Search

Studia o Przybytku

Przykrycie Przybytku

Powiązane kazania

· Cztery Tajemnice, Ukryte w Przykryciach Przybytku (Księga Wyjścia 26:1-14)

Cztery Tajemnice, Ukryte w Przykryciach Przybytku
(Księga Wyjścia 26:1-14)
„Uczynisz też przybytek z dziesięciu zasłon ze skręconego bisioru, z błękitnej tkaniny oraz z purpury i karmazynu, na których wyhaftujesz cherubiny. Długość jednej zasłony ma wynosić dwadzieścia osiem łokci, a szerokość jednej zasłony – cztery łokcie. Wszystkie zasłony będą miały jednakowe wymiary. Pięć zasłon będzie spiętych jedna z drugą; także drugie pięć zasłon będzie spiętych jedna z drugą. I uczynisz błękitne pętle na brzegu jednej zasłony, gdzie skraje mają się spinać. Uczynisz je też na brzegu drugiej zasłony, gdzie skraje mają się spinać. Pięćdziesiąt pętli uczynisz na jednej zasłonie i pięćdziesiąt pętli uczynisz na brzegu drugiej zasłony, w miejscu, gdzie ma być spięta z drugą. Pętle będą jedna naprzeciw drugiej. Uczynisz też pięćdziesiąt złotych haczyków i złączysz jedną zasłonę z drugą tymi haczykami. I tak przybytek będzie stanowił jedną całość. Uczynisz też zasłony z koziej sierści do przykrycia przybytku z wierzchu. Uczynisz jedenaście takich zasłon. Długość jednej zasłony ma wynosić trzydzieści łokci, a szerokość jednej zasłony – cztery łokcie. Wszystkie jedenaście zasłon będzie mieć jednakowe wymiary. I zepniesz pięć zasłon osobno, a sześć zasłon osobno. Szóstą zasłonę złożysz we dwoje na przodzie namiotu. Uczynisz też pięćdziesiąt pętli na brzegu jednej zasłony, na końcu, gdzie ma być spięta i pięćdziesiąt pętli z brzegu drugiej zasłony do spinania drugiego brzegu. Uczynisz też pięćdziesiąt miedzianych haczyków i włożysz haczyki w pętle, i zepniesz namiot, aby stanowił jedną całość. A część, która zbywa z zasłon namiotu, to jest pozostała połowa zasłony, będzie zwisać z tyłu przybytku. A łokieć z jednej i łokieć z drugiej strony, który zbywa z długości zasłon namiotu, będzie wisiał po obu stronach przybytku, po jednej i drugiej, żeby go okrywać. Uczynisz też przykrycie na namiot ze skór baranich farbowanych na czerwono i przykrycie ze skór borsuczych na wierzch”.
 
 

Przykrycia Przybytku

 
Skierujmy teraz naszą uwagę na przykrycia Przybytku. Przykrycia Przybytku były wykonane z czterech warstw. Kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi, aby zbudował Przybytek, dał mu szczegółowe instrukcje. Wyjątkowo, pierwsze przykrycie można było zobaczyć tylko z wnętrza Przybytku, zakrywało ono deski Przybytku i wszystkie jego naczynia wewnątrz. To przykrycie było nałożone na deski Przybytku, Miejsce Święte i Miejsce Najświętsze, aż do samej ziemi. Było zrobione z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, i skręconego bisioru, a także wplecione były w nie piękne wizerunki cherubinów.
Pierwsze przykrycie składało się z dwóch głównych zestawów połączonych ze sobą zasłon, z których każda została wykonana przez połączenie ze sobą pięciu mniejszych zasłon. Aby połączyć te dwa główne zestawy zasłon, wykonano pięćdziesiąt pętli z błękitnej tkaniny na każdej krawędzi zasłony w miejscu łączenia. Do tych pętli z błękitnej tkaniny dołączono złote haczyki, mocujące dwa zestawy zasłon, tworząc jedno duże przykrycie. 
Pierwsze przykrycie Przybytku było wykonane z dziesięciu zasłon połączonych w dwa zestawy szerszych zasłon. Jego długość wynosiła 28 łokci. Łokieć ma około 45 cm (1.5 stopy), więc długość wynosiła około 12.6 m (41.6 stopy) w dzisiejszych wymiarach, podczas gdy szerokość każdej zasłony wynosiła cztery łokcie, 1.8 m (5.9 stopy). Pięć zasłon zostało najpierw połączonych ze sobą, aby utworzyć dwa zestawy zasłon, a następnie te zestawy zostały połączone ze sobą pięćdziesięcioma pętlami z błękitnej tkaniny i pięćdziesięcioma haczykami ze złota. W ten sposób ukończono pierwsze nakrycie Przybytku. Ale były jeszcze trzy inne nakrycia. Pierwsze przykrycie Przybytku zostało wykonane przez tkanie zasłon z artystycznymi wzorami cherubinów z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. 
Miało to pokazać nam drogę do Królestwa Niebieskiego. Na przykład, błękitna nić użyta do pierwszego przykrycia Przybytku odnosi się do chrztu, który Jezus przyjął od Jana, aby wziąć na Siebie grzechy świata. Przyjmując chrzest, Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata (Ewangelia Mateusza 3:15). Ponieważ Jezus wziął na Swoje ciało grzechy świata poprzez Swój chrzest, chrzest ten stał się teraz odbiciem zbawienia (1 Piotra 3:21).
Drugie przykrycie Przybytku było wykonane z koziej sierści (Księga Wyjścia 26:7). Jego długość była dłuższa od długości pierwszego nakrycia o 90 cm (3 stopy). Jego długość stanowiła 30 łokci czyli 13,5 m (45 stóp), a szerokość 4 łokcie, czyli 1.8 m (5.9 stopy). Przykrycie to było wykonane z jedenastu zasłon, połączonych ze sobą w dwa zestawy, jeden z pięcioma, a drugi z sześcioma zasłonami. Te dwa zestawy zostały następnie połączone ze sobą haczykami z miedzi.
To drugie przykrycie Przybytku, wykonane z sierści koziej, mówi nam, że Jezus uczynił nas świętymi sprawiedliwością Bożą. Przyszedłszy na tę ziemię, w wieku 30 lat nasz Pan z własnej woli przyjął chrzest od Jana i wziął na Siebie grzechy świata. W rezultacie nasz Pan zaniósł grzechy świata na Krzyż, został ukrzyżowany, raz na zawsze zmył nasze grzechy i w ten sposób stał się naszym Zbawicielem. Dlatego drugie przykrycie, białe przykrycie z koziej sierści, mówi nam, że Jezus Chrystus, który stał się kozłem ofiarnym, uczynił nas bezgrzesznymi Swoim chrztem i krwią.
Trzecie nakrycie Przybytku było wykonane ze skór baranich farbowanych na czerwono, co mówi nam, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest, zaniósł je na Krzyż, przelał Swoją krew i został potępiony, a tym samym uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów.
Czwarte nakrycie Przybytku było wykonane ze skór borsuczych. Znaczenie skór borsuczych jest takie, że Jezus Chrystus, nie miał wyglądu, który mógłby się podobać. Ale w rzeczywistości był Samym Bogiem. Skóry borsucze przedstawiają nam portret Jezusa Chrystusa, który zniżył się aż do poziomu istot ludzkich, aby zbawić nas od grzechów świata.
Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo tym czterem przykryciom Przybytku.
 
 
Duchowe Znaczenie Pierwszego Przykrycia Przybytku
 
Duchowe Znaczenie Pierwszego Przykrycia Przybytku
Materiały użyte do wykonania pierwszego z czterech nakryć Przybytku to błękitna, purpurowa i karmazynowa nić oraz skręcony bisior. Zostało ono wykonane w taki sposób, aby cztery kolory były wyraźnie widoczne z wnętrza Przybytku. Wpleciono w nie również artystyczne projekty aniołów, aby patrzyły z góry na Przybytek. Duchowe znaczenie każdej z tych czterech nici jest następujące.
Tajemnica błękitnej nici, która objawia się w materiałach pierwszego przykrycia Przybytku, polega na tym, że Mesjasz raz na zawsze przyjął wszystkie grzechy całego świata przez Swój chrzest. Przyszedł na tę ziemię i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości, aby ponieść wszystkie grzechy świata, tak jak ofiary Starego Testamentu przyjęły nieprawości grzeszników, złożone na nich przez nałożenie ręce. A także mówi nam o prawdzie, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata, ponosząc jednocześnie potępienie za te grzechy.
Z drugiej strony fioletowa nić mówi nam, że Jezus Chrystus, który przyszedł na tę ziemię, jest Królem królów i samym absolutnym Bogiem dla nas. Mówi nam, że Jezus jest Samym Bogiem w swojej istocie. Karmazynowa nić zamanifestowana w Przybytku mówi nam, że Jezus, przyjmując za jednym razem wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest, który przyjął od Jana, przelał Swoją krew na Krzyżu i w ten sposób zastępczo złożył ofiarę i potępienie za nasze grzechy.
Chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu były tym samym, co system ofiarny w czasach Starego Testamentu, gdzie nieskalane ofiary przyjmowały nieprawości grzeszników przez nałożenie rąk i wykrwawiały się na śmierć, aby ponieść potępienie za te grzechy. W ten sposób w Nowym Testamencie Jezus przyjął chrzest, poszedł na Krzyż, przelał Swoją krew i umarł na nim.
Biblia odnosi się do Jezusa Chrystusa jako ofiary za grzech. Imię „Jezus” oznacza Ten, kto „zbawi Swój lud od Jego grzechów” (Ewangelia Mateusza 1:21). A imię „Chrystus” oznacza „namaszczony”. W Starym Testamencie namaszczano tylko trzy rodzaje ludzi: królów, proroków i kapłanów. Dlatego imię „Jezus Chrystus” oznacza, że On jest Zbawicielem, prawdziwym Bogiem, Najwyższym kapłanem Królestwa Niebieskiego i Panem wiecznej prawdy. Przyszedłszy na tę ziemię, przyjąwszy chrzest od Jana i przelawszy Swoją krew, stał się On naszym prawdziwym Zbawicielem. 
W ten sposób pierwsze przykrycie Przybytku ujawnia, że Mesjasz przyjdzie przez błękitną, purpurową i karmazynową nić oraz skręcony bisior i w ten sposób zbawi wszystkich wierzących w Niego od ich grzechów i potępienia. Te służby to nic innego jak chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Tajemnica zbawienia objawiona w tym czterokolorowym pierwszym nakryciu polega na tym, że Mesjasz przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest, został ukrzyżowany na śmierć i zmartwychwstał.
Tymi służbami Jezus Chrystus zbawił tych, którzy w Niego wierzą, od ich grzechów i uczynił ich ludem Bożym. Jezus Chrystus jest Królem królów i ofiarą za grzech, która zmyła nieprawości grzeszników i wyzwoliła wierzących od wszystkich ich grzechów i potępienia.
 
