Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-13] Тези, които могат да влязат в Пресветото място (Изход 26:31-33)

Тези, които могат да влязат в Пресветото място
(Изход 26:31-33)
"И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон, и да навезеш на нея изкусно изработени херувими. И да я окачиш със златни куки на четири обковани със злато стълба от ситимово дърво, които да стоят на четири сребърни подложки. Под куките да окачиш завесата; и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега с плочите на свидетелството, така щото завесата да ви отделя светото място от пресветото."
 
 

Материалите на скинията

 
Скинията беше малка сглобяема къща, покрита с четири вида покривки. Тя беше изработена от различни материали – например стената й беше направена от 48 дъски от акациево дърво. Височината на всяка дъска беше 4,5 м (10 лакътя: 15 фута), а ширината беше 67,5 см (1,5 лакътя: 2,2 фута). Всички дъски бяха покрити със злато.
Покривките на Скинията бяха направени от следните материали: първата покривка беше направена от завеси, изтъкани от синята, моравата и червената прежди и препредения висон; втората покривка беше направена от козина; третата покривка беше направена от червенобоядисани овнешки кожи, а четвъртата покривка беше направена от язовски кожи.
Както вече разгледахме, всичките врати на скинията бяха изтъкани от синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Цветовете на четирите прежди, използвани за завесата на Пресветото място, показват делата на Исус Христос, които са спасили хора от греха. Тъй като тези четири цвята са светлината на истината, показващи, че Исус Христос щеше да ни даде даровете на опрощение на греха, те са нещо, за което вярващите са напълно благодарни и признателни.
 
 
Материалите на вратите на Светилището и Пресветото място
 
Материалите на вратите на Светилището и Пресветото място
Материалите на вратите на Светилището и Пресветото място бяха материи изтъкани от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Всички тези врати на Скинията бяха изработени от тези материи. Човек дохождаше на завесата на Пресветото място, след като минаваше през вратата на Скинията, която водеше в Светилището. Вратата на Пресветото място ни показва, че Господ е опростил нашите грехове със Своите четири служения, показани в синята, моравата и червената прежди и препредения висон.
Синята, моравата и червената прежди и препреденият висон, използвани за Светилището и Пресветото място, са сянка, която разкрива, че Месията щеше да дойде на тази земя, да бъде кръстена, да пролее кръвта Си и по този начин да завърши делото на спасението. Измежду тях синята прежда е сянката, която показва кръщението, което Исус щеше да приеме, а червената прежда е сянката на жертвата, която Той щеше да принесе за греховете на света, които Той щеше да е приел. За да измие нашите грехове, нашият Господ бе кръстен и понесе осъждането за греха. Ето какво значи завесата на Пресветото място.
 
 
Подът на Скинията
 
Скинията бе построена върху обикновен пясък, земя. Земя тук означава сърцата на хората. Този факт, че подът на скинията бе изработен от пясък и земя, също ни казва, че Исус дойде на тази земя в плът на човек, за да изтрие греховете на сърцата ни. Понеже Исус изпита всичките слабости на човечеството, Той изми всичките грехове с кръщението, което Той прие, и със скъпоценната кръв, която Той проля върху Кръста. Нашият Господ дойде на тази земя, за да свети ярката светлина на истината на този свят и да реши основния проблем на човечеството за греха. Исус е Бог на сътворението, който създаде цялата Вселена и всички неща в нея, и Той е светлината на спасението, която дойде на тази земя, за да освободи човечеството от всичките му проклятия и грехове.
 
