Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-3] Приехте ли Светия Дух като повярвахте в Исус? (Деяния 19:1-3)

Приехте ли Светия Дух като повярвахте в Исус?
(Деяния 19:1-3)
"А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, гдето намери някои ученици. И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух. И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Иоановото кръщение."
 
 
Защо Библията казва: "От дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват”?
Защото можем да влезем в Небесното Царство чрез вярата в чудесното евангелие, което казва, че Исус изличи всичките грехове на света със Своето кръщение от Иоан и кръвта на Кръста.

Кое евангелие проповядваше Павел? Той проповядваше евангелието на кръщението на Исус и на Неговата кръв. В Деяния 19:1 е написано: "А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, гдето намери някои ученици. И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте?" И така тези хора вярваха в Исус, не придавайки значение на Неговото кръщение. Те не знаеха за чудесното евангелие, което позволява да получим Светия Дух. Ето защо въпросът на Павел: "Приехте ли Светия Дух като повярвахте?" беше неочакван за някои ученици от Ефес. Други хора ги питаха: "Вярвате ли в Исус?" Но Павел съвсем неочаквано зададе им този въпрос, за да могат да получат Светия Дух, като обновят своята вяра в удивителното евангелие. Служението на Павел се състоеше в проповядването на евангелието на кръщението на Исус и на Неговата кръв. Павел, Петър и Йоан също свидетелстваха за Исусовото кръщение от Йоан Кръстител.
Нека се върнем към свидетелството на апостолите за евангелието на кръщението. Първо Павел свидетелстваше: "Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него? Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?" (Римляни 6:2-3) и "Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли" (Галатяни 3:27).
Апостол Петър също свидетелстваше за евангелието на кръщението на Исус в 1 Петрово 3:21, казвайки: "Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа; Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и Комуто се покориха ангели, власти и сили."
Апостол Йоан също свидетелстваше за това чудесно евангелие в 1 Йоаново 5:5-8: "И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син? Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта; и Духът е, който свидетелства, понеже Духът е истината. Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни." 
Йоан Кръстител изпълни много важна мисия в извършване на чудесното евангелие. В Малахия 3:1-3 и Матей 11:10-11 Библията казва за Йоан Кръстител както следва. Йоан Кръстител беше представителят на човечество и за пришествието му пророкуваше Илия, за какво е написано в Стария Завет. В Стария Завет жертвата заколваха, за да пролеят кръвта й, след като хората й предадат всичките си грехове чрез полагането на ръце. В Новия Завет жертвата беше Сам Исус. Той взе върху Себе Си всичките грехове на света със Своето кръщение и умря на Кръста, за да заплати за нашите грехове. Исус избави човечеството, защото Йоан Кръстител Му предаде всичките грехове на света чрез кръщението в река Йордан.
Бог замисли два вида големи дела, за да избави човечеството от греховете, и Той ги изпълни. Първото дело беше пришествието на Исус на земята чрез плътта на Дева Мария и Неговото кръщение и разпятие, за да измие всичките грехове на света. Второто събитие беше рождението на Йоан Кръстител от Елисавета. Бог направи това, за да избави човечество от греховете. Такъв беше планът на Триединен Бог. Бог изпрати Йоан Кръстител на земята 6 месеца преди Исус, а след това ни даде Исус Христос, Спасител на човечество, за да ни освободи от наказание за греховете.
Исус свидетелстваше за Йоан Кръстител в Матей 11:9: "Но защо излязохте? пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк." Освен това, когато Йоан Кръстител, който предаде всичките грехове на света на Исус, видя Го на следния ден, той свидетелстваше, казвайки: "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света" (Йоан 1:29).
Библията съдържа множество записи за Йоан, който кръсти Исус, и трябва да искаме да получим повече знания за него. Йоан Кръстител дойде на земята пред Исус. Неговата мисия беше да осъществи чудесното евангелие, което беше Божият план. Библията ни казва, че Исус прие всичките грехове на света от Йоан и че Йоан ги предаде на Исус, за да изпълни Божията воля. 