 
Duchowe Znaczenie Drugiego Przykrycia Przybytku
 
Duchowe Znaczenie Drugiego Przykrycia Przybytku
Materiał użyty do drugiego przykrycia Przybytku to sierść kozia. To mówi nam, że Mesjasz, który przyjdzie usprawiedliwi ludzkość, wyzwalając ich od grzechów i potępienia za grzechy. Innymi słowy, pokazuje nam, że aby istoty ludzkie mogły otrzymać sprawiedliwość Bożą, muszą wierzyć w ewangelię wody, krwi i Ducha. Sprawiedliwość Boża zmyła nasze serca i uczyniła je białe jak śnieg, i w ten sposób umożliwiła nam otrzymanie przebaczenia naszych grzechów.
 
 
Duchowe Znaczenie Trzeciego Przykrycia Przybytku
 
Duchowe Znaczenie Trzeciego Przykrycia Przybytku
Materiały użyte do trzeciego nakrycia Przybytku były skórami baranimi farbowanymi na czerwono. To pokazuje, że Mesjasz przyjdzie na ziemię, weźmie na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, zostanie ukrzyżowany i w ten sposób stanie się ofiarą za grzechy Swego ludu. Krew, którą Jezus Chrystus przelał na Krzyżu, była zapłatą śmiercią za grzechy świata. Innymi słowy, mówi nam, że sam Jezus Chrystus stał się ofiarą za grzech i w ten sposób zbawił Swój lud od jego grzechów (Księga Kapłańska 16).
W Dniu Przebłagania dwa kozły ofiarne były przygotowane, aby wziąć na siebie wszystkie grzechy ludu Izraela. Jednym z nich była ofiara przebłagania złożona Bogu za grzechy Izraelitów. W tym czasie Najwyższy Kapłan kładł ręce na głowie tego pierwszego kozła ofiarnego, przekazując za jednym razem wszystkie grzechy swego ludu. Następnie pobierał jego krew, kropił nią po wschodniej stronie Przebłagalni i siedem razy przed Przebłagalnią. W ten sposób ofiara przebłagania została złożona Bogu, za lud Izraela.
Następnie, na oczach Izraelitów, którzy zebrali się dokoła Przybytku, Najwyższy kapłan kładł ręce na innego kozła ofiarnego i przekazywał mu roczne grzechy ludu Izraela. Miało to dać całemu ludowi Izraela przekonanie, że wszystkie grzechy minionego roku zostały im w ten sposób zabrane przez nałożenie rąk Najwyższego Kapłana. Ten kozioł ofiarny został następnie wysłany na pustynię na śmierć, niosąc ze sobą wszystkie ich grzechy (Księga Kapłańska 16:21-22). Taka była Boża obietnica, że Mesjasz przyjdzie na tę ziemię, weźmie na Siebie grzechy świata, przyjmując chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości (Ewangelia Mateusza 11:11-13, 3:13-17), ponieść potępienie za te grzechy poprzez dobrowolne ukrzyżowanie, a tym samym zbawi Swój lud od wszystkich ich grzechów.
 
 
Duchowe Znaczenie Czwartego Przykrycia Przybytku
 
Duchowe Znaczenie Czwartego Przykrycia Przybytku
Skóry borsucze ukazują nam nasz obraz, a także obraz Pana, kiedy przyszedł na tę ziemię. Nasz Pan przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, aby wezwać grzeszników i uczynić ich sprawiedliwymi. Skóry borsucze mówią nam również, że gdy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, nie wywyższał się, ale raczej poniżył się jako człowiek skromnie urodzony.
W czasach Starego Testamentu Bóg powiedział przez Swoich proroków, że Mesjasz przyjdzie i uwolni grzeszników od ich nieprawości. Widzimy, że Bóg wypełnił Słowo proroctwa wypowiedziane przez Jego sługi, poprzez chrzest Jezusa Chrystusa i Jego krew na Krzyżu. Ta obietnica proroctwa jest Słowem przymierza, że Mesjasz zabierze nie tylko grzechy ludu Izraela, ale także wszystkie grzechy i potępienie każdego na tym świecie, i że zbawi wszystkich Swoich wierzących i uczyni ich Swoimi ludzie.
Księga Wyjścia 25 mówi o materiałach użytych do budowy Przybytku. Te materiały Przybytku obejmowały błękitną, purpurową i karmazynową nić, skręcony bisior, sierść kozią, skóry baranie farbowane na czerwono, skóry borsucze, złoto, srebro, miedź, wonności, oliwę i drogie kamienie. Wszystkie te materiały świadczą o tym, że Mesjasz przyjdzie na tę ziemię i zbawi Swój lud od grzechów przez Swój chrzest i przelew krwi. Jako taki, w nakryciach Przybytku ukryty jest głęboki plan zbawienia, który Bóg zaplanował, aby zbawić Swój lud od Jego grzechów.
Dlaczego Bóg nakazał, aby jako materiał na przykrycie Przybytku użyto błękitną, purpurową i karmazynową nić? I dlaczego nakazał użyć koziej sierści, skór baranich i skór borsuczych? Musimy zwrócić szczególną uwagę na plan, jaki Bóg stworzył, aby uwolnić nas od grzechów świata. Musimy wierzyć w służbę, która przejawiają się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, przez którą Jezus zbawił Swój lud od grzechów, takim jakimi są, i w ten sposób musimy zostać zbawieni od naszych grzechów i stać się ludem Bożym. Innymi słowy, musimy znać i wierzyć w plan Boży, który objawia się w przykryciach Przybytku.
 
 
Poprzez Cztery Metody
 
Cztery nakrycia Przybytku mówią nam, jak Bóg w szczegółowy sposób uwolnił nas od naszych grzechów: Mesjasz przyjdzie na tę ziemię w ciele, weźmie na Siebie wszystkie grzechy świata Swoim chrztem otrzymanym od Jana, zostanie ukrzyżowany za karę za te grzechy i odpuści grzechy Swojego ludu i wybawi go od grzechów swoją własną krwią. Jednakże to zbawienie spełnia się tylko dla tych, którzy wierzą w Mesjasza jako swego Zbawiciela. Wszyscy musimy wierzyć, że Jezus Chrystus, jak to objawia się w materiałach przykrycia Przybytku, rzeczywiście przyszedł przez Swój chrzest i Krzyż, i tym samym raz na zawsze zbawił nas od wszystkich naszych grzechów.
Zgodnie z proroctwami o błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, które ukazały się w przykryciach Przybytku, Syn Boży przyszedł do nas jako ofiara w czasach Nowego Testamentu, został ochrzczony i przelał Swoją krew na Krzyżu. Co więcej, wierząc w Mesjasza objawionego w przykryciach Przybytku, możemy złożyć Bogu ofiarę wiary, która nas zbawia.
W związku z tym musimy wierzyć w prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Jeśli nie przyjdziemy do Boga i nie złożymy ofiary wiarą, wierząc w służbę Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, z pewnością zostaniemy zniszczeni za swoje własne grzechy. Ale jeśli wierzymy w tę prawdę, to poprzez naszą wiarę w zbawienie, możemy zawsze przyjść do Boga jako Jego dzieci. Przybytek pokazuje nam, że ten, kto nie wierzy w Jezusa Chrystusa, który został ofiarą i objawił się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, nie może wejść do Królestwa Bożego.
W ten sposób nakrycia Przybytku wskazują nam drogę do Nieba. Musimy znaleźć sposób, by wejść do Królestwa Niebieskiego, wierząc w prawdę objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Każdy, kto chce wejść do Królestwa Bożego, musi najpierw rozwiązać swój problem grzechu, wierząc w prawdę o odpuszczeniu grzechów, które objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. W związku z tym, to czy ludzie wejdą do Kościoła Bożego, wierząc w tę prawdę, czy też są odrzucani przez Boga za niewiarę, jest wyborem, którego muszą dokonać. Dlatego ludzie sami muszą postanowić, czy chcą wejść do Kościoła Bożego poprzez wiarę w tę prawdę, czy będą odrzuceni przez Boga za własną niewiarę. 
Oczywiście nasze sumienia mogą wierzyć lub nie wierzyć w prawdę zbawienia objawioną w przykryciach Przybytku. Ale powinniście także zdać sobie sprawę z tego, że skutek braku wiary w tę prawdę będzie zbyt katastrofalny, aby ktokolwiek mógł go znieść. Jednakże, abyśmy mogli wejść do jaśniejącego Domu Bożego zgodnie z Jego wolą, musimy na zawsze zostać zbawieni od naszych grzechów poprzez wiarę w chrzest, który Mesjasz przyjął od Jana i krew na Krzyżu. Wszyscy muszą przyjąć i uwierzyć w swoich sercach, że ten chrzest Mesjasza i Jego krew na Krzyżu odpuściły wszystkie ich grzechy. Tylko wtedy, gdy uwierzą, mogą otrzymać wieczne przebaczenie grzechów i wejść do chwały Bożej. 
Pierwsze nakrycie Przybytku było utkane z czterech różnych nici i zostało ułożone pod drugim przykryciem z koziej sierści. To pokazuje nam, że fakt, iż mogliśmy otrzymać przebaczenie grzechów, jest oparty na służbie Jezusa: Jego chrzcie i Jego własnej krwi. W takim razie, przebaczenie grzechów, które otrzymaliśmy poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, opiera się na naszej wierze w błękitną, purpurową i karmazynową nić oraz skręcony bisior, które ukazały się w pierwszym przykryciu. Aby zobaczyć, jak pewny jest ten fakt, przejdźmy do poniższego Słowa Biblii.
W Księdze Izajasza 53:6 napisano: „PAN włożył na Niego nieprawość nas wszystkich”. List do Hebrajczyków 9:28 mówi: „Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu”. A w II Liście do Koryntian 5:21 napisano: „On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą”. Z tego względu wszystkie te fragmenty mówią nam, że nasze zbawienie dokonało się w oparciu o służbę zbawienia Jezusa, która objawia się w skręconym bisiorze oraz błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici użytych do pierwszego przykrycia Przybytku. To, że sam Chrystus został zawieszony na drzewie i ofiarnie poniósł potępienie naszych grzechów w Swoim własnym ciele, było możliwe dzięki temu, że najpierw wziął na Siebie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana, i nie na samym Krzyżu zabrał grzechy świata.
Kiedy Jezus wziął wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, a tym samym poniósł śmiertelne cierpienia na Krzyżu, aby je odpokutować, nie bał się. Wręcz przeciwnie, cieszył się! Czemu? Ponieważ był to moment, w którym On „wypełnił wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 3:15). Aby uwolnić nas od naszych grzechów, Jezus przyjął chrzest i przelał Swoją krew na Krzyżu. Zrobił to, ponieważ nas kochał. To, dlatego przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest od Jana i napił się z kielicha ofiary. To dlatego, że Pan wziął na Siebie nasze grzechy i wady poprzez Swój chrzest, mógł On przelać Swoją krew na Kalwarii i zastępczo ponieść potępienie za nasze własne grzechy. 
 
