadnym wypadku utracić naszego zbawienia i możemy je natychmiast przywrócić, ilekroć nasze serca są atakowane poczuciem winy.
Ponieważ Jezus już zmył nawet codzienne grzechy popełniane przez sprawiedliwych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów w ich codziennym życiu, dlatego Bóg dał im kadź, aby ci sprawiedliwi, których przebaczenie grzechów przyszło przez wodę, krew i Ducha, zmyli swoje codzienne grzechy poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. 
Oto, dlaczego Bóg zrobił kadź, gromadząc i topiąc zwierciadła kobiet, które służyły w Namiocie Zgromadzenia, ponieważ te zwierciadła pokazują odbicie człowieka. Ilekroć popełniamy rzeczywiste grzechy i popadamy w rozpacz z powodu naszych słabości, musimy iść do kadzi i umyć nasze ręce i nogi. Rolą kadzi jest przypominanie nam, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, kiedy przyjął chrzest od Jana. Właśnie, aby pokazać tę prawdę sprawiedliwym, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, Chrystus rozkazał Izraelitom zrobić kadź, topiąc zwierciadła kobiet, napełnić ją wodą, aby tą wodą kapłani oczyszczali nieczystości ze swoich rąk i nóg.
Wierzymy, że Jezus jest Synem Bożym, Stwórcą i Zbawicielem ludzkości. Powinniśmy również pamiętać, że Mesjasz przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka i przyjął wszystkie nasze grzechy, złożone na Jego własne ciało poprzez chrzest, który otrzymał od Jana, - to znaczy za każdym razem, gdy popełniamy codzienne grzechy na tym świecie, wpadamy w bezradność, albo kiedy objawia się nasza niemoc, musimy jeszcze bardziej pamiętać, że Mesjasz przyszedł w ciele, został ochrzczony i ukrzyżowany, a tym samym zmył już wszystkie nasze grzechy.
Gdybyśmy o tym nie pamiętali i nie wierzyli w to, mimo że otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, bylibyśmy ponownie związani naszymi codziennymi grzechami i powrócilibyśmy do naszych starych, grzesznych osobowości. Dlatego każdego dnia musimy wierzyć, że wszystkie nasze grzechy popełnione z powodu naszych słabości i niedoskonałości zostały już złożone na Jezusa przez Jego chrzest. Każdego dnia musimy pamiętać, ponownie uwierzyć i utwierdzać się w przekonaniu, że Mesjasz wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem otrzymanym od Jana, i zmył je wszystkie.
Nikt na tej ziemi nie może otrzymać przebaczenia grzechów poprzez wiarę w Jezusa, nie wierząc w to, że On zabrał grzechy świata przyjmując chrzest od Jana i przelewając Swoją krew. I nawet jeśli ludzie otrzymali przebaczenie grzechów, nie ma żadnego człowieka, który nie popełnia codziennych grzechów. Dlatego bez wiary w chrzest Jezusa każdy z nas byłby grzesznikiem, i wola Boża nigdy nie spełniłaby się dla nas. Dlatego Bóg dał nam Swojego Syna, pozwolił, aby otrzymał chrzest od Jana i wydał Go na Krzyż, aby krwawił.
Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa jako swego Mesjasza, to powinniśmy uwierzyć, że wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Niego przez Jego chrzest od Jana, i że On przyjął całe nasze potępienie, przenosząc grzechy świata na Krzyż, będąc ukrzyżowanym i przelewając Swoją krew. Otrzymujemy przebaczenie grzechów poprzez wiarę w chrzest Jezusa i w Jego krew. Wszystkie nasze grzechy zostały zmyte poprzez wiarę w tę prawdę. Zostaliśmy sprawiedliwi poprzez wiarę naszego serca w miłość Bożą. Nasze serca teraz są bezgrzeszne, czyste i bez skazy. Ale w naszym ciele wciąż są wady. Dlatego musimy codziennie pamiętać o chrzcie Jezusa i zawsze przypominać sobie o tej wierze. Ilekroć ujawniają się nasze wady i słabości, ilekroć pojawiają się złe myśli i jesteśmy skalani, i ilekroć nasze czyny zbłądzą, nasz Pan jest zadowolony tylko wtedy, gdy pamiętamy, że Jezus wziął na Siebie wszystkie te grzechy Swoim chrztem otrzymanym od Jana, i oczyszczamy nasze serca poprzez wiarę w tę prawdę.
Ilekroć grzeszymy, musimy najpierw przyznać się do grzechów przed Bogiem. Musimy więc ponownie uwierzyć, że wszystkie te grzechy zostały już złożone na Jezusa przez Jego chrzest. My, którzy zostaliśmy oczyszczeni dziełem chrztu Jezusa, musimy codziennie oczyszczać nasze rzeczywiste grzechy, wierząc w to dzieło. Dlatego bezwzględnie musimy pamiętać i wierzyć w to, że możemy zmyć wszystkie nasze grzechy przez chrzest Jezusa Chrystusa.
Teraz zbadaliśmy dlaczego Bóg rozmieścił kadź między ołtarzem całopalenia a Przybytkiem. Bóg rozmieścił kadź między ołtarzem całopalenia a Przybytkiem, abyśmy przyszli do Niego z czystymi ciałami i sercami. Nawet po tym, jak zostaliśmy sprawiedliwymi, którzy otrzymali doskonałe przebaczenie grzechów przez chrzest Jezusa i Krzyż, nasze serca wciąż są podatne na skalanie, ilekroć grzeszymy, świadomie lub nieświadomie. Dlatego musimy oczyścić ten brud w kadzi, kiedy przechodzimy obok ołtarza całopalenia i idziemy stanąć przed Bogiem. Ponieważ nie możemy stanąć przed Bogiem, jeśli mamy nawet najmniejszą ze wszystkich nieczystości, Bóg umieścił kadź między ołtarzem całopalenia i Przybytkiem, abyśmy mogli wejść do obecności Boga czystymi, po umyciu się wodą kadzi.
 
 
Jakiego Rodzaju Sumienie jest Czystym Sumieniem Przed Bogiem?
 
