Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-16] Духовните тайни, скрити в ковчега на свидетелството (Изход 25:10-22)

Духовните тайни, скрити в ковчега на свидетелството
(Изход 25:10-22)
"Да направят ковчег от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок. Да го обковеш с чисто злато; отвън и отвътре да го обковеш; и отгоре му да направиш златен венец наоколо. И да излееш за него четири златни колелца, които да поставиш на четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна, и две колелца на другата му страна. Да направиш и върлини от ситимово дърво и да ги обковеш със злато, па да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът с тях. Върлините да остават в колелцата на ковчега; да се не изваждат от него. И да вложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам. Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко. И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш, на двата края на умилостивилището. Да направиш един херувим на единия край, и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края. И херувимите да бъдат с разперени отгоре крила, и да покриват с крилата си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго; към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на херувимите. И да положат умилостивилището върху ковчега; а в ковчега да вложиш плочите на свидетелството, което ще ти дам. Там ще се срещам с тебе; и отгоре на умилостивилището, измежду двата херувима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядам за израилтяните."
 
 
Ковчегът на свидетелството
 
Днешната тема е Ковчегът на свидетелството. Ковчегът на Свидетелството, който беше дълъг 113 см, широк 68 см и висок 68 см, беше направен от акациево дърво и покрит с чисто злато. Вътре в този ковчег имаше две каменни плочи с десетте заповеди изрязани върху тях и златна стомна с манна, а по-късно Аароновият жезъл, който процъфтя, бе добавен към тях. Тогава какво ни разказват тези три неща, поставени в ковчега на свидетелството? Чрез тези неща бих искал да дам подробно обяснение на трите служения на Исус Христос. Нека сега разгледаме духовната истина, показана в тези три неща, поставени в ковчега на свидетелството.
 
 
Двете каменни плочи със закона изрязан върху тях
 
Двете каменни плочи със закона изрязан върху тях
 
Двете каменни плочи със закона изрязан върху тях, поставени в ковчега на свидетелството, ни разказват, че Бог е Законодателят, който ни е дал Неговите закони. Римляни 8:1-2 заявява: "Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят, не по плът но по Дух. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта." От този цитат можем да видим, че Бог е установил в сърцата ни два закона: закона на живота и закона на осъждане.
С тези два закона Господ донесе осъждане и спасение на всички човешки същества. Преди всичко, чрез Закона можем да признаем, че сме грешници неизбежно предназначени за ада. Но за тези, които познават своята грешна природа и обречена съдба, Бог е дал своя Закон на спасението: "законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса". Бог стана истински Спасител за всички, като им даде тези два закона.
 
 
Маната, съдържаща се в златната стомна
 
Златната стомна, която също се намираше в ковчега, съдържаше манна. Когато израилтяните прекараха 40 години в пустинята, Бог им донесе храната от небето и израилтяните живееха се от тази манна, като я готвиха по различни начини. Тя беше като бяло кориандърно семе, а вкусът му беше като вафли направени от мед. Тази манна, която Бог беше дал на израилтяните, подкрепяше живота им, докато не влязат в Ханаанската земя. Тя беше поставена в стомната, за да запазят тази храна в паметта.
Това ни казва, че ние, днешните вярващи, също трябва да ядем хляба на живота, с който духовните Божии деца трябва да се хранят, когато са в този свят, докато не влязат в Небето. Но има моменти, когато искаме да имаме хляба на света, т.е. ученията на този свят, вместо Божието Слово. И все пак, преди да достигнат до духовната земя на Ханаан, Божиите деца трябва действително и всъщност да се хранят с Божието Слово, което е духовният хляб на истинския живот, който слиза от Небето.
Човек никога не се уморява да яде винаги хляба на истинския живот. Колкото повече ядем този духовен хляб, толкова повече той става истинският живот за нашите души. Но ако се храним с хляба на ученията на света, а не с Божието Слово, в крайна сметка нашите души ще загинат.
Бог заповяда на израилтяните да сложат в стомна манната, която слезе от небето, и да я пазят. Както е показано в Изход 16:33, Бог каза: "Вземи една стомна, и, като туриш в нея пълното на един гомор манна, положи я пред Господа, за да се пази за идните ви поколения." Манната, която слизаше от небето, беше хляб от истински живот за душите на хората. "И те смири, и като те остави да огладнееш, храни те с манна, (която беше храна непозната на тебе и непозната на бащите ти), за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза из Господните уста" (Второзаконие 8:3).
 
