Search

Проповеди

Тема 3: Евангелието на водата и Духа

[3-2] Исусовото кръщение и изкупването на греховете (Матей 3:13-17)

Исусовото кръщение и изкупването на греховете
(Матей 3:13-17)
„Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.“
 
 
Има ли все още някой, който да страда от грях?
 
Приключила ли е нашето робство на греха?
Да.

Нашият Господ Бог е отрязал оковите на греха за всички хора. Всички онези, които се мъчат под греха, са роби на греха, но със Своето изкупление нашият Господ ги е отрязал напълно. Той е премахнал всичките ни грехове. Има ли някой, който все още страда от грях?
Трябва да разберем, че нашата война срещу греха е приключила. Ние никога повече няма да се мъчим в греха. Нашето робство на греха свърши, когато Исус ни изкупи с кръщението и кръвта Си. Всичките ни грехове свършиха тогава и там. Божият Син изкупи всичките ни грехове. Бог плати за всичките ни грехове чрез Исус, който ни освободи завинаги.
Знаете ли колко хора страдат от греховете си? Това започва от времето на Адам и Ева. Човечеството страда от греховете, наследени от Адам.
Но нашият Бог направи завет, който е написан в Битие 3:15, и заветът беше, че Той ще избави всички грешници. Той каза, че хората ще бъдат изкупени от греховете си чрез жертвата на Исус Христос от водата и Духа. Когато дойде времето, Бог изпрати нашия Спасител, Исус, да живее сред нас.
Той също така обеща да изпрати Йоан Кръстител пред Исус и изпълни обещанието Си.
Марко 1:1-8 казва: “Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син; както е писано в книгата на пророк Исаия: -“Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път; Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него”. Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си. А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед. И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му. Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.“
 
 

Йоан Кръстител: свидетелят и предвестникът на евангелието, Йоан Кръстител

 
Кой е Йоан Кръстител?
Последният първосвещеник и представителят на цялото човечество

Кръщението на гръцки, “baptizo”, по същество означава “да потопя”, но също така означава “да бъдеш измит, погребан, потопен, или да предадеш.” Когато Исус се кръсти, Божията праведност се изпълни. “Праведност” е “dikaiosune” на гръцки, което означава “да бъдеш справедлив”, а също така означава “най-подобаващ”, “най-подходящ” или “най-справедливо състояние.”
Исус беше кръстен, за да може да стане Спасител по най-подобаващия и подходящ начин. Затова онези, които вярват в Исусовото кръщение и Кръста, получават дара на изкуплението от Бога.
В Новия Завет Йоан Кръстител е последният първосвещеник на Стария Завет. Нека погледнем Матей 11:10-11. Писанието казва, че Йоан Кръстител е представителят на човечеството, и като първосвещеникът в епохата на Новия Завет, той предава всичките грехове на света на Исус; като по този начин извърши първосвещенството на Стария Завет.
Сам Исус свидетелства за Йоан. Той каза в Матей 11:13-14: “Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана; и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде.“ Следователно Йоан Кръстител, който кръсти Исус, е потомък на първосвещеника Аарон и последният първосвещеник. Библията свидетелства и за това, че Йоан е потомък на Аарон в Стария Завет (Лука 1:5, 1 Летописи 24:10).
Тогава защо Йоан живееше сам в пустинята, облечен в облекло от камилска козина? За да поеме първосвещенството. Като представител на цялото човечество, Йоан Кръстител не можеше да живее сред хората. И така, той извика към хората: “Покайте се, рожби ехиднини!” и ги кръщаваше за плода на покаянието, за да върне хората към Исус, който щеше да отнеме всичките им грехове. Повече от всичко друго, Йоан Кръстител предава греховете на света на Исус за нашето спасение, когато положи ръце на главата на Исус.
 
 
Два вида кръщение
 
Защо Йоан Кръстител кръщава хората?
За да доведе хората да се покаят за всичките си грехове и да повярват в Исусовото кръщение за спасение

Йоан Кръстител кръщава хората и след това кръщава Исус. Първото беше “кръщението на покаяние”, което призова грешниците да се върнат при Бога. Много хора, които чули думите на Бога чрез Йоан, изоставили идолите си и се върнали при Него.
Второто кръщение е Исусовото кръщение, кръщението, което предава всичките грехове на света върху Исус. Йоан Кръстител кръсти Исус, за да изпълни Божията праведност. С други думи, Исус е бил кръстен от Йоан Кръстител, за да спаси всички хора от техните грехове (Матей 3:15).
Защо Йоан трябваше да кръсти Исус? За да изличи греховете на света, Бог трябваше да позволи на Йоан да предаде всичките грехове на Исус, за да могат хората, които вярват в Него, да бъдат спасени.
Йоан Кръстител беше Божият слуга, чиято мисия беше да предаде всичките грехове на света на Исус чрез кръщението и да свидетелства за Исус, за да може цялото човечество да се покае и да бъде измито от греховете си чрез вяра в евангелието на изкуплението. Затова Йоан трябваше да живее сам в пустинята. По времето на Йоан Кръстител всичките израилтяни били покварени и прогнили до същината им.
Затова Бог каза в Стария Завет, в Малахия 4:5-6: “Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, Преди да дойде великият и страшен ден Господен; И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата към бащите им, Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.”
В очите на Бога всичките израилтяни, които преди се покланяли на Йехова, били покварени. Никой не беше праведен пред Него. Религиозните водачи на храма, например свещеници, законници и книжници, били особено прогнили до същината им. Израилтяните и техните свещеници не принасяли законните жертви според Божия Закон.
Свещениците били изоставили полагането на ръце и ритуала на принасянето на кръвта, които Бог им бил дал за изкуплението на греховете им. Записано е, че в дните на Малахия свещениците били изоставили Законната жертвена система, полагането на ръце и принасянето на кръвта на жертвеното животно.
Затова Йоан Кръстител не можел да остане с тях. Той излязъл в пустинята и извикал. Какво казвал той?
Той е написан в Марко 1:2-3, цитирайки думите на пророк Исая: “Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път; Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него.”
Гласът в пустинята извика към хората за кръщението на покаяние. Какво е това “кръщение на покаяние”, за което говори Библията? Това е кръщението, за което извика Йоан Кръстител; кръщението, което призовава хората обратно към Исус, за да повярват в Него, който ще отнеме всичките им грехове, и да бъдат спасени. Кръщението на покаянието е да ги доведе до спасение.
„Покайте се и се кръстете. Нашият Спасител Исус ще бъде кръстен по същия начин, за да отнеме всичките ви грехове.“ Викът на Йоан Кръстител беше, че Исус ще отнеме греховете на света и ще бъде съден на Кръста, за да спаси всички хора, така че те да могат да се върнат при Бога.
“Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.” “Ще ви кръсти със Светия Дух” означава да измие всичките ви грехове. Кръщението означава “да измия.” Исусовото кръщение в река Йордан ни казва, че по този начин Божият Син бе кръстен и отне всичките ни грехове, за да ни спаси.
Затова трябва да се върнем от грешния си живот и да повярваме в Него. Той е Агнецът, който отне греховете на света. Това е евангелието на изкуплението, за което свидетелства Йоан Кръстител.
 