 
Стълбовете на Пресветото място
 
Стълбовете на Пресветото място бяха направени от четири стълбове от акациево дърво. В Библията числото 4 означава страдание. Стълбовете на Пресветото място ни показват, че хората не могат да бъдат спасени, ако не вярват в блестящата светлина на спасението, показваща се в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. С други думи, те показват, че можем да открием ярката светлина на спасението, като вярваме в евангелието на водата и Духа, изпълнено от самия Бог чрез Неговите страдания.
Който иска да влезе в Пресветото място и да застане пред Божието присъствие, трябва да повярва в блестящото евангелие на водата и Духа, евангелието на спасението, което Бог приготви. Но онези, които идват при Бога без да вярват в Божието евангелие, ще получат Неговия жесток гняв. Онези, които стоят пред Бога, трябва да имат вярата в ярката истина, която се показва в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Чрез блестящата светлина на истината всички ние трябва да влезем в пресветото място, където живее Бог.
Евангелието на опрощението на греха, разкрито в Стария Завет, е истината за спасението, показана в синята, моравата и червената прежди. Именно евангелието на опрощението на греха открито в Новия Завет се изпълни чрез кръщението, което Исус прие, кръвта на Кръста и Неговото възкресение. Ние можем да влезем в Пресветото място, само когато имаме вярата в този пресвето евангелие.
 
 

Трябва да вярваме в нашето спасение, показано в синята, моравата и червената прежди

 
Евреи 11:6 казва: "А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят." Бог ще живее вечно. И за да ни даде вечния живот, Той ни благослови да получим опрощението на греховете чрез вярата в Исус Христос, който дойде на тази земя в плът на човек, беше кръстен и разпнат, умря, възкръсна от мъртвите, и по този начин стана наш Спасител. Като измие всичките грехове на нашето старо Аз със Своето жертвено наказание за нашите грехове и като даде на нашите души вярата в евангелието на водата и Духа, Господ ни облече в святостта на абсолютното съвършенство.
Като ни облече в нов живот, нашият Господ ни позволи да отидем пред Бога и да Му се помолим. Освен това Той ни даде и благодатта да можем да застанем пред Божието присъствие и да Го наричаме своя Отец. Всички тези неща са Божиите дарове, които са дошли от спасението, което Той ни даде. Като ни донесе това спасение чрез истината на синята, моравата и червената прежди, Бог ни накара да имаме вярата, която ни позволява да бъдем спасени и да стоим пред Него.
Ако умряхме утре, достатъчно ли сме уверени, че всички ще отидем в Рая? Нека размишляваме един миг върху бъдещето си. Когато хората умират, всички дохождат при съдилището на Бога. Това може само да означава, че трябва да разрешим проблема с всичките грехове, които сме извършили на тази земя – как тогава можем да разрешим този въпрос? Ако само сляпо вярваме в Исус като наш Спасител, това не означава ли, че вярваме в обикновена религия?
В живота ми имаше време, когато не познавах евангелието на водата и Духа и се опитах да разреша проблема на греховете си, като сляпо вярвах само в кръвта на Кръста. По онова време вярвах упорито, че Исус бе разпнат и умря за хора като мен и че Той разреши всичките проблеми на греха. Но с тази вяра не можех да разреша проблема на ежедневните грехове, които извършвах. Нещо повече, именно чрез вяра в спасението, показващо се тук в синята, моравата и червената прежди, душата ми се новороди.
Всичките грехове ли са наистина заличени, когато сляпо вярваме в Исус като Спасител? Вярата, която ни позволява да отидем пред светия Бог, не се намира чрез сляпа вяра в Него, но се намира чрез познаването и вярата в истината. Независимо как горещо можем да вярваме в Исус като наш Спасител, ако не познаваме евангелието на истината, което е спасило грешници със синята, моравата и червената прежди, тогава просто не можем да посрещнем светия Бог. Само когато имаме вярата в евангелието на водата и Духа, ние можем да срещнем светия Бог. Тогава какви материали на вяра съставят истината, която ни дава възможност да застанем пред Бога като спасените? Какво е евангелието, което ни позволява да имаме такава вяра? Това евангелие е блестящото евангелие на водата и Духа.
Нашият Господ дойде на тази земя, взе върху Себе Си греховете на света, като бе кръстен от Йоан, бе разпнат, проля кръвта Си, възкръсна от мъртвите след три дни и по този начин изпълни Своето съвършено спасение за онези от нас, които вярват. Ако душите ни искат да бъдат очистени от греха, само когато вярваме в кръщението, което Исус прие от Йоан (Матей 3:15), и кръвта на Кръста (Йоан 19:30), ние можем да влезем в яркото царство на истината. Ако не вярваме в Исус Христос, който дойде с блестящото евангелие на водата и Духа, като наш Спасител, никога няма да имаме сърцата, които са толкова чисти, колкото бял сняг.
Понякога, гледайки слабостите на нашата плът, ние се оплакваме от тях. Но въпреки това, благодарение на евангелието на водата и Духа ние все още дохождаме да благодарим на Бога, защото Господ заличи всичките ни грехове чрез Неговото кръщение и кръв. Вие и аз никога не бихме станали свети по никакъв друг начин, но като повярвахме в евангелието на водата и Духа, ние станахме свети. Нашият Господ ни спаси напълно от греха. Като вярваме в евангелието на синята и червената прежди, можем да открием блестящата светлина на истината, която ни е спасила от всичките си грехове. С евангелието на водата и Духа Господ ни направи здрави и свети.
В Матей 19:24 нашият Господ каза: "По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство". Тези, които са богати в духа, не могат да бъдат спасени, защото не вярват, че могат да получат опрощението на греха, като вярват в евангелието на водата и Духа. Само онези, които наистина са бедни в духа, желаят да влязат в Небето, да поискат Божията помощ, да отхвърлят собствената си праведност и вместо това да вярват 100% в Божията праведност, могат да получат вечен живот, като вярват в евангелието на водата и Духа. Евангелието на водата и Духът излъчва ярката светлина на спасението, за да можем да се срещнем с най-светия Бог. Сами по себе си никога не можем да станем свети, но когато вярваме в евангелието на водата и Духа, дадени от Господа, наистина можем да станем свети и да влезем в светлото царство на истината.
 
