Search

Проповеди

Тема 3: Евангелието на водата и Духа

[3-3] Исус Христос е дошъл чрез водата, кръвта и Духа (1 Йоаново 5:1-12)

Исус Христос е дошъл чрез водата, кръвта и Духа
(1 Йоаново 5:1-12)
“Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него. По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди, защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син? Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта; и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината. Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно: защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е свидетелствувал за Сина Си. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствувал за Сина Си. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.”
 
 
Чрез какво е дошъл Исус?
Водата, кръвта и Духа

Дошъл ли е Исус чрез водата? Да. Той е дошъл чрез Своето кръщение. Водата символизира Исусовото кръщение от Йоан Кръстител в река Йордан. Това беше кръщението на изкуплението, с което Той отне всичките грехове на света.
Дошъл ли е Исус чрез кръвта? Да. Той дойде в плътта на човек и се кръсти, за да отнеме всичките грехове на света, и след това изплати заплатата на греха, като проля кръвта Си на кръста. Исус е дошъл чрез кръвта.
Дошъл ли е Исус чрез Духа? Да. Исус е Бог, но Той дойде като Дух в плът, за да бъде Спасител на грешниците.
Много хора не вярват, че Исус е дошъл чрез водата, кръвта и Духа. Само малцина вярват, че Исус наистина е Царят на царете и Богът на боговете. Мнозинството от хората все още се чудят: “Исус наистина ли е Божият Син, или е човешки син?” А мнозина, включително теолози и служители, вярват в Исус като човек, а не като Бог, Спасителя и абсолютното Същество.
Но Бог каза, че всеки, който вярва, че Исус е Царят на всички царе, истинският Бог и истинският Спасител, ще се роди от Него. Онези, които обичат Бога, обичат Исус, и тези, които наистина вярват в Бога, вярват в Исус по същия начин.
Хората не могат да превъзмогнат света, ако не се родят отново. Така апостол Йоан ни каза, че само истинските християни могат да победят света. Причината, поради която вярващите могат да победят света, е, че те имат вяра във водата, кръвта и Духа. Силата да преодолеем света не може да излезе от човешката воля, стремеж или жар.
„Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка. И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува” (1 Коринтяни 13:1-3).
“Любовта”, която се споменава тук, означава, че Исус дойде чрез водата, кръвта и Духа. В Библията думата “любов” винаги означава “да обичат истината” (2 Солунци 2:10). Всъщност Божията любов се прояви чрез Неговия Единороден Син (1 Йоаново 4:9).
 
 

Само този, който вярва във водата и кръвта, може да победи света

 
Кой може да победи света?
Тези, които вярват в изкуплението на Исусовото кръщение, на Неговата кръв и на Духа

1 Йоаново 5:5-6 заявява: “И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син? Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв.”
Събратя християни, Този, който победи Сатана и света, беше Исус Христос. Тези, които вярват в словото на водата, кръвта и Духа на Исус, също могат да победят света. Как Исус победи света? Чрез изкуплението на водата, кръвта и Духа
В Библията “вода” означава “Исусовото кръщение” (1 Петрово 3:21). Исус дойде в този свят в плът. Той дойде, за да спаси грешниците на света; Той бе кръстен, за да отнеме греховете на всички грешници, и умря на Кръста, за да изкупи тези грехове.
Кръвта на Кръста означава, че Той дойде в този свят в плът на човек. Той дойде в подобие на грешна плът, за да спаси грешниците, и бе кръстен с вода. Затова Исус дойде при нас чрез вода и кръв. С други думи, Той отне всичките грехове на света и с водата на кръщението Си и с кръвта на смъртта Си.
Как Сатана управлявал света? Сатана накара човечеството да се усъмни в Божието Слово и насади в сърцата им семената на непокорството. Сатана се опитва да превърне хората в слугите си, като ги измамва да не се подчиняват на Божието слово.
Обаче, Исус дойде в този свят и изличи всичките им грехове с водата на Своето кръщение и със Своята кръв на Кръста: Той победи Сатана и изличи всичките грехове на света.
Това се случи, защото Исус Христос беше Спасителят на грешниците. Той стана наш Спасител, защото дойде от вода и кръв.
 
 

Исус отне всичките грехове на света със Своето кръщение на изкупление

 
Какво означава това, че Исус е победил света?
Това означава, че Той е отнел всичките грехове на света.

Тъй като Исус е кръстен, за да отнеме всичките грехове на света, и умря, за да ги изкупи, Той успя да ни избави от всичките грехове. Тъй като Исус е кръстен в река Йордан от Йоан Кръстител, представител на всички човешки същества, всичките грехове на света са били предадени на Него. Исус жертва живота Си на Кръста за заплатата на греха. Той преодолява силата на Сатана със Своята смърт и възкресение. Исус изплати заплатата на всичките ни грехове със Своята смърт.
 
 
Исус дойде при грешниците чрез водата на кръщението и кръвта на Кръста
 
Как е преодолял силата на Сатана?
Чрез Своето кръщение, кръвта и Духа

Апостол Йоан казва, че изкуплението не е само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта. Затова, тъй като Исус е отнел всичките грехове и премахнал греховете ни завинаги, всички грешници ще бъдат спасени от греха, като вярват в Него и са верни на Неговите думи.
Когато Исус слезе на света, Той не само отне греховете ни, но и ги изкупи, като проля кръвта Си до смърт на Кръста. Той отне всичките ни грехове с кръщението Си в Йордан и изплати заплатата на тези грехове на Кръста; Той заплати за нашите грехове със Своята смърт. Божият справедлив Закон, който казва, че “заплатата на греха е смърт” (Римляни 6:23), се изпълни.
Какво имаше Исус пред вид под побеждаване на света? Вярата, която побеждава света, е вярата в евангелието на изкуплението, което Исус ни е дал чрез водата и кръвта. Той дойде в плът и свидетелства за спасението със Своето водно кръщение и смърт на Кръста.
Исус победи света, а именно Сатана. Учениците на ранната църква стояха твърдо дори пред лицето на мъченичеството, без да се подчинят на Римската империя или на което и да било изкушение на този свят.
Всичко това е резултат от вярата им, че Исус е дошъл чрез водата (Той е бил кръстен, за да отнеме всичките ни грехове) и чрез Своята кръв на Кръста (Той е изплатил заплатата за всичките ни грехове със Своята смърт).
Исус дойде в Духа (дойде в човешка плът) и отне греховете на грешниците с кръщението и кръвта Си на Кръста, за да могат всички, които трябва да се изкупят, да победят света.
 
