Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-4] Тези, които имат вярата на учениците на Исус (Деяния 3:19)

Тези, които имат вярата на учениците на Исус
(Деяния 3:19)
"Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа."
 
 
Каква вяра имаха учениците на Исус?
Те вярваха в кръщението на Исус и в Неговата кръв на Кръста.

Като гледаме учениците на Исус Христос, забелязваме, че след получаването на Светия Дух вярата им стана много друга. Тяхната плът не се измени, но след като Светият Дух слезе върху тях, животът им съвсем се измени благодарение на светлината на Исус Христос.
В града, където живея, има много удивителни планини и езера. Когато гледам тези удивителни пейзажи, съм пълен със задоволство и мисля, че не мога да не благодаря на Господа за всичко, което Той създаде. Блясък на прозрачна като кристал вода, която лъщи на слънце, напълва моето сърце, и свят наоколо мене изглежда като злато.
Обаче в някои места няма особена красота. Има места, където небето е прозрачно като кристал, но водата по-скоро прилича на блато. В такъв пейзаж няма блясък. Гледайки езеро, което описах, благодаря на Господа за Неговото чудесно евангелие, което е измило моите грехове и ми е подарило присъствието на Светия Дух. 
Както повърхност на блатисто езеро не може да отразява светлина, така и ние можем да изгубим Божията светлина и несъзнателно да вървим към неизвестно бъдеще под влиянието на нашата греховна природа. Обаче Светият Дух пребъдва в сърцата ни, възстановява в нас Божии деца и ни помага да проповядваме евангелието на хората, които ни обкръжават. Като приемем Неговата светлина, ние ярко ще светим за света.
Същото се случи и с учениците на Исус. След Неговото възкресение те се изпълниха със Светия Дух и станаха Негови деца и апостолите на светлината. Светлината на Светия Дух е велико благословение за всички, и именно затова повечето хора искат да получат Светия Дух.
 
 