 
Задачата на първосвещеника за изкуплението на греховете
 
Кой подготви пътя на спасението?
Йоан Кръстител

Пророк Исая пророкува: “Говорете по сърцето на Ерусалим, и извикайте към него, Че времето на воюването му се изпълни, Че беззаконието му се прости; Защото взе от ръката Господна Двойно наказание за всичките си грехове“ (Исая 40:2).
Исус Христос отне всичките ни грехове без изключение; първородният грях, настоящите грехове и дори бъдещите грехове са били измити чрез Неговото кръщение. Той изкупи всички нас. Всички ние трябва да знаем за Божието изкупление.
За да се спасим от всичките си грехове, ние трябва да вярваме в евангелието, което гласи, че Йоан Кръстител е предал всичките грехове на Исус чрез кръщението.
Ние не трябва да разбираме погрешно, като си мислим: “Тъй като Бог е любов, ние можем да влезем в Небесното царство само като вярваме в Исус, дори и да имаме грях в сърцата си.”
За да бъдем изкупени от всичките си грехове, ние трябва да вярваме в Неговото кръщение, чрез което Йоан Кръстител предава всичките грехове на света на Исус, и в Кръста. Именно чрез “водата” Йоан Кръстител предава всичките грехове на човечеството на Исус.
Първото нещо, което Бог направи, за да ни спаси, беше да изпрати Йоан в този свят. Като посланик на Бога, Йоан Кръстител е изпратен като посланик на Царя, който предава всичките грехове на света на Исус чрез кръщението. Той изпълни свещенството за цялото човечество.
Бог ни каза, че изпрати при нас Своя пратеник, Йоан Кръстител. “Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си.” „Пред лицето Ти“ означава пред Исус. Защо Бог изпрати Йоан пред Исус? За да пренесе всичките грехове на света върху Исус, Божия Син, чрез кръщението. “Който ще устрои Твоя път.” Ето какво всъщност означава пренасянето.
Кой е този, който подготви пътя, за да можем да бъдем изкупени и да отидем в Небето? Йоан Кръстител. “Твоя” означава Исус, а “Си” значи Сам Бог. Затова, когато каза: “Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път”, какво означава това?
Кой ще ни подготви пътя, за да отидем в Небето? Йоан Кръстител предаде всичките ни грехове на Исус, за да повярваме, че Той е измил всички тях; Неговата задача е да предаде греховете чрез Кръщението на Исус Христос. Исус и Йоан ни дадоха възможност да вярваме в истината и да бъдем изкупени.
От какво зависи нашето спасение? Зависи от това дали вярваме в праведните дела на Исус, Божия Син, и във факта, че Божият пратеник, Йоан Кръстител, е възложил всичките грехове на света върху Него. Всички ние трябва да знаем евангелието на опрощението на греховете. Бог Отец изпраща Своя пратеник напред, този, който щеше да кръсти Неговия Син, и го прави представител на човечеството. По този начин Той завърши изкуплението за нас.
Бог изпрати слугата Си Йоан Кръстител да кръсти Неговия Син, за да може да подготви пътя за спасение за онези, които вярват в Исус. Това е причината, поради която Йоан кръщава Исус. Исусовото кръщение от Йоан Кръстител беше изпълнението на Божието изкупление, чрез което всичките грехове на човечеството бяха предадени на Него, за да могат всички хора да повярват в Исус и да отидат на Небето.
Дори бъдещите грехове на човечеството бяха предадени на Исус чрез Неговото кръщение. Исус и Йоан Кръстител заедно подготвиха пътя към Небето за всички нас. По този начин Бог разкри тайната на изкуплението чрез Йоан Кръстител.
Като представител на човечеството, Йоан кръсти Исус, за да можем да повярваме в нашето изкупление и да отидем в Небето. Той възложи всичките грехове на Исус чрез кръщението. Това е радостната вест за изкуплението, евангелието.
 
 
Защо се роди Йоан Кръстител?
 
Чрез кого можем да повярваме в Исус?
Йоан Кръстител

В Малахия 3:1 писано е: “Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път.” Трябва внимателно да прочетете Библията. Защо Бог изпрати своя посланик пред Исус? Защо Йоан Кръстител се роди 6 месеца преди Исус?
Трябва да разберем какво е Библията. В Стария Завет се казва за задачата на първосвещеника Аарон. Аарон беше по-големият брат на Мойсей. Бог помаза него и синовете му за свещеници. Останалите левити служиха под тях, като им донасяха различни прибори, като смесваха тестото за хляб и т.н., докато синовете на Аарон принасяха жертви в светата скиния.
Синовете на Аарон бяха помазани да разпределят работата по равно помежду си, но в Деня на Умилостивението, на десетия ден от седмия месец, самият първосвещеник принасяше жертвата на умилостивение за едногодишните им грехове.
В Лука 1:5 има история за родословието на Йоан Кръстител. Трябва правилно да разберем този Божий посланик, за да разберем правилно Исус. Склонни сме да мислим много за Исус, но пренебрегваме много за Йоан Кръстител, който дойде пред Него. Бих искал да ви помогна да разберете.
“Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син; както е писано в книгата на пророк Исаия: -“Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път“ (Марко 1:1-2). Евангелието на Небето винаги започва с Йоан Кръстител.
Когато се запознаем напълно с Йоан Кръстител, можем ясно да разберем и да повярваме в евангелието на Исусовото изкупление. То е подобно на слушането на посланиците, които сме разпратили по целия свят, за да разберем състоянието на всички народи. Когато знаем за Йоан Кръстител, много добре можем да разберем Божието изкупление.
Колко жалко обаче е, че толкова много християни днес не виждат важността на Йоан. Бог изпрати Йоан Кръстител, не защото беше отегчен и нямаше какво друго да прави. Всичките четири Евангелия от Новия Завет говорят за Йоан Кръстител, преди да говорят за Исусовото изкупление.
Но евангелистите днес го пренебрегват изцяло и казват на хората, че само вярата в Исус е достатъчна за спасение. Всъщност те водят хората да живеят като грешници през целия си живот и накрая да се окажат в ада. Ако всички християни просто вярват в Исус, без да разбират ролята на Йоан Кръстител, християнството ще се поквари като светска религия. Как можете да бъдете изкупен от греховете си, ако не знаете истината? Невъзможно е.
Евангелието на изкуплението не е нито толкова просто, нито толкова лесно. Толкова много хора мислят, че изкуплението е в нашата вяра на Кръста, защото Исус умря за нас на Кръста. Обаче, ако вярвате само в Неговото разпъване, без да знаете цялата истина за предаването на греховете, такава вяра няма да доведе до пълното изкупление, без значение колко силна е вашата вяра.
Бог изпрати Йоан Кръстител, за да позволи на света да знае как да се извърши изкуплението и как да отнеме Исус греховете на света. Само когато знаем цялата истина, ще разберем, че Исус е Божият Син, който взе всичките ни грехове върху Себе Си.
Йоан Кръстител ни показва истината за изкуплението. Той ни казва как е дошъл да свидетелства, че Исус е Бог и истинската Светлина. Той ясно заяви, че не е светлината, а свидетелят на Светлината. Той също така свидетелства в Йоан 1, че е приготвил евангелието на изкуплението чрез кръщението на Исус Христос.
Ако нямахме свидетелството за изкуплението от Йоан Кръстител, как бихме могли да вярваме в Исус? Никога не сме виждали Исус, и като сме от различни култури и религии, как е възможно да вярваме в Йехова като наш Бог?
Като имаме толкова различни религии по целия свят, как можем да познаем Исус Христос? Как можем да знаем, че Исус всъщност е Божият Син, който ни изкупи, като взе на Себе Си всичките грехове на света?
Трябва да погледнем в Стария Завет, за да открием думите на изкуплението от самото начало и да знаем, че Исус е нашият Спасител. Трябва да получим правилното знание, за да имаме вярна вяра. Няма нищо, което можем да направим без истинско знание. За да вярваме в Исус и да се спасим, трябва да познаваме евангелието на изкуплението, за което свидетелства Йоан Кръстител, и неговата роля в него. За да имаме пълната вяра в Христос, трябва да знаем истината за изкуплението.
Затова, както казва Исус: “И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни”, трябва да знаем истината за изкуплението в Исус.
 
 
Доказателствата в Библията
 
Откъде започват четирите Евангелия?
От идването на Йоан Кръстител

Нека продължим да изследваме всички доказателства за изкуплението в Библията. Нека разкрием това, което четирите Евангелия казват за Йоан Кръстител, за това кой е той, защо го наричат ”представителят на човечеството” или “последният първосвещеник”, как всичките грехове на света бяха предадени на Исус чрез него и дали Исус взе всичките ни грехове върху Себе Си или не.
Трябва да обърнем внимание на факта, че всичките четири Евангелия започват с Йоан Кръстител. Йоан 1:6 посочва един от най-важните факти в Евангелието. Той ни казва кой е изпълнил задачата да предаде всичките грехове на света на Исус. „Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него“ (Йоан 1:6-7).
Тук се казва, че “за да повярват всички чрез него” и че трябваше “да свидетелствува за светлината.” Светлината е Исус Христос. Това означава, че Йоан трябваше да свидетелства за Исус, за да повярват всички чрез Него. Сега, нека погледнем по-отблизо Матей 3 глава.
В Матей 3:13-17: “Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.“
 
Защо трябва да разбираме родословието на Йоан?
Защото Библията ни казва, че Йоан е първосвещеникът на цялото човечество.