 
Haczyki, Które Łączyły Pierwsze Przykrycie Przybytku, Były ze Złota
 
Pierwsze nakrycie Przybytku składało się z dwóch zestawów po pięć zasłon, które były połączone ze sobą złotymi haczykami. To pokazuje nam, że możemy wejść do Królestwa Niebieskiego tylko wtedy, gdy wierzymy w prawdę o przebaczeniu grzechów, które objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. To, że dwa zestawy po pięć zasłon były połączone ze sobą pięćdziesięcioma złotymi haczykami, pokazuje nam, że możemy być zbawieni od wszystkich naszych grzechów tylko wtedy, gdy mamy głęboką wiarę w Jego zbawienie. W Biblii złoto oznacza prawdziwą wiarę, która wierzy w Słowo Boże.
W związku z tym każdy z nas z pewnością musi wierzyć w całe Słowo Boże. Szczególnie ważne jest, abyśmy wierzyli w prawdę, która objawia się w błękitnej nici. Samo ukrzyżowanie Jezusa, nie ma samo w sobie, żadnego wpływu na nasze zbawienie. Czemu? Ponieważ przed Jego ukrzyżowaniem musiał najpierw nastąpić proces chrztu Jezusa, przez który grzesznicy mogli przekazać swoje grzechy Jezusowi Chrystusowi. Krzyż jest skuteczny dla naszego zbawienia tylko wtedy, gdy wierzymy, że Bóg Ojciec przez chrzest sprawił, że Jezus Chrystus przyjął grzechy świata.
 
 
Co Mówi Nam w Przybytku Skręcony Bisior?
 
Mówi nam, że Bóg działał wśród nas wszystkich zgodnie ze Swoim wymyślnym Słowem prawdy. Mesjasz rzeczywiście przyszedł na tę ziemię, zabrał nasze grzechy i potępienie przez chrzest, który przyjął od Jana i krew na Krzyżu. I mówi nam, że Jego zbawienie już się wypełniło, tak jak obiecał w Swoim Słowie.
W czasach Nowego Testamentu nasz Pan rzeczywiście przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana, wykrwawił się na śmierć, poniósł wszelkie potępienie za nasze grzechy i w ten sposób dotrzymał wszystkich obietnic zbawienia. Poprzez Swój chrzest od Jana i poprzez ukrzyżowanie, nasz Pan zakończył i wypełnił wolę Boga Ojca. Przymierze, które Bóg zawarł ze Swoim ludem izraelskim, zostało wypełnione przez Jego Syna Jezusa.
Kto więc właściwie powinien zwracać szczególną uwagę na tę prawdę? Czy tylko lud Izraela? Czy może ty i ja?
Fakt, że pierwsze nakrycie Przybytku było razem połączone pięćdziesięcioma złotymi haczykami, wymaga od nas prawdziwej wiary. Pokazuje nam, że możemy wejść do Królestwa Bożego tylko wtedy, gdy wiemy i wierzymy, że Jezus zmył wszystkie nasze grzechy poprzez swoje posługi, które ukazały się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz w skręconym bisiorze, użytych do pierwszego przykrycia Przybytek.
Innymi słowy, pokazuje nam, że przebaczenie grzechów można otrzymać tylko poprzez wiarę w Słowo prawdy. Poprzez Słowo Starego i Nowego Testamentu Bóg w rzeczywistości pokazuje nam szczegółowo, że możemy osiągnąć nasze prawdziwe zbawienie tylko wierząc, że chrzest i krew na Krzyżu objawiające się w przykryciach Przybytku, ocaliły nas od wszystkich naszych grzechów.
Bóg rzeczywiście pozwolił nam oczyścić się ze wszystkich naszych grzechów i stać się białymi jak śnieg, wierząc w prawdę objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz w skręconym bisioru użytych do pierwszego przykrycia Przybytku. Bóg pozwolił wejść do Jego Królestwa tylko tym, którzy mają tę wiarę. Musimy wiedzieć o przykryciach Przybytku i wierzyć w nie. Wierząc w Jezusa Chrystusa, który przyszedł do nas dzięki posłudze błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, możemy naprawdę osiągnąć kwalifikację, aby stać się dziećmi Bożymi i otrzymać chwałę wejścia do Jego Królestwa.
Kiedy Mesjasz zbawił nas od wszystkich naszych grzechów poprzez swoje uczynki objawione w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, jak moglibyśmy nie uwierzyć w głęboką i ogromną miłość Bożą zbawienia i odrzucić ją? Jak moglibyśmy odrzucić przebaczenie naszych grzechów i Królestwo Niebieskie, które można osiągnąć tylko przez wiarę? Wszyscy musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, który zbawił nas od grzechów świata, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Tylko wtedy możemy stać się ludem Bożym. 
Ci, którzy nie wierzą w prawdę błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici objawionych w pierwszym nakryciu Przybytku, nie mogą zmyć swoich grzechów poprzez wiarę. Ci, którzy nie wierzą w tę prawdę, nie mogą zostać dziećmi Bożymi. Dlatego musimy wierzyć w prawdę o zbawieniu objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici użytych do przykrycia Przybytku, i w ten sposób musimy otrzymać życie wieczne.
 
 
Przykrycie z Koziej Sierści Było Większe od Pierwszego Przykrycia Przybytku
 
Drugie przykrycie wykonane z koziej sierści było większe niż pierwsze przykrycie Przybytku. Oznacza to, że ci, którzy sprzeciwiają się Bogu, nie mogą zobaczyć nawet części prawdy objawionej w pierwszym przykryciu Przybytku. W rzeczywistości istniała potrzeba ukrycia tajemnicy odpuszczenia grzechów, które objawiło się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici pierwszego przykrycia Przybytku. Stało się tak, ponieważ Bóg postanowił, że tylko ci, którzy czczą Go i boją się Go, mogą wejść do Jego Królestwa, wierząc w służbę Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici.
Dlatego też Bóg po wypędzeniu człowieka, który popadł w grzech, postawił cherubiny na wschód od ogrodu Eden i płomienisty miecz, który obracał się na wszystkie strony, aby strzegł drogi do drzewa życia (Księga Rodzaju 3:24). Prawda, która umożliwia wejście do Królestwa Niebieskiego, nie może być widziana przez nikogo bez uprzedniej wiary w Boga. Dlatego Bóg uczynił drugie nakrycie wykonane z koziej sierści nieco większe niż pierwsze nakrycie Przybytku. 
Drugie przykrycie Przybytku pokazuje nam, że możemy stać się sprawiedliwymi tylko wtedy, gdy otrzymamy przebaczenie grzechów objawione w pierwszym przykryciu. Innymi słowy, Bóg pozwolił, aby tylko ci, którzy wierzą w Jego Słowo z bojaźnią i czcią, a tym samym wyznają ewangelię prawdy, stali się Jego ludźmi. Ponieważ Bóg tak postanowił, nie pozwala nikomu stać się Jego dzieckiem bez uprzedniej wiary w błękitną, purpurową i karmazynową prawdę o przebaczeniu grzechów ustanowionym przez Niego. Wola Boża jest taka, że ci, których serca są złe, nigdy nie zdadzą sobie sprawy z tajemnicy błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici.
 
 
Drugie Przykrycie Przybytku Było Wykonane z Koziej Sierści, a Jego Haczyki Były Zrobione z Miedzi
 