Вярата на апостол Павел

 
Каква вяра имаше Апостол Павел? В своето признание на вяра Павел каза, че той беше образован и старателно възпитан от Гамалиил, един от най-известни законоучители на това време, строго спазвайки закона на родителите. Но той призна, че даже посредством закона не можеше да се спаси от греховете, и че наистина той беше преследвач и гонител на Исус, нашия Спасител. Един ден той срещна Исус по пътя към Дамаск и започна да проповядва Неговото евангелие. Той вярваше, че Исус Христос наистина е Божият Син, който дойде на земята, прие кръщението от Йоан Кръстител, за да измие греховете на света, и проля кръвта на Кръста, за да отнеме присъдата за греховете. С други думи, Павел с цяло сърце вярваше в опрощението на греховете.
Учениците на Исус вярваха в това, че Исусовото кръщение от Йоан и кръвта на Кръста бяха определени за опрощението на всичките им грехове. Павел сподели своята вяра с учениците и по този начин намери спасението от греховете. 
В Галатяни 3:27 Павел каза: "Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли", и призна своята вяра в кръщението на Исус и в Неговото спасение. В 1 Петрово 3:21 той каза: "Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа", и този стих ни запозна с удивителното евангелие на кръщението на Исус. Учениците на Исус вярваха, че Неговото кръщение от Йоан изми всичките грехове на света. Чрез Него са били опростени всичките им грехове. И така, вярвайки в тази истина, те вече бяха освободени от осъждането на Закона.
Те вярваха в кръщението на Исус и в кръвта Му на Кръста. Очевидно е, че такава вяра беше необходима за успешна подготовка на учениците за следващата им деятелност. В Деяния 1:21-22 е написано: "И тъй, от човеците, които дружеха с нас през всичкото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше между нас, като почна от времето, когато Иоан кръщаваше и следва до деня, когато се възнесе от нас, един от тях трябва да стане свидетел с нас на възкресението Му." Да стане ученик на Исус, човекът трябва първо да вярва в Неговото кръщение от Йоан.
За да получим опрощението на греховете, трябва да вярваме в кръщението на Исус и в кръвта Му на Кръста. "Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли" (Галатяни 3:27). Както виждаме, Павел също вярваше в Исусовото кръщение от Йоан и в кръвта Му на Кръста. 
Нека прочетем Тит 3:5: "Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух." Тук фразата "чрез окъпването на новорождението" означава, че всичките грехове на света са били измити във време на Исусовото кръщение от Йоан Кръстител. Също така и вие, ако искате да получите опрощението на греховете, трябва да вярвате в чудесното евангелие, което учи, че вашите грехове бяха възложени върху Исус чрез Неговото кръщение от Йоан. Исус бе разпънат и отдаден на смъртта за това, че бе взел върху Себе Си всичките грехове на света чрез Своето кръщение от Йоан. Вярата в тази истина е достатъчно да получим Светия Дух. Апостол Павел признава, че той също вярва в Исусовото кръщение от Йоан и в кръвта Му на Кръста.
Нека прочетем Евреи 10:21-22, където е написано: "И като имаме велик Свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода." Тук фразата "тяло измито в чиста вода" означава Исусовото кръщение от Йоан, което е измило всичките грехове на човечеството.
Затова виждаме, че както в Стария, така и в Новия Завет основните събития, за които ни казва евангелието, бяха кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста. Трябва да се уподобявате на Павел във вашата вяра.
Днес повечето християни просто вярват в Исус, не знаейки за това, че когато Той бе кръстен от Йоан, всичките грехове на света бяха измити. Някои теолози твърдят, че всички хора също трябва да се кръщават във вода, за да получат опрощението на греховете. Очевидно е, че те проповядват без знание на истината и забележителното евангелие на водата и Духа, за какво ни учи Библията. Нашите грехове не могат да бъдат опростени само чрез обред на водно кръщение. Вярата в кръщението на Исус и в кръвта Му ни очиства от всичките грехове. Само тези, които вярват в евангелието, получават опрощението на греховете. Благодарение на вярата в Неговата кръв те заплатиха за своите грехове. Само тези, които имат истинската вяра, могат да получат Светия Дух.
"Нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода" (Евреи 10:22). Авторът на Евреи предлага ни колкото може по-близо да се приближим до Бога с чисто сърце, пълно с увереност и твърда вяра. Трябва да дойдем при Бога с истината в сърцето си и с твърда вяра в чудесното евангелие. 
Днес християни искрено се надяват да получат Светия Дух. Обаче Светият Дух пребъдва само в тези, чиито грехове са опростени. Мнозина не знаят това и искат да получат Светия Дух без вярата в чудесното евангелие на кръщението на Исус и Неговата кръв. Тези, които вярват в Исус, но не вярват в Неговото кръщение и кръвта на Кръста, не могат да получат Светия Дух. Причината е нечистота на грехове, които все още остават в сърцата им.
Павел вярваше в кръщението на Исус и в кръвта Му на Кръста и затова се изпълни със Светия Дух. Освен това, той проповядваше своята вяра по целия свят и беше преследван за нея като еретик. И тъй като Светият Дух живееше в сърцето му, той можеше да разпространява евангелието на водата и Духа до края на своите дни. "За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява" (Филипяни 4:13). Благодарение на Светия Дух, който пребъдваше в него, той служеше на Бога и беше под защитата на Светия Дух, докато Господ не го взе при Себе Си. Само тези, които имат вярата на Павел могат да се изпълнят със Светия Дух. 
Искате ли да знаете, каква беше вярата на Павел. В Колосяни 2:12 е написано: "Погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите." Бяха му опростени всичките грехове чрез вярата в Исус и в Неговото кръщение от Йоан. 
 
 

Как християнството се измени от древните времена?

 
Нека се запознаем със свидетелството на една сестра, която стана ученичка на Исус след като получи Светия Дух чрез Исус Христос. 
"Минаваха години, аз ставах по-стара, обаче не можах да забременея и да родя дете. Затова, за да получа Божието благословение, ходих от една църква до друга. Даже когато бях сама вкъщи, поне един или два часа се молих на Бога да ми даде дете, и тази религиозна процедура стана част на моя всекидневен живот. 
Така изглеждаше моят религиозен живот. Някога срещнах една възрастна жена. Тя ми каза, че ако искам да изпрося от Бога дете, трябва да получа от нея молитвата на полагането на ръце. Аз чух, че тази жена беше Божията вестителка, затова позволих да положи ръце на моята глава. В тази минута почувствах нещо, което никога преди не чувствах. Моят език почна да се движи и заговорех някакъв неизвестен език, а също почувствах, че някаква неизвестна енергия и топлина издърпваше ме нагоре. 
Помислих, че такова чувство е признак на получаването на Светия Дух и че това е Неговият отговор на моите молитви. Изглеждаше, че жената, която положи ръце на мене, наистина имаше дара на Светия Дух и можеше да изцелява болни и да пророкува. Тя никога не четеше Божието слово, обаче като използваше силата на Светия Дух помогна на много пастори, а също на учени хора да получат Светия Дух чрез полагането на ръце. 
Оттогава почнах да посещавам различни събрания, едно от които се казваше [3]Движението на пробудата и възраждането. 
 