 
Която в образа на кръщението и сега ви спасява чрез възкресението на Исуса Христа (1 Петрово 3:21)
 
Какво е образът на спасението?
Исусовото кръщение

Това се казва в 1 Петрово 3:21: “Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа.” Апостол Петър свидетелства, че Исус беше Спасител и дойде чрез водата на кръщението и кръвта.
В резултат на това трябва да вярваме в Исус, който дойде чрез водата и кръвта. Трябва също да знаем, че водата на Исусовото кръщение е преобраз на нашето спасение. Апостол Петър ни каза, че “водата” на кръщението, “кръвта” и “Духът” са “абсолютните фактори” в изкуплението.
Учениците на Исус вярваха в кръвта на Кръста чрез Исусовото кръщение. Да вярваме само в кръвта е да притежаваме само половината от истинската вяра. Вярата, основана на половината или непълната истина, избледнява с времето. Въпреки това, вярата на тези, които вярват в евангелието на водата, кръвта и Духа, ще стане по-силна с времето.
В тези дни гласът на евангелието само на кръвта непрекъснато се усилва в света. Защо е така? Хората не познават Словото на истината, изкуплението на водата и Духа, така че те не могат да се новородят.
По едно време църквите на Запада станаха жертва на суеверие. Те сякаш просперираха за кратко, но слугите на Сатана превърнаха вярата им в суеверие.
Суеверието е да вярваме, че дяволът ще избяга, ако някой нарисува кръст на парче хартия или го направи от дърво, и че Сатана ще бъде отблъснат, ако човек признае вярата си в кръвта на Исус. Чрез тези и други суеверни вярвания Сатана заблуждава хората да мислят, че трябва да вярват само в кръвта на Исус. Сатана се преструва, че се страхува от кръвта, казвайки, че единственото нещо, което Исус направи за грешниците, е да пролее кръвта на Кръста.
Но Петър и всички останали ученици свидетелстваха за истинското евангелие на Исусовото кръщение и кръвта на Кръста. Но за какво свидетелстват християните в наши дни? Те свидетелстват само за кръвта на Исус.
Ние трябва да вярваме в думите, написани в Библията, и да имаме вяра в спасението на Духа, на Исусовото кръщение и на Неговата кръв. Ако игнорираме Исусовото кръщение и свидетелстваме само за това, че Исус умря за нас на Кръста, нашето спасение не може да бъде пълно.
 
 
“Словото на свидетелството” за Божието спасение чрез водата
 
Кое е доказателството, че Бог ни е спасил?
Водата, кръвта и Духът

В 1 Йоаново 5:8 Господ казва: “Три са, които свидетелствуват.” Първото е Духът, второто е водата на Исусовото кръщение, а третото е Неговата кръв на Кръста. И трите неща са като едно цяло. Исус дойде на този свят, за да спаси всички нас от тези грехове. Той Самият направи това с всичките три – кръщението, кръвта и Духа.
„Три са, които свидетелствуват.” Има три неща, които доказват, че Бог ни е спасил. Тези три елемента на свидетелството са водата на Исусовото кръщение, Неговата кръв и Духът. Тези три неща са това, което Исус направи за нас в този свят.
Ако едно от тези три неща е пропуснато, спасението няма да е пълно. Има трима, които свидетелстват на земята: Духът, водата и кръвта.
Исус Христос, който дойде при нас в плът, е Бог, Духът и Синът. Той слезе в този свят като Дух в човешка плът и се кръсти във водата, за да отнеме всичките грехове на света. Той взе всичките грехове върху плътта Си и спаси нас, грешните, като на Кръста проля кръвта Си до смърт. Той напълно изплати всичките ни грехове. Това е евангелието на пълното изкупление чрез водата, кръвта и Духа.
Дори ако само едно от тях е пропуснато, това би означавало да отхвърлим Божието спасение, което ни спаси от всеки грях. Ако се съгласихме с мнозинството от вярващите днес, трябваше да кажем “има двама, които свидетелстват на земята: кръвта и Духа.”
Но апостол Йоан казва, че има три неща, които свидетелстват: водата на Исусовото кръщение, кръвта на Кръста и Духът. Апостол Йоан беше много ясен в своето свидетелство.
Вярата, която изкупва грешника, е вярата в Духа, водата и кръвта. Каква вяра ни позволява да побеждаваме света? И къде можем да намерим такава вяра? Точно тук, в Библията. Да вярваме в Исус, който дойде чрез водата, кръвта и Духа. Имайте вяра в тях, за да получите спасение и вечен живот.
 