Ние наричаме го Йоан Кръстител, защото той кръсти Исус. Какво основно значение има Исусовото кръщение от Йоан? Думата "кръщение" означава "да измия". Тъй като всичките грехове на света бяха предадени на Исус чрез Неговото кръщение, те са били измити. Кръщението на Исус има същото значение, както и "полагането на ръце" върху жертвата в Стария Завет. Духовното значение на "кръщение" е "да предам нещо", "да бъда умит" или "да бъда погребан". Исусовото кръщение от Йоан беше делото на изкуплението за очистението на всички хора на света от греховете им.
Кръщението на Исус има същото значение, както и полагането на ръце, което беше начин за пренасяне на грехове на жертва в Стария Завет. С други думи, израелтяните предаваха своите грехове, извършени през годината, в Деня на умилостивението чрез полагането на ръце на първосвещеника върху жертвата. Тази жертва в Стария Завет имаше това значение и беше принесена с същата цел, както и кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста.
Бог назначи Деня на умилостивението както време за опрощението на всичките грехове на израилтяните. На десетия ден от седмия месец първосвещеникът пренасяше върху главата на жертвата всичките грехове, извършени от народа през годината, като полагаше ръце върху главата й, за да изплати грехове на целия народ. Такава беше системата на жертвоприношенията, установена от Господа. Това беше единственият начин за пренасяне на грехове на народа на жертвата. Пренасянето на грехове чрез полагането на ръце стана вековен закон на спасението, който беше установен от Бога.
"И като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел нека изповяда над него всичките беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек. И като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя" (Левит 16:21-22).
В Стария Завет грешникът полагаше ръце върху главата на жертвата и предаваше й своите грехове, за да получи опрощението. В Деня на умилостивението първосвещеникът Аарон, като беше представител на целия Израилев народ, полагаше ръце върху главата на жертвата, за да й предаде всичките грехове на Израел. След като жертвата приемаше върху Себе Си всичките грехове, тя беше заколена. 
Това жертвоприношение имаше същото духовно значението, както и кръщението (baptіsma на гръцки означава "да бъда умит": "да бъда погребан": "да предам"), което Исус прие от Йоан в Новия Завет. Както в Стария Завет първосвещеникът полагаше ръце върху главата на жертвата, за да й предаде греховете на Израелевия народ, така всичките грехове на човечество бяха възложени върху Исус в момента на Неговото кръщение от Йоан Кръстител. След това Исус умря на Кръста, за да изплати нашите грехове. Ето как забележително е това евангелие на истината.
Както първосвещеникът Аарон принасяше жертвата на изкуплението за всичките израелтяни, така Йоан Кръстител, един от потомците на Аарон, изпълни своето задание като представител на човечество, като кръсти Исус и по този начин Му предаде всичките грехове на света. Бог разказва за този удивителен замисъл на Своята любов в Библията, в Псалм 49:4-5: "И като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел нека изповяда над него всичките беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек. И като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя". Амин. Алилуя.
Историята на църквата казва, че в продължение на първите два века в ранната църква Рождество Христово не се празнуваше. Първите християни заедно с апостолите на Исус празнуваха само 6 януари както "Денят на кръщението на Исус" от Йоан Кръстител в река Йордан. Защо те придаваха такова голямо значение на кръщението на Исус? Отговор на този въпрос е разгадката на същността на християнството на апостолската традиция. Надявам се, че вие ще различите водното кръщение на вярващите от кръщението на Исус.
Кръщението на вярващите се случва и днес, обаче има съвсем друго значението и се различава от Исусовото кръщение от Йоан. И така, всички ние трябва да имаме същата вяра като учениците на Исус, ако искаме да получим Светия Дух. Всички ние трябва да се изпълним със Светия Дух чрез вярата в кръщението на Исус Христос, което Той прие в река Йордан от Йоан Кръстител, и в Неговата кръв на Кръста.