[3]Истинското възраждане е естествена и необходима част на християнски живот, и то поражда духовната зрелост, за която свидетелства плод на Духа. Но неотдавна някакви движения дадоха ново определение на "възраждането" така че то не прилича на процеса на духовното съзряване, описан в Свещеното писание. Тяхното "възраждане" подбужда неконтролирани емоции и различни подозрителни проявления, и съпътстват го небиблейски учения и практики. 
Ето някои от проблематичните учения и практики, поддържани в спорните движения на пробудата и възраждането: прекалено значение на харизматично преживяване, а не на Свещеното писание, лъжливи проявления, погрешни учения, фалшиво пророчество, лъжливи знаци и чудеса, и т.н. Обаче най-опасно в тези движения е че те карат много хора да погрешно разбират истината на получаването на Светия Дух и отхвърлят чудесното евангелие.
 
Във време на една от молитвите на събранието почувствах трепет на цялото тяло, а моето сърце загоря с любовта към Бога и всички ближни. Същото ставаше и с други хора; те губиха съзнание и говориха неизвестни езици. Имаше също хора, обладани от зли духове, и водачът на тези събрания изгонваше демони. Целта на тези религиозни събрания на Движението на пробудата и възраждането беше да помагат на хора да изпитат действието на Светия Дух посредством чувствата както трепет, пророкуване, прогонване на зли духове и способност да говорят неизвестни езици. Обаче въпреки всички тези чувства, в сърцето ми все още оставаше грях, който ме заставяше да чувствам страх и срам.
И така, когато се молих, винаги искрено молих Бога да ми помогне да разреша проблема на греха. Признавах, че съгрешавах, обаче хора продължаваха да считат мене за ангела. Мислих, че имам твърда вяра, но се заблуждавах. Ако не признах своите грешки, то непременно никога не бих могла да получа Светия Дух.
След това срещнах хората, които проповядваха евангелието на водата и Духа и получих опрощението на всичките ми грехове чрез вярата в Божието слово. Сега аз съм щастлива. Вярвам в евангелието на водата и Духа и съм получила дара на Светия Дух. Аз съм благодарна на Господа. Искам всичките християни на земята да повярват в евангелието и да получат присъствието на Светия Дух. Благодаря на Господа за това".
Тук познахме, че за да получим Светия Дух, нуждаем се от евангелието на водата и Духа. Ако искате всичките ви грехове да бъдат опростени, трябва да вярвате в кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител. В Ефесяни 4:5 се казва: "Един Господ, една вяра, едно кръщение." Тук е написано, че има само един Бог и едно кръщение, в което трябва да вярваме. Всички ние трябва да вярваме в Исусовото кръщение от Йоан Кръстител и в Неговата кръв на Кръста, за да получим Светия Дух. Ако ние не вярваме в това, Светият Дух никога няма да дойде и няма да пребъдва в нас. 
Някога имаше хора, които учеха и вярваха, че Движението на святост и чистота ще им помогне да получат Светия Дух. Но вие ли мислите, че Светият Дух ще може да слезе върху нас, ако ние се присъединим към такива движения? Получили ли сте Светия Дух благодарение на Движението на святост и чистота? Ако това беше възможно, тогава вие бихте спазвали такава вяра. Обаче ако Светият Дух слизаше по този начин, тогава изобщо не би имало нужда да дойде Исус на земята и да ни избави от греховете, да се кръсти от Йоан Кръстител и да бъде разпънат на Кръста.
Получаването на Светия Дух е Божият дар за вярата в евангелието на кръщението на Исус и Неговата кръв, които са ви дали опрощението на всичките грехове. Получаването на Светия Дух е дарът за тези, чиито грехове са били измити и опростени чрез истинското евангелие.
В нашите дни освен последователите на Движението на пробудата и възраждането има също хората, които вярват, че изтощителни молитви на покаяние могат да им помогнат да получат Светия Дух. Те считат, че даже когато човекът има грях в сърцето си, но се моли в покаяние, все пак ще получи присъствието на Светия Дух. 
Движението на петдесетници-харизматици, което се разпростря по целия свят, бе основано в 1800-и години в Съединените щати. Този движение почна бързо да се разпространява след индустриалната революция, когато етика и морал на хора рухнаха. Движението беше в разцвета си, когато сърцата на много хора бяха разбити вследствие на Голямата Депресия. Оттогава вярата, която се базира на Божието слово, почна да запада, а нови религиозни движения почнаха да израстват. Едно от тях беше Движението на петдесетници-харизматици, целта на което беше физическо преживяване на Светия Дух (на Бога): да видят с очите си Божиите дела и да чувстват силата на Божието Слово с тяло и с ум.