Съвършено ли е Божието спасение без Исусовото кръщение?
Не

Преди много време, преди да се новородя, аз също бях християнин, който вярваше само в кръвта на Кръста и Духа. Вярвах, че Той слезе като Дух и умря за мен на Кръста, за да ме спаси от всичките грехове. Вярвах само в тези две неща и бях достатъчно самонадеян да ги проповядвам на всички хора.
Бях планирал да изучавам теология, за да стана мисионер, за да работя и да умра за всички изгубени души, както беше направил Исус. Бях планирал всякакви грандиозни неща.
Но тъй като вярвах само в двете, винаги имаше грях в сърцето ми. В резултат на това не можах да преодолея света. Не можех да бъда свободен от греха. Когато вярвах само в кръвта и Духа, все още имах грях в сърцето си.
Причината, поради която все още имах грях в сърцето си, въпреки че вярвах в Исус, беше, че не знаех за водата, за Исусовото кръщение. Моето освобождение не беше пълно, докато не бях изкупен чрез пълната ми вяра във водата на кръщението, кръвта и Духа.
Не можах да преодолея греховете на плътта, защото не знаех значението на Исусовото кръщение. Дори и сега много хора вярват в Исус, но все още вършат грехове на плътта. Те все още имат грях в сърцата си и напразно се опитват да съживят първата любов, която са имали към Исус.
Те не могат да съживят жара на първия си ентусиазъм, защото никога не са били напълно измити с водата от греховете си. Те не осъзнават, че всичките им грехове са били предадени на Исус, когато е бил кръстен, и не могат да възстановят вярата си отново след падането.
Искам да изясня това на всички вас. Ние можем да живеем във вяра и да побеждаваме света, когато вярваме в Исус. Колкото и да сме несвършени, колкото и често да правим грях в този свят, докато вярваме в Исус като наш Спасител, който ни е направил напълно свободни от греха със Своето кръщение и кръвопролитие, можем да победим.
Въпреки това, ако вярваме в Исус без водата на Неговото кръщение, не можем да бъдем напълно освободени. Апостол Йоан ни каза, че вярата, която побеждава света, е вярата в Исус Христос, който дойде чрез водата на кръщението, кръвта и Духа.
Бог изпрати Своя Единороден Син да изкупи онези, които вярват в кръщението и кръвта Му. Исус отне всичките ни грехове със Своето кръщение. Исус, единственият Божий Син, дойде при нас в Духа (в човешка плът). След това, Той проля кръвта Си на Кръста, за да изплати заплатата на греха. Така Исус избави всички човешки същества от греха.
Вярата, която ни води към преодоляване на света, идва от вярата в истината, че Исус дойде при нас чрез водата, кръвта и Духа, които напълно ни освободиха от всичките грехове.
Ако нямаше водата на кръщението и кръвта на Кръста, не би имало истинско спасение. Без едното или другото от трите компонента не бихме могли да имаме истинско спасение. Истинското спасение не може да бъде постигнато без водата, кръвта и Духа. Затова трябва да вярваме във водата, кръвта и Духа. Знайте това и ще имате истинска вяра.
 
 
Казвам ви, че не е истинско спасението без свидетелството на водата, кръвта и Духа
 
Кои са трите основни елемента, свидетелстващи за спасението?
Водата, кръвта и Духът

Човек може да мисли за гореспоменатия въпрос като следва. “Исус е моят Спасител. Вярвам в кръвта на Кръста и искам да умра като мъченик. Аз вярвам в Исус, въпреки че имам грях в сърцето си. Покайвал съм се усърдно и съм работил усилено, за да водя добър, справедлив и благотворителен живот всеки ден. Предал съм живота си и всичките си земни притежания на Теб. Дори съм решил да не се женя. Как може Бог да не ме познава? Исус е умрял за мен на Кръста. Нашият Свят Бог е слязъл като човек и е умрял за нас на Кръста. Аз вярвах в Теб, жертвах за Теб и върших работата си вярно за Теб. Макар да съм недостоен и все още да имам грях в сърцето си, ще ме изпрати ли Исус в ада за това? Не, няма.
Има толкова много хора, които мислят по този начин. Те не вярват, че Исус е бил кръстен, за да отнеме всичките грехове на света. Когато умират тези номинални християни, които вярват в Исус, но все още имат грях, къде отиват? Отиват в ада. Те са просто грешници!
Те, които мислят каквото си искат и предполагат, че Бог сигурно мисли същото, ще отидат в ада. Нещо повече, някои казват, че защото Исус е отнел всичките грехове, когато е умрял на Кръста, в света няма грях. Тогава обаче говорят само за кръвта и Духа. Това не е вярата, която води хората към пълно изкупление.
Ние трябва да вярваме, че Исус е отнел нашите грехове със Своето кръщение, бил е съден и умрял на Кръста за нас и че е възкръснал на третия ден след смъртта Си.
Без такава вяра пълното изкупление не би било възможно. Исус Христос е бил кръстен, умрял е на Кръста и възкръснал. Исус Христос е дошъл при нас чрез водата, кръвта и Духа. Той е отнел всичките грехове на света.
Има три важни елемента, които свидетелстват за Неговото спасение на земята: Духът, водата и кръвта.
Първо, Светият Дух свидетелства, че Исус е Бог и че Той е слязъл в човешка плът.
Вторият елемент е свидетелството на “водата.” Водата е Исусовото кръщение в Йордан от Йоан Кръстител, чрез което нашите грехове са били възложени на Исус. Всичките ни грехове бяха възложени на Него, когато Той бе кръстен (Матей 3:15).
Третото свидетелство е “кръвта”, която означава, че Исус пое отговорността за осъждането на нашите грехове. Исус умря, прие решението на Своя Отец за нас и възкръсна на третия ден, за да ни даде нов живот.
Бог Отец изпраща Духа в сърцата на онези, които вярват в кръщението и кръвта на Неговия Син, за да свидетелства за нашето изкупление.
Новородените имат Словото, с което побеждават света. Изкупените ще преодолеят Сатана, лъжите на лъжепророците и препятствията или натиска на света, който непрекъснато ги атакува. Причината, поради която имаме тази сила, е че имаме три свидетелства в сърцето си: водата на Исус, Неговата кръв и Духа.
 
Как преодоляваме света и Сатана?
Вярвайки в трите свидетелства

Ние можем да победим Сатана и света, защото вярваме в Духа, водата и кръвта. Тези, които вярват в кръщението и кръвта на Исус, могат да преодолеят всички измами на лъжепророци. Нашата вяра, с тази сила да побеждаваме, се крие във водата, кръвта и Духа. Вярвате ли в това?
Не можете нито да се новородите, нито да победите света, ако нямате вяра в изкуплението чрез Исусовото кръщение, чрез Неговата кръв, и убеждението, че Исус е Божият Син и нашият Спасител. Такава ли е вярата в сърцата ви?
Имате ли Духа и водата в сърцата си? Вярвате ли, че всичките ви грехове са били предадени на Исус? Имате ли в сърцата си кръвта на Кръста?
Ще победите света, ако имате вярата във водата и кръвта на Исус в сърцето си. Ако вярвате, че Исус е умрял на Кръста за вас и че е понесъл наказанието за вас, вие ще победите.
Апостол Йоан победи света, защото имаше всичките тези три съществени елемента в сърцето си. Той също така говореше за изкуплението на всичките си братя по вярата, които претърпяваха препятствия и заплахи в работата си. Той свидетелстваше: “Ето как вие също можете да победите света. Исус дойде чрез Духа, водата и кръвта. Както Той победи света, така и вярващите ще могат да победят света. Това е единственият начин за вярващите да победят света.”
В 1 Йоаново 5:8 се казва: “Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.” Мнозина все още говорят само за кръвта и Духа, като пропускат водата на Исусовото кръщение. Ако изваждат “водата”, те все още са измамени от Сатана. Трябва да излязат от собствените си самозаблуди и да се покаят; те трябва да вярват във “водата” на Исусовото кръщение, в това, че са новородени.
Никой не може да победи света без да вярва във водата и кръвта на Исус. Казвам ви отново, никой! Трябва да се борим, използвайки водата и кръвта на Исус като мощно оръжие. Неговото Слово е мечът на Духа, Светлината.
Все още има твърде много хора, които не вярват в Исусовото кръщение, което измива всичките ни грехове. Все още има твърде много хора, които вярват само в двете неща. И така, когато Исус им казва да “станат и светят”, те изобщо не могат да светят. Те все още имат грях в сърцата си. Въпреки че вярват в Исус, те все още се оказват в ада.
 
