Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-14] Завесата, която се раздра (Матей 27:50-53)

Завесата, която се раздра
(Матей 27:50-53)
"А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени, (които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в светия град, и се явиха на мнозина)."
 
 
Пресветото място беше мястото, където Бог обитаваше. И само първосвещеникът можеше да влезе в Пресветото място веднъж в годината, в Деня на умилостивение, носейки кръвта на жертвения козел за опрощението на греховете на израилтяните. Той стори така, защото Пресветото място в Скинията, Божият дом, беше свято място, където той не можеше да влезе без да вземе кръвта на жертвата, на чиято глава бяха положени ръце, за да изличи беззаконията на грешници. С други думи, дори и първосвещеникът не можеше да избегне осъждането на Бога, освен ако получи опрощението на греховете си, като принесе жертва, преди да влезе в Неговото присъствие.
Кога се раздра завесата на Храма? Тя се раздра, когато Исус проля кръвта Си и умря на Кръста. Защо трябваше да пролее кръвта Си на Кръста и да умре? Понеже Исус, Божият Син, който дойде на тази земя в човешка плът, взе върху Себе Си всичките беззакония на грешници, като се кръсти от Йоан в река Йордан. Понеже Исус взе върху Себе Си всичките грехове на света чрез Своето кръщение, Исус можеше да сложи край на всяко осъждане за греха само ако проля кръвта Си на Кръста и умря. Ето защо завесата, която отделяше Пресветото място от Светилището в Божия дом, се раздра отгоре надолу. Това означава, че стената на греха, която отделяше Бога от човечеството, падна веднъж завинаги.
С други думи, чрез кръщението, което Исус прие, и кръвта, която Той проля на Кръста, Той изличи всичките грехове. С кръщението и кръвта на Исус Христос Бог Отец веднъж завинаги заличи всичките ни грехове и отвори пътя към Небето, така че всеки може да влезе в Небето, като вярва в това кръщение и кръвопролитие на Исус.
Когато Исус умря на Кръста, тъмнината падна там, където Той беше, в продължение на три часа. След като взе всичките грехове на света чрез кръщението Си в река Йордан, Исус, разпънат и умиращ, извика: "Или, Или, лама савахтани?", което означаваше: "Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? "(Матей 27:46). След това Той каза последните Си думи: "Свърши се!" а после умря. И след три дни възкръсна от мъртвите, свидетелстваше в продължение на 40 дни и после се възнесе на небето пред очите на Неговите многобройни ученици и последователи.
 
 
Отец наистина ли остави Исус?
 
Болката, която Исус търпеше, беше толкова силна, че Той се чувстваше така, сякаш Неговият Отец беше Го оставил. Страданието на осъждането за греха беше толкова голямо. Понеже Исус взе върху Себе Си греховете на света, като беше кръстен от Йоан, вярно е, че за миг Той беше напуснат от Отца, когато понесе осъждането за греха на Кръста. Бог Отец трябваше да накаже всеки, който имаше грях, и понеже всичките грехове на света бяха преместени на Исус, Исус трябваше да бъде прободен и да пролее кръвта Си на Кръста като наказание за тези грехове.
Тъй като Исус, който е самият Бог в същността Си, взе върху Себе Си всички грехове на човечеството, като се кръсти, греховете на света бяха преместени върху Неговото свято тяло. И така, след като взе върху Себе Си греховете на света, Исус трябваше да бъде напуснат за миг от Бог Отец, да претърпи смърт на Кръста, за да заплати цената на всичките ни грехове, и по този начин да спаси човечеството от всичките грехове. Ето защо Исус трябваше да бъде подложен на крайно страдание на осъждането за греха и защо Бог Отец не можеше да не отвърне лицето си от Своя Син накратко.
Но това не означава, че Исус беше изоставен завинаги от Отца. То-скоро това просто означава, че Исус трябваше да понесе жертвеното осъждане на нашите грехове и затова трябваше да бъде изоставен от Отца само за миг. Но когато Исус извика в Своята болка: "Боже мой, Боже мой, защо си Ме оставил?", именно защото Исус търпеше такава крайна агония на греха, ние сме спасени от осъждането за греха. Ние бяхме някои, които трябваше да бъдат изоставени от Бога за нашите грехове, но Исус взе върху Себе Си нашите грехове, понесе болката от осъждането за греха на Кръста и освен това беше дори изоставен от Отца за кратко време заради нас.
Както може би вече знаете, след изграждането на Храма по време на царуването на цар Соломон Скинията беше заменена с Храма. Но основите на системата на Скинията все още се прилагаха към Храма, точно както бяха прилагани преди изграждането му. И така, имаше и завесата, която отделяше Пресветото място от Светилището на Храма. И в същия миг, когато нашият Господ изкрещя на Кръста: "Или, Или, лама савахтани?" тази завеса на храма се раздра отгоре надолу. Истината, показана в това събитие, е, че понеже Господ изми нашите грехове с кръщението, което Той прие, и със скъпоценната кръв, която Той проля на Кръста, небесната порта е била отворена, за да влязат в нея всички, които вярват. Сега, като вярваме в евангелието на водата и Духа, всички ние можем да влезем в Небето чрез вяра.
Чрез откриването на системата на Скинията хората на Стария Завет също повярваха в Исус да дойде като Месия и затова и те бяха очистени от всичките им грехове и станаха Божии деца. В Новия Завет цялата Божия праведност на опрощението на греха се изпълни веднъж завинаги, когато нашият Господ всъщност беше кръстен в река Йордан и умря на Кръста. Причината, поради която имаме благодарни сърца, като чухме и повярвахме в евангелието на опрощението на греха, което Господ ни даде, е защото имаме евангелието на водата и Духа.
Ние не можехме самостоятелно да бъдем освободени от греха, но поради истината на спасението, която Бог ни е дал чрез водата и Духа, ние бяхме способни да бъдем очистени от нашите грехове, като повярвахме в тази истина. Като повярвахме в евангелието на водата и Духа, което Исус ни е дал, нашите грехове изчезнаха и ние сме в състояние да влезем в Небесното Царство чрез вяра. И така, как не бихме могли да благодарим на Бога? Можем да Му благодарим, защото сега знаем, че небесната порта е била разрушена отгоре надолу в момента, в който умря нашият Господ. Това е радостната новина, която ни казва, че нашият Господ взе върху Себе Си всички грехове на човечеството чрез кръщението, което Той прие в река Йордан, понесе осъждането за греха с кръвта Си на Кръста и по този начин избави от грях всички, които вярват,
Фактът, че завесата на Храма се раздра отгоре надолу, когато Исус умря на кръста, ни учи истината, че сега, в тази епоха, всички онези, които са били очистени от греха чрез вяра в евангелието на водата и кръвта, могат да влязат в Рая. Това е окончателното доказателство за истината на спасението, която Господ ни е дал. Тъй като бяхме грешници, имаше стена на греха, която ни отделяше, като не ни позволяваше да идваме пред Бога, но със Своето кръщение и кръв Исус накара тази стена на греха да изчезне веднъж завинаги. Това, че Бог раздра завесата на храма от горе до долу, означава, че всеки, който вярва в кръщението, чрез което Божият Син взе върху Себе Си всички беззакония на грешници, и в кръвта на Кръста, може да бъде напълно очистен от греховете му и по този начин да влезе в Рая безпрепятствено.
Исус раздра завесата на храма отгоре надолу като доказателство за тези дела на спасение, които Той изпълни. Ето защо Евреи 10:19-22 казва: "И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си, и като имаме велик Свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода."
Когато Исус умря на Кръста, входът на Пресветото място се отвори широко, когато завесата му се раздра, и тази отворена врата на Пресветото място е Божието Слово на Евангелието, което откри нов и жив път към Небето. Тук Библията ни казва отново, че всички грехове на нашите сърца и тела са изчезнали чрез Неговото кръщение (чистата вода) и Неговата кръв и затова ние можем да бъдем очистени чрез нашата пълна увереност във вярата в Неговото съвършено спасение.
За това непрекъснато благодаря на Бога. Не можехме да влезем в Небето, колкото и да се опитахме, но Исус спаси такива хора като нас от всичките ни грехове с тези праведни дела на Неговото кръщение и Неговото кръвопролитие на Кръста, и Той широко разтвори изведнъж огромната порта на Небето така че само онези, които вярват в евангелието на водата и Духа, да могат да влязат в Небето. Сега е възможно да бъдем очистени от нашите грехове и да влезем в Небето чрез вярата в евангелието на водата и Духа.
Тъй като Господ отвори портата на небето за нас, като се кръсти и беше разпнат, сега можем да измием нашите грехове и да влезем в Небето, като вярваме в тази истина. Как тогава бихме могли да не благодарим на Бога? Не можем да Му благодарим достатъчно за Неговата любов на жертвата. Завесата на Пресветото място се раздра чрез кръщението, което Исус прие, за да вземе върху Себе Си нашите грехове, и жертвоприношението на Неговото тяло, което Той принесе, за да бъде жертвено осъден за тези грехове.
 