Duchowe znaczenie haczyków z miedzi oznacza sąd za grzechy ludzi. Haczyki z miedzi mówią nam, że za wszystkie grzechy trzeba zapłacić sprawiedliwą zapłatę. Miedziane haczyki zawierają prawdę, że Mesjasz musiał przelać Swoją krew na Krzyżu, ponieważ przyszedł na tę ziemię i wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjmując chrzest. Ponieważ Mesjasz najpierw wziął na Siebie nasze grzechy świata przez chrzest, który przyjął od Jana, mógł ponieść potępienie tych grzechów świata krwią, którą przelał na Krzyżu.
W miedzianych haczykach możemy odkryć prawo Boże, które mówi nam, że zapłatą za grzech jest śmierć (Rzymian 6:23). Dlatego musimy zdać sobie sprawę, że poprzez Mesjasza, Bóg dokonał sądu za nasze grzechy. Odkąd Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana i wykrwawił się na Krzyżu, sąd nad wszystkimi grzechami ludzkości został całkowicie zakończony.
Przychodząc do Boga, ty i ja musimy myśleć w naszym sumieniu o tym, jaka jest prawda. Żyjemy na tym świecie, codziennie popełniając grzechy naszymi sercami, myślami i czynami. Niemniej jednak Mesjasz przyjął wszystkie te grzechy, które popełniamy także każdego dnia, zapłacił cenę za te grzechy ceną własnego życia i w ten sposób dopełnił naszego zbawienia. Nasze sumienie przed Bogiem skazane jest na uschnięcie i obumarcie, jeśli nie wierzymy w Jego prawdę. Dlatego wszyscy musimy teraz uwierzyć w tę prawdę, aby nasze umierające dusze mogły zostać zbawione i ponownie żyć.
Czy nasze serca pragną wierzyć w prawdę, która objawia się w tych miedzianych haczykach? Prawda, którą mówią miedziane haczyki, jest taka, że chociaż nie mogliśmy uniknąć potępienia za nasze grzechy, Mesjasz wziął na Siebie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest i został ofiarnie potępiony za wszystkie te grzechy w naszym imieniu. Jezus rzeczywiście raz na zawsze otrzymał całe potępienie grzechu Swoim chrztem i krwią na Krzyżu. W ten sposób Jezus Chrystus dał nam wiarę i umożliwił wejście do Królestwa Bożego.
Jeśli ktoś ma grzech w sercu przed Bogiem, to musi zostać wrzucony do piekła. Z powodu naszych grzechów wszystko, na co zasłużyliśmy, to tylko wieczna śmierć. Ale Mesjasz złożył Siebie w ofierze za nasze grzechy i w ten sposób uchronił nas od potępienia. Za nasze grzechy byliśmy skazani na kare piekła, ale wierząc, że Mesjasz został ukarany zamiast nas, możemy teraz wejść do Królestwa Bożego.
Wierząc w tę prawdę w naszych sercach, musimy otrzymać odpuszczenie grzechów i uciec od potępienia naszych grzechów. Aby dokonać tych dzieł zbawienia, Mesjasz przyjął grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana i został ukrzyżowany za te grzechy świata. Znając tę prawdę i wierząc w nią, musimy nie tylko otrzymać przebaczenie grzechów, ale także musimy zostać zbawieni od potępienia grzechu.
Musimy wierzyć, że Mesjasz mógł przyjąć nasze grzechy na Siebie i ponieść potępienie tych grzechów tylko wtedy, gdy przychodząc na ten świat, najpierw przyjął chrzest w postaci nałożenia rąk. Jeśli Mesjasz wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy świata poprzez chrzest, który przyjął od Jana i jeśli został ukrzyżowany, aby zapłacić zapłatę za te grzechy, to również musimy w to wierzyć. Tym, którzy w ten sposób wierzą, Bóg daje nowe życie.
Ponieważ byliśmy skazani na piekło za nasze grzechy, Mesjasz przyjął nasze grzechy i umarł zamiast nas, ponosząc w ten sposób potępienie za nasze własne grzechy. Byliśmy skazani na śmierć jako karę za nasze grzechy, ale Chrystus poniósł tę karę zamiast nas. Jeśli Pan został ukrzyżowany na śmierć, aby zbawić nas od sądu za nasze grzechy, musimy w to wierzyć.
Musimy przyjąć zbawienie Pana do naszych dusz, w głębi naszych serc, nie przez naszą cielesną wolę, ale przez naszą duchową wiarę w Jego Słowo. Każdy z was, którzy teraz słyszeli to przesłanie, musi wierzyć w tę prawdę w swoich sercach. Ponieważ Mesjasz zbawił nas Swoim chrztem i przelewem krwi, ci, którzy w to wierzą, naprawdę mogą zostać zbawieni.
Jeśli ludzie nie wierzą, że są skazani na piekło, nie widzieliby potrzeby zbawienia poprzez wiarę w Mesjasza, który przyszedł poprzez błękitną, purpurową i karmazynową nić. Ale jeśli ludzie wierzą, że rzeczywiście są skazani na piekło, to wyraźnie dostrzegają potrzebę zbawienia, wierząc w tego Mesjasza, który przyszedł poprzez błękitną, purpurową i karmazynową nić. Dlatego mówi Jezus, „Nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników” (Ewangelia Marka 2:17). Otrzymają oni przebaczenie grzechów w swoich sercach, gdy tylko w ten sposób uwierzą w tę prawdę w swoich sercach.
Gdybyśmy spojrzeli na siebie, przez pryzmat Prawa przed Bogiem, wtedy nie moglibyśmy zaprzeczyć, że jesteśmy całkowicie grzeszni i że mamy być na zawsze przeklęci za nasze grzechy. Musimy nie tylko przyznać przed sobą, że z powodu naszych grzechów jesteśmy skazani na piekło, ale musimy również szczerze pragnąć uniknąć takiego potępienia, abyśmy mogli zostać obmyci ze wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w to przesłanie. Jest to jedyny sposób na życie, aby poprzez wiarę ponieść sprawiedliwe potępienie wszystkich naszych grzechów.
Bez naszej wiary w służbę Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici użytej do pierwszego przykrycia Przybytku, z pewnością stanęlibyśmy teraz w obliczu piekła. Chrzest, który Mesjasz przyjął i krew, którą przelał na Krzyżu, są ściśle związane ze zbawieniem naszych dusz.
Ponieważ urodziliśmy się jako potomkowie Adama, a zatem grzeszni, byliśmy skazani na piekło. Dlatego musimy przyznać przed Bogiem, że wszyscy jesteśmy grzesznikami zmierzającymi prosto do piekła, ale czy przyznajecie to? Kiedy Bóg patrzy na nas, widzi, że byliśmy skazani na piekło, a kiedy patrzymy na siebie przed Bogiem, również widzimy, że byliśmy skazani na piekło. To dlatego, że ty i ja byliśmy przeznaczeni na piekło, nasz Zbawiciel przyszedł na tę ziemię, aby zbawić nas od naszych grzechów.
Przychodząc na ziemię, przyjmując chrzest, przelewając Swoją krew i umierając, nasz Pan wypełnił Swoje dzieło zbawienia nas. Gdybyśmy nie byli zasadniczo skazani na piekło, nie byłoby potrzeby, aby Pan dokonywał tych dzieł zbawienia. Chociaż my, narodzeni ponownie, nie mamy teraz grzechu w naszych sercach, my także byliśmy wcześniej grzeszni.
Kto jest grzeszny, z pewnością musi iść do piekła. Zapłatą za grzech jest śmierć. Oznacza to, że grzesznicy z pewnością są skazani na piekło. Ale ci, którzy dzięki wierze otrzymają dar przebaczenia grzechów poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dostąpią życia wiecznego. Kiedy uwierzyliśmy w Jezusa Mesjasza jako naszego Zbawiciela, Pan zbawił nas od potępienia wszystkich naszych grzechów w Swojej miłości do nas. Amen! Alleluja!
 
 
Musimy Zbadać Samych Siebie i Zobaczyć, Czy Mamy w Naszych Sercach Prawdziwą Wiarę Daną Przez Pana 
 
Spójrzmy na samych siebie. Czy wierzyliśmy zgodnie z prawem Słowa Bożego? Jeśli tak, to co by się z nami stało przed Bogiem? Czy nie mielibyśmy zostać potępieni przez Boga za nasze grzechy? Nasz Bóg nie jest Bogiem niesprawiedliwym, który nie karze grzeszników. Ponieważ Bóg jest święty i sprawiedliwy, nie toleruje grzeszników. Bóg powiedział nam, że z pewnością wrzuci do piekła wszystkich popełniających grzech niewiary przed Jego obecnością.
Powiedział nam, że wrzuci ich do ognistego piekła płonącego ogniem i siarką, gdzie nawet robaki nie umierają. Bóg wrzuci do piekła wszystkich, którzy sami próbują zmyć swoje grzechy i którzy sami próbują pocieszyć swoje serca. Dlatego Pan powiedział do takich ludzi: „Odstąpcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość” (Ewangelia Mateusza 7:23).
W związku z tym musimy wierzyć w Mesjasza i musimy wierzyć w chrzest, który On przyjął, kiedy przyszedł na tę ziemię, w krew na Krzyżu i w Jego zmartwychwstanie. Czemu? Ponieważ wszyscy zasadniczo byliśmy grzeszni przed Bogiem i dlatego wszyscy byliśmy skazani na piekło. Dlatego Mesjasz przyszedł poprzez błękitną, purpurową i karmazynową nić, złożył ofiarę zbawienia Swoim własnym ciałem i tym samym zmył wszystkie nasze grzechy. Dlatego musimy wierzyć, że Pan został ochrzczony i ofiarował wszystko dla naszego dobra. Jeśli nie możemy sobie uświadomić, że wszyscy jesteśmy skazani na piekło, to nie mamy nic wspólnego z Panem. 
Jednakże tak wielu ludzi nie uważa się za skazanych na piekło za swoje grzechy. Uważają, że czują się zbyt dobrze, aby skonsultować się z lekarzem. Tacy ludzie to ci, którzy uważają Jezusa tylko za łagodnego i dobrze zachowującego się człowieka, człowieka szacunku i nauczyciela, a także ci, którzy wierzą w Jezusa tylko po to, by udawać, że są ludźmi z charakterem. Nasz Pan powiedział do takich ludzi: „Nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza” (Ewangelia Mateusza 9:12). Aby nie trafić do piekła, muszą teraz dokładnie zbadać swoje serca z biblijnego punktu widzenia. 
Powodem, dla którego wierzymy w Mesjasza, jest odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w Niego jako naszego Zbawiciela. Wierzymy w Mesjasza, nie po to aby zbudować własną moralność. Przeciwnie, to z powodu naszych grzechów jest absolutnie konieczne, abyście ty i ja wierzyliśmy w Mesjasza. Dlatego wierzymy: że Jezus Mesjasz narodził się na tej ziemi; że przyjął chrzest od Jana w wieku 30 lat; że poniósł grzechy świata i przelał Swoją krew przez Swoje ukrzyżowanie; że zmartwychwstał po trzech dniach; że wstąpił do nieba; i że teraz siedzi po prawicy Boga Ojca - wszystko to świadczy o naszym przebaczeniu grzechów. Ponieważ wszystkie te rzeczy były dziełem Zbawiciela, który uwolnił nas od naszych grzechów, z pewnością powinniśmy wierzyć we wszystkie, nie pomijając niczego.
W naszych własnych myślach może się wydawać, że aby zrobić przykrycia Przybytku wystarczy utkać jakiś gruby splot, ale w Biblii Bóg wyraźnie podał szczegółowe specyfikacje, jak mają być wykonane przykrycia, jak mają być wykonane niektóre haczyki ze złota i inne z miedzi. Jak myślisz, dlaczego Bóg tak nakazał? Nakazał tak, ponieważ wszystkie te rzeczy miały nam ujawnić swe duchowe znaczenie. Dlatego nie możemy pominąć żadnej z nich.
 