 
За евангелието на кръщението и кръвта на Исус несъмнено трябва да се свидетелства, така че хората да чуят, да повярват и да се спасят
 
Вярата в Неговото кръщение само вид догма ли е?
Не, това не е догма. Това е истината.

Когато свидетелстваме за Евангелието, това трябва да е категорично. Исус е дошъл чрез Духа, чрез кръщението (което отне всичките ни грехове) и чрез кръвта (която заплати за всичките ни грехове). Трябва да вярваме във всичките три от тях.
Ако не, ние проповядваме не евангелието, а по-скоро проста религия. Повечето християни смятат днешното християнство само за религия, но християнството не може да бъде класифицирано като религия. Това е вярата на изкуплението, изградена върху истината, вярата, която се стреми към Бога. Тя не може да бъде религия.
Религията е нещо, създадено от хората, докато вярата се стреми към спасението, което ни е дал Бог. Това е разликата. Ако игнорирате тази истина, вие третирате християнството само като която и да било религия и проповядвате посредством морала и етиката.
Исус Христос не дойде да установи религия в този свят. Той никога не е основавал религия, наречена християнство. Защо смятате, че това е религия? Ако е все едно, защо да не вярваме в будизма? Мислите ли, че греша, като казвам това?
Някои хора вярват в Исус като в религиозен начин на живот и казват: “Каква е разликата? Небе, Нирвана, рай.... Те са едно и също нещо, те просто имат различни имена. Всички ние ще се озовем на едно и също място.”
Братя християни, трябва да стоим твърдо на истината. Ние трябва “да станем и да светим.” Трябва да можем да кажем истината без колебание.
Когато някой каже: “Това не може да бъде единственият път към Небето”, трябва да кажете категорично: “Да! Това е единственият път. Можете да отидете в Небето само когато вярвате в Исус Христос, който дойде чрез водата, кръвта и Духа.”
 
 
Имайте правилна вяра: Тези, които имат несподелена любов към Исус и не познават изкуплението на Исусовото кръщение и Неговата кръв, ще погинат
 
Кой ще загине, въпреки че вярва в Исус?
Тези, които не вярват в Исусовото кръщение

Просто да твърдим, че вярваме в Исус произволно, е да имаме несподелена любов към Исус, и това е по-кратък път да бъдем религиозни християни.
Кораб, прекосяващ Тихия океан, потънал и няколко оцелели били оставени върху гумен сал. Изпратили сигнал SOS, но бурното море не позволявало на други кораби да им дойдат на помощ. После пристигнал един хеликоптер и хвърлил долу въже. Ако някой от мъжете се държал за въжето с ръце, вместо да го увие около тялото си, това щяло да бъде като несподелена любов към Исус; като да вярва в Бога, както си иска. Все още не е в безопасност, но казва: “Вярвам. Спаси ме. Вярвам, така че предполагам, че ще бъда спасен.”
Човек, който не разбира истината за Исусовото кръщение и Неговата кръв, вярва, че ще се спаси само защото се държи за въжето.
Но когато го дърпат нагоре, въжето ще се изплъзне от ръцете му. Той ще се държи само със собствените си сили. Твърде далеч е до брега, за да може да държи въжето до края. Когато силата му изтече, той ще загуби хватката си и ще падне обратно в океана.
Да имате несподелена любов към Исус е така. Мнозина могат да кажат, че вярват в Бога и Исус; че вярват в Исус, който дойде чрез Духа, но това е само част от цялото уравнение. Те не могат нито наистина да вярват, нито да живеят по съвършеното евангелие, така че принуждават себе си да казват отново и отново, че “вярват” в Него.
Да вярваш и да се опитваш да вярваш не е едно и също нещо. Те казват, че ще последват Исус докрай, но ще бъдат отхвърлени в последния ден заради греховете, които остават в сърцата им. Те обичат Исус, без да знаят, че Той е дошъл чрез Своето кръщение, кръвта и Духа. Ако обичат Исус само за Неговата кръв, ще отидат в ада.
Увийте душата си с въжето на истинското евангелие, евангелието на водата и кръвта. Когато Исус хвърли въжето на спасението, онези, които се увиват с водата, кръвта и Духа, ще бъдат спасени.
Спасителят от хеликоптера извикал през мегафон: „Моля, внимателно ме слушайте. Когато хвърля въжето, завържете я около гърдите си под ръцете си. Тогава просто останете както сте. Не се хващайте за въжето с ръце. Просто го увийте около гърдите си и се отпуснете. Тогава ще се спасите.”
Първият последвал инструкциите и се увил с въжето и бил спасен. Но другият мъж каза: „Не се притеснявай. Много съм силен. Тренирал съм в център по фитнес. Виж! Виждаш ли мускулите ми? Мога да се държа с километри.” Той се хванал за въжето с ръце, докато въжето било изтегляно нагоре.
Отначало и двамата били теглени нагоре. Но разликата беше, че онзи, който послушал инструкциите и увил въжето около гърдите си, бил издърпан без проблеми. Той дори изгубил съзнание по пътя нагоре, но въпреки това бил изтеглен.
Онзи, който се гордеел със собствените си сили, в крайна сметка изпуснал въжето, защото останал без сили. Той умрял, защото отказал да слуша и игнорирал инструкциите.
За да получи пълно изкупление, човек трябва да вярва в изкуплението на водата на Неговото кръщение и на кръвта, която спаси всички души от греха. Спасението е достъпно за онези, които с пълно сърце вярват в Словото: “Спасих ви напълно с кръщението Си от Йоан Кръстител и с проливането на кръвта Си на Кръста.”
Тези, които вярват само в кръвта, казват: “Не се тревожи, аз вярвам. Ще бъда благодарен до края на живота си за кръвта на Исус. Ще последвам Исус докрай и моята вяра само в кръвта ще бъде повече от достатъчно, за да преодолея света и всичките грехове до края на живота ми.”
Това обаче не е достатъчно. Тези, на които Бог признава, че са Негови хора, са тези, които вярват в трите свидетелства: че Исус дойде чрез Духа, че се кръсти (Исус отне всичките грехове с кръщението Си в Йордан), че Той умря на кръста, плащайте заплатата за всичките грехове, и че Той възкръсна от мъртвите на третия ден.
Духът идва само на онези, които вярват в трите и свидетелстват за тях. “Да, аз съм твоят Спасител. Спасих те с водата и кръвта. Аз съм твоят Бог.”
На тези, които не вярват в трите, Бог не дава спасение. Дори само едно да е пропуснато, Бог казва: “Не, не си спасен.” Всичките Му ученици вярваха и в трите. Исус казва, че Неговото кръщение е преобраз на спасение и че Неговата кръв е присъдата.
 