I List Piotra 3:21 również definiuje chrzest Jezusa jako “odpowiedz czystego sumienia wobec Boga”. Tu “czyste sumienie” oznacza wiarę w to, że Jezus zmył wszystkie grzechy ludzkości, w tym wszystkie grzechy popełniane codziennie, Swoim chrztem od Jana w rzece Jordan. Aby wziąć nasze grzechy na Siebie, nasz Pan przyjął chrzest od Jana i tym samym przyjął nasze grzechy na Swoje własne ciało. Ponieważ Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy na Swoje ciało, musiał umrzeć na Krzyżu. Jeśli zignorujemy i nie uwierzymy w to, co On uczynił, to nasze sumienie może być tylko złe. Dlatego musimy wierzyć w Jego chrzest. Musimy mieć czyste sumienie przed Bogiem. Chociaż w naszym ciele możemy nie być w stanie żyć doskonale w 100 procentach, przynajmniej w naszym sumieniu, możemy i musimy mieć czyste sumienie przed obliczem Boga.
Około pół wieku temu, kiedy Korea straciła wszystko w ruinach wojny koreańskiej, do kraju napłynęła fala zagranicznej pomocy, aby złagodzić jego trudną sytuację. Choć w pierwszej kolejności sierocińce miały otrzymać taką pomoc, niektórzy pozbawieni skrupułów ludzie, brali tę pomoc i napełniali kieszenie budując własne bogactwo. Nie mieli sumienia. Państwa zagraniczne przysyłały mleko w proszku, mąkę, kołdry, buty, ubrania i inne rzeczy, ci, którzy wysłali tę pomoc, chcieli, aby goli i głodni ludzie w potrzebie, we właściwy sposób ubrali się i nasycili, nie mogli pewnie sobie wyobrazić, że jacyś źli urzędnicy państwowi i oszuści zatrzymali by te rzeczy. 
Ludzie czystego sumienia, uczciwie rozpowszechniliby wszystko wśród biednych. Ci, którzy, zamiast przemienić zagraniczną pomoc w możliwość nagromadzenia własnego bogactwa, uczciwie rozpowszechniliby wszystko wśród biednych, którzy umierali z głodu, nie mieliby przyczyny wstydzić się przed Bogiem, mieliby czyste sumienie. Ale ci, którzy tak nie postąpili, zostali oskarżeni o kradzież według własnego sumienia. Oczywiście, ci złodzieje, jeśli się nawrócą i uwierzą w chrzest Jezusa, mogą także zostać obmyci ze wszystkich swoich grzechów.
Aby wziąć na Siebie i zmyć wszystkie nasze codzienne grzechy, Jezus przyszedł na tę ziemię, i przyjął chrzest. Jezus, ochrzczony w ten sposób przez Jana, za jednym razem zmył wszystkie nasze grzechy. Chciałbym skarcić niewierzących w Jego chrzest, mówiąc: “Co sprawia, że jesteś tak dumny, że nie wierzysz w Jego chrzest? Z jaką pewnością nie wierzysz? Czy jesteś wystarczająco dobry, aby wejść do Królestwa bez wiary w Jego chrzest?” 
Jeśli naprawdę chcemy być ludźmi czystego sumienia, musimy zmyć wszystkie nasze rzeczywiste grzechy chrztem, który Jezus przyjął od Jana. Aby to zrobić, musimy w naszych sercach uwierzyć, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy, które popełniamy w ciągu całego naszego życia i zmył je wszystkie. Dlatego Jezus, nasz Mesjasz, przyjął chrzest od Jana, zanim poszedł na Krzyż.
Jezus powiedział do kobiety, którą przyłapano na cudzołóstwie: „Nie potępiam cię. I cię nie osądzam.” Dlaczego? Ponieważ Jezus już wziął na Siebie grzech cudzołóstwa tej kobiety i ponieważ sam Jezus musiał teraz ponieść potępienie, również i za ten grzech. “Ja jestem tym, który będzie potępiony za wasze grzechy. Ale obmyjcie się ze wszystkich swoich grzechów, wierząc w Mój chrzest. Zbawcie się od wszystkich swoich grzechów, wierząc we Mnie. Zbawcie się od wszelkiego potępienia grzechu także przez wiarę i obmyjcie się ze wszystkich swoich grzechów. Oczyśćcie się z grzechów waszego sumienia i pijcie ode Mnie wodę, która pozwoli wam już nigdy więcej nie pragnąć.”
Dziś, wy i ja, wierzymy, że Jezus jest Tym, który zbawił nas od naszych grzechów. Czy naprawdę wierzysz, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy Swoim chrztem i zmył je wszystkie? Nasz Pan zmył nasze grzechy przez przyjęcie chrztu. Możemy teraz udać się do Boga z czystym sumieniem. Dlaczego? Ponieważ nasz Pan wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i zmył je chrztem, zaniósł je na Krzyż, został za nas potępiony przez ukrzyżowanie i zmartwychwstał. Dawno temu Jezus przyszedł na tę ziemię i poprzez 33 lata Swojego życia, wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i zmył je chrztem. 
Biorąc na Siebie wszystkie nasze grzechy i zmywając je, Chrystus pozwolił nam przyjść do Boga i zostać sprawiedliwymi, oraz uwolnić się od kary za nasze grzechy przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, właśnie dzięki wierze w tego Pana możemy nazwać Boga naszym Ojcem i przyjść do Boga. Dlatego ci, którzy wierzą w misję wody, krwi i Ducha Jezusa, mają czyste sumienie. Przeciwnie, złe sumienie z pewnością nie wierzy w sprawiedliwe uczynki Pana, Jego chrzest i ukrzyżowanie. 
 