Йоан Кръстител кръсти Исус, за да изпълни опрощението на всичките грехове в света. Кръщението, което Исус получи от Йоан, беше най-важното събитие за нашето спасение. Но за да разберем и да вярваме в цялата истина с пълни подробности, първо трябва да проучим внимателно Йоан Кръстител.
В Лука 1:1-14: “Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха ония, които отначало са били очевидци и служители на евангелското слово, видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред за това, почтени Теофиле, за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван. В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета. Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби. И нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст. И като свещенодействуваше той пред Бога по реда на своя отред, по обичая на свещенството, нему се падна по жребие да влезе в Господния храм и да покади. И в часа на каденето цялото множество на людете се молеше отвън. И яви му се ангел от Господа, стоящ отдясно на кадилния олтар. И Захария като го видя, смути се, и страх го обзе. Но ангелът му рече: Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Иоан. Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение.“
Тук Лука, ученик на Исус, ни разказва подробно за родословието на Йоан. Лука, ученик на Исус, обяснява родословието на Йоан от самото начало. Лука учеше евангелието на един човек на име Теофил, който е от различна култура и не знае за Господ.
Затова, за да го научи за Исус, Спасителя на грешниците, Лука си мислеше, че трябва да обясни подробно родословието на Йоан Кръстител. Тъй като и ние сме езичници от различни раси, не можем да разберем спасението на Исус, ако не е специално обяснено, стъпка по стъпка. Нека да разберем какви са подробностите.
В Лука 1:5-9 Той разказва: “В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета. Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби. И нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст. И като свещенодействуваше той пред Бога по реда на своя отред, по обичая на свещенството, нему се падна по жребие да влезе в Господния храм и да покади.”
Тук се случи един инцидент, докато Захария служи на Бога според обичая на свещенството. Лука ясно показа, че Захария е потомък на Аарон. Тогава към кой отряд принадлежи Захария? Това е много важен момент.
Той обясни: “И като свещенодействуваше той пред Бога по реда на своя отред.” Виждаме, че Лука знаеше за Захария толкова добре, че обяснил евангелието на изкуплението, като споменал Захария и Елисавета.
Йоан Кръстител се роди от Захария и жена му Елисавета, която беше една от Аароновите дъщери. А сега да погледнем родословието на Захария, бащата на Йоан.
 
 
Родословието на Йоан Кръстител
 
Чий потомък е Йоан Кръстител?
На първосвещеника Аарон

За да разберем потомството на Йоан Кръстител, трябва да прочетем Стария Завет, 1 Летописи 24:1-19.
„Ето отредите на Аароновите потомци, Ааронови синове бяха: Надав, Авиуд, Елеазар, и Итамар. А Надав и Авиуд умряха преди баща си и нямаха чада; за това, Елеазар и Итамар свещенодействуваха. И Давид, заедно със Садока от Елеазаровите потомци, ги разпредели според наредената за тях работа. А от Елеазаровите потомци се намериха повече началници отколкото от Итамаровите потомци, и според това бидоха разпределени: от Елеазаровите потомци имаше шестнадесет началника на бащини домове, а от Итамаровите потомци, според бащините им домове, осем началника. Разпределиха и едните и другите с жребий; защото имаше управители на светилището и управители на Божия дом, както от Елеазаровите потомци, така и от Итамаровите потомци. И секретарят Семаия, Натаналовият син, който бе от левитите, ги записа в присъствието на царя, на първенците, на свещеника Садока, на Ахимелеха, Авиатаровия син и на началниците на бащините домове на свещениците и на левитите, като се вземеше един бащин дом от Елеазара и един от Итамара. А първият жребий излезе за Иоиарива, вторият за Едаия, третият за Харима, четвъртият за Сеорима, петият за Мелхия, шестият за Меиамина, седмият за Акоса, осмият за Авия, деветият за Иисуя, десетият за Сехания, единадесетият за Елиасива, дванадесетият за Якима, тринадесетият за Уфа, четиринадесетият за Есевава, петнадесетият за Велга, шестнадесетият за Емира, седемнадесетият за Изира, осемнадесетият за Афисиса, деветнадесетият за Петаия, двадесетият за Езекиила, двадесет и първият за Яхаина, двадесет и вторият за Гамула, двадесет и третият за Делаия, и двадесет и четвъртият за Маазия. Тоя беше редът на служението им, според който да влизат в Господния дом, по наредбата дадена им чрез баща им Аарона, според както му бе заповядал Господ Израилевият Бог.”
Да прочетем отново стих 10. „Седмият за Акоса, осмият за Авия.“ В дните на цар Давид имаше много свещеници, така че имаше нужда и от регулиране на тяхното систематично служене. Затова Давид присвои жребий на всеки от синовете на Аарон, така че жертвата да се принася в ред. (Както всички знаете, Аарон беше по-големият брат на Мойсей. Бог определи Мойсей за Свой посредник, а Аарон за първосвещеник на Святата Скиния пред израелтяните.)
Всички останали левити бяха поставени под свещениците, а Аарон и свещениците, синовете му, взеха в ръцете си всичките жертви пред Бога. Преди Давид да присвои жребий, свещениците, които бяха потомци на Аарон, трябваше всеки път да теглят жребий и това предизвикаше много объркване.
Затова Давид уреди система, като подреди всеки отряд. Имаше 24 отряда по ред, произхождащ от внуците на Аарон, а осмият е Авия. Казано е: “Един свещеник от Авиевия отред, на име Захария.” Следователно Захария беше свещеник от отряда на Авия и те двамата бяха потомци на първосвещеника Аарон.
Именно Захария, свещеник от отряда на Авия, беше баща на Йоан Кръстител. От Библията знаем, че те са се женели за някого от своя род.
Така Яков се жени за дъщерята на вуйчо си. Именно това обяснение на родословието има огромно значение. В него се казва: “Един свещеник от Авиевия отред, на име Захария.”
Затова той определено беше потомък на Аарон. Кой? Захария, бащата на Йоан Кръстител. Това е важен факт в обяснението на Исусовото изкупление и служението на Йоан Кръстител и предаването на греховете на света на Исус.
 
 
Само Аароновите синове да служат като свещеници
 
Кой можеше да като първосвещеник във времето на Стария Завет?
Аарон и назначените му потомци

Тогава къде в Библията се уточнява, че синовете на Аарон трябва да служат като свещеници? Нека погледнем.
В Числа 20:22-29: „И така, израилтяните, цялото общество, отпътуваха от Кадис, и дойдоха при планината Ор. Тогава Господ говори на Моисея и Аарона на планината Ор, при границите на Едомската земя, казвайки: Аарон ще се прибере при людете си, защото няма да влезе в земята, която съм дал на израилтяните, понеже не се покорихте на думата Ми при водата на Мерива. Вземи Аарона и сина му Елеазара и изведи ги на планината Ор; и съблечи от Аарона одеждите му, и облечи с тях сина му Елеазара; и Аарон ще се прибере при людете си и ще умре там. И Мойсей стори, според както Господ заповяда; те се качиха на планината Ор пред очите на цялото общество. И Мойсей съблече от Аарона одеждите му и облече с тях сина му Елеазара; и Аарон умря там на връх планината; а Мойсей и Елеазар слязоха от планината. И като видя цялото общество, че Аарон умря, то целият Израилев дом оплакваха Аарона за тридесет дена.“.
В Изход е записан Божият Закон, в който се казва, че синовете на първосвещеника Аарон трябва да приемат свещенството и назначеният син трябва да поеме първосвещенството, както бе направил баща му, когато навършат 30 години,
В Изход 28:1-5: „А ти вземи при себе си измежду израилтяните брата си Аарона и синовете му с него, за да Ми свещенодействуват; Аарона, и Аароновите синове Надава, Авиуда, Елеазара и Итамара. И да направиш свети одежди на брата си Аарона, за слава и великолепие. И кажи на всичките умни мъже, които Аз изпълних с дух на мъдрост, да направят одежди на Аарона за освещение, та да Ми свещенодействува. Ето одеждите, които ще направят: нагръдник и ефод, мантия и пъстротъкан хитон, митра и пояс; и да направят свети одежди на брата ти Аарона и на синовете му, за да Ми свещенодействуват. И те нека приемат от людете приносите им от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.”
Бог ясно назначи Аарон, брата на Мойсей, за първосвещенство. Свещенството не е било достъпно за друг човек. Бог заповяда на Мойсей да посвети Аарон за първосвещеника и да направи подобаващо облекло за него, както е определено от Него. Никога не трябва да забравяме Божиите думи.
Също в Изход 29:1-9: „Ето какво да извършиш над тях, за да ги осветиш да Ми свещенодействуват. Вземи един юнец и два овена без недостатък, и безквасен хляб, безквасни пити месени с дървено масло, и безквасни кори намазани с масло; от чисто пшеничено брашно да ги направиш. Да ги туриш всички в един кош, и да ги принесеш в коша с юнеца и двата овена. Тогава да приведеш Аарона и синовете му при вратата на шатъра за срещане, и да ги умиеш с вода. После да вземеш одеждите и да облечеш Аарона с хитона, с мантията на ефода, с ефода и с нагръдника, и да го опашеш с изкусно изработената препаска на ефода, и да туриш митрата на главата му, и на митрата да туриш светия венец. Тогава да вземеш мирото за помазване и да го излееш на главата му, и тъй да го помажеш. После да приведеш синовете му и да ги облечеш с хитони. И да ги опашеш с пояси, Аарона и синовете му, и да им туриш гъжви. И свещенството ще бъде тяхно по вечен закон. Така да посветиш Аарона и синовете му.”
Да ги опашеш с пояси, Аарона и синовете му, и да им туриш гъжви… Свещенството ще бъде тяхно по вечен закон. Така да посветиш Аарона и синовете му… Бог уточни, че само Аарон и синовете му трябва да бъдат посвещавани, за да извършват свещенството вечно. Когато Той специално каза “по вечен закон”, това означава, че свещенството беше в сила дори след като Исус дойде в този свят.
Лука обяснява подробно, че Захария е потомък на първосвещеника Аарон. Когато Захария служи като свещеник пред Бога в Господния храм по реда на своя отред, се яви ангел и му каза, че молитвата му е била чута; че жена му Елисавета ще му роди син.
Захария не можеше да повярва в това и каза: “Аз съм стар, и жена ми е в напреднала възраст, как би могла да роди син?” Поради неговото съмнение Бог го прави да онемее за известно време, за да покаже, че думите Му са верни.
В надлежното време жена му забременяла и след недълго Дева Мария, девица, също забременяла. И двата инцидента бяха подготвени Божии дела за нашето спасение. За да спаси нещастното човечество, Той трябваше да изпрати Своя слуга Йоан и Своя Единороден Син Исус в този свят.
Затова Бог кръсти Своя Син от Йоан, за да Му предаде всичките грехове на света, за да бъдат спасени онези, които вярват в Него.
 