 

Има само един начин да влезем в Небето

 
Защото вярваме в кръщението на Исус и в кръвта на Кръста, ще влезем в Небето. Няма друг начин да влезем в Небето освен да вярвате в това евангелие на истината. Само чрез вярата в това, което Исус направи за нас, можем да влезем в Небето, защото Бог извърши такива дела за тези, които вярват в евангелието на водата и кръвта на Исус.
Ето защо християните не могат да влязат в Небето чрез собствените си усилия, преданост или други такива лицемерни опити. Бог реши, че само онези, които се очистиха от греховете си, като повярваха в кръщението, което Исус прие, и в кръвопролитията Му, могат да влязат в Небето. Тези, които вярват в тази истина, са тези, които вярват, че Исус е Божият Син, Самият Бог и вечният Спасител, който ги е спасил от греха чрез Неговото кръщение и кръвопролитие. На такива хора Бог е позволил да измият греховете си. Само чрез кръщението, което Исус прие, и страданието, което Той изтърпя на Кръста, Бог Отец даде възможност да влязат в Небесното Царство чрез вяра на тези, които вярват в тях.
Имаме ли нужда от пари, за да влезем в Небето? Ако това беше така, ние бихме постигали спасението си, плащайки за него, и така това не може да бъде спасението, дадено даром от Господ. За да влезем в Небето, нямаме нужда от нищо друго освен вярата в евангелието на водата и Духа. С други думи, за да влезем в Небето, никога не е необходимо никакво наше плащане, действие или усилие не е необходимо. Нищо, което е от човешки произход, не е необходимо да влезем в Небето. За да сме пригодни да влезем в Небето, Бог не изисква от нас никакво усилие, действие, воля, компенсация или доброта.
Има само едно нещо, което е абсолютно необходимо, за да влезем в Небето, и това е вярата в кръщението на измиването на греха, което Исус прие в река Йордан, и жертвата, която Той принесе, като проля кръвта Си на кръста като собствено ни опрощение на греха. Няма друг начин. Единственото, от което се нуждаем, е вярата в евангелието на кръщението и кръвта на Исус. Ето защо, за да получим опрощението на греха и да влезем в Небето, трябва да вярваме в евангелието на водата и Духа, което Исус изпълни.
Исус, Господ на любовта, изпълни съвършеното ни спасение чрез евангелието на водата и Духа. Тъй като Исус вече завърши спасението на опрощението на греха, ако грешници само повярват в тази евангелска истина от все сърце, те могат да бъдат спасени от всичките им грехове. Нашият Господ изличи всичките ни грехове, независимо дали имаме много или само няколко грехове, и Той позволи на всеки да влезе в Небето, но само чрез вяра.
Това, че Исус отвори небесната порта, за да могат грешници да влязат в нея чрез вяра в евангелието на водата и Духа, е наистина особена благодат на спасението. "Господ беше кръстен, за да понесе всичките ми грехове, и умря на Кръста вместо мен! Той изми греховете ми и отвори портата на Небето за мен! Той ме възлюби толкова много, че се кръсти, проля кръвта Си и изпълни моето опрощение на греха по такъв начин!" И така, когато повярвате в истината за спасението по този начин, ще влезете в Небето с тази вяра.
За хора да вярват в Исус като техен Спасител не е толкова трудно, но всъщност то е много лесно, защото всичко, което трябва да направят, е просто да приемат в сърцата си вече извършените факти, които Исус извърши, когато дойде на тази земя, и да вярват в тях. Защото Исус изличи всичките ни грехове и ни освободи чрез кръщението Си в река Йордан, което Той прие от Йоан Кръстител, и чрез кръвта, която Той проля на Кръста, и чрез Духа, когато вярваме в този Исус в сърцата си, всички ще бъдем спасени.
"Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни" (Йоан 8:32). Независимо от това дали нашите грехове са големи или малки, като се кръсти и проля кръвта Си, Исус ги накара всички да изчезнат. Именно като вярваме в това евангелие на водата и Духа, в истината, която ни освобождава от греха, ние можем да получим своето вечно спасение и да се срещнем със свободата на това истинско спасение.
Чрез изпълняването на евангелието на водата и Духа, нашият Господ широко разтвори вратата на Небето. Нашият Господ дойде на тази земя, беше кръстен, умря на Кръста и възкръсна от мъртвите след три дни – тази истина, евангелието на водата и Духа, ни приближи до Бога и това ни позволи да получим Небето в бъдещето. Сега, ако искате да влезете в Небето, както и да бъдете освободени от греха и да станете Божии деца, тогава трябва да получите опрощението от греха, като вярвате в кръщението на Исус и кръвта на Кръста. Това е тази вяра, която ще ви позволи да получите опрощението на греха и ще ви отведе в небесната порта.
Нашият Господ знае всичко за нас. Той знае кога сме се родили и Той знае всичко за греховете, които сме извършили и които ще извършим. Той също така знае много добре, че колкото и да се опитваме, не можем да изличим нашите грехове самостоятелно. Тъй като Господ ни познава толкова добре, Самият Той заличи всичките ни грехове със Своето кръщение и кръвта на Кръста.
 