Обаче фаталната грешка на това движение е че то отдалечава вярващите от Божието Слово и съществува като религия, която иска плътско задоволство. В резултат на това привържениците на ново движение станаха защитници на чародейство. Даже днес тези, които се присъединиха и поддържат Движението на петдесетници-харизматици, вярват, че ако човекът има вярата в Исус, той ще стане богат, болестите му ще бъдат излекувани, той ще процъфтява във всичко, ще получи Светия Дух, ще говори неизвестни езици и ще има способност да изцелява хора. Движението на петдесетници-харизматици се разпростря по целия свят. То стана препятствие за хора по пътя към вярата в чудесното евангелие и към получаването на Светия Дух.
Съвременното християнство води началото си от вярата на Лютер и Калвин, тоест преди около 500 години. Обаче в християнството библейското учение за получаването на Светия Дух ясно не е определено. Проблем се състои в това, че още от започването на съвременното християнство повечето християни вярваха в Исус, не придавайки значението на Неговото кръщение и смъртта на Кръста. Даже по-лошо, хора почнаха да акцентуват погрешни доктрини на християнството и да обръщат повече внимание на плътски чувства. Всичките християни трябва да вярват в чудесното евангелие, което казва, че Исус прие кръщението от Йоан, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на света, и бе разпънат, за да заплати за тези грехове. Тази вяра ще ви позволи да пребъдвате в Светия Дух.
Причината, поради която съвременното християнство стана толкова пусто, е този факт, че хората игнорират истината на Исусовото кръщение от Йоан и Неговата кръв на Кръста. Исус ни учи, че трябва да знаем истината. Вярата в Исусовото кръщение от Йоан и в кръвта Му на Кръста е вярата в евангелието на водата и Духа. Ако искате да получите Светия Дух, вярвайте в това, че когато Йоан кръсти Исус, всичките ви грехове бяха възложени на Него и че Неговата кръв беше заплатата за всичките грехове. Само тогава ще получите Светия Дух.
Много християни вярват, че само в кръвта на Исус се състои евангелието на спасението. Но могат ли тези, които вярват само в кръвта, напълно да се освободят от греховете? Вие ли можете? Ако мислите, че това е възможно, непременно имате много неясна представа за истината на кръщението на Исус. В такъв случай грях все още живее в сърцата ви. Вие ще можете да се спасите от греховете и да получите Светия Дух само когато повярвате в кръщението на Исус и Неговата кръв. Библията ни казва, че това е единственото истинско евангелие, което ни помага да победим свят. "Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни" (1 Йоаново 5:8). Затова трябва да знаем, че Неговата воля е да ни избави от греховете. Бог изпрати Йоан, за да кръсти Исус, а след това отдаде Своя собствен Син на разпятие. 
Много християни не са получили опрощението на греховете, въпреки вярата им в Исус, понеже не вярват в чудесното евангелие, което се осъществи чрез Исусовото кръщение от Йоан и Неговата кръв на Кръста. На тези, които вярват в тези две събития, ще бъдат опростени всичките им грехове, и Светият Дух ще живее в сърцата им.
Когато хора започват да разбират, че всичките им грехове са опростени, техните сърца стават добри и пълни с мир, както тиха и спокойна вода. Когато Светият Дух прониква в сърце на човека, то започва да излъчва мир, който като река тече отвътре. Ние намираме Господа чрез вярата в тази истина и живота в Духа, когато проповядваме евангелието на получаването на Светия Дух. Сърцата ни никога преди не чувстваха такъв мир. Откогато започваме да вярваме в евангелието на водата и Духа, животът ни става безгрижен, а сърце се изпълва със съвършена радост. Ние не можем да забравим и да изоставим това забележително евангелие. Светият Дух винаги пребъдва в сърцата ни, като ни казва, че трябва да проповядваме Неговото слово и да даваме на хората възможност да вярват в Него и да получат Светия Дух. 
Тъй като вярваме в чудесното евангелие на кръщението на Исус Христос и в Неговата кръв на Кръста, ние сме получили благословението на Светия Дух. Трябва да вярвате в кръщението на Исус и в кръвта Му на Кръста, за да получим дара на присъствието на Светия Дух. Много важно е за хората на целия свят да повярват в Божието слово и в истината, че Исус е бил кръстен от Йоан, е взел върху Себе Си всичките грехове на света и е умрял на Кръста, за да заплати за нашите грехове. Ако хора повярват в това, то обезателно ще получат Светия Дух.