 
Специалният Божий промисъл!
 
Кого приготви Бог пред Исус за делото на Неговото изкупление?
Йоан Кръстител

Исус Христос беше Спасителят на човечеството, роден от тялото на Дева Мария. Мария е сгодена за Йосиф, който е потомък на Юда. Исус трябваше да се роди от потомците на Юда, за да изпълни Божия Завет, точно както Йоан Кръстител трябваше да се роди в дома на първосвещеника Аарон.
Бог приготви тези двамата да се родят в този свят, в този ред, Йоан пред Исус. Йоан се роди, за да може да кръсти Исус и да предаде на Него всичките грехове на света. Потомък на първосвещеника трябваше да принесе жертва на изкупление, за да изпълни Божия Завет, направен в Стария и Новия Завет; евангелието на Исусовото изкупление трябваше да бъде извършено правилно, за да бъдат освободени всички хора.
В Изход Бог даде на Израел Своя Закон и Завети; Божиите закони и жертвената система на скинията, включително и облеклото на свещениците, подробности за жертвите и последователността на свещенството за синовете на свещениците. Бог определи Аарон и потомците му за първосвещенство за вечни времена.
Затова всички потомци на Аарон можеха да принасят жертви, а първосвещениците можеха да произхождат само от Аароновия дом. Разбирате ли защо това беше така?
Сред многото потомци на Аарон Бог избра един свещеник на име Захария и съпругата му Елисавета. Той каза: “Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си.” Когато Бог каза на Захария, че ще позволи на Елисавета да роди син и че Той ще го нарече Йоан, той беше толкова учуден, че онемява по Неговата заповед до раждането и наименоването на сина си.
И наистина, в дома му се роди син. Когато настъпваше време да се даде име на бебето според обичая на Израел, на сина дават името на бащата му или на един от роднините му.
„А на Елисавета се навърши времето да роди; и роди син. И като чуха съседите и роднините й, че Господ показал към нея велика милост, радваха се с нея. И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето; и щяха да го нарекат Захария, по бащиното му име. Но майка му в отговор каза: Не, но ще се нарече Иоан. И рекоха й: Няма никой в рода ти, който се нарича с това име. И запитаха баща му със знакове, как би искал той да го нарекат. А той поиска дъсчица и написа тия думи: Иоан е името му. И те всички се почудиха. И на часа му се отвориха устата, и езикът му се развърза, и той проговори и благославяше Бога. И страх обзе всичките им съседи; и за всичко това се говореше по цялата хълмиста страна на Юдея. И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, казвайки: Какво ли ще бъде това детенце? Защото Господната ръка беше с него“ (Лука 1:57-66).
Захария все още беше ням, когато се роди синът му. Когато дойде време да дадат име на бебето, роднините му предложиха бебето да се нарича Захария. Но майка му настояваше името му да бъде Йоан. При това роднините казваха, че в семейството няма никой с това име и че бебето трябва да носи името на баща си.
Когато Елисавета продължаваше да настоява за името, роднините отидоха при Захария и попитаха какво да е името на бебето. Захария, тъй като още не можеше да говори, поиска дъсчица и написа “Йоан.” Всички роднини се чудеха на този необичаен избор на име.
Но след наименоването устата на Захария веднага се отвори. Той възхвалява Бога и се изпълва със Светия Дух и пророкува.
Така Лука разказва за раждането на Йоан Кръстител в дома на Захария. “Имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария.” В специалното Божие провидение, Йоан Кръстител, представителят на човечеството, се роди на Захария, потомък на Аарон.
Чрез Йоан Кръстител и Исус Христос Бог е извършил спасението на човечеството. Ние сме спасени от всичките си грехове, като вярваме в делото на изкуплението, извършено чрез Йоан и Исус Христос.
 
 

Исусовото Кръщение

 
Защо Исус се кръсти от Йоан?
За да отнеме всичките грехове на света

Йоан Кръстител свидетелства, че Исус е Божият Син и че Той отнема всичките ни грехове. Той беше Йоан Кръстител, Божият слуга, изпратен за да свидетелства за Божието спасение. Това не означава, че Бог не ни казва, че Той е нашият Спасител. Бог работи чрез Своите слуги в църквата и чрез устата на всичките Му спасени хора.
Бог казва: “Говорете по сърцето на Ерусалим, и извикайте към него, Че времето на воюването му се изпълни, Че беззаконието му се прости; Защото взе от ръката Господна Двойно наказание за всичките си грехове… Тревата съхне, цветът вехне, Но словото на нашия Бог ще остане до века“ (Исая 40:2, 8).
Бог вече беше обещал около седемстотин години преди рождението на Христос: “Вие вече не сте грешници. Аз изкупих всичките ви грехове и воюването свърши.“ Така гласът на евангелието на изкуплението продължава да вика към нас. Това е така нареченото подготвено евангелие.
Когато разбираме делата на Йоан Кръстител и наистина разбираме, че всичките грехове на света са били предадени на Исус чрез Йоан Кръстител, всички ние можем да бъдем освободени от нашите грехове.
И четирите Евангелия ни разказват за Йоан Кръстител, а Малахия, последният пророк на Стария Завет, също свидетелства, че Йоан Кръстител е подготвеният Божий слуга. Новият Завет започва с раждането на Йоан Кръстител и предаването на греховете чрез него.
Тогава защо го наричаме Йоан Кръстител? Защото той кръсти Исус. Какво означава кръщението? То означава “да предадеш на някого, да бъдеш погребан, да бъдеш умит” – същото като “полагането на ръце” в Стария Завет.
В Стария Завет, когато човек съгрешавал, той възлагал греховете си на жертвеното животно без недостатък, като полагал ръце на главата му и жертвата умирала с тези грехове. “Полагането на ръце” означава “да предадеш на някого.” Следователно, “полагането на ръце” и “кръщението” имат същите последици, макар и да са очевидно различни.
Тогава какво беше значението на Исусовото кръщение? Неговото кръщение беше единственият начин да получим опрощението на греховете. Бог бе установил Закона, че грехът може да бъде предаден на жертва чрез “полагането на ръце.” Така в дните на Стария Завет грешниците трябвало да положат ръце на главата на жертвата, за да предадат греховете си на главата й. След това трябвало да прережат гърлото й и свещениците слагали кръвта на роговете на олтара на всеизгарянето. Това беше начинът да се изкупват ежедневните грехове.
Тогава как изкупваха едногодишни грехове?
В този случай първосвещеникът Аарон принасял жертвата за всичките израилтяни. Тъй като Йоан Кръстител се роди в дома на Аарон, за него е било подобаващо да бъде първосвещеник, и Бог го предопредели да бъде последният Първосвещеник, според обещанието Му за изкупление.
Йоан Кръстител е представител на цялото човечество и последният първосвещеник, защото Старият Завет завършва, когато се ражда Исус Христос. Кой друг, освен Йоан Кръстител, би могъл да възложи всичките грехове на света върху Исус в Новия Завет, точно както Аарон изкупвал греховете на народа си в Стария Завет? Като последният първосвещеник на Стария Завет и представител на цялото човечество, Йоан Кръстител възлага всичките грехове на света на Исус, когато Го кръщава.
Понеже Йоан възлага всичките грехове на света на Исус, като вярваме в евангелието на водата и Духа, ние можем да бъдем изкупени. Исус става Агнецът, за да спаси всички грешници, като по този начин извърши делото на изкуплението, както Бог беше планирал. Исус ни каза, че Йоан Кръстител е последният пророк, последният първосвещеник, който възлага върху Него всичките грехове на света.
Защо Исус не можеше да го направи Сам? Защо се нуждаеше от Йоан Кръстител? Имаше причина Йоан Кръстител да се роди шест месеца преди Исус; трябваше да изпълни Закона на Стария Завет, да изпълни обещанията му.
Исус се ражда на Дева Мария, а Йоан Кръстител се ражда на стара и безплодна жена на име Елисавета.
Това бяха Божии дела и Той ги планира, за да спаси. За да ни спаси от вечното воюване срещу греха, заедно с всичките страдания на нашето грешно съществуване, Той изпрати слугата Си Йоан, а след това и Собствения Си син Исус. Йоан Кръстител е изпратен като представител на цялото човечество, последният Първосвещеник.
 