 

Защо Исус дойде на тази Земя?

 
Името Исус означава Спасител. Исус се роди на тази земя, защото нашето спасение от греха не е осъществимо от никое човешко същество, но то е в компетентността само на божествената сила. И така, раждането на Исус имаше ясна цел. Затова, за да спаси човечеството от всички грехове, Исус се роди на тази земя чрез тялото на девица. С други думи, Исус се роди чрез женското тяло заради грешници, които са наследили греха поради прегрешението на Адам и Ева. За да стане Спасител, който спасява всички грешници на този свят от всичките им беззакония, Господ дойде на този свят, заченат в тялото на девица чрез силата на Бога.
Нашият Господ се роди на тази земя чрез тялото на Неговото собствено творение, така че Самият Той да стане нашето жертвоприношение без недостатък. И когато дойде времето, стъпка по стъпка Той продължи Своя план да ни донесе спасение. Когато нашият Господ навърши 30 години, той се кръсти в река Йордан. За да постигне целта на Неговото раждане на тази земя, Исус трябваше да приеме греховете на света, като беше кръстен, и така, именно за да изпълни тази задача, Той беше кръстен от Йоан (Матей 3:13-17).
Когато изминаха три години, след като Исус взе греховете на света чрез кръщението Си, Той беше разпнат. Именно защото нашият Господ бе бил кръстен и взел върху Себе Си греховете на света, Той беше осъден заради нашите грехове. Чрез кръщението от Йоан Кръстител и кръвта Му от кръста Господ изличи всички грехове и по този начин даде възможност на онези, които вярват, да се спасят от греховете си.
Независимо от това, в какво невежество се намират хората, в какви слабости са и какви грешни хора могат да бъдат, Бог ни даде вярата в евангелието на водата и Духа, за да влезем в Небето, Господното царство. Той трябваше да заплати цената на греха, и затова Исус беше кръстен в река Йордан и проля кръвта Си на Кръста. Заради спасението, което Исус изпълни, като заплати цената на нашите грехове и като се пожертва, онези от нас, които вярват, сега могат да бъдат очистени от греховете си само чрез нашата вяра в евангелието на водата и Духа. Това е основната истина за християнството и ядрото на опрощението на греха.
Господ дойде на този свят, за да стане Спасител на всички грешници на този свят. И Господ всъщност ни спаси от греха. Нашият Господ позволи на всички грешници, независимо кои са те, да влязат в Небето, като вярват в Неговите дела.
Това е любовта на Господа. Именно защото нашият Господ ни възлюби толкова много, Той беше кръстен и проля кръвта Си, за да ни спаси. За да избави от греха нас, когото обичаше толкова, колкото и Своето тяло, нашият Господ изпълни спасението, като се кръсти и проля кръвта Си. Ние бяхме грешници, които трябваше да продължат да грешат до деня на смъртта си. Измъчвани от нашите грехове, ние продължавахме да се отдалечаваме от Бога още по-далеч. За да спаси такива хора като нас, Господ трябваше да извърши делото на спасението, което ни позволи да се съединим с Него.
С Божията любов нашият Господ спаси нас, които бяхме грешни. За да спаси нас, грешници, от беззаконията ни, Той завърши правдата и любовта на Бога, като прие кръщението Си и проля кръвта Си. Ние, които вярваме в това евангелие, сме толкова благодарни за това, което Господ направи за нас, че думите просто не успяват да изкажат благодарността ни на вярата, като се кланяме пред Него. Истината на опрощението на греха, което Господ ни е дал, е такава благородна и абсолютна любов, че никакви логически думи нито сладки думи никога не могат да я опишат.
Преди повече от 2000 години никой от нас дори не беше роден. Преди около 2000 години бе открита завесата на земния храм и небесният храм на Божието царство. Не бяхме дори в утробите на нашите майки по онова време, но нашият Господ вече знаеше всичко за нас. Той знаеше, че щеше да се родим и че всички щеше да живеем всеки според своя уникален начин. И Господ ме възлюби – не само мен, но Той възлюби вас и всички останали хора. Господ ни възлюби толкова много, че позволи на всички грешници да влязат в Небето, като вярват в евангелието на водата, кръвта и Духа, които Исус изпълни за нас. Чрез водата и Духа (кръщението на Исус и кръвта Му на Кръста) Исус завърши нашето спасение от греха.
Това, че завесата на храма се раздра отгоре надолу, е наистина невероятно събитие. Как можеше да се раздере тази завеса на Пресветото място, само защото Исус умря на Кръста? Тази завеса беше като днешните килими. Тя беше изтъкана много дебело и твърдо. В Палестина дори сега можем да срещнем такива дебели завеси тъкани като килими. Те са изтъкани толкова плътно, че се казва, че трябва четири коня да дърпат в обратни посоки, за да ги раздерат. Колко силен е кон? Но завесата, която беше толкова дебела, че четири коня би трябвало, за да я раздерат, се раздра отгоре надолу, когато Исус умря на Кръста.
Защо завесата се раздра? Тя се раздра, защото Исус изми всички грехове, които бяха в сърцата на човечеството. Тя се раздра, защото Исус изпълни всичките си праведни дела, като бе кръстен и разпнат на смърт. Като приеме греховете на света чрез кръщението Си и осъждането на Кръста, Исус отвори пътя за онези, които вярват, да влязат в Небето. Всичко, което трябва да направите сега, е просто да повярвате. Господ отвори портата на Небето, за да влезете в нея просто като вярвате.
 
