Search

Studia o Przybytku

Arka Świadectwa

Powiązane kazania

· Ofiara Przebaczenia Grzechów, Udzielana na Przebłagalni (Księga Wyjścia 25:10-22)

Ofiara Przebaczenia Grzechów, Udzielana na Przebłagalni
(Księga Wyjścia 25:10-22)
„Uczynią też arkę z drewna akacjowego. Jej długość będzie na dwa i pół łokcia, jej szerokość – na półtora łokcia, a jej wysokość – na półtora łokcia. I pokryjesz ją szczerym złotem, wewnątrz i na zewnątrz pokryjesz ją, a na niej dokoła uczynisz złotą listwę. Odlejesz też do niej cztery złote pierścienie, które przymocujesz do czterech jej narożników: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa pierścienie do drugiego jej boku. Uczynisz drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. I włożysz drążki w pierścienie na bokach arki, aby na nich noszono arkę. Drążki te pozostaną w pierścieniach arki; nie będą z niej wyjmowane. W arkę włożysz świadectwo, które ci dam. Uczynisz też przebłagalnię ze szczerego złota. Jej długość będzie na dwa i pół łokcia, a jej szerokość – na półtora łokcia. I uczynisz dwa złote cherubiny: wykujesz je ze złota na obu końcach przebłagalni. Jednego cherubina uczynisz na jednym końcu, a drugiego cherubina na drugim końcu. Z samej przebłagalni uczynicie cherubiny na obu jej końcach. A cherubiny będą mieć skrzydła rozpostarte ku górze, zakrywając swymi skrzydłami przebłagalnię. Ich twarze zaś będą zwrócone ku sobie, twarze cherubinów będą zwrócone ku przebłagalni. I położysz przebłagalnię na wierzchu arki, a w arkę włożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się z tobą spotykać i sponad przebłagalni, spomiędzy dwóch cherubinów, którzy są nad arką świadectwa, będę z tobą rozmawiać o wszystkim, co ci rozkażę dla synów Izraela."
 
 

Przebłagalnia

Przebłagalnia
Łokieć to długość mierzona od czubka dłoni do łokcia. W Biblii łokieć szacuje się na około 45 cm według dzisiejszego systemu miar. Długość przebłagalni wynosiła dwa i pół łokcia, więc po przeliczeniu na system metryczny długość ta wynosiła około 113 cm (3.7 stopy). Jej szerokość wynosiła półtora łokcia, czyli około 67.5 cm (2.2 stopy). Daje nam to ogólne pojęcie o wielkości przebłagalni.
Arka Świadectwa została najpierw wykonana z drewna akacjowego i pokryta złotem wewnątrz i na zewnątrz. Jednak Przebłagalnia, która została umieszczona na Arce, została wykonana wyłącznie z czystego złota. A na obu jej końcach umieszczono cheruby zwrócone w stronę przebłagalni, ze swoimi skrzydłami rozpostartymi ku górze, zakrywającymi wieko arki - to jest przebłagalnię. Przebłagalnia to miejsce, w którym Bóg obdarza łaską tych, którzy przychodzą do Niego poprzez wiarę.
Na narożnikach Arki zostały umieszczone cztery złote pierścienie. Po dwa złote pierścienie z każdej strony, a przez te pierścienie przełożono drążki, aby można było przenieść Arkę. Te drążki były wykonane z drewna akacjowego i pokryte złotem. Poprzez przełożenie drążków przez dwa pierścienie z jednej strony i dwa pozostałe pierścienie z drugiej, Bóg sprawił, że dwie osoby mogły ją podnieść i nieść. Nasz Pan powiedział: „Będę się z tobą spotykać na tej przebłagalni”.
Bóg sprawił, że Izraelici nosili Arkę Świadectwa wraz z Przebłagalnią, umieszczając w niej drążki. Oznacza to, że Bóg chce, abyśmy szerzyli ewangelię na całym świecie. To samo dotyczyło ołtarza kadzenia - to znaczy, że po obu jego bokach również umieszczono pierścienie, przez te pierścienie przełożono drążki i powołano dwie osoby do noszenia ołtarza. Oznacza to również, że powinniśmy prosić Boga o pomoc, gdy napotykamy trudności, oraz że powinniśmy również modlić się o szerzenie ewangelii na całym świecie, gdziekolwiek się udamy.
W Arce Świadectwa umieszczono trzy przedmioty: złote naczynie z manną, laskę Aarona, która zakwitła i kamienne tablice Przymierza. Co to oznacza? Po pierwsze, złote naczynie z manną oznacza, że Jezus Chrystus daje nowe życie wierzącym. Kiedyś głosił: „Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do Mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we Mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia” (Ewangelia Jana 6:35). 
Laska Aarona, która zakwitła, mówi nam, że Jezus Chrystus jest Panem zmartwychwstania i że daje nam życie wieczne. Kamienne tablice Przymierza mówią nam, że nieuchronnie jesteśmy skazani na śmierć przed Prawem. Jednak miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że obejmuje wszelkie potępienie naszych grzechów, o które jesteśmy oskarżeni według Prawa. Przebłagalnia była doskonale dopasowana jako przykrycie Arki, aby nie wydostało się przekleństwo Prawa. Bóg dopełnił Przebłagalnie z doskonałą ofiarą Swego Syna Jezusa. Każdy wierzący w Ewangelię wody i Ducha, może zatem śmiało przyjść do tronu łaski, Przebłagalni. 
 