 
Ние трябва да изоставим религиозната и доктринална вяра
 
В Йоан 3:3 самият Исус каза: "Ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство." За това Никодим в отговор попита: "Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?" (Йоан 3:4)
На онези, които не са новородени, новорождението само чрез вяра изглежда невъзможно. Понякога дори учениците Му не разбираха Словото Му и дори се съмняваха в него. Така Господ веднъж каза на учениците Си: "За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно (Матей 19:26)." Разбира се, не е възможно хората да влязат в Божието царство с тяхната религиозна вяра, но е възможно да влязат в Царството, като вярват в евангелието на водата и Духа. Въпреки че не можем да станем свети самостоятелно, на онези, които вярват, че Господ дойде на тази земя, взе греховете на света върху тялото Си чрез кръщението, бе разпнат, възкръсна от мъртвите и така хвърли ярката светлина на спасението, което завинаги заличи всичките ни грехове, Бог даде възможност да влязат в Неговото царство.
Истината, показана в синята, моравата и червената прежди, използвани като материали на Скинията, е подробно свързана с евангелието на водата и Духа, което Исус извърши в Новия Завет. С други думи, евангелието на водата и Духа е същото като истината, показана в синята, моравата и червената прежди. Синята, моравата и червената прежди са сянка на Неговото истинско спасение, а евангелието на водата и Духа е истинската същност на тази сянка.
Затова можем да открием ярката истина на спасението чрез евангелието на водата и Духа и да оставаме в него. В блестящото евангелие на водата и Духа има мир, като дете отбито от кърмене играе, почива и спи спокойно в ръцете на майката си. Именно като откриваме най-свещената светлина в евангелието, ние можем да се срещнем с най-светия Бог. Именно чрез вярата в блестящото евангелие на водата и Духа ние можем да намерим спасението, което Бог ни даде. Само тези, които вярват в това спасение, дадено от Бога, могат да получат вечна почивка.
Накратко, вярата в най-святото евангелие на водата и Духа е единствената вяра, която ни позволява да влезем в Пресветото място. Вярата в това ярко евангелие на водата и Духа ни дава възможност да приемем опрощението на греха като наше. Нашият Господ дойде на тази земя и с истинността на евангелието Той заличи греховете ни веднъж завинаги чрез Неговото кръщение и Кръста. Сега Той изпълни обещанието, което ни беше дал със синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Само онези, които вярват в Исус като техния Спасител и в евангелието на водата и Духа, могат да получат вечния живот и да влязат в Небето.
Ако това истинско евангелие на водата и Духа беше проповядвано преди 30 години, то наистина би се разпространило по целия свят. Но това е Божието провидение за тази истина да се разпространи в края на времето. Нашият Господ каза в Откровение, че безброй хора ще бъдат спасени от греховете си в крайните времена. Той също така каза, че ще има много мъченици и че по време на скръбта безброй хора ще демонстрират вярата си, като се доверят на Господ и приемат мъченичеството си. С други думи, нашият Господ се съсредоточи върху крайните времена като времето за събиране на много души. Божият план е само за тези, които наистина вярват в това евангелие на истината, да получат дара на спасението от всичките грехове.
Именно защото вие имате късмет – чухте евангелието на водата и Духа сега, в тази епоха – вие сте били способни да бъдете спасени от всичките грехове. Аз съм наистина благодарен на Бога, че ни даде това евангелие на водата и Духа. Какво би станало с всички нас, ако не бяхме чували евангелието на водата и Духа? Но факт е, че дори и сега не всички приемат евангелието на водата и Духа. Тази истина не е нещо, което може да влезе в сърцето на всеки.
Всъщност ние виждаме, че въпреки че има много християни по целия свят, много от тях нито знаят, нито вярват в евангелието на водата и Духа. Как тогава тези хора, които не знаят истинското евангелие, могат да бъдат освободени от греха? Ето защо Бог ни е позволил да разпространяваме истинското евангелие чрез християнската литература.