 

За нашето спасение важно ли е и кръщението, и кръвта на Исус?

 
Съгласно метода на спасението планиран още преди времето на Стария Завет, ръце бяха положени върху главата на Исус – ритуалът, който беше запазен само за жертвоприношения. Тъй като това е законът на спасението, определен от Бога за жертвоприношението да приеме всички грехове чрез полагането на ръце и да умре, Исус дойде като собствено ни жертвоприношение, за да ни спаси завинаги, и можеше да изтрие всичките ни грехове само като приеме Своето кръщение, форма на полагането на ръцете. Ето защо, за да влезе в Пресветото място, дори и първосвещеникът обезателно трябваше да вземе със себе си кръвта на жертвоприношението, което бе взело върху Себе Си греховете чрез полагането на ръце.
Защо тогава първосвещеникът трябваше да влезе в това място с кръв? Защото животът на плътта е в кръвта, Бог я даде на първосвещеника да извърши умилостивение за душата си, преди да дойде в Неговото присъствие (Левит 17:11). Всички хора трябваше да умрат поради греховете си, но защото Исус взе върху Себе Си всичките грехове на човечеството, като се кръсти в река Йордан (всички грехове бяха предадени на Исус чрез кръщението), и ги понесе, Исус беше разпънат и така ни спаси с кръвта, която проля, със собствения си живот. Това ни казва, че когато грешници идват пред Бога, със сигурност трябва да вземат със себе си вярата във водата и кръвта. Само когато искрено вярваме във водата на кръщението на Исус и в кръвта, която Той проля, можем да избягаме от съда за нашите грехове.
Исус вече изми всички грехове, за да не трябва никой да възнася молитви на покаяние или да пости, или да принася жертви за неговото опрощение на греха. Не е нужно да възнасяме молитви на покаяние, нито пък да бъдем наказани за нашите грехове, защото Исус вече принесе жертвата за опрощението на греха и осъждането. Всичко, което трябва да направим, е просто да вярваме със сърцата си в спасението, показано в синята, моравата и червената прежди.
Всичко, което трябва да направите, е просто да вярвате в кръщението, което Исус прие, като в синята прежда, използвана за Скинията на Стария Завет, и да вярвате в кръвта, която Исус проля на Кръста, като в червената й прежда. Истината, че Исус е Царят по Своята фундаментална същност, се показва в моравата прежда, използвана за вратата на Скинията. В действителност, ако сме умити от нашите грехове, като вярваме в опрощението на греха, показвано като синята, моравата и червената прежди, и вярваме, че цялото ни осъждане вече е приключило, тогава всеки от нас вече може да влезе в Небесното царство. Това евангелие е истинското евангелие на водата и Духа.
 
 

Защо се раздра завесата на храма, когато Исус умря на кръста? Нека разгледаме това още веднъж