 
W Dzisiejszych Czasach, Wielu Ludzi Nie Traktuje Poważnie Słowa Bożego z Powodu Swojej Przesądnej Wiary
 
Wielu kłamców, odrzucając Słowo Boże, jakoby ono było jedynie ozdobą, głoszą tylko to, że aby wejść do Królestwa Niebieskiego, powinniśmy także czynić dobro, ponad naszą wiarę w Boga. A co do zbawienia, to tylko mówią o krwi na Krzyżu i błędnie myślą, że muszą wspiąć się na jakąś górę, aby modlić się czy pościć, aby w ten sposób spotkać Boga, poprzez swoje cielesne odczucia. Mimo, że nie ma nic bardziej błędnego, niż ta wiara, są jej całkiem pewni. Mówią: “Cierpiałem przez grzechy, dlatego całą noc nie spałem i się modliłem: ,Boże, zgrzeszyłem. Wierzę w Ciebie, Panie.’ Tego dnia, wieczorem jeszcze cierpiałem z powodu moich grzechów, ale całą noc nie spałem i modliłem się, a kiedy nadszedł świt, nagle odczułem, jakoby na mnie zstąpił ogień, i właśnie wtedy mój umysł oczyścił się, wszystkie grzechy mojego serca zostały zmyte białe jak śnieg. Właśnie wtedy narodziłem się ponownie. Alleluja!” 
Ale to jedynie ludzkie, nierozsądne i głupie myśli, które czynią Słowo Boże bezużytecznym. Powinniście pamiętać, że Bóg poważnie ukarze tych, którzy głoszą ten mistyczny nonsens i w taki sposób oszukują ludzi, i prowadzą ich do ognia piekła.
“Moje uszy tak bardzo bolą. Ale wierzyłem w to, co powiedział Pan, że zostaniemy uzdrowieni, jeśli uwierzymy, więc wytrzymałem mój ból, mówiąc: „Panie, wierzę!” Kiedy tak uwierzyłem, ból zniknął!”
“Miałem wrzód żołądka, więc za każdym razem, gdy coś jadłem, strasznie bolał mnie brzuch. Dlatego zanim zjadłem, modliłem się: „Panie, bardzo cierpię, ale Ty powiedziałeś, że z wiarą usłyszysz, o co się modlimy. Wciąż wierzę w Twoje Słowo”. Naprawdę, wszystkie moje problemy z żołądkiem znikły!”
Co to oznacza? Są to przypadki, w których ludzie nie spotkali Pana poprzez Słowo. Te przypadki pokazują fałsz ich wiary, która nie wierzy w Słowo. To nie są odpowiedzi na ich modlitwy otrzymane przez Słowo, ale tylko ich mistyczna wiara. Wierzą w Boga, nie poprzez Słowo, ale w błędny zamęt oparty na własnych emocjach i doświadczeniach. Co jest tak godne ubolewania i zasmucające, to fakt, że wśród dzisiejszych chrześcijan jest tak wielu mistyków. 
W ten sposób, odrzucanie Słowa Bożego i ślepa wiara w Jezusa oparta na podstawie emocji lub doświadczeń, jest tylko przesądną wiarą. Ludzie, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, ale nie wierzą w Słowo, muszą zbadać siebie, aby zobaczyć, czy nie są opętani przez demony. „Spotkałem Jezusa podczas modlitwy. Jezus pojawił się w moim śnie. Modliłem się żarliwie i moja choroba została uzdrowiona”. Każdy, kto ma język, może wysuwać takie twierdzenia, ale jasne jest, że nie jest to wiara dana przez Boga, ale fałszywa wiara przekazana przez Szatana.
Chrystus objawił się nam przez błękitną, purpurową i karmazynową nić oraz skręcony bisior. Czy nasz Pan objawia się nam w nowy i inny sposób w dzisiejszych czasach? Czy naprawdę pojawia się przed nami w iluzji lub śnie? Ciągnie ogromne łańcuchy u swoich stóp, krwawi na całym ciele, ma koronę cierniową na głowie i mówi: „Widzisz, właśnie tak bardzo dla ciebie wycierpiałem. Co teraz zrobisz dla Mnie?” - czy w ten sposób objawia się nam nasz Pan? To wszystko bzdury!
Jednak wciąż są ludzie, którzy rzekomo mając tego rodzaju sen, składają Bogu przysięgę: „Panie, zostanę Twoim sługą i będę Ci służył z całego serca do końca życia. Zbuduję tutaj dom modlitwy. Zbuduję tu kościół. Przez resztę życia będę nosić krzyż na plecach i świadczyć o Tobie w całym narodzie, i na całym świecie”.
W rzeczywistości, możemy łatwo spotkać takich oddanych kaznodziejów na ulicach lub w miejscach publicznych. Wszyscy bez wyjątku są mistykami, mówią, że zdecydowali się żyć w ten sposób po tym, jak zobaczyli Jezusa we śnie lub usłyszeli głos Pana podczas modlitwy. Ale Pan objawia się tylko przez Swoje Słowo; Nie mówi do nas we śnie ani podczas modlitwy, zwłaszcza w tej epoce, kiedy całe Jego Słowo zostało w całości dane ludzkości. Sny pochodzą właśnie ze skomplikowanej sfery ludzkiej podświadomości. Ci ludzie mają tego rodzaju sny, ponieważ mają różnego rodzaju wyobrażenia o Jezusie w swojej nieodwzajemnionej miłości i po prostu za dużo myślą.
Jeśli głęboko myślisz nad czymś przed snem, prawdopodobnie zobaczysz, jak zmagasz się z tym problemem również we śnie. W ten sposób sny powstają z twojej podświadomości. Dlatego jeśli myślimy za dużo, dostajemy różnego rodzaju dziwne sny. Wszystkie one nie mają nic wspólnego z wiarą, ale są jedynie odbiciem fizycznych zmian lub podświadomości.
Dlatego jeśli ludzie dużo myślą o Jezusie krwawiącym na Krzyżu, we śnie pojawia się On z koroną cierniową na głowie. Samo w sobie, nie ma nic złego w takim śnie. Ale zbyt poważne potraktowanie tego snu to poważny błąd. A co, jeśli Jezus pojawi się przed nimi, krwawiąc z całego ciała i rzeczywiście powie: „Co dla Mnie zrobisz? Resztę życia przeżyjesz dla Mnie jako asceta. Dla Mnie, nie będziesz nic posiadać”. Są niemądrzy ludzie, którzy naprawdę oddają cały swój dobytek, aby móc tak żyć. Czy jest ktoś, kto był przerażony snem, który potraktował za poważnie lub którego życie zmieniło się z powodu snu? Nic innego jak to, to właśnie mistycyzm. 
Bóg spotyka nas poprzez Słowo. Nie jest kimś, kogo możemy spotkać we śnie lub wizji w naszej modlitwie. Słowo Boże jest zapisane w Starym i Nowym Testamencie, i właśnie wtedy, gdy słyszymy to Słowo, które jest nam głoszone, i przyjmujemy je do naszych serc, nasze dusze mogą spotkać się z Nim przez Słowo. Innymi słowy, przez Słowo i tylko przez Słowo, wasze dusze mogą spotkać Boga.
To ze Słowa dowiedzieliśmy się, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest; to słuchając tego Słowa, uwierzyliśmy w naszych sercach. Odpowiedź na pytanie, dlaczego Jezus musiał umrzeć na Krzyżu, znajduje się również w Słowie. To dlatego, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy, przyjmując chrzest, umarł na Krzyżu i zbawił nas. Poprzez Słowo poznajemy Boga i poprzez Słowo zaczynamy w Niego wierzyć. To, że Jezus Chrystus jest Bogiem, również wiemy i wierzymy poprzez Słowo.
 