 
Cenna Krew, Którą Skrapiano Przebłagalnię!
 
Najpierw musimy dowiedzieć się, jaka jest tajemnica ukryta w Przebłagalni. Raz w roku Najwyższy Kapłan brał krew ofiary i wchodził do Miejsca Najświętszego. Następnie kropił tą krwią ofiary na Przebłagalni dokładnie siedem razy. Bóg powiedział, że tylko wtedy spotka się z Izraelitami na Przebłagalni. Bóg spotyka każdego, kto ma taką samą wiarę jak Najwyższy Kapłan, to znaczy wiarę w Jego odpuszczenie grzechów, objawione w systemie ofiarnym.
Krew ofiary pokropiona na Przebłagalnie ukazuje sprawiedliwy sąd Boga nad grzechem i Jego miłosierdzie nad ludzkością. W Dniu Przebłagania, dziesiątego dnia siódmego miesiąca, Aaron, Najwyższy Kapłan, kładł ręce na ofiarę, aby oczyścić wszystkie roczne grzechy ludu Izraela. Następnie podcinał jej gardło, aby pobrać jej krew, a następnie brał tę krew za zasłonę i kropił nią Przebłagalnię (Księga Kapłańska 16:11-16). 
Przez krew, która została w ten sposób skropiona, Bóg spotkał Izraelitów i udzielił im błogosławieństwa odpuszczenia grzechów. Ustanowienie systemu ofiarnego było łaską Bożą dla Izraelitów. Poprzez nałożenie rąk na ofiarne zwierzę i jego krew, Bóg sprawiedliwie zmył ich grzechy i dał im Swoje miłosierdzie, odpuszczenie grzechów poprzez łaskę. 
Jak więc możemy otrzymać tę łaskę? Jakim Słowem Bóg raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy? Bóg umożliwił nam uświadomienie sobie, że musimy mieć wiarę, która zna i wierzy w prawdę objawioną w systemie ofiarnym, abyśmy mogli otrzymać dar, którym nas obdarzył. Bóg umożliwił wypełnienie się Jego sprawiedliwości za pomocą tych dwóch czynników; nałożenia rąk na głowę ofiary i jej krew. Ta ofiara Starego Testamentu nie odnosi się do niczego innego, jak tylko do chrztu, który Jezus Chrystus przyjął i do krwi, którą przelał na Krzyżu. 
Za nasze własne grzechy, Jezus Chrystus, Syn Boży, został ochrzczony przez Jana, aby wziąć na Siebie grzechy świata, stał się ofiarą na Krzyżu, aby zapłacić za te grzechy, umarł za nas i zmartwychwstał, aby nas ożywić. Chrzest, który Jezus Chrystus przyjął i Jego krew na Krzyżu, miały dać nam przebaczenie grzechów i są one łaską prawdziwych błogosławieństw, które umożliwiają tym, którzy mają taką wiarę, spotkanie z Bogiem. Ta prawda jest cieniem ewangelii wody i Ducha. Ewangelia wody i Ducha jest prawdą, która ustanowiła fundament prawdziwej wiary, która umożliwia grzesznikom otrzymanie przebaczenia grzechów od Boga. Jezus Chrystus stał się ofiarą za nasze grzechy. Stał się pomostem prawdy, który pozwala nam iść do Boga Ojca Świętego. 
Ponownie możemy znaleźć rozstrzygający dowód na tę prawdę w kolorach czterech nici, które zostały użyte do wykonania wejścia Przybytku: błękitnej, purpurowej i karmazynowej oraz skręconego bisioru. Innymi słowy, cztery nicie wejścia Przybytku dostarczają nam wskazówek dotyczących prawdziwej ewangelii. 
Pierwszą wskazówką jest tajemnica błękitnej nici, która ukazała się w wejściu Przybytku. Tajemnicą jest to, że Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana, co oznacza, że wziął na Siebie nasze grzechy świata. Innymi słowy, nasz Pan przyjął nasze grzechy, które Jan Mu przekazał. Dlatego wezwał Jana, aby Go ochrzcił, mówiąc: „Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 3:15).