 
Апостоли Павел и Петър също свидетелстват за кръщението и кръвта на Исус
 
За какво свидетелствали учениците на Исус?
За Исусовото кръщение и Неговата кръв

Говорил ли е апостол Павел за Исусовото кръщение? Нека да видим колко пъти е говорил за Исусовото кръщение. Той каза в Римляни 6:3: “Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?” И в 6:5: “Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото.”
Той също каза в Галатяни 3:27: “Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.” Всичките Исусови апостоли свидетелстваха за “водата”, Исусовото кръщение. “Която в образа на кръщението и сега ви спасява” (1 Петрово 3:21).
 
 

Спасението на Господното изкупление дойде чрез водата и кръвта на Исус

 
Кого Бог нарича праведни?
Тези, които нямат никакъв грях в сърцата си

Изкуплението, което Исус е дал на човека, е от водата на Исусовото кръщение и Неговата кръв на Кръста. Чрез това изкупление можем да станем и да светим. Как? Като свидетелстваме за тези три неща.
“Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, И славата Господна те осия” (Исая 60:1). Бог ни освети и ни казва да светим. Трябва да се подчиним на тази заповед.
Ние проповядваме евангелието с цялата си сила. Въпреки това, толкова много хора все още не слушат. Вярвайте в Исус и ще бъдете изкупени. Ще бъдете праведни. Ако все още грехът остава в сърцата ви, вие още не сте праведни. Още не сте преодолели греховете на света.
Никога не можете да се отървете от греха в сърцето си, ако не вярвате във водата на Исус (Исусовото кръщение). Никога не можете да избегнете съда, ако не вярвате в кръвта на Исус. Никога не можете да се спасите, ако не вярвате в Исус Христос, който дойде чрез Духа. Никога не можете да бъдете напълно праведни, освен ако вярвате в тези три свидетелства.
Несвършената праведност води само до “така наречената праведност.” Ако някой каже, че все още има грях, но счита себе си за праведен човек, този човек все още не е в Исус. Някои хора в наши дни се опитват да се спасят посредством изкуплението чрез така наречената праведност. Те са написали тонове безполезни статии по темата.
Нарича ли Бог човека безгрешен, когато в сърцето му все още има грях? Той не прави това. Той го нарича такъв, какъвто го вижда. Той е всемогъщ, но никога не може да лъже. Хората не разбират истинското значение на праведността. Ние наричаме нещо “чисто” само когато е чисто. Ние не казваме “праведен”, когато има грях.
Може да си мислите, че сте наречени праведни от Исус, въпреки че имате грях в сърцето си, но това е неправилно.
Исус ни нарича праведни, само когато вярваме в Него като в Този, който дойде чрез Духа, водата (че Той отне всичките ни грехове, когато се кръсти) и кръвта (Той дойде в плътта и умря за нас).
Братя християни, така наречената праведност няма нищо общо с евангелието на водата и кръвта. “Така наречената праведност” или “да бъдеш наречен праведен” е догма, която е измислена от хората. Нарича ли ви Бог праведни, когато имате грях в сърцето си? Бог не нарича човека праведен, когато той има грях в сърцето си, без значение колко горещо може да вярва в Исус. Исус никога не може да лъже.
Но мислите ли все още, че Той нарича някого праведен, когато в неговото сърце има грях? Ето какво мислят хората, а не Бог. Бог мрази лъжите. Би ли ви нарекъл праведници, когато вярвате само в “Духа” и “кръвта”? Никога.
Има само един вид хора, когото Бог нарича праведни. Те са тези, които нямат никакъв грях в сърцата си. Той признава само онези, които вярват във всичките три неща: че Исус, който е Бог, слезе в света в плът, бе кръстен в Йордан и проля кръвта Си на Кръста, за да изличи всичките ни грехове.
Само онези, които вярват в добрата вест за изкуплението, са признати за праведни от Бога. Те са тези, които имат вярна вяра. Те напълно вярват във всичко, което Той е направил за нас. Те вярват, че Исус е дошъл, бил е кръстен, за да отнеме всичките ни грехове, че е понесъл присъдата заради нас, като е умрял на Кръста, и че е възкръснал от мъртвите.
Всички тези неща бяха направени от Божията любов. Исус слезе от небето и каза: “Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя” (Матей 11:28). Той направи това, като отне греховете ни.
Бог не признава тези, които вярват само в кръвта на Исус. Тези, които вярват само в кръвта на Исус, все още имат грях в сърцата си. Кого Исус признава като изкупени?
Вярата в Исусовото кръщение, в Неговата кръв и в това, че Той е Бог, са всички необходими неща за спасение. “Аз взех всичките ти грехове, когато слязох в този свят и бях кръстен от Йоан Кръстител. Свидетелствам, че всичките грехове на света бяха предадени на Мен. Заплатих за греховете на Кръста. Така ви спасих.”
За онези, които вярват в трите, Исус казва: “Да, вие сте спасени. Вие сте праведни и Божии деца.” Вие също можете да се спасите, ако вярвате в Исусовото кръщение, Неговата кръв и Духа. Онези, които вярват само в кръвта и Духа, все още имат грях в сърцата си.
В Божието царство има само една истина. Има справедливост, честност, любов и доброта. Няма лъжа. Лъжите и хитростите не съществуват в Небето.
 