Има много хора по света, които свидетелстват, че се запознаха с това, какво е евангелието на водата и Духа, само след като прочетоха евангелската литература, която разпространяваме. Всички те познаваха само кръвта на Кръста, преди да узнаха това евангелие на водата и Духа, но сега благодарят на Господ, че са в състояние да достигнат ясно разбиране на евангелието на водата и Духа и да вярват в него. Също така, много хора свидетелстват, че не знаеха, че толкова голямо значение е скрито във факта, че Исус бе кръстен от Йоан. Сега те вярват в това евангелие и непрекъснато благодарят на Бога за това.
Можем да видим, че както евангелието на водата и Духа, портата на двора на Скинията също така беше направена от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Тези четири цвята са същите като евангелието на водата и Духа. Също така, блестящото евангелие на водата и Духа се показва и в покривката на Светилището и в завесата на Пресветото място. Освен това, първата покривка на Скинията също беше изтъкана от едни и същи четири цвята; синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Тази истина показва кръщението и кръвта на Исус. Ето защо Исус се обяви за пътя към Небесното царство. Като дойде на тази земя и спаси грешници с истината за евангелието на водата и Духа, Той направи безгрешни онези, които вярват.
Пътят към Небесното царство се намира във вярата в кръщението и кръвта на Исус. Със синята, моравата и червената прежди и препредения висон Исус ни спаси съвършено от греха. Как мислите, къде можете да намерите тази истина? Ако вярвате в кръщението, което Исус Христос прие, и кръвта на Кръста, тогава ще бъдете спасени от всичките грехове и ще получите вечен живот веднъж завинаги.
Каква тогава е разликата между някаква вяра в Исус Христос и вярата именно в евангелието на водата и Духа? Защото с евангелието на водата и Духа Господ спаси грешници от беззаконията им, да вярваме в това евангелие е да вярваме в Господа правилно. Тъй като Господ спаси грешници с Неговото кръщение и кръвта на Кръста, вярата в този Господ като Спасител е същото като спасението от греха чрез вярата в евангелието на водата и Духа, което Той изпълни. Да вярваме само в Неговото име не значи да бъдем спасени от нашите грехове и да влезем в Небето.
По-скоро именно като вярваме точно, че Исус Христос бе кръстен от Йоан заради нас, проля кръвта Си на Кръста, понесе осъждането на всички грехове и възкръсна от мъртвите, за да получим опрощението на греха и да станем Божий народ, Бог позволява да влязат в Небесното царство само на онези, които имат вярата в най-святото евангелие на водата и Духа. Но онези, които не вярват в евангелието на водата и Духа, не могат да влязат в Небесното царство, защото те не са се новородили.
Чрез вярата в евангелието на ярката светлина на водата и Духа, показващо се в Скинията, ние успяхме да получим най-святата вяра, докато живеем на тази земя. Въпреки че нашите дела са несъвършени, ако имаме такава вяра, как може някой да каже, че не сме били направени праведни? Когато станахме свети чрез вярата в евангелието на водата и Духа, как можем да имаме още грях? Някои хора се чудят как можем да кажем, че сме безгрешни, когато все още сме в плътта, която продължава да греши.
Но това са техните собствени мисли за плътта. Онези, които познават и вярват в евангелието на водата и Духа, се съгласяват, че човешките същества имат несъвършени тела и затова не могат да не грешат, докато не умрат. Но те също вярват, че те са били завинаги спасени от всичките им грехове, включително и греховете, които ще извършат в бъдеще, в съвършеното спасение на кръщението на Исус и Неговия Кръст.
Вие и аз можем да споделяме такова Слово на духовната вяра и да имаме най-святата вяра, докато живеем на тази земя, поради факта, че Господ ни даде нашето спасение, показано в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, Това е така, защото Господ ни даде вярата, която ни позволява да вярваме в истината на евангелието на водата и Духа като Негов дар за нас. С нашата вяра в Господа ние можем да имаме общение един с друг и да живеем живота си, като служим на Господа и като се обичаме един друг – това е мястото, където се крие истинското ни щастие.
Не можем да не благодарим на Бога за това евангелие. Колко прекрасно е, че можех да опозная евангелието на водата и Духа и да повярвам в него! Когато нямах никакво познание за кръщението на Исус, чрез Словото на истината Бог даде на сърцето ми вярата в това евангелие на водата и Духа. Като повярвахме в евангелието на водата и Духа, ние всички получихме благословенията на Небето.
 