 

Кой тогава е истинският хляб на живота за нас?

 
Кръщението, което Исус Христос прие, за да вземе нашите грехове върху тялото Си, и Неговото разпятие и кръвопролитие, са нашият хляб на истинския живот. Като ни даде Неговата плът и кръв, Исус Христос стана хляб на вечния живот. Както ни казва Йоан 6:48-58: "Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Тоя е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът която Аз ще дам за живота на света. Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки: Как може Този да ни даде да ядем плътта Му? Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие. Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него. Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене. Тоя е хлябът, който слезе от небето; онзи който се храни с тоя хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и измряха."
Нашият Господ каза: "Тоя е хлябът, който слезе от небето; онзи който се храни с тоя хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и измряха." Какъв беше "хлябът, който слезе от небето"? Това означава плътта и кръвта на Исус. В Библията плътта на Исус ни казва, че Исус Христос взе върху Себе Си греховете на света, като бе кръстен от Йоан в река Йордан. И кръвта на Исус ни казва, че защото Исус бе кръстен, Той взе греховете на света и понесе осъждането за греха, като бе разпнат.
Манната в стомната, поставена в ковчега на свидетелството, беше хлябът на живота за израилтяните, когато те бяха в пустинята, и по времето на Новия Завет духовното й значение е плътта на Исус Христос. Тази истина ни показва кръщението, чрез което Исус Христос взе върху Себе Си беззаконията на всички грешници, и кръвта, която Той проля на Кръста. Понеже Исус Христос взе всички грехове на този свят върху Своето тяло чрез Своето кръщение и проля Своята кръв и умря на Кръста, кръщението и кръвопролитието Му са станали вечният източник на новия живот, който позволява на вярващите да се новородят.
Плътта, която Исус отдаде, за да вземе върху Себе Си беззаконията на грешници чрез Своето кръщение, и кръвта, която Той проля на Кръста, са хлябът на живота, който позволява на всички грешници да получат опрощение на греха. Затова трябва да осъзнаем причината, поради която Исус каза: "Ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си" (Йоан 6:53).
 
 
Кой е по-голям?
 