 

Z Pewnością Musimy Wierzyć w Chrzest i Krew Jezusa Chrystusa, Który Stał Się Mesjaszem

 
Z powodu naszych grzechów byliśmy skazani piekła, ale Jezus Chrystus Mesjasz przyszedł na tę ziemię i zbawił nas od naszych grzechów. Jezus faktycznie został ochrzczony, ukrzyżowany i przelał Swoją krew. W związku z tym twierdzenie, że jesteśmy bezgrzeszni, bez wiary w naszych sercach w chrzest Jezusa i krew, którą On przelał na Krzyżu, jest bezprawiem. Jezus, który stał się Mesjaszem, rzeczywiście przyszedł na tę ziemię, aby nas zbawić, rzeczywiście przyjął grzechy ludzkości na Swoje własne ciało poprzez Swój chrzest, poniósł naszą karę i umarł, zmartwychwstał i stał się w ten sposób naszym prawdziwym i wiecznym Zbawicielem. Jezus zbawił nas w taki sposób, ponieważ tylko w ten sposób mogliśmy otrzymać przebaczenie wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w tego Jezusa. 
Aby spełnić dzieło zbawienia, Mesjasz musiał zostać ochrzczony przez Jana Chrzciciela, a następnie umrzeć na Krzyżu. Oznacza to, że od początku mieliśmy być potępieni za nasze grzechy. Jednak tak naprawdę już nie musimy być zgładzeni za nasze grzechy. Czemu? Ponieważ Mesjasz, który był bezgrzeszny i który nie musiał być potępiony, przyjął nasze grzechy złożone na Niego i został zastępczo potępiony za wszystkie nasze grzechy. Dlatego właśnie dzięki szczerej wierze w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, zostaliśmy uwolnieni od wszelkiego potępienia za nasze grzechy.
Możemy zobaczyć naklejki „Jezus cię kocha!” na tylnych szybach wielu samochodów. Czy to wszystko, co Jezus chce, żebyś wiedział? Zbawienie naszego Pana nie było czymś, co zostało dokonane tylko przez takie słowa. On chce wam powiedzieć: „Bardzo was kocham. Dlatego przebaczyłem wam wasze grzechy. Po prostu wierzcie we Mnie, a uczynię was Moimi dziećmi”. Mesjasz został faktycznie ochrzczony i ukrzyżowany, przelał Swoją krew i umarł, wszystko po to, aby uwolnić nas od naszych grzechów. Pan zbawił i uwolnił nas od sądu, który nas czekał.
Aby uleczyć chorobę naszych grzechów, Pan stał się naszym lekarzem. Przychodząc na tę ziemię, przyjął nasze grzechy na Swoje ciało przyjąwszy chrzest, został ukrzyżowany i wykrwawił się na śmierć, rzeczywiście zmartwychwstał i w ten sposób nas zbawił. Kiedy z pewnością byliśmy skazani na piekło za nasze grzechy, Pan już uzdrowił nas z choroby wszystkich naszych grzechów. Musimy zostać uzdrowieni od naszych grzechów przez właściwą wiarę.
Gdyby ludzie nie musieli zostać wrzuceni do piekła, mimo że są grzeszni, nie byłoby potrzeby, aby Mesjasz przyszedł na ten świat i przelał Swoją krew. Ale powodem, dla którego ludzie absolutnie muszą wierzyć w Jezusa, jest fakt, że faktycznie cierpią oni na straszną chorobę grzechu, która prowadzi ich do piekła. W rzeczywistości, ludzie, którzy cierpią na tę straszną chorobę grzechu, nie mogą uniknąć, aby zostać wrzuceni do piekła i dlatego niewątpliwie muszą wierzyć w chrzest i krew Jezusa, który stał się Mesjaszem.
Wszyscy, którzy mają grzech w swoich sercach, z pewnością otrzymają karę piekielną, bo jeśli chodzi o prawo Boże, zapłatą za grzech jest śmierć. Mówiąc najprościej, jeśli ktoś ma choćby najmniejszy kawałek grzechu w swoim sercu, to zostanie wrzucony do piekła. Dlatego Jezus musiał do nas przyjść. Kiedy więc naprawdę uwierzymy w Mesjasza, który doskonale zmył wszystkie nasze grzechy, wówczas możemy zostać zbawieni od wszystkich naszych grzechów. Musimy wierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela i musimy wierzyć dokładnie tak, jak On to dla nas zrobił.
Jezus jest rzeczywiście Samym Bogiem. Jest On prawdziwym Stwórcą. Ale odłożył On na bok Swoją boską chwałę i wcielił się na jakiś czas w ludzkie ciało, wszystko po to, aby uwolnić ciebie i mnie, których kochał, od straszliwej kary grzechu i piekła, zniszczenia i przekleństw. I rzeczywiście został ochrzczony, ukrzyżowany, zmartwychwstał, a następnie wstąpił do nieba. Taka jest prawda. Nie możemy lekceważyć tej faktycznej prawdy, jakby to był tylko żart. Wiara w tę prawdę nie jest dla was czymś opcjonalnym. Z pewnością musimy wierzyć w tę prawdziwą prawdę w naszych sercach i musimy to wiedzieć na pewno.
Czy baranki i kozły użyte jako ofiary, miały jakiś grzech? Żadne zwierzę nie ma nawet najmniejszego pojęcia, czym jest grzech. Ale ponieważ te zwierzęta przyjęły grzechy ludu Izraela Starego Testamentu przez nałożenie rąk, w rzeczywistości zamiast nich musiały zastępczo zostać zabite. Dlaczego? Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć i tak postanowił Bóg. Tak więc ofiara Dnia Przebłagania, która przyjęła wszystkie grzechy ludu Izraela, również musiała na pewno umrzeć. To był ten sam powód, dla którego Jezus Chrystus musiał umrzeć, ponieważ już wcześniej poprzez Swój chrzest wziął On na Siebie wszystkie grzechy świata.
Dla kogo te prace zostały faktycznie wykonane? W rzeczywistości, zostało to zrobione dla ciebie i dla mnie. Czy jest to zatem coś, w co możemy wierzyć lub nie? Ludzie nie wierzą, ponieważ są całkowicie nieświadomi powagi swojej choroby grzechu. Gdyby jednak wiedzieli, że mają zostać wrzuceni do piekła nawet za najmniejszy kawałek grzechu, to nie byliby w stanie uznać zbawienia Jezusa Chrystusa Mesjasza za coś opcjonalnego, coś, w co mogą albo wierzyć, albo nie wierzyć bez żadnych konsekwencji.
Jeśli ludzie mają grzech, nawet tak malutki jak ziarnko, zostaną wrzuceni do piekła. Zostaną zniszczeni. Wszystko, co robią na tej ziemi, w końcu skończy się ich wieczną klątwą. Ci, którzy uważają, że grzech jest w porządku, mają głęboką halucynację. Konsekwencją grzechu jest niewątpliwie śmierć. Oczywiście nadal jest wielu ludzi, którzy najwyraźniej prowadzą szczęśliwe życie, pomimo tego, że mają grzech w sercu. Młodzi ludzie chętnie oddają cześć celebrytom, marząc o spotkaniu z nimi któregoś dnia. Ale czy ich pozornie wspaniałe życie będzie trwać wiecznie? Wielu z nich zamienia się w nieszczęśliwych ludzi, gdy zanika ich piętnaście minut sławy.
Są ludzie, dla których wszystko, co robią, kończy się źle. Zanim spotkaliście Pana, wy też prawdopodobnie byliście tacy, gdy nic naprawdę nie szło dobrze, tak jak chcieliście. Tak jakbyście prowadzili przeklęte życie, to, co uważaliście za pewne, nigdy się nie okazało pewne, a to, co myśleliście, że idzie dobrze, ostatecznie się rozpadło. Być może mieliście wielkie marzenia, ale w rzeczywistości, żadne z nich się nie ziściło, a wasze marzenia stawały się coraz mniejsze, aż w końcu zniknęły. Wasze marzenia legły w gruzach, kiedy zdaliście sobie sprawę, że nawet najmniejsze z nich nie zostanie spełnione. 
Dlaczego tak się stało? To z powodu grzechów, które były w waszych sercach. Ludzie, którzy mają grzech w swoich sercach, nigdy nie mogą być szczęśliwi. Bóg nigdy ich nie błogosławi, bez względu na to, jak bardzo się starają. Jeśli są ludzie, którym wydaje się, że mimo grzeszności odnoszą sukcesy, musicie zdać sobie sprawę, że Bóg ich opuścił. Powinniście wiedzieć, że chociaż ich obecne życie może być pomyślne, Bóg zrezygnował z nich, aby wrzucić ich do piekła. Gdyby ten świat był wypełniony tylko bezgrzesznymi, piekło nie byłoby potrzebne. Ale Bóg faktycznie stworzył piekło i stworzył je dla tych, którzy mają grzech w swoich sercach.
Bóg nakazał wykonać pierwsze nakrycie Przybytku błękitną, purpurową i karmazynową nicią, aby rzeczywiście dać przebaczenie grzechów naszym sercom. Ujawnia to również, że kiedy nadejdzie czas Nowego Testamentu, Jezus Chrystus weźmie na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana, a następnie zostanie ukrzyżowany na śmierć, aby ponieść potępienie za te grzechy. Nasz Pan rzeczywiście stał się Zbawicielem grzeszników.
Dlatego właśnie dał przebaczenie grzechów grzesznikom poprzez swoje dzieła błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Czy zdajecie sobie teraz z tego sprawę? Jezus Chrystus został ochrzczony w rzece Jordan, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, a został ukrzyżowany i przelał Swoją krew, aby zapłacić cenę za te grzechy. To, że został ochrzczony, oznaczało zgładzenie naszych grzechów. Czy wierzycie, że Jezus umarł na Krzyżu, ponieważ wziął najpierw na Siebie nasze grzechy poprzez chrzest, który przyjął od Jana?
 