 
Jak Mogliśmy Uwierzyć w Boga? Czy to Nie Poprzez Spisane Słowo Boże?
 
Gdyby nie Słowo Boże, jak potrafilibyśmy spotkać i uwierzyć w Jezusa, który zmył wszystkie nasze grzechy? Gdyby nie było Słowa Bożego, nasza wiara byłaby niczym. “Oto co myślę” – możemy wyrażać własne myśli, ale one nie są prawdziwe, a kiedy nasze serca są pełne nieprawdy, wtedy prawda nie może wejść do naszego serca. Nie należy mówić: “Oto co myślę”, ale “Oto co mówi Biblia”. Kiedy czytamy Biblię, prawda wypowiedziana przez Boga, przychodzi do naszych serc i koryguje błędy naszych poprzednich myśli.
Z czego składa się twoja wiara w ewangelię wody i Ducha? Czy składa się z twoich własnych myśli? A może stałeś się narodzonym na nowo, gdy poznałeś i uwierzyłeś w to ze słuchania Słowa? To przez Słowo uwierzyliśmy i spotkaliśmy Boga w naszych sercach. Dlatego wejście dziedzińca Przybytku było utkane z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru.
Woda w kadzi oznacza chrzest, przez który Jezus Chrystus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. “Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 3:15). Przez Słowo Boże poznaliśmy chrzest, którym Jezus wziął na Siebie grzechy świata. Ponieważ to ze Słowa poznaliśmy chrzest Jezusa, który wziął na Siebie wszystkie grzechy, które ty i ja popełniamy przez całe nasze życie, to Słowo sprawiło, że mamy w sercach wiarę chrztu. To dzięki Słowu poznajemy prawdę, która objawia się w kadzi.
Ze Słowa Bożego dowiadujemy się, że kadź była wykonana z miedzi. W Biblii miedź oznacza sąd. W związku z tym, znaczenie kadzi z miedzi polega na tym, że kiedy patrzymy na siebie w obliczu Prawa, które pełni rolę zwierciadła, które odbija nas samych, wszyscy jesteśmy skazani na potępienie. Dlatego też kadź zrobiono ze zwierciadeł kobiet służących przy Przybytku. Pan zbawił nas, przeznaczonych na potępienie za nasze grzechy, przychodząc na tę ziemię, przyjmując chrzest i umierając na Krzyżu. Dzięki spisanemu Słowu Bożemu dowiedzieliśmy się, że to dlatego, że Jezus przyjął chrzest, którym wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, poszedł na Krzyż i poniósł potępienie za grzech. I właśnie przez przyjęcie tego do serca i wiarę w tę prawdę, zostaliśmy zbawieni. A ty? Jak zostałeś zbawiony?
Jedna mistyczna sekta twierdzi, że jej członkowie powinni wiedzieć dokładną datę swego zbawienia, w którym miesiącu i dniu zostali zbawieni. Mówią, że pastor w tej sekcie świadczył przed wieloma wierzącymi, że uwierzył w Jezusa i został zbawiony, kiedy wspiął się na jakąś górę, aby modlić się, i uświadomił sobie, że jest nic nie wart. Bardzo dumnie twierdził, że nigdy nie zapomni dokładnej daty i czasu, kiedy narodził się ponownie. Te słowa, oczywiście, nie mają żadnego stosunku do skręconego bisioru, to tylko emocje. Wiara tego pastora nie ma żadnego stosunku do błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Zbawienie, o którym naucza ta sekta, nie ma żadnego stosunku do prawdziwego zbawienia przez Słowo Boże, ale jest tylko ludzkim wymysłem.
W rzeczywistości można się zahipnotyzować. Jeśli ludzie upierają się przy tym, że są bezgrzeszni i ciągle myślą w ten sposób, w końcu zostają zahipnotyzowani przez siebie i stają się bezgrzeszni na własną rękę. Jeśli będą powtarzać sobie to zaklęcie, mogą faktycznie czuć się tak, jakby naprawdę stali się bezgrzeszni, ale takie uczucia nigdy nie mogą trwać długo. Tak więc w mgnieniu oka muszą ponownie się zahipnotyzować, skandując: „Jestem bezgrzeszny. Jestem bezgrzeszny”. Jakaż to egocentryczna, nieprawdziwa, ignorancka i przesądna wiara!
Skręcony bisior oznacza Słowo Boże Starego i Nowego Testamentu. To, że wejścia dziedzińca Przybytku, Miejsca Świętego i Miejsca Najświętszego były utkane z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz ze skręconego bisioru, mówi nam, że Jezus stał się wejściem dla naszego zbawienia i naszym Zbawicielem dokładnie tak, jak napisano w Starym i Nowym Testamencie. Dlatego naprawdę dziękuję Bogu za to, jak pewne jest to zbawienie, które Bóg nam dał!
Dlatego modląc się, nie staram się odwoływać do emocji ani udawać. Po prostu modlę się, pozostawiając wszystko Bogu i ufając Mu. „Ojcze, pomóż nam. Spraw, abyśmy głosili ewangelię na całym świecie. Chroń i zachowaj wszystkich moich współwyznawców i świętych. Daj nam pracowników, którzy mogą służyć ewangelii, pozwól szerzyć tę ewangelię i spraw, aby wierzący zrozumieli i uwierzyli w Twoje Słowo”. To wszystko, co mówię, kiedy się modlę; Nie modlę się, próbując wzbudzić moje emocje i płacząc, a żadna z tych paplanin nie jest częścią moich modlitw.
Niektórzy ludzie, kiedy nie mogą obudzić swoich emocji, choć bardzo silnie się starają, myślą o swoich dawno zmarłych rodzicach, aby wydusić z siebie łzy, i udają, że modlą się, aby inni ich poważali. Takie udawane modlitwy są podobne do kupy śmieci, która wywoła w Bogu jedynie obrzydzenie. Ludzie także wzbudzają swoje emocje, myśląc o ukrzyżowaniu Jezusa i ślepo krzyczą: “Wierzę w Ciebie, Panie!” 
Ale czy to naprawdę oznacza, że wiara takich ludzi jest silna? Jeśli myślicie o swoich grzechach i próbujecie wzbudzić emocje, mówiąc: “Panie, zgrzeszyłem. Pomóż mi żyć sprawiedliwie”, to naprawdę może wzbudzić wasze emocje. Takie emocjonalne przeżycie i dobry seans płaczu mogą wyprowadzić człowieka z sytuacji stresowej, dlatego wielu ludzi odczuwa odnowienie i myśli, że właśnie taka wiara jest potrzebna. Choć ich życie jest pełne przykrości, takie emocjonalne przeżycia przynajmniej na jakiś czas pomagają im czuć się lepiej, więc kontynuują swoje życie religijne w ten sposób.
 