Когато четем Йоан 6, можем да видим, че повечето евреи по онова време считаха Мойсей за по-голям от Исус. Когато Исус дойде на тази земя, те Го попитаха: "Нима Ти си по-голям от баща ни Мойсей?" Всъщност те смятаха Мойсей за най-великият от всички. Тъй като евреите не успяха да разпознаят Исус като Месия, те Го видяха като грозотия. И те Го оспорваха като попитаха: "Нима Ти си по-голям от Мойсей?" Израилтяните вярваха в Господ Бога, а след това дойде един млад мъж само на 30 години, заявявайки: "Въпреки че бащите ви изядоха манната и умряха, тези, които ядат хляба, който Аз давам, няма да умрат." Ето защо те започнаха да сравнят силата на двата, Моисей и Исус.
Както Исус каза по-късно: "Преди да се е родил Авраам, Аз съм." Той е по-велик от всяко човешко същество от цялата човешка история, защото Той е самият Създател. Как биха могли обикновени създания дори да се осмелят да оспорват своя Творец? Въпреки това, някои хора все още казват, че Исус е само велик учител, просто един от великите мъдреци в човешката история. Какво богохулство! Исус е Бог, Царят на царе и Създателят на цялата вселена. Той е всемогъщият и всезнаещ Бог. И все пак Той се смири и дойде на тази земя в плът на човек, за да ни спаси от всичките грехове и вечната смърт, за да стане истински Спасител.
Исус Христос каза: "Писано е в пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене. Не, че е видял някой Отца, освен Онзи, Който е от Бога. Той е видял Отца." В действителност Исус каза, че Той е Христос, когото евреите бяха очаквали. Но те не успяха да разберат какво каза Исус, не бяха в състояние да повярват нито да приемат това, и това доведе до сериозно погрешно разбиране, тъй като те се чудеха: "Как можеш да ни дадеш да ядем плътта ти? Казваш ли, че ще постигнем вечен живот, ако наистина ядем плътта ти и пием кръвта ти? Мислиш ли, че сме някакви канибали тук?
Но онези, които ядат плътта на Исус и пият кръвта Му, ще живеят вечно. Плътта на Исус е хлябът на живота. Истинската същност на манната, поставена в тази стомна, хлябът на живота, е плътта и кръвта на Исус Христос. Като дойде на тази земя и предаде плътта и кръвта си, Исус ни даде възможност да ядем хляба на живота и да получим вечния живот.
Как тогава всички могат да ядат плътта на Исус и да пият кръвта Му? Единственият начин да ядем плътта на Исус и да пием кръвта Му е да вярваме в кръщението на Исус и кръвта Му на Кръста. Трябва да ядем плътта на Исус и да пием кръвта Му чрез вяра. За да даде на вас и мен опрощението на греха и да ни даде възможност да живеем вечно в Небесното царство, нашият Господ изличи нашите грехове веднъж завинаги чрез кръщението и проливането на Неговата кръв и по този начин Той стана храна за нашите души. Сега, като вярваме в Божието Слово за водата и Духа, трябва да ядем тази духовна храна и да получим вечен живот.
Позволете ми да свидетелствам по-подробно как можем да ядем плътта на Исус и да пием кръвта Му. Както вие и аз знаем много добре, Исус Христос дойде на тази земя и взе върху Себе Си греховете на човечеството, като беше кръстен от Йоан на 30-годишна възраст, а след това Той понесе цялото осъждане за нашите грехове чрез кръвопролитието до смърт на Кръста. Именно като вярваме в тази истина, ние можем да ядем плътта Му и да пием кръвта Му. Измиването на греха беше изпълнено, когато греховете на човечеството бяха предадени на тялото на Исус чрез кръщението, което Той прие. Да пием Неговата кръв означава, че когато Исус беше кръстен и проля кръвта Си на Кръста, тази кръв, която Той проля, понесе осъждането на нашите грехове.
По този начин жаждата на онези, които вярват в кръвта на Исус в сърцата си, е утолена, защото осъждането за всичките им грехове завършва напълно с наказанието на Кръста, което Исус понесе. Трябва да осъзнаем тази истина. И ние трябва да вярваме в нея. Понеже Исус Христос дойде на тази земя и прие нашите грехове, като беше кръстен от Йоан, вярвайки в тази истина, ние сме били очистени за всички грехове веднъж завинаги.
Бог ни заповяда да ядем плътта на Исус и да пием кръвта Му чрез вяра. Понеже Исус взе върху Себе Си всички грехове чрез кръщението, което Той прие от Йоан, без да остави беззаконията на никого, и понеже Той се отказа от тялото Си за наказанието на Кръста и проля кръвта Си, сърцата на тези, които вярват, сега са чисти и без жажда, като са измили всичките си грехове и са понесли цялото осъждане за греха чрез вяра. Ето защо Исус каза: "Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие" (Йоан 6:55).
Истината е, че този Исус наистина е Спасителят, Божият Син, който е измил нашите грехове и е извършил осъждането на нашите грехове. За да ни освободи от закона, който обявява, че заплатата на греха е смърт, да ни измие от всичките ни грехове и да ни избави от цялото ни наказание, Той, Спасителят и Божият Син, предаде Своето тяло на кръста, проля кръвта Си и по този начин очисти сърцата на онези, които вярват и утоляват жаждата си. Това е ефектът от плътта и кръвта на Исус.
Исус е Спасителят, който се грижи за греховете и осъждането на човечеството. Исус е Спасителят, който взе греховете на човечеството чрез кръщението, което Той прие, който беше разпнат и проля кръвта Си, за да понесе осъждането на тези грехове. Именно защото Исус беше приел греховете на света, предадени върху Него от нас, наказанието за греха, което Той понесе, като беше разпнат, можеше да стане наказание за собствените ни грехове.
Именно чрез вярата в истината за водата и Духа ние можем да получим опрощението на греха. Вие всички трябва да вярвате в кръщението на Исус и кръвопролитието Му както в своето опрощение на греха. Именно като вярваме в това евангелие на истината, можем да ядем и да пием духовно плътта и кръвта на Исус. С други думи, Исус Христос, Божият Син, дойде на тази земя, взе върху Себе Си нашите грехове чрез Своето кръщение и понесе всичко осъждане на нашите грехове на кръста, за да можем да станем тези, които са в състояние да ядат плътта Му, да пият кръвта Му, и по този начин да получат вечен живот. Като вярваме в кръщението и кръвопролитията на Исус, сега можем да ядем плътта Му и да пием кръвта Му. Като ядем кръщението на Исус и кръвта, която Той проля на Кръста, както нашата храна за опрощение на греха, можем да бъдем очистени от всички грехове.
 