Кръстът
Синята, моравата и червената прежди, показани в Стария Завет, са евангелието, което носи благословенията на получаване на опрощението на греха и на влизане в Небесното Царство на тези, които вярват. Ето защо завесата се раздра, когато Исус, като вече се кръсти, умря на Кръста. За тези, които вярват в Исус, това е истината за евангелието на водата и Духа, дадено от самия Бог. "Ах, именно защото Исус беше кръстен от Йоан вместо мен, Той проля кръвта Си и умря на Кръста, и по този начин заплати цената на смъртта, цената на греха. Умирайки на кръста, Исус каза: "Свърши се" и именно в този момент Той отвори пътя за нас да влезем в Небесното царство.
Исус дойде на тази земя, за да спаси онези, които бяха отделени от Бога от стената на греховете, която не можеха да не продължават да строят. Това беше собствената воля на Исус, но в същото време това беше и заповедта на Бог Отец и Неговата любов към нас. Като се покори на волята на Отца, Исус прие кръщението, което възложи греховете на света върху Неговото тяло. Именно поради това, че Исус взе върху Себе Си греховете на света чрез кръщението Си, Той отиде на Кръста, беше разпнат, проля кръвта Си и умря, възкръсна от мъртвите след три дни и по този начин завърши Своите дела на спасението. Това са служения, показани в синята, моравата и червената прежди, опрощението на греха, което спасява грешници от беззаконията им, и изпълнението на системата на жертвоприношенията.
Именно защото Исус изпълни спасението със Своите служения, небесната порта, в която никой не можеше да влезе дотук, сега е била отворена. Това показва, че вратата на спасението вече не се отваря с полагането на ръце и кръвта на животното, използвани за жертвоприношението на Стария завет, но сега тя се отваря с вярата в кръщението, което Исус прие, и кръвта, която Той проля на Кръста. Това, че завесата се раздра, показва завършването на спасението, че Бог позволи да влезе в Небето всеки, който знае и наистина вярва в евангелието на водата и Духа, изпълнени от Господа. Ето защо завесата на храма трябваше да се раздере.
Трябва да влезете в Царството на Небето с вярата в кръщението на Исус и кръвта на Кръста. Исус, който изобщо нямаше грях, дойде на тази земя въплътен в плътта и беше кръстен от Йоан, за да приеме всичките ни грехове (Матей 3:15). Освен това, нашият Господ отдаде живота на тялото Си като заплатата на нашите грехове и стана вечната жертва на умилостивение, която трябва да вземем с нас, когато идваме пред Бога. Затова всички ние трябва да повярваме в тази кръв, която Исус проля, след като се кръсти, като нашето спасение. За да освободи човечеството от греха и да го направи Божий народ, Исус отвори небесната порта, като раздра Своето тяло.
Когато става въпрос за спасяването на Исус, трябва да знаем, че Той не просто проля кръвта на Кръста. Три години преди да умре на кръста, Той вече беше взел върху Себе Си нашите грехове, като беше се кръстил в река Йордан. Исус се кръсти от Йоан заради цялото човечество и след това бе разпнат от римски войници. Дори преди да се родихме в този свят, Исус вече беше очистил всичките ни грехове, като беше се кръстил и пролял кръвта Си.
Това, че Исус бе кръстен от Йоан, беше методът на спасението, който Той трябваше да изпълни със сигурност, за да вземе наведнъж върху Себе Си нашите грехове преди всичко. И кръвта, която Той проля, е заплащането на цената на всички тези грехове. Тъй като Исус е самият Бог, кръщението, което Той прие, и кръвта, която Той проля на Кръста, със сигурност могат да бъдат нашето спасение от греха. Това беше съвършената жертва на нашия Господ, която Той принесе за спасението на цялото човечество. Вярвате ли, че Словото на евангелието на водата и Духа очисти нашите грехове и ни освободи от всичките ни грехове и осъждане?
 
 

Чрез кръщението на Исус и Кръвта на Кръста всички грехове на човечеството вече са били измити

 
Именно за да измие греховете на човечеството, Исус беше кръстен от Йоан. Ако погледнем на служенията на Исус за спасението, като изключим това кръщение на Исус от обществения Му живот, тогава спасението на човечеството, планирано в Исус Христос преди основаването на света, ще се превърне в лъжи. Още преди основаването на света Исус вече се готвеше да бъде кръстен, за да вземе върху Себе Си греховете на човечеството и да пролее кръвта Си.
Ето защо Исус беше кръстен от Йоан Кръстител, представителя на цялото човечество, и по този начин прие всички грехове (Матей 11:11-12; Матей 3:15). За Исус да измие беззаконията на грешници чрез кръщението беше метод на спасение. Исус прие беззаконията на грешници и ги очисти, а вместо ние да умрем за нашите грехове, Той умря жертвено вместо нас, и като извърши това, Той очисти онези, които вярват в това, от всичките им грехове и осъждане. Чрез този метод (метод на кръщението) Исус можеше да вземе всички грехове на човечеството върху Себе Си и да понесе цялото осъждане за греха, като проля кръвта Си на Кръста. "Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право" (Матей 3:15). Това, че Исус беше кръстен в река Йордан, означаваше, че Той прие всички грехове на нас, грешници.