 
W Naszym Ciele Byliśmy jak Skóry Borsucze 
 
Czwarte przykrycie było wykonane ze skór borsuczych. Borsuk to nazwa ssaka, w tłumaczeniu na hebrajski w Starym Testamencie to „Takhash”. W innych wersjach Biblii to słowo zostało przetłumaczone jako nazwy innych ssaków, na przykład „manat” (NIV), „foka” (ASV), „delikatna kozia skóra” (NLT) i „morświn” (NASB). Nie możemy dokładnie określić, o którego ssaka chodzi. Filologowie biblijni twierdzą, że słowo „Takhasz” ma prawdopodobnie obce pochodzenie. W każdym razie ssak „Takhash” był zwierzęciem, którego skóry użyto do wykonania czwartego przykrycia Przybytku. I prawdopodobnie można bezpiecznie założyć, że to przykrycie nie było piękne i nie miało przyciągających cech.
To czwarte przykrycie ze skór borsuczych oznacza, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka. Co więcej, nie miał nic atrakcyjnego w Swoim wyglądzie. Biblia opisuje Jego wygląd, mówiąc: „Wyrósł bowiem przed Nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał kształtu ani urody; i gdy widzieliśmy Go, nie było wyglądu, który by się nam podobał” (Księga Izajasza 53:2). 
To, że Syn Boży zstąpił na ziemię w ciele człowieka skromnie urodzonego, miało ocalić nas wszystkich, którzy nie mogą przestać żyć haniebnym życiem aż do dnia naszej śmierci. Kiedy Bóg patrzy na nas, potomków Adama, widzi, że my również jesteśmy równie nieatrakcyjni, jak to nakrycie ze skóry. Ponadto lubimy tylko popełniać grzech. Podobnie jak brudne borsuki, istoty ludzkie są zainteresowane wyłącznie karmieniem własnych brzuchów, od urodzenia, aż do końca swych dni. To jest prawdziwy powód, dla którego Jezus przyszedł w ciele człowieka i został poddany cierpieniom.
Tylko ci, którzy naprawdę znają powagę swojej grzesznej natury, mogą uwierzyć w Mesjasza i zostać zbawieni od swoich grzechów i potępienia. W związku z tym ci, którzy nie znają swoich własnych grzechów, oraz ci, którzy nie znają i nie wierzą w potępienie swoich grzechów, nie są uprawieni do otrzymania przebaczenia grzechów. Bóg mówi nam, że tacy ludzie nie są lepsi od bydląt (Psalm 49:20).
Chociaż zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, nie wszyscy przyjmują miłość Boga. Ci, którzy nie wierzą w Boży plan zbawienia, nie mogą otrzymać przebaczenia grzechów w swoich sercach i w związku z tym mają zostać zniszczeni jak bydło, które ginie. To dlatego, że Bóg miał plan dla ludzi, stworzył ich na podobieństwo Swojego obrazu.
Przyjrzyjmy się bliżej temu, co wszyscy robią lub myślą. Nie odnoszę się tylko do ciebie w szczególności, ale mam na myśli całą ludzkość. Większość ludzi nawet nie zna Swojego Stwórcy, który ich stworzył. Ponadto wielu z nich twierdzi, że nie popełniają grzechu i są lepsi niż wszyscy inni. Jak ograniczone i nierozsądne są istoty ludzkie? Ci, którzy nie znają Boga, są pełni arogancji. Kiedy porównujemy się do innych, jaką tak naprawdę różnicę możemy znaleźć? O ile lepsi lub gorsi naprawdę jesteśmy? A jednak ludzie nadal krzywdzą innych tylko po to, aby zrealizować własne egoistyczne interesy—jak bardzo to jest złe? 
Nie możemy nawet pojąć, ile grzechów każdy popełnia przeciwko Bogu w ciągu całego życia. Nie mówię tego tylko po to, by gardzić ludzkim charakterem, ale wskazuję tylko na fakt, że chociaż Bóg stworzył ludzi, aby byli szlachetni, większość z nich wciąż nie zdaje sobie sprawy, że faktycznie mają zostać zniszczeni za swoje grzechy. Ludzie nie wiedzą, jak zadbać o swoje dusze; nie mogą sobie przygotować swojej przyszłości; nie uznają Słowa Bożego; i nie chcą w Niego wierzyć, pomimo tego, że nie mają możliwości uniknięcia wiecznego zniszczenia. Właśnie ci ludzie nie są lepsi od bydląt, które giną. 
 
 
Ale Bóg Nie Zostawił Nas na Zniszczenie 
 
Aby zbawić nas od naszych grzechów, Jezus przyszedł na tę ziemię i zmył wszystkie nasze grzechy, przyjął chrzest, przelał Swoją krew na Krzyżu i zmartwychwstał. W ten sposób Pan stał się naszym prawdziwym Zbawicielem. Musimy wierzyć w tę prawdę. Czy wierzycie? Czy przypadkiem nie stwierdzacie, kierując się swoją ignorancją i brakiem wiedzy biblijnej: „O co tyle szumu? Jeśli w dowolny sposób wierzymy w Jezusa, to wszyscy pójdziemy do nieba?” Są też tacy, którzy również mówią: „Jeśli wierzymy tylko w krew na Krzyżu, to niebo jest nasze”. Ale czy taka wiara naprawdę jest słuszna?
W rzeczywistości Bóg jest Bogiem prawdy. On jest Tym, który mówił nam o Swoim planie, to On dokonał dzieła zbawienia dokładnie według Swego Słowa, On dał nam odpuszczenie grzechów i spotyka nas przez tę prawdę. Bóg żyje. Bóg jest tutaj nawet teraz, z każdym z nas. Ludzie, którzy mają grzech w sercu, nie powinni próbować oszukać Boga. Jeśli ludzie mają grzech w sercach, a ich sumienie ich zjada, to muszą rozwiązać ten problem, wierząc w chrzest, który On przyjął i w krew, którą przelał. Grzesznicy muszą wierzyć w prawdę, że ponieważ byli skazani na piekło, Pan zbawił ich od wszystkich grzechów przez Swój chrzest i krew na Krzyżu.
Nie ma absolutnie nikogo, kto nie byłby w stanie rozwiązać problemu swoich grzechów przez wiarę w wodę i krew. Ale tak jak nasz Pan zbawił nas przez wodę, krew i Ducha (1 List Jana 5:6-8), jeśli z naszej strony nie rozpoznajemy tego faktu i nie wierzymy, i w związku z tym zostaniemy zniszczeni, wówczas jesteśmy całkowicie odpowiedzialni za ten rezultat. Wszyscy musimy wyznać przed Bogiem: „Jestem skazany na piekło, bo jestem grzeszny. Ale wierzę w ewangelię wody, krwi i Ducha”. Musimy mieć taką wiarę. Musimy w naszych sercach wierzyć, że Pan zbawił nas od wszystkich naszych grzechów przez wodę, krew i Ducha. Szczerym sercem i wiarą musimy zjednoczyć się z prawdą objawioną w ewangelii wody i Ducha. Tylko wtedy możemy być zbawieni od wszystkich naszych grzechów.
W związku z tym musimy zrozumieć wszystkie te rzeczy i musimy wierzyć w ich prawdę. Nie znając nawet prawdy, która objawia się w Przybytku i ewangelii wody i Ducha, niektórzy ludzie twierdzą: „Ponieważ wierzę, idę do Nieba, chociaż nadal mam grzech”. Ale Bóg powiedział, że wszyscy, którzy mają grzech, zostaną wrzuceni do piekła; nie powiedział, że tylko dlatego, że wierzą w Jezusa nie zostaną wrzuceni do piekła, pomimo tego, że mają grzech. To jest podobne do zostania największym głupcem ze wszystkich. Mówienie, że pójdą do Nieba tylko dlatego, że wierzą w Jezusa, podczas gdy w rzeczywistości wierzą w dowolny sposób, jest odbiciem głupiej, ignoranckiej i całkowicie ślepej wiary.
Niektórzy mówią: „Nie widziałem ani jednej osoby, która została wrzucona do piekła, ani nikogo, kto wszedłby do Nieba. Nie dowiemy się aż do Dnia Sądu”. Ale tak naprawdę jest Niebo i piekło. Czy na tym świecie są tylko rzeczy, które widzimy naszymi oczami? Czy widzisz powietrze swoimi oczami? Z pewnością istnieje również królestwo tego, co niewidoczne. Wszyscy grzesznicy, którzy nie wierzą w Boga, ponieważ Go nie widzą, są jak bydło, które ginie.
W związku z tym ludzie muszą zdać sobie sprawę z tego, że jeśli mają grzech w sercu, zostaną zniszczeni i dlatego muszą wierzyć w ewangelię wody i Ducha i uciec od sądu Bożego. Mądrzy to ci, którzy nawet jeśli nie wyrządzili wielu krzywd ludziom wokół siebie, to jednak uznają, że popełnili wiele krzywd przeciwko Bogu i dlatego przyznają, że z pewnością zostaną osądzeni, gdy wkrótce staną przed Nim.
Nie powinniśmy zginąć z powodu naszej ignorancji i lekceważenia Boga oraz Jego sprawiedliwego sądu. Z pewnością potępi każdego grzesznika wiecznym ogniem piekielnym. Jeśli ludzie są niszczeni za to, że nie wierzą w prawdę objawioną w Przybytku, nawet gdy ją słyszeli, to muszą być dziećmi Szatana. Mesjasz chce od nas, abyśmy wszyscy mieli wiarę, która pozwala nam otrzymać przebaczenie grzechów i wejść do Królestwa Niebieskiego.
 