 

Powinniście Uwierzyć, że Pan Przyszedł do Nas przez Błękitną, Purpurową i Karmazynową Nić oraz Skręcony Bisior

 
Chrystus przyszedł do nas przez Słowo. Dlatego nie powinniście polegać na emocjach, ale powinniście słuchać tego, co mówi do was Słowo Boże. Ważne jest, czy sercem wierzycie w to Słowo Boże. W czasie modlitwy nie próbujcie skoncentrować się na własnych emocjach. Raczej powinniście uśmierzyć je. Dlaczego? Ponieważ istnieje wielu kłamców na tym świecie, którzy zbliżają się do tych, którzy lubią być emocjonalnie wykorzystywani i inspirowani do korzystania z ich emocjonalnych dziur. Ponieważ ludzie tak często tracą część intelektualną podążając za swoimi uczuciami, kiedy spotkania przebudzenia odbywają się pod hasłem „Wielkiego Przebudzenia Duchowego”, najczęściej celem jest tylko wzbudzenie emocji uczestników. 
Jednak, teraz gdy narodziłem się ponownie, nie mógłbym przeprowadzić takiego przebudzenia, nawet gdybym spróbował, ponieważ głoszenie Słowa Bożego nie wzbudza w ludziach takich emocji, jak te wielkie duchowe spotkania odnowy na świecie. Ponieważ narodziłem się na nowo ze Słowa Prawdy, od dawna pożegnałem się z moim aspektem emocjonalnym, który wkraczał w moje życie duchowe.
My, sprawiedliwi, którzy słuchamy Słowa Bożego, używamy naszego rozumu i wierzymy w naszych sercach, nie lubimy być poruszeni emocjonalnie. Wierzymy w prawdę, szybko zdając sobie sprawę, czy ktoś mówi nam o Słowie Bożym takim, jakie jest i szybko rozróżniając, czy ta osoba mówi do nas, naprawdę w nie wierząc. Ponieważ my, którzy znamy i wierzymy w prawdę błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru, mamy Ducha Świętego w naszych sercach, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że emocjonalne podżeganie jest dalekie od prawdy i akceptujemy tylko najprawdziwszą prawdę do naszych serc.
Jezus przyszedł do nas przez błękitną, purpurową i karmazynową nić oraz skręcony bisior. Jak cudowna jest ta prawda? Jak cudowna jest miłość naszego Pana, która nas uratowała? Dzięki poczwórnym dziełom Jezusa zapisanym w Słowie Bożym wszyscy doszliśmy do przekonania, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, umarł na Krzyżu i w ten sposób zbawił nas Swoim spełnieniem wszelkiej sprawiedliwości. 
Czy wierzycie w tę prawdę w swoich sercach? Ci, którzy głoszą ewangelię, muszą ją szerzyć w skręconym bisiorze, to jest w Słowie Bożym Starego i Nowego Testamentu, a jego treścią musi być błękitna, purpurowa i karmazynowa nić. A ci, którzy to słyszą, muszą przyjąć to do swoich serc i całym sercem w to wierzyć.
 
 

Woda Kadzi Zmywa Nasze Grzechy

 
Przez Swój chrzest Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i zmył je wszystkie. Chrzest Jezusa odnosi się do wody z kadzi; oczyścił nas, którzy byliśmy skazani na piekło z powodu grzechów, i umożliwił nam stanąć przed Bogiem. Ponieważ Jezus przyjął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, mógł pójść na Krzyż i zmyć je poprzez ukrzyżowanie na śmierć. Zarówno chrzest Jezusa, jak i Krzyż świadczą o tym, że Jezus poniósł potępienie za wszystkie nasze grzechy. Przez chrzest i Krzyż Jezus dokonał całego naszego zbawienia.
Składanie modlitw pokutnych nigdy nie oczyści nas z naszych grzechów. To dlatego, że Jezus już wziął na Siebie nasze grzechy Swoim chrztem, wszystkie nasze grzechy zostały zmyte. Słuchając tego Słowa i wierząc w to, co Jezus zrobił dla nas, możemy uwolnić się od potępienia wszystkich naszych grzechów. Dzięki potępieniu, które Jezus otrzymał, już ponieśliśmy całe nasze potępienie za grzech przez wiarę w Jego chrzest. Zaprawdę, zostaliśmy zbawieni przez wiarę. W pewnym sensie zbawienie jest całkowicie proste. Jeśli wierzymy w dar i miłość zbawienia, możemy być zbawieni, ale jeśli nie wierzymy, nie możemy być zbawieni.
 