 
Аароновият жезъл, който процъфтя
 
Измежду нещата поставени в ковчега на свидетелството, Аароновият жезъл, който процъфтя, означава Исус Христос като вечен първосвещеник на Небесното царство. Това също ни казва, че в Него се намира вечен живот. За да улесним разбирането ни за това, нека се обърнем към Числа 16:1-2: "А Корей син на Исаара, син на Каата Левиевият син, и Датан и Авирон синове на Елиава, и Он син на Фалета, Рувимуви потомци, като си взеха човеци, дигнаха се против Моисея, с двеста и петдесет човеци от израилтяните, първенци на обществото, избрани за съветници, именити мъже."
Тук този цитат ни казва, че измежду левитите 250 известни водачи на обществото се събраха и се надигнаха срещу Мойсей. Казаха: "Какво вие, Мойсей и Аарон, направихте за нас като ни изведохте от египетската земя? Вие ли сте ни дали лозя? Вие ли сте ни завели в оазис? Какво сте направили за нас? Не сте ли ни довели в пустинята, за да умрем в пустинния пясък? Как можете да се наречете Божии слуги? Бог ли работи само чрез вас?" С други думи, стана бунт срещу ръководството на Мойсей и Аарон.
В онова време Бог каза на Корей, Датан, Он и други лидери на обществото, които водеха бунта: "Донесете жезли, по един жезъл от дома на всеки баща, и напишете името на всеки човек на жезъла му. Поставете тези жезли в шатъра за срещане. Оставете ги там за една нощ и ги проверете на следващия ден." Тогава Бог каза: "И жезълът на човека, когото избера, ще процъфти. Така ще направя да престанат пред Мене роптанията на израилтяните, с които те роптаят против вас" (Числа 17:5). В стих 8 виждаме, че "Аароновият жезъл за Левиевия дом беше покарал и произрастил пъпки, цъфнал, и завързал зрели бадеми."
Тогава в стих 10 виждаме: "Тогава Господ каза на Моисея: Върни Аароновия жезъл пред плочите на свидетелството, за да се пази за знак против бунтовническия род; и така да направиш да престанат роптанията им против Мене, та да не измрат." Ето как Аароновият жезъл, който процъфтя, беше поставен и запазван в ковчега на свидетелството.
Това показва, че Аарон, потомък на Леви, беше помазан като първосвещеник на народа на Израел. Мойсей беше Божият пророк, а Аарон и потомците му бяха първосвещеници на Израел. Самият Бог повери на Аарон задълженията на земния първосвещеник. Бог показа системата на жертвоприношенията на Мойсей, където израилтяните принасяха жертвоприношения и ги жертваха на Бог, когато съгрешаваха, и накара Аарон да надзирава принасянето на тези жертви в съответствие с изискванията на системата на жертвоприношенията.
Дори когато Бог повери всичките свещени задължения на първосвещеник Аарон, все още имаше хора, които оспорваха свещеничеството му и затова Бог донесе Аароновия жезъл, за да покаже, че свещеничеството му е дошло от Бога. Тогава той накара израилтяните да държат този жезъл в ковчега на свидетелството в памет на този урок. Ето как двете каменни плочи на закона, стомната, съдържаща манната, и Аароновият жезъл, който процъфтя, бяха поставени в ковчега на свидетелството. Какво означават тези три елемента духовно? Те означават служенията на Исус Христос, нашия Спасител.
 
 

Какви служения извърши Исус Христос, за да изличи всичките ни грехове?