Drugą wskazówką jest purpurowa nić ukazana w Przybytku. Kolor „purpurowy” to kolor królów. Jezus Chrystus jest Królem królów, który przyszedł na tę ziemię jako Zbawiciel ludzkości, aby uwolnić ją od grzechu. Porzucił chwałę Nieba i przyszedł na tę ziemię, aby zmyć nasze grzechy. Jezus Chrystus jest Samym Bogiem w Swojej istocie, ale aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów, przyszedł na tę ziemię, został ochrzczony i ukrzyżowany w posłuszeństwie woli Ojca. Innymi słowy, aby zmyć wszystkie nasze grzechy, Bóg opuścił tron chwały nieba i narodził się z ciała Maryi Dziewicy na tej ziemi, aby zbawić grzeszników. Musimy zatem wierzyć, że sam Bóg musiał narodzić się z ciała dziewicy, przyjąć chrzest i przelać Swoją krew na Krzyżu, a wszystko to zgodnie z obietnicą, którą złożył prorokowi Izajaszowi ponad 700 lat temu.
Trzecią wskazówką jest karmazynowa nić. Wskazuje na krew Jezusa. Ta prawda ukazuje, że Jezus wypełnił misję zbawienia Bożego, przelewając Swoją krew na Krzyżu. Jego przelana krew na Krzyżu była karą zarezerwowaną dla najgorszego ze wszystkich przestępców. Poprzez karę za grzechy, które Jezus zabrał poprzez Swój chrzest, wszystkie grzechy ludzkości zostały osądzone. Został ukrzyżowany i przelał Swoją krew, przyjął potępienie wszystkich grzechów świata i tym samym uwolnił nas od grzechu. Przyjmując nasze grzechy od Jana przez Swój chrzest i będąc posłusznym Ojcu aż do śmierci, Bóg zbawił wszystkich grzeszników od ich nieprawości. 
Czy zdajesz sobie sprawę, że Jezus położył kres wszelkiemu potępieniu grzechu i uczynił wierzących dziećmi Bożymi, ponosząc zastępczo nasze własne potępienie Swoją karą ukrzyżowania? Bóg uczynił to wszystko, abyśmy uwierzyli w tę prawdę i otrzymali życie wieczne. To, że Jezus przyjął chrzest, a następnie został skazany na Krzyżu, oznacza, że zbawił nas od grzechu. Dlatego powiedział Swoim ostatnim tchnieniem: „Wykonało się” (Ewangelia Jana 19:30). Jezus z wielką radością i ulgą ogłosił, że spełnił nasze zbawienie od grzechów według woli Boga Ojca. 
Wreszcie, skręcony bisior ukazuje, że Jezus jest Bogiem Słowa. On objawia wolę Bożą poprzez Swoje misterne i sprawiedliwe Słowo. W całym Starym Testamencie zapowiadał z góry, że przyjdzie na ten świat i zbawi całą ludzkość Swoim chrztem i ukrzyżowaniem. Następnie spełnił wszystkie Swoje obietnice właśnie w Nowym Testamencie. Dlatego Biblia mówi: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo… A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy” (Ewangelia Jana 1:1-14).
Ta prawda umożliwiła nam obmycie ze wszystkich naszych grzechów, które wybielały jak śnieg. Chrzest, który Jezus przyjął i Jego przelana krew, to nic innego jak nałożenie rąk i przebłaganie sądu systemu ofiarnego. To dlatego, że Jezus poniósł wszystkie grzechy świata na Swoim ciele, przelał Swoją krew na Krzyżu. Kiedy Jezus został ochrzczony, aby nieść nasze grzechy za nas, poszedł na Krzyż i przelał na nim Swoją krew, ta prawda jest tym, co stało się przebłaganiem, które zmyło nasze grzechy.