 
Oprócz Zbawienia, Spełnionego Przez Boga, Nie ma Nic, co Możemy Zrobić, Aby Zostać Zbawionym
 
Nie potrafilibyśmy sami zdobyć zbawienia, gdyby nie Bóg. Chrystus postanowił zbawić nas jeszcze przed założeniem świata i wykonał nasze zbawienie, dlatego wszystko zależy od decyzji Boga. Bóg Ojciec postanowił zbawić nas przez Swego Syna i Ducha Świętego, i kiedy nadszedł czas, On posłał Syna Swojego Jednorodzonego Jezusa na ziemię. Kiedy Jezus skończył 30 lat i nadszedł dla Niego czas spełnienia tych dzieł zbawienia, Ojciec następnie sprawił, że Chrystus przyjął chrzest i umarł na Krzyżu, wskrzesił Go i w ten sposób nas zbawił. Jesteśmy zbawieni dzięki wiedzy i poznaniu tego, co Pan uczynił dla nas ze Słowa Starego i Nowego Testamentu oraz poprzez wiarę w to w naszych sercach. Zbawienie przez wiarę w naszych sercach to nic innego jak przyjęcie wiary do naszych serc.
Czy wierzycie, że to Słowo Biblii jest Słowem Bożym? Biblia jest Samym Bogiem, który istniał od początku, i Jego Słowem. Przez Słowo Starego i Nowego Testamentu, Słowo Boże, możemy poznać i spotkać Boga. A poprzez Słowo Starego i Nowego Testamentu możemy zrozumieć i uwierzyć, że On nas zbawił przez błękitną, purpurową i karmazynową nić oraz skręcony bisior. Ponadto, ponieważ ci, którzy naprawdę wierzą w tę prawdę są zbawieni, mogą zaświadczyć, że w tym Słowie naprawdę jest moc. Nie powinniśmy oceniać i rozpatrywać Słowa Bożego przez pryzmat naszych ograniczonych myśli, ale powinniśmy raczej uświadomić sobie, jak dokładnie Bóg nas zbawił. 
Mam nadzieję i modlę się, abyście ze Starego i Nowego Testamentu poznali i uwierzyli w Słowo błękitnej (Chrzest Jezusa), purpurowej (Jezus to Król królów) i karmazynowej (Krzyż) nici oraz skręconego bisioru (Słowo Boże Starego i Nowego Testamentu). Jeśli resztę swego życia będziecie odrzucać Słowo Boże i patrzeć na Jego Słowo przez pryzmat waszych ograniczonych myśli, to nigdy nie będziecie zbawieni.
Jeśli uznasz, że nie znasz dobrze Słowa Bożego, to musisz uważnie słuchać tego, co mówią poprzednicy wiary. Niezależnie od tego, czy są pastorami, pracownikami czy osobami świeckimi, kiedy słuchasz głoszonego przez nich Słowa Bożego i jeśli to, co oni głoszą, jest prawdą przed Bogiem, to słuchając Słowa Bożego, które oni głoszą, powinniście uznać, że jest to słuszne i wierzyć w to waszymi sercami. 
Ci, którzy szerzą Słowo, nie szerzą go, ponieważ jest to tak łatwe, ale robią to, ponieważ to, co szerzą, jest prawdą przed Bogiem. Dlatego głoszą przed Bogiem właściwą wiedzę - to znaczy ewangelię wody i Ducha, prawdę błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Niezależnie od tego, od kogo usłyszymy te słowa, jeśli one są prawdziwym Słowem Bożym, to powinniśmy tylko przyjąć je, gdyż ani jedna jota, ani jedna kreska nie jest błędna w Słowie Bożym.
Musimy wierzyć w Słowo Boże. Co to jest „wiara”? To jest akceptacja. To jest zaufanie. Innymi słowy, ponieważ nasz Pan został ochrzczony za nas, powierzamy Mu wszystkie nasze słabości i na Nim polegamy. „Czy Pan naprawdę mnie ocalił, robiąc to? Ufam Tobie i wierzę w Ciebie”. Taka wiara jest prawdziwą wiarą.
Wśród teologów tego świata bardzo trudno jest znaleźć kogoś, kto dobrze wie i wierzy poprawnie. Jeszcze przed dotarciem do kadzi utknęli u wejścia dziedzińca Przybytku, nie mogąc nawet wejść na dziedziniec. Kiedy wygłaszają kazania na temat Przybytku, sumiennie starają się sprytnie ominąć wejście jego dziedzińca, a kiedy publikują książki o Przybytku, dołączają ilustracje, które pomijają ogromne wejście, które zajmowało ponad 9 m ogrodzenia dziedzińca.
Czasami są tacy, którzy odważnie głoszą o wejściu dziedzińca Przybytku, ale ponieważ nie znają podstawowej istoty błękitnej nici, mówią tylko: „błękitny to kolor nieba”. Twierdzą więc, że błękitna nić jest kolorem nieba, które ukazuje, że Jezus jest Samym Bogiem, i że karmazynowa nić odnosi się do krwi, którą Jezus przelał na Krzyżu podczas pobytu na ziemi, omijając w ten sposób bardzo przebiegle prawdę wejścia dziedzińca Przybytku. A co z purpurą? Purpura mówi nam, że Jezus jest Królem królów i Samym Bogiem. Boskość Jezusa jest już doskonale utrzymana w purpurowej nici, tak że nie ma potrzeby powtarzania tej prawdy innym kolorem nici.
Prawda błękitnej nici jest taka, że Jezus przyszedł na tę ziemię i wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości naraz, przyjmując chrzest od Jana. Ale teologowie tego świata, ponieważ nie uznają tego chrztu Jezusa, nie mogą go ani poznać, ani głosić, lecz tylko wypowiadają swoje bzdury. Ci, którzy nie narodzili się ponownie, nie wierząc w Jezusa, który przyszedł w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz w skręconym bisiorze, nie wiedzą, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy przez chrzest i przyjął ich potępienie. W związku z tym stali się duchowo zaślepieni i niezdolni do zrozumienia Słowa, a w taki sposób zrobili z Słowa Bożego religię, interpretując je według własnego upodobania, na podstawie własnych myśli. Nauczają: “Uwierzcie w Jezusa. Wtedy będziecie zbawieni. Od teraz bądźcie dobrzy i pokorni”. Przemienili wiarę w Jezusa Chrystusa w zwykłą religię, która kładzie nacisk tylko na dobre uczynki.
Ponieważ ludzie wiedzą, że nie mogą być dobrzy, bez względu na to, jak bardzo się starają, łatwo dają się zwieść słowom, które przywołują ludzką wolę, by starać się być dobrymi. Religie kierują się tym samym starym wzorcem: „Jeśli spróbujesz, możesz to zrobić” lub „Postaraj się jak najlepiej, aby stać się świętym”. Wspólnym motywem poruszającym się we wszystkich religiach jest to, że bardzo wysoko oceniają przyzwoite myśli, wysiłki i wolę ludzkości. A co na przykład z buddyzmem? Buddyzm kładzie nacisk na niekończące się wysiłki i wolę ludzkości, i uczy swoich wyznawców, aby sami starali się stać świętymi, mówiąc: „Nie zabijaj; szukaj prawdy i bądź dobry”. Pod pewnymi względami ich nauki są dość podobne do doktryn chrześcijańskich. Powodem, dla którego chrześcijaństwo i buddyzm wydają się tak blisko spokrewnione, mimo że są po przeciwnych stronach, jest to, że obie są po prostu religiami.
Religia i wiara zupełnie się od siebie różnią. Prawdziwą wiarą jest rozpoznanie i przyjęcie w naszych sercach daru, który dał nam nasz Pan, który zbawił nas wyłącznie dzięki sprawiedliwości Bożej. Wiara oznacza otrzymanie przebaczenia grzechów poprzez wiarę w naszych sercach, że Pan przyszedł na ziemię i został ochrzczony, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, i że poniósł wszelkie potępienie za nasze grzechy, będąc ukrzyżowanym. Uwierzenie w to, że Pan uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów i potępienia, zbawiając nas przez wodę i Ducha, jest właśnie wiarą. Czy wierzysz? Musimy naprawdę wierzyć w naszych sercach.
 
