Search

በነጻ የሚታደሉ የታተሙ መጽሐፎች፣
ኢመጽሐፎችና የኦዲዮ መጽሐፎች፤

የሐዋርያት ሐይማኖተ ትምህርት፤

የሐዋርያት የእምነት መግለጫ - የክርስቶስ የመጀመሪያ ትምህርቶች
  • ISBN9788928238309
  • ገጾች፤227

አማርኛ 11

የሐዋርያት የእምነት መግለጫ - የክርስቶስ የመጀመሪያ ትምህርቶች

Rev. Paul C. Jong

ማውጫ
 
የሐዋርያቶች ሐይማኖተ ትምህርት ትንተና 
መቅድም 

ክፍል 1
በእግዚአብሄር አብ የሚያምን የእምነት ምስክርነት 
1. እግዚአብሄር አብ 
2. የእግዚአብሄር ስም 
3. የሐዋርያት ሐይማኖተ ትምህርትና የእምነት በረከቶቹ 
4. ሐዋርያቶች እነማን ናቸው? 
5. የሐዋርያት ብቃቶችና ሐላፊነቶች 
6. አይሁዶች እግዚአብሄር የፍጥረት አምላክ መሆኑን ያምናሉን? 
7. ‹‹እኔ በ…አምናለሁ፡፡›› (ዮሐንስ 1፡12-13) 

ክፍል 2
በእግዚአብሄር ወልድ የማመን የእምነት ምስክርነት 
1. ኢየሱስ ክርስቶስ 
2. በቅዱስ ወልድ ላይ የተሰጠ ስብከት 1፡- ኢየሱስ ክርስቶስ ማነው? 
3. በቅዱስ ወልድ ላይ የተሰጠ ስብከት 2፡- የብሉይ ኪዳን እጆችን መጫንና የአዲስ ኪዳን ጥምቀት ምን ማለት ነው? 
4. በቅዱስ ወልድ ላይ የተሰጠ ስብከት 3፡- ክርስቶስ ለብዙዎች በይፋ የሞተው ለምንድነው? 
5. በቅዱስ ወልድ ላይ የተሰጠ ስብከት 4፡- በኢየሱስ ትንሳኤ በጽናት ማመን አለብን 
6. በቅዱስ ወልድ ላይ የተሰጠ ስብከት 5፡- ኢየሱስ ወደ ሰማይ ለማረጉ ማረጋገጫው 
7. በቅዱስ ወልድ ላይ የተሰጠ ስብከት 6፡- ጌታ የፍርድ አምላክ ሆኖ ይመለሳል 
8. በቅዱስ ወልድ ላይ የተሰጠ ስብከት 7፡- ለፍርድ የሚመደቡት እነማን ይሆናሉ? 
9. በቅዱስ ወልድ ላይ የተሰጠ ስብከት 8፡- እግዚአብሄር ታላቅ ነው ብሎ ያወጀው እምነት ምንድነው? 
10. በቅዱስ ወልድ ላይ የተሰጠ ስብከት 9፡- ሙሴ ምስክር እንዲሆን ያዘዘው መባ ምንድነው? 
11. በቅዱስ ወልድ ላይ የተሰጠ ስብከት 10፡- የኢየሱስ ጥምቀትና የሐጢያቶች ስርየት 

ክፍል 3
በመንፈስ ቅዱስ የማመን የእምነት ምስክርነት 
1. ሥላሴ አምላክ 
2. እግዚአብሄር መንፈስ ቅዱስ 
3. እግዚአብሄር መንፈስ ቅዱስ ምን እንደሚያደርግ 
4. የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት መቀበል የምንችለው እንዴት ነው? 
5. መንፈስ ቅዱስ ማነው? 
6. የመንፈስ ቅዱስ ዋና ዋና ሥራዎች ምንድናቸው? 
7. በመንፈስ ቅዱስ ላይ የተሰጠ ስብከት 1፡- መንፈስ ቅዱስን መቀበል የምንችለው እንዴት ነው? 
8. በመንፈስ ቅዱስ ላይ የተሰጠ ስብከት 2፡- ‹‹ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን?›› 
9. በመንፈስ ቅዱስ ላይ የተሰጠ ስብከት 3፡- ሐዋርያት ለመሆን አስፈላጊው ብቃት 
10. በመንፈስ ቅዱስ ላይ የተሰጠ ስብከት 4፡- መንፈስ ቅዱስ የሚመጣው መቼ ነው? 
11. በመንፈስ ቅዱስ ላይ የተሰጠ ስብከት 5፡- የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎቶች 
12. በመንፈስ ቅዱስ ላይ የተሰጠ ስብከት 6፡- የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ 
13. በመንፈስ ቅዱስ ላይ የተሰጠ ስብከት 7፡- መንፈስ ቅዱስ በአሕዛቦች ላይ ወረደ 
14. በመንፈስ ቅዱስ ላይ የተሰጠ ስብከት 8፡- መናፍስት ከእግዚአብሄር ዘንድ ወጥተው እንደሆነ ፈትኑ 
15. በመንፈስ ቅዱስ ላይ የተሰጠ ስብከት 9፡- በመንፈስ የተሞላ ሕይወት 
16. በእግዚአብሄር ቃል ማመን በመንፈስ ወደተሞላ ሕይወት ይመራናል 
17. በቅድስት ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የሚያምን እምነት 
18. በቅዱሳን ሕብረት የሚያምን እምነት 
19. በሐጢያቶች ይቅርታ የሚያምን እምነት (1ኛ ዮሐንስ 1፡9) 
20. በአካለ ሥጋ ትንሳኤ የሚያምን እምነት 
21. በዘላለም ሕይወት የሚያምን እምነት 
 
ሐዋርያቶች የነበራቸው እምነት ሊኖረንና እነርሱም እንዳመኑት ልናምን ይገባናል፡፡ ምክንያቱም የእነርሱ እምነትና ማመን የመጣው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና፡፡ ሐዋርያቶች ኢየሱስ ክርስቶስን አባቱንና መንፈስ ቅዱስን አምላክ እንደሆኑ አድርገው አመኑ፡፡
ሐዋርያው ጳውሎስ ከክርስቶስ ጋር እንደሞተና እንደተነሳ መሰከረ፡፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ እንደተጠመቀ (ገላትያ 3፡27) በማመንም የእግዚአብሄር መሳርያ ሆነ፡፡ በእግዚአብሄር ወንጌል ውስጥ ኢየሱስ የተቀበለው ጥምቀት በመስቀል ላይ ያፈሰሰው ደምና በዚህ በእውነተኛው የውሃና የመንፈስ ወንጌል ለሚያምን ሁሉ የሰጠው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ይገኛል፡፡
ይህንን እውነተኛ ወንጌል ታውቁታላችሁ፤ ታምኑታላችሁ? ሐዋርያቶች ያመኑበት ብቸኛው ወንጌል ይህ ነው፡፡ ስለዚህ እኛም ደግሞ በውሃውና በመንፈሱ ወንጌል ማመን አለብን፡፡
ኢመጽሐፍ አውርድ፤
PDF EPUB
በነጻ የሚታደል የታተመ መጽሐፍ፤
ይህንን የታተመ መጽሐፍ ጋሪው ላይ ጨምር፤
ኦድዮ መጽሐፍ፤
ኦድዮ መጽሐፍ፤

ከዚህ ርዕሰ ጋር የተዛመዱ መጽሐፎች