 
Bóg Nie Stworzył Nas Jako Zabawki 
 
Kiedy Bóg stworzył nas istotami ludzkimi, Jego celem było umożliwienie nam życia bez zadręczania się grzechem i nieustanne cieszenie się życiem wiecznym, wspaniałością i chwałą wraz z Bogiem jako Jego własne dzieci. Aby nie posyłać nas do piekła, Mesjasz przyjął chrzest, wziął na Siebie grzechy świata, przelał Swoją krew na Krzyżu i w ten sposób zmył wszystkie nasze grzechy. Skoro Bóg nas tak bardzo umiłował, to jeśli nie uznamy tej miłości, ale tylko połowicznie będziemy wierzyć w zbawienie, które nam dał, z pewnością nie uciekniemy przed Bożym gniewem. 
Bóg uwolnił nas od naszych grzechów, ofiarując Swego własnego Syna. To dlatego, że Mesjasz został ochrzczony, aby wziąć wszystkie nasze grzechy na Swoje własne ciało i wydał samego Siebie jako ofiarę za grzechy, i w ten sposób naprawdę zbawił nas od wszystkich nieprawości świata. To dlatego, że byliśmy skazani na piekło z powodu naszych grzechów, nasz Pan zlitował się nad nami i z tego powodu został ochrzczony, wykrwawił się na śmierć, zmartwychwstał i w ten sposób zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i uczynił dziećmi Bożymi. Bóg nie uczynił nas jako Swoje zabawki.
Jakiś czas temu, gdy siostra z mojego kościoła była na studiach, miałem okazję uczestniczyć w jej wystawie dyplomowej. Tam w tej galerii natknąłem się na różne obrazy. Jedną z prac namalowanych przez absolwentów było płótno przedstawiające Adama i Ewę jedzących z drzewa poznania dobra i zła, zatytułowane „Czy Bóg stworzył ludzi jako zabawki?” Ktoś nagryzmolił odpowiedź na to pytanie poniżej płótna, mówiąc: „Bóg się nudził, więc uczynił nas Swoimi zabawkami”.
Nie ma nic bardziej błędnego niż ta odpowiedź. Dlaczego więc Bóg stworzył drzewo poznania dobra i zła, a następnie powiedział Adamowi i Ewie, aby z niego nie jedli? Przecież wiedział już, że zamierzają zjeść owoc, a mimo to zrobił drzewo i powiedział im, żeby z niego nie jedli. Kiedy zjedli, wypędził ich z ogrodu Eden za popełnienie grzechu. Następnie powiedział, że grzesznicy zostaną wysłani prosto do piekła. Dlaczego Bóg to zrobił? Czy Bóg naprawdę nas stworzył, ponieważ nie miał zabawek i się nudził? Czy stworzył ludzkość, ponieważ był po prostu zbyt znudzony i nie mógł już tego znieść? Oczywiście, że nie!
Bracia i siostry, Bóg tak naprawdę chciał uczynić nas Swoim ludem, uczynić nas nieśmiertelnymi i żyć z nami szczęśliwie na zawsze. Opatrzność Boża, która pozwoliła ludzkości na to wszystko, uczyniła nas nieśmiertelnymi istotami, które cieszą się wieczną wspaniałością i chwałą, i które żyją wiecznie w chwale. Tak więc, kiedy ty i ja, oszukani przez Szatana, popadliśmy w grzech i byliśmy skazani na piekło, Bóg posłał Swojego jednorodzonego Syna na tę ziemię, aby nas zbawić. A poprzez chrzest Syna, który zabrał grzechy świata, przelanie Jego krwi i zmartwychwstanie, Bóg ocalił nas od Szatana.
Jednak niezliczone rzesze ludzi mają to groteskowe błędne przekonanie, że Bóg w jakiś sposób uczynił nas zabawkami, aby pokonać nudę. Zarówno wśród tych, którzy przestali wierzyć w Jezusa, jak i tych, którzy nigdy w Niego nie wierzyli, są tacy, którzy w swej goryczy mówią do Boga: „Dlaczego Bóg mnie stworzył, a potem zadał mi cierpienie? Dlaczego upiera się, że muszę wierzyć? Dlaczego mówi, że da mi zbawienie, jeśli uwierzę, ale nie da, jeśli nie uwierzę?” Mówią takie rzeczy, ponieważ nie znają głębokiej opatrzności zbawienia, którą Bóg dał ludzkości.
Według tego szczegółowego planu Mesjasza Bóg miał przyjąć nas jak Swoje dzieci i w taki sposób uczynić nas Swoimi dziećmi, pozwoliwszy nam, jako Swej rodzinie, delektować się całą chwałą i łaską Nieba. Oto jest cel Boży stworzenia ludzkości. Ja sam także nie mogłem zrozumieć tej prawdy, póki nie narodziłem się ponownie z wody i Ducha. Ale otrzymawszy przebaczenie grzechów i narodziwszy się ponownie, zrozumiałem: „Aha! Oto dlaczego Pan stworzył mnie!” 
Co naprawdę zrobił Mesjasz, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, przyszedłszy na tę ziemię 2000 lat temu? Co zrobił, aby zabrać nasze grzechy? Przyjął chrzest i przelał Swoją krew! Wszystkie Jego dzieła były sprawiedliwą misją i ofiarą, które miały zmyć nasze grzechy.
Oto przyczyna tego, dlaczego musimy naprawdę uwierzyć w Boga i w Jezusa Chrystusa jako swego Boga i Zbawiciela. Byliśmy skazani na piekło, i dlatego Sam Bóg naprawdę przyszedł na tę ziemię, aby nas zbawić. Innymi słowy, Jezus musiał przyjąć chrzest od Jana, umrzeć na Krzyżu i zmartwychwstać. Powodem, dla którego naprawdę wierzymy w przebaczenie grzechów objawione w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, jest to, że możemy zostać odpuszczeni ze wszystkich naszych grzechów. Aby wypełnić Bożą opatrzność względem nas, musimy mieć wiarę. A kiedy wierzymy w zbawienie Pana, nie robimy tego dla pożytku kogoś innego, ale dla własnego dobra. 
 
 
Nadszedł Najwyższy Czas, Aby Uwierzyć w Prawdę Zbawienia Bożego
 
Musimy w tej chwili odrzucić swoją błędną wiarę i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha w sercu, aby to osiągnąć musimy dojść do uświadomienia sobie następującej kwestii: „Nie wiedziałem, że jestem skazany na piekło. Po prostu wierzyłem, ponieważ powiedziano mi, że Jezus zmył moje grzechy. Ale cała moja wiara opierała się na błędnym zrozumieniu! Powinienem teraz dowiedzieć się, co jest słuszne i oprzeć swoją wiarę na rzetelnej wiedzy. Do tej pory błędnie wierzyłem, ale jeszcze nie jest za późno. Wszystko, co muszę zrobić, to uświadomić sobie, że od teraz jestem skazany na piekło za moje grzechy, uwierzyć w moim sercu, że Mesjasz zbawił mnie przez Swój chrzest i przelaną krew, a następnie otrzymać przebaczenie moich grzechów. Więc byłem skazany na piekło!” 
W rzeczywistości tylko garstka chrześcijan miała właściwe i dokładne zrozumienie ewangelii wody i Ducha, kiedy po raz pierwszy zaczęli wierzyć. Mnie również zajęło 10 lat, odkąd po raz pierwszy zostałem chrześcijaninem, aby w pełni uświadomić sobie, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata Swoim chrztem i został skazany na śmierć na Krzyżu, i dopiero wtedy zostałem naprawdę zbawiony poprzez ponowne uwierzenie w Jezusa jako mojego własnego Zbawiciela. I tak 10 lat po tym, odkąd zostałem chrześcijaninem, porzuciłem swoją błędną wiarę i doszedłem do właściwego zrozumienia ewangelii wody i Ducha, i prawidłowo w nią wierzę. Jednak innym być może minie nawet i 20 lat, zanim poznają prawdę i ponownie uwierzą. 
Kiedy tacy ludzie uświadomią sobie, nawet i po 20 latach, że Bóg zaplanował zbawienie ich przez wodę i Ducha, muszą wtedy uwierzyć, że Jezus został ochrzczony i ukrzyżowany za ich własne grzechy. Nie ma nic bardziej złego przed Bogiem niż poznanie prawdy, i jednoczesna odmowa wiary. Nawet jeśli mieliby uwierzyć w ewangelię wody i Ducha w tej chwili, nawet po przeżyciu 10, czy 20 lat jako chrześcijanie, czy jest to w jakiś sposób złe? Oczywiście, że nie! Nie ma w tym absolutnie nic złego ani wstydliwego. Kiedy ludzie rzeczywiście poznają i uwierzą w odpuszczenie grzechów objawione w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, wtedy rzeczywiście zostaną zbawieni. Wiara w ewangelię wody i Ducha jest tym, co podoba się Bogu. Mam nadzieję, że wszyscy uwierzycie w to zbawienie, które rzeczywiście zostało osiągnięte, którego spełnienie przyszło przez błękitną i karmazynową nić.
Przykrycia Przybytku zostały wykonane z najmniejszymi szczegółami. Wystarczy spojrzeć na fakt, że skóry baranie farbowane na czerwono zostały umieszczone na przykryciu z koziej sierści, a następnie na to nałożono skóry borsucze, możemy zobaczyć wyraźną manifestację prawdy, że wszyscy jesteśmy skazani na piekło, ale nasz Pan przyszedł na tę ziemię, rzeczywiście wziął na Siebie nasze grzechy przyjmując chrzest, stał się ofiarą za nasze grzechy, przelewając Swoją krew i umierając na Krzyżu. Wszyscy możemy uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. To, przez co Pan rzeczywiście nas zbawił, to dzieła Jezusa objawione w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Przykrycia Namiotu nie zawierają nic innego, jak tylko tę tajemnica zbawienia.
Ważne jest nie tylko poznanie Biblii. To, co podoba się Bogu, to nie tylko poznanie, ale także wiara—to znaczy, jeśli Biblia mówi nam, że Bóg postanowił nas zbawić poprzez dzieła Jezusa objawione w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, to musimy rzeczywiście przyjąć to do naszych serc i wierzyć w to. W ten sposób możemy podobać się Bogu. Jeśli w naszych sercach słyszymy Słowo Boże, rozpoznajemy własne grzechy i wierzymy w chrzest Pański i krew na Krzyżu, to możemy również rzeczywiście otrzymać przebaczenie naszych grzechów. Ale jeśli nie wierzymy w to przebaczenie grzechów dane przez Pana, a zamiast tego wierzymy w Niego tylko w jako kwestię teoretyczną, to nadal będziemy dręczeni wyrzutami sumienia. 
Jeśli nie rozwiążemy problemu naszych codziennych grzechów, wierząc w wodę i Ducha, to wyrzuty sumienia będą nadal pożerać nasze serca. Jeśli jednak uwierzymy w ewangelię wody i Ducha, wówczas uwolnimy się od tego nieczystego sumienia, ponieważ skoro stajemy się bezgrzeszni, otrzymując doskonałe przebaczenie grzechów, jak moglibyśmy kiedykolwiek ponownie być dręczeni przez grzech? Tak właśnie musimy wierzyć. Musimy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, i mieć rozwiązany problem wszystkich naszych grzechów. Ci, którzy tego nie robią, nie mają innego wyboru, jak pozostanie w niewoli grzechu. 
Życie jest bardzo krótkie i pełne cierpienia. Bóg pozwala cierpieć każdemu człowiekowi. Z jakiego powodu Bóg pozwala nam cierpieć? Dzieje się tak, ponieważ On chce, abyśmy przez nasze cierpienie z powodu grzechu uświadomili sobie, jak cenna jest ewangelia wody i Ducha, abyśmy uwierzyli w tę ewangelię i w ten sposób zostali rzeczywiście uwolnieni od naszych grzechów. Przyniósł nam cierpienie grzechu, abyśmy w naszych sercach uwierzyli, że Mesjasz zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i krew na Krzyżu. Nie wiara w ewangelię wody i Ducha jako w prawdę jest najgłupszą rzeczą jaką możemy zrobić. Grzechy ludzkości mogą zostać zmiecione do czysta tylko dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha.
Bóg mówi nam, abyśmy rozwiązali problem naszych grzechów poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię. Dlatego musimy wierzyć w Jezusa, prawdziwego Zbawiciela. Wy także musicie naprawdę wierzyć w swoich sercach w Jezusa Chrystusa jako własnego Zbawiciela. Musicie wyznać swoje grzechy przed Bogiem, wierzyć w ewangelię wody i Ducha, a przez to zostać zbawionymi. Kiedy w głębi serca uwierzymy w chrzest Jezusa Zbawiciela i Jego krew na Krzyżu, wtedy rzeczywiście otrzymamy odpuszczenie wszystkich grzechów. Tylko wtedy, gdy uwierzymy w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu jako w prawdę, możemy zostać zbawieni od wszystkich naszych grzechów.
 