 

Bóg Już Zbawił Nas od Wszystkich Naszych Grzechów

 
W związku z tym wszystko, co musimy zrobić, to po prostu uwierzyć w to w naszych sercach i zaakceptować to. To właśnie muszą zrobić przed Nim prawdziwie posłuszne dzieci Boże, bo wszystko inne nie jest takie ważne. Ponieważ Bóg cię umiłował, posłał Swojego jednorodzonego Syna na ziemię, sprawił, że wziął na Siebie twoje grzechy, dając Go ochrzcić, ukrzyżował i wykrwawił, zabił Go potępiając Go, wskrzesił i w ten sposób zbawił cię od wszystkich twoich grzechów. 
Dlatego jeśli nie wierzycie w tę prawdę, to jakby Bóg się poczuł? Nawet teraz, jeśli chcecie zostać Jego posłusznymi synami i córkami, miłymi Jego sercu, to powinniście uwierzyć, że przez Swego Syna Bóg zmył wszystkie wasze grzechy i zbawił was od tych grzechów. Jeśli całym sercem i z wdzięcznością wierzycie, to powinniście wyznać to swoimi ustami. Czy wy także chcecie uwierzyć w Niego, ale wydaje się, że zbyt trudno jest wam uwierzyć w swoich sercach? Wtedy spróbujcie jasno wyznać swoją wiarę ustami. Kiedy w ten sposób wyznajecie, że wierzycie, wtedy wiara zostanie w was zaszczepiona i stopniowo wzrośnie. Wiara należy do tych, którzy przyjmują ją odważnie.
Załóżmy na chwilę, że mam prawdziwy pierścionek z brylantem. Załóżmy dalej, że dałbym wam go, ale jeden z was odmawia przyjęcia, mówiąc, że nie może uwierzyć, że pierścionek jest wykonany z prawdziwego diamentu. Chociaż pierścionek to prawdziwy pierścionek z brylantem, a ponieważ ta osoba nie wierzyła, to dla niego nie jest to diament, a więc straciła szansę na zdobycie prawdziwego pierścionka z brylantem. 
Wiara jest taka. Gdyby autorytatywny jubiler udowodnił ludziom swoim pisemnym oświadczeniem, że pierścionek jest wykonany z prawdziwego diamentu, to wtedy by tak uwierzyli. Bóg szczegółowo powiedział nam w Swoim spisanym Słowie, że zbawienie, które nam dał, jest prawdziwe. A ci, którzy wierzą w Jego zbawienie, ponieważ świadczy o tym Jego Słowo, są ludźmi wiary. „Trudno mi uwierzyć, że to prawda, ale ponieważ Ty, który jesteś Absolutnym Jedynym, mówisz, że to prawda, wierzę w to”. Kiedy ludzie w ten sposób uwierzą, mogą stać się ludźmi wiary, a najcenniejszy dar stanie się ich, zgodnie z obietnicą.
Z drugiej strony jest też inny rodzaj wiary. Załóżmy, że oszust podrobił pierścionek z brylantem i że ktoś kupił go odurzony jego jaskrawymi kolorami, przekonany, że jest prawdziwy. Ta osoba jest całkowicie przekonana, że dokonała mądrego wyboru, ale w rzeczywistości została oszukana. Kiedy ludzie wierzą w fałszywych świadków, którzy twierdzą, że pierścionek jest wykonany z diamentu, kiedy tak nie jest, wtedy ten fałszywy diament jest tym samym, co prawdziwy diament dla tych ludzi, ponieważ wierzą oni ślepo, że pierścień jest wykonany z diamentu. Ale to, co mają, to oczywiście tylko podróbka. Podobnie są ludzie, którzy mają fałszywą wiarę. Chociaż są przekonani o swojej wierze, jest ona fałszywa, bezpodstawna i mistyczna, ponieważ nie pochodzi ze Słowa Bożego.
Bóg powiedział: “Nie będziecie czcili innych bogów oprócz Mnie”. Słowem Bożym jest sam Bóg, a Słowo mówi nam, że dopóki nie narodzimy się z wody i Ducha, nie możemy ujrzeć Królestwa Bożego (Ewangelia Jana 3:5). Bóg mówi nam, że bez przejścia przez wejście dziedzińca Przybytku, utkane z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru, nie możemy wejść na dziedziniec Przybytku, oraz że ci, którzy najpierw nie umyją rąk i nóg w kadzi, nie mogą wejść do Przybytku. Ponieważ tylko to Słowo jest prawdą, wszystko inne niż to jest fałszywe. 