Chrzest, który nasz Pan przyjął, kiedy przyszedł na tę ziemię jako człowiek, i krew, którą przelał na Krzyżu, są prawdą, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Jezus urodził się na tej ziemi 2000 lat temu, wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał w ciągu trzech dni, później dawał świadectwo przez 40 dni, a następnie wstąpił na prawicę tronu Bożego - to jest prawda ukazana w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Bóg mówi nam, abyśmy wierzyli w tę prawdę, że On zbawił nas od wszystkich grzechów, usuwając je. 
Kiedy wierzymy w tę prawdę, Bóg mówi nam: „Teraz staliście się Moimi dziećmi. Nie jesteście grzesznikami. Jesteście Moim ludem i już nie jesteście grzesznikami. Uratowałem was od wszystkich waszych grzechów, potępienia i przekleństw. Uratowałem was Moją bezwarunkową miłością. Ja tak umiłowałem was, że zbawiłem was bez żadnego warunku. Ponieważ was kocham, ocaliłem was na Własną rękę. Nie tylko was ukochałem, ale także w ten sposób okazałem wam Swoją miłość. Spójrz na krew Mojej ofiary. To jest świadectwo Mojej miłości do was. Pokazałem wam to świadectwo”.
Kiedy przyszliśmy do Pana jako ubodzy w duchu, pokazał nam, że zbawił nas błękitną, purpurową i karmazynową nicią. Pan przyszedł na tę ziemię, został ochrzczony, wzgardzony i skazany na śmierć na Krzyżu, zmartwychwstał i wstąpił do Nieba. Bóg spotyka każdego, kto wierzy w Jego miłość zbawienia.
Bóg daje łaskę zbawienia tym, którzy wierzą. Jego zbawienie zmieniło zwykłe stworzenia w Jego własne dzieci Boże. Bóg mówi do nas: „Jesteście teraz Moimi dziećmi. Jesteście Moimi synami i córkami. Nie jesteście już dziećmi Szatana, ale Moimi własnymi dziećmi. Nie jesteście już stworzeniami, ale Moim ludem. Odpokutowałem wszystkie wasze grzechy przez Mojego Syna Jezusa. Teraz uczyniłem was Moim ludem, a wy staliście się Moim ludem poprzez wiarę”. Bóg nie tylko zbawił grzeszników, ale także obdarzył ich łaską stania się Jego dziećmi.
Bóg nazwał wieko Arki Świadectwa w Przybytku Przebłagalnią. Umieszczono na niej dwa cheruby. Dlaczego Bóg powiedział, że spotka się z ludem Izraela na Przebłagalni? Powodem tego było to, że Bóg odpuścił grzechy ludowi Izraela, przyjmując krew zwierzęcia ofiarnego, na którym wszystkie ich grzechy zostały złożone poprzez nałożenie rąk. 
Innymi słowy, Bóg tak powiedział, ponieważ chciał dać ludowi Izraela przebaczenie grzechów jako dar, nakazując im przekazać swoje grzechy na ofiarę, kładąc ręce na jego głowie i płacąc tą ofiarą zapłatę za te grzechy zastępczo zamiast nich, wszystko po to, by wymazać nieprawości Jego ludu. Ponieważ Bóg nie mógł spotkać grzeszników bez ofiary przebłagania, to przez tę ofiarę zmył ich grzechy i spotkał się z nimi.
Każdy rodzi się na tym świecie z grzechem jako potomek Adama. Dlatego każdy ma grzech i nikt nie może spotkać Boga bez złożenia ofiary. Dlatego Bóg powiedział, że przyjmie ofiarę, która zadośćuczyniła za grzechy Izraelitów i spotka ich na Przebłagalni.
Bóg ustanowił dla ludu Izraela Dzień Przebłagania dziesiątego dnia siódmego miesiąca. Sprawił, że Najwyższy Kapłan przekazał całą roczną wartość grzechów Izraelitów na ofiarę i składał Mu jej ofiarną krew. Tego samego dnia grzechy ludu Izraela zostawały odpuszczane na cały rok, a działo się tak, ponieważ w tym dniu Najwyższy Kapłan złożył ofiarę za grzech.
 