 
Най-великият човек, роден от жена
 
Кой беше най-великият човек на земята?
Йоан Кръстител

Нека погледнем Матей 11:7-14. „И когато те си отиваха, Исус почна да казва на народа за Иоана: Какво излязохте да видите в пустинята? тръстика ли от вятър разлюлявана? Но какво излязохте да видите? човек в меки дрехи ли облечен? Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци. Но защо излязохте? пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е онзи, за когото е писано: -“Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред Тебе”. Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното царство, е по-голям от него. А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана; и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде.“
Хората излязоха в пустинята, за да видят Йоан Кръстител, който извика: “Покайте се, рожби ехиднини!” А Исус каза: “Но какво излязохте да видите? човек в меки дрехи ли облечен? Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци.“
Сам Исус свидетелства за величието на Йоан. “Какво излязохте да видите? Варварин, който се облича в камилска козина и крещи с всичка сила? Той трябва да е носил камилска козина. Какво излязохте да видите? Човек, облечен в меки дрехи? Онези, които носят меки дрехи, живеят в царски дворци. Но той е по-велик от царя – свидетелства Исус. “Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци. Но защо излязохте? пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк.”
В древните времена пророците се смятали за по-големи от царете. Йоан Кръстител беше повече от цар и повече от пророк. Той беше по-голям от всички пророци на Стария Завет. Всъщност Йоан, последният първосвещеник и представител на човечеството, беше по-важен от Аарон, първия първосвещеник. Сам Исус свидетелства, че Йоан е такъв.
Кой е представителят на човечеството? С изключение на Самия Христос, кой е най-великият човек на земята? Йоан Кръстител. „Да, казвам ви, и повече от пророк. “Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред Тебе.”
Йоан Кръстител свидетелства, че воюването срещу греха е свършило. “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!” Йоан Кръстител свидетелства, че Исус отне греховете на света.
В Матей 11:11: “Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя.” Имало ли е някой по-голям от Йоан Кръстител между родените от жени?
Какво означава да бъдеш „роден от жена“? Това се отнася за цялото човечество. С изключение на Адам и Ева, всички човешки същества са родени от жени. Да, между родените от жени не се е въздигнал по-голям човек от Йоан Кръстител. Затова той е последният първосвещеник и представител на човечеството. Йоан Кръстител беше Първосвещеник, пророк и представител на цялото човечество.
В Стария Завет Аарон и неговите синове бяха посветени от Бога да служат за вечни времена. Всичките грехове трябваше да бъдат измити чрез Аарон и синовете му. Ето какво Бог беше заповядал.
Ако някои други левити излезли напред и се осмелили да се намесят в свещеническото им служене, те със сигурност щели да загинат. Всичко, което можели да направят, било да събират дърва за огъня на олтара, да одират животните, да изваждат мазнината, да почистват червата и да изваждат вътрешностите им от лагера. Ако били достатъчно самонадеяни да се опитат физически да вършат работата на свещениците, те щели да умрат. Това е Божият Закон. Те не можеха да прекрачват границата.
На земята не се е въздигнал човек по-голям от Йоан Кръстител. Той беше най-великият между всички смъртни. “А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват.”
Изкуплението на човечеството се осъществява, когато Йоан Кръстител кръщава Исус, и тези, които вярват в Исус, могат да влязат в Небесното Царство, защото стават праведни чрез вяра.
Сега нека да видим как бащата на Йоан свидетелства за сина си.
 
 
Свидетелството на Захария, бащата на Йоан
 
Какво пророкува Захария за сина си?
Йоан ще подготви Господния път, като даде знание за спасение на Неговия народ.

Да прочетем Лука 1:67-80. „Тогава баща му Захария се изпълни със Светия Дух и пророкува, казвайки: Благословен Господ, Израилевият Бог, Защото посети Своите люде, и извърши изкупление за тях. И въздигна рог на спасение за нас В дома на слугата Си Давида, (Както е говорил чрез устата на светите Си от века пророци). Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички които ни мразят, За да покаже милост към бащите ни, И да спомни светия Свой завет, Клетвата, с която се закле на баща ни Авраама. Да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни. Да Му служим без страх, В светост и правда пред Него, през всичките си дни. Да! и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; Защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него. За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение Чрез прощаване греховете им, Поради милосърдието на нашия Бог, С което ще ни посети зора отгоре, За да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка; Така щото да отправи нозете ни в пътя на мира. А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустините до деня, когато се яви на Израиля.”
Захария пророкува две неща. Той пророкува, че ще дойде Царят на всички хора. От стих 68 до 73 той пророкува с радост, че Бог не е забравил Своите обещания и че Исус, както Бог обеща на Авраам, се ражда на Дева Мария, за да спаси потомците му от ръцете на враговете им.
От стих 74: “Да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни. Да Му служим без страх.” Това е напомняне на Божието обещание на Авраам и израелтяните, и той пророкува: “Да даде нам… Да Му служим без страх.”
От стих 76 той пророкува за сина си. “Да! и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; Защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него. За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение Чрез прощаване греховете им, Поради милосърдието на нашия Бог, С което ще ни посети зора отгоре, За да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка; Така щото да отправи нозете ни в пътя на мира.”
Тук той каза: “За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение Чрез прощаване греховете им.” Какво каза, чрез кого трябва да се даде знание за спасение? Чрез Йоан Кръстител. Можете ли да разберете всичко това? Йоан Кръстител, чрез Божиите думи, трябваше да ни даде знанието, че Исус е Божият Син, който отне греховете на света.
А сега нека погледнем Марко 1. “ Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син; както е писано в книгата на пророк Исаия: -“Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път; Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него”. Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си“ (Марко 1:1-5).
Когато израилтяните чуват Йоан Кръстител, те се отвръщат от поклонение на идолите на езичниците и се кръщават от Йоан Кръстител. Но Йоан свидетелства: “Аз ви кръщавам с вода, за да се върнете при Бога. Но Божият Син ще дойде и ще се кръсти от мен, така че всичките ви грехове да бъдат възложени на Него по същия начин. И ако вярвате в Неговото кръщение, когато се кръстите от мен, всичките ви грехове ще бъдат предадени на Него, точно както греховете са били предавани чрез полагането на ръце в Стария Завет.
Фактът, че Исус е бил кръстен в Йордан, означава, че Той е бил кръстен в реката на смъртта. На погребение ние пеем: “♪В сладкото бъдеще след немного време ще се срещнем на онзи красив бряг. Ще се срещнем на онзи красив бряг.♪“ Когато умрем, ще прекосим реката Йордан. Реката Йордан е река на смъртта. Исус беше кръстен в тази река на смъртта, защото там взе всичките грехове на света, и “заплатата на греха е смърт.”
 
 
Кръщението, което предава нашите грехове
 
Какво е преобразят на ръцете в Новия Завет?
Исусовото кръщение

В Матей 3:13-17 четем: “Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.“
Исус идва на Йордан и е кръстен от Йоан Кръстител. Той заповяда на Йоан: “Кръсти ме.“ Йоан отговори: „Но аз се нуждая да бъда кръстен от Теб, а Ти ли идваш при мен?” Първосвещениците на небето и земята се срещат.
Както е писано в Евреи, Исус Христос е Първосвещеник завинаги според Мелхиседековия чин. Това означава, че Исус е без човешко родословие. Той не е потомък на Аарон, нито на някой човек на земята. Той е Божият Син, нашият Създател. Той е Който е; затова няма родословие. Исус отхвърли небесната слава и слезе на земята, за да спаси Своите хора.
Причината, поради която Той слезе в този свят, е да спаси всички грешници, които са пострадали от измамата на Сатана. Освен това Той отне всичките грехове на света, като се кръсти от Йоан Кръстител. „Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави.”
“Остави Ме сега.” Разреши това! Исус заповядва на представителя на цялото човечество и навежда главата Си, за да бъде кръстен. В Стария Завет, когато се принасяла жертвата на Бога, или грешникът, или първосвещеникът полагал ръце на главата й и предавал греховете. “Да положиш ръцете си” означава “да предадеш.”
Йоан Кръстител кръсти Исус. Това беше същото като полагането на ръце в Стария Завет. “Да предадеш”, “да бъдеш погребан”, “да бъдеш измит” и “да пожертваш” са същото. Новият Завет е реалността, а Старият Завет е неговата сянка.
Когато грешник полагал ръцете си върху агне в Стария Завет, грехът му се възлагал на агнето и агнето трябвало да бъде убито. Когато агнето било мъртво, то било погребано. Греховете на този, който бил положил ръце на агнето, се възлагали на жертвеното животно, така че агнето трябвало да бъде убито поради греховете! Ако греховете се възлагали на агнето, могъл ли онзи, който принасял агнето според жертвената система, да бъде без грях? Да.
Да предположим, че тази кърпичка е грях и този микрофон е агнето. Когато положа ръцете си на този микрофон, този грях се предава на него, на агнето. Самият Бог реши, че ще бъде така. За да бъде изкупен от греховете в дните на Стария Завет, човек трябваше да положи ръце на главата на жертвата. След това той можеше да бъде без грях. По същия начин Исусовото кръщение трябваше да измие, погребе и възложи греховете на света върху Него. Точно това означава.
 