Братя и сестри, не можете ли да повярвате, че Исус дойде на тази земя преди повече от 2000 години, че Той беше кръстен, когато Той навърши 30 години, и че Той проля кръвта Си за вас, само защото не сте видели това с вашите очи? Но знаейки всичко за нашите недостатъци, Бог вече беше планирал спасението ни с водата и кръвта още преди основаването на света, и като изпрати Исус Христос и Йоан Кръстител на тази земя според този план, Той изпълни спасението на всички ние. За да ни даде възможност да осъзнаем и да разберем цялата тази истина, Бог накара Своите служители да запишат Словото Му. Чрез Своето записано Слово Бог разкри всичко за плана на спасението и за изпълнението му на цялото човечество.
Всички ние сега трябва да вярваме в кръщението, което Исус прие, и кръвта, която Той проля на Кръста, като в собственото си спасение. Въпреки че не сме го виждали с очите на плътта, трябва да вярваме в сърцата си. Истинската вяра идва при нас, когато нашата вяра се основава на Неговото Слово. Господ каза на Тома: "Блажени ония, които, без да видят, са повярвали" (Йоан 20:29). Исус е спасил вас и мен с кръщението, което Той прие, и кръвта, която Той проля. Бог позволи на всеки, който вярва в това, да влезе в Небето.
Ето защо Бог раздра завесата на Храма, когато Исус умря на Кръста. Исус свали стената на греха, която отделяше нас, човечеството, от Бога. Това, което Исус направи, беше повече от достатъчно, за да събори цялата стена на греха. Той даде възможност на всеки да влезе в Небето абсолютно безпрепятствено само като вярва в това евангелие на водата и Духа в сърцето си. Аз благодаря на нашия Господ, че ни даде тази истина, за да влезем в Небето, само ако вярваме в сърцата си.
Колко велико е това събитие, че Исус се роди на тази земя в тялото на просто създание, за да спаси грешници? Това е наистина забележително събитие, дори в сравнение с Неговото създаване на света. Това е нещо естествено, че Господ, Творецът, създателят на всичко, създаде Неговите същества, но това, че Творецът стана като създание, взе върху Себе Си греховете на света, като се кръсти, и беше разпнат, не може да бъде нищо друго освен великото събитие на спасението.
Как можеше самият Създател да стане като едно от създанията Му? И все пак Исус, самият Бог, унижи се до такава степен, че дори беше кръстен от Йоан Кръстител, представителя на човечеството, в река Йордан. Колко невероятно събитие е това? Но това не е краят, защото Исус се унижи докрай, като се подчини дори до Неговата смърт, за да понесе безброй страшни страдания на Кръста, да пролее кръвта Си и да умре. Всички тези неща не могат да бъдат нищо друго освен Божията любов, Неговата милост и Неговата велика благодат.
Всички грехове на човечеството бяха напълно очистени веднъж завинаги с кръщението на Господа и Неговата кръв на Кръста. И като раздра завесата на храма, Исус възкръсна от мъртвите след три дни и сега иска да срещне в истината всички, които вярват в тази истина. Подобно на това, делата на Господ, които са спасили грешници, са събитията, които са по-велики и по-големи дори от Неговите дела на създанието, които създадоха тази вселена и всички неща в нея. Рождението на Исус, Неговото кръщение, Неговата смърт на Кръста, Неговото възкресение, възнесение и връщане, и това, че Той ни направи собствени Си деца, са делата на Божията любов.
Нашият Господ спаси вас и мен от всички грехове. Нашият Господ спаси вас и мен веднъж завинаги от греховете на света чрез евангелието на водата и Духа. Следователно ние можем да станем праведни чрез вярата и да благодарим на Бога. Бог ни даде Своето благословение на спасението до пълнотата му. Вярвате ли?
Братя и сестри, вие и аз бяхме някои, които не можехме да не бъдем хвърлени в ада. Ние бяхме хора, които не можеха да не бъдат унищожени за греховете си и да живеят живота си в тъга, но Господ ни спаси от греха със спасението, което Той беше планирал още преди основаването на света. Нямахме друг избор освен да живеем живота си всред нашите грехове, да ридаем, да негодуваме и да проклинаме съдбата си, но за да позволи на такива хора като нас да влязат в Небесното царство, Господ ни избави от всичките ни грехове. Така нашият Господ стана Господ на нашето спасение.
Исус ни е дал евангелието на водата и Духа и Той също така е гарантирал нашето опрощение на греха. Самият Исус стана Господ на спасението. Исус взе греховете на света вместо нас, умря вместо нас и по този начин стана наш съвършен Спасител.
 