 

System Ofiarny Starego Testamentu Dla Wybawienia Grzeszników od Ich Niegodziwości

 
Jak napisano w Księdze Kapłańskiej 1:4: „I położy swą rękę na głowie ofiary całopalnej, a zostanie przyjęta jako przebłaganie za niego”, wszystkie grzechy grzesznika zostały faktycznie składane na kozła ofiarnego poprzez położenie rąk na głowie ofiary. Bóg z przyjemnością przyjmuje tego rodzaju ofiary składane z wiarą, która naprawdę wierzy w Jego Słowo. Był to zasadniczy i pierwszy krok w systemie ofiarnym, który Bóg ustanowił dla Swego ludu, Izraelitów. 
Wtedy ofierze podrzynano gardło, pobierano jej krew i oddawano ją kapłanom. Kapłani następnie nakładali tę krew na rogi ołtarza całopalenia, kładli ciało ofiary na ołtarzu i spalali, a tym samym oddawali Bogu jako ofiarę za grzechy grzesznika. To było prawo zbawienia, które Bóg ustanowił, aby rzeczywiście odpuścić grzechy każdego grzesznika. 
Jednak w Dniu Przebłagania, dziesiątym dniu siódmego miesiąca, Bóg pozwolił Swojemu ludowi złożyć ofiarę, która mogłaby odpuścić roczną wartość ich grzechów. Tego dnia Najwyższy kapłan, przedstawiciel wszystkich Izraelitów, musiał przygotować dwa kozły. „I Aaron rzuci losy o dwa kozły, jeden los dla PANA, a drugi los dla kozła ofiarnego. I przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla PANA, i złoży go w ofierze za grzech” (Księga Kapłańska 16:8-9). Musiał położyć ręce na głowie pierwszego kozła, aby roczna wartość grzechów wszystkich Izraelitów mogła przejść na ofiarę. Następnie pobierał jej krew, faktycznie ją zabijając, udawał się do Miejsca Najświętszego i kropił krwią Przebłagalnię po wschodniej stronie, i także kropił przed Przebłagalnią siedem razy. Przyjmując tę krew ofiary, Bóg zmywał ich grzechy i zatwierdzał ich jako Swój lud.
Następnie Najwyższy Kapłan wychodził z Przybytku i stawiał drugiego kozła przed ludem Izraela. Aby rzeczywiście zgładzić grzechy swego ludu, ponownie kładł ręce na głowie ofiary. Następnie wyznawał: „Wszystkie grzechy, które mój lud popełnił w ciągu ostatniego roku, przekazuję na tę ofiarę”. Następnie ręką odpowiedniego człowieka, wysyłał ofiarę na pustynię. 
Ten kozioł musiał zostać odesłany na jałową pustynię, aby tam umarł (Księga Kapłańska 16:20-22). To mówi nam, że grzechy ludu Izraela zostawały raz na zawsze całkowicie odpuszczone wraz z ofiarami za grzechy złożonymi w Dniu Przebłagania. 
Te kozły ofiarne były zapowiedzią nikogo innego, jak tylko Jezusa. Ta ofiara za grzech ukazuje prawdę o zbawieniu, które Jezus Chrystus wypełnił, przyjąwszy chrzest od Jana i będąc ukrzyżowanym, aby zmyć grzechy wszystkich na tym świecie. Bóg obiecał spotkać się z ludem Izraela na Przebłagalni, kiedy będą składać prawną ofiarę poprzez Najwyższego Kapłana. Lud Izraela uważał Najwyższego Kapłana i Przebłagalnię za drogocenne, ponieważ to właśnie Najwyższy Kapłan składał co roku ofiarę za grzechy w ich imieniu, a Przebłagalnię, ponieważ tam odpuszczano ich winy. 
Podobnie Jezus na zawsze pojednał nas z Bogiem, składając jedną ofiarę Swoim ciałem za nasze grzechy przez Swój chrzest i przelanie krwi. Dlatego nie możemy wystarczająco podziękować Panu Jezusowi i dlatego musimy wierzyć w Jego chrzest wraz z Jego ukrzyżowaniem.
 
 
Przebłagalnia Pieczętowała Dwie Kamienne Tablice z Dziesięcioma Przykazaniami, Które Były Wewnątrz Arki Świadectwa
 