Кой е този, „който върши беззаконие”?
Този, който не вярва в Исусовото кръщение

“В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? (Матей 7:22).
Бог никога не признава тези дела на хората за такива, които да могат да влязат в Неговото царство. “Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие” (Матей 7:23)
„Аз Ти жертвах две къщи. Дадох дори живота си за Теб. Не ме ли видя? Никога не съм отричал от Теб до последния си дъх. Не ме ли видя?
„И тъй, имаш ли грях в сърцето си?
„Да, Господи. Имам малко.”
„Тогава стой далеч от Мене! Никой грешник не може да дойде тук.
“Но аз умрях мъченически за моята вяра в Теб, Господи!”
„Какво означава, че си умрял мъченически? Ти умря само поради упорството си. Призна ли кръщението Ми и кръвта Ми? Свидетелствал ли съм Аз в сърцето ти, че ти си Мое дете? Ти не вярваш в кръщението Ми и Аз никога не съм свидетелствал, че си Мое дете, но ти се вкопчи във вярата си и умря за нея. Кога въобще съм свидетелствал за теб? Ти сам предизвикваше това. Ти обичаше и се опитваше сам да постигнеш собственото си изкупление. Разбираш ли? Сега върви си по пътя.”
Исус ни каза да станем и да светим. Изкупените хора се свиват пред много номинални християни и много лъжепророци и не успяват да светят ярко! Но малък пламък може да започне голям пожар. Ако човек стои смело и свидетелства за истината, целият свят ще се развесели.
В Исая 60:1-2 се казва: “Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, И славата Господна те осия. Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, И мрак племената; А над тебе ще осияе Господ, И славата Му ще ти се яви.”
Бог ни заповядва да станем и да светим, защото тъмнината на неистината, тоест лъжливото евангелие, е покрила целия свят. Само тези, които вярват в Исус, могат да Го обичат. Тези, които не са изкупени, никога не могат да обичат Исус. Как биха могли? Те говорят само за любов, но никога не могат наистина да Го обичат, ако не вярват в цялата истина.
 
 
Има три неща, които свидетелстват за спасението на грешниците
 
Какво е свидетелството за спасението в нашето сърце?
Исусовото кръщение

“Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.” Исус дойде на земята и извърши Своята работа с водата и кръвта. Той направи това и ни спаси.
“Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно: защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е свидетелствувал за Сина Си. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствувал за Сина Си. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот” (1 Йоаново 5:9-12).
Новороденият получава свидетелството на човеците. Ние сме признати за праведни. Когато новородените, които са изкупени, говорят за истината на изкуплението, хората не могат да я оспорят. Те я приемат. Казват, че вярваме правилно, че сме верни в нашата вяра. Ако им кажем как сме се новородили, никой не може да устои срещу истинското евангелие, за което свидетелстваме. Казват, че сме прави. Получаваме свидетелството на човеците.
Но този пасаж също казва: “Свидетелството на Бога е по-важно: защото това, което Бог заявява.” Той казва, че свидетелството на Бога е от Неговия Син. Така ли е? Какво е свидетелството на Неговия Син? Свидетелството, че Бог ни е спасил, е, че Исус е дошъл чрез Духа, водата на изкуплението и кръвта на Кръста. Бог свидетелства, че това е начинът, по който Той ни е спасил, и че ние сме Негови хора, защото вярваме в него.
„Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствувал за Сина Си.”
Този пасаж ни казва точно кои са спасените. Той казва, че този, който вярва в Божия Син, има свидетелство в себе си. Имате ли свидетелството в сърцето си? То е във вас, и то е в мен. Исус дойде на земята за нас. (Той дойде в плътта чрез тялото на Мария от Светия Дух.) Когато беше на 30 години, Той бе кръстен, за да вземе всичките ни грехове върху Себе Си. И с всичките ни грехове Той бе съден на Кръста. Той възкръсна на третия ден, за да ни даде вечен живот. Така Исус ни спаси.
Какво би станало, ако Той не бе възкресен? Как можеше Той да свидетелства за мен в гроба? Ето защо Той е моят Спасител. Ето в какво вярваме.
Точно както Той каза, Той ни спаси със Своето кръщение и кръв. И понеже вярваме, ние с вас сме спасени. Свидетелството е в мен и във вас. Изкупените никога не могат да игнорират “водата” на Неговото кръщение. Ние никога не пропускаме нещата, които Той е направил, за да ни спаси.
“Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право” (Матей 3:15). Никога не отричаме, че Исус отне всичките ни грехове в Йордан, когато Йоан Кръстител Го кръсти. Изкупените никога не могат да отрекат “водата”, Исусовото кръщение.
 
 
Онези, които вярват, но не са изкупени, отричат докрай кръщението на Исус
 
Кой прави Бога лъжец?
Този, който не вярва в Исусовото кръщение

Колко точен беше апостол Йоан, когато каза: “Който не вярва Бога, направил Го е лъжец.” Ако апостол Йоан живееше тук и сега, какво би казал на нас, днешните християни? Той би попитал дали Исус отне всичките ни грехове, когато бе кръстен.
Нямаше ли и Йоан Кръстител да свидетелства за евангелието, че Исус ни изкупи с кръщението Си? “Не бяха ли греховете ви възложени върху главата на Исус и не се ли нагърби Той с тях, когато бе кръстен от мен?” Така той изрично свидетелства, че Исус бе кръстен, за да спаси всички нас (Йоан 1:29, 1 Йоаново 5:4-8).
Тези, които не вярват в Бога, с други думи, които не вярват във всичко, което Той е направил, за да ни спаси, Го правят лъжец. Когато казваме, че Исус отне всичките ни грехове, когато бе кръстен, те казват: “О, не! Той не можеше да отнеме всичките ни грехове! Той отне само първородния грях, така че всичките ни ежедневни грехове все още остават.”
Така те настояват, че трябва да възнасят молитви на покаяние за своите ежедневни грехове, за да бъдат изкупени. Ето в какво те вярват. Всички ли вярвате също? Тези, които не вярват, че нашите грехове са били измити от Исусовото кръщение, правят Бога лъжец.
 