Ако ранната църква считаше, че кръщението е изключително важен ритуал, то това беше свързано с тяхната искрена вяра в кръщението на Исус. Днес трябва да разглеждаме Исусовото кръщение от Йоан както неотемната част на нашето спасение. Освен това, трябва да имаме вярната вяра и да я спазваме. Трябва да знаем, че Исус бе разпънат, защото Той прие кръщението от Йоан. Трябва да помним, че Светият Дух започва да живее в нас, ако вярваме, че Исус бе кръстен, умря на Кръста и възкръсна от мъртвите, за да стане нашият Спасител. Исусовото кръщение от Йоан и Неговата кръв на Кръста са особена част на истинското евангелие.
За да получим Светия Дух трябва да вярваме в чудесното евангелие на кръщението на Исус и на Неговата кръв. Кръщението на Исус веднага изми всичките грехове на човечество. Това беше кръщението на изкуплението, което ни води към получаването на Светия Дух. Някои хора не осъзнават силата на кръщението на Исус, те го разбират просто както обикновена церемония.
Кръщението на Исус е част на евангелието, тоест евангелието за това, че Исус взе върху Себе Си всичките грехове на света, бе осъден за тях и проля кръвта на Кръста. Всеки, който вярва в тези думи на евангелието, става членът на Господната църква и получава благословението на Светия Дух. Светият Дух е Божият дар за тези, които са получили опрощението на греховете.
Като се кръсти, Исус стана "Божият Агнец, Който носи греха на света!" (Йоан 1:29). В Йоан 1:6-7 е написано: "Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него." За да вярваме в Исус като наш Спасител, който е измил всичките грехове, трябва да разберем мисията на Йоан и свидетелството му за Господа, за което е написано в Библията. Само тогава ние ще можем да повярваме в Исус Христос като наш Спасител. За да получим Светия Дух, трябва да укрепим нашата вяра посредством свидетелството на Йоан. Затова, за да извършим чудесното евангелие на истината, трябва да вярваме в Исусовото кръщение от Йоан и в кръвта Му, проляна на Кръста.
В Матей 11:12 е написано, че "А от дните на Иоана Кръстителя до сега Небесното Царство на сила се взема, и които се насилят го грабват" Този пасаж е известен като един от най-трудните стихове на Библията. Трябва да обърнем особено внимание на фразата "от дните на Иоана Кръстителя". Тя наистина провъзгласява, че служението на Йоан беше непосредствено свързано с мисията на Исус за изпълнението на нашето спасение.
Исус иска да влезем в Небесното Царство с твърда вяра, като храбри и силни хора. Ние съгрешаваме всеки ден, сме много слаби, обаче Той, независимо от нашата слабост и немощност, позволява да влезем в Неговото Царство чрез твърда вяра. Затова този пасаж означава, че хората могат да влязат в Небесното Царство чрез вярата в чудесното евангелие, което ни учи, че Исус е измил всичките грехове на света със Своето кръщение от Йоан Кръстител и със Своята кръв на Кръста. С други думи, Небето можем да постигнем чрез твърда вяра в чудесното евангелие на кръщението на Исус и на Неговата кръв.
Кръщението на Исус е измило всичките ни грехове, а нашата вяра в това гарантира ни присъствието на Светия Дух. Ние трябва да проповядваме това евангелие на нашите съседи, родственици, познати и всички хора. Трябва да имаме вярата в чудесното евангелие, което казва, че греховете на света бяха възложени върху Исус в момента на Неговото кръщение. Посредством нашата вяра ние ще намерим щастието на спасението и на присъствието на Светия Дух.
Кръщението на Исус е измило всичките ни грехове, а кръвта Му е станала заплатата за грях. Трябва да обясним чудесното евангелие на водата и Духа на невярващите. Само това ще им помогне да се върнат към вярата в евангелието на водата и Духа и да ходят по Светия Дух. Искам да повярвате в това. Само имайки вярата в Исусовото кръщение от Йоан Кръстител и Неговата кръв на Кръста можем да получим опрощението на всичките грехове и да се изпълним със Светия Дух.
Всички хора могат да станат Божии чада, в които ще пребъдва Светият Дух. Те могат да станат наши братя и сестри, ако повярват в евангелието на водата и Духа. Трябва да имате същата твърда вяра в евангелието, както Павел. Благодаря на Господа, че Той ни даде чудесното евангелие, и въздавам Му слава. Амин.