Tylko wiara w prawdę jest prawdziwą wiarą, a wiara w cokolwiek innego jest fałszywa. Bez względu na to, jakby żarliwie ludzie wierzyli, to, to co nie jest Słowem Bożym, nie jest Słowem Bożym do samego końca. Kiedy Jezus mówi ci, że przez Swój chrzest i krew na Krzyżu sprawił, że zniknęły wszystkie twoje grzechy, wszystko, co musisz zrobić, to po prostu uwierzyć. Ponieważ Tym, który mówi, że to uczynił, jest Bóg, ta wiara w Jego Słowo jest prawdziwa. Gdyby Chrystus naprawdę nie zrobił tego, to byłoby Jego przewinienie, a wasza wiara nie byłaby błędna. Z drugiej strony, jeśli Pan zdecydowanie to uczynił, a mimo to nie wierzyłeś i dlatego nie zostałeś zbawiony, to oczywiście cała odpowiedzialność jest po twojej stronie. Dlatego musimy wierzyć. Musimy wierzyć w to, co Bóg mówi do nas przez Swój Kościół. Czy wierzysz?
Jakie jest Słowo wypowiadane przez Kościół? Jest to Słowo Jezusa Chrystusa, które przyszło do nas za pomocą błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Kościół szerzy całe Słowo Boże, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest, że Jezus jest Samym Bogiem i że poniósł potępienie wszystkich naszych grzechów na Krzyżu. Wiara w tę prawdę, że Jezus nas w ten sposób zbawił, jest wiarą prawdziwego diamentu gwarantowaną przez Boga.
Kiedy najpierw poznajemy wolę Bożą i duchowe znaczenie Przybytku, a potem nauczamy o nich, to jest bardzo proste. Ale, gdybyśmy pragnęli nabyć tylko powierzchowną wiedzę o cechach zewnętrznych Przybytku, studiować oryginalne hebrajskie teksty o nim albo jego tło historyczne, to nie przyniosłoby nam korzyści, a tylko ból głowy.
Uwierzcie w chrzest Jezusa. Jezus przyjął chrzest, który oczyszcza wszystkie ciemne, brudne grzechy, które są nawet w naszych sercach. Chrzest oznacza zmyć grzech, przejść dalej, pogrzebać, przenieść i przykryć. To dlatego, że Jezus przyjął taki chrzest, wziął na Siebie wszystkie wasze grzechy. Ci, którzy teraz w to nie wierzą, zostaną uśmierceni i wygnani do piekła. “Uczynisz też miedzianą kadź do obmywania… Obmyją swoje ręce i nogi, aby nie pomarli. Będzie to dla nich wieczną ustawą, dla niego i jego potomstwa, przez wszystkie ich pokolenia” (Księga Wyjścia 30:18, 21). Nie wierzyć to być przeklętym. Nie wierzyć to być wrzuconym do piekła. Jeśli nie uwierzysz, zstąpi na ciebie przekleństwo Jehowy i zniszczenie i zostaniesz wrzucony w wieczny ogień.
“Obmyją swoje ręce i nogi, aby nie pomarli.” Bóg powiedział to Najwyższemu Kapłanowi, mówiąc, że jest to odwieczne prawo, którego on i jego potomkowie muszą przestrzegać przez całe pokolenia. Każdy, kto chce wierzyć w Jezusa jako swojego Zbawiciela, musi wierzyć w Jego chrzest i krew na Krzyżu. Wiara należy do tych, którzy przyjmują ją odważnie. Zbawienie staje się wasze, kiedy przyjmiecie je do swoich serc, wierząc. Prawda może być dla nas pożyteczna tylko wtedy, gdy w nią wierzymy. Musimy wierzyć w to, co powiedział nam Bóg. Dla serca nie ma większej przeszkody, niż niewiara.
Bóg powiedział, że kiedy kapłani przychodzą do Niego, muszą najpierw umyć ręce i nogi w kadzi z miedzi, a jednak jest zbyt wielu ludzi, którzy nie mają wiary, by myć ręce i nogi wodą z kadzi. Każdy, kto nie ma tej wiary przejawionej w kadzi, zostanie skazany na śmierć przed Bogiem. Wierzcie w ewangelię wody i Ducha w waszych sercach i bądźcie obmyci, a tym samym stańcie przed Bogiem, uniknijcie śmierci i przyjmijcie Jego Królestwo jako dar. Niezależnie od tego, ile bardzo sprzeczacie się i zaprzeczacie przed Bogiem, na pewno będziecie potępieni za to, że nie uwierzyliście, kiedy mieliście możliwość. Mam nadzieję i modlę się, aby nikt z was nie poszedł na śmierć za niewiarę w prawdę.
Jeśli nie wierzycie w prawdę zbawienia, które zmyło wasze grzechy poprzez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, to doznacie wielkich strat. Czy wierzycie? Powinniśmy dziękować Bogu za zbawienie nas poprzez kadź od naszych grzechów i potępienia.
Resztę Przybytku przedyskutujemy w następnym tomie tej książki. Mam nadzieję, że wszyscy skorzystacie z możliwości stania się dziećmi Bożymi dzięki orędziom zawartym w tych książkach.