 
Първо, Той изпълни служението на Пророка. Той е Алфа и Омегата. Той познава началото и края и Той ни е научил всичко за първото и последното. Нашият Господ знаеше какво би станало с човечеството, с вас и с мен, ако останахме грешни.
Второ, Исус стана вечният Първосвещеник на Небесното царство. Той дойде на тази земя, защото Той искаше да ни спаси от греха, като стане наш собствен Спасител, за да ни спаси изцяло, като стане наш истински Първосвещеник на Небесното Царство.
Трето, Исус Христос е наш цар. Библията казва: "И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите" (Откровение 19:16). Той е самият Създател на цялата вселена и по този начин има властта да управлява всичко в нея.
Всички трябва да разберем, че Исус Христос, който е нашият истинският цар, пророкът, който ни е научил истината за нашето спасение от греха, и вечният Небесен Първосвещеник, вече се превърна в истинския Спасител.
Нашият Господ освободи вас и мен от греха, направи нас Божий народ, Негови деца и Негови работници, и Той ни даде възможност да вършим добри дела. Той накара нашите души да се раждат отново, за да можем да живеем нов живот дори на тази земя, и Той ни е дал нов живот, така че когато дойде времето, Той ще може да вдигне телата ни и да ни даде възможност да живеем завинаги с Него в Небето. Кой е Исус Христос за вас и мен? Той е нашият истински Спасител. И Исус Христос е нашият Пророк, нашият вечен първосвещеник и нашият Цар.
Въпреки че не искаме да не се подчиняваме на Божията воля, ние сме толкова несъвършени и слаби, че не можем да не съгрешаваме през цялото време. Ако продължим да живеем по този начин, умрем така и след това стоим пред Бога, какво ще бъде подходящо място за нас да отидем? Раят или адът? Ако всички ние бяхме съдени според закона, който заявява, че "заплатата на греха е смърт", не бихме ли всички били унищожени? Този, който спаси такива хора като нас от греха и унищожението и стана наш Спасител, е Исус Христос. Самият Той дойде на тази земя, ни възлюби и стана Спасител, който ни избави от греха, като по този начин стана Великият Пастир на стадото Си.
Йоан 3:16 заявява: "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот." Бог възлюби вас и мен толкова много, че Сам Той дойде на този свят за нас, беше кръстен, за да вземе върху Себе Си греховете на света, беше разпънат и умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин наистина стана наш Спасител. Затова, като повярвахме в сърцата ни в Исус Христос, който стана наш Спасител, ние станахме онези, които се очистиха от греха и получиха дара на спасението, което ни позволи да станем Божии деца и да постигнем вечен живот.
Има едно нещо, в което абсолютно трябва да вярваме пред Бога. Именно поради това, че Бог ни възлюби и заличи греховете ни, Той дойде на тази земя въплътен в плътта на човека, беше кръстен, умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин стана истински Спасител. Именно като ядем плътта на Исус и пием кръвта Му чрез нашата вяра в сърцата ни, ние можем да получим вечен живот. Тъй като нищо не може да бъде по-ясно от този факт, не можем да не признаем и да не вярваме в това.
Трябва да ядем плътта на Исус и да пием кръвта Му чрез вяра. И всеки може да има тази една вяра, която разпознава и вярва в евангелието на водата и Духа, изпълнени от Исус. Какво друго можем да направим, освен да вярваме? Не можем да направим нищо друго, освен да се изправим срещу Бога. Ние сме бързи да не се подчиняваме на Бога и да грешим. Но Бог все още спаси вас и мен от всичките ни грехове веднъж завинаги, защото Той обича всички нас.
 
 
Как Бог говореше за спасението Си по времето на Стария Завет?
 