Na górze Synaj Bóg nakazał Mojżeszowi umieścić dwie kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami wewnątrz Arki Świadectwa i zapieczętować Arkę Przebłagalnią. Bóg uczynił to, ponieważ chciał obdarzyć lud Izraela Swoją miłością miłosierdzia, ponieważ nie mogli oni przestrzegać Prawa. Innymi słowy, Bóg nie mógł sądzić ludu Izraela, który codziennie grzeszył, tylko według Swego Prawa, które głosiło, że zapłatą za grzech jest śmierć. To także miało na celu dać ludowi Izraela przebaczenie grzechów. 
Innymi słowy, lud Izraela był zbyt niedoskonały przed Bogiem, aby zachować Jego Prawo poprzez swoje czyny. Dlatego Bóg dał im system ofiarny wraz z Prawem. Miało to na celu oczyszczenie ich ze wszystkich grzechów poprzez ofiarę. To pokazuje nam, że aby zmyć grzechy ludu Izraela, Bóg zażądał od nich, aby złożyli swoje grzechy na ofiarę, kładąc ręce na jej głowie i zabili ją w ich imieniu, podcinając jej gardło. Bóg dał ludowi Izraela prawo Swojej miłości zbawienia wraz z prawem Swego sprawiedliwego gniewu. W związku z tym musimy również wierzyć w dwie zasadnicze prawdy o zbawieniu Bożym; chrzest, który Mesjasz przyjął od Jana i krew, którą przelał na Krzyżu. 
Zwierzęciem ofiarnym na ofiarę za grzech w Starym Testamencie było ciało Mesjasza w Nowym Testamencie. Ofiary dane nam w Piśmie Świętym były miłosierdziem Bożym, które zmywa wszystkie nasze grzechy. Tak jak poprzednio, aby otrzymać odpuszczenie grzechów, absolutnie potrzebujemy ofiary przebłagania. Od dawna, aby zmyć grzechy ludzkości, musiała istnieć sprawiedliwość Boża i Jego miłość miłosierdzia.
Ponieważ sprawiedliwość Boża musi nas sądzić jeśli mamy grzech, musieliśmy zmyć nasze grzechy, składając je na ofiarę za grzech. Jak mówi powiedzenie w Korei: „Miej nienawiść do grzechu, ale nie nienawidź grzeszników”, Bóg nienawidził naszych grzechów, ale nie nienawidził naszych dusz. Aby Bóg zmył grzechy naszych dusz, musieliśmy położyć ręce na ofierze, przelać jej krew i oddać Jemu. W Starym Testamencie to, że Bóg odpokutował za grzechy ludu Izraela, oznacza, że Bóg przyjął ich ofiarę i w ten sposób odpuścił im grzechy.
Dla ludu Izraela jedynym twórcą Prawa był Bóg. Jehowa, który objawił się ludowi Izraela, jest Tym, który istnieje sam. Tak jak uznajemy Boga za jedynego dawcę Prawa, musimy uznać, że On jest Bogiem nas wszystkich i zaakceptować system ofiarny, który ustanowił, aby zmyć nasze grzechy. Poprzez system ofiar, który ustanowił Bóg, jesteśmy w stanie uświadomić sobie, jak bardzo Bóg nas umiłował i jak sprawiedliwie uwolnił nas od grzechu. Dzięki Prawu Bożemu jesteśmy również w stanie zrozumieć, jak po prostu nie możemy przestrzegać Jego przykazań. Fundamentalnie byliśmy bałwochwalcami przed Bogiem, popełniając wszelkiego rodzaju nieprawości i występki. Dlatego nie możemy nie przyznać, że w każdej chwili byliśmy skazani na piekło za nasze grzechy. Dlatego sam Bóg musiał przyjść do nas jako Zbawiciel.
Jezus Chrystus złożył Swoje ciało na wieczną ofiarę za grzechy świata. Ofiarował się dokładnie w taki sam sposób, w jaki złożono ofiarę za grzechy Starego Testamentu, zwłaszcza tę przedstawioną we fragmencie dotyczącym Dnia Przebłagania: poprzez nałożenie rąk na głowę ofiary i przelanie jej krwi. Dwie kamienne tablice w Arce Świadectwa i Przebłagalni były absolutnie konieczne dla ludu Izraela, aby otrzymać przebaczenie grzechów, ponieważ Bóg umożliwił tym, którzy wierzyli w sprawiedliwe Prawo Boże i Jego obietnicę życia, otrzymanie nowego życia. Dzisiaj Prawo, które ukazuje sprawiedliwość Bożą i Słowo prawdy, które przynosi wieczne zbawienie od grzechu, pozwala nie tylko ludowi Izraela, ale także nam wszystkim spotkać się z Bogiem i otrzymać życie wieczne. 
My, którzy żyjemy w tym wieku, musimy wiedzieć i wierzyć, kim jest nasz Bóg, co nam mówi i to, że przez to co dla nas uczynił, otrzymaliśmy przebaczenie naszych grzechów. Dzięki prawdzie błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru, ukazanego w wejściu Przybytku Starego Testamentu, Bóg powołał nas, przyjął nas i dał nam wiarę, która w to wierzy.
 
 