 
Заради истинското евангелие в сърцето ми аз го проповядвам с истинска благодарност
 
Докато четях Библията, в ума ми започна да се появява въпрос: защо бе кръстен Исус? Тъй като този въпрос оставаше, аз се стремях да намеря своя отговор чрез Библията, но никой не можеше да ме научи. Ето защо бях много заинтересован от тази тема, докато не познаех евангелието на водата и Духа.
Често четох цитата от Матей 3:13-17, особено когато Исус каза на Йоан преди да бъде кръстен: "Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право", но никога не можах да разбера значението й. Затова често попитах другите за причината, поради която Исус бе кръстен от Йоан Кръстител в река Йордан, но никога не чувах напълно задоволителен отговор. Въпреки това Бог ми даде възможност да осъзная целта на кръщението, което Исус прие от Йоан. Това беше духовна революция за мен, сякаш слепец получи зрение. И така, след като видях смисъла на Матей 3:13-17, осъзнах истината, показана в синята, моравата и червената прежди, която ме спаси от греховете ми.
Преди да разбрах тази истина, вярвах само в кръвта на Кръста като моето спасение, но истината беше, че все още имах грях и затова бях грешник. По това време аз вярвах, че мога да бъда очистен само от първородния грях чрез кръвта на Исус и всекидневните ми грехове все още оставаха в сърцето ми. Не знаех вярата, която прави човек напълно безгрешен – тоест напълно забравих за кръщението, което Исус прие от Йоан. Въпреки това, Бог освети сърцето ми с ярката светлина на опрощението на греха, както запалваме светилника в тъмна стая. "Ах, кръщението, което Исус прие от Йоан, е тясно свързано с полагането на ръце на системата на жертвоприношенията в Стария Завет! Ето какво е евангелието на водата и Духа!"
Но какво тогава? Изненадан от моето разбиране, след като осъзнах тази истина, в сърцето ми започна да се вдига голяма тревога: ако никое друго евангелие, но само това евангелие на водата и Духа е единствено истинско евангелие, какво ще се случи с този свят? Мислех, че вярата на евангелистите беше библейска. Но сега в крайна сметка осъзнах, че всички евангелия, различни от евангелието на водата и Духа, са фалшиви, идващи от Сатана.
И така всичко, което правих оттогава нататък, беше да вярвам и проповядвам, че няма друго истинско евангелие, освен евангелието на водата и Духа. Някои хора ме критикуват за това. Бог също показа на мен, човек с много недостатъци, истината за спасението, разкрита в синята, моравата и червената прежди, и също ми даде възможност да вярвам и да проповядвам, че тази истина е истинското евангелие. Има много подобни евангелия в този свят, но има само едно истинско евангелие. Ето защо реших да разпространявам евангелието на водата и Духа по целия свят.
Когато си мисля за това как започнах да проповядвам истината за опрощението на греха и как започнах да познавам, вярвам и разпространявам най-святото евангелие на водата и Духа, осъзнавам колко много съм благословен от Господ. Всичко, което направих, беше просто да повярвам, че Исус взе върху Себе Си греховете на света, като бе кръстен от Йоан, и проля кръвта Си на Кръста, но всичките ми грехове са изчезнали! Евангелието на водата и Духът е действителната истина и аз благодаря на Господа, че ми даде това евангелие. Аз съм човек, който наистина е много благословен от Бога. Тези от вас, които вярват в евангелието на водата и Духа, също са такива благословени хора.