Тогава по какъв начин Господ ни спаси? В Стария Завет Той говори за това спасение чрез цветовете, които са показани във входа на Скинията и облеклата, носени от първосвещеника. Цветовете на синята, моравата и червената прежди и препредения висон, които са показани във вратата на скинията, са откровението, което ни показва Неговото съвършено спасение. И на дрехите на Първосвещеника беше добавена златна прежда.
Синята прежда ни казва, че Исус Христос дойде на тази земя като наш Спасител и прие нашите грехове, като се кръсти. Моравата прежда ни казва, че Исус Христос е Цар на царете и Бог Творец, който създаде вселената. Червената прежда ни казва, че тъй като Исус Христос взе върху Себе Си нашите грехове чрез Неговото кръщение, Той носеше греховете на света и беше осъден за тях на Кръста, като проля кръвта Си и умря, и така ни даде спасението, което ни е избавило от осъждане на всичките ни грехове.
Препреденият висон означава подробното Слово на Стария и Новия Завет, което ни казва, че нашият Господ дойде на тази земя, беше кръстен, умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин заличи греховете на онези, които наистина вярват, очисти душите им да станат бели като сняг и ги спаси. Златната прежда означава вярата в това, което Исус Христос е направил за нас. Ето защо златната прежда блести. Вие и аз нямаме с какво да се хвалим, но когато искрено вярваме в това, което Исус Христос, Самият Бог и Божият Син, направи за нас. Наистина можем да бъдем облечени в Божията любов, да получим Неговите благословения и да бъдем любими от Него само чрез вяра в праведните дела, които Той извърши. Именно това Бог ни казва чрез Скинията.
Трябва да осъзнаем, какво Бог ни казва чрез ковчега на свидетелството, поставен в скинията. Трябва да знаем и да вярваме, че Исус Христос дойде на тази земя, взе върху Себе Си греховете на човечеството и всички наши грехове, като беше кръстен от Йоан Кръстител, понесе осъждането за греха, като умря на Кръста, и възкръсна от мъртвите да живее отново. Чрез ковчега на свидетелството Бог ни показва, че трябва наистина да вярваме в Исус Христос като наш собствен Спасител, като наш собствен Бог. Тези, които вярват в кръщението на Исус като приемане на собствените им грехове от Него, в кръвопролитието на Исус на Кръста като осъждане за греховете им, в смъртта на Исус Христос като собствена им смърт, в Неговото възкресение като тяхното възкресение – те са тези, когото Бог е спасил.
И така, кого означава този Скинията? Тя означава Исус Христос. Тя ни разказва за метода на спасението, с което Исус Христос спаси вас и мен от греховете ни. В Новия завет Исус Христос беше кръстен и умря на Кръста, като по този начин изличи всичките ни грехове, като изми ги всички, като беше осъден за всичките ни беззакония и веднъж завинаги ни спаси от всичките грехове.
В Стария Завет именно жертвоприношението спасяваше грешници, като приемаше техните беззакония, когато техните ръце бяха полагани на главата му, и проливаше кръвта си и умираше. Старият Завет описва смъртта на жертвоприношението, което приемаше греховете на тези грешници чрез полагането на ръце и умираше вместо тях със смъртта на умилостивение. Системата на жертвоприношения на умилостивение, показана в Стария Завет, когато е съпоставена с Новия Завет, показва Исус Христос, изпълнител на евангелието на водата и Духа, изпълнени чрез кръщението и кръвта.
Кой тогава направи и установи този закон на спасението? Бог, нашият Спасител, го установи. Бог установи закона на спасението, който спасява грешници от греха, и Той ни даде този закон. В ковчега на свидетелството имаше двете плочи на закона, стомната на манната и Аароновия жезъл, който процъфтя, и всички тези неща ни говорят за атрибутите и служенията на Исус Христос.
Аароновият жезъл, който процъфтя, ни казва, че Бог ни спасява, когато вярваме в Исус Христос, който духовно стана Първосвещеник на Небесното царство и наш Велик Пастир. Стомната на манната също ни разказва за плътта и кръвта на Исус Христос, които стана нашият хляб на живота. Двете каменни плочи на Закона ни разказват, че Бог е Законодателят. Законите, установени от Бога, са законът на греха и смъртта и законът на опрощението на греха и спасението. Като наш Бог, Исус установи за нас закона на живота и закона на осъждане.