 
Исус ни изкупи веднъж завинаги, когато се кръсти и проля Кръвта си на Кръста
 
Кой лъже?
Човекът, който не вярва в Исусовото кръщение

Исус бе кръстен и отне всичките грехове веднъж завинаги. Бог спасява онези, които вярват в кръщението и кръвта на Исус, но изоставя онези, които не вярват. Те отиват в ада. Следователно това дали сме спасени или не зависи от това, в какво вярваме. Исус избави света от всичките грехове. Тези, които вярват, са спасени, а тези, които не вярват, още не са спасени, защото са направили Бога лъжец.
Хората отиват в ада не поради своите слабости, а поради липсата на вяра. “Който не вярва Бога, направил Го е лъжец” (1 Йоаново 5:10). Тези, които не вярват, че всичките им грехове са предадени на Исус, все още имат грях в сърцата си. Те не могат да кажат, че нямат грях.
Веднъж срещнах дякон и го попитах: “Дяконе, всичките ви грехове изличили ли са се, когато сте повярвали в Исус?”
„Разбира се.”
“Тогава, след като Исус взе всичките грехове на света и каза, че “Свърши се”, вие сте били спасени. Не е ли така?
„Да, спасен съм.”
“Тогава трябва да сте без грях.”
“Да, така е.”
„Какво става, ако отново съгрешите?
„Ние сме само хора. Как можем да не грешим отново? Затова трябва да се покайваме и да измиваме греховете си всеки ден.”
Този дякон все още има грях в сърцето си, защото не знае пълната истина на изкуплението.
Хората като него са тези, които се подиграват с Бога и Го правят лъжец. Дали Исус, който е Бог, не е успял да изличи всичките грехове на света? Това е много тревожно. Ако Исус не беше изличил всичките грехове, как би могъл да бъде Бог на Спасението? Как би могъл да ни каже да вярваме в Него? Ще го направите ли лъжец? Съветвам ви да не правите това!
Библията ни казва да не се подиграваме с Него. Това означава да не Го правите лъжец и да не се опитате да Го мамите. Той не е като нас.
Апостол Йоан ни казва точно за евангелието на изкуплението. Много хора не искат да вярват в това, което Бог е направил за нас – в това, че Исус Христос е дошъл чрез водата, кръвта и Духа.
Има две групи християни: тези, които не вярват, както казва Библията, и признават: “Аз съм грешник”, и тези, които вярват във всичко, което Бог е направил за тях, и изповядват с вяра: “Аз съм праведен.” Как смятате, коя група говори истината?
Тези, които не вярват в нещата, които Бог е направил, с други думи, които не признават свидетелството на водата, кръвта и Духа, лъжат. Те имат лъжливи вярвания. Тези, които не вярват, правят Бога лъжец.
Не Го правете лъжец. Исус дойде над река Йордан и по този начин (чрез кръщението) изпълни всяка праведност (отне греховете на света).
 
 
Невярващите отричат кръщението на Исус и Неговата святост
 
Какво отричат Сатана и дяволът?
Исусовото кръщение

Вярващият в Неговия Син има свидетелството в себе си. Новороденият вярва, че греховете му са били възложени на Исус, когато бе кръстен, и че той е бил спасен чрез водата и кръвта на Исус. Новородените християни вярват, че Исус е бил роден в този свят чрез тялото на Дева Мария, че е бил кръстен в Йордан, преди да умре на Кръста, и че е възкръснал.
Праведните имат свидетелството в сърцата си. Доказателството за нашето спасение е в нашата вяра в Исус, Който е дошъл чрез водата, кръвта и Духа. Свидетелството е във вас. Съветвам ви да имате свидетелството в себе си. Казвам ви. Това не е спасение, ако във вас няма свидетелството, доказателството за спасение.
Апостол Йоан казва: “Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си” (1 Йоаново 5:10). Да имаме свидетелството означава ли да вярваме само в кръвта на Кръста? Или да вярваме във водата, но не и в кръвта? Трябва да вярвате в трите, за да бъдете признати от Бога.
Само тогава Исус ще свидетелства за вас, че „сте спасени”. Казвате ли, че ще имате свидетелството, ако вярвате само в две от трите? Това би означавало да вярвате в Бога по свой собствен начин. То би било да “свидетелствате за себе си.”
Има толкова много такива. В света има толкова много хора, които вярват само в две от трите. Те свидетелстват, че са били спасени, и пишат книги за това. Колко са красноречиви! То е толкова отчайващо. Наричат себе си “евангелисти.” Те смятат, че не са просто “евангелисти”, но и “вярващи.” Те не вярват във “водата”, но все още се хвалят със своето спасение! Те могат да звучат логично, но нямат свидетелството на Бога в мислите си. Това е само хипотеза.
Как можете да го наречете спасение? Само онези, които вярват в Исус, който е дошъл чрез Духа, вода и кръв, имат свидетелство на Бога и човеците.
Апостол Павел казва: “Защото нашето благовествуване между вас не беше само с думи, но и със сила, със Светия Дух и с голяма увереност; както и знаете, какви се показахме помежду ви заради вас” (1 Солунци 1:5). Сатана е възхитен, когато хората вярват само в кръвта на Исус. “О, глупаци, вие сте измамени от мен, ха-ха!” Има много хора, които вярват, че когато хората хвалят кръвта на Исус, Сатана се маха. Те мислят, че Сатана може да се страхува от Кръста. Но трябва да имате предвид, че Сатана само прави “представление”. Не бива да се заблуждаваме от това.
Когато един демон влезе в някого, той може да бъде луд и устата му да се пени. Това не е трудно за дявола, защото той има силата да накара човек да прави почти всичко. Дяволът трябва само да използва малко мозъка си. Бог даде на дявола всякакви сили, освен силата да убива. Дяволът може да накара някой да трепери като листа от трепетлика, да крещи и устата му да се пени.
Когато това се случи, вярващите викат: “Махни се в името на Исус! Махни се!” И когато човекът дойде на себе си и се върне към нормалното си състояние, те му казват, че именно кръвта на Исус е имала силата да го спаси. Но това не е силата на Неговата кръв. Дяволът само прави “представление”.
Сатана се страхува най-много от онези, които вярват в Исус, Който ни е очистил чрез кръщението Си, Който е понесъл присъдата за нас чрез кръвта Си и възкръснал е на третия ден. Сатана не може да стои около свидетел на Исусовото кръщение и спасението на кръвта.
Както знаете, католическите свещеници понякога извършват екзорсизъм. Виждали сме го във филмите. Във филма “Поличбата” свещеник издига дървен кръст и го поклаща, но все пак умира. Някой, който е новороден, няма да бъде победен по този начин.
Новороденият вярващ уверено говори за кръвта и водата на Исус. Когато дяволът се опитва да го измъчва, той ще поиска от дявола: “Знаеш ли, че Исус отне всичките ми грехове?” Тогава дяволът ще избяга. Дяволът мрази да бъде около “новородените.” Ако “новороден” просто седеше там, дяволът щеше да се опита да избяга. Казва се, че тези, които не вярват в Бога, Го правят лъжец. Те не вярват в свидетелството на Неговия Син, свидетелството на водата и кръвта.
 