Вярвам, че всички тези неща са благословенията, които Бог ми даде. Както Апостол Павел изповяда: "Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно" (1 Коринтяни 15:10). Мога само да хваля Неговата благодат, дадена ми. Честно казано, ако нямаше Божията църква, къде бихте могли да чуете евангелието на истината, показващо се в синята, моравата и червената прежди? Всеки, който чува и вярва в Словото на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, ще се очисти в сърцето си. Какво тогава мислят за това евангелие онези, които не вярват в евангелието на водата и Духа? За тях истината на водата и Духа е само изморителна.
Имате ли вярата в синята и червената прежди на завесата на Пресветото място? Когато чуете това Слово, не мислете само, че вече го знаете, но се прегледайте, за да видите дали истината се намира в сърцата ви. С други думи, сега трябва да сте тези, които вярват в евангелието на водата и Духа според Словото на Писанието. Това е късмет и благословение, ако можете да влезете в Божията църква, да чуете Божието Слово и да имате привилегията да влезете в Небето.
Но ако това не е така, ако не сте в състояние да познавате евангелието на водата и Духа, да имате истинската вяра и да влезете в Небесното царство, защото чувате обикновени и тъжни истории, измислени от човека, то каква полза това може да ви донесе? Ако евангелие, в което вярвате, е различно от евангелието на водата и Духа, как биха могли душите ви да имат някакво значение пред Господ? Божието Слово и вярата ви трябва да бъдат точно еднакви, точно както вярата на апостол Павел и нашата вяра са еднакви. Евангелието на водата и на Духа, в които повярва Петър, е същото като евангелието, в което ние вярваме (1 Петрово 3:21).
Аз съм толкова благодарен на Бога, че ни позволи да вярваме в истинското евангелие на водата и Духа в тези крайни времена. И когато имате истината за евангелието на водата и Духа в нашите книги и я споделяте с другите, те също ще получат опрощението на греха и ще благодарят на Бога в радостта си. Трябва да осъзнаем, че всички модели и принадлежности на скинията ни представят детайлен портрет на Господа на спасението, който заличи всичките ни грехове, и ние трябва да благодарим на Бога за тази истина.
Ние сме благословени да бъдем спасени и да влезем в Небето, когато вярваме в истината, разкрита в завесата на Пресветото място. Освен това, Бог ни даде възможност да разпространяваме по целия свят истината за опрощението на греха, направено от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Бог ни повери това дело. От нашите съответни длъжности ние сме верни на делата, които са били възложени на всеки от нас и Бог ни благославя за тази вярност.
Благодаря на Бога. Аз го прославям с вярата си, вярвайки, че евангелието на водата и Духът, показващо се в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, използвани за портата на двора на Скинията, е същото като четирите цвята, разкрити в завесата на вратата на Пресветото място. Сега най-искрено се надявам, че вие всички ще бъдете онези, които са спасени от всички грехове чрез вяра, които могат да влязат в Пресветото място, където Бог обитава вечно. Вашата вяра стои ли твърдо на тази истина?