По този начин ковчегът на свидетелството и всичко в него ни говорят за Исус Христос. Именно когато вярваме в Исус Христос като наш Спасител, ние можем да бъдем очистени от всичките си грехове и да получим нашето спасение. Независимо от колко несъвършени и слаби можем да бъдем, ако приемаме и следваме двата закона, които Исус Христос установи, тогава можем да станем грешници веднъж и след това да станем праведни, като отново получим опрощението на всичките си грехове и по този начин станем собствени Божии хора. Вярвате ли?
Сега, в настоящия момент, почти всички християни по света са склонни да вярват в Исус напразно, защото не знаят истината, показана в Скинията. Те вярват, че могат да получат опрощението на греха като вярват само в кръвта на Исус на Кръста. С други думи, те вярват, че Исус ги е спасил само с кръвта на Кръста. Но всъщност Исус просто умря на кръста за нашето спасение? Това ли е всичко, което Той направи за нашето изкупление? Напротив, Той не взе ли върху Себе Си всичките грехове на света веднъж завинаги, като бе кръстен от Йоан (Матей 3:13-15, 1 Петрово 3:21, 1 Йоаново 5:6)?
Но днес християните вярват само в кръвта на Исус на Кръста, и получават опрощение на греха само наполовина. Така че, като са били очистени от първородния си грях чрез вяра в Исус Христос като Спасител, те всеки ден се молят за покаяние, опитвайки се сами да измият собствените си грехове. Колко противоречиво е това спасение? Това е като да измиват само половина от греховете си с вяра и след това да се опитат да измият останалата част със собствените си усилия.
Когато е така, как мога да не продължавам да проповядвам, като нееднократно говоря едновременно за кръщението и кръвта на Исус? Досега много християни на този свят, освен християните на периода на Ранната Църква, вярваха в полупразно спасение. Не е ли това причината, поради която хората сега вярват в християнството, сякаш то е само светска религия?
Не много отдавна жена на име Валерия Джоунс от Съединените щати получи опрощението на греха, след като прочете първото издание на тази серия на Скинията. Преди да прочете тази книга, тя вече беше чела няколко от другите ни публикации. Макар да беше съгласна с това, което казват нашите книги, тя все още не можеше да бъде напълно убедена в евангелието на водата и Духа. Тя ни каза, че все още имаше някакви съмнения, чудейки се: "Това изглежда да е правилно, но тогава защо толкова много хора не го проповядват?" Но тя призна, че когато дочете първия том от серията за Скинията, тя имаше ясна вяра в спасението и вярваше, че евангелието на водата е правилно, че то е самата истина показана в скинията.
Читател на същата книга от Бенин също ни пише: "Ще бъдете много изненадани да знаете, че след като получих опрощението на греха, като прочетох вашата книга, сега напуснах моята църква. Защо напуснах църквата, която бях посещавал? Защото те проповядваха доктрината за постепенното освещение, нещо, което не е написано в Библията. Тази доктрина за постепенното освещение беше напълно небиблейска. Тъй като те непрекъснато проповядваха, че аз трябва и мога да бъда осветен, когато всъщност моята плът никога не може да бъде осветена, непоносимо беше да седя и да чуя такива проповеди.
Ето защо излязох от тази църква и се отделих от нея. Защото получих опрощението на греховете ми, като прочетох книгата ви, нямах друг избор освен да напусна църквата, която бях посещавал, и да се отделя от нея сега. Тъй като ние, които сме преминали през всичко това, сме станали народ на вяра и сме се обединили с Божията Църква, всички хора на този свят също могат да се променят, само ако знаят истината, както казва Словото: "Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни."
Ковчегът на свидетелството на Скинията също показва Исус Христос. Този ковчег на свидетелството беше поставен в най-дълбоката част на Скинията. Човек можеше да го види само като вдигна завесата на Скинията и влезе в нея, а после вдигна завесата на Пресветото място и влезе в него. С други думи, вратата на скинията се намираше на изток, а ковчегът беше поставен в далечния западен край на Скинията.
 