 
Kolejność Tkanin Zbiega Się Dokładnie z Porządkiem Naszego Zbawienia
 
Jeśli chodzi o porządek naszego zbawienia, priorytetem jest przede wszystkim prawdomówne uznanie, że od momentu narodzin na świecie wszyscy byliśmy grzeszni jak borsuki, bydlęta, które giną. I musimy wierzyć, że z pewnością zostaniemy skazani na śmierć i wrzuceni do piekła za nasze grzechy. Ponadto musimy również wierzyć, że aby uwolnić się od naszych grzechów, potrzebujemy ofiary, Mesjasz musi zabrać nasze grzechy poprzez przyjęcie chrztu. Musimy wierzyć, że naszym Zbawicielem nie może być człowiek, ale sam Bóg. I musimy wierzyć, że Jezus Zbawiciel rzeczywiście zbawił nas od wszystkich naszych grzechów przez Swój chrzest i Krzyż.
Gdyby tak nie było, Bóg wykonałby tylko dwa przykrycia Przybytku. Gdyby zbawienie mogło zostać osiągnięte poprzez pominięcie chrztu Jezusa, nie byłoby potrzeby wykonywania czterech oddzielnych przykryć Przybytku, a Bóg przykryłby go tylko skórami borsuczymi i baranimi. Ale czy rzeczywiście użyto tylko tych dwóch nakryć? Nie! Przybytek musiał być przykryty czterema różnymi pokryciami; zasłonami tkanymi z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru; innymi zasłonami z koziej sierści; jeszcze innego przykrycia ze skór baranich; a jako ostatnie przykrycie skóry borsucze. 
Musimy wierzyć w prawdę taką, jaka jest—to znaczy, że Jezus przyjął wszystkie nasze grzechy przyjmując chrzest, umarł na Krzyżu i w ten sposób zbawił nasze brudne i żałosne dusze skazane na piekło za swoje grzechy, czyniąc nas ludem Bożym. To jest tajemnica ukryta w czterech przykryciach Przybytku, a kolejność, w jakiej te cztery przykrycia były nałożone na Przybytek, jest niczym innym jak porządkiem naszego zbawienia.
Aby połączyć razem pierwsze i drugie pokrycie Przybytku, potrzebne były złote i miedziane haczyki. A na krawędziach dwóch zestawów zasłon, które razem tworzyły każde pokrycie, zrobiono pętelki z błękitnej przędzy. Ale ci, którzy wierzą tylko w krew Krzyża, nie mogą wiedzieć, co właściwie oznaczają te złote i miedziane haczyki przymocowane do pętelek z błękitnej przędzy. Tylko ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mogą zrozumieć i uwierzyć w prawdę ukrytą w czterech przykryciach.
Pętelki z błękitnej przędzy nawiązują do chrztu, który Jezus przyjął w rzece Jordan. Dlaczego więc ludzie nie wierzą w chrzest, przez który Jezus przyjął grzechy świata, ale wierzą tylko w krew na Krzyżu? Dzieje się tak, ponieważ nie wierzą w Słowo Boże takim, jakie jest. Kiedy wyznajemy, że wierzymy w Jezusa, nie możemy w Niego poprawnie wierzyć, jeśli dodajemy lub odejmujmy coś od Słowa Bożego. Musimy wierzyć w Słowo Boże dokładnie takim, jakie jest, z akceptacją.
Wśród wielu ludzi, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, większość z nich wierzy tylko w krew, którą On przelał na Krzyżu, pomijając chrzest, który przyjął. Dlatego tak wielu chrześcijan nie może zrozumieć tajemnicy prawdy, która objawia się w przykryciach Przybytku. I dlatego dzisiejsi chrześcijanie nie wierzą w prawdziwe przebaczenie grzechów, które Mesjasz w zupełności spełnił. Na próżno wierzą w Jezusa jako jednego z założycieli religii świata. W związku z tym wielu chrześcijan faktycznie idzie złą drogą. Grzeszą każdego dnia, a mimo to twierdzą, że mogą pójść do Nieba, codziennie pokutując. To wyjaśnia, dlaczego świeccy ludzie tego świata tak często potępiają chrześcijan. 
Kiedy pytamy chrześcijan: „W jaki sposób i jaką wiarę posiadając możemy naprawdę rozwiązać problem naszych grzechów?” Większość z nich mówi: „Możemy go rozwiązać, ofiarowując modlitwy pokuty, wierząc w przelaną krew Jezusa na Krzyżu”. Kiedy pytamy: „Czy wtedy problem waszych grzechów został rzeczywiście rozwiązany w waszych sercach?” Odpowiadają: „Właściwie, nadal mamy grzech w sercu”. Ludzie, którzy mają grzech w sercu, nadal nie są ludem Bożym. Jezus nie mieszka w ich sercach. Muszą przyjść do Jezusa Chrystusa, wierząc w ewangelię wody i Ducha. 
Musimy wiedzieć szczegółowo tak jak naprawdę jest, jaką dokładną metodą nasz Pan zmył wszystkie nasze grzechy. Niosąc grzechy świata na Krzyż poprzez chrzest, który przyjął od Jana i przelewając Swoją krew, Pan rzeczywiście zmył wszystkie nasze grzechy. Jeśli chcemy pójść przed Bożą obecność, musimy pójść, wierząc w nasze zbawienie utkane z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Bez względu na to, jak naprawdę silnie możemy wierzyć w Boga, nadal jest możliwe, że przez cały czas źle rozumiemy i wierzymy. Abyśmy mogli wejść do Królestwa Niebieskiego, musimy przyjąć zbawienie wykonane z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, przez którą Mesjasz rzeczywiście zmył nasze grzechy, jako prawdę i uwierzyć w nią.
Jeśli nasza wiara przed Bogiem jest błędna, musimy ją naprawić i ponownie uwierzyć, bez względu na to, jak często musimy to robić. Musimy wierzyć w zbawienie, że Pan rzeczywiście wziął na Siebie nasze grzechy i zmył je wszystkie przez Swój chrzest, jako w prawdę. Musimy naprawdę wierzyć, że Pan raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i że przyjął wszystkie potępienie naszych grzechów poprzez krew na Krzyżu. 
Dzięki prawdziwej wierze w dzieło Jezusa, które przejawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici Przybytku, możemy spotkać Mesjasza. Dzięki Przybytkowi mogliśmy teraz lepiej uchwycić ewangelię wody i Ducha i zdać sobie sprawę, że nasza wiara opiera się na prawdzie objawionej w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze. Wiara o najistotniejszym znaczeniu, którą wszyscy musimy teraz mieć, to ta, która naprawdę wierzy sercem w zbawienie wykonane z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici.
Słyszymy teraz i dowiadujemy się o prawdzie, która jest przechowywana w Przybytku, wykonanym z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Mesjasz czeka na nas teraz, faktycznie odpuszczając wszystkie nasze grzechy poprzez swoje dzieła, które objawiły się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici.
Bóg upomina nas, abyśmy całym sercem wierzyli w tę prawdę. Czy nadal macie grzech w swoich sercach? Wszyscy musimy wyraźnie uznać przed Bogiem, ciemne i brudne grzechy w naszych sercach, wyznać swoje grzechy, uwierzyć w prawdę objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, a tym samym otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów. Kiedy naprawdę uwierzycie, że Jezus już odpuścił wszystkie wasze grzechy, możecie wtedy przekazać Mu wszystkie grzechy, które znalazły się w waszych sercach, i otrzymać Jego doskonałe przebaczenie grzechów.
Wszyscy musimy w głębi serca wierzyć w odpuszczenie grzechów z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru, które Bóg naprawdę dla nas zaplanował. Bóg dał nam ewangelię stworzoną z tych cudownych dzieł Jezusa, z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, i tym samym umożliwił nam otrzymanie przebaczenia grzechów i cieszenie się wszelką mocą i autorytetem jako Jego własne dzieci. Pan pozwolił nam być zbawionymi od wszystkich naszych grzechów i potępienia oraz otrzymać życie wieczne, wierząc w dane nam dzieła zbawienia, które objawiają się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. 
Dziękuję Panu za to, że umożliwił nam zbawienie dzięki wierze w prawdę objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz w skręconym bisiorze. Wierząc w tę prawdę, możemy otrzymać odpuszczenie wszystkich naszych grzechów i wejść poprzez wiarę do Królestwa Niebieskiego. Alleluja!