 
Вярвате ли в кръщението, което Исус прие, и в кръвта, която Той проля?
 
Избавлението ни от греха се изпълнява чрез вярата в кръщението, което Исус прие, и кръвта на Кръста. За да могат грешници да бъдат спасени, като вярват в Исус като Спасител, те трябва правилно да приемат Неговото кръщение и Кръст, и те трябва да повярват, че чрез обединението на тези две неща се изпълнява съвършеното спасение.
Вие не игнорирате ли случайно това, че Исус беше кръстен и умря на Кръста? Не пренебрегвате ли кръщението, което Исус прие от Йоан, и не отказвате ли да вярвате в него? Праведността на Бога се изпълни, защото кръщението, което Исус прие, беше процес, чрез който Той взе върху Себе Си всичките беззакония на грешници, а смъртта, която Той претърпи чрез проливането на Своята скъпоценна кръв, беше осъждането за нашите грехове. В действителност, когато и ние изповядваме, че вярваме в Исус, ние трябва да вярваме както в Неговото кръщение, така и в Неговата кръв на Кръста като в едно спасение.
Бог записа необходимостта от кръщението и кръвопролитието на Исус в Словото Си, но въпреки това много хора все още настояват, че те трябва да вярват само в кръвта на Кръста, за да бъдат спасени. Ако принадлежите към тях, тогава трябва сериозно да преразгледате вярата си, да се обърнете и да повярвате в двете най-важни неща. Ако не правите това, но вярвате само в кръвта на Кръста, то ще направите съвсем напразни светите служения на обществения живот на Господа. Ако имате такава вяра, тогава трябва да се обърнете от тази сбъркана вяра и да имате истинската вяра, за която се говори в цялата Библия. Без Неговото кръщение, каква уместност би имала за нас смъртта Му на Кръста? Ако Исус не беше кръстен от Йоан Кръстител, смъртта Му би нямала нищо общо с нашите грехове.
Братя и сестри, ако трябваше да изтриете имената си от сметка, не би ли трябвало да донесете пари и да плащате на кредитора? Длъжници трябва да предадат пари на съответната сума на задълженията им и едва тогава могат да изтрият имената си от списъка. По този начин, за да заплати цената на нашите грехове, Исус взе нашите грехове и беззакония чрез Своето кръщение и ги заличи, като проля кръвта Си.
Чрез кръщението, което Той прие, Господ всъщност отне всичките ни грехове и затова Той можеше да бъде осъден за всичките ни грехове, като проля кръвта Си. Здравият разум диктува, че за да изплати дълг, човек трябва да донесе стойност, която съответства на този дълг. Ако длъжници не донасят пари, но само твърдят, че са изплатили дълговете си, и изискват имената им да бъдат изличени от сметката, то имената им наистина ли са изтрити? Без значение колко сериозно вярват, че имената им са изличени, фактът е, че техните имена все още остават записани в сметката.
По подобния начин, както длъжници могат да бъдат освободени от дълговете им, само когато дълговете са действително изплатени, за да получим опрощението на греха, ние, грешници, трябва да имаме в сърцата си вярата, че нашите грехове са предадени на Исус чрез кръщението. Ние самите не извършихме това кръщение, което предаде греховете ни на главата на Исус.
Но чрез посредника на име Йоан Кръстител ние успяхме да предадем нашите грехове на Исус. Исус, който беше кръстен от Йоан Кръстител, взе греховете на света, отиде на Кръста, проля кръвта Си и умря. Чрез вярата в Неговото кръщение, първообраз и квитанция на спасението, чрез които Исус взе върху Себе Си нашите грехове и ни спаси, ние можем да получим доказателство за нашето спасение. Като вярваме в сърцата ни в това, което нашият Господ направи за нас, сега сме в състояние да получим опрощение на греха. Защо? Защото чрез кръщението и кръвта нашият Господ ни е дал нов живот.
Когато Исус умря на Кръста, завесата на Пресветото място се раздра на две парчета, земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени. Чрез тези събития Бог показа, че Той ще възкреси онези, които вярват в Неговото Слово, че Исус Христос ще дойде и ще заличи всички грехове на човечеството. Той показа, че Исус наистина възкръсна от мъртвите и че онези, които вярват в Исус, наистина ще бъдат възкресени. Исус не само ни е спасил от греха, но е дал нов живот на нас, които бяхме духовно мъртви. Именно за да ни даде нов живот, Исус беше кръстен, умря на Кръста и възкръсна. Бог ни даде възможност да влезем в Светия Му град и да живеем в него завинаги. Искрено благодаря на Него с вярата си.
Мястото, където ще живеят онези, които са получили опрощението, е Раят. И така, вярвайте, че онези, които са получили опрощение на греха на тази земя, ще влязат в Небето и ще живеят в него. Небето принадлежи на онези, които са получили опрощението на греха. Вярата в евангелието на водата и Духа и новорождението не са две отделни неща, но те са едно и също.
Ако някой вярва в евангелското слово на водата и Духа, то този човек се ражда отново в момента, в който започва да вярва. Когато грешници получават опрощението на греха, те стават собствени деца на Бога, а на Своите деца Бог дава Небето като дар. Въпреки че в плътта ни нямаме никаква собствена заслуга, гледайки само едно нещо, нашата вяра в Спасителя, нашият Господ ни е дал опрощението на греха и Небето като Неговите дарове за нас.
Фактите, че нашият Господ дойде на тази земя, че Той беше кръстен и че Той проля кръвта Си, са верни. Когато Исус умря на Кръста, Той вече беше взел върху Себе Си греховете на света със Своето кръщение. Преди Исус да бъде разпнат, тъй като бе бил кръстен от Йоан предварително, Той вече носеше греховете на света. И така, защото Исус бе взел всички грехове на света, като бе бил кръстен, Той трябваше да понесе наказанието на закона, което обявява, че заплатата на греха е смърт. Защото Исус трябваше да спаси човечеството от греха, Той трябваше да умре на Кръста, докато носеше греховете на света, които Той беше взел върху Себе Си със Своето кръщение.
Когато Исус беше разпнат, хората, които Го приковаха, не бяха евреи, но те бяха римски войници. Исус беше разпнат от езически войници. Като проля цялата Си кръв заради нашите грехове, Исус извика: "Свърши се!" с последния Си дъх. В същия миг завесата на храма се раздра на две отгоре надолу. Освен това Библията ни казва, че земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха; и че много тела на починалите светии бяха възкресени (Матей 27:51-52). Когато стотникът и римските войници видяха какво се случи, когато Исус умря на Кръста, те свидетелстваха: "Наистина тоя беше Син на Бога!" (Матей 27:54). Бог накара устата на тези езичници да свидетелстват: "Исус беше Син на живия Бог."
Сега онези, които трябва да свидетелстват за истинското евангелие по света, не са никои други, но само ние, вярващи в евангелието на водата и Духа. Именно чрез евангелието на водата и Духа всеки се променя. Когато хората получават опрощение на греха от Исус, те се променят духовно, без дори да се опитват, защото Светият Дух се поселва в сърцата им. И сърцата на новородените праведни се обновяват ежедневно, защото в Божията църква те могат последователно да чуват Словото на евангелието на водата и Духа. Те започват да чуят Словото, да хвалят Исус, и като хвалят, те изпитват, че текстовете са гравирани в сърцата им, като по този начин подновяват сърцата си всеки ден. Праведните непрекъснато преобразяват сърцата си и могат да усещат такива осезаеми промени в себе си.
И като видят променената ни същност, която стана праведна, невярващите започват да свидетелстват: "Те наистина са спасени. Те са истински християни, Божий народ." Подобно на това нашето опрощение на греха не е вид спасение, доказано само от самите нас. Римският стотник и войници също свидетелстваха за тази истина, че Исус като Божий Син спаси грешници от греховете на света, когато беше разпнат. По този начин Самият Бог бе свидетел на тези, които вярват в истината, че Исус ни е спасил от всичките ни грехове с водата и кръвта.
 
 