 
Върлините не трябва да бъдат премахнати от ковчега
 
Изход 25:14-15 казва: "Па да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът с тях. Върлините да остават в колелцата на ковчега; да се не изваждат от него." Какво означават тези стихове? С тези стихове Бог ни казва, че трябва да служим на евангелието на водата и Духа, като се посветим на Него. Евангелието се разпространява само когато се посвещаваме на Неговата работа. Да служим на Господ, като се посвещаваме на евангелието, е да следваме пътя на Кръста, по който нашият Господ ходеше пред нас. Затова Той каза на учениците си: "Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, и така нека Ме следва" (Марк 8:34).
За да разпространяваме истинското евангелие по целия свят, необходими са иска огромна жертва, стремеж и страдание. Можем да разберем това, като погледнем колко апостол Павел претърпи за евангелието на водата и Духа: "Служители Христови ли са? (в безумие говоря), аз повече: бил съм в повече трудове, в тъмници още повече, в бичувания чрезмерно, много пъти и на смърт. Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет удара без един; три пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни, три пъти съм претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествия; в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя; в труд и в мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота; и, освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден, грижата за всичките църкви" (2 Коринтяни 11:23-28 ).
Но онези, които обичат себе си повече от Господа, който Се предаде, за да ги избави от всяко осъждане, не могат да се жертват за Божието царство. Няма лесен начин да служим на евангелието на водата и Духа. Как може фермер да очаква добра реколта без пот?
По този начин ковчега на свидетелството трябва да се носи от нашите жертви. Цар Давид някога се опита да носи ковчега на нова количка, дърпана от волове, вместо да го носят мъжете му с върлините, както той трябваше да се носи. На пътя им воловете се спънаха и един човек на име Оза простря ръцете си към Божия ковчег и го хвана. Тогава Господният гняв пламна против Оза, и Бог го порази там за грешката му. Оза умря там при Неговия ковчег (2 Царе 6:1-7). И тъй, Давид, ужасен от това и уплашен от Господа в онзи ден, отпрати ковчега в къщата на гетеца Овид-едома. Само като накара мъжете си да носят ковчега на раменете си, той можеше да го доведе до замъка си три месеца по-късно. Както илюстрира този разказ, трябва да носим ковчега на свидетелството точно както Бог ни е казал, с потта и кръвта ни, с нашите жертви, с нашата неспирна преданост на Неговото евангелие.
Онези, които наистина са получили опрощението на греха с голяма благодарност, са повече от щастливи да се посветят на Господа, който ни е посветил. Благодарим отново и отново на Господа, нашия Спасител и Бог. Ние Му благодарим, че ни позволи да служим на евангелието на тази земя.
Ние всички сме удивени и радостни от този фантастичен факт, че Господ ни е избрал да ни накара да служим на това евангелие на истината, да Го следваме и да живеем живота, който Му е угоден. Да ни позволи само да разберем истината за спасението би било достатъчно, за да ни съкруши с радост, и въпреки това Господ ни позволи дори да служим на това евангелие. Имайки такива велики благословения, как бихме могли да не Му благодарим? Ние благодарим на Бога. Ето защо ние сме готови да се жертваме, за да разпространяваме истинското евангелие, без да жалим времето, усилията или имуществото ни за нашата свята задача на проповядване на евангелието на света.
Това, че сме получили опрощението на греха, всъщност е нещо, за което сме безкрайно благодарни. Но Бог не се спре с това, но освен това Той ни позволи да срещнем и проповядваме евангелието на истината, евангелието на водата и Духа – това не е ли голямо благословение за нас?
Кой друг може дори да посмее да служи на това евангелие на водата и Духа? Не всеки може да служи на това евангелие. Могат ли политици да служат на него? Кметове? Президенти? Царе? Независимо от колко високи са социалните позиции на тези хора, ако не знаят и не вярват в евангелието на водата и Духа, те никога не могат да служат на истинското евангелие. Но Бог ни е дал такава незаслужена възможност и действително ни е дал възможност да служим на това евангелие. Колко велико благословия е това?
Благодаря на Бога за благодатта, която ни е спасила, защото Той ни е възлюбил. Братя и сестри, ние вярваме, че Исус Христос е наш Бог и Спасител. Ние сме Божият народ, които ядем плътта на Исус и пием Неговата кръв чрез нашата духовна вяра. Библията казва, че Исус не е Бог на мъртвите, а на живите (Лука 20:38), а живеещи тук са никой друг освен онези, които са получили вечен живот чрез вяра в евангелието на водата и Духа. Всеки, който не вярва в истината на това евангелие, е духовно мъртъв, и всеки, който вярва в него, е духовно жив. Бог наистина е Бог на тези, които вярват в евангелието на водата и Духа.
Братя и сестри, самият Исус ни е дал опрощение на греха чрез Своята плът и кръв. Трябва да осъзнаете, че ако не вярвате в тази истина, няма да имате нищо общо с Исус. Исус Христос ви дава небесни благословения, вечен живот и опрощаване на вашите грехове. Кой е Онзи, който е станал Пастир, който ви дава вечни благословения, който ви води и пази? Това е Исус Христос, Завършител на евангелието на водата и Духа. Исус е този Бог. Надявам се и моля се всеки от вас да вярва в този Исус като ваш Бог.
Що се отнася до мен, аз не само вярвам в тази истина и служа на Бог сега, но винаги ще продължа да правя така в бъдеще. Но какво ще кажете за вас? Вярвате ли в евангелието на водата и Духа? И вярвате ли, че трябва да живеете в Божията църква и в любовта на Христос чрез вашата вяра? Нека всички живеем живота си, като вярваме в евангелието на водата и Духа до деня, когато се срещнем с нашия Господ.