Какво означава да изпълни всичко що е право?
Да измие всичките грехове, като възложи греховете на Исус.

И така, когато Исус се кръсти, за да отнеме всичките грехове на света, били ли са всички те действително предадени на Него? Всичките грехове на света са били предадени на Исус и всички хора са били изкупени. То е същото като предаването на грехове на жертвите в Стария Завет. Исус дойде от Галилея на Иордан и каза на Йоан: “Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е [1]право ” (Матей 3:15).
 
[1]Бележка на преводача: в този цитат «право» е преведено като «праведност» в Новата Библия на крал Джеймс, един от най-авторитетните преводи на Библията
 
Тогава Йоан кръсти Исус. Той каза на Йоан, че им е прилично да изпълнят цялата праведност чрез Неговото кръщение. “Всяка праведност” означава “най-подходящото и подобаващото.” “Защото така“, с други думи, чрез кръщението, всяка праведност се изпълни. Това означаваше, че на Йоан е прилично да кръсти Исус и на Исус да бъде кръстен от Йоан, за да пренесе всичките грехове на света върху Него.
Бог дава изкупление въз основа на Исусовото кръщение, на Неговата жертва на Кръста и на нашата вяра. “Всички хора страдат от греха и са измъчвани от дявола поради греховете им. Затова, за да бъдат спасени и изпратени в Небето, ти, като представител на човечеството и потомък на Аарон, трябва да Ме кръстиш за всички хора. Ще бъда кръстен от теб, Йоане. Тогава ще се изпълни делото на изкуплението.”
„Разбирам“, отвърна Йоан.
Така Йоан кръсти Исус. Той положи ръцете си на Исусовата глава и предаде на Него всичките грехове на света. Така Исус става Спасител, който умива всичките ни грехове. Сега вярата в Неговото изкупление може да ни спаси. Вярвате ли?
След кръщението Си в Йордан чрез ръцете на представителя на цялото човечество Исус пътува и проповядва евангелието в продължение на три и половина години с всичките грехове на света върху Своето тяло като първото обществено дело в служението Си.
Той каза на жената, уловена в самото дело на прелюбодейство: “Нито Аз те осъждам.” Той не можеше да я осъди, защото Той е бил поел всичките й грехове върху Себе Си и е щял да умре на Кръста за тях. Докато се молеше на място, наречено Гетсимания, той се молеше три пъти, умолявайки Отец да Го отмине чашата на Божия съд, но скоро се предава и казва: “Не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.”
 
 
“Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!”
 
Колко грях е взел Исус?
Всичките грехове на света

Йоан 1:29 казва: “На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“ Йоан Кръстител кръсти Исус и на следващия ден Исус се приближи към него, така че той каза на хората: “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“ Това беше неговото свидетелство.
Божият Син дойде на този свят и отне всичките му грехове. Иоан Кръстител отново свидетелства. В Йоан 1:35-36: “На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си. И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец!”
Божият Агнец означава, че Исус е истинската и реална същност на жертвата, спомената в Стария Завет, която умирала за греховете на Израел. За вас и мен Божият Син и нашият Създател слиза в този свят, за да отнеме всичките ни грехове; всичките грехове от създаването на света до деня, в който ще свърши, от първородния грях до всичките ни беззакония, от нашите недостатъци до нашите грешки. Той изкупи всички нас със Своето кръщение и кръв на Кръста.
Исус отне всичките ни грехове и даде на нас, вярващите, съвършено изкупление. Разбирате ли това? “Божият Агнец, Който носи греха на света.”
Около 2000 години са минали откакто той се роди в този свят и в 30 г. сл. Хр. Исус отне всичките ни грехове. 1 г. беше годината, в която се роди Исус. Ние наричаме времето преди Христос – пр. Хр. Почти 2000 години са минали откакто Исус дойде на този свят.
В 30 г. сл. Хр. Йоан Кръстител кръсти Исус и на следващия ден Йоан извика към хората: “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“ “Ето!“ Той казва на хората да вярват в Исус, който отне всичките им грехове. Той свидетелства, че Исус е Божият Агнец, Който ни е спасил от всичките ни грехове.
Исус отне всичките ни грехове и приключи нашата вечна война срещу греха. Сега сме безгрешни, тъй като Божият Син ги е отнел. Йоан Кръстител свидетелства, че Исус отне всичките ни грехове, както вашите грехове, така и моите. “Той (Йоан) дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него” (Йоан 1:7).
Без свидетелството на Йоан, как бихме могли да знаем, че Исус отне всичките ни грехове? Библията ни казва често, че Той е умрял за нас, но само Йоан Кръстител ясно свидетелства, че Той е отнел всичките ни грехове.
 
Колко грях включва грехът на света?
Всичките грехове на хората от началото до края на света

Мнозина свидетелстваха за това след смъртта на Исус, но само Йоан свидетелства, докато Той беше жив. Разбира се, учениците на Исус също свидетелстваха за Исусовото изкупление. Те свидетелстваха, че Исус е отнел греховете ни, че Той е нашият Спасител.
Исус отне греховете на света. Читатели, вие още не сте на 100 години, нали? Исус отне греховете на света, когато беше на 30 години. Помислете за следната диаграма.
 
 
Да кажем, че преди 4000 години Исус дойде, че първият човек бе създаден. И това е малко повече от 2000 години откакто Исус дойде. Ние не знаем колко дълго светът ще продължи, но краят със сигурност ще дойде. Той казва: “Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят” (Откровение 22:13).
Така че със сигурност ще има край. Сега сме в точката, обозначаваща годината 2002. Христос отне греховете ни в 30 г. сл. Хр. и три години преди да умре на Кръста.
“Ето Божият Агнец, Който носи греха на света.” Той отне греховете на света, вашите и моите грехове. Ние сме повече от 2000 години от раждането на Исус и живеем живота си около 2000 години след това. Исус отне греховете ни. Все още живеем и съгрешаваме ден след ден, но Исус е Божият Агнец, който вече е отнел греховете на света.
Ние започваме да живеем и да грешим в този свят от момента, в който се родим. Всички грешим ли от момента, в който се родим, или не? – Грешим. – Да прегледаме целия процес. От деня, в който се родим, и до 10-годишна възраст, грешим ли, или не? – Грешим. – Тогава, тези грехове били ли са предадени на Исус или не? – Били са. – Тъй като всичките грехове са били предадени на Исус, Той е нашият Спасител. Ако не, как би могъл да бъде нашият Спасител? Всичките грехове са били предадени на Исус.
От 11 до 20-годишна възраст грешим ли, или не? Ние съгрешаваме в сърцата си и в делата си... Ние сме много добри в това. Учили са ни да не грешим, но сме склонни да извършим грехове по природа.
Бог ни казва, че всички тези грехове са били предадени на Исус. Той знаеше какви сме грешни, затова предварително отне всичките тези грехове.
И колко дълго обикновено живеем в този свят? Да кажем, че около 70 години. Ако съберяхме всичките грехове, които извършваме през тези 70 години, колко тежък би бил нашият товар? Ако ги натоварехме на осемтонови камиони, вероятно щяхме да имаме повече от 100 камиона.
Опитайте се да си представите колко грях ще извършим през целия си живот. Това греховете на света ли са, или не? Те са част от греховете на света. Ние съгрешаваме от раждането до 10-годишна възраст, от 10 до 20-годишна възраст, от 20 до 30-годишна възраст... до деня, в който умрем, но всички тези грехове са включени в греховете на света, които вече са преминали върху Исус чрез Неговото кръщение.
 