Bez Wątpienia Błękitna Nić Oznacza Chrzest, Który Jezus Otrzymał

 
Przeczytajmy Ewangelię Mateusza 3:13-17: „Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. Ale Jan powstrzymywał Go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. I rozległ się głos z nieba: To jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie”.
Poprzez ofiary składane w ramach systemu ofiarnego Starego Testamentu, Bóg Ojciec w rzeczywistości pokazał, że złoży wszystkie grzechy świata na Swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel faktycznie ochrzcił Jezusa, aby wypełnić całą sprawiedliwość Bożą. Ponieważ grzechy świata rzeczywiście zostały złożone na Jezusa, gdy został ochrzczony przez Jana, ci, którzy w to wierzą, mogli zostać oczyszczeni ze wszystkich grzechów serc. 
Chrzest, który Jezus przyjął, ma zupełnie inne znaczenie niż chrzest w wodzie, który ludzie zwykle przyjmują jako rytuał zostania chrześcijanami. Innymi słowy, chrzest w wodzie, który dziś przyjmują, jest jedynie zewnętrznym znakiem ich nawrócenia na religię chrześcijańską. Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata poprzez nałożenie rąk Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości. Chrzest, który Jezus przyjął, był chrztem, który wypełnił Bożą obietnicę wiecznego zbawienia, odpuszczenia grzechów, które Bóg ustanowił poprzez system ofiarny w Księdze Kapłańskiej. To, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata, osobiście przyjął chrzest i wykrwawił się na Krzyżu, aby uiścić zapłatę za te grzechy, jest miłością Boga do ludzkości i doskonałym odpuszczeniem grzechów.
To właśnie po to, aby nas zbawić od wszystkich grzechów świata, Bóg Ojciec dał Swemu Synowi chrzest od Jana. „Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 3:15). „Bo godzi się” oznacza tutaj, że Jezus przyjmie grzechy całej ludzkości poprzez Swój chrzest. Ponieważ Jan ochrzcił Jezusa Chrystusa, nasze grzechy zostały złożone na Niego. To dlatego, że Jezus Chrystus wziął na Siebie nasze grzechy Swoim chrztem, przelał Swoją krew i umarł zamiast nas. Chrzest, który Jezus przyjął, to Boża miłość ofiarna i przebaczenie grzechów. Kiedy rzeczywiście przyjął wszystkie nasze grzechy złożone na Niego, zanurzył się w wodzie. To zanurzenie sugeruje Jego śmierć. A to, że wyszedł z wody, świadczy z góry o Jego zmartwychwstaniu.
 
 

Jezus Jest Naszym Stwórcą i Zbawicielem

 
Prawdą jest, że Jezus Chrystus, który przyszedł do nas, jest Samym Bogiem, który stworzył wszechświat i wszystko w nim. Księga Rodzaju 1:1 mówi: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”, a Księga Rodzaju 1:3 mówi: „I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość. I stała się światłość”. W Ewangelii Jana 1:3 także napisano: „Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało”. Jezus Chrystus faktycznie stworzył cały wszechświat wraz z Ojcem i Duchem Świętym. 
W Liście do Filipian 2:5-8 czytamy: „Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił samego Siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego Siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej”. On jest rzeczywistym Stwórcą, który stworzył ten świat i stworzył nas, ludzi. Aby uwolnić nas od grzechu, sam Pan przyszedł do nas jako człowiek, wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana, przelał Swoją krew z powodu tego chrztu i w ten sposób zbawił nas od wszystkich grzechów.
Mesjasz sprawił aby Izraelici wykonali wszystkie wejścia Przybytku, poprzez wetkanie błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici w biały skręcony bisior. To, że nakazał im używać błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici do wejść Przybytku, świadczy o Jego zamiarze zbawienia całej ludzkości od ich grzechów: wzięcia na Siebie grzechów świata poprzez chrzest, który Jezus przyjął od Jana, i zapłacenia ich ceny Jego krwią na Krzyżu.
W Starym Testamencie grzesznicy przynosili ofiarę do Przybytku i składali na niej swoje grzechy, kładąc ręce na jej głowie, przed ołtarzem całopalenia. Następnie pobierali jej krew, podcinając jej gardło i oddawali tę krew kapłanom. Następnie kapłani składali tę ofiarę Bogu, nakładając tę krew na czterech rogach ołtarza całopalenia, a resztę wylewając na ziemię. 
W Dniu Przebłagania, kiedy Najwyższy Kapłan brał krew ofiary, na której głowę położył ręce, do Miejsca Najświętszego i kropił Przebłagalnię, Bóg przyjmował tę krew ofiary jako zastępczy sąd nad Jego ludźmi. Dlaczego zwierzę ofiarne musiało zostać zabite? Poprzez nałożenie rąk Najwyższego Kapłana na głowę ofiary, zabierała ona wszystkie grzechy Izraelitów. Innymi słowy, jej krew była wynikiem nałożenia rąk. W ten sposób Bóg przyjmował krew zwierzęcia ofiarnego i czuł słodki aromat jego mięsa spalonego na ołtarzu, a tym samym odpuszczał wszystkie grzechy ludowi Izraela.
Również w czasach Nowego Testamentu Jezus przyszedł, aby zrobić dokładnie w ten sam sposób. Aby wziąć na Siebie nasze grzechy i ponieść potępienie za grzech, nasz Pan musiał przyjść na tę ziemię poprzez ciało Maryi Dziewicy, dokonał zbawienia, przyjmując chrzest od Jana i przelewając Swoją krew na Krzyżu. Błękitna, purpurowa i karmazynowa nić jest w rzeczywistości ewangelią, która ukazuje prawdę, że Jezus, sam Bóg, został ochrzczony i ukrzyżowany.
To dlatego, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy Swoim chrztem, został ukrzyżowany, przelał całą Swoją krew, umarł, zmartwychwstał w ciągu trzech dni i w ten sposób stał się Zbawicielem nas, wierzących, zasiadając po prawicy tronu Boga. Jezus Chrystus umożliwił tym, którzy naprawdę wierzą w Niego jako w swojego Zbawiciela, nazywać Boga "Abba, Ojcze", poprzez odpuszczenie wszystkich grzechów przed Bogiem Ojcem raz na zawsze. Oto tajemnica prawdy ukryta w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici.
Poprzez Swój chrzest i krew na Krzyżu Mesjasz dokonał oczyszczenia naszych grzechów i poniósł potępienie za nasze grzechy zamiast nas. Teraz stał się Zbawicielem świata. W związku z tym musimy wierzyć, że wejście do Przybytku w Starym Testamencie zostało wykonane przez utkanie błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici na skręconym bisiorze, a także musimy wierzyć, że w Nowym Testamencie Mesjasz, nasz Zbawiciel, rzeczywiście przyszedł ta ziemię, wziął na Siebie grzechy świata przez Swój chrzest i poniósł potępienie wszystkich grzechów na Krzyżu - w ten sposób musimy otrzymać przebaczenie naszych grzechów.
 