Евангелието на водата и духа, което накара дори дявол да се предаде

 
Евангелието на водата и Духа е спасението, на което дори и дяволът се е предал. Когато Исус каза: "Свърши се" при Неговата смърт, може би дяволът каза: "Ах! Това е смущаващо, но не мога да направя нищо с това! Той е прав. В този свят вече няма грях. Всеки е напълно безгрешен, без изключение! Това изяжда сърцето ми, но не мога да направя нищо!
С други думи, самият дявол също така не можеше да не признае това спасение, което Исус изпълни. Но той все още се опитва да възпрепятства онези, които са получили опрощението на греха, да живеят живота си на вяра. Тъй като онези, които вярват в евангелието на водата и Духа, изпълнено от Исус, са Божии деца, те се опитват да живеят за Него. Но за дявола това може да означава само, че ще има по-малко негови служители, които са поробени да грешат, и така той се опитва да попречи на Божиите слуги да разпространят тази истина по целия свят.
Ако онези, които са получили опрощението на греха, продължават да разпространяват евангелието на водата и Духа, тогава ще има още повече хора, които са очистени от греха. Ето защо сатана държи се здраво о слабостите на хората и няма да ги пусне, като ги затруднява, за да пречи дори само на още един човек да следва Исус.
Като подстрекаваше сърцата на хората, като им казваше: "Убий Исус!" дяволът ги накара да Го разпнат на смърт. Но точно когато дяволът си помисли, че всичко приключи с това, Исус, разпнат и умиращ, извика на глас: "Свърши се!" Сатана беше шокиран от това. Това не само не стана препятствие, но като взе всичките ни грехове чрез кръщението Си в река Йордан и умря на Кръста, Исус праведно изпълни спасението, което спасява човечеството от греха и осъждането. Дяволът беше забравил тази Божия мъдрост. Мислеше си, че всичко щеше да приключи, ако само убие Исус на кръста, но това не беше така. След като взе греховете на света чрез Своето кръщение, Исус завърши опрощението на греховете на грешници, като предаде тялото Си на кръста и умря.
Чрез смъртта на Своето тяло Исус вече изплати всичката цена на греха. По този начин грехът вече не може да се намери в хората. Защо? Защото според закона, който обявява, че заплатата на греха е смърт, Исус вече е умрял вместо грешници. Трябва да повярваме, че именно защото Исус взе върху Себе Си всички беззакония на грешници в река Йордан, Той можеше да умре жертвено вместо грешници.
"Свърши се!" Ето какво Исус извика на Кръста с последния си дъх. Защото Исус умря, дяволът вече не можеше да ни каже: "Ти имаш грях, нали?" Поради раждането на Исус, кръщението Му, смъртта Му на Кръста, Неговата кръв и възкресение, дяволът претърпи смазващо поражение от Исус. Въпреки че дяволът отчужди отношенията ни с Бога, като ни накара да грешим през цялото време, в крайна сметка поради мъдростта на Исус, Божия Син, Неговото измиване на греха и осъждане, той в крайна сметка не можеше да не бъде напълно победен.
Когато вярвате в кръщението на Исус и кръвта на Кръста, все още имате ли грях? Разбира се, че не! Човек просто не може да каже, че няма грях, със съвестта на плътта. Но като вярваме в кръщението и кръвта на Исус, вече сме в състояние да заявим смело, че сме безгрешни. Вярвате ли в истината, че Исус взе нашите грехове, като се кръсти в река Йордан, умря на Кръста вместо нас и по този начин ни спаси? Чрез нашата вяра в тази истина можем да кажем, че нямаме грях. И всъщност, в сърцата ни изобщо няма грях, дори най-малък. Ето защо в нас се раждат благодарни сърца пред Бога, които Му благодарят с вярата.
"Боже, вярата ми може да не е голяма, но дори и с вярата, която е толкова малка, колкото горчиво семе, все още благодаря Ти. Аз бях човек, който не можеше дори да приеме Твоята велика любов, но Ти все още дойде в сърцето ми, и така с моята вяра в евангелието на водата и Духа сега имам Твоята любов в сърцето ми. Сърцето ми е благодарно на Теб всеки ден за Господа, който обитава в сърцето ми и е с мен. Защото Ти обдари това сърце, аз благодаря на Теб." По този начин нашият Господ ни даде благодарни сърца. И нашият Господ ни благославя всеки ден.
И така не само аз, но и всички други, които слушат и вярват в истината за Неговото съвършено спасение, и всички ние очевидно нямаме никакъв грях в нашите сърца. Понеже вярваме в истината за водата и Духа, ние получихме благословията на спасението, за да станем Божии деца. И Бог от все сърце иска всички да осъзнаят, че няма начин да бъдат спасени от всичките си грехове без да вярват в раждането на Исус и Неговото кръщение и кръв, и да се върнат при Него и да вярват в тази истина.
Деяния 4:12 провъзгласява: "И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим." Вярваме в Исус като наш Спасител. В тези, които вярват в това, поникват благодарни сърца. Затова имаме сърца, които са благодарни на Господа. Нашият Господ ни е дал спасение и Той ни е дал благодарни сърца. Господ ни е дал вечен живот. Не можем да не прославяме Господа с нашите благодарности, че Той ни даде всички тези изобилни благословения.
Дори ако нашата вяра е толкова малка, колкото горчица, ако все още вярваме в сърцата си в това, което Исус направи за нас, всички ние можем да бъдем спасени. Моля ви всички да осъзнаете, че няма нищо друго, което можем да направим за нашето спасение, освен само да вярваме, да познаваме това спасение, което Бог ни е дал даром, и да вярваме в него. Именно поради това, че опрощението на греха не може да бъде постигнато чрез нашите собствени усилия, Бог Самият едностранно заличи всичките ни грехове и даде спасението Си на онези от нас, които вярват. Сега всичко, което остава за нас, е просто да получим това опрощение на греха чрез вяра.
В Корея има една поговорка, която гласи: "Ако обичаш твърде много безплатни неща, ще бъдеш плешив". В английския език еквивалентът може да бъде "Няма безплатен обяд." Това със сигурност е вярно; нищо в живота ни не е безплатно. И ние сме склонни да осмиваме онези, които очакват да получават дарове без да дават нещо в замяна. Въпреки това, ние се спасяваме и идваме в Небето чрез вярата в евангелието на водата и Духа, и всичко това безплатно. Плешивостта от получаване на твърде много безплатни неща може да е неприятна в плътта, но духовната плешивост от получаване на Божия дар е благословение пред Бога. Аз се моля всички вие да осъзнаете, че Бог се радва да види нашите безгрешни сърца, и че като вижда това, Той ни прегръща в прегръдките Си.
Ние обичаме Божията щедра благодат. И не можем да не благодарим на Господа: Нашият Господ дойде на тази земя, прие кръщението Си с вода, проля кръвта Си на Кръста и по този начин отвори вратата на Небето. Като раздра завесата на Пресветото място от горе до долу, Той даде възможност на всеки, който е новороден чрез вярата в евангелието на водата и Духа да влезе в Небесното царство. Вие също трябва да влезете в Небето, като вярвате в това евангелие на водата и Духа в сърцата си.
Благодаря на нашия Господ за кръщението, проливането на кръвта Му, възкресението от мъртвите и благодатта, която по този начин отвори вратата на опрощението на греха за нас.