 
Спасителят на човека, Исус Христос
 
Колко грях е отнел Исус?
Всичките грехове на нашите предци, на нас и на нашите потомци до края на света

Исус ни казва, че Той дойде в плът, за да измие всички тези грехове. Но Исус не можеше да кръсти Себе Си, затова Бог изпрати напред слугата Си Йоан, избрания представител на всички човешки същества. Както е писано: “И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ.” Сам по Себе Си, чрез Своята мъдрост, по Своя съвет, Бог изпрати напред представителя на човечеството, а Сам Исус, Божият Син, дойде в плътта, за да отнеме всичките грехове на света. Не е ли това прекрасно спасение на Божието дълбоко провидение?
Това е чудесно, нали? И така, просто като се кръсти от Йоан Кръстител, Той изми всичките грехове на човечеството по целия свят, и избави всички от греха, като бе разпнат, веднъж завинаги. Той избави всички нас. Помислете за това. Нека да разгледаме всичките ви грехове от 20 до 30 години, от 30 до 40, от 40 до 60, до 70, до 100 години, както и греховете на вашите деца. Той изличил ли е всички тези грехове, или не? Да, направил го е. Той е Исус Христос, Спасителят на човечеството.
Тъй като Йоан Кръстител предава всичките ни грехове на Исус и тъй като Бог е планирал да бъде така, ние можем да бъдем избавени чрез вяра в Него. Грешници ли сме ние с вас? Били ли са всичките ни грехове предадени на Исус или не? – Ние вече не сме грешници, защото нашите грехове вече са били предадени на Исус. –
Кой се осмелява да каже, че има грях в този свят? Исус отне всичките грехове на света. Той знаеше, че ние ще грешим, и така понесе също греховете на бъдещето. Някои от нас все още нямат 50 години, а някои дори не са живели половината от живота си, но някои от нас говорят за себе си, включително и аз, сякаш ще живеем вечно.
Има толкова много от нас, които водят бурен живот. Нека обясня това по този начин. Каква е половината от продължителността на живота на еднодневката? Около 12 часа.
“Боже мой! Срещнах еди-какъв си и той замахна по мене с мухобойката си! Бях почти размазана до смърт и знаете ли, никога не съм срещала такъв жесток човек по време на половината от живота си.“ Живяла е само 12 часа и не можеше да спре да говори. Но вече половината от живота й бе отминала.
До 7-8 часа вечерта тя е изправена пред здрача на живота си и за кратко време пред смъртта. Някои еднодневки оцеляват 20 часа, някой 21, а някои доживяват до зряла възраст – 24 часа. Те могат да говорят за преживяванията си през целия живот, но как ни изглежда на нас това? Докато живеем до 70 или 80 години, можем да кажем: “Не ме разсмивай.” Техният опит не е нищо в очите ни.
Нека приложим тази притча към отношенията между Бог и нас. Бог е вечен. Той живее за вечността. Той решава началото и края на света. Тъй като живее вечно, Той живее във вечността отвъд временната нагласа на вечността. Той ни гледа от позицията на Своята вечност.
Някога Той отне всичките грехове на света, умря на Кръста и каза: “Свърши се!” Той възкръсна на третия ден и се възнесе на небето. Сега Той живее във вечността. Сега Той гледа надолу към всеки от нас.
Един човек може да каже: “Олеле, толкова много съм съгрешил. Въпреки че съм живял само 20 години, съгрешил съм толкова много.“ Живял съм 30 години и съм съгрешил твърде много. Това е прекалено. Как мога да бъда без грехове?”
Но нашият Господ в Своята вечност ще каже: “Не ме разсмивайте. Аз съм изкупил не само вашите досегашни грехове, но и греховете на вашите предци, преди да сте се родили, и греховете на всички поколения потомци на вашите потомци, които ще живеят след смъртта ви.“ Той ви казва това от гледна точка на вечността. Вярвате ли в това? Вярвайте и приемете дара на спасението, който ви се дава даром. Влезте в Небесното царство.
Не се обвързвайте с мислите си, а вярвайте в Божиите думи. “Ни е прилично да изпълним всичко що е право.“ Божият Агнец, който е отнел греховете на света, вече е изпълнил всяка праведност. Исус е отнел всичките грехове на света. Направил ли го е или не? Направил го е.
 
Какво каза Исус точно преди последния си дъх на Кръста?
„Свърши се“

Исус Христос отне всичките грехове на света чрез Своето кръщение, бе осъден на смърт в двора на Понтий Пилат и бе разпнат на Кръста.
„И Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред. А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста. А писаното бе: Исус Назарянин, юдейският цар. Тоя надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото гдето разпнаха Исуса беше близо до града, и написаното бе на еврейски, на латински и на гръцки“ (Йоан 19:17-20).
Нека да разгледаме какво се случи след разпъването Му на Кръста. “След това, Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието рече: Жаден съм. А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на исопова тръст една гъба натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му. А Исус като прие оцета рече: Свърши се, и наведе глава, и предаде дух“ (Йоан 19:28-30).
След като прие оцета, Той извика: “Свърши се.” И наведе глава и предаде духа Си. Всъщност беше мъртъв. Исус Христос възкръсна на третия ден и се възнесе на небето.
Нека прочетем Евреи 10:1-9. „Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота ония, които пристъпват да жертвуват. Другояче те биха престанали да ги принасят; защото жертвоприносителите, еднаж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за грехове. Но в тия жертви всяка година става спомен за греховете. Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове. Затова Христос, като влиза в света, казва: -“Жертва и принос не си поискал, Но приготвил си Ми тяло; Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни. Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано за Мене), Да изпълня Твоята воля, о Боже” - Като казва първо: “Жертви и приноси и всеизгаряния и приноси за грях не си поискал, нито Ти са угодни”, (които впрочем се принасят според закона), после казва: “Ето, дойдох да изпълня волята Ти”. Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто.”
 
 
Вечното изкупление
 
Как можем да разрешим проблема с ежедневния грях, след като сме повярвали в Исус?
Като потвърждаваме, че Исус вече е изличил целия грях чрез Своето кръщение

Законът, с други думи, жертвената система, беше сянка на бъдещите добрини. Жертвоприношенията на Стария Завет, на овце и кози, ни откриваха, че Исус Христос ще дойде и ще отнеме греховете ни по същия начин, за да изличи всичките ни грехове.
Всички хора от Стария Завет, Давид, Авраам и всички останали, знаеха и вярваха в това, което за тях означаваше жертвената система. Тя разкри, че Месията, Христос (Христос означава “Помазаният Цар”) ще дойде някой ден, за да измие всичките им грехове. Те вярваха в своето изкупление и бяха спасени чрез вярата им.
Законът беше сянка на бъдещите добрини. Принасянето на жертви за греховете ден след ден, година след година, то никога не би могло да ги избави напълно. Затова съвършеното и вечно Същество, Този, който е без недостатък, Божият Син, трябваше да дойде на земята.
Исус каза, че е дошъл да изпълни волята на Своя Отец, както е записано в Книгата, която е написана за Него. „После казва: “Ето, дойдох да изпълня волята Ти”. Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто.” Ние сме изкупени от греховете си, защото Исус Христос е отнел греховете ни, както е написано в Стария Завет, и защото ние вярваме в Него.
Нека прочетем Евреи 10:10: “С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги.” С тази воля ние сме осветени чрез принасянето на тялото на Исус Христос веднъж завинаги. Осветени ли сме или не? – Осветени сме. –
Какво означава това? Бог Отец изпрати Своя Син и възложи всичките ни грехове на Него чрез кръщението. Той Го прие и осъди веднъж завинаги на Кръста. Така Той избави всички нас, които страдахме от греха. Това беше Божията воля.
За да ни избави, Исус принесе Себе Си веднъж завинаги като вечна жертва, за да можем да бъдем осветени. Ние сме осветени, защото Исус пожертва Себе Си за всичките ни грехове и умря за нас, за да не бъдем осъдени.
Жертвата на Стария Завет беше принасяна всеки ден, защото всичките ежедневни грехове се нуждаеха от ново жертвоприношение, за да бъдат измити.
 