Какво е свидетелството на Божия Син?
Неговото кръщение, Неговата кръв и Духът

Какво е свидетелството на Божия Син? То е, че Той дойде чрез Духа и отне нашите грехове чрез вода. Той взе всичките грехове на света върху Себе Си и проля кръвта Си на Кръста за всички нас. Не е ли това изкуплението на водата, кръвта и Духа?
Хората говорят лъжи пред Бога, защото не вярват в истинското евангелие на водата и кръвта, евангелието на изкуплението. Всички други евангелия са неверни. Техните вярвания са неверни и те пропагандират напразно тези лъжливи евангелия.
Да четем 1 Йоаново 5. В единадесетия стих се казва: “И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му.” Той ни казва, че Бог ни е дал вечен живот и животът е в този, който го получава. Също така, този живот е в Неговия Син.
Тези, които получават вечен живот, са онези, които са изкупени чрез вярата в Исусовото кръщение и Неговата кръв. Изкупените получават вечен живот и живеят вечно. Получили ли сте вечен живот?
В дванадесетия стих: “Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.” С други думи, този, който вярва в това, което Син направи на земята – Неговото кръщение, смърт на Кръста и Неговото възкресение – има вечен живот. А който пропусне дори едно от тези, няма да има живот, нито ще се изкупи.
Апостол Йоан разграничава Божиите хора въз основа на вярата им в нещата, които Исус е направил: водата, кръвта и Духа. Тези неща ни казват дали имат Словото в тях или не. Той идентифицира изкупените чрез вярата им във водата на Исусовото кръщение, Неговата кръв и Духа.
 
 
Тези, който не са новородени, не могат да различат овца от коза
 
Кой може да различи изкупените от неизкупените?
Този, който е новороден

Апостол Йоан ясно различава праведните, които са били изкупени. И апостол Павел ги различава. Как биха могли Божиите служители да различат овце от кози? Как различават истинските Божии служители от самозваните? Тези, които са изкупени чрез вярата във водата и кръвта на Исус, получават силата да виждат.
Независимо дали човек е пастор, евангелист или старейшина, ако не може да разпознае изкупените, или ако не може да различи овца от козел, той още не се е новородил и няма живот в себе си. Но онези, които наистина са новородени, могат ясно да видят разликата. Тези, които са безжизнени, не могат да видят разликата, нито да я разпознаят.
Въпреки че не можем да различим цветове в тъмното, зелено е зелено, а бяло е бяло. Но, ако затворите очите си, не можете нито да видите, нито да различите цветове.
Но онези, които имат отворени очи, могат да различат дори най-малките вариации в цвета. Те могат да разберат кой е зелен и кой е бял. По подобен начин има очевидна разлика между изкупените и онези, които не са изкупени.
Ние трябва да проповядваме евангелието на изкуплението, евангелието на водата, кръвта и Духа. Ние трябва да станем и да светим. Когато събираме хора около нас, за да разпространяваме истинската вяра, ние не говорим с човешки думи. В Библията 1 Йоаново 5 обяснява значението й. Трябва да я обясняваме стъпка по стъпка, така че да няма объркване.
Словото, което проповядваме, т.е. словото на водата, кръвта и Духа на Исус, е светлината на изкуплението. За да запознаем хората с “водата” на Исус, ние трябва да светим ярко. За да ги запознаем с “кръвта” на Исус, трябва да светим ярко. Трябва да я направим много ясна, за да няма никой на земята, който да не знае тази истина.
Ако новородените не станат и не светят, много хора ще умрат без изкупление и Бог няма да бъде доволен. Той ще ни нарича лениви слуги. Ние трябва да разпространяваме евангелието на водата и кръвта на Исус.
Причината да повтарям толкова много пъти е, че Исусовото кръщение е много важно за нашето спасение. Когато говорим с деца, трябва да обясняваме нещата отново и отново, преминавайки през всяка точка, за да сме сигурни, че те разбират.
Ако се опитвахме да научим неграмотен човек, вероятно щяхме да започнем от азбуката. След това постепенно можем да го научим как да пише думи с тази азбука. Когато той е в състояние да сложи заедно думи като “наказание”, ние ще започнем да обясняваме значението на тези думи. Точно така трябва да говорим с хората за Исус, за да сме сигурни, че те наистина разбират.
Трябва ясно да обясним Исусовото кръщение. Той е дошъл в този свят чрез водата, кръвта и Духа. Моля се да повярвате в Исус като ваш Спасител и да бъдете изкупени.
Изкуплението на водата и Духа произлиза от вярата в Исусовото кръщение, Неговата кръв на Кръста и от вярата в това, че Исус е Бог, нашият Спасител.