 
Jako Chrześcijanie, Ile Uwagi Poświęcacie Jego Słowu?
 
W Księdze Wyjścia 25:22 napisano: „Tam będę się z tobą spotykać i sponad przebłagalni, spomiędzy dwóch cherubinów, którzy są nad arką świadectwa, będę z tobą rozmawiać o wszystkim, co ci rozkażę dla synów Izraela.” Jak blisko jesteście więc ewangelii wody i Ducha, ewangelii przebłagania? Skąd Pan powiedział, że przemówi do tych z nas, którzy wierzą w Jezusa jako Zbawiciela? W Księdze Wyjścia 25:22 powiedział, że da nam wszystkie Swoje przykazania znad pokrywy Arki Świadectwa. Do ludu Izraela w Starym Testamencie Bóg powiedział, że będzie mówił do nich o wszystkim z przebłagalni. 
Musicie zdać sobie sprawę, że taka jest Boża obietnica, że On będzie prowadził wasze życie po tym, jak da wam przebaczenie grzechów poprzez zgodną z prawem ofiarę i uczyni was Swoim ludem. Bóg mówi nam, że bez względu na to, jak bardzo ci z was, którzy wierzą w chrześcijaństwo, próbują być prowadzeni przez Pana, jeśli wierzą w Jezusa, nie znając prawdy ewangelii wody i Ducha, nie mogą być prowadzeni przez Niego. W związku z tym, jeśli naprawdę chcecie być prowadzeni przez Pana, musicie najpierw poznać i przyjąć prawdę o odpuszczeniu grzechów, które za jednym razem odpuściło wasze grzechy, a następnie oczekiwać na Jego przewodnictwo. 
Jest jedna rzecz, o której chcę wam powiedzieć, a mianowicie, że jeśli chcecie zostać dziećmi Bożymi i jeśli chcecie stać się częścią Jego Kościoła, to najpierw musicie otrzymać odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, tajemnicę błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Dopiero po tym będziecie mogli również otrzymać przykazania Pana, wypowiedziane do was sponad Arki Świadectwa.
Musimy pamiętać i wierzyć, że Pan zawsze dowodzi w naszym życiu i prowadzi je, tylko wtedy, kiedy wierzymy w ewangelię wody i Ducha, która umożliwiła nam otrzymanie przebaczenia grzechów. Czy teraz przyjmujecie przykazania Pana, dane wam sponad przebłagalni? A może podążacie za Panem na podstawie własnych uczuć? 
Wasze własne uczucia i emocje nie mogą zbudować waszej wiary, a jedynie prowadzą do zamętu. Jeśli staracie się przestrzegać przykazań Bożych, które zostały wam przekazane sponad Arki Świadectwa, musicie wtedy zrozumieć i uwierzyć, że błękitna, purpurowa i karmazynowa nić oraz skręcony bisior, o których mowa w Przybytku, są odpuszczeniem grzechów danym nam przez Boga. 
Alleluja! Dziękuję Bogu za chrzest Pana, krew na Krzyżu oraz Jego moc i miłość, które zbawiły nas od wszystkich grzechów świata.