 

Духовното значение на това, че Исус умива краката на Петър

 
Има ли още грях, за който трябва да възнасяме молитви на покаяние?
Не

В Йоан 13 има история за това, че Исус умива краката на Петър. Той умива краката на Петър, за да му покаже, че Петър ще греши в бъдещето, и да го научи, че вече е изкупил всичките тези грехове. Исус знаеше, че Петър ще съгреши отново в бъдеще, затова наля вода в умивалника и уми краката му.
Петър се опита да откаже, но Исус каза: “Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш.” Това означава: „След това ще съгрешиш отново. Ще се отречеш от Мен и ще съгрешаваш отново, след като измия всичките ти грехове. Ще съгрешаваш дори след Моето Възнасяне. Затова Аз умивам краката ти, за да предупредя Сатана да не те изпитва, защото вече съм отнел дори твоите бъдещи грехове.“
Мислите ли, че Той е умил краката на Петър, за да ни каже, че трябва да се каем всеки ден? Не. Ако трябваше да се каем всеки ден, за да бъдем изкупени, това би означавало, че Исус не е отнел всичките ни грехове веднъж завинаги.
Но Исус каза, че ни освети веднъж завинаги. Ако трябваше да се каем всеки ден, можехме просто да се върнем към времето на Стария Завет. Тогава кой би могъл да стане праведен? Кой би могъл да бъде напълно изкупен? Дори да вярваме в Бога, кой би могъл да живее без грях?
Кой би могъл да бъде осветен чрез покаяние? Ние съгрешаваме непрекъснато всеки ден, така че как можем да молим за прошка за всеки един грях? Как бихме могли да станем толкова дебелокожи, че да досаждаме на Бога всеки ден за нашето изкупление? Ние сме склонни да забравяме греховете си от сутринта до края на деня, и греховете на вечерта до следващата сутрин. За нас е невъзможно да се покаем изцяло за всичките си грехове.
Затова Исус се кръсти веднъж и веднъж принесе Себе Си на Кръста, за да можем да бъдем осветени всички наведнъж. Можете ли да разберете това? Ние сме изкупени от всичките си грехове веднъж завинаги. Ние не сме изкупвани всеки път, когато се каем.
Ние сме спасени от нашите грехове чрез вярата ни в това, че Исус отне всичките ни грехове, вашите и моите грехове.
„И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове; но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога, та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие. Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават. А и Светият Дух ни свидетелствува за това; защото след като е казал: - Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им”, прибавя: “И греховете им и беззаконията им няма да помня вече”. А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях“ (Евреи 10:11-18).
Какво означава “А гдето има прощение за тия неща” в стих 18 по-горе? Това означава, че грехът изобщо, който и да било грях, е бил изплатен завинаги, без изключение. Бог ги е изличил и простил за всички нас. Вярвате ли в това? “А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.”
Нека обобщим всичко досега. Ако Йоан Кръстител не беше положил ръце на Исус, с други думи, ако не беше кръстил Исус, щяхме ли да можем да бъдем изкупени? Не, абсолютно не! Нека помислим в обратен ред. Ако Исус не бе избрал Йоан Кръстител за представител на всички човешки същества и не бе отнел всичките грехове чрез него, щеше ли да може Той да измие всичките ни грехове? Нямаше.
Божият закон е справедлив. Той е честен. Той не можеше просто да каже, че е нашият Спасител и че е отнел всичките ни грехове. Той трябваше да отнеме нашите грехове на практика. Защо Исус, Бог, дойде при нас в плът? Той дойде, за да отнеме всичките грехове на човечеството чрез Своето кръщение. Исус знаеше, че всичките грехове от нашите сърца и плът не могат да бъдат заличени, ако Той не дойде в плътта, за да бъде принесен като вечна жертва.
Ако Исус Христос не беше кръстен, нашите грехове щяха да останат. Ако Той беше разпнат, без първо да отнеме греховете ни, смъртта Му щеше да е безсмислена. Нямаше да има нищо общо с нас. Щеше да е напълно безсмислена.
И така, когато започнал своето публично служение на 30-годишна възраст, Той отишъл при Йоан Кръстител на Йордан, за да бъде кръстен. Неговото публично служение започва на 30-годишна възраст и завършва на 33-годишна възраст. Когато бил на 30 години, той отишъл при Йоан Кръстител, за да бъде кръстен. “Остави Ме сега, защото така ни е прилично да направим така, за да могат да се спасят всички хора и да станат праведни. Така е редно да постъпим. А сега, кръсти Ме.“ Да, Исус Христос се кръсти за изкуплението на всички хора.
Тъй като Исус се кръсти и отне всичките ни грехове, и тъй като всичките ни грехове бяха предадени на Него чрез ръцете на Йоан Кръстител, Самият Бог отвърна очи, когато Исус умря на Кръста. Въпреки че Исус беше Неговият Единороден Син, Той трябваше да пожертва Своя Син.
Бог е любов, но Той трябваше да остави Сина Си да умре. Така в продължение на три часа настана мрак над цялата земя. Исус извика точно преди да умре: “ Или, Или, лама савахтани?”, тоест “Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?” Исус се нагърби с всичките ни грехове и понесе жертвената присъда на Кръста заради нас. Така Той спаси всички нас. Без Исусовото кръщение Неговата смърт би била безсмислена.
 
Вие грешник ли сте или праведен човек?
Праведник, който няма никакъв грях в сърцето си

Ако Исус беше умрял на Кръста, без да отнеме всичките ни грехове чрез Своето кръщение, Неговата смърт нямаше да извърши изкуплението. За да ни избави съвършено, Исус бе кръстен от Йоан, представител на всички човешки същества, и получи присъдата на Кръста, за да бъдат спасени всички, които вярват в Него.
Затова от дните на Йоан Кръстител досега Небесното царство се взема насила. Тъй като Йоан Кръстител предава всичките грехове на света на Исус, нашите грехове можаха да бъдат изкупени. Вие и аз сега можем да наричаме Бога наш Отец и смело да влезем в Небесното царство.
В Евреи 10:18: “А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.” Все още грешници ли сте? Сега, когато Исус вече е изплатил всичките ви дългове, трябва ли все още да изплащате дългове?
Имало един мъж, чието тежко пиянство го вкарало в дългове към много кредитори. Тогава един ден синът му спечелил състояние и изплатил всичките дългове на баща си. Баща му вече нямало да има дълг, независимо колко дължи на всяка кръчма.
Ето какво Исус направи за нас. Той предварително заплати повече от достатъчно за всичките ни грехове. Не само за греховете на нашия живот, но и за всичките грехове на света. Всички те бяха предадени на Исус, когато Той бе кръстен. И така, все още грешници ли сте сега? Не, не сте.
Ако знаехме това евангелие на изкуплението от самото начало, колко лесно щеше да е да повярваме в Исус. Но сега то звучи толкова ново, че много хора се чудят за това.
Но това не е нещо ново. Съществува от началото на човешката история. Ние просто не сме знаели за това преди. Евангелието на водата и Духа винаги е било записано в Писанията и винаги е било в сила. То е било там през цялото време. Било е тук, в Библията, преди ние с вас да се родим. То е тук от създаването на земята.
 
 
Евангелието на изкуплението
 
Какво трябва да правим пред Бога?
Трябва да вярваме в евангелието на вечното изкупление.

Исус Христос, който е измил всичките ни грехове, е направил това дори преди ние с вас да се родим. Той е взел всички тях. Все още с грях ли сте? – Не. – Тогава какво ще кажете за греховете, които ще извършите утре? Те също са включени в греховете на света.
Да съблечем греховете на утрешния ден. Греховете, които сме извършили досега, също бяха включени в греховете на света, нали? Били ли са предадени на Исус или не? Били са.
Тогава греховете на утрешния ден също са преминали върху Него? Да, Той ги е взел всички без изключение. Той не е изоставил нито един грях. Евангелието ни казва да вярваме с пълно сърце, че Исус е отнел всичките ни грехове наведнъж и е заплатил за всички тях.
„Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син“ (Марко 1:1). Евангелието на Небето е радостната вест. Той ни пита: “Отнех всичките ви грехове. Аз съм вашият Спасител. Вярвате ли в Мене?“ Сред безброй хора, само малцина са отговорили: “Да, вярвам. Вярвам, както Ти си ни казал. Беше толкова просто, че можех веднага да разбера.“ Тези, които изповядват такава вяра, стават праведни точно като Авраам.
Но други заявяват: “Не мога да повярвам. Звучи ми толкова ново и странно.“
И тогава Той пита: “Само кажи Ми, отнел ли съм всичките ти грехове, или не?”
“Бях учен, че Ти си отнел само първородния грях, но не и ежедневните ми грехове.”
„Виждам, че си твърде умен, за да вярваш, както ти се казва. Трябва да отидеш в ада, защото нямам какво да ти кажа.”
Вярата в Неговото пълно изкупление ни е спасила. Всички тези, които настояват, че имат грях, трябва да отидат в ада. Те сами избират.
Евангелието на изкуплението започва от свидетелството на Йоан Кръстител. Тъй като Исус е измил всичките ни грехове чрез Своето кръщение от Йоан Кръстител, ние ставаме осветени, когато вярваме.
Апостол Павел говори много за Исусовото кръщение в посланията си. В Галатяни 3:27: “Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.” “Да се кръстим в Христос” означава, че ние сме в съюз с Христос чрез вяра в Неговото кръщение. Когато Исус бе кръстен, всичките ни грехове бяха предадени на Него чрез Йоан Кръстител и те са били напълно измити.
В 1 Петрово 3:21: “Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа.”
Само онези, които вярват в свидетелството на Йоан Кръстител, в Исусовото кръщение и кръвта на Кръста, имат благодатта на изкуплението от горе.
Приемете в сърцето си Исусовото кръщение като преобраз